THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Noah 59b - 61b

ספר הזהר - פרשת נח (חלק א' דף נט ע"ב - עו ע"ב)

כה"י: א2, א16, ו5, ו6, ו16, ל2, ל27, מ7, פ4, פר6, ר1

דפוסים: מ - מנטובה , קר - קרמונה

ו - פירוש ר' חיים ויטל (ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

י - פירוש "אור יקר" לרמ"ק (ס' אור החמה)

אג - פירוש ר' אברהם גלאנטי (ס' אור החמה)

כ - ס' כתם פז / ל - ס' אור הלבנה לר' אברהם אזולאי / ממ - ס' מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקנטי (עריכת צ. רובין) / ר* (חילופים של רובין)

ז - ס' הזהר של מרגליות

Prepared and edited by Barry R. Mark

דף נט ע"ב

1 אלה תולדות נח] לית' י* / נח] נח נח איש צדיק תמים וגו' קר  2 נצר...להתפאר] לית' א2 כ וגו' ו5 פ4 ר1 קר / ישראל] צדיקייא {א2} (נ"א) י ל לית' ל27  3 ארחין דאורייתא] ארחהא א2 ו5 מ7 אורחא דאורייתא א16 ו6 פ4 אורחיה דאורייתא ל2 אורחא ר1 / יזכון] יזכון בה א2 ל2 מ7 פ4 ר1  3-4 ת"ח...דאתי] לית' י*  4 לעלמא] בעלמא קר / דעלמא] ועלמא ל2 פ4 פר6 עלמא י*  5 חקות...שמתי] וגו' ו5 פ4 ר1  6 דנטרי [מ7 פר6 ר1 מ קר ג ו]] דנטלי א2 (ס"א) י* (נ"א) נטלו א16 נטלי ו6 נטרי ל2 פ4 / וקבילו] דקבילו י* / בעלמא] לעלמא א2 א16 ו6 ל2 מ7 פ4 ר1 י*  7 דנטיר] דנטיל פר6 קר (ס"א)  9 לעולם...ארץ] לית' א16 י* וגו' ו5 ו6  10 אמר אלה בכל אתר] פתח ואמ' בכל אתר א2 ו5 מ7 ר1 אמר בכל אתר אלה י / פסל] דכתי' אלה פסל א2 ו5 מ7 ר1 [דכתי': חסר א2] / תנינן וכו' [ו6 ל2 פר6 מ קר]] תנינן תא חזי א2 ו5 ר1 תנינן א16 מ7 י* ל לית' פ4  11 בפרשתא דבראשית] לית' א2 ו5 מ7 ר1 / ומשם יפרד וגו'] לית' א2 א16 ו5 מ7 ר1 וכו' פ4 ומשם יפרד י*  12 דנגיד [מ]] נגיד א2 א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י ג / משקיו] משקין א2 משיקוי מ7 משקה פ4 משקא פר6 משקוי ר1 / ועביד ליה נייחא [{א2}]] לית' ו5 ועביד ביה נייחא י* ועביד לה נייחא י  13 והוא...לכלא] אדל"ג ל / לכלא [א2 י]] דכלא א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י* / ליה לגנתא] דגנתא י לה לגנתא ממ  13-14 לגנתא ודא עביד נייחא ביה [א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י ג ממ ("ולגרסת הספרים")] (נ"א לגנתא וגנתא נייחא ביה) [א2 ו5 מ7 ר1 ממ י* (נ"א) ל]]  14 שבת] שבת מכל מלאכתו מ7 ר1  15 ודא] ודאי א2 א16 ר1 מ קר י* כ / ודא...אחרא] לית' ו5  16 כגוונא דא [ג ממ ל*]] לית' א2 א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י / קדישא הוה] לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר קדישא הוא ג קדישא הוה קיימא ל* / דלעילא] עילאה מ7 ר1  17 לתיבה] למיעל לתיבה א2 ל* / לאתחברא] ותיבה בעיא לאתחברא א2 / דכולא] בכלא א16 לית' ל2 מ7 פר6 קר / דכתיב] כד"א א2 א16 ו5 ו6 מ7 ר1 י* כדכתי' ל2 פ4 פר6 קר  18 דא (דא)] דא {דא} א2 דא א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י* דא דא מ / לתתא [א2 מ ג ממ]] לית' א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י  19 (דא) [א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 ר1 קר] דלעילא [י* ג]] דא לעילא א2 מ לית' פר6 / ברית] ברית לאעלא בתיבותא א2  20 אתך וגו'] אתך א2 ו5 ל2 מ7 פר6 ר1 י* לית' א16 ו6 אתך ובאת אל התיבה קר / ועד] עד ל2 פר6 ועד דלא מ7  21 וכדין הוה] וכד עאל לתיבה כדין הוה א2 וכדין הוא ממ / (דא) [א16 מ קר]] לית' א2 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 י* ג / תיבה ונח כלא [א2 י* ג ממ]] תיבת נח וכלא א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 ר1 קר תיבה נח וכולא פר6 תיבת נח כלא מ תיבה ונח י  22 (ד"א לתתא) [{א2}1 י ל*]] לית' א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 מ  23 תולדות] תולדות לתתא מ7 / בגיני כך [א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר] (כד"א) [מ]] בגין כך {כתי'} א2 כתיב י* בגין דכתיב ל*  24-25 וארעא...אתקיימת] וע"ד ארעא אתקיימו י*  26 (נ"א דא) [א2 מ7 ר1] דכלא [א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* ג כ ל*]]  26-27 דייקא...לעלמין [א2 מ7 י ג ל* דייקא: את האלהים דייקא מ7 / לעלמין {א2}: חסר מ7 ר1]] לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר כ 28 דא] דא כתיב ל*  29 תמים היה בדורותיו] {תמים היה} ו5 / אילין] אלא ו6 קר י* ל  29-31 מאי....(תולדות בעלמא)] לית' ו5  31 (תולדות בעלמא) [פר6 מ קר]] תולדות לעלמא {א2} א16 ו6 ל2 מ7 י* תולדין לעלמא פ4 לית' ר1 תולדין דעלמא כ לעלמא ל  32 חד ולמיעל [מ קר]] ולמיעל א2 ו5 ל2 פ4 פר6 ר1 למיעל א16 ו6  32-33 ועד לא אתחברו [מ7 מ קר]] עד {דלא} דאתחברו א2 ועד דאתחברו א16 ו5 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 י* [ועד: עד ל2 פ4 פר6]  33 לבתר] ועל דא ל  35 דמתמן [מ]] מתמן א2 א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר ומתמן י*  36 ואתבדרו] ואתברכן קר / סטרין] סטרא ל2 מ7 פ4 / חד] כחד א2 ו5 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 / דהא] לית' פר6 דיהא קר (נ"א) כ  37 כדוגמא] כגוונא י

דף ס ע"א

1 לקיימא בארעא [א2 מ7 ר1 ל*]] בארעא לקיימא א16 ו5 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י*  4 ר' אלעזר פתח] ר' אלעזר פתח ואמ' א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 אמר ר' אלעזר תא שמע ו6 / יי' [מ כ]] אלהים א2 א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י ג ל*  5 אשר...בארץ] לית' א2 ו5  5-6 האי...מאי [א2 מ7 ר1 י ג ל* אבל: חסר א2 מ7 ר1]] מאי א16 ו5 ו6 לכו חזו מאי ל2 פ4 פר6 מ לכו קר  7 דקב"ה עביד [מ7]] דעביד קב"ה א2 ו5 י ל* דקב"ה א16 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 מ קר  8 עלאה] קדישא י / שמות. שמות [ו5 ו6 ל2 פר6 ר1 מ קר]] שמות בארץ שמות א2 פ4 ל שמות א16 שמות בארץ י* / שמא] שמיה פר6 מ לית' ג  10 זה וגו' [פ4 מ ל*]] זה א2 ו5 ל2 פר6 קר לית' א16 וגו' ו6 זה ינחמנו מ7 ר1 י ג / הכא.] כתי' א2 ו5 מ7 י ל*  11 זה...אתתא] לית' א16 זה אלא ו6 ל2 פ4 ל  11-18 זה דא...(וזה אמת)] זה דא צדיק וכן נח לאמר נח דא צדיק לאמר דא נוקבא בגין דלא מתפרשאן דא מן דא. א"ר יצחק לאמר דא ארעא קדישא וזה אמת א2 ו5 מ7 ר1 י ג (וי"ס אחרי' דגרסי הכי) ל ממ [וזה אמת: חסר ו5 מ7 ל ואמר זה ר1]

זה רמז דקב"ה קרי ליה נח נייחא דארעא מאי לאמר אלא אתר דא קרא ליה נח ומאן איהו ארעא קדישא. ואמ' זה ינחמנו עבד ליה קב"ה לתתא כגוונא עילאה א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר ג ל [זה רמז: רמז ו6 ל כמו ל2 פר6 כמה פ4 זה צדיק כמו מ זה דא צדיק כמו קר זה דא צדיק רמז ג (ה"ג) / דארעא: בארעא ו6 דארעא לאמר פר6 מ ל / דא קרא: דאיקרי ל2 פ4 פר6 מ / ינחמנו: ינחמנו ממעשינו א16 ינחמנו ממעשינו וגו' מ ינחמנו וגו' ג / עבד...עילאה: חסר ל]

18 כתיב הכא זה ינחמנו [ג ל]] כתי' זה ינחמנו כתי' הכא זה א2 כתי' הכא זה א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר ואמ' זה ינחמנו כתי' הכא זה ו5 כתיב הכא זה ינחמנו ממעשינו י*  19 דרשימין] דאתרשימו מ7 / ואיהו שוי] ואינון שני א16  20 כתיב...וכתיב [מ7 י* ל*]] כתיב א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר ויקרא את שמו נח וכתי' ר1  21 אחרא [א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י* ג] (ד"א חדא) [א2]] / והכא] והכא את י / (נ"א את כמד"א ואראה את יי') [א2 ו5 מ7 ר1 י* ג] כדכתיב ואראה את יי' [פ4 פר6 מ קר ל*]] כד"א ואראה את יי' א16 ו6 ל2 [כד"א: דכתיב ל2]  22 את יי'] ואראה את א2 ו5 את ר1 / בנח ויקרא את שמו נח] לית' א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר בנח ויקרא את שמו ג / ויקרא שמו יעקב] יעקב א2 י* ל  23 קב"ה] לית' ו5 ר1 י / ליה יעקב] ליה שמא א2 ו5 ר1 ליה שמיה מ7 ל שמיה י* / את] אתי ל2 פ4 פר6 / לאתכללא שכינתא [א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר] (נ"א דהיא דרגא אחרא לתתא)] דרגא אחרא לתתא א2 י* דרגא לתתא ו5 ר1 דרגא לתתא לאתכללא שכינתא מ7 לאתכללא דרגא אחרא לתתא ל  24 אלה תולדות צח וגו׳ [מ]] אלה תולדות נח א2 א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר ג כ לית׳ י* / ר׳ יהודה פתח] פתח ר׳ יהודה ואמר י* / יכלכל דבריו במשפט] לית׳ א16 י* וכו׳ ו6  25-26 וכתיב...כל [א2((להאי כל)) י ל]] לית' א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר  26 אתר מניה אתזן [א16 ו6 מ7 ר1 מ]] אתר מניה אתזן כולא א2 קר (ס״א) י ל* [מניה אתון: אתון מיניה א2 מניה אתי י*] אתזאן מיניה אתזאן ל2 פ4 אתזן־מניהקר  26-27 דהא ההוא] דדא הוא פ4 27דבר] אתר א2 מ7 ר1 / כד״א] הה״ד ו6 דכתיב כ  28 דכתיב] כד״א א2 דכתיב ביה ל* / כי...יאכלו [ג]] לית' א2 א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י*  29 נח [מ7 פ4 ר1 מ]] ביה א2 לית' א16 ו6 ל2 פר6 קר י* / שבחא דשבת (א2 מ7 ר1 י ג ("גרסת ספרים ישנים") ל*]] שבת א16 ו6 ל 2פ 4פר 6מ קר ג כ / דכתיב ((א2) ו6)] לית׳ א16  30 לה׳] לית׳ א16 ליי׳ וגו׳ ל2 / אמרו] הוא((אמרו)) א2  31 בשעתא] הכי הוא ודאי בשעתא ל  32 מעילא מאתר [מ]) מתעטר מעילא מאתר א2 א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י* כ ל*  33 בנשמתהון] מנשמתהון ג ממ  34 יהב] יהיב א16 ו6 מ7 ר1 ג ממ אתייהיב ל2 פ4 פר6 קר  35 אמאי כא)] מהו א2 מ7 ר1 ל אמאי הכא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י כ / בקדמיתא] בקדמיתא בורך מ7 / דהא] והא א16 / ריקניא] ריקם א2 ריקן מ7 ר1  36 נביע] בלע א16 ו6 / באר] באר באר א16  36-37 אלא אתר...ביה] {אלא} אתר דמסכנותא {דמסכני אחידן ביה} א2 אלא אתר דמסכני אחידן ביה א16 ו6 ו16 ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר ג כ אתר דמסכנותא אחידן ביה מ7 אתר דמסכנותא ר1 אתר דמסכני י* אתר דמסכני ובו׳ י ל* 38דאיהו] דאיהי ל* / נביע ומליא (ד״א דמליא)] נביע ומליא א2 מ7 ר1 מליא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י* כ נביע ואתמליא ג ל*

דף ס ע״ב

1 מתתא מנשמתהון] מנשמתהון פר6 קר  2 שתה] שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך שתה ל2  3 לחם] לחם וגו׳ א2 ו6 ל2 מ7 פר6 ר1 קר / חיים] חיים דכתיב ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מיים חיים מ7 ר1  5 הא] הא ודאי מ7 ת״ח ודאי ר1  6 עילאה] לית׳ א2 כ / אתחבר [א16]] דאתחבר א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י כ ל* / עמהון] עמהון אית מאן...עמהון א22 קר י כ ל* בינייהו פ4  7 דכורא] ההוא דכורא ו6 / בה] ביה א16 ו6 8ואשדת] ואשרת א16 פ4  10 תיאובתא] לית׳ ו6 / בגווה] בגוייהו מ7 ר1  11 נבעין] נבעין ונגדין ל / מגווה] לית׳ ל2 פ4 בגווה פר6 מ קר כ / מיין] מין (!) א2 מיין עילאין ו6  11-12 (ס״א וצבורא חדא) וצרורא חדא [א2 א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י*]]  12 וקשורא] וקטורא י / רעוא] רעוא רעוא ל2 פ4 רעוא דרעוא מ7  13 דעדן לא] בעדן ולא ו6  14 תיבה] תיבותא י  15 ואתכנש כולא בה] ואיתכנשו בה כל אילין א2  16 מנה] מיניה א2 י* / ולאתקיימא] ולא אתקיימו {א2} י* / בעלמא] לית' פ4 עלמא פר6  16-17 ואלמלא דנפקו] אלא כד נפקו {א2} י  17 לא...תיבה] וכד {א2} י* / וכלא] ולא ו6  18 מגו תיבה] לית' י* / (מגו) והכא] מגו הכא ו6 ל2 פ4 ר1 מ הכא פר6 קר והכא {א2} י* כ ל* והכי י / אתקיים עלמא] אתקיימו בעלמא {א2} י  19-20 ונוזלים....וגו'] לית' א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 מ קר ג3 י ל4  24 עבדו] איתעבדו פר6  24-25 הה"ד...באתגליא [{א2} מ7 ר1 ג י* י ל דלא: ולא {א2} ג5 י ל / בכל ארעא: חסר {א2} ג6 י*]] לית' ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר ו כ  25 ובגין כך] ועל דא א27 ר1  26 נח8] נח ופסל את הראשונים בגין ותשחת ג9 י* ל*  27 בני האדם] בנוי דאדם א2 פ4  28-29 בני עלמא [א2 ו6]] עלמא ל2 פ4 פר6 כל בני עלמא ר1 בנוי דעלמא מ י*  29 שמיה [מ]] שמא א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 קר י* כ / לשבחא דקאים [מ קר י*]] {לשבחא} דקיים א2 לקיים ו6 דקאים ל2 פ4 פר6 ר1 / בעלמא] מעלמא ל2 פ4 פר6  30 דאעבור] דעבר ל2 פר6 / וגרים] וגרים לון ל2 פ4 / אי הכי] לית' ו6 31-32 בני האדם כתיב ולא כתיב בני נח [א2 א16 ו5 מ7 ר1 מ י* כתיב בני: בני א2 א16 ו5 מ7 ר1 י*]] בני האדם כתיב ו6 כתיב ולא בני נח ל2 ולא בני נח פ4 ולא כתיב בני נח פר6 קר כ ל (?) בני האדם ולא בני נח ל27

32-33 בגין דאדם (דחטא ד"א חטא) קמי מריה טב ליה דלא אברי ולא יכתוב עליה האי קרא. אלא ת"ח כתיב]

בגין דאדם דחטא קמיה מריה טב ליה דלא אברי ולא יכתוב עליה האי קרא אלא תא חזי כתיב מ קר י10 (חטא)

טב ליה לאדם דלא יחטא קמי מאריה ולא לכתוב עליה האי קרא. פתח ואמר א2 (יכתוב) ו5 (יכתוב) מ7 ר1 (קמיה)

בגין דאדם חטא קמיה טב ליה דלא אברי...א"ל ת"ח כתי' {א2}

נוח ליה לאדם דלא יחטא קמי מאריה ולא יכתוב עליה האי קרא. אלא ת"ח כתי' א16 ל27 (אכתוב)

נוח לו לאדם דלא יחטא קמי מאריה ולא יכתוב עליה האי קרא. אלא ת"ח כתי' ו6

טב ליה לאדם דלא יחטא קמיה מאריה ולא לכתוב עליה האי קרא פ4

נח ליה לאדם דלא יחטא קמיה מאריה ולא איכתוב עליה האי קרא ל2 (דמאריה) פר6

בגין אדם דחטא קמי מאריה טב ליה דלא אברי ולא יכתוב האי קרא עליה. ת"ח כתיב כ

בגין דאדם חטא... ג (ה"ג)

א"ל ר' אבא בגין דאדם דחטא וגומר כצ"ל. נ"א א"ל ר' אבא בגין דאדם דחטא קמיה וגו'. נ"א א"ך תא חזי כתיב בן... ל

32 אמר ליה] לית' מ / בגין דאדם (דחטא ד"א חטא)] נוח לו לאדם דלא יחטא א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 [נוח לו: טב ליה א2 מ7 טוב לו ר1] בגין דאדם דחטא מ קר ל בגין דאדם חטא ג (ה"ג) י בגין אדם דחטא כ  32-33 טב...אברי [{א2} מ קר י כ]] לית' א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1  33 יכתוב [א2 ו6 מ קר י כ]] איכתוב ל2 פר6 לכתו' מ7 פ4 ר1 / אלא ת"ח כתיב [{א2} ו6 מ קר]] לית' ל2 פ4 פר6 פתח ואמר א2 מ7 ר1 א"ל תא חזי י* ל / אב] אב וכן כסיל תוגת אמו מ7 אב וכו' ר1  34 עלמא] נשא עלמין ל2 עלמין פ4 פר6 / לאבוי [פר6]] לאבוה ו6 ל2 פ4 / כלא] כל בני עלמא א2 ו6  35 לאבוי לביש] לאבוה דהוא ביש ל2 פ4  36 מה כתיב] לית' ל2 פ4 פר6  37 פקודיה] פקודא א2 ל2 פ4 פר6 מ קר פקודוי י* / אלה] כתיב אלה י* / נח] לית' פ4 פר6 ר1  38 ואעלו גו תיבה [א2 ג (ה"ג) גו תיבה: בתיבה א2 גו תיבותא ג]] מגו תיבה {א2} ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י כ [תיבה: תיבותא {א2} י] לעלמא ועאלו לתיבה ר1 / ואפיקו...תולדות] ואפיקו תולדין לעלמא אלה ולא תולדות א2 מ7 ר1 ג ל ולא תולדות ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י* [תולדות: מתולדות ו6] / מגנתא] מגו גנתא י*  40 דרין] עלמא ל2 פ4 / נהורא]11 נהירו א2 מ7 ר1 / לעלמין] לית' י* / ואפילו] דאפי' א2 ו6 מ7 ר1 קר (ס"א) ל*  40-41 מלאכי עילאי לא קיימי [ו6 ר1 (עילאה)]] מלאכת עילאה וקיימי ל2 פ4 פר6 מלאכת וקיימי קר  41 כמה...אותו [א2 ג (ה"ג) י* ל* ברא: עשה א2 י* ל* אותו: אותו וזיוא וחכמתא ל*]] לית' אס ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר כ

דף סא ע"א

1 ונפק] ונפיק א2 ל2 פר6 קר ואפיק ו6  2 חזקיה] יצחק י* ל / לא אתמשיך [פר6]] דאתמשיך ו6 ר1 ל אתמשיך ל2 פ4 דאמשיך י*  4 בעגלא [{א2}12 ג (ה"ג) י כ (במעשה העגל)13 ל*]] לית' ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 מ קר / ואמשיכו] ואמשיך מ / לא] וחטאו לא א2 י* ל*  5 תולדות לעלמין] תולדין לעלמין א2 תולדין לעלמא כ / אחרנין לעלמא] בתראין14 לעלמין י* ל / לא חטא] דחב י* חטא ל  6-7 מסטרא דיצה"ר....קדישא [מ קר כ מסטרא: חסר קר כ / קדישא: קודשא קדישין קר]] לית' א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 י*  8-9 ואי...בהו [א2 ג (ה"ג) י* ל*] (ז"ח ל"ג ואפשר...אחרא) [ל2 פ4 פר6 ר1 מ ואפשר: ואיפשר ל2 פר6 ואי איפשר ר1 / אחרא: חדא פ4]] ואי אפשר בסטרא אחרא ו6 קר [אפשר: אפשר לון קר] ואי איפשי לון בסטרא ארחא מ7  10 ולא...דעדן] לית' אס / הוה [ל]] לית' ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 מ קר י / קודשא דקדישין] קדישא קדישין א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 קר י* קודשא קדישין ל*  11 דלעילא] דלעילא ולא הוה אשתכח בהון יצר הרע {א2} קר ג (ה"ג) י* ל* [הוה: חסר י*] / מגנתא דעדן] מגנתא א2 פר6 ר1 י* כ לית' ו6  12 אפילו לאשתרשא]15 אפילו לאתרשרשא ל2 אפילו לאתרששא פ4 לאשתרשא אפילו ל* / דא עד [אס מ ג י* ל*] עד ו6 פ4 פר6 ר1 קר לית' ל2  13 דאיהו צדיק [א2 מ7 ר1 ג ל*]] לית' אס ו6 ל2 פ4 פר6 מ י* כ / תיבה] תמן אס (ומשם) ו6 התיבה פ4 / דעלמא] בעלמא ו6  14 לכל ארבע] לארבע אס א2 ו6 ר1 י* כ  14 נשחתה] נשחתה וכו' פ4  15 אמאי...דאתמר] לית' פ4 / את דרכו] את דרכו על הארץ א2 ג י* לית' ר1 / אמאי] במאי ו6  16 קרא ואמ'] ואמר ל2 לית' פ4 י* / הרעה] הרעה וגו' א2  17 נשא] אדם ל2 פ4 פר6  18 כלא] לית' א2 / עילאי ותתאי [א2 כ]16] עילא ותתא ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 י  19 מחבלן] חטאן ומחבלן ו6  20 לה] ליה ל2 פ4 פר6 כ לית' י* / אתדחייא ולא [{א2} מ קר י* כ]] לא א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1  21 עלה] עליה {א2} ל2 פר6 קר  22 דישראל יהבי] בישראל תנו א2 י*  22-25 וע"ד....ודבבו [א2 י* ל דישראל יהבי: בישראל תנו א2 י* דישראל הם ל]] לית' אס ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 מ קר י17 כ  22-23 ואם...חייבין] ואינון רשיעי עלמא מחבלי אורחייהו או אי חס ושלום ישראל אישתכחו חייבין א2 י*  24 בסבת] בגין א2 י* / ושנאת חנם] ושנאה י / וגו'] נפלו בתוכה סלה ל  25 חמס דהות ביניהון] החמס א2 החמס דהוה ביניהון ל / בארעא דישראל [מ י*]] בארץ ישראל א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 קר כ  26 והא תנינן] והתניא ר1 / ארעא] ארעא דארץ ל2 / ממנא אחרא [מ]] ממנא אס א2 ו6 ל2 פ4 פר6 קר י* כ  27 ת"ח] אלא הכי הוא א2 ר1 ל / דארעא] בארעא ו6 ל2 פ4 פר6 י כ / הכי הוא דלא שריא עלה18 [ל2 פר6 מ קר י* כ שריא: שליט קר (נ"א) י* / עלה: עליה ל2 פר6 קר]] דלא שלטא עליה א2 ר1 ל [עליה: עלה ר1 ל] הכי הוא דלא שלטא עלה ו6 / ממנא ולא] שליט ולא ממנא ואפילו כ  28 עלה לחבלא19] לקבלא ו6 לחבלא ל2 פ4 פר6 ר1 קר לקטלא קר (נ"א) י* / יי'] יי' וגו' אס ו6 ל2 פ4 קר  29 מנלן מדוד דכתיב] אבל בארץ ישראל אינו כן אלא בשעת העבירה שעה אחת שוכנת להשחית בני אדם שנ' אס  29-30 נטויה על ירושלים] לית' כ  30 א"ר אלעזר...הוה] על ידי המלאך הנקרא מלאך יי' אס  32-34 קב"ה...עלה] אחר אס  31 יי'] לית' א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 י* / אותי] אותי מכל רע א2 לית' י* כ  32 שליט עלה] שלטא עילאה ל2 פ4 פר6 קר20  32-33 דלא...שאר [א221 י* ג (ה"ג) ל*]] דשאר {א2} ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 מ קר כ  33 עלמא] ארעא א2 ו6 פ4 ר1 קר י*22  34 (ד"א לא) [ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י*]] לית' אס א2 ר1 ל  34 עלה] עלייהו ר1  35 שלטין] ישלטון פר6 קר כ  36 ת"ח כתיב] לית' אס א2 ר1 י* ת"ח ו6  37 נשחתה] לית' א2 ר1 / הכי נמי] ה"נ לטב א2 ג י ל* ואיפכא הכי נמי כ  38 קראת] תראה כ / וסלקא בסליקו עלאה [א2 (וסליקת) ג י ל*]] לית' ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 מ קר כ  39 דמקשטא] דמקשטא אפהא ו6  39-40 דהא...כתיב] ובגין כך ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 מ קר  41 וגו'] לית' א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 מ קר י כ ל* / דאסתאב'] דאסתאבא פ4 דאסתאבת מ7 א16 פר6 / ואסתירת] ואסתחרת י / אנפהא] עיניה אס  41-42 חובי...באתגליא] החטאים אס  42 שויתא]23 שויאת א2 ו6 ר1 מ קר י שרית ל2 שריאת פ4 שאת פר6 / לה] בה ל2 לית' י  43 וירא] לית' ו6 ל2 פר6 ר1 מ קר י* כ

דף סא ע"ב

2-3 תופסיתא [מ ג]] טופסירא א2 טופסיסא א16 ל2 פ4 מ (ס"א) קר י24 טפסיסא ו5 מ7 ר1 טופטיסא ו6 ל27 י* טופסיתא פר6 טופסיטא כ טפטיטא כ (נ"א) טופטסא ל / דקולפא [א16 ו6 ל27 פר6 מ קר י* כ] דקולפוי א2 ו5 מ7 ר1 לית' ל2 פ4  5 דבזע] דבצע ג כ  6 לה] ליה ל2 פ4 פר6 קר י ממ / בזע] בצע כ ממ / לה] 25 ליה ל2 פ4 פר6 ר1 מ ממ  7 איהי] איהו קר כ / ותיקונא דיליה] לית' ל2 פ4 פר6 / וביומא] יומא י* / ליה] לה א2 י* ל* / א"ל] א"ל חמוי ג (ה"ג) י* ל*  8 חשיב (קודם)]26 דחשיב א2 ר1 ל* חשיב קודם ו6 ל2 פ4 מ ג כ דחשיב קודם פר6 קר י*27 / למחטי] למחטי מה תהא עלייהו א2 ר1 י*  8 א"ל] א"ל ר' אלעזר י*28 ל* / למלכא]29 מתלא למלכא פ4  9 יתבר] איתבר א2 / ותקין] ותקין ליה א2  10 ליומין] ליומא י*  12 דיחטון] דלא יחטון קר י*30 דלמא יחטון ל  13 זמנא] זמנא וזמנא ו6 יומא ל / לגבי בי מקדשא] לגביה ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י כ לגביה דבי מקדשא ר1 לבי ההוא מקדשא ל / בי] ההוא א2 / ההוא] בההוא ל2 פ4 פר6  14 וארגיזו] וארגיז ל2 פר6 קר כ / אתחרב...פורפירא [ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י* כ] (ד"א גריס הכי בזע...מקדשא) [א2 ר1]]  15 עשה...זמם] לית' כ  15-16 בצע אמרתו וגו' [ל2]] וגו' א2 בצע אמרתו {א2} פ4 י* לית' ר1 בצע וכו' כ  16-20 האי....וגו'] לית' ג31 ל (אדל"ג)  16 אתעטרו] אתערו קר ג (ה"ג) כ ל אתעטר י*  17 לרישא] לרישיה י* / ואילן נאה לפניו] ואמלין נאה בכתפיו כ / ואיהי] והיה י*  19 יי'] אדני אלדי' קר32  20 וגו'] לבכי ולמספד ולקרחה וגו' א2 לית' קר לבכי ולמפסד וכו' כ / לית] אית כ  20-21 דאתחריב....דאתאבידו] דאתחבלו פר6  21 כזמנא] אלא בזמנא י* / קמיה] קמי קב"ה א2  23 ואי...קב"ה [א2 ו6 ר1 ג (ה"ג) י* כ ל*] לית' ל2 פ4 פר6 מ קר  23-24 אלא...דאתעביד] לאו הכי אלא כד עביד א2 י* ל* ת"ח בשעתא דעביד כ  25 מטא ההוא] מטאן לההוא י* / לגביה] לית' א2 / לון] להם קב"ה אס / לגביה מחובייהו] לית' אס  26 (ועד) [מ קר]] לית' א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 או עד ג (ה"ג) י* / חובייהו] חובה א2 חובא ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 י* חובא דלהון קר  27 ובאיש קמיה] לית' ו6 ל2 פר6 מ קר ג (ה"ג) דקב"ה פ4 ואבאיש קמיה ל*  28 מטו] מטא א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ר1 קר י* / בהו] לית' ו6 פ4 פר6  28-29 אלא...דהא] אלא ו6 מ קר אבל פ4 פר6 א"ל ר1  29 בהו] לית' פ4 פר6 / עד לא מטא] קודם דמטא ו6 עד דמטי פר6 עד לא מטו ל*  30 ואוביד לון מעלמא] לית' א2 ר1  31 ובג"כ אטבע [א2]] כגון דטבע ו6 פר6 מ י* בגין דטבע ל2 פ4 ר1 דטבע קר ובגין דא טבע ל* / מצראי] ישראל ל2 פ4 שנאיהון דישראל פר6 ??? ר1 / ואוביד] ודא ביד ר1  32 בימי] כימי ג (ה"ג) וביומי י*  33 דאוריך] ואוריך פ4 / חדוה ותושבחתא] חדוון ותושבחן א2 ר1  34 בזמנא] מזמנא א2 פ4  34-35 דאע"ג...הוה] דכתיב ויקרא ה' אלהים צבאות וגומר, דאע"ג דארגיזו קמיה ולא תבו לית י* ל [צבאות: חסר ל / לית: לא ל]  35 קמיה] קמיה ולא תבו א2 / ומההוא...ותתא [ו6 ל2 פ4]] על חייבי דישראל לעלמין בגין יקרא דאוריתא דקבילו ואינון בנוי דקב"ה בני בכורי ישראל וקבילו אוריתיה א2 על חייבי דישראל לעלמין ר1 / ותתא] ותתא דכתיב ויקרא ה' אלדי"ם וגו' ל סא ע"ב (36) - סב ע"א (19) כי....ומייתין [ו6 ל2 פ4 פר6 ("דבר זה כתוב למטה") מ קר ג י כ ל]] לית' א2 מ7 ר1

1א2: {כגוונא...תולדות}.

2 מנהון {עמהון} אית... (א2)

3 רא"ג (אור החמה דף נד ג):וי"ס דגרסי הכא ויולד נח וגומר דאיתא לקמן דף ס"ב ונכון הוא כי כן הוא סדר הפסוקים.

4 אה"ל: כאן שייך ויולד נח וגו' הנדפס לקמן בדף ס"ב א"ר יהודה לר' חייא וגו'.

5 רא"ג (שם): ה"ג בס"י וחסר הוא בספרים דידן.

6 רא"ג (שם): ומצאתי נ"א דגרסי הכי...

7 Crossed out.

8 Vital states that eleh toldot Noah is not connected to amar qera. Galante, however, reads it as a continuous line. O2 agrees with Vital.

9 רא"ג (שם): ומצאתי נ"א דגרסי הכי...

10 Y* has a”l (א"ל) ta haze but these words are not included in the commentary, which begins a new section with “ketiv.” Vital also begins with “ketiv” on his commentary on this passage. L also has a”l.

11 אה"ס: מאור

12 א2: {דחבו ישראל בעגלא}

13 Probably just an inserted explanatory phrase, and not part of KP’s citation.

14 א2: {בתראין} (נ"א)

15 אה"ס: להשתבש

16 אס: ועליונים ותחתונים

17 י*: אית דלא גרסי...

18 AS has בא וראה שאין ארץ ישראל שורה עליה רוח אחרת ולא ממנה ולא שליח אחר...

19 אס: שריא עלה לחבלא=שוכנת להשחית

20 ס"א שליט עלה

21 The words בגין...מעובדייהו have dots over them.

22 י*: וכל...יכספון] ויתכספון שאר דיירי ארעא

23 א"ס: משימה

24 בפי' הרמ"ק שבתוך ס' אור החמה (הקטע שם, שכולל ביאורים למלות, לא מופיע בס' אור יקר): טופסיסא, וכ"ה בס' פרדס רמונים (דף מג טור ד'.

25 כך גורס הרמ"ק בס' פרדס רמונים.

26 אס: יחשוב קודם

27 ס' פרדס רמונים: חשיב קודם

28 וכ"ה בס' פרדס רמונים.

29 אס: מלה"ד למלך

30 וכ"ה בס' פרדס רמונים.

31 מצוטט בנצוצי אורות, אות ב'.

32 וכ"ה בס' פרדס רמונים ("ה' אלהים").

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]