THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Haqdamat haZohar 7b - 12a

שינויי נוסח לס׳ הזוהר

על פי כתבי-יד, דפוסים ראשונים ופירושים

ערך ברי מארק

Edited by Barry R. Mark

חלק א׳

(הקדמה) ק - קמבריג׳, ג - מוסקווה־גינזברג

א2, א16, ו5׳ ו6, ו7, י16, ל2׳ ל27, ל32, מ7׳ נ23, פ1, פ4, פר6, קמ9׳ ר1 / מ - מנטובה, קר - קרמונה / י ־ פירוש הרמ״ק, אור יקר / י* ־ טקסט של הזוהר שבספר אור יקר / כ - כתם פז / ממ ־ מקדש מלך / אג ־ פירוש ר׳ אברהם גלאנטי / ל ־ ספר אור הלבנה (ל* -”כצ״ל“ בספר אה"ל) / ו ־ פירוש ר׳ חיים

ויטל / ד ־ דרך אמת / ש ־ הגהות של״ה / ס - סולם / ר - רקנטי (ר* ־ חילופים של רובין) / ח ־ פירוש החייט לס׳ מערכת האלקות / ז ־ זהר(מרגליות) / עק - ס׳ עבודת הקודש לר׳ מאיר אבן גבאי

דף ז ע״ב

30 יראת ה׳ בגין] יראת ה׳ אלא ראשית בגין ?? / איהי] איהו ק  31 דרגא] לית׳ ג  32 למלכא] מלכא קר  33 וטמיר] טמיר ק ג ל  34 כל מאן] לגבי כל מאן ק על כל מאן ג  35 לגבאי] לגבי ק ג קר ל / דא יהא] דאיהי קר / קדמאה] קדמאי ק קדימא ג / לגבאי] לגבי ק ג קר לגביה ל / דיעול] ייעול ק / בהאי] להאי ל  36 ב] בי״ת ק / דמתחברין] דמתחבראן ג  37 נקודין] נהורין ל / כחדא] בחדא ח / להו] בהו ק ג ל  38 ולא תרין...חד] לית׳ ק / מאן דנטיל] נטיל ג  39 (שמיה) ושמיה] ושמיה ק ג ל שמיה ושמיה קר / שמך יי׳] יי׳ ק יי׳ שמך קר  40 הא טוב...הא רע] הוא טוב...הוא רע ל

דף ח ע״א

1 שרי] שארי ק קר / ודא תרעא] והאי אתר ג  2 דאינון כחדא] כחדא קר  3 ועל דלא] ועל דא ח  4 ואינון דתמכין] לית׳ קר 6־5 בעוד...עשיה] לית׳ ג  6 כתיב] לית׳ ק דכתיב ג קר  10 ההוא] ההיא ק  11 ובמדרשות] ובדרשות ק ג קר אג 12־11 דאלין אינון] דאינון ק  12 אינון] לית׳ ג  13 לחופה] בחופה ק  14 חופתא] חופתה ק ג / לחופתא] לחופתה ק ג  15 חברייא] חברייא בהדיה ק ג ל  16 מררנין] ומרננין ק ג  18 בהדייכו] בהדייהו ק / בהדייהו דכלהו] דכלה ק  19 לון] לית׳ ג  22 אתערא] איתערת ק אתעטרת ג אתערת קר כ / ואתנהירת] ואתערת ל  24 חייליו ומשריין] קר׳ כמה חיילין ומשריין ק ג ל ומשיריין קר / ואיהי] איהי ק  26 השמים] לית׳ ק ג קר / מנהרים] ומנהרין ק ג ומתנהרין קר ח / דנהיר] ונהיר ג  28 דכתיב] לית׳ ק / דהא עאלת] דעאלת ק קר  29 יקר על יקר] יקר קר  31 אתפרשי] אתפרשן ק ח אתפרשו ג קר  32 דברית בהדי כלה ואינון מארי קיימא דברית] וברית ג קר  34 הכי] לית׳ קר  36 לההיא] לההוא ק ג ל ח / בשר] ברית ל ח/ עביד בן] עבד בן ק  37 ליה] ליתא ג / דממונא] דממנא ק קר  38 אינון] לית׳ קר  39 בהו] ביה ק ג / דאירע] דידע ??  40 עובדא] עובדא דבת שבע קל/ מארי] מאריה ק ג

דף ח ע״ב

1 בתורה] בתורתך ג / אשת איש] אשת רעהו קר / וכתיב] גו ק לית׳  1 קר  2 דקלקל] קלקל קר  4 קמך] קדמך קר כ  7 אוקים] אוקימנא כ / קדמי] קמיה ק / דאוריה] דאוריה החתי ג / בגויה] ביה ל  9 בהדיה] בהדי׳ יה״ו ל / הא מה דאמרית] ליתא ג  10 קמך] קדמך ג / לה תלת] ליה תלתא ג  11 ידע דלא] לא ק ג ל / עליה] ליה ג / שדר] שאר ק  12 באנתתיה] לאנתתיה קר / ורחץ] ורחוץ ג קר  13 אוריד] לית׳ ק ג הוו ל  14 אעבד דוד כרוזא בכל ישראל והוו] אעבר כרוזא דוד על כל ישראל והוו ק ג כ אעבר כרוזא דדוד על כל ישראל והוה קר / בבל] על כל ל / יומין] לית׳ ג  17 בז׳ דאדר] ג׳ בששה באדר ג / דאייר] באייר ל  18 דכפורא] דכיפורי ק דכפורייא ג  20 גביה] לגביה ק  21 האיש העושה זאת] הוא ק ג / ואיהו דן לנפשיה] לית׳ כ / טרונייא] טרוייא ג  22 אודי] אודה ק ג קר כ  23 וקבל] וקביל ק  25 לולי...לי] לית׳ ק ג קר / אפטרופא] אפרופא ג  26 כשיעורא] כשערא ק / כההוא] בההוא ק ג קר  27 בעי] אית ק ג / דלא...בגין] לית ק ג קר  29 וחבל] וחיבל ג  32 דא ומארי] ואמרי ג מאן הדקיע] מאן רקיע אג  33 דביה] די ביה ק  34 וכתיב] וכתב ג / עלאין] לית׳ אג  36 ההיא] ההוא ק ג קר  37 ליה] לה דאשלים ק / (דשליט)] דשלים ק ל דשליט ג אג דא שלים קר  38 מחבריה] מחברייא ג ל / ובשלימו] וברחימו ק ג ל ח / אתעבידו] אתעביד קלח  39 בשאר] כשאר קר כ ל / אשתמעו] אשתמעודו קר

דף ט ע״א

1 עבדי משיחא] עבד משיחא ח / מדורי] ומדדי ק קר מדרי ל מדדי ו / ומדורי] ומדדי ק קר ומדרי ל / אתעבידו] אתעביד ל  2 ארץ] אית ארץ ג אתעביד ארץ קר / מההיא] בההיא ס בההוא ג מההוא ס  3 משטטא] משטטי ק ג קר / דאתעבידא] דאתעבידו ק ח דאתעבידי ג קר דאתעביד ס  4 בהון] בהו ק / מדורה] מדוריה קר  4-5 ומשכניה בהו ואתעטר בהו] ומשכניה ואתעטר בהו ל  5 ואתעטר] ואעתר קר / ואתעטר] ואעתר קר  6 חדי] וחדי ק ג קר / נפק] נפיק ק ג ח  7 נפיק] נפק ס / ואתיא] ואתא ל  9 דאיהי] דאיהו ג / דאסחרא] דאסחרת ק ג קר ל ח / טייפין] סטרין קר(נ״א) שייפין ח ל ס  10 דההיא] בההיא ל  11 לית] ולית ק קר לית מאן ג / דהוו] דהא קר  12 דיתכסי] דאיתכסי ג קר / ותב] ותאיב ק ג ל  14 קראי] קראי אתוון ג / מספרים] מספרים כבוד אל ק  15 ועל רזא דא] ועל דא רזא דא ק / אתוון] קראי אתוון ג  16 קראי] קמי ג לית׳ ל  17 בגין שית אתוון] בגין אינון שית אתוון י ל אתוון יל / דהכא שית שמהן בגין שית תבין דהכא] דהכא ק  18 אתיין] קא אתיין ל  19 באפיי] באפין ק ג קר / דקא] קא ק  20 וגלו לכו] וגלי לכון ק וגלי לכו ג קר / דובניהו] די ובניהו ק ג קר / דמלה] מלה ק ג  21 דאבתריה] דבתריה ג  22 והוא הכה את האיש] הוא הכה את איש ק קר כ  23 מהאי] מאי קל האי ג קר ס / מאד] לית׳ ג  24 בעיני עבדי וגו׳] לית׳ ק 26־25 מראה ואיש מדה כלא חד] ומראה ומאי טעמי ק מראה ומאי טעמא כלא מדה חד ג מראה ומ״ט מדה כלא חד קר  26 ותחומא] ותחומה ג ותחומיה כ / דכתיב] כתי׳ ק / מחוץ] חוץ ג 28־27 ואיהו ממש איש מדה איהו] לית׳ ג / ועד] עד קר  29 אינון חמש באמה] לית׳ קר  30 עד] ועד ק / כד״א] לית׳ ק  31 בנהירו] כנהירו אג  32 דכתיב] וכתי׳ ק / מלא אותם וגו׳] לית׳ ק ג קר  33 וחשב] וחושב ק ג קר / וגו׳] לית׳ קר  33 בנהירו] כנהירו אג  34 וקרא] דקרא קלס ליתא ג יקרא קר  35 דאמר] דאיתמר ג / חולקיה] חולקין ג 36־35 דכל...ליליא] ליתא קר  36 בהדה] בהדיה ק / יהא] יהי ק הא אג / ההיא] ההוא ג קר / ויפיק] ויפוק אג / ויפיק שתא] ויפיק בשתא ג  37 טעמו וראו כי טוב יי׳] לית׳ קר  38 אית] לית׳ ג / ביה] לית׳ קר אג ס  39 אשתצי] אשתא קר אישתא כ / מעלמין] מעלמא ג דעלמא יוקיד ליה קר כ / כמה דאתמר] כד׳׳א ג לית׳ קר כמה דאת אמר ל  40 תמרון] תימרון ק ג קר תאמרון אג / להום] להון ק אג / אלהא] אלהיא ג קר כ

דף ט ע״ב

1 קרא1] לית׳ ק  2 מלא] מלה ק ג קר / דא] לית׳ ק / היא] הוא ק ג קר  3 לאודאה] להודאה ג  4 ביה] ליתא ק לאודאה ביה ג  5 אלהים] מלאכים ג מלאכיך קדישין אלהים ס  6 ובכללא] ובכלל קר / דאלהים] אלקים קר / לא] לית׳ ג  7 איהי] איהו ק ג קר  8 דאתתרן] דאתרך אג / אפי] אנפי ג / נחית] נחתי ק ג קר נחתו כ נחת אג נחתא ס  9 ועביד] ועבדי ק ג קר ס ועבדו כ ועבד אג ל ועבידי ס / ואשתבש] ואשתרש ג / תמן] לית׳ אג / ואיהו] ואיהי קר ק ג ל אג ס / כפילא] כפולה קר ק ג כ כפילה ל לית׳ י כפולא ס / דאתכפל] ואתכפל ק  11 קטרוגא] קטרגו ק ג קטרגין י קטרגי ל / ושעתא] ובשעתא ק ג י כ ל / ואשתלימו] ואשתלמו ג וישתלימו כ  12 חזי] חד ג כד חזי כ / תולדות] תולדין כ / ראשיו] רישין קב/ כתרין] בתרין ק ג t3 דכד ההוא] דההוא ק ג קר י אג כ / נהורא] דנהורא ג י / שליט] דשליט ק / נצח] ונצח ק / די] לית׳ ק / דיליה] דידיה כ דילה ס  14 בחשוכא] בחשוכאן ס / עפרירא] עפרידא ק(?) / דלהון] דילהו ס  15 דיוקנא] דיוקניה ק ג קר כ / דיוקנא] דיוקניה ק ג קר כ  17 ראשיו] רישין ק / וטאטין] לית׳ ק / ואטתחיין] ואתסחיחן ג  18 לשלשלאה] לשלשלא ק ג כ שלשלאי י / דעז״א] עזא י ס  18-19 מדלגין...ואלין] לית׳ ג  21 אבתרהא] אבתרא ק אבתרה ג י / דחלין] דחלן ק כ ס דחלאן ג / אלפין] ?? ק  22 בני נשא2] לית׳ ק  23 בכל עלמא] בעלמא ק כ  24 דיצרין] דציורין ג  25 בחילא דלהון] בחיליהון קילס/ זרועא] זרעא קר ס / וחצדא] וחצדי ס  26 אלהא] אלה י אלהיא אג / די שמיא] אלהיא דשמיא ג כ  27 דתבל] דתבל דא ק ג  28 לאסתאבא] לאסתכלא קר / ממקרה ליליא] מקרה לילה ק קר כ ממקרה דליליא ל  29 דאלה] דאלהא ג ס דאלהי ס  30 יחשבון] יחשבו ג / עלאי] עילאין ג עילאה ק ל עלאה ס / אמריו] אמרינן ס / ולא יקטרגו] ויקטרגו ל / יקטרגו] יקטרגון ק קר ס / לן] לון ק ל ס / דאלה] דאלהא ס  32 דכתיב] דאמר קר כ ס  33 אלעזר ברי] ר׳ אלעזר קר כ ס אלעזר ק ג ר׳ אלעזר ברי ס ברי אלעזר ס / דוכתי] גווני ס / אתמר] אתמר ובפנים שונים כ  34 איהו] הכי כ / דהא] וגו׳ דהא קר / מלכותם] מלכותם וגו׳ ס  36 דאומות] באומות ג  36-37 דאומות העולם] מאומי עלמא י לית׳ כ דעכו״ם ס  37 כולהון] וכלהו ק ל לית׳ ג י(וכולהו)  38 אדבקן] אידבקו ק אידבקאן ג אתדבקאן קר ס אתדבקן כ / ידעי] ידעין קר כ ס  39 כמוך] כמוהו כ / מאי] לית׳ ס שקולא] שיקולא ק ח (רא״ג) די לית] דלית ק ג

דף י ע״א

1 דאתון] דאינון ג  2 באומות העולם] בעכו״ם ס  2-3 המים אין...אית] הגוים ובכל מלכותם מאין כמוהו אבל בחכמי ישראל אין קר  3 אית] אין ק ג מ יש י ס / אי] לית׳ ג / אלהא] אבל ג / בחכמי ישראל] בישראל ג י / כוותיה] לית׳ קר כ כמוהו י  4 עלאה] אלהא ק ג מ לית׳ כ / ותשכח] ואשכח ג / דדייקנא] דדייקא ג דיוקנא קר דדיוקנא ס(ד״ז) / אמינא] אמרית כ  5 אתא] אתו ג  6 ואחיו] וחיו ק והחיו י ואחייו אג / מתייא] מיתייא קר אג ס מתיא ק י  8 אתקיימו בקיומוהי] ואתקיימו בקיומייהו ק ג קר י ל / מנהיג] אנהיג ס / שמשא] שמיא ג  9 וכתיב] דכתיב ג קר ס כתי׳ ק י  10 גזר דין] גזירין ג / אוף הכי...דין] וצדיקייא דישראל מבטלי גזירין ק אוף הכי משה גזר גזירין ג ל אוף הכי משה גזיר גזירין י אוף הכי משה גזר דין כ אוף הכי משה גזור גזר דין ס  11 גזרין] גיזרין ס / מבטלין] מבטלי י כ  12 יראת] ביראת ק ג / למהך] למיהך ג / באורחוי] בארחוי קר כ / לאתדמא] לאדמאה קר כ ס לאדמא ק ח (רא״ג) ולאדמאה ג לאדמה א לארמה ס  13 יופי] יוסף קר כ ס  14 סגיא ואיהו] לית׳ ג / אתר] אתרא ג / השתא] והשתא י  15 והא] דהא לס/ נגדו] נגדך י  16 וכי] כי לך יאתה וכי ק / אלא] אבל ק ג י ל ס / קב״ה] דקב״ה קילס/ בעא] לית׳ ק קר י ס / קב״ה בעא] בעי קב״ה כ  17 לאשתבחא] לא אשתבח אלא ג / מלך(2)] ומלך ס  19 אמרו] יאמרו ג / אומות העולם] עכו״ם ס / פטרון] פטרא ל / אחרו] אחרא י ל / מלכיכון] מלכיהון ק י 20־19 לא שליט אלא עליכו] שליט עלייכו כ  21-22 מלכא...הגוים] אית׳ ק ג (מלכא עילאה לאלקאה...עילא ותתא...) י (מלכא עילאה לרדאה לון ולאשקאה...) ל כ אג ס  22 לדחלא] דחלא ס / אלין] אלין אינון ל / שליטין רברבן] ושליטין רברבין קר שליטין רברבין ג ושליטין רברין ס  23 בההוא] כההו׳ קר כההוא ס  24 ועם כל דא] ועל דא ק ועל כל דא ס  25 מלה] מלה חדא י ל  26 מנייהו] מפימוי ג ס מפומוי קר י לאו מפומוי ל  27 בכל] ובכל קר ק ג י ס / ודא] דא ג כ / הוא] לית׳ ק ג קר י ס / כפשטיה] בפשטיה ק קר ס  28 האי] הכי ק הכא ס  29 דאתפקדן] דאתפקדו ק ג קר י ס / חד] חד וחד ק י ל ס עד קר ס / עבידתא] עובדתא ק(?) עבידתיה ג / מאן] מאין ו ס / הוא] ההוא ל ו  29-30 סתימא...כרעותיה] ק ג קר י כסתימא קדישא דיעביד שום חד מנייהו ולא ברעותיה כמוך כ3  30 ולא] אתעביד ס / דאנת] דאנת הוא ג / בעילויא] בעלמא ג  30-31 בגין...בעובדך] בגין דאתרשים לעילא ורשים בעוברך כ  31 ואת רשים] ואתרשים ג קר ואנת רשים י ותרשים ס / בעובדך] בעובדך ובמילולך י ל בעוברך ובמלולך אג ס / מכלהו] לית׳ לס/ מאן] מאין ס / הוא] לית׳ אג / סתימאה] סתימא ק ג קר י אג כ ל ס  32 עובדא] בעובדא י אג כעובדא ל ס  34 וגו׳] לית׳ ק  35 אלעזר הב] ברי הב ק  36 נבזבזא] נבזבא ק ג / אסתכל] יסתכל ק אסתכל קב״ה ל לית׳ ס(בשם אה״ל) אסתכל בה ס / ושבחין] ושובחן ק ותושבחן י ושבבין אג4 ותושבחין ל ס  37 דיהבו] דיהבין ג / לה] ליה ק להון קר ס לית׳ ס  38 וגו׳] לית׳ ג י כ / קדושין] קדישין כ  39 ואתחברא] ואתחברת ק ג י ס ואתחבראת קר ס  40 עולה] זאת עולה ל / מן המדבר(2)] במדבר ק ג י / מדבר] לית׳ ק  41 איהי] איהו ס

דף י ע״ב

1 דלחישו] בלחישו י / ותנינן] ותמן ג 2־1 האלהים האדירים האלה אלה הם האלהים] אלה הם האלהים האדירים ק ג האלהי״ם האדירים אלה הם האלהי״ם ל  2 מצרים] המצרים ג / אלה הם האלהים] אלה הם האדירים אג / כל] כל מה ק  4 ממדבר] וממדבר י  5 בההיא] בההוא ק ג קר י ס / מלה דפומא] פומא דמלה ק  6 רישייהו] רישיהון ג  8 קדמאי נטלא] קדמאי וכו׳ נטלא אג / נטלא] מנא קר(ס״א) ס / הוו] הוה ק ל ס לית׳ י / יהבי] לית׳ ק ל י ס יתבי ג יתיב קר ס / ובזמנא] ובשעתא י / דאתערו] דעתערן ק דאתערי קר ג אג דמתערי ל דמתערין י  9 אסחן] אסתחאן ס / קריאתה] קריאת ק ג קר י ל ס / קרי וכדין] דהא בשעתא דתרנגולא קארי כדין ק ג י אג ל קרי כדין ס  10 פלגות] הוא פלגות ק ג הוא פלגת י  11 ומברכין] אית׳ ק ג אג ס / כל] בכל ק ג ל י ו ס  12 דבשעתא] בשעתא ק דשעתא ג / פרחא(1)] פרחה ק / פרחא(2)] פרח ק  13 ומסאב] ומסאיב ק ל י / ואסיר] ואסור ג / בלא] קודם ו / נטילה. ואי] נטילה ובגין כך אסור למהך ארבע אמין בידין מזוהמין ותו דאתחייב לשמייא מ״ט בגין דאיתי אלהא אחרא בידוי ובגין אלין כתיב ישליו אוהלים לשודדים ובטוחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו ומאן מרגיז אל אמון דאתיין אלהא אחרא על ידוי ווי לדא דאתחייב מיתה לשמים ואי ל  14 רוחיה] רוחא י / עליה] עלוי י  15 וכד] לית׳ ק ג י ס  16 דיסחי] דאיסחי ג / במה אתלכלכו] במאי יתלכלכו קר במה יתלכלכו ק  17 ולא ידעין ביקרא דמאריהון] לית׳ ק ולא ידעין ביקרא דמלכא עילאה י  18 על מה] ולא ל / קיימא עלמא] קיימי בעלמא ק ג י  20 באנון] כאמון ג  21 אותו] אתי ל  22 חולקי׳] חולקא ק י / דיכיל] ויכיל ו  23 אוני] אתו ק  24 סליק] וסליק ק י / לחרבא] ובעי לחרבא ל5 בני] כמה בני ק ג ל י / מתיבתא] מתיבתי י / ואמרי] ואמרין ג  25 רחום וחנון] חנון ורחום י / וכי] וכי בני קל / לא] לא ידעין דלא ל  26 ליה] לית׳ י  27 קיימא] קיימא ועוד כתיב ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך וגומר ארבעה דיליה לקביל ארבעה דילי ל / קמיה] לית׳ ג ל / הא] האי ק י  28 יהיב] יהבי ג יהב קר ס / מידי] מדי ג מיד קר ס / אתי] אתא ג  29 לן] לון י / בעלמא גדול] גדול בעלמא י / לכל] עם כל קר י ס  30 משתייא] משתה ג  31 עבד] עביד י / לההיא] לההוא ג קר  33 ומסכני] או מסכני ל  33-35 מההוא...מקטרגא] לית׳ ל  35 ומקטרגא] ומקטריג ג  36 דמסכנא] דמסכני מ קר ס דמסכינא י  37 מלכין] מלאכין מ / שרה] ושרה י אג / לכולהו] לכלהו שרות קר ס / כד איהי] דאיהי ל י  38 אמרו] אמרי ג ו/ מן] דמן קר ס

דף יא ע״א

1 אמרה] אמרה שרה ל / צחוק] שחוק ג  2 סליק] סלק ק  3 עבד] יהב קר ס הא אברהם עביד ל עביד י / יהב] יהיב י ס אג / לך] לי קר מ ק ג י ס אג / מידי] מיד קר ס  4 קדמן] קודמך ג / בה] בה דכתיב צחוק עשה לי אלהים ל  5 כאברהם] וגר קר ס לית׳ ק ג כוותייהו ל י וכולי י (נ״א) ההיא] ההוא קר ק ג י ס / חדוה] סעודתא קר  6 דברה] דברהא קר ס דבנה ק י / כל] על ג / דלא] בגין דלא קר ס מאן דלא ל  7 יחיב] יהב ג / מידי] מדי ג למסכני] למסכני ומה אברהם כך שאר בני עלמא עאכ״ו ווי לבני עלמא דלא ידעין ולא משגיחין דעלמא לא אתקיים אלא במילי דאורייתא ל  7 אמר] לית׳ מ ג ס אג ואמ׳ ק ואמר ל י כ / מאי דכתיב] לית׳ י  8 ויתפלל אל ח׳] לית׳ קר ס / חילא תקיפא] תקיפא חילא ק ג ל י 9 כלא דכל] כל ג 10 דחיי ויליף] דחיין יליף מ ס  11 תוליף] תוליף ליה ל י / יתוב] יתיב ק ייתוב ג  12 קמי מאריה] קמיה דמריה אג / לבטלא] לבטלה ק / יתבטל] אתבטל ק ג מ י האי] הכי ק י  13 ולא...עלמא] לית׳ ג  14 יתעדי] אתעדי ק ג י  15 מינה] מן ק י / דאורייתא] אורית׳ ק אורייתא י / או] לית׳ ק  16 בליליא על ערסיה] לערסיה כ / ערסיה] ערסא ק ערשיה מ / בעי] בעא י  17 מלכותא] עול מלכותא אג קר / דלעילא] דעילא ג  18 מרעין] מערערין ג קר ס כ  19 קם] כד קם ק ג קר ל י כ / ולמסגד] ולמסגר ג  20 קמי] קמיה ג י / בדחילו] ברחימו ג  21 אבא] אבוא מ קר ק ג י / אשתחוה...ביראתך] וכף ק י  22 לבר נש] לאיניש ק י לאניש ג / לבי] בי .ס בבי ס / בקדמיתא] בקדמאי  23 באברהם] אברהם י / ויעקב] לית׳ ס  23-25 הה״ד...לאכללא]6 דכתי׳ ואני ברוב חסדך דא אברהם אבא ביתך דא יצחק אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך דא יעקב לאכללא ק

הה״ד ואני ברוב חסדך אבוא ביתך דא אברהם אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך דא יצחק ובא לאכללא ג

הה״ד ואני ברב חסדך אבוא ביתך דא אברהם אשתחר אל היכל קדשך ביראתך דא יצחק ובעי לאכללא מ

הה״ד ואני ברוב חסדך אבוא ביתך דא אברהם אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך דא יצחק ובא עד7 לאכללא קר ס

דכתיב ואני ברוב חסדך דא אברהם אשתחוה אל היכל קדשך דא יצחק ביראתך יעקב ובעי לאכללא י ...ואני ברוב חסדך אבוא ביתיך דא אברהם אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך דא יצחק ובעי לאכללא כ8

25 צלותיה] צלותא י  26 כדין] כך ג  27 קמיה ] קמי מ / רחומאי] רחמאי מ קר ג ס רחימאי ק ק2 / בכיף] דאכיף ק2  28 מלמחמי] למחמי מ קר ק י ס למיחמי ק2 ג / אמר] אמר ליה ק / ודאי] וודאי ק / שמענא] דשמענא ק2 / דיוחאי] יוחאי כ  29 מרגלית] לית׳ ל מרגליות ס / ואסתכלית] ואסתכלת ק ל ואסתלקת י(נ״א) / דההיא] דההוא ק ג קר י / מרגלית נפקא] מרגליתא דסלקא לרום כורסיא עילאה ואיתנהירה מניה ונהורא דהיא מרגליתא נפקא ק2 / בנהירו] בנהירו ק2 קר י ס  30 מנרתקה] נפיין מנרתיקיה ק2 מנרתקא אג מנרתיקה קר ק כד י ס / ונהרא...לארעא] לית׳ ק2  31 דיתיב] דייתי ק2 ל / כרסיי׳] כורסיה ק2  32 כליל] איתכליל ק2 / כלא] לית׳ כ / בביתך] בביתא ג / ומנהורא] ומההוא נהורא ק2 / דאתכליל] דכליל קר ס כ / בביתך] בביתא ג / נפק] נפיק ק ק2 ג י ו / וזעיר] זעיר ק2 לית׳ ו / ונפיק] ונפק ק ק2 נפיק ו  33 כל] לכל אג / מרגלית] מרגליות ס  34 עלמא] כל עלמא ק2 / לך] לן ק ג ס / נפק] קם ר׳ פנחס ונפק ק2 / מקמיה] קמיה ק ג מ קר ל י / וקאים] וקם ק ג י קם ל  35 בהדיה] בהדה מ קר ס / דהוו] לית׳ י / קלא] קלין ק2  36 טאסין] טסאן ארחא ק2 / חמיתון] אמי המתון קר / יוחאי] יחאי ג / אשתהי] אשהי ק ק2 ג י אשתהו כ  37 לי] ליה ס / עאלו בימא ואזלי להון] ואיהו עאל בארבא ואזל ליה ק2 ועאלו בימא ואזל ליה ג עאלו בימא ואזל ליה ק י ל / להון] ליה קר ס  38 אינון] אילין ק י ל / דחדא מנייהו] דחד צפורא ק2 / פתקא חדא וכתיב בגווה] חד פיתקא ק2 / נפק] נפיק ו  39 מן] מגו ק2 / ור׳] הוא ור׳ י ל

דף יא ע״ב

1 ווי] ויי לי ק2 י ווי לי י / בכן] בהאי ק2 / אמר] אמר ליה ק2 א״ל ג  2 חמיתא לי] חמיתנ׳ מ קר חמיתני ק ק2 ג כ חמית לי י ל חמיתנא ס / בכך] בי כל כך ק2  3 באיה כלל] באורח כללי ק  4 הדא היא] הא הכא ק2 דא היא י / דכלא] דכולהו ג / ואקרי] אקרי קר ס  5 ראשית חכמה יראת יי׳] לית׳ ק2  6 דמלה] דמלת י / ודא] ודאי/לפי שהיא/(ודא) אג  7 אתקיים] יתקיים קר ס / כל עלמא] לית׳ ג קר מ ס עלמא י  8 דיראה] דחד יראה ל  9 מקב״ה] לקב״ה ק2 קב״ה קר ס / ימותון] ימותון ביומוי ק2  10 ועל דא דחיל ליה תדיר] ועל אלין איהו דחיל תדיר ק2 / יראה] דיראה ק2 יראה דא כ / דחיל] דחילו קר מ ס דחיל ליה י / לא] לית׳ ק מ קר י אג ל ס / לעקרא] לה עיקרא ג 11־10 לקב״ה... בגין דדחיל] לאו איהו לקב״ה בגין דדחיל בגין דדחיל ק2  11 מן קב״ה] לקב״ה ק / דההוא] דהאי ק2 / דגיהנם] דההוא עלמא ק2  12 לאו עיקרא דיראה איבון] לאו אמון עקרא דיראה ק2  13 דאיהו] דאיהו רבון ק2  14 חשיבין] לית׳ ג מ ס חשיב ק2 הוו קר ס חשיבי ס / כמה דאתמר] כמא דכת׳ ג / ולשואה] ולשוי ק2 / רעותיה] לית׳ ג  16 חייבין] חייביא ג כ / הין יפלחון למאריהון] לית׳ ק2  16-17 אי לא אימא יאבדון חברייא מלה דא] לית׳ ק ג קר מ ס אג אי לא אימ׳ לא ינדעון והיך יפלחון למאריהון ק2 אי לא אימא חברייא ייבדון מלה דא י ואי לא אימא ייבדון חברייא מלה ל אי לא ייבדון(ויבדון) חבריא הא מלה ס  18 חייביא] חייבא ג / ומאן] למאן ק2 מאן ג י כ / עונש] דעונש ק ג י  19 יראת ה׳] יראה ק ג י אג / דאקרי] אקרי מ ס 21־19 לא...יראת ה׳] לית׳ ק2  20 ההיא יראה] ההיא רצועה יראה ג / ואשתכח...רעה] לית׳ ג  21 דעת] לית׳ ק ק2 ג מ קר י ס אג / אקרי] ׳אקרי דמאן דנטיר ל״ג׳ ס(בשם אה״ל)  22 הכא פקודא דא ודא] והאי פקודא ק2 / יראה] יראהדאל  23 תרעא דכלא] איהי תרעא לאעלא לכל פקודי אוריתאק2  24 אלהים] לית׳ ק2 / דמאן] מאן ק ק2 ג מ קר י כ אג ל ס 25־24 דמאן...דאורייתא] לית׳ ס  25 על...על דא] לית׳ מ קר כ / עבר] עובר ק2 / פקודי] כל פיקודי ק2 פקודא דא ס פקודא ס / דאורייתא] אורית׳ ק ק2 י אורייתא אג ל / ועונשא] ועונשו ל / דמאן] למאן ק2 מאן ג / על(2)] על פקודי אורית׳ ק / האי] ההיא ק2  25-26 האי רצועה...על דא] לית׳ ס  26 רעה] לית׳ ס / אלקי ליה] לית׳ ק2 ג מ י / אלהים] אלהים מרחפת ג  27 עונשין] עונשא ק / חייביא] חייבא מ לחייבייא ק2  27-28 דכתיב...דחייביא] ודא איהו דין דאסחר לכל עלמא ואיתעתד לעונשהון דחייביא ק2  28 מדה] המדה ק אג / בהו דא סקילה] בהו ג מ קר ס(ד״ל) אג לית׳ ק / דמשוקעין] דמשקעין ק י / רבא] רבה ק ג / לעונשא] לעונשייהו ק גיל/ דחייביא] לחייביא קר דחייבא מ דחיבייא ק  29 כשמעכם] כשמעבם מ  29-30 דכתיב...כד] לית׳ ק2  30 עד] על ק / כר] לית׳ ק ג מ קר י / ודא] ודאי אג / דחייביא] דחיבייא ק ק2 דחייבא מ ס לחייבא ס  31 שרי] לית׳ ג / לאוקדא לון] לאוקדא לון ולאענשא לון ק2 / בסייף] בסייף ואיקרי ק2 בסיף ג מ קר י / היא] לית׳ ק2  32 ביה] בה ק / האי] לית׳ ק2  33 דיעבר] דעבר ק2 אג / פקודי אוריית׳] פקודא דאוריתא ק2 / וכתיב] ועל דא כתי׳ ק2 וכתיב דא כ  34 והלאה] ולהלא ק ק2 ג מ ס ולהלאה קר י ס כ  35 אתאחדת] אתאחיד ג / בה] ביה י* / נפקא] נחתא קר נפיק י* נפק י / שלימותא] שלימתא ק  36 ומאן איהו רחימו שלים] לית׳ ק2  37 ויאמר אלהים] לית׳ ג  38 שלימותא] שלים ק2 אג שלימתא י  39 רחימתא] רחימותא ק ק2 ג קר י כ אג  40 אימא ברי] ברי אימא י / בהאי דרגא קאים] בחד דרגא קיים ק בדרגא עילאה קיימא ק2  41 דתרין] תרין ס

דף יב ע״א

1 איהו] איהי ס  2 ליה] לקב״ה ק2 / בנין] בגין ק קר כ / סחרניה] סוחרניה ק ק2 דיהא קר כ  2-3 בנין...שנאוי] לית׳ ג  3 שליט] רב ושליט י ל / מתתקנן] מתקנן ק2 ג מתתקנין י מתתקנא כ / ליה] בכלא ק2 / ואי] ואיהי ק2 / להאי] לית׳ ק ג לא מ ס כ להא ס / בהפוכא] בהפיכא ג  4 ויהדר] ואיהדר ג / עליה] עלוי ק2 / קצ״ה] לית׳ ק / קשיא] קשא קר / שניא] שנא ק ג סני ק2 קר ס כ / ירחם] ירחים ק2  5 רחימו(1)] רחימותא ג / איהו] איהי ק י ל / דאית] דלית ג / ליה] בה ק2 / עקרא] עיקרא ושרשא אבל ק2 / דאקרי] דאיהו כ / ההוא] לית׳ כ  6 בתרין] מתרין כ / בטיבו] ברחמי ק2 / ותקונא...למאריה] לית׳ ג / דארחוי] דאורחיה ק י ל דאורחוי ק2 דאורחי ס(בשם אה״ל) / דרחים] דא רחים ס רחים י  7 נטיל] נוטל י אג / נשמתך] את נפשך י נפשך ל  8 ולבתר] ובתר אג / אגניז] איתכנש ק2 / אגניז] איתכנש ק2  9 ואתכלילו] ואתכלילון ג / דא אהבה] דאהבה ק ק2 ג י ל אג דדא אהבה קר ס(ד״ל) / נטליה] נטלו ק2  10 שמעון] שמעון אבוי ק ק2 ג ל פנחס קר ס(ד״ל) / אתא ר׳ פנחס ונשקיה] לית׳ ג ברישיה קר ס(ד״ל) / ואמר] אמ׳ ק אמר ק2 י  11 הוא] היא ס / לי] לית׳ קר ס כ / בביתאי] בביתי ק2 קר ס כ  12 וראי] לית׳ מ קר ס כ / פקודין] פקודא ופקודא אג / ב״ש] לית׳ ג  13 בהאי] בהאי אהבה ק2 / היד] והיך ק2 איך קר ג / אתדבקא] איתדבקת ק2 אתדבקת קר ס י כ / איהי] דאיהי ק2 איהו ??  14 חד טב] חדי טב(?) ק דטוב ק2 חד טב וחד ביש ס(ד׳׳פ) / דיהב] איהי יהיבת ק2 דיהיב ג י / וטב אורכא] וטיבו אורכא ק2 ואורכא כ וטב ואורכא אג / דחיי בני מזוני בדין] דחן דיומין בנין מזוני וכדין ק2 בני חיי ומזוני י דחיי בני ומזוני כדין קר ק כ  15 חובא] חובה קר מ ק2  17 יראה] יראה ברחימו ק2 / כד חמי דדינא] כד דינא ק2 ברחמי דדינא ג / יתער] בעי לאיתערא ק2 / וידחל] ולמדחל ק2  18 יקשה] יקשי קר / ומקשה] מקשה ק  19 בההוא] בההיא ק2 / אשתכח] ובהאי גוונא אשתכח ק2 לית׳ ג  20 איהו] איהי ג י אג ס  21 רברבא] רבא ק ק2 רבה ג י / ושליטאה] ושליטא ק ק2 ג מ קר ס כ / ולייחדא] ליחדא ק2 / יחודא] לית׳ קר ס  22 דשמע] בשמע ק 24־22 עלאין...תבין] ודא ק2  23 ליה] ביה ג / בשית(כשית)] כשית ל  24 יתכנשון] אתכנשון ק ג  25 שמיא] שמש ק / לאתאחדא] ליתיחדא ק לאיתיחדא ק2 לאתיחדא י / ביה(ידאה)] ביה יראה ק י ל / למהוי] למהוי חד ק2 / לשית] דשית ק ק2 ג י ל ס  26 ועם כל] ועל ק / לקשרא] לקרא ק2 / ביה] לית׳ ק י / לארכא] לית׳ ק לארכאה ק2  27 דאחד...גדולה] לית׳ ק2 / דתתחזי] דתחזי מ קר ס(ד״ל) ותתחזי ס(ד״ש)  28 דאיהו] דאיהי ק ק2 ס ואיהי ג / יחודא] יסודא אג / ולבתר] לבתר ק2 / דאתקשר] דאתקשרת ק ג מ קר י אג דתתקשר ק2 / לה] ליה ק2  29 באכלוטהא] באוכלוסיה ק2 / דלתתא] לתתא י / בשכמל״ו] ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ג דבשכמל״ו קר 30־29 דלתתא...אחרנין] לית׳ ק2  31 אילנין] אילנן מ / בההוא] וההוא ק2 / יחודא] ייחודא עלאה ק / דלתתא ארעא] מארץ איהי ק2  32 רעוא] רעוה ק2 33־32 עלאה וחד יחודא] לית׳ ג  34 דה׳] דאי״ת דיי׳ ג  35 האלהים] האלהים וגו׳ ג  36 בשמא דיי׳] בשמא דאיקרי יהו״ה ק ק2 י בשמא דיקרי יי׳ ג / למנדע] ולמנדע ג  37 להאיר על הארץ] לית׳ ק2  38 לאתכללא] לאסתכלא ק ולאכללא ק2 לאתאחדא לאתכללא ג / חסר] דאיהו חסר ק2 / דשמים (נ״א דרשים)]9 דרשים ק דשמים ק2 ג דשמא קר מ דשמה ס  39 בנהורא]10 בההוא מ קר כ אג / בהו (2)] בה ק2 / וכלא] דכלא ק2 יב.א39 -יב.ב  1 לית...דיממא] לית׳ ג

1 ...דסוף קרא.

2דיטעון בני נשא אבתרה.

3כתם פז דף כט.ג: "זו היא הגרסא האמיתית."

4 "ותרגום צמידים הם שבבין."

5 וכן בכ״פ (בתרגום): "רוצה להחריב העולם."(דף ל.ד)

6רח״ו(באה״ח, ח״א טו.א) כתב "ואולי כי כאן ט״ס וצ״ל ולהסיר מלת ויעקב..." עיין שם. ורא״ג גדס כמו דפוס של מרגליות וכתב "ולפי הגרסא האחרת ברוב חסדך דא אברהם ביראתך דא יצחק ומה שנוהגים לומר מה טובו אהליך יעקב דא יעקב. ושמעתי שיש גירס׳ אחרת והיא ברוב חסדך דא אברהם אבא ביתך דא יעקב כד״א ויכן לו בית ביראתך דא יצחק."(שם טו.ב)

7ועיין נצוצי אורות שם: "צ״ל ובעא עוד."

8בסוגרים, "בנוסחות שלנו היכל קדשו דא יצחק ביראתו דא יעקב והרב לא גריס הכי והדיו עמו." כתם פז לא.ג.

9"אית דגרסי מארת חסר בשמא דרשים...ואית דגרסי מארת חסר בשמא דשמים..." אור יקר דף ק. ולפי הרא״ג, "בשמא דשמים ה״ג."(אה״ח, דף יז.א)

10בסולם: "בההוא נהורא"(ד״מ).

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]