THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Bo 2 36b - 38b

ספר הזוהר פרשת בא

דף לו ע"ב (שורה 6) – דף לח ע"ב (שורה 20)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א21, ו52, ט13, פ5, קמ9, פ11, ו3, נ47, ו7, ו1, נ38, א17, ר1

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף לו ע"ב (שורה 6) – דף לח ע"ב (שורה 20)

 6 ויהי] פרשת בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ויהי קמ9 ו7 מפרשת בא אל פרעה וי"ה ו1 פרשת בא אל פרעה ויהי ו3 ר1 / ויי' הכה כל בכור[מ קר י*]] לית' קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / וגו'[מ קר]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 י*  6    דף לז ע"א (11) ויהי בחצי...ברא אלהים] לית' ו5  6-7 (כתיב...וגו')] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 י* ג כתיב ואני תפלתי לך יי' עת רצון וגו' מ קר  7 הוו אזלי] אזלו ו1  8 ניתיב] ניתי ו1 / ונצלי] ונצלי ונצלי א2 / ותנינן] תנינן קמ9 ו7  9 בצלותא דמנחה[מ קר י*]] בתפלת המנחה א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / אמאי] לית' ר1 קר / דהיא שעתא] דהא שעתא א2 / ובעי] ובעו ו1  10 דעתיה[מ קר י*]] דעתוי א2 קמ9 ו7 ר1 דעתו ו1 ו3 / וצלי[קמ9 מ י*]] וצלו א2 ו1 ו3 ר1 קר  12 רישיהון] רישי ו3 / דעמא] דעלמ' קמ9 ו7 / אי רישי עמא] לית' ו1 / זכאין[ר1 מ קר י*]] זכאן קמ9 ו1 ו3 ו7 / טב לעלמא טב לעמא[ר1 מ קר י*]] טב לעמא טב לעלמא א2 קמ9 ו1 ו7 טב לעמא טב לעמא ו3 / לא זכאין[ר1 מ קר]] לאו זכאן א2 לא זכאן קמ9 ו1 ו7 לא זכין ו3 לאו זכאי י*  12-13 ווי לעלמא ווי לעמא[ר1 מ קר י*]] ווי לעמא ווי לעלמא א2 קמ9 ו3 ואי לעמא ווי לעלמא ו1 ו7  13 כך הוא] כך קמ9 ו7 / כל] לית' קר  14 על ההרים] כל ההרים א2 על ראשי ההרים קר / כצאן] לית' ר1 קר / אשר אין להם רועה] אשר אין להם רועה וגו' קמ9 ו7 רועה וגו' ו1 וגו' ו3 לית' ר1 קר  15 בשלום] לית' א2 לשלום ו1 ו3 ר1 קר / לביתו[א2 ר1 מ קר י*]] {נ"א לביתו} קמ9 ו7 לית' ו1 {לביתו} ו3 / בביתו מבעי ליה] לית' ו1 {בביתו מיבעי ליה} ו3  16 קיימי] קיימין א2 קיומי ו1 / זכי] זכה ו7 / מתפסן] נתפס א2 מתפסא ו7  17 וגו'[מ קר י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / הנה] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / אנכי] לית' ו1 ו3 מ קר י* / חטאתי] לית' מ קר י* / ואנכי העויתי] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  17-18 ואלה הצאן מה עשו] לית' מ קר י*  18 (ס"א וכתיב...חטאתי וגו')] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 ואני הוא אשר חטאתי והרע הרעותי ואלה הצאן מה עשו מ י* אני הוא אשר חטאתי ואלה הצאן מה עשו קר  19 דעמא[מ י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר / מתפס] נתפס א2 מתתפאס ו1 ו3 / משתזבן] משתזבין א2 משתזכאן ו3 / שריא] שרא ו1 ו7 י* / דכתיב[ר1 מ קר]] דהכי כתי' א2 קמ9 ו1 ו7 ודהכי כתיב ו3  20 לאלה] לאלה ישובו איש לביתו ולשלום א2 / (ס"א אם אלו) אלו] אם אלו א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* אי ג / רישין לעמא] רישי דעמא ר1 קר  21 בשלום[מ י*]] לשלום א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר / משתזבן] משתזבא י* / אי רישיהון מתפסן] אם רישיהון נתפסו א2  22 לאתענשא] לא יתענש קמ9 לאתענש ו1 ו3 ו7 דאתענש ר1  23 ויזעק] ויצעק ו1 / אמרו] אמ' א2 / מה] מאן ו1  23-24 חשך ליליא] לחשון ההוא ו1 חשוך ו3 חשך לילי קר  24 אי ניתיב] ואי ניתיב א2 / חד] יחד ו1 / ויתבו[קמ9 ו3 ו7 ר1 מ י*]] לית' א2 ו1 קר  25 מלי דאורייתא] מלי אוריתא קמ9 ו7 / ולא דמיכו[א2 מ י*]] ולא אדמכו קמ9 ו1 ו7 ר1 קר דלא איזדמנו ו3 / בפלגות ליליא] בפלגותא דליליא א2 קמ9 ו1 ו7 / אילתא] לתתא קמ9 ו7 / דעברא] דעבר א2 ו1 ו3 ר1 מ קר י* דאעבר קמ9 ו7 / והות צוחת] והוה צווח א2 קמ9 ו3 ו7 מ קר י* והוה צח ו1 והא צווח ר1  26 ורמיאת] ורמי א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / קלין] קלן ו1 / שמעו(1)[מ]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 קר י* קמו שמעו ר1 / ואמר] דאמ' ו1 ו3  27 מתערין[ר1 מ קר י*]] דמתערין א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 / ניימין[ר1 מ קר י*]] דניימין א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 / עלמין] עלמין עלמין א2 ו1 ו3 / לקדמת מריכון] לקדמות מלכיכון א2  27-29 (דהא קלא...יערות)] דהא נפק קאיב אילתא דלעילא ותתא דכתי' קול יי יחולל אילות ויחשוף יערות א2 דהא נפק קלא דכאב אילתא דעילא ותתא דכתי' קול יי' יחולל אילות ויחשוף יערות קמ9 ו7 דהא נפק קלא דדאיב אילתא דעילא ותתא דכתי' קול יי' יחולל אילות ויחשוף יערות ו1 דהא נפק קלא דתאיב אילתא דעילא ותתא דכת' קול יי' יחולל אילות ויחשוף יערות ו3 דהא קלא נפק דכאיב אילתא דלעילא ותתא דכתי' קול יי' יחולל אילות ויחשוף אילות יערות ר1 דהא קלא נפק דכאיב אילתא דלעילא ותתא דכתי' קול יי' יחולל אילות ויחשוף יערות מ קר י*  29 דהא מריכון...היכליה] הא מאריכון נפיק לגנתא דעדן א2 קמ9 ו7 הא מאריכון נפיק לגנתא דעדן דהא היכליה ו1 הא מאריכון נפיק לגינתא דעדן דהיא היכליה ו3 דהא מאריכון נפיק לגנתא לעדן ר1 דהא מריכון נפיק לג"ע דאיהו היכליה מ י* דהא מריכון נפיק לג"ע קר  29-30 דכתיב...כבוד] יתבו ר' חייא ור' יוסי א2 קמ9 ו7 ר1 דכתיב ובהכלו כולו אומ' כבוד יתבו ר' חייא ור' יוסי ו1 ו3 מ י* דכתיב והיכלו כלו אומר כבוד יתבו רבי חייא ורבי יוסי קר  30 פלגו[ר1 מ קר י*]] היא פלוגתא א2 הוא פלגות קמ9 ו1 ו3 ו7 / דליליא[א2 ר1 מ קר י*]] ליליא קמ9 ו1 ו3 ו7  30-31 וקלא דא...אילות] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  31 דזכינא] דזכתא ו3  32 רזא] דא רזא קר / דמלה] דמלתא ו1 / על גנתא] על כל גנתא א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  33 מתפרש] אתפרש א2 ו3 מתפריש ו1 / ומהאי עדן[מ קר י*]] והאי עדן א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / מבועי] מבועוי א2 ו1 ו3  34 והאי גנתא] וכל גנתא א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / דתמן] דמתמן ו3 / מתעדנין] מתעדנן א2 ו3 מתעדנא קמ9 ו7 מתעדן ו1 / מנהירו דעלמא דאתי] לעלמא דאתי א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  35 ובהאי שעתא] ובהאי {ש}גנתא ו1  35-39 (ס"א בשעתא...ורבי יוסי] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  39 זמנין] זימנא ו1 ו3 / האי דכתיב[ר1 מ קר י*]] דכתיב א2 קמ9 ו1 ו3 ו7  40 ויי'] לית' ר1 / מארץ מצרים] לית' א2 בארץ מצרים קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / לא הוה] לא הכה ו1 / דיתגלי] דאגלי א2 דאתגלי קמ9 ו3 ו7 ר1 מ קר י* ואתגלי ו1 / לכל[מ י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ר1 קר / פרסומי] פרסומיה ו1 פרסומא ר1  41 ניסא] לית' ר1 / מיתו(1)] מייתי ו1 / דבתר] בתר ו3 לית' ר1 קר / רחייא] דרחיי' קר / ואינון] או אינון א2 / טלייא] טלא ו1 / דבני עאנא[מ קר י*]] בני עאנא א2 קמ9 ו3 ו7 ר1 ביני ענא ו1 / ולא מיתו] ולא מייתי ו1  42 מלכי] לית' קמ9 ו7 / ופרדשכי] פרדשקי קמ9 ו7 ופרדשקי ו3 / דהוה] דהות ו7 / ויצא] לית' קמ9 ו7  43 וגו'[קמ9 ו1 ו3 ו7 מ קר]] מאה ושמונים וחמשה אלף א2 וכו' ר1 י* / בני מלכין] לית' ו1 / רופינוס] רובי רובי ו1 רופי' רוחי ו3 / ופרדשכי] ופרדשקי קמ9 ו7 ופרושכי ו3 / התם[ו1 ו3 מ קר י*]] לית' א2 קמ9 ו7 ר1

דף לז ע"א

 1 גבורתא] גבורות א2 גבורה ר1 / דחד שליחא] דשליחא י* / יתיר(1)[א2 מ י*]] לית' קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר / יאות] לית' א2 / למהוי דיליה[ד"א]] למיהוי א2 קמ9 ו7 ר1 י* דיליה למהוי ו1 ו3 מ קר  2 שאלת] שאלתא א2 קמ9 ו7  2-3 שמענא...שמענא] שמענא קמ9 ו7  3 וארחא] ואורח ו1 / אתתקן] תקנא א2 ו3 תקנה ו1 אתתקנן י* / אנא] ואנא א2 ר1 דאנא ו1 ו3 / מדכי] מר ו1 מדביה ו3 / שוקין דטבריה[מ קר]] שוקים טבריה א2 שוקי טבריא קמ9 ו7 י* שוקיא טבריה ו1 שוקיה טבריה ו3 שוקי דטבריה ר1 / גביה] גנייה ו1  4 יתבו] תבו ו3 / עד דהוה נהיר יממא[מ קר י*]] עד דנהר יומא א2 עד {ד}נהר יממא קמ9 עד דנהר יממא ו1 ו7 עד דנהרי יממא ו3 עד נהר יממא ר1 / נהירא] נהורא א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / קמו] חמו ר1 / ואזלי] ואזלו א2 קמ9 ו7 ר1 מ קר י* / כד מטו] כד מטון א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 / אשכחוהו[מ י*]] קמו4 אשכחוה א2 אשכחוה קמ9 ו1 ו7 ר1 קר אשכחוהי ו3  5 וספרא] לית' ו5  6 מאפס(1)[ו1 ו3 ר1 מ קר י*]] לאפס א2 קמ9 ו7 / כתיב] אמר ר1 מ קר י* / מאפס(2)[ו1 ו3 ר1 מ קר י*]] לאפס א2 קמ9 ו7  7 אלא אוליפנא דעתייהו[מ י*]5] אלא דדעתייהו א2 אלא למדנו דדעתיהו קמ9 ו3 ו7 ר1 אלא למדנא דדעתיהו ו1 אלא למדנו מדעתייהו קר / דכל עמין] דכל עלמין ו3 דעמין עע"ז מ דכל עמין עע"ז קר / דמהימנותא] דמהוי מטתון ו1 / הוא] לית' א2  8 אדבקו] אתדבקו א2 ו1 ר1 / (בתתאין] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / ושויין] ושרין ו7 / לקבלייהו[מ קר י*]] לקבליה א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / מאפס[ו1 ו3 מ קר י*]] לאפס א2 קמ9 ו7 ר1  9 עלעולא] עאל עולא ו1 / דסחרא (ס"א דפרחא)] דסחרא א2 ו3 ר1 מ קר י* דסח?א קמ9 דסהורא ו1 בסהרא ו7 / ומתגלגלא בקיטא[א2 מ קר י*]] ומתגלגל קמ9 ו7 ומתגלגלא ו1 ו3 ר1  10 דיירי] דארי קר י* / כלא] דלא קמ9 ו7 / חשיבין] חשיבא ו3 חשיבן י*  10-11 בראשית ברא אלהים[ר1 מ קר י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7  11 את דא ימינא[מ קר י*]] את זו ימינו א2 ו5 קמ9 ו7 ר1 את דא ימיניה ו1 ו3 / דקב"ה[מ קר י*]] של הב"ה א2 של קב"ה ו5 קמ9 ו3 ו7 של הקב"ה ר1 / ואת דא שמאלא[מ קר י*]] ואת זו שמאלו א2 קמ9 ו7 ר1 ואת הארץ זו שמאלו ו5 ואת דא שמאליה ו1 ו3  12 אוליפנא דסטא[מ קר י*]] מלמד שנטה א2 ו5 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / קב"ה] הקב"ה ו1 ו3 ר1 / ימיניה[מ י*]] את ימינו א2 ימינו ו5 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 ימיניא קר / וברא ית שמיא[מ קר י*]] וברא את השמים א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 ונטת השמים ו5 / וסטא שמאלא[מ קר י*]] ונטה את שמ?לו א2 ונטה שמאלו ו5 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / וברא ית ארעא[מ קר י*]] וברא את הארץ א2 ו5 ו1 ו3 ו7 את הארץ קמ9 וברא הארץ ר1  13 אליהם] עליהם א2 ו5  14 מהו יעמדו[קמ9 ר1 ו7 מ קר י*]] ומהו א2 לית' ו5 ו1 ו3 / יחדו[א2 קמ9 ו7 מ קר י*]] לית' ו5 ו1 ו3 יחד ר1 / ס"ד] לית' ו3 ו7 / שמיא וארעא[מ קר י*]] השמים והארץ א2 ו5 ר1 לית' קמ9 ו7 את השמים והארץ ו1 הם השמים והארץ ו3 / לאו הכי] לית' קמ9 ו7 לאו מ  14-15 (נ"א מהשמים...לאו הכי)] לית' א2 ו5 ו3 ר1 י* שמים קורא אני אליהם והארץ לאו הכי קמ9 הכי ו1 משמים קורא אני והארץ לאו הכי ו7 (נ"א מהשמי' קורא אני אליהם והארץ לאו הכי) מ קר  15 אלא] הכי אלא מ קר / ימינא ושמאלא[מ קר י*]] הימין והשמאל א2 ו5 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / דאינין] דאינון א2 קמ9 ו5 ו3 ו1 ו7 ר1 מ קר י* / והיאך] ואיך א2  16 דשלטא] דשלטא בעתו ו5 / ליליא] לילה ו5 / דכלילא] דכלליא קמ9 ו7 דכליליא ו1 ר1 / א"ת בזאת] את ואת א2 קמ9 ו7 מ קר י* מאת ואת ו5 דאת ואת ו1 ו3 ר1 / ותנינן כתיב[מ י*]] ותנן א2 ו5 ותנן כתי' קמ9 ו3 ו7 דתנן כתי' ו1 ותנינן ר1 קר  17 הכל כד"א] כד"א א2  18 דהיא] האי א2 ההיא ו5 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר בההיא י* / זא"ת דכלילא מא"ת וא"ת] ואת ו5 ?אן דכליליא מאם ואת ו1 זאת כלילא מא"ת וא"ת קר  19 בפלגות ליליא] בפלגותא דליליא א2 / ברחמי ודינא] ברחמויי דינא ו3 / רחמי לישראל] ורחמי לישראל קר / ודינא לעמין עכו"ם] דינא לשאר עמין א2 ודינא לשאר עמין ו5 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 י* ודינא לעמין עע"ז מ ודינא לשאר עמין עע"ז קר  20 אי[מ קר י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / דנימא] {ד}נימא ו1 / חד מלה[ר1 מ קר י*]] מלה חד א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 / כתיב[ו1 ו3 ר1 מ קר י*]] דכתי' א2 קמ9 ו7  21 בארץ מצרים] לית' א2 / ומהאי] והאי א2 / אשתמע] כשמע ו1 / דהאי] האי א2  22 פסוקא] לית' קמ9 ו7 / בההוא] בההיא קמ9 לההוא ו3 / מלה] מלתא ו1 / ואנן] ואוף א2 ואנא קמ9 ו7 / אתתקנא] אתקנא א2 אתתיקא קמ9 / למיתי] למכלי ו1 למיכלי ו3  23 ר"ש] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / המגביהי לשבת] לית' קמ9 ו7 / וגו'[מ י*]] לית' א2 קמ9 ו7 המשפילי לראות בשמים ובארץ ו3 ר1 קר / מי כיי' אלהינו] לית' קמ9 ו7  23-27 המגביהי...מבעי ליה] ותא חזי כתי' ויהי בחצי הלילה ויי' הכה כל בכור וגו' ויהי בחצי הלילה ויי' הכה כל בכור בארץ מצרים וגו' ויהי בחצי הלילה בחצות הלילה מבעו ליה ו1  24 ואתעטר] לאתעטר א2 / עלאה[ר1 מ קר י*]] לית' א2 קדישא קמ9 ו3 ו7 / קדישא] עלאה קמ9 ו3 ו7 / על כל בוציני דנהרו[מ]] דכתיב6 א2 דבוציני קמ9 ו7 ג(ס"י) דבוסיני ו3 ר1 עלאה דבוציני דנהירו קר על כל בוציני דנהיר"ו [נ"א דבוסינין כתרין ועטרין] י*  25 בכתרוי] בכתרות א2 בכתרווי ו3 בכתרין י* / מנזרא לנזרא[ר1 מ קר]] מגזרא לגזרא א2 קמ9 ו3 ו7 י*  26 מבוצינא לבוצינא] מבוסינא לבוסינא ו3 ר1 / בעלאין] כעלאין קר  27 וגו'[ר1 מ קר י*]] לית' א2 לראות וגו' קמ9 ו7 לראות היש משכיל דורש את אלהים וגו' ו3 / כתיב ויהי] כתיב ויי' הכה כל בכור בארץ מצרים ויהי ר1 קר / בחצי הלילה] בחצי הלילה ויי הכה כל בכור ויהי בחצי הלילה א2 בחצי הלילה ויי' הכה כל בכור וגו' ויהי בחצי הלילה קמ9 ו3 ו7 / כחצי מבעי ליה] כחצי הלילה או כחצות הלילה מיבעי ליה א2 כחצות הלילה מיבעי ליה קמ9 ו7 בחצות הלילה מבעי ליה ו3 כחצות מבעי ליה ר1 בחצות מבעי ליה מ קר (כחצי) [בחצות] מיבעי ליה י* / או כחצות] לית' א2 או בחצות קמ9 ו7  28 ואי כמה דאמרי חברנא] כמא דאמרי חברייא א2 ואי כמה דאמרו חבירנא קמ9 ו3 ו7 ואי כמה דאמרו חברנא ו1 ר1 מ קר י* / אצטגיני] אצטגניני קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר איצטגנוני י*  29 באתריה קיימא[מ קר]] באתרא א2 באתרה קמ9 ו1 ו3 ו7 / יימרון הכי[ו1 מ י*]] יימרון ?7 א2 יימרון קמ9 ו3 ו7 ר1 קר  30 אמאי קאמר] ? אמ' ויאמר ו1 אמאי קאמא ר1 / כה אמר] לית' ו1 / וגו'] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / כמה] במא א2 במה ו1 / דלא] לא ו3 / אתכוון[ג]] יתכוון קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  31 שעתא[ד"א]] שתיה א2 שעתיה קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / דהא לא] דלא ר1 קר / יתפסון] יתפשון ו3 / בפטרונא] בפטרונית דיליה ו1 / וגו'[ר1 מ קר י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7  32 ולא היה הכי] ולא הוה א2 והא לאו הכי הוה ו1 ולא הוה הכי ו3 ו7 ר1 מ קר י*  33 עכ"פ] לית' ו1 ו3 / הכי דהא לא] הכי כהא דלא קמ9 ו7 / אתבררון] אתכוון א2 יתבררון ו7  34 דילכון] דלכון ו1  35 על מטול[מ קר י*]] מטולא א2 על מטולא קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / בעירא] בעינא ו1 ו3  35-36 אמאי הוה...רחיא8] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  36 אלא כלא רזא עלאה הוא] אלא לרזא עילאה הא ו1 אל כל רזא עילאה הוא ו3 אלא על כלא רזא עלאה הוא ר1 קר  37 מחצדי חקלא] מחצד חקלא א2 / אתכשר (נ"א אתבשר)] אתבשר א2 ו3 י* אתכשר קמ9 ו1 ו7 מ אתקשר ר1 קר / בנביאה] בנבואה א2 / חולקיה] חולקא א2  38 דעליה] ועליה ו1  38-1 על כן ברכך...הוצק חן בשפתותיך[ר1 מ קר י*]] לית' א2 על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך יפיפית מבני אדם משת וחנוך הוצק חן בשפתותיך קמ9 ו1 ו3 על כן משחך אלהיך שמן ששון מחבריך יפיפית מבני אדם משת וחנוך הוצק חן בשפתותיך ו7

דף לז ע"ב

 2 ויצחק] יצחק ויעקב ר1 / שמן ששון] לית' ר1 / מיעקב] לית' קמ9 ר1 / מחבריך] מחבריך מיעקבי מחברי קמ9 ו7  3 נביאי] נביאי דעלמא א2 / וכי[ו1 ו3 מ י*]] לית' א2 קמ9 ו7 ר1 קר / אחרא] לית' ו1 ו3 אחרא (נ"א לית') קר  3-4 לא ידע מה דאמר] לא ידע מה דאמר (נ"א דלא ידע מה דאמר) קר  4 דאקרי] דאתקרי א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 / כד"א[ר1 מ קר י*]] כמא דתנינן א2 ו1 ו3 לית' קמ9 ו7  5 לזאת יקרא אשה] לית' קמ9 ו7 / משום] לית' ו1 / דאקרי] דאיתקרי א2 קמ9 ו1 ו3  6 כד"א] כמה דאמ' ו1 / האיש האיש] איש האיש קמ9 ו7 / ואקרי] {ו}איתקרי א2 ואיתקרי קמ9 ו7 הוא איש דכר ואתקרי ו1 דאתקרי ו3  7 אתנסיבת] אתעדבת ו3 / מזה דאקרי זכר[מ קר י*]] חד9 דכר א2 מזה דכר קמ9 ו1 ו3 ו7 זכר ר1 / ובגין דא איהי תמר[מ קר י*]] ובגין איהי א2 קמ9 ו7 ובגין איהי תמר ו1 ובגין דאיהי תמר ו3  8 תמר] לית' קמ9 ו7 / כד"א] כמה דאמ' ו1 ו3 / כתמרות[מ קר י*]] תמרות א2 קמ9 ו1 ו3 ו7  8-9 חוור ואוכס[קמ9]] חוזר ואונס ו1 חיוור ואוכם א2 קמ9 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  9 בה[מ]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר י* / נימוסוי] נימוסי א2 נימוסין ר1 / חוור] חוזר ו1  10 ואוכס[קמ9]] ואונס ו1 ואוכם א2 קמ9 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / לעעכו"ם] לשאר עמין א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 לעע"ז מ קר לאומין לשאר עמין י*  10-11 ובעוד דהאי...למעבד נימוסוי] ועוד דהא ליליא דאתפליג למעבד נימוסי א210 ועד דהאי ליליא לא אתפלג לא עביד נימוסוי מנא לן מאברהם כתי' ויחלק עליהם לילה דאתפלג למעבד נימוסוי קמ9 ו7 דעד דהאי ליליא אי לא יתפלג עביד נימוסוי מנא לן מאברהם כתי' ויחלק עליהם לילה דאתפלג למעבד נימוסוי ו1 דעד דהאי ליליא אי לא איתפלג לא עביד נימוסווי מנא לן מאברהם כתי' ויחלק עליהם לילה דאתפלג למעבד נימוסוויי ו3 ועד דהאי ליליא לא אתפלג לא עביד נימוסוי מנא לן מאברהם דכתי' ויחלק עליהם לילה דאתפלג למעבד נימוסוי ר1 ועוד דהאי ליליא אי לא אתפלג לא עבי' נמוסוי מ"ל מאברהם דכתיב ויחלק עליהם לילה דאתפלג למעבד נמוסוי מ קר י*  11 משה אמר[ר1 מ קר י*]] אמר משה א2 קמ9 ו1 ו3 ו7  11-12 (מהו כחצות...אוף הכא כחצות)] מהו כחצות כד"א כעלות המנחה כעלות גדיש בעתו אוף הכא כחצות א2 מהו כחצות כד"א כעלות המנחה כעלות גדיש אוף הכא כחצות קמ9 מהו כחצות כמה דאמ' כעלות המנחה כעלות גדיש בעתו אף הכא כחצות ו1 מהו כחצות כמא דאמ' כעלות המנחה כעלות גדיש אף הכא כחצות ו3 מהו כחצות כד"א כעלות המנחה כעלות גדיש אוף הכא כחצות ו7 ר1 מ קר י*  12 כמפלג] כמפליג ו1 ו3  13 דמשה] ומשה ר1 מ קר י* / יעביד נימוסוי] עבד נימוסי א2 עביד נימוסוי קמ9 ו7 / דאתפלג] דיתפלג קמ9 ו3 ו7 דיתפלג ליליא ו1 / והכי הוה] והוה הוה ר1 והוה ידע קר / עביד] עבד א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / ליליא נימוסוי] ליליא נימוסי א2 נימוסוי ו1 ליליא נימוסיא ו7  14 עבד נימוסוי] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  15 בתראה] לית' א2 / זאת] לית' א2 קמ9 ו3 ו7 ר1 מ קר [זאת] י* / תדירא] תדיר א2 / נימוסא] נימוס א2 ו3  15-16 בתראה...בתראה] בתרא ו1  16 בליליא בפלוגתא] בפלגות א2 בלילה בפלגות קמ9 ו7 בליליא בפלגותא מ קר בליליא בפלגות י* / כל בכור] כל בכור בארץ מצרים קמ9 ו7  17 דעדן] בעדן ו1 / נפיק] נפק ו1  18 יזלו בשמיו יבא דודי לגנו] וגו' א2  19 מגדיו] מגדיו מגדיו ו3 / דצדיקיא] לית' ו1  20 שאר קרבנין ממש)] ושאר קרבנין ממש א2 שאר קרבנין ממש קמ9 ו3 ו7 ר1 מ קר י* שאר קרבנין ממשי ו1  21 הכה משה] משה ו1 ו3 ר1 קר / אלא ומת] אלא מת ו1 / וגו'[ד"א]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / מהו] ההוא ו3 ומהו ו7 / אלא[מ י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר / דאתער כה] דאתער ביה ו1  22 שמעת] שמעתי ו7 / חכים] חכם א2  23 בהאי זאת דיעביד ביה] בהאי דעביד ליה א2 מ קר י* בהאי דיעביד ליה קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / וזמין] יזמון ו1  24 אני יי'] יי' שלחני א2 / ובאיהו[ד"א]] ואיהו א2 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* ואיהי קמ9 / ויפן פרעה] ויפן א2 / מהו ויפן] לית' קמ9 ו7  25 כד"א] כמה דאמ' ו1 ו3 / ויפן אהרן] ויפן פרעה קמ9 ו1 מ י* ויפן פרעה פרעה דאפני ליביה מהרהורא דא כד"א ויפן פרעה ו7 / גם לרבות] גם להסגאה א2  26 דזמינא] זימנא ו1 / ארעיה] ארעא א2 / שוי] לית' ו1 / דזאת] כזאת ו1 / אפי'[ד"א]] דאפי' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  27 משולטנהון (ס"א משלשוליהון)] משלשוליהון א2 משולשליהון קמ9 ו7 משלשלין ו1 משולטנהון (ס"א משלשוליהון) מ משלטניהון קר משלשוליהו"ן (נ"א שולטניהון) י* / דשלטין] דשלטא א2 / בחכמתא] בחכמה ו1 קר  27-28 משולטנהון...(ס"א משלשוליהון)] משלשוליהון ו3 משלטניהון ר1  28 בארץ מצרים] בכל ארץ מצרים א2 / דאתברו] דאתחברו ו1 / משולטנהון (ס"א משלשוליהון)] משלשוליהון א2 י* משולשליהון קמ9 ו7 משלשליהון ו1 משלטניהון ר1 משולטנהון מ קר  29 בפסוקא] לית' א2 / אתחזון (נ"א אתרמיזו)] אתחזון א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / דכתיב] לית' י* / היושב על כסאו] לית' א2 / עד] ועד ו1  30 הא כלהו] הא כולהון קמ9 ו7 / אתחזון בפסוקא] אתחזו ו1  31 על כסאו כתרא תתאה] על כסאוי דתתא ו1 על כסאו כתרא דתתאה ו3  31-32 דקוזמיטא...דקוזמיטא] לית' ו1 דחוזמיטא ו3 / דמלכותא (נ"א ממלכותא) דלעילא] דמלכותא עילאה א2 דמלכותא דלעילא קמ9 ו7 ר1 מ קר י*  32 מינה] מיניה א2 מינאה ו7  33 ארבע(1)] לית' קמ9 ו7 / (נ"א מכתרי אחר)] לית' א2 ו1 ו3 ר1 מ קר י* אחר קמ9 ו7 / רחיין] דחיין ו1 ר1 / (משמע) משום] לית' א2 ו3 משום קמ9 ו7 משמע ו1 ר1 מ קר י*  34 (ולא מן הרחים)] ולא מן הריחים א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / תתאין מתתאין] תתאי מתתאי א2 תתאין מתתאי קמ9 ו1 ו3 ו7 / נוקבא] נוקבתא י*  35 דאשתכחו] דאשכחו ו1 / וחמרי] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / ומקבלין] ומקבלן א2 / מנהון] מנהן קמ9 / ונוקבין[מ קר י*]] ונוקבא א2 קמ9 ו7 ונוקבאן ו1 ר1 ונקבאן ו3  36 די בהון[מ קר י*]] דבהון א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 דיבהון ר1 / עבדין] עבדי קמ9 ו1 ו3 ר1 לית' ו7  37 דישתעבדון בהון[ו7 ר1 מ קר י*]] וישתעבדון בהו א2 דישתעבדון בהו ו1 ו3 / סריבו] קריבו א2 סריכו ו3 ר1 סריבי י*  38 די בהון[ר1 י*]] דבהון א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 דיבהון מ קר / עבדו] עבדין א2  39 ודכרנא[מ קר י*]] ודוכרנא א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / דא לא] כולא ו1 לא ו7 / ישתצי] אישתצי קמ9 ו3 ו7 אשתיצי ו1 / לדרי] לדרין א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 מ קר י* לדר ר1

דף לח ע"א

 1 דרין (בתראין)] בתראין א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 מ קר י* דרין ר1 / דאי] ואי א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / הוה] הוי י* / וגבורתא] וגבורא ו3 / כל מלכי עמין[ר1 מ קר י*]] כל מלכי עלמין א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 / חרשי עלמין] חרשי עמין ר1  2 וחכימי עלמין] לית' א2 י* / לישראל] ישראל ו1 {ל}ישראל ו3 / קטרין] קשרין קמ9 ו1 ו3 ר1 קר  3 כתרין] קטרין א2 / בגין] לית' קמ9 ו7 / לאפקא] לאפסקא ו1 / על דא] על הא קמ9 ומשום הכי לא שדר למצרים מלכין וחילין למעבר בהו קרבא על הא ו7  4 כי] מי ו3 / בכל חכמי הגוים] בכל מלכי הגויים א2 / מלכותם] חכמתם ו3 / בכה] בכי א2 / ארים] וארים י*  5 ואתנח[א2 ו1 מ]] ואתנגח קמ9 ואתגנח ו3 ר1 קר ואנגח ו7 ואתנחי י* / דקיטפא] דקנטרא ו1 דקיטרא ו3 / אשתכח[מ קר י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / דשבח] {ד}שכח קמ9 / קב"ה] הקב"ה ו1  6 הוציאך יי' אלהיך ממצרים] לית' ו1  7-8 ויוציאך יי'...הגדול ממצרים[ר1 מ קר י*]] ויוציאך בפניו א2 ויוציאך יי' אלהיך משם הוצאתי את צבאותיכם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים ויוציאך בפניו קמ9 ו1 ויוציאך יי' אלהיך משם אשר הוצאתי את צבאותיכם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים ויוציאך בפניו ו3 ויוציאך יי' אלהיך משם הוצאתי את צבאותיכם זכור את יום הזה אשר יצאתם ממצרים ויוציאך בפניו ו7  9 י' כתרין] עשרין כתרין א2  10 סתימין] סתימן ו1 ר1 / בתלתא] בתלת א2 קמ9 ו7 ר1 בתלת סתימן אל בתלת ו1 בתלת סתימן בתלת ו3 בתלת' מ קר / דאמרן] מאמרן ו3 / קשרין קשירו] קשירי? ו1 / בהו] בהון א2 / ג'] דלת ו1 ו7 / דרגין אלין] דרגין א2 קמ9 ו1 ו3 ר1 מ קר י* ד"א לית' ו7  10-11 דבהו עבדו דישראל[ד"א]] דבהון בישראל א2 דבהו בישראל קמ9 ו3 ו7 {ד}בהו ישראל ו1 ד{י}בהו בישראל ר1 דיבהו עביד דישראל מ דיבהו עביד יש' קר די בהו עביד דישראל י*  11 לא יפקון[מ קר י*]] דלא יפקון א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / לעלמין] לעלמא ו1  11-12 דבזכותכון שריאו קטרין[מ י*]] דבזכותהון שרא קשרין א2 דבזכותיהון שריאו קשרין קמ9 דתיבותהון שרא קשרין ו1 דבזכותכון שריא קשרין ו3 דבזכותהון שריאו קשרין ר1 דבזכותכון שריאו קשרין קר  12 וקודשא ב"ה] קב"ה א2 / קטרי] קטרין א2 קשרי קמ9 ו3 ו7 ר1 קר קשרין ו1 / דלכון] דילהון ר1 קר  13 את יצחק...את אברהם[א2 מ י*]] לית' קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר / חדא] חד א2 קמ9 ו3 ו7  14 דאברהם] {ד}אברהם קמ9 לית' ו1 / יצחק] יצחק יצחק ו3 / הא] האי ו3 / תניינא] תני{נ}א ו1  15 שלימתא] לית' א2 / כל זמנין] בכל זמנין ו1 / וחגין ושבתין] וחגי ושבתי א2 וחגין ושבתי קמ9 ו7 וחגין ושבתון ו1 / להאי] דא להאי ו1  16 לא הוה] לאו הוו א2 / ושבתין] ושבתי א2 קמ9 ו7 ר1 / ובגיני כך לא אשתצי דכרנא] ובגין דא לא ישתצי דוכרנא א2 ובגיני כך לא אשתציאו ר1 מ קר י*  17 דמצרים] ממצרים א2 דא להאי ועל האי אתקיימו כולהו דאל מלא האי לא הוה נטורא ו1 דמצראי ר1 קר / מכל זמנין] דזמנין ו1 / ושבתין] ושבתי א2 קמ9 ו7 ר1 / ת"ח דינא (ס"א דא)] ות"ח דנא א2 קמ9 ו7 ר1 י* דלא חזי דינא ו1 חילא {תא} חזי דינא ו3 ת"ח דינא מ קר ג  18 וכל פקודוי[מ קר י*]] ופיקודוי א2 קמ9 ופקודוי ו1 ו7 ופקודוויי ו3 / וכל מהימנותא[מ קר י*]] ובכל הימנותא א2 ו1 ו3 וכל המנותא קמ9 ו7 ר1 / לא הוה] לא הוו י*  19 תנינן] תנן א2  20 דפורקנא] דפורקא ו1 / דישראל] לית' ר1 / אלא בלילה] לילה א2 אלא לילה קמ9 ו3 ו7 ר1 מ קר י* אלא ליליא ו1 / דליליא] דלילה ו3 ו7 ר1 מ קר / שרא] שרי ר1 קר / ועבד] ועביד ו1 מ קר י* / נוקמין] נוקמין ודינין א2 ד"א / ויומא] דיומא ו1  21-22 אפיק לון...מצרים[קמ9 ו7 מ]] לית' א2 אפיק לון בריש גלי ביד רמה לעיני כל מצרים ו1 ו3 אפיק לון בריש גלי הה"ד יצאו בני יש' ביד רמה לעיני כל מצרים קר אפיק לון בריש גלי הה"ד יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני וגומ' י*  22-23 (נ"א הוא ועוד...וגו')] גלי ופרסם ניסא ונוקמא דאתעביד הה"ד יצאו בני ישראל ביד רמה א2 {ועוד לילה שרא קטרין ועבר נוקמין ודינין וימא גלי ופרסם ניסא ונוקמא דאתעביד הה"ד יצאו בני ישראל ביד רמה} קמ9 ועוד לילה שרא קטרין ועביד נוקמין ודינין ויומא גלי ופרסם ניסא ונוקמא דאתעביד הה"ד יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים ו1 ו3 לית' ו7 י* ועוד לילה שארי קטרין ועביד נוקמין ודינין ויומא גלי ופרסם ניסא ונוקמא דאתעביד הה"ד יצאו כל בני ישראל ביד רמה וגו' ר1 קר ועוד לילה שרא קטרין ועביד נוקמין ודינין ויומא גלי ופרסם ניסא ונוקמא דאתעביד הה"ד יצאו בני ישראל ביד רמה וגו' מ  24 בהם כל בכור[מ י*]] כל בכור א2 וגו' קמ9 ו3 ו7 לית' ו1 בהם ר1 קר / דא] ודא ו7  25 ור' יוסי] ור' אסי ו1 / אשתטחו] ואשתטחו ו1 ו3 / ונשקו] ונשקוי י* / ובכו ואמרו] אמרו א2 בכו אמרו קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / גליפין] גליפון ו7  26 לתתא] דלתתא א2 (לעילא) [דתתא] י*  27 (רשב"י)] ר"ש א2 ר' שמעון בן יוחאי קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / קדישא[א2 מ י*]] לית' קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר / מאן דעייל לא עייל] מאן דאעיל לא אעיל א2 מאן דעייל ו1 / עד דיפתחון] עד דיתפתחון ו1 ו3 ו7 עד דיפתחין קר / תרעין] תרעי א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר  28 מאן] ומאן ו1 / לא סליק] עדי ו1 ו3 / עד דיתתקנון] עד דמתקנן א2 עד דיתקנון קמ9 ו7 תתקנון ו1  28-30 דשורי מאן...עלאין] דשורין א2 דשורי קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  30 וכתוב] וכתי' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י*  31 מאן] לית' קמ9 י* / פני האדון יי'[מ קר]] פני יי' א2 ו1 ו3 לית' קמ9 ו7 י* פני האדון ר1 / דא רשב"י[א2 ר1 מ קר י*]] דא הוא ר' שמעון בן יוחאי קמ9 ו3 ו7 דא הוא ר' שמעון בן ו1 / דמאן] רמאן ו1 / דכורא מן דכרניא] דוכרא מדכרנייתא ו1 ו3 דוכרנא מדוכרניא ו7 בוכרא מבוכרניה ר1 קר  32 לון] לית' ו3 / עד השתא לא סיימנא[מ י*]] עד לא סיימנא א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר / דהא תנינן] דהא תנן א2  33 וכלא הוה כמה דאינון11] וכלא הוו ואינון א2 וכלא הוה ואינון קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / דמיתו] דמייתי ו1  34 דהוו] דהוי ו1 / בחרשייהו] באתרייהו א2 / כתרין] קטרי א2 / מנהון משתמשי] מנהון משמשי ו1 מנהון משתמשין ו7 / ומנהון] ומנהון משתמשי קמ9 ו7  35 תתאין] תתאי קמ9 ו7 / מליא] מלא ו7 / הוה] לית' א2  36 דינא] לית' ו7 / בכלא] לכלא ו3 / דאתכנשו] אתכנשו ו1 ו3  37 בבתיהון...בבתיהון] לית' ו3 / בבתיהון] אשתכחו בבתיהון קמ9 ו7 / ולא הוו] לית' קמ9 / מתפזרי] מפזרי א2 לית' קמ9 / במדברא] לית' קמ9 / ובחקלא] ובחקלי א2 ו1 ר1 לית' קמ9 / אלא כלהו] לית' קמ9 / אשתכחו] משתכחאן א2 לית' קמ9 / בבתיהון] לית' קמ9  37-38 (ואור הנר יפה לבדיקה מבחוץ)] ואור הנר יפה לבדיקה א2 ואור הנר יפה לבדיקה מבחוץ קמ9 ו7 ר1 מ קר לית' ו1 ו3 י* ג  38 ועבד ליליא] ועבדי ליליא א2 ועביד ליליא ו1 ועביד לילה ו3 / בכלא בההיא שעתא] בהאי שעתא א2 בכלא בההוא שעתא ו1 מ קר / ותנא] ותאני א2 / הוה[ד"א]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 מ קר י* / ליליא(2)] לילה קמ9 ו3 ו7 קר  39 כיומא דתקופה[מ קר י*]] ביממא תקיפא א2 כיומא תקיפא קמ9 ביומא ותוקפא בשמשא ו1 כיומא דתקיפא ו3 ר1 ביומא תקיפא ו7 / דתמוז] לית' ו1 / וחמא] וחמאן א2 קמ9 ו1 ו7 / ולילה] לילה קמ9 ו7 ר1  39-40 דתמוז...יאיר] לית' ו3  40 יאיר] אור ו7 / כלהון מתין בשוקין] כלהו מתים בשוקי א2 קמ9 ו7 כולהו מייתין בשוקי ו1 וכולהו מיתין בשוקי ו3 כלהו מתין בשוקי ר1 קר כלהו מתין בשוקין מ י*  41 בעיין] דבעיין א2 קמ9 ו7 ר1 מ קר י* ישתכח ו1 ולא ישתכח ו3 / לאקרבא להו] לאקברא לון א2 קמ9 ו3 ו7 לא קרבא לון ו1 לאקברא להו ר1 מ י* לאתקברא להו קר / ולא אשכחו ודא אקשי להו] ואתקש להון א2 ודא איתקשי להו קמ9 ו3 ו7 ולא אתקשי להו ו1 ודא אקשי להו ר1 ולא אשתכח ודא אקשי להו מ קר י* / חמו לישראל[קמ9 ו7 קר י*]] כד חמו דישראל א2 חמו דיש' ו1 ו3 חמי לישראל מ / נפקין] נפקי ו7

דף לח ע"ב

 1 בחד] לחד ו3 / וחמו] ושמו מ / באידך גיסא[מ קר י*]] בחד גיסא לאקברא לון א2 בהאי גיסא קמ9 ו1 ו7 בחד גיסא ו3 ר1 / הוה] הוי א2 הוא ר1  2 כהאי] בהאי ו1 / כתיב] דכתי' ו1 / הוא] לית' קמ9 ו7 / ליי'] ליי' שמורים ו1 / וגו'[ר1 מ קר י*]] מארץ מצרים א2 קמ9 ו1 ו3 ו7  3 לכל בני ישראל וגו'[ר1 מ קר י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 / האי פסוקא] האי קרא א2  4 ולא שמור] ולא שמורי ו1 ו3 / שמור מבעי ליה] שמור משתמע מלה א2 שמור אשתמע מלה קמ9 ו1 ו3 ו7 מ י* שמור אשתמע דילה ר1 קר / ליל] לית' ו1 ו3 / קאמר] דקאמר ו1 לקאמר ו3 קאמא ר1  5 בקדמיתא ובתר לילה12] בקדמית והשתא לילה א2 בקדמיתא והשתא לילה קמ9 ו3 ו7 ר1 מ קר י* בקדמייתא והשתא ליליא ו1 / הכי] הכא ו7 / נערה] נער ר1 / בתולה] מאורשה בתולה א2  6 דכר אתקרי נער[מ]] שום דבר עלה נער איקרי א2 דכר עלה איתקרי נער קמ9 ו7 ר1 קר עלה אתקרי נערה ו1 גבר עלה אתקרי נער ו3 דכר אתקריאת נער י* / מדקבילת] לית' ו1  6-7 דכר אתקרי נערה[ר1 מ קר]] דכר עלה איתקרי נערה א2 קמ9 ו3 ו7 לית' ו1 דכורא אתקריאת נערה י*  7 עד[ו3 מ י*]] דעד א2 קמ9 ו1 ו7 ר1 קר / ואע"ג] אע"ג קמ9 ו7 / ביה[מ קר י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / שמורים] שמורים שמורים ר1 / דכר הוה[מ י*]] אלא דכר הוה א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 דכר ונוקבא אלא דכר הוא ר1 אלא דכר הוא קר  8 לאתחברא] לאתחבר קמ9 ו1 ו3 ו7 / דאתחבר] דא יתחבר ו3 דאתחבר' קר / דבר[ר1]] דכר א2 קמ9 ו3 ו7 מ קר י* לית' ו1  9 שמורים שמורים] שמורים א2 ו1 ו3 ליל שמורים שמורים קר / דכר ונוקבא] דכר {ו}נוקבא קמ9  9-10 ובגיני כך...דכר ונוקבא] שמורים דכר ונוקבא13 שמורים א2 ובגין כך כתי' הלילה הזה ובאתר דאשכחו ישר דכר ונוקבא ו1 ובגיני כך הלילה הזה ובאתר דאשתכחו דכר ונוקבא ר1  10 שבחא] לשבחא ו1 / לדכורא] דדכורא א2 קמ9 ו1 ו7 בדכורא ו3 / בתושבחתייהו לדכורא] ובגין דא כתי הלילה הזה דכר ונוקבא ובגין כך כתי' הלילה הזה ובאתר דאשתכחו דכר ונוקבא בתושבחתייהו לדכורא א2  11 הה"ד] דכתי' ו1 / דדכורא[מ קר י*]] דדכר א2 קמ9 ו1 ו3 ו7  12 לדכורא[מ קר י*]] מדכורא א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 / ועל דא (נ"א ולדא)] ולדא א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר ועל דא מ י* / ישראל] ישראל לנוקבא א2 / דכתיב] כת' ו3  13 יי'] היום ו3 / זמין] זמן ו1 / להו] בהו א2 לך ו1 לה ו3  14 הוא] הוה ר1 מ י* / דהכא] דהלא ו1 דהלאה ו3  15 קב"ה[ר1 מ קר י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 / להו[מ י*]] לית' א2 קמ9 ו1 ו3 ו7 ר1 קר / מה מלילה שומר מה מליל] מה מליל{ה} קמ9 מה מלילה ו7  16 אוף כאן[ר1 מ קר]] אוף הכא א2 קמ9 ו7 י* אף הכא ו1 ו3 / שמירה וליל] שמירה ולילה ו1 ו7 / מה להלן] ומה להלן א2 לית' ו1 ו7  16-17 שמירה ולילה אוף...ולילה] לית' ו1 ו7  17 כאן] הכא א2 קמ9 ו3 ר1 י* / ולילה] [ולילה] ולילה י* / אגב[ד"א]] על גבי א2 מ קר י* על גב קמ9 ו1 ו3 ר1 / הה"ד] הד"ה קמ9  18 בקר] {בקר} קמ9 בקר במראה ו1 / כד"א] לית' ו1 / דהוא] דהיא א2 קמ9 ו3 ו7 ר1 מ קר י* דהי ו1 / מדתו ממש] מאתר ממנא ו3 / וכתיב] דכת' ו3  19 ואוליף] {ו}אוליף ו7 / דתורת] {ד}תורת ו7  20 והוו] דהוו ו3 / ויתבי] ויתבו א2 ו3

1 התעלמתי מן השוליים כי הם כתובים בכתב יד שונה וכניראה הוספו מאוחר יותר על ידי מישהו אחר.

2 נראה שכתב היד מסתיים בדף לז ע"א שורה 19 אחרי המילים 'ודינא לעמין עכו"ם'. כתוב שם בסוף 'ברוך יי' לעולם ?מן'. ייתכן שרק הפרשה מסתיימת אבל זה לא ברור בלי לראות ממש את כתב היד.

3 מדלג על הפרשה.

4 מעל מילה זו נמתח קו.

5 בפירושו של גלאנטי כתוב 'ה"ג אוליפנא דדעתייהו דכל עמין'.

6 מעל מילה זו נמתח קו.

7 מילה מחוקה.

8 בדרך אמת כתוב: 'בעי ?א למסבל אמאי והוה בפלגות אלא'.

9 מעל מילה זו נמתח קו.

10 מעל כל הטקסט זה נמתח קו.

11 בדרך אמת כתוב: 'כמה דאינון דמיתו '.

12 בדרך אמת כתוב: 'ולבתר לילה אלא'.

13 מעל 'שמורים דכר ונוקבא' נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]