THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 5, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Terumah 2 134b - 136b

ספר הזוהר פרשת תרומה

דף קלד ע"ב (שורה 12) – דף קל"ו ע"ב (שורה 8)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, א17, נ10, א3, מ5, נ41, י8

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף קלד ע"ב (שורה 12) – דף קלו ע"ב (שורה 8)

 12 פתח ואמר] פתח וא א17  13 ויקחו לי תרומה] וזאת התרומה ויקחו לי תרומה י8  14 עילא ותתא] עילאה ותתאה א2 א17  14-16 ויקחו תרומה...ותתא] לית' מ5  17 אשר ידבנו לבו] לית' י8  17-18 תקחו את תרומתי] לית' א2 א17 י8 יקח את תרומתי ד"א  18 האי קרא הכי] האי מאת ד"א  18-19 אצטריך ליה למימר] איצטריך א2 א17 נ41 אצטריך למימר מ5 קר אצטריך י8 לית' ד"א  19 כל איש אשר ידבנו לבו] לית' י8  19-20 (ס"א יקח את תרומתי)] יקח את תרומתי א2 א17 נ41 תקח את תרומתי מ5 לית' י8 מ י* תקחו את תרומתי קר  21 אלא] לית' י8 / מרי מדין] מארי מארין י8  22 צדיקיא] לית' י8 / דלבהון] דלהון מ5  22-26 רעותא דלבהון...בגין] ליביה י8  23 מלכא עלאה קדישא] מלכא קדישא א2 א17 נ41  24 דלבהון לאו איהו] דילהון לאו איהי א2 א17 דלהון לאו ? מ5 דלהון לאו איהו נ41 מ קר י* / לגבי עלמא] לגבי מלכא א17 / ובכסופא] ובכסופי י*  25 בטלה] {בטלא} א2 לית' א17 בטלן מ5 בטילו נ41 בטילין י*  26 לאמשכא] לאמשכא (לה) י*  27 (דלהון)] לית' א2 א17 נ41 י8 י* ד"א דילהון מ5 מ קר / דמאריהון] במריהון מ5 מ קר דמארייהו י*  27-28 מעילא לתתא] לעילא ותתא א17  28-29 ומאן אתר...נטלין] ונטלי ליה י8  29 ליה לגבייהו נטלין] לה לגבייהו נטלי א2 א17 ליה לגבייהו נטלי ליה מ5 קר י* לה לגביהו נטלי לה נ41 ליה לגבייהו נטלין ליה מ  30 קדישא] חד קדישא א2 א17  31 ומאן איהו] ומאן דאיהו י8  32 דאתקרי] {ד}איקרי א2 איקרי א17 נ41 י8 דאקרי מ5 / כד"א] כדאמר מ5 י8  33 על] ועל מ5  34 ישרתי[ד"א]] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / איש] לית' י8 / כד"א] כדאמר מ5 לית' נ41 י8  35 איש צדיק] כל איש צדיק י8  35-36 דא איהו צדיק (ס"א כל איש)] דא איהו כל איש א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י*  36 דביתא] דביתיה י8 / דרעותיה] דרעותא א2 א17 מ5 דבעותיה נ41  37 כבעלה דרחים לאתתיה תדיר] כגברא דרחים לאתתיה ותדיר א2 דיליה כגברא דרחים לאתתיה ותדיר א17 דבעלה דרחים לאתתיה ותדיר מ5 כבעלה דרחים לאתתיה ותמיד נ41 כבעלה דרחים לאיתתיה ותדיר י8 מ קר כבעל דרחים לאתתיה (ל)תדיר י*  38 רחים לה] רחים ליה א17 י8 / דאיהי] דההוא מ5 דאיהו י8 קר / ידבנו לאתדבקא] ידבנו לבו לאתדבקא נ41 ידבנו לאתקנא ולאתדבקא י8  39 דרחימו] דברחימו מ5 קר י* / סגי דא בדא דלא מתפרשן] סגיא דא בדא לא מתפרש א2 א17 סגיא דא בדא דלא מתפרשן קר סגי דא בדא דלא מתפרשין י*  40 ביתא] דביתא א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י* / ארחיה] אורחי א2 א17 מ5 י* אורחיה י8 קר

דף קלה ע"א

 1 אתתיה] אתתא א2 א17 / איהו] לית' נ41 י8 / קב"ה] הקב"ה י8  2 כתיב וזאת התרומה זו כנסת ישראל] לית' א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י* / דילה] דיליה א17 מ5 י8  2-3 לגביה...לגבה] לגבה מ5 לגביה ורחימו דיליה לגברי י8  3 לאשראה] לאשרא מ5  4 מתמן] תמן י8 מ י* / זכאה] לית' י8 / חולקיהון] חולק{ה}ון א17 לית' י8 / דישראל] לית' י8 / וזכאין כלהו] וזכאין דילהון א2 א17 נ41 לית' י8 / דזכו להאי] לית' י8 דזכי להאי י*  5 אשר תקחו מאתם] לית' י8 / מבעי] מיבעיא י*  6 מאת תרין שמהן (נ"א דרגין) אלין] מתרין שמהן אלין א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י* / תו] לית' י8 / ייבא] ייסא מ5 י8 מ קר י* י?י נ41  7 מאתם מאת ם'[מ קר י*]] מאת מאת ם' א2 א17 מאתם מאת ס' מ5 מאתם נ41 מאת ם' י8 / אתר מדוריה] אתר מדורין י* / דאיהו] דאיהי י*  8 מאת ס'] מאת ם' א2 א17 מ י* מעם ס' מ5 מעם מ נ41 מעם ם' י8 קר / נטיל חיין] נטל מיין מ5 נטל חיין מ קר נטל חיים י* / לעלמין] עלמין מ5 מ קר י* / וכלא] וכולהו י* / מלה] מלא י8  9 לחכימין אתיהיבת] לחכימייא רזא אתייהיבת א2 א17 לחכימין אתיהבת נ41 / זכאה חולקיהון] לית' י8 / נטלין] נטלו מ5 קר / לה] ליה י8  9-10 (הכא) לא יכלין לנטלא לה] הכא לא יכלין א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר הכא לא יכלי י*  10 ברשו] ברשותה י8 / דבעלה] בעלה מ5 / וברעו] וברעותה י8 / ולמעבד] למעבד א2 א17 / דרחימו] דרחימן י* / ברחימו] דרחימו י8  11 באינון] דאינון מ5 קר / ותקונא] לית' א2 א17  12 ד"א[ד"א]] לית' א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י* / (ד"א)] לית' א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י*  13 וכלא] וכלהו מ5 מ קר / רזא חדא] חד רזא א17 / זהב...וארגמן] לית' י8 / ותולעת שני] לית' א2 א17 י8 ותולעת שני ושש ועזים מ5 מ קר י* ותולעת שני ושש וגו' נ41  14 ברזא דיומא] ב/כ{ד}ומא ברזא א2 ביומא דרזא א17 מ5 נ41 י8 קר / דאיהו יומא] דהיא יומא י* / יומא דדינא[ד"א]] לית' א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י* / ההוא] ההיא מ5  15 כד"א] כדאמר מ5 / וכסף] כסף י8 / דמתלבנן] דמתלען מ5  16 כד"א] כדאמר מ5 / יהיו] לית' א17  17 ונחשת] נחושת י8 / יומי] יומא י*  18 דעמין עכו"ם ואנון אקרון[י*]] דשאר עמין ואיקרון א2 א17 דשאר עמין ואינון אקרון מ5 שאר עמין ואקרון נ41 י8 דעמין עע"ז ואנון אקרון מ קר  19 ותכלת] תכלת י8 / שולטנו] שלטנו א17 י8 שולטנותא י* / דמהימנותא] דהימנותא י8 / רזא דגוונא] רזא דנהורא א2 א17 מ5 י8 מ קר י* רזה דנהורא נ41 / תכלא(1)] תכלת נ41 / ובגין] ובגין כך י8 / דהיא] דאיהו א2 א17 דאיהי {דהיא} מ5 דאיהי נ41 י8 י* / תכלא(2)] תכלת נ41  20 לא שלטא] לא שלטת נ41 / וקטילת כל בוכרי דמצראי כד"א] ועבדת {וקטילת} כד"א א2 ועברת כד"א א17 וקטילת כדאמר מ5 וקטלת כד"א נ41 י8 וקטילת כד"א מ קר י* וקטילת כל בוכרי מצראי כמא ד"א ד"א  21 כל] כל אינון י8 / טבין בחלמא בר מן תכלא] בחלמא טבאן בר תכלא א2 א17 בחלמא טבין בר מתכלא נ41 בחלמא טבן בר תכלת י8 / וארגמן] ארגמן י8  22 דתורה[מ5 מ קר י*]] דאוריתא א2 א17 נ41 י8 / דאתיהיבת] אתיהיבת א2 א17 י8 אתיהבת נ41 דאתהיבת קר / מתרין סטרין] מכל סטרין א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י*  23 כד"א] כדאמר מ5 כדאמרינן י8  24 איהו] הוא נ41 / הוו] לית' א17 נ41 י* / נפקי] נפקן א2 נפקת א17 / מלת כד"א] מלתא כדאמר מ5  25 שית סטרין[ד"א]] שית זמנין א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י* / די'] דעשרת מ5 י8 י* / ימי] יומי י*  26 ושמן] שמן י* / ובשמים] בשמים א2 א17 י*  27 ולקטורת הסמים] לית' א2 א17 י8 וגו' מ5 נ41 קר / לקבל] לקוביל י8  28 אשלים] משלים א2 א17 י8 י* אשלם נ41 / ומכל] וכל נ41 מכל י* / תרומת יי'] תרומה ליי' מ5  29 ואיהו] ואיהי א2 נ41 ואיה א17 / דאתיא] דאתי א2 א17  30 ביום הכפורים] מיום הכפורים א2 א17 ?יום הכפורים נ41 ויוה"כ י* / לה] לית' א17 / ואיהי] ואיהו י8 י* / לאימא] לאמה נ41 י8  31 בסכות] מסכות (נ"א בסכות) א2 מסכות א17 נ41 מסוכות י8 / ואיהי סוכה סוככת ואגינת עלן וכתיב] דכתי' א2 א17 נ41 י8 מ קר י* ואיהי דכתיב מ5 / השמיני] שמיני י8  32 ודא איהי] ודא איהו י8 י* / בפסח...פסח] מפסח {נ"א בפסח} איהי פסח א2 מפסח איהי פסח א17 נ41 בפסח איהי פסח מ5 מ קר י* מפסח איהו פסח י8 בפסח ב/?"א בפסח אוף הכא אנן נטלין לה ד"א  33 דגוון[ד"א]] לית' א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י* / תכלא] תכלת י8 / בשבועות] משבועות {נ"א בשבועות} א2 משבועות א17 נ41 י8 שבועות י*  33-34 ואיהי שתי הלחם וכתיב] דכתיב א2 א17 מ5 נ41 י8 מ קר י*  34 האלה] לית' י8 / לאמר] לית' נ41 י8  35 איהו קיימא] איהי קיימא א2 א17 נ41 י* / בחדוה] בחדווא א2 א17 י* / על בנות] על בית נ41  36 דילה] דיליה א17 מ5 י8 קר / ועל דא] ועל {דא} א2 ועל א17 / כתיב] לית' י8  37 מתייחדין] אתייחדן א2 א17 נ41 י8 קר / באחד אוף הכי] אוף הכא א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* אף הכי י8 / איהי] איהו י8 / דאחד] דאחיד א17 / למהוי] למיהו א2  38 חד לקבל...אחד] קב"ה אחיד א2 א17 אחד לקבל חד קודשא בריך הוא אחד נ41 אחד לקביל חד קדשא בריך הוא אחד י8 / לעילא] לעיל נ41  38-39 לא יתיב...אתעבידת] לא אתיב על כורסי יקריה עד דאתעבידת א2 א17 לא יתיב על כורסיא דיקריה עד דאתעבידת מ5 מ קר לא יתיב על כורסיה יקריה עד דאתעבידת נ41 י* לא יתיב על כורסי יקריה עד דאתעבידת י8  39-40 והא...ושמו אחד] {והא אוקימנא דהוא אחד ושמו אחד} א2 לית' א17 מ5 נ41 י8 קר והא אוקמינא דהוא אחד ושמו אחד מ והא אוקימנא דהוא חד ושמו אחד י*  40 איהי שבת] לית' י8 איהי י* / דאתאחדא] דאתאחדת א2 א17 נ41 מ דאתיחדא מ5 אתאחדת י8 דאתייחדת י*

דף קלה ע"ב

 1 דאח"ד] {ד}אחד א2 אחד א17 נ41 י8 / למשרי] למהוי י* / עלה] עליה י8 / דאחד] דא חד א2 / דמעלי] דמעלה י8 / דהא] דאיהי מ5 קר הא י8 (דהיא) [דהא] ג  1-2 אתאחדת כורסייא יקירא קדישא] אתייחדת כורסייא קדישא א2 א17 מ5 נ41 קר אתיחידת כורסייה קדישא י8 אתאחדת כרסא יקירא קדישא מ אתייחדת כורסייא יקירא קדישא ג  2 ואתתקנת] ואתקנת א2 א17 לית' י8 / עלה] עליה י8 / עלאה] לית' א17 / כד עייל] כד נטיל נ41 / שבתא] שבת א2 א17  3 איהי] היא נ41 לית' י8 / אחרא] אחורא י8 / מתעברין] מתע{ב}רין א2 מתעברן י* / מינה] מיניה י8 / ואיהי אשתארת] ואיהי מינה ואיהי אשתאר' קר  4 מלכא קדישא] מלכא עילאה קדישא י8 / וכל שולטני] וכל שולטנוי נ41  5 כלהו ערקין (נ"א ואתעברו מינה) ולית שולטנו] כלהו {ערקין} ולית שולטנו א2 כלהו ולית שולטנו א17 כלהו מתעברין ולית שלטנו מ5 קר כלהו ולית שלטנו נ41 י8 כלהו ערקין ולית שולטנו מ כולהון ערקין ולית שולטנו י* כלהו ערקין ואתעבקו מינה ד"א / אחרא] אחורא י8 / בכלהו] בכל א2 א17 נ41 י8  6 ואנפהא] ואנפקת י8 / עלאה] לית' נ41 / בעמא קדישא] בעלמא {בעמא} קדישא מ5 בעלמא קדישא י8 / וכלהו] דכלהו מ5 / מתעטרן] מתעטרין א2 א17  7 דצלותא] בצלותא א2 א17 / לברכא לה] לברכא ליה א17 לברכה לה י8 / בחדוה] בחדווא א2 א17 בנהירו מ5 / בנהירו] בחדוה מ5  8 המבורך] לית' י* / את יי'] לית' י* / למפתח] למפתחא מ5 / לגבה] ליה י8 / בברכה] ברכה א2 ברנה א17 בברכאן י* / לעמא] בעמא י8  9 לגבה] לעמא לגבא מ5 לית' י8 / בפסוקא] בפסוקה י8 / דדינא] בדינא י8 / והוא רחום וגו'] והוא רחום יכפר עון א2 א17 והוא רחום והרבה להשיב א?ו וגו' נ41 והוא רחום והרבה להשיב אפו י8 / מרזא דסטרא] כ/מרזא מ{ד}סטרא א2 ברזא מסט' א17 מרזא {דסטרא} מ5 רזא מסטרא י*  10 וכל מארי דדינין] וכל מארי דינין א2 א17 י8 וכל מארי דדינא י* / אתפרשו] אתפרשא י* / ואתעברו] ואתעברא י* / ומאן דאתער] ומאן דיתער א2 א17 / גריס] גרים א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  10-12 ואתעברו...אזלי כלהו] לית' י8  11 לעילא] לעיל נ41 / לא יכלא לאתעטרא] לאתעטר' {?} א2 יכלה לאתעטרא א17 לא צלא לאתעטרא מ5 לא יכלה לאתעטרא נ41 / בעטרא דקדושה] בעטרי דקדושה א17 בעטרא דקדושא מ5 בעטרי דקודשא נ41  12 דדינא] דדינין א2 א17 / מתעברן] מתעברין א2 א17 / לאתטמרא] לאטמרא מ5 לאסתמרו י*  13 נוקבא] נוקבי א2 א17 / דעפרא] לית' י8 / דתהומא] דתהומה י8 / רבא] רבה א2 א17 י8 קר  13-16 כלהו תייבין...ליום חגנו] לית' י8  13-14 ואתרחקת (ס"א ואתדחקת) בהו1] ואתרחקא בהו א2 א17 מ5 נ41 ואתרחקת בהו מ ואתרחק' בהו קר ואתדחק בהו י*  14 אתר] אתרא א2 א17 נ41 / דבעאת] דבעא א2 א17 / איהו בלחודוי] היא בלחוד א2 א17 איהו בלחוד נ41  15 לעילא] לעיל נ41 / עד ישראל] עד דישראל א2 א17 נ41 מ קר י* עד ביש' מ5 / כמה דאוקימנא] כמא דאוקמוה א2 א17 כמו דאוקימנא מ כמא דאוקימנא י*  16 בכסה] בכסא א17 מ5 / ליום חג] חג ליי' מ5 / אסירן] אסיר א2 א17 מ5 נ41 י8 מ י* אסור קר  17 דקא מתעטרין] דקא מתערי נ41 לאתערא דינא ביה אתערורא לעילא כמו דישראל מתערי לתתא ועל דא מתעטרין בעטרין קדישין כלהו ברחימו סגי דאתע?' ברכאן לעילא ותתא ממעל שבתא י82 דהא מתעטרין י* / דנשמתין] בנשמתין י*  18 יתערון] יערון מ5 / ורחימו] רחימו נ41 / סגי] סגיא א2 א17 / עילא] לעילא א2 א17  19 את יי'] את יי' המבורך א2 א17 / כדקאמרן] כדאמרן נ41 / דמעלי שבתא] דמעלי שבת נ41 / ברוך יי'] ברכו את יי' מ5  20 דברכאן] ברכאן א2 א17 / ואתר דנפיק מינה] לאתר דנפקי מיניה א2 א17 נ41 לאתר דנפיק מניה מ5 ג מאתר דנפיק מניה מ קר ולאתר דנפיק מיניה י* / כל שקיו] כל שקוי א2 א17 כל שקיא י*  21 לכלא] כלא א2 א17 י* / מקורא] מקרא מ5 / דאת קיימא] דאת קיימת א17 / המבורך] המבורר י* / איהו] איהי מ5  23 ברוך את יי'] ברוך {את} יי' א17 / המבורך] לית' נ41 / לא מטי] לא מטו א2 א17 מ5 י*  24 לא אתמליא בירא כלל] לא אתמליא ביה {בירא כלל} א2 לא אתמליא ביה א17 לא אתמליא בירא כולא י* / איהו המבורך] איהו מבורך מ5 נ41  25 עולם] דא איהו עולם א2 א17 / דמעלי] במעלי א2 א17  26 תקעין] תבעין א2 א17 / מבורך] ברוך נ41 / וכיון דמטאן] כיון דמטו א2 א17 נ41 י* כיון דמטאן מ5 מ קר  26-28 ועד...ועד] וע"ד קר  27 מטון] מטו א2 א17  27-28 ודא איהו...ועד] לית' מ5  28 לאתברכא] לאתברכא (נ"א כולהו) י* / ולאתשקאה] ולאשתקאה מ5 / מליא] דלא נ41  29 נפקין] נפקן נ41  30 לה] ליה א2 א17 מ5 י* / דא אמצעי] דא אמצעו מ5 נ41 מ קר  31 דא שלמא] דאשלמא א2 מ5 / דבירא] דביתא א2 א17  32 לאתברכא] לברכא א2 א17 / והמבורך כלא איהו] המבורך כלא הוא א2 א17  33 (מבורך כד"א בן פורת)] מבורך דא עלמא תתאה כד"א בן פורת א2 א17 מבורך כדאמר בן פורת יוסף וכו' מ5 מבורך כד"א בן פורת נ41 מ קר י* / ברכה] ברכא נ41 / דא אצטריכו] דא אצטריך מ5 / כל עמא] כל עלמא א2 א17 / ובמעלי] במעלי י* ג  34 ובחדוה בעו] ובחדווא בעי א2 א17 ובחדווא בעו י* / בשרותא בברכה דא] בשירותא דא א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / דמעלי] במעלי ד"א  35 שבתא (ליליא)] ליליא א2 א17 נ41 מ קר י* שבתא ליליא מ5 ליליא שבתא ד"א / מעמא] מעלמא א2 א17 / ברכה (ס"א ברכו)] ברכה א2 א17 מ5 מ קר י* ברכא נ41  36 לברכא] לברכה א17 / דמתקדשי] דמתקדשן י* / זכאין] זכאן י*  37 לעילא] לעיל נ41

דף קלו ע"א

 1 עלאין קדישין] קדישין עילאין י* / זכאין אינון] זכאין אתון א2 א17 נ41 י* / בהאי עלמא] לית' נ41 / וזכאין אינון] וזכאין אתון א2 א17 י* לית' נ41 / ולא מברכי] ולא ברכי א2 א17 וזכאין אתון עמא קדישא דאתון מברכי ומקדשי לתתא בגין דיתברכון ויתקדשון לעילא כמה משיריין עילאין קדישין ולא ברכי מ5 קר ולא ברכו י*  1-3 בעלמא דאתי...לעלמא דאתי] בעלמא דאתי נ41  2 דמתעטרן בעטרין] דמתעטרין בעטרא א2 א17 דמתעטרין בעטרין י*  2-3 זכאה עמא דזכי...לעלמא דאתי3] זכאה עמא דהכי לון בהאי עלמא {למזכי לון בעלמא דאתי} א2 זכאה עמא דהכי לון בהאי עלמא א17 זכאה עלמא דהכי לון בעלמא דין ולמזכי לון לעלמא דאתי מ5 זכאה עמא דהכי לון בעלמא דין למזכי לון לעלמא דאתי מ קר זכאה עמא דזכי לון בעלמא דין למזכי לון בעלמא דאתי י*  3 באלין] באינון א2 א17  4 ובכל אתר] {ובכל} באתר א2 ובאתר א17 / דתשכח] [דתשכח] י*  5 בהאי מלה] בהאי עלמא מלה נ41 בהא מלה י* / ולזמנין] ולזמנא מ5 / כלא] כלהו נ41  6 דמתעטרן] דמתעטרין א2 א17 / ורוחין] דרוחין א2 א17 נ41 מ קר  6-7 כדין איהי זמנא דשמושא] כדין איהו שמושא א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  7 בגין דליהוי נגידו] בגין דנגידו א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / בנגידו] נגידו א2 א17 נ41 ובנגידו מ5 כנגידו קר / בנייחא] דנייחא א2 א17 נ41  8 בנייהו] בינייהו א17 מ5 / דא] לית' נ41 / אתייהיבת] אתיהבת נ41 י* / דאתפליג] דאתפלג נ41  9 קב"ה] וקב"ה מ5 מ קר י* / בגנתא] לגנתא מ5 קר / דלעילא] דעדן {נ"א דלעילא} א2 דעדן א17 דלעיל נ41 / ביומי] ביומוי י*  10 עאל...לאשתעשעא] בגנתא דלתתא {דעדן} לאשתעשע א2 בגנתא דלתת' לאשתעשא א17 אעל בגנתא דעדן דלתתא לאשתעשעא י*  11 דשבתא] דשבת א2 א17 מ5 נ41 / עאל בגנתא דלעילא] די א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / בגין] עאל בגנתא עילאה דלעילא בגין א2 א17 עאל בגינתא דלעילא בגין מ5 מ קר י* עאל בגנתא דלעיל בגין נ41  12 דביומי] דביומוי י* / דחול] החול א2 א17 נ41 / די בארעא] דארעא א2 א17  13 שבתא] דשבתא נ41  13-14 דלתתא...דלתתא] דלתתא {כולהו סלקין להני נשמתין ד?שריין גו} א2 דלתתא א17 נ41 דלתתא כלהו סלקין להני נשמתין דשריין גו גנתא דלתתא מ5 מ קר י*  14 לעאלא] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* לאעלא ד"א / רקיע] רקיעא א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  15 ומתמן...דסחראן] מתמן אזדמן רתיכא קדישא דסחרא א2 א17 ומתמן אזדמן רתיכא קדישא דסחרא מ5 נ41 קר י* ומתמן אזדמנן רתיכא קדיש' דסחרא מ / כורסי] כורסיה מ5 / וסלקין לון] וסלקין נ41  16 כיון דאלין] כיון דאינון א2 א17  17 קדישין] לית' י*  19-20 ונשמתין אתיין...ונשמתין] ונשמתין מ5  20 אתיין] אזלין א2 א17  21 דמתלבנן] דמתלבנין י* / ביומי דחול] בימי החול א2 א17 / עאלו] עיילן י* / לגו] מגו מ5 / עאלין] אעלין י*  22 וגנתא] ואתר א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / ברזא] באתר {ברזא} א2 באתר א17 כרזא ג  23 אהדרו] אהדרן נ41 י* / ביומי דחול במה (נ"א כמה)] יומוי דחול כמה א2 יומוי דחול במה א17 ביומי דחול במה מ5 נ41 מ קר ביומי דחול כמה י* / דוכתי לארכא ופותיא] לאורכא ולפותיא א2 א17 דוכתי לארכא ולפותיא י*  24 בגנתא] בגנתא דעדן א2 י*  24-25 כגוונא...כגוונא] כגוונא נ41  25 דכל מה] כל מה א2 א17 מ5 נ41  26 ולא אתיידע] ולא ידיע א2 א17 נ41 / ואית כמה] ואי תימא מ5 / נשמתין] ונשמתין מ5  27 גלגולא] גולגולא י*  28 אלין אזלין] אלין (נשמתין) אזלין י*  28-29 ואלין נחתין...קדישין] ואלין נחתין ונשמתין סלקין ונשמתין נחתין לאתעטרא בהו עמא קדישא מאן רומי כמה רתיכין מ5  29 בחדוה] בחדווא א2 א17 י* / כלהו ברעו] כולהו ברבו כולהו בחדווא א2 א17 כלהו ברבו מ5 נ41 מ קר י*  29-30 לאעטרא לעמה קדישא4] לאתעטרא למלכא קדישא {לאעטרא לעמא קדישא} א2 לאתעטרא למלכא קדישא א17 מ5 לאעטרא למלכא קדישא נ41 מ קר י*  30 לאעטרא] לאתעטרא מ5 לאעטרא לעמא קדישא לאעטרא נ41 / לכמה צדיקייא] לכמה צדיקים נ41 / לתתא] דלתתא א2 א17 י*  31 מקודש מקודש] מקודש י* / כדין נייחא שכיח ושכיכו לכלא] כדין נייחא ושמירו ושכיכו דכולא א2 כדין ניחא ושמירו ושכיבו דכלא א17 כדין נייחא ושכיבו דכלא מ5 נ41 מ כדין נייחא ושכיכו דכלא קר י* / וחייבי] וחייביא א17 / גיהנם] דגיהנם א2 א17 נ41 / כלהו] כולא י*  32 משתככי] משככי י* / בדוכתייהו] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / מתעטרן אלין] מתעטראן בדוכתייהו אלין א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / לעילא] לעיל נ41  33 דא להון] דא דילהון א2 א17 / בפלגות] בפלגו נ41  34 לשמושא] בשמוש' א2 א17 לשמשא נ41 / רוחא] רוח נ41 מ קר / דמתעטרן] דמתעטרין א2 א17  35 ניימי] ניימין א2  36 עלאה] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / נטיל] נטיר א2 א17 / ההיא] ההוא א2 א17 מ5 נ41 קר / וסלקין] וסלקא מ י*  37 אחרא] לית' נ41 / בבוסמין] כבוסמין א17 / דגנתא] בגנתא מ5 / וכד נחתא] וכד נחית א2 א17 נ41 ג  38 בדוכתהא] בדוכתיה א2 א17 נ41 ג / ההיא] ההוא א2 א17 מ5 נ41 / לדוכתהא] לדוכתה א2 א17 לדוכתא נ41 י*

דף קלו ע"ב

 1 דההוא] דההיא א2 א17 מ5 נ41 / רוחא] רוח נ41 / עלאה] עלאה עלאה נ41 / דעטרא דשבתא] דעיטרא דשבת א2 א17 דמתעטרא בשבתא מ5 דעטרא דשבת נ41 דאתעטר' בשבת' מ קר דאתעטרא בשבתא י*  2 עלי] לית' מ5 / משח יי'...וגו'] משח יי' אלהים באותי לבשר ענוים שלחני לחבוש לנשברי לב לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח קוח א2 משח יי' אלהים אותי לבשר ענוים שלחני לחבוש לנשברי לב לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח קוח א17 משח ה' אותי לבשר ענוים שלחני לחבוש לנמהרי לב לקרא לשבויים דרור ולאסירים פקח קוח י*  3 וגו'] ינשאו האופנים לעומתם כי רוח החיה באופנים א2 א17 לית' י* / אל] על א2 א17 נ41  4 וגו'] שמה האופנים ינשאו לעומתם כי רוח החיה באופנים א2 א17 שמה הרוח ללכת וגו' נ41 שמה הרוח ללכת והאופנים ינשאו לעומתם כי רוח החיה באופנים י* / רוחא] רוח נ41 / בחדוה] לחדווא א2 א17 בחדוא מ5 קר י* לחדוה נ41  5 רוח] רוחא י* / דשבתא] לית' א2 א17 דשבת נ41 / בההוא] דבההוא מ5 / הוה] לית' י*  6 חדא] לית' א2 א17 נ41  7 חדוה] חדווא א2 א17 / סלקין] סלקן נ41  8 בעולם הנשמות] בעולמות הנשמות א17

1 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'ואתדחקת בד' גרסי''.

2 אחרי טקסט זה כתב היד קופץ למקום אחר.

3 בדרך אמת כתוב: 'זכאה עמא דזכי ואצ"ל דהכי'.

4 בדרך אמת כתוב: 'למלכא (נ"א לעלמא) קדישא'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]