THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Bereshit 55a - 58a

דף נה ע״א (38)

38 אדם לדיוקני [א2 י ל]] אדם ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר לית׳ ל32 אדם. מאי תולדות אדם מ7 / אחמי] אחמי ליה א2 אמאי אחמי ל2 פ4 / דיוקני דכל אינון [מ]] כל א  2 לדיוקני כל ו6 ל2 כל דם ל32 כל דיוקנין כל מ7 לדיוקני כל אינון פ4 דיוקני כל פר6 קר כ כל דיוקנין י*  40 דישדאל] דישראל דאינון עיקרא דאדם א2 ד ל* דישראל וחמא ליה כמה ל32 / מטא] כד אתא א2 כד מטא י כד מטי י* ל*  40 ומית] ומית בערסיה ל  40-42 א״ל....שנין] א״ל הא משנין דילי אוזיף ליה וגרע לון מאדם א2 י* [וגרע לון: וגרעו י*] אמ׳ ליה וכו׳. אמ׳ משנין דילי אוזיף ליה וגרעי מאדם ו6 ל2 פר6 מ(אוסיף) קר ל* [ליה: ליה ע׳ שנין ל* / מאדם: מאדם ע׳ שנין ל*] אמ' משבנין דילי אוזיף ליה שבעין שנין וגרעי מאדם ל32 אמ' משנין דילי אוזיף ליה וגרעו מאדם מ7 כ (דיליה) וכו׳ אמ' משנין דילי אוזיף ליה וגרעו מאדם פ4  42 לדוד] לית׳ א2 ל32

דף נה ע״ב

1 לי] כלי ל2 פ4 / (בהאי) בעלמא] בהאי עלמא א2 ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר י* פ בעלמא ו6ל32  2 קדמאה [ל*]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*  3-2 מעשה...נשא] לית׳ א2  3 אינון שבעין שנין] אילין שנין א2 / דהוה] דהוו ו6 ל2 ל32 פר6 מי* / ליה] חזי מ7 לית׳ פר6  4 כל חכימי דרא [ל32 מ]] כל חכימי כל דרא א2 ל2 חכימי כל דרא ו6 מ7 פ4 פר6 קר י* / דמטא] דמטי י* / וחמי] וחמא א2 י*  5 אורייתא דידיה נו6 מ7(דיליה)]] אורייתא א2 ל2 ל32 פר6 מ י* אורייתיה פ4 קר ל*  7 דכד [א2 ל32 מ]] וכד ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 קר י* כד כ / קב״ה] לקב״ה ל2 / ידא] ידי א  2 8 גליפין גלופי [פר6 מ קר י*(גילופי) כ]] גליפין גליפין א2 גליפין גליפי ו6 גלופי גליפין ל2 מ7 גליפין ל32 גלופי גלופין פ4 גילופיןי  9 / מתפרשן] אתפרשא א2  9-10 לשית...דחכמתא] לית׳ א2 11 דמטא] דמטי ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר  11-12 (ד״א ליה...דמטא) לגבי דאדם (מניה)] ליה לאדם כיון דמטא ליה לאדם א2 לגביה דאדם ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 מ כ [לגביה: לגבי מ כ] ליה לגביה דאדם מ7 לו ביה דאדם. כיון דמטי לגביה דאד׳ קר לגביה כיון דמטי לגביה דאדם י* ל* [לגביה: לגביה דאדם ל*]  12 מתכנשי] מתכנשי לגביה כל א 2י* / מלאכי] לית׳ ל32 / למנדע ולמשמע] למשמע ולמנדע א2  13 אתרמיז] אתרמי א2 ל2 מ7 פ4 פר6 קר  15 לעלאי] לעילא ל32 מ7 / והוה] והוא ו6  15-16 והוה...ספרא [מ ל*]] והוה עמיה גניז א2 ו 6(והוא) ל32 והוה טמיר וגניז מ7 והוה עמיד וגניז ל2 פר6 והוה עמיה טמיר וגניז פ4 והוה טמיר וגניז עמיה ההוא ספרא קר כ והוה עמיה ההוא ספרא גניז י*  16 דהא...ביה [א2 י* כ ל*]] ולית׳ ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר  16-17 ומשתמש] ואשתמש ל32 מ7  18 טפח] מכה א2  19 חלדין חלדין] חלידין ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י*  19-20 גופיה...זיויה] על גופיה א2  20 זיויה] גופיה וזיויה י* כ1 ל* / בשעתא ההיא] בה שעתא א2 ל32 מ7 פ4 י* בההוא שעתא ו6 בשעתא ל2  21 משתדל] אישתדל ל2 פ4 פר6 קר י* כ אסתכל ל32 / לכל] כל א  2 ל2 מ7 פר6 / דמטא] דמטו א2  22 וביה הוה ידע] וביה הוא אשתדלותיה דאברהם א2 והוה הוא ידע ו6  23 מניה [מ י*]] לית׳ א  2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 קר כ / עלאה] דמריה ל2 פ4 25 דנא] לית׳ ל2 פ4  26 בהו] בשמים קר כ / (בהבראם) [ו6 ל2 ל32 מ 7פ4 פר6 מ י*]] לית׳ א2 קר  27 בהו] בשמים קר כ  28 מהכא] מהכא אוליפנא ל*  29 וברזא] וברזי פר6 קר / דמתניתין] דמתניתא ל32  30 בההוא אתר] בההיא ביתא א2  31 דאשתכח] דאשתכחו א2 ו6 ל2 מ7 פר6 קר ל* / ביום הבראם] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י*  31-32 ולא כתיב] ולא ו6 וכתי׳ ל2 פ4  32 דאפילו [ל*]] ואפי׳ א  2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י / אדם] האדם ל2 מ7 פ4 פר6  34 ברכאן] כל אינון ברכאן י* מאינון ברכאן ל*  36 אותם] אותם ויקרא את שמם אדם י* ל* / אלהים] אלהים לאמר ויאמר להם אלהי״ם פרו ורבו י* ל*  38 (לאשתכחא) אשתכחו בתר] לאשתכחא א2 ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר י* ח2 לא אשתכח ו6 ואשתכחא ל32 לאשכחא כ ואשתכחו ל*  39 כלהו] דכלהו ל2 פ4 נה ע״ב  39 - נו ע״א  1 (בסדר...דאתוון) [מ קר(נ״א)]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר ח י* כ ל*

דף נו ע״א

1 ובתיובתיה [ל2 מ7 פר6 מ קר(ס״א) י* ח כ ל*] (ובתיאובתיה) [א2 ו6 ל32 מ7 קר]] / לקמי] לבגיה ל*  2 אחיד] לית׳ פר6 ח כ / למפרע] לית׳ ל2 מ7 פ4 פר6 קר ח כ  2-3 בסדר...דאתוון [י* ל*]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פר6 מ קר ח כ (ול״ג ובגיו דא קרא לההוא ברא דאתיליד ליה דאיהו בדמותו כצלמו ״שת״ דאינון קיומא דאתוון)  3 בדמותו כצלמו] כדמותו בצלמו ל  4 אתוון] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פר6 קר י* כ / אהדרו] אתהדרו א2 ו6 ל2 ל32 קר י* ח כ  5 כיומא] ביומא ח / דאתבריאו] דאתבריאו ביה א  2 דאתברי עלמא ל32 / וקיימא] ואתקיים א  2 6 (לאתגפא) [מ י*] לאתעקרא [א2]] לאתגייפא ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר כ לאתנפלא ל  7 קיימו] קיימין א2 אתקיימן קר כ  8 חקות...שמתי] וגו׳ א2 פ4  9 דגלי קמי נו6 מ7 י* כ]] דהוה גלי קמי א2 דגלי ל2 ל32 דגלי קמיה פ4 פר6 מ קר ל* / לקיימא] לאתקיימא ל2 מ7 פ4  10 לקיימא] ולקיימא ו6 דקיימא ל32 / עלמא (דין)] עלמא א2 ו6 י* ל* עלמא האי ל2 מ7 האי עלמא ל32 פ4 פר6 קר עלמא דין מ  11 שביק ליה ומחיל] מחיל ליה ושביק ליה א2 שביק ליה ומחיל ליה ו6 ל32 י*  12 (בראשית) ברא שית] בראשית ברא שית א2 ממ בראשית ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר י בראשית ברא ל32  13 דעלמא [א2 ו6 ל32 מ]] עלמא ל2 מ7 פ4 פר6 / נגידין] נגדין פ4 מ7 ו6 א2 / ונפקא] ונפקין א  2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*  14 מאתריה [א2 ו6 ל32 מ קר י](ס״א מעמיה) [קר(ס״א)] מאתיה ל2 פ4 פר 6(מאיתיה) מאתתיה מ7  16 חטאו] חטאה פ4 חטאוי פר6 קר ח3 ממ  17 (מהכא) [ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י ח] מיניה [א2 ל]] / זכאה דעלמא (משת)] זכאין דעלמא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר ח ל [זכאין: דזכאי א2 / דעלמא: עלמא א2 ל2 פ4 פר6 ח] זכאי דעלמא משת מ י*  18 עאל [מ קר]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 י* עאל בי״ת כ / רזא דברית] על בריתא2 על רזא דברית ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 עאל רזא דברית י  20 דאינון שי"ן תי״ו (עאלו) ואתעבידו] עאל ואתעביד א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 ל דאינון שי״ו תי״ו עאלו ואתעבידו מ דאינון שי״ן תי״ו ואתעביד קר דאינון שי״ן תי״ו עאל ואתעביד י  21 לעשות...לדורותם] וכתי׳ א2 פ4  22 דהוה שירותא דעלמא] דברית יו״ד שירותא דעלמא כמא דשרותא דעלמא א2 דהוא שירותא בעלמא ו6 דהוה שירותא בעלמא ל32 כמא דברית יו״ד הוא שירותא דעלמא י* ל  23 תליין] תליתאן ל2 מ7 פ4 פר6 / ואשתכלל] דאשתכלל מ7 פ4 פר6 מ ואשתכח י*  24 ואתעבידו] ואתעביד א2 ל דאתעביד ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* / אתהדר] אתהדרו א2 ל2 מ7 פר6 מ קר ח אהדרו ו6 ל32 י* ל  26 גפיף] גייף כ 28־27 אתתקן כלא [ו6 ל2 מ7 פ 4(אתקן) פר6 מ קר י*] (נ״א אתוון כלהו אתתקנו) [ל]] לית׳ א2 אתוון כלא אתתקן ל32  28 אומר [מ]] אמר א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* כ  29 למעצר [ל2 {מ7} פ4 פר6 מ קר ו י]] למעזר א2 מ7 למיעבד ו6 ל32 / ב״נ [א2 ו6 ל32 מ י* כ]] לבר נש ל2 מ7 פ4 פר6קר  30 דאשתדל בה] דאשכל ביה ל32 ואשתדל בה מ7 דאשתדל ביה פ4  31 לה] ליה א2 מ7 פ4 פר6 מ קר  32 חמא] חמיא י* / משניין [א2{מ7} פ4 מ קר י*(נ״א)](ס״א משטין) [ו6 ל2 מ7 פר6 מ(ס״א)]] שמשין ל32 משריין י* ל / (בה) [פר6 מ]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 י* ל ביה קר  33 ואוליפו מנהון [ל]] לית' א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*  34 באינון חכמתן [קר כ ל*]] לית׳ א2 ו6 באינון חכמי ל2 באינון חכמאן ל32 באינון חכמתין מ7 י* באינון חכמה פ4 פר6 מ / לאבאשא] לאבאשא בהו י*  35 דעלמא] בעלמא ו6 ל32 י* ל עלמא פ4 / עבדי חכמתא] הוו ידעין א2 ידעי חכמתא ל* / לכל] כל א2 מ7  36 שריאו כלהו] שראו א2 / לאשתדלו] לאשתדלא א  2 ו6 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר כ לאשתדלי י* / או] ולשת יולד גם הוא ויקרא את שמו אנוש אז א2  37 בהו] לית׳ י* ל  38 (נ״א בגין דלא אתענשו עלייהו)4 [א2 י* ל* אתענשו: יתענשו א2 י* ל*]] לית׳ ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר / כמו [מ]] ויותר ליקרא דמאריהון הוו מחאן בהו ברשיעיי ולא יכילו כגון א2 מ7 ולא יכלי להוא כגון ו6 ולא יכילו בגין ל2 פ4 ולא יכלי כגון ל32 פר6 קר ולא יכילו כגון י* ולא יכילו כמו ל*  39 דאתפשטו] דאטפשו ו6  40 חכמתן] חכמתי א2 חכמאן ו6 ל2 ל32 פ4 י* חכמתיןמ7 חכמיןפר6קרכ  41 מרחצון] תרחצן א2 / דאתפקדן] אתפקדן ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* אתפקד כ

דף נו ע״ב

1 במים...כדקדמיתא] לית׳ א2 / אתיב] אתיהיב ו6 אחזיר ל32 אהדר מ7  3 דההוא] בההוא ו6 / יומא [א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*](דרא) [ל]] זמנא כ  7 דלא] ולא ו6 ל2 פ4  8 ומניה] ומינה ו6 אתפקד] אתמנא א2  9 כל מלי [א2 ו6 ל32 מ קר(ס״א) י*]] כולי ל2 מ7 פ4 כוליה פר6 קר  10 אתחבלת [ו6 ל32 פר6 מ קר]] איתאכלת א2 ל2 מ7 פ4  11 ורשעים עוד אי[מ] וגו׳ א2 / ואוריך קב״ה לון [מ]] ואוריך לון קב״ה א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* כ  11-12 ההוא זמנא] אימן זמנין ו6 אימן זמנא ל32  12 ירד ומתושלח וחנוך [מ קר]][לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 י* כ / מעלמא] לית׳ א2  13 וכדין אנחית] כדין נחית א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* כ  14 ואיננו כי לקח אותו אלהים] וגו׳ פ4 ואיננו וגו׳ קר  16 וידע] ויודע ל2 פ4 פר6  18 נרדי נתן ריחו [ל2 מ7 פ4 פר6 מ]] לית׳ א2 ו6 ל32  19 באורחוי] באורח קשוט א  2 ו6 ל32 מ7 י* ל באורחי קשוט קר / דביה דבגינהון] דביניהון ל2 מ7 פ4 פר6 דבגיניהון י* / יסתלק] אסתלק א2 ל32 מ7 כ / מעלמא] מארעא פ4  20 אמר] ואמר א  2 פ4 פר6 ל* / נעשה] נעשה תחת השמש ל2  21 על הארץ אשר] לית׳ ו6 / וגו׳] שמגיע אליהם כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים וגו׳ א2 ו6 ל32 פר6 י* [וגו׳: חסר א2 י*] אשר מגיע אליהם וגו׳ קר  22-23 (בגין...יסרחו(יחיו)...לון) [מ (יחיו) ל*]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 י* עד לא מטא זמנייהו בגין דלא יחיו. ומגו רחימותא דיליה בהו מסתלק לון קר  23 דינין] דינא א2 ל*  25 בהו] עליהון מ7 / דלהדרו [ל2 פר6 מ קר] דיהדרון א2 ו6 ל32 מ7 פ4 י* ל* [דיהדרון: דיהדרו מ7 פ4]  26 או בגין] ובגין מ / דיפוק] דיפקון א2 קר / דמעלי] דמעלייתא י*  27 דיסרח] דזמין למסרח קר  28 דיהבי] דיהב קר / לון] ליה קר / קב״ה] לית׳ א2 / יסרחו] יסרח קר  29 לארכא] לא ארכא ו6 / דלקח] דלקיט א  2 ו6 ל32 י* ל  30 מטי [פר6 ל1] מטא א  2 ו6 ל32 קר י* לית' ל2 מ7 פ4 / קב״ה] לית' ל2 מ7 פר6 מ / אוקימנא] אוקימנא מתני׳ א2 פ4 קר(ס״א) / ומ״ה] ומ״ב י* ל  33 וירא] מתני׳ וירא ו6 ל2 ל32 פר6 מי* / וכל...לבו] לית׳ א2 וכל יצר מחשבות לבו וגו׳ ו6 ל2 מ7 פר6 וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום וכו׳ ל32 י* וכו׳: חסר י*] וכו׳ פ4 קר  35-36 ויסתאב הוא] הוא אסתאב א2 יסתאב הוא ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 מ י אסתאב הוא מ7 קר כ  36 ויסאבון] ויסתאב ל2 פר6 ואסתאב מ7 פ4 / האדם] האדם בארץ קר / בישין] אינון בישין א2

דף נז ע״א

1 (לא יגורך רע וכתיב) [א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* כ]]  3 אע״ג דלא עביד ליה] ולא יעביד א  2 דלא עביד י* / מידי] מידיה ו6  3-4 כמה...תכה [י* כ ל]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר / וסאיב] דסאיב א2 / וסאיב ארעא] לית׳ א2  7 אסתלק] אסתלקת י 8 דבבנוהי [מ י*] דבבנוי א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר / בעלמא] לית׳ א  2 ו6 ל32 י* עלמא ל2 מ7 פ4 פר6 9 לה] ליה ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 9-10 דדא...דיעקב] דהא סאיב וגרים דאסתלק מעילוי שכינתא א  2 דלא סאיב מקדשא ואסתלקת מעלוי דיעקב ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר כ נדלא: דדא ו6 ל32 פר6 קר פ 10 אורחיה] אורחיה על ארעא א2 / דהוא] ידא ו6 דא ל2 ל32 פ4 י* 10-11 גרמיה...מסאבא] וסאיב דא גרים לרוח מסאבא לאתתקנא א2 11 ליה] עליה קר / אסתאב] יסתאב ל2 מ7 פ4 פר6 קר  12 אסתאב] יסתאב ו6 ל2 מ7 פר6 קר י* / יתפקד] אתפקד א  2 יפקד ל2 פ4 פר6 / אתפקד] דאתפקד י* ל* /  15-16 כי אתה עמדי] וגו׳ א2 קר  17 ויתעצב אל לבו] לית׳ א2 כ וגו׳ פ4 קר  19 אלין] אלין אינון א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* ל / ואתדמן] ואתזמן ו6 ואזדמנו מ7  20 וחשבין...דלאו [מ]] דחשבין דההוא חובה דעבדי לאו א2 וההוא חובא דעבדי דלאו ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קר י* ל וההוא חובה דחושבין דלא ל32  21 דעבדין לההוא חובא] דאיהו א2 דעבדי ליה לההוא חובא מ7 / ורבי] לית׳ א2 פר6 ותב קר ורב י*  22 דאיהו תקיף] לית׳ א2 / לאשתצאה] לשיצאה ל2 מ7 פ4  22-23 בחייבי עלמא [מ]] בחיבייא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* כ  23 חטאן] תמן חטאן ו6 / קמי קב"ה וארגזין [מ (ורגזין)]] קמיה ורגזין א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 קר [ורגזין: וארגזן א2] / לאובדא] לאעבדא א2  24 מעלמא] לית׳ א2  25 וחייס] וחסי ו6 28־26 עציב....במקומו] עציב כד״א ודחוון לא הנעל קדמוהי דכיון דעובדי ידוי אינון עציב עלייהו והכתי׳ הוד והדר לפניו עוז וחדווה במקומו א2 ו6 ל2 ל32 פ4 קר י כ ל [עציב: חסר ו6 ל2 ל32 פ4 קר / הנעל: הנעילו ל / והכתיב־ וכתי׳ ל2 מ7 פ4 פר6 קר והא כתיב ויתעצב אל לבו וכתיב ל / הוד...לפניו: חסר א2 / עוז...במקומו: וכו׳ פ4] חדוון לא תעול קדמוהי דכיון דעובדי ידוי אינון עציב עלייהו וכתיב הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו פר6 מ [עלייהו: עלייהו וחייס עלייהו מ]  29 ויתעצב אל לגו כתיב] כתי׳ ויתעצב אל לבו א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י כ ל* [כתיב: דכתיב ל*] / לאתר] באתר מ7  30 כאשר] אשר א2 ו6 ל32 מ  32 נחים] רחים כ / דאינון] לית׳ ו6 ל32  34 לאובדא] לעובדא להון ו6 / לחייבי עלמא] חייביה מעלמא א  2 לחייבא מעלמא ו6 ל2 לחייביא מעלמא ל2 מ7 פ4 קר י* כ לחייביא בעלמא ל32 / עלייהו...כביכול] לית׳ א2 עלייהו כביכול ו6 ל32  35 דאביד] דאבד מיניה א2 דעביד ו6  36 מליא] תליא מילתא ו6 ל32 י*  37 אוסיף] אתתקף אתר דדינא ואוסיף א2 / מלתא] לית׳ ל2 מ7 פ4 כ  38 דדינא למעבר דינא ואוביר לון] דדינא ואוביד לון ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 מ דהוה ואוביד לון ל32 דדינא למעבד דינא ולאובדא לון קר י* ל* [לון: לון ואוביד לון קר] 39־38 ואוביד...עלמא] לית׳ כ  39 מן עלמא] לית׳ א2 לעלמא ל32  40 למעבד דינא] למיהב דינא א2 לית׳ ו6  40-41 כי...בארץ] לית׳ א2  41 בארץ] בארץ וגו׳ י*  42 וכל] לכל ל32 / משבחן] משבח ו6 מחשבן ל2 קר מהשכן קר(ס״א) / ואמרו] וכל מלאכין אמרו מ7

דף נז ע״ב

1 וכבוד והדר תעטרהו] וגו׳ א  2 פ4 לית׳ מ7  1-2 כד...קב"ה [י* ל*]] דחטא ויתעצב א  2 כ כד חטא אדם אתעצב ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר  2 השרת [מ]] עילאי א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* ל  2-3 קמיה...ליה [ל]] לית׳ א2 קמיה ו6 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*  3 ובן...תפקדנו] לית׳ א2 מ7 פ4 וגו׳ קר / יהודה] יצחק ל  4 בצאת] ובצאתו א2 ובעת צאת ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 מ ובצאת ובעת צאת פר6 / ואומרים] לית׳ א2 מ7 וגו׳ ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 מ קר  5 ליי׳ [פר6 קר י* כ ל*]] ליי׳ כי טוב א  2 ל2 ל32 מ7 פ4 מ / כי לעולם חסדו] וכו׳ ו6 / הבא כי טוב אלא] כי טוב א2  6 עובדי ידוי] עובדוי קר  7 עלאי] השרת ל32 / למימר] למעבד ו6 ל32 / קמי קב״ה [מ]] קמיה א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י*  7-8 עובדי...כל] זה כל ו6  9 בכל זמנין] כל א2 / איהו] לית׳ א2 / מעלמא] מעלמא קמיה קב״ה ועבר על פיקודוי ו6  9-10 עציבו אשתכח עלייתו] אשתכח עציב קמיה ו6  10 דחב קמי קב״ה אדם] דחב אדם קמי קב״ה א2 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* כ ל*  11 אדם] לית׳ א2 / בהאי] בההיא א2 בה ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 קר י* כ בהא פר6  12 אתחשכת] אשתכחת ו6 ל32 / ליה] ליה קב״ה קר י* ל* / אמר ליה] אמר א2  13 לגנתא] בגנתא ל* / ואת פגימת] ואתפגימת קר כ / אתקרב] אתקרבת קר  14 וגניז] וקניס מ7  15 דמית סמיך] דמסתמיך ו6 ל32 / לגנתא] לגנתא דעדן א2 ו6 ל32 י* ל* / ואתטמר] ואסתמר פ4 קר  17 ותאב תיאובתיה] ותאיב ההוא אתרא לתיאובתיה א2 י*(לתיאובתא) ל* ותאב תיאובתא קר / לקבריה] לקבליה ו6 ל32 / לתרע דגנתא דעדן] לג״ע א2 לתרע לגנתא דעדן ו6  18 מעלמא] מעלמא בשעתא דמית א2 י* ל*  20 בגינה] בגיניה י* ל* / חובין] חובין עבדת מ7 חובין חבת י* ל*  21 עברת] עברת וכמה חובין חבת א2 / כדו] כדין א2 כדן ו6 לית׳ ל32 הדא ל ההוא ל / וחזי] וחוי פ4 י*(נ״א) ל  22 ביה ביקרא] ליה יקרא ל32  24 ואמרין] ואמרי ליה ו6 ל32  24-25 ובני...יחסיון] וכו׳ פ4  25 יחסיון] יחסיון ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם כי עמך מקור חיים באורך נראה אור א2 יחסיון וגו׳ י*  26-27 איהו אסתלק] איהון אסתליקו מ7  27 אסתלק] איהו אסתלק ליה א2 / כמה...חטא [ל]] ליתי א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר קדמאה י*  28 בגין ההוא] בההוא מ7 / הקדמוני [מ]] קדמאה א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קך י*  29 ואית] ואית נמי א2  30 דאדכר...דנחש] האי דההוא ל32  31 אפשיטו [א2]] ארשיטו ו6 אתפשיטו ל2 מ7 פ4 פר6 אסגיאן ל32 / ביומוי דנח] בימי נח א2 / לעיניהון] דעיניהון א2  32 יומא] חזי א2 / בפילי] בפילכי א2 / חמא] חמו י*  33 דקשתא] דרשתא ו6 דקירטא דקשתא מ7 דקטרא דקשתא פ4 פר6 קר דאשתא ל / דקנסיר] דקנסירי מ7 דקנטיר י* ל / דא [א2 ו6 ל32 י* ל]] לית׳ ל2 מ7 פ4 פר6 מ י / יתיב] יתיב ו6 ל32  34 ואתרמיו] ואתרמין ו6 ל2  35 מארעא] מעלמא ו6 / וסליקת] ואסתלקת א2  36 דהא לון ואעביר] אעביר ו6 אעבד ל32  37 וגו׳] לית׳ א2 ל32 י* / סגים מכסף וגו’] סגים מכסף א2 ל2 מ7 פ4 י* הוא בשר ל32  38 בשגם הוא בשר וגו'] וגו׳ א2 מ7 פ4 קר בשגם הוא בשר ל32 י* בשגם הוא וגו׳ פר6  39 כד ברא קב"ה [פר6 מ קר]] קב״ה כד ברא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 י*

דף נח ע״א

1 עלמא] עלמין ל* / דאזלי [מ ל*]] ואזלין א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י*  2 דלעילא] מלעיל׳ א2 ו6 ל32 י* ל* / ביה] בה ו6  4 לכולהו אינון] לאינון א2 לכולהו ו6 ל32 מ7 י* ל דכולהו ל2 פ4 לכל אינון פר6 מ קר / לעולם חסדו] לעלם חסר בלא ואו י* ל  6 לעלם [מ קר] לית׳ א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 י* / ואיהו] ]ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר י*] ההוא [א2 ל]] / לההוא עולם] בהאי עלמא ל2 פ4 בהאי עולם מ7 להאי עולם פר6 מ קר י* ממ  8 ההוא] לההוא ל2 מ7 / ביה] בה ו6  9 יתרק] יתדבק ל2 פ4 אתדבק מ7 / תתאה] בתראה ו6 / דלא] בגין דלא א  2 לית׳ ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר י*  10 דיתתקף] דיתקף ו6 דאתתקף מ7 קר דאתקף פ4 / (ד״א ל״ג ובעינן) רוחא דקודשא דלא] ובעינן לא א2 רוחא קדישא דלא ו6 י*(קודשא) רוחא דקב״ה דלא ל2 מ7 פ4 פר6 ובעינן רוחא דקב״ה דלא מ רוחא קדשא דקב״ה דלא קר דקודשא ובעינן רוחא [נ״א דקודשא] דקב״ה דלא ל / ברוח] רוח קודשא ברוח א  2 11 דיתברך] דאתברך א  2 13 דקוסטירא] דקזפורא א  2 דקזפירא ו6 י* דקוזפירא ל2 פ4 מ קר דקוספירא מ7 דקוזפיר פר6  14 בארץ [מ]] בארץ בימים ההם א2 ו6 ל2 מ7 פר6 קר י* ו כ [ההם:ההם וגו׳ מ7] / תני רבי יוסי] ר׳ יוסי אמ' ו6  14-15 דאפיק [ל2 פ4 פר6 מ] (ד״א דאפיל) [א2 ו6 מ7 קר י* ל*]]  15 מקדושתא דלעילא] לית׳ א2 / ואי תימא [קר י* כ ל*]) לית׳ א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 מ  16 רבי חייא] לית׳ ל2 פ4 / הוו מאינון] הוו ל2 פ4 פר6 לית׳ מ7 / דכתיב] דכתיב בהו א2 ל*  17 בחזו] בחזו קר כ  17-18 ואי...דאתהפכן] לית׳ י*  18 דאתהפכן [א2 מ]] דמתהפכן ו6 דמתהפכת ל2 פ4 פר6 קר דמתהפכי מ7 / אגלימו] גלימו מ ל*  19 והני] ואינון א2 והכי פ4 קר כ / ואפיל] ואעיל ל2 פ4 פר6  20 ביה] בה ו6 מ7 י* ל / מניה] מינה מ7 ל  21 כען] לית׳ י* / דא [מ י ל]] לית׳ א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 קר כ  22 אלהים [מ]] האלהים א2 ו6 מ7 פ4 פר6 קר י* כ ל*

1 כתם פז, דף קלו: "ונשתנה צורתו ועוז פניו."

2 דף פא ע״א

3 דף כא ס ע״ב - כב ע״א.

4 אזולאי, ניצוצי אורות (אות ג): ׳עירסת יודעי בינה."

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]