THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 5, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Terumah 2 140a - 143a

ספר הזוהר פרשת תרומה

דף קמ ע"א (שורה 8) – דף קמג ע"א (שורה 1)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, א17, נ10, א3, מ5, נ41, י8, ר1

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף קמ ע"א (שורה 8) – דף קמג ע"א (שורה 1)

 8 פתח קרא ואמר] פתח ואמר ר1  9 מכל] בכל א2 א17 ר1 מ5 נ41 מ קר י* / דלא] לא מ5  10 דא] לית' מ5  11 וכן כלהו] וכן בכלהו מ5  12 לכל בני עלמא] לכל עלמא ר1 / דבצערא] דבצעריה א2 א17 ר1 נ41 / והוו] דהוו י*  13 שירין] שירים י* / לקב"ה] קמי קב"ה ר1 / דברוח קדשא] דברוחא דקו{ד}שא א2 דברוח דקודשא א17 דברוח הקדש ר1 דברוח קדשה מ5  14 לא הוי] לא הוה א2 א17 ר1 מ5 נ41 מ קר י* / אשתדל] משתדל מ5  14-15 לא שריא רוח קדשא דלעילא] לא שרא עילא דברנש א2 א17 לא שרא רוחא דלעילא ר1 לא שריא רוח דלעילא מ5 לא שרא רוחא דלעיל נ41 לא שריא רוחא דלעילא קר  15 עד דיתער] עד דאתער מ5 / עליה בר נש מתתא] ברנש עליה מלתתא א2 א17 בר נש עליה מתתא נ41 / דקא רדפי] דרדפי א2 א17 מ5  16 והוה] והוא א2 א17 / בצעריה] בצערא ר1 משתדל לומר שירין ותושבחן לקב"ה בצעריה נ41  17 או] א מ5  18 עליה] עליו א2 א17 / אלא אי איהו לא הוה מכוין] איהו מכוין א2 א17 איהו לא מכוון ר1 ואי איהו לאו מכוין מ5 איהו לא מיכווין נ41 אי איהו לאו מכוין מ דאי איהו לאו מכוין קר אי איהו לא מכוין י*  19 בקדמיתא] בקדמיתא בגין דאמר מזמור לדוד אי איהו לא מכוין גרמיה בקדמיתא א2 א17 בקדמיתא בגין דאמר מזמור לדוד ר11 / דא רוח קדשא] דא איהו רוח קודשא א2 א17  20 דאיהי] דאיהו מ5  20-21 (ס"א דבכל זמנא...ומזמרת2] דכל זמנא איהו דקא משבח ומזמר א2 א17 דכלא זמרא איהו דקא משבח מזמור מ5 מ י* דכלא זמנא איהו דקא מזמר ומשבח נ41 דכלא זמרה איהו דקא משבח מזמור קר  22 גופא מתתקנא] גופא {מתקנא} א2 גופא מתקנא א17 נ41 י* / ושרת עליה והוו מגלי] ושרא עליה והוה מגלי א2 א17 ושראת עליה והוה מגלי מ5 מ קר י* ושרא עליה והיא מגלי נ41  23 למלכא] דמלכא מ5 נ41 / וכלא] דכלא א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / דלעילא] דלעיל נ41  24 בתקונוי גבר מתקנא] בתיקונוהי גבר מתתקנא א2 א17 / אשתני] משתני נ41  25 אע"ג] לית' א2 א17 מ5 / דהוו רדפי] דרדפי נ41 דהוה רדפי י* / ומאי] ומה א2 א17 מ5 נ41 קר  26 תושבחתא(1)] תושבחתא דא נ41 / תושבחתא(2)] תושחתא מ5 / דאיהו] דאיהי א2 א17 נ41 / דיליה] דילה א2 א17 / מאי איהי] ומאי איהי א2 א17 מ5 ומאן איהי נ41 איהי י*  27 אלהים אלי] אלהים אלהים מ5 / אמאי אלי אלא] אמ {אמאי} אלי {אלא} א2 אמ' אלי א17 נ41 מאי אלי אלא י*  28 אלי אתה] אתה אלי מ5 / שמהן[י* ד"א]] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר  29 קצה] קצת נ41  30 עד קצה השמים] ועד קצה השמים א2 א17 / אתה] לית' מ5  31 כמשמעו] כמשמע נ41  32 אתקין] אתקון א2 / דקיימא] דנהיר {נ"א דקיימא} א2 דנהיר א17 / עד דיתתקנון] עד דיתקרון א2 א17 עד דיתקנון מ5 מ קר  33 ליה] לה מ5 נ41 / שחרא] שחורה א2 א17 נ41 / על] אל י* / דאיהו] דאיהי א2 א17 נ41 מ י* / אוכמא] חוכמא א2  34 לנהורא] לנהורא סגי א2 א17 / ודא איהי] ודא איהו מ5 / נהורא] לית' א2 א17 מ5 נ41  35 איהו] איהי א2 א17  35-36 ימצאנני...אלא ימצאנני] ימצאונני מ5  36 דמתקנין] דמתתקני א2 דמתקני א17 / משחרי] משחרא א2 א17 נ41 מ קר י*  37 ולנהורא חוורא] ולנהורא (אוכמא) [חוורא] י* / דנהרא] נהירא א2 א17  37-38 וזכי לאספקלריאה דלא נהיר ולאספקלריאה דנהיר] זכי לאספקלריא דנהיר ולאספקלריא דלא נהיר א2 א17 זכי לאספקלריאה דלא נהיר ולאספקלריאה דנהיר מ5 זכי לאספקלאריה דלא נהיר ולאספקלאריה דנהיר נ41 זכי לאספקלריא דלא נהיר ולאספקלריא דנהיר מ ק י*  39 אתקין] אתקן מ5 נ41 / דשחרא] דמשחרא א2 א17 מ5 נ41 / לנהרא] לאנהרא נ41 / חוורא] דחיורא מ5  40 כמאן] כמא א2 א17 / דכפין למיכל וצחי] דנפיק למיכלי וצמי מ5  41 ולאו איהו אתר] ולא אתר א2 א17 ולאו אתר נ41 / דישובא] לישובא נ41 קר / ולאו איהו אתר דקדשא] ולאו איהי אתר דקודשא א2

דף קמ ע"ב

 1 איהו אתר] איהו אתר דקדשא ובגין כך איהו אתר נ41 / וכמה דאנן] וכמא דאנא א2 א17 וכמה דאנא נ41 וכמא דאנן י* / וצחאן] וצחי א2 א17 נ41 וצמאן י* / וגו'] לית' א2 א17 מ5 קר  2 כמה דאנן צחאן לגבי דמר] כמא דאנן צחין לגבי מר א2 א17 כמא דאנן צמאן לגבי דמר י* / מלוי] במילוי א2 א17 / באתר...מלוי] [באתר דא אוף הכי צחינן למשתי בצחותא מלוי (הנוסחה בזוהר שלנו)]  2-3 בבי מקדשא] בית מקדשא א2 א17 בי מקדשא מ5 [בי (הנוסחה בזוהר שלנו)] דבי מקדשא י*  3 מאן דשארי מלה] מאן {ד}שארי מילי א2 מאן שארי מילי א17 / פתח ר' אבא ואמר] פתח ואמר א2 א17 מ5 נ41  4 וגו'] לית' א2 א17 / הוה קשה] הוה קשי א2 א17 מ5 נ41  5 למיקם ביה] למיקם א2 א17 נ41 / למקשי הכא] למיקשי השתא הכא מ5 קר  6 היך יהבה] או יהבא מ5 היך יהבא נ41 / דלבני ישראל] לבני ישראל א2 א17 דבני ישראל נ41 / יקחו] לית' מ5 נ41 מ קר י* / האי תרומה] להאי תרומה נ41  7 ולא יהבה לאחרא] ולא הות לאח/?בא/?א א2 ולא הות לארעא א17 נ41 / עמיה דמלכא כל זמנא] עמהון במלכא כל זמן א2 א17 נ41 עמיה במלכא כ"ז מ5 עמיה במלכא כל זמן קר  8 דמלכא] במלכא מ5 נ41 / ואינון] ואי מ5  9 ויתבי ברוחצנו] ויתבין לרוצ/חצן א2 ויתבין לרוחצן א17 ויתבי לרוחצאן מ5 / נסין ואתין] ניסים ואתיין א2 נסין ואתאן מ5  10 עמא] עמא ביה ואינון לא יתבי לרוחצן י* / מיד אתיאשו] מיד לא אתיאשו מ5  11 הה"ד] הלא הוא דכתיב מ5 / כלת משה דנחתת כלת משה] כלת משה את המשכן דנחת כלת משה א2 א17 / ויהי בכל אתר] בכל אתר ויהי א2 א17 נ41 ויהי בכל אתר אתר מ5  12 איהו] איהי נ41  13 מקטרגא] מקטרג א2 / לגבה(1)] לגביה א17 / וחפיא] וחפיה מ5 / חשוך] חשך א17 / קבל] לית' א2 א17 / לגבה(2)] לגביה א17 גבה י* / דלא תיחות] דלא תחות א2  14 רבוא] רבא נ41 מ קר / לגבה] לגביה א17 / ובההוא] וההוא א2 נ41 בההוא א17 ותנינן ובההוא מ5 / אשתכחו] אשתכחא נ41  15 אמרו] אמרי י* / קמיה] גביה קמיה נ41 / מארי דעלמא כל זיוא] מארי עלמא זיוונא א2 א17 מריה דעלמא כלי זוונא מ5 מארי דעלמא כל זיונא נ41 מארי עלמא כל זיוא י* / בשכינת] בשכינתא א2 א17  16 תיחות] יתחות א2 דתחות א17 נ41 / בההיא שעתא] בההוא שעתא א2 א17 מ5 נ41 קר  17 גזיזין] גניזין מ5 נ41 [ג]זיזין י*  18 בכל הארץ] לית' נ41 / דתברת] דתבר א2 נ41 ותבר א17 / גזיזין] גניזין נ41 / ונחתת] ונחת נ41 / ושליטת] ושליט א2 א17 נ41 ושליטא מ5 ושליט' קר  19 כמה] לית' י*  20 וגו'] לית' א2 א17 / ויקחו לי ותרומה] ויקחו תרומה נ41 / דכלא] לכל מ5 דכל נ41  21 ועובדא] עובדא מ5 קר / כגוונא דלעילא] כעובדא דלעילא א2 א17 י* / שכינתא] שכינה י*  21-22 עילא ותתא...לעילא ותתא] עילא ותתא ? נ41  22 כעובדא] עובדא א2 א17 ב/כעובדא מ5 / רוחא בגויה] רוחא בגווה א2 א17 / לעילא ותתא] לעילא ולתתא א2 א17 לעילאי ותתאי מ5  23 ואיהי] איהי מ5 קר / ולעולם אתמשכת ועאלת] ולעולם עאלת ואתמשכת א2 א17 ולעולם הכא בהאי עלמא עובדא דיליה עובדא דגופא לאתכלא רוחא בגויה ודא איהי שכינתא דאתכלילת לעילא ותתא ואיהי רוח ולעילא עלת ואתמשכת נ41 / קליפה] קליפא א2 א17 / כמה] כמא א2 א17 י*  24 האי רוחא...רוח] הא רוח דקודשא אתעביד דגופא לאתכללא בגויה רוחא א2 הא רוחא דקודשא אתעביד דגופא לאתכללא בגויה רוחא א17 האי רוחא דקודשא אתעביד בגופא לאתכללא בגויה רוחא מ5 י* האי רוחא קדשא אתעביד בגופא לאתכללא בגויה רוחא נ41 האי רוחא בקודשא אתעביד בגופא לאתכללא בגויה רוחא קר / אחרא] אחראה א17 / עלאה] עילאי מ5  25 ועאל דא] ועאלתא מ5 / קליפה(1)] קליפא א2 א17 מ5 / בתראה] בתרא מ5 / קליפה(2)] קליפא א2 א17 מ5  26 תקיפא] קליפה בתראה דלבר קליפה קליפה תקיפא נ41 תקיפה מ / דאיהי] איהי נ41 / מקליפה] מקליפא א2 א17 מ5 / דאגוזא] דאגוזה נ41 / דהאי] דהא א2 א17 נ41 / קליפה] קליפא מ5 / לאו איהי] לאו איהו מ5 מ  27 קליפה(1)] קליפא א2 א17 מ5 / דאיהי] דאיהו מ5 י* / לגו מינה] לגו מניה מ5 / איהי(1)] איהו י* / קליפה(2)] קליפא א2 א17 / תקיפא] תקיפה מ5 י* / קליפה(3)] קליפא א2 א17 / רוחא] רוח א2 א17  28 דשלטא] ושלטא א17 / לגו מניה...לגו מניה מוחא] לגו מינה {?הי קליפא ?שא לגו מניה מוחא} מוחא א2 לגו מיניה מוחא א17 לגו מיניה איהי קליפה לגו מיניה מוחא נ41 / מתתקנא] מתקנא א2 ומתקנא א17  29 קליפה תקיפא אתבר'[מ קר]] קליפא {תקיפא} אתברת א2 קליפא אתברת א17 קליפא תקיפא אתברת מ5 קליפה תקיפא אתברת נ41 י* / קליפה(2)] קליפא א2 א17 מ5  30 תקיפא] תקיפה מ י* / אתברת תביר (ד"א מההוא אתר תדיר)] אתתברת תדיר א2 א17 אתברת תדיר מ5 נ41 מ קר י* אתברת מההוא אתר תדיר ד"א / ואתפתחת] ואפתחת ד"א  30-33 (ס"א עד דאתאחיד...מהאי סטרא)] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  33 הוה] הוא א2 א17 / בארעא] ברעוא מ5 מ קר ברעוא [בזוהר הנדפס: בארעא] י*

דף קמא ע"א

 2 דאתקרב קליפה כלא כחדא] דיתקרב קליפא כחדא א2 א17 דאתקרב כלא כחדא מ5 דיתקרב? קליפה כלא כחדא נ41 / כיון] דכיון מ5 / קליפה(2)] קליפא א2 א17 מ5 / ההיא] ההוא א2 א17 מ5 נ41 קר י*  3 קליפה] קליפא א2 א17 מ5 / מההוא דוכתא...אע"ג] לית' מ5 מההוא דוכתא עם כל דא אע"ג נ41 / דדחה] דדחא א17 לית' מ5 / לון לבר] לית' מ5 / לא יכיל] ולא יכיל מ5  4 ההיא קליפה תקיפא] האי קליפא א2 א17 ההוא קליפא מ5 ההוא קליפה נ41 קר ההוא קליפה תקיפא י* / לשלטאה] לשלמאה נ41  4-5 ואי תימא...קליפה] וכי תימא הואיל ולא יכלא ההוא קליפא א2 וכי תימא הואיל ולא יכלה ההוא קליפא א17 ואי תימא אי הכי הואיל ולא יכיל ההוא קליפא מ5 ואי תימא אי הכי הואיל ולא יכ?לא ההוא קליפה נ41  6 חרבא] חרבה מ5 / לא הוי בעלמא] לא הוי בהאי עלמא א2 א17 / דההיא קליפה] דההוא קליפא א2 א17 מ5 דההוא קליפה נ41 קר  7 לא אתחרב] לית' מ5  8 ההיא קליפה] האי קליפא א2 א17 ההוא קליפא מ5 ההיא קליפא נ41 ההוא קליפה קר י* / וכד דחה] וכד דחא א17 / לישראל] ישראל מ5  9 ההיא קליפה אתהדרת] אתהדרת ההיא קליפא א2 א17 נ41 ההוא קליפה אתהדרת מ5  10 על ההוא פתיחו...קלישא3] על ההוא פתיחא חופאה דפרוכתא קדישא א2 א17 על ההוא פתיחו חופאה דפרוכתא קדישא מ5 נ41 מ קר י*  11 דלא יסתום...קליפה] דלא יסתים ליה ההוא קליפא א2 דלא איסת{י}ם לההוא קליפא א17 דלא יסתום ליה ההוא קליפא מ5 דלא סתים ליה ההיא קליפה נ41 דלא יסתום ליה ההוא קליפה י* / בכל סטרוי] לכל סטרוי א17  12 לא יכיל] ולא יכיל א17 ?לא יתיר יכיל נ41 / קלישא] קדישא נ41 / אחיד] אחית נ41 / דלא יחות] דלא יחית א2 א17  13 עמא] לית' נ41 / וע"ד] ועד/ל {דא} א2 ועד א17 / לא אתבני] לא אתברון א2 א17 מ5 קר לא יתבני י*  13-14 ההיא קליפה] ההוא קליפא א2 א17 נ41 ההיא קליפא מ5  14 לא] לאו מ5 קר / ההוא] לית' מ5 / קלישה] קלישא א2 נ41 קר י* קדישא מ5  15 תשלוט] ישלוט מ5 קר / מוחא בההוא] למוחא ההוא א2 א17 נ41  16 דאיהו] איהו א2 א17 נ41 מ קר לית' מ5 [ד]איהו י* / מגו] ומגו מ5 קר / קדישא] קלישא מ5 / דנטיר] דנטיל מ קר / ההוא אתר] האי אתר א2 א17 / כל אינון] אנון נ41  17 כד נפקין מהאי עלמא] כד נפקין {מעלמא} א2 כד נפקין א17 נ41  18 ואזלין] ואזלן קר / ושטאן ומתגלגלין] ושאטין מתגלגלן א2 ושאטין ומתגלגלין א17 ושאטן ומתגלגלן נ41 / בכמא] בכמה נ41 / עד דנפקי] דנפקין א2 א17 עד דנפק? מ5  19 וסחרן] וסחרא נ41 / (לסוחרנייהו) לסטרייהו] לכל סטרייהו א2 א17 לסחרנייהו מ5 י* לסורחנייהו מ לכל סטרייהו לסורחנייהו קר לסטריהו ד"א / וכל אינון] כל אינון נ41  20 קלישא] קדישא א2 א17 / לקדושא] לקדישא א2 א17 ד/לקדושא מ5 לקדושה נ41 י*  21 ונשמתיהון] נשמת{הון} א2 נשמתהון א17 נ41 / דההיא קליפה] דההוא קליפא א2 א17 מ5 נ41 דההוא קל פה קר  22 עד דתבת...דאתחזי לה] עד דתבת לדוכתא ועאלת לאתרה דאתחזי ליה א2 א17 עד דתבת לדוכתא ועאלת לאתר דאתחזי ליה נ41  23 נפקא] נפקת א2 א17 נ41 / ברשו] בארעא נ41  24 נפקת] נפקא י* / אי אתקבר] אי אתקברת א2 א17 / רוחא] לית' א2 א17 רוח נ41  25 ביום ההוא] ביום ההוא וגו' נ41  26 לרוח מסאבא] לית' א2 א17 נ41 מ קר י* ? מ5  27 דאתיהיב לון] דאית לון א2 א17 / אשכחן] אשתכחן נ41 אשכחו י* / לאעלא] לאעלאה מ5  28 אברין ופדרין דמתאכלן בליליא] גם איברים ופרדים דמתאכלי בלילה א2 איברים ופרדים דמתאכלי בליליא א17 אברין ופירדין דאתאכלן בליליא מ5 איברים ופרדים דמתאכלן בליליא נ41 אברין ופרדין דאתאכלן בליליא קר אברין ופדרין דמתאכלין בליליא י* / דעיילין] דעאלין א2 א17  29 ולאו] ולא א2 א17 / סטרא אחרא] סט' אחרא בבהילו עד דעאל א17 סטרא אחר י*  29-30 ולא יתמשכא[ד"א]] ולאתמשכא א2 א17 מ5 מ קר י*  30 לאעלא] לאעלה נ41 / תננא] תנינן מ5 / עקימא] עמיקא מ5  31 (תקיף)] תקיפ' א2 תקיף א17 מ5 נ41 קר ותקיף מ י* / דעאל] דעאל(ו) י* / מדורין] כל מדורין מ5 קר / דכל סטרין] כל סטרין א2 א17 נ41  32 עאל] אעל א2 א17 / וכלהו אתזנו תמן תננא] וכולהו תננא תננא א2 א17  33 מה] מאן א2 א17 נ41 / ומההוא] מההוא א2 א17 / כל סטרי] מההוא {כל סטרי} א17 / קליפה] קליפא א2 א17 מ5 / דאיהי] דאיהו נ41  34 ומההיא] ומההוא א2 קר מההוא א17 נ41 / כמה] כמא א2 / דלא אתמשכו] דלא משתכחי מ5 דלא אתמשכי קר  35 בתר הנאין ההיא קליפה] בתר ההוא קליפא א2 א17 בתר הנאי קליפא מ5 בתר הנאי דההוא קליפה נ41 בתר הנאין דההיא קליפה מ י* בתר הנאין דההוא קליפה קר / לא שלטא] לשלטאה מ5 קר ?שלטאה מ  36 אבתריה] בהדיה א2 א17  36-38 כמה דגופא...דרשיעייא)] כמא דגופא א2 א17 י* כמה דגופא מ5 נ41 מ קר  39 ההיא קליפה] האי קליפא א2 א17 ההיא קליפא מ5 / והנאין...ותיקונין דיליה] והנאות דיליה ועינוגין דיליה ומתקנין דיליה א2 א17 והנאן וענוגין דיליה ומתתקנין ליה מ5 והנאין דיליה וענוגין דיליה ומתקנין דיליה נ41 והנאין וענוגין דיליה ומתקנין ליה מ והנאן וענוגין דיליה ומתקנין ליה קר והנאין וענוגין דיליה ומתקינין [בזהר שלנו ומתיקין דיליה] ליה י*  40 נשמתיה] נשמתין א2 א17 / דלא] לא א2 א17 נ41

דף קמא ע"ב

 1 מתענוגי] בענוגי א2 א17 מתענגי מ5 מענוגי נ41 / דמצוה] מצוה מ5 קר / שבתין וחגין וזמנין] דשבת וחגין וזמנין א2 א17 שבת וחגין וזמנין מ5 דשבתי וחגין וזמנין נ41 / לא יכיל לשלטאה עלייהו] לא יכלה לשלטא' עליה א2 א17 נ41  2 לא אתענגו מדיליה] לא אתענגו מיניה מדיליה א2 א17 / ולא נטלו] ולא נטלי נ41 / עליהון] עליה א2 א17 נ41  3 מדיליה] מדיליה ומחולקיה א2 א17 מחולקיה נ41 / כלום] כלום והואיל ולא נטלו מדיליה לית ליה רשו עליהון כלל זכאה איהו מ5 / מאן] {מאן} א2 / נפקא] נפקת א2 א17 נ41 / אסתאב] אסתאיב א2 א17  4-5 רוח מסאבו ההוא...ההוא גופא4] רוח מסאבו אשתאיב רוח מסאבא לגביה עד דיתכלי ליה בעפרא ואי האי גופא א2 רוח מסאבו אשתאר{ב} רוח מסאבא לגביה עד דיתבר/לי ליה בעפרא ואי האי גופא א17 רוח מסאבו ההוא רוח מסאבו אסתאיב בגויה עד דתב ליה בעפרא ואי ההוא גופא מ5 רוח מסאבו ההוא רוח מסאבו אשתאיב בגויה עד דיתכלי בעפרא ואי ההוא גופא נ41 רוח מסאבו ההוא רוח מסאבו אשתאיב בגויה עד דתב ליה בעפרא ואי ההוא גופא מ קר י*  5 לאתקברא גו ארעא] לאתקברא בארעא (בזהר שלנו: גו ארעא) י*  6 עלה] עליה נ41  7 בההוא גופא] לית' נ41 / דלכון] דילהון א2 א17 לית' נ41 / דאשתאיב] דאסתאיב מ5 לית' נ41 / ביה ההוא רוח מסאבא] לית' נ41 / דקא מייתין] דקא מתיין א2 א17 נ41 י*  8 לאסתאבא ביה אי לא דעביד קב"ה] לאסתאבא בה ואי לאו דקב"ה עביד א2 א17 לאסתאבא ביה ואי לא דעביד קב"ה מ5 קר לאשתאבא ביה ואי לא דקב"ה עבדי נ41 לאשתאבא ביה ואי לא קב"ה עביד י* / דאתבלי] דאתכלי מ5 מ קר / ההוא גופא] גופא א2 א17 ההוא גופי מ5 / נשיב] נשוב מ5  9 מלעילא] לית' א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / לההוא רוח...על ארעיה] לבר דהא איהו חס על ארעא א2 א17 דהא איהו חס על ארעיה נ41 / לא שליט] לא שלטא נ41 / על גופיה] על רוחיה מ5  10 מסאבא(1)] מסאבין א2 א17 מסאבו מ5 נ41 מ קר י* / דנשמתיה נפקת] דנפקת נשמתיה א2 א17 נ41 דנשמה נפקת מ5 / דלא אתמשיך בחייוי] דלא אתמשך בחייו א2 א17 / מסאבא(2)] מסאבו א2 א17 נ41  11 ועם כל דא לא בעא] ובגין כל דא לא בעאה מ5 ובגין דא לא בעא מ קר / יסלקון] יסתלקון מ5  12 ולא גופי] אבל לא גופי א2 א17 עצמותי ולא גופי מ5 / אתקיים] יתקיים נ41 / בקיומא] בקיומיה א2 א17  12-14 דהא ערסיה...לסטרא אחרא] לית' א2 א17  13 בנהירו] בשלימו נ41 / ובשבעים] בשבעין נ41 ובשבעין י* / נפש] נפשן י*  14 ולא יכיל] ולא יכול מ5 / דאיהו] דאיהי א17 / גופא] גופא גופא נ41 / עלאה] עילא נ41  15 דאדם קדמאה[מ5 מ קר י*]] דאדם הראשון א2 א17 נ41 / ועל דא] ועד קר  15-16 וע"ד...וע"ד] וע"ד מ5  16 וע"ד] ועל דא כתי' א2 א17 / קאים בקיומא] קיים בקיומיה א2 א17 נ41 קאים בקיומהא י*  17 נשמתייהו] נשמתהון י* / אשתזיב] אשתציב נ41  18 אקרי נשמתא...ונשמתא] איקרי נפש דברנש נפש רוח נשמה א2 א17 אקרי נשמתא דבר נש נפש רוח ונשמה מ5 קר אקרי נפשא דבר נש נפש רוח נשמה נ41 איקרי נשמתא דברנש נפש רוח נשמה י*  19 נפש] ונפש מ5 מ קר / אשתכחת] אשתכח א2 א17 / עד דגופא] כד גופא א2 א17 מ5 נ41 מ י* / אתבלי] אתכליל מ5 אתכלי מ קר / ובדא מתגלגלת] ובדא אתגלגל א2 א17 וב/כדא מתגלגלא נ41 / לאשתכחא] לאשתכח א2 א17  20 עלייהו רוחא] {עלייהו} רוח א2 רוח א17 נ41 / דא] לית' נ41 / דעאל] דעאלת א2 א17 מ5 נ41 / בגנתא] בגנתא דעדן י*  21 ואצטייר] ואצטיירת א2 א17 נ41 י* ואצטריית מ5 / דמתלבשא] דאתלבשת א2 א17 נ41 / ודא אתהני תמן] לית' א2 א17  22 בזיוא] לית' א2 א17 דזינא נ41 / דבגנתא ובשבתי וירחי] דבגנתא ודא אתהני תמן בהנאין ובכסופין דזיוא דבגנתא ובשבת ובירחי א2 דבגנתא ודא אתהני תמן בהנאין ובכסופין דזיוא דבגנתא ובשבת {ו}בירחי א17 דבגנתא (דעדן) ובשבתי וירחי י* / לעילא] לעיל נ41 / ואתהני] ואתהנא מ5 קר  23 לאתריה] לאתרה א2 א17 נ41 לאתרהא מ5 / אל אלהים] אל האלהים מ5 קר י* / בהני] בההוא א2 א17  24 סלקא מיד לאתרהא] סלקת מיד לאתרה א2 א17 דסלקא מיד לאתרה נ41 / ודא איהי] ודא איהו נ41 / בוצינא] בוסינא נ41  25 לעילא] לעיל נ41 / מאן] מה א2 א17 / דאתכלילת] דאתכלית מ5 / ומתתא] {ו}מתתא א17  26 לא סלקא...לא מתעטרא רוח] סלקא לאתקשרא בדוכתא רוח לא מתעטרא א2 סלקא לאתקשרא בדוכתא רוח לא מתעט{ר} א17 סלקא לאתקשרא בדוכתהא לא מתעטרא רוח מ5 מ קר י* סלקא לאתעטרא בדוכתא רוח לא מתעטרא נ41 / ונפש] נפש מ5 קר / מתישבא] מתישבה נ41  27 בדוכתהא] בדוכתא א2 א17 בדוכתה נ41 / דאיהי] דהאי א2 א17 נ41 י*/ להו] להון א2 לון נ41  28 האי] והאי י* / ואיהי] והיא נ41 / וההוא] והאי נ41 / וסליק] וסלקא א2 א17 נ41  29 נשמה] נשמתא י* / דהא אתערו] דאתערו א2 א17  30 כלהו סלקין] סלקן מ5 כלהו סלקן נ41 קר / במתקלא דא] למתקלא א2 א17 (במתקלא חדא (Scholem / ברירה] ברירו א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  31 נשמתא] נשמה א2 א17 נ41 / אתעכבת מלסלקא] אתעקבת מלח/?לקא מ5 אתעכבת מלסלקה נ41 / לדוכתהא רוחא] לדוכתא רוח א2 א17 לדוכתהא רוח מ5 לדוכתה רוח נ41 / בפתחא] לפתחא א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*

דף קמב ע"א

 1 ומשטטא...ומשטטא] ומשטטא נ41 / תולעין] תולעים א2 א17  2 דקברא ומתאבלת עליה] אתאבלת עליה א2 א17 מתאבלא עליה מ5 נ41 מ קר י* / כמה] כמא א2 א17 י* לית' מ5 / דאוקמוה] לית' מ5 דאוקימנא נ41 / דכתיב] לית' י* / יכאב] וכאב מ5 תכאב י*  3 עד דנשמה] עד דנשמתא א2 א17 מ5 / בדוכתהא] בדוכתא א2 א17 בדוכתה נ41 / לעילא] לעיל נ41 / וכדין כולהו מתקשרין] וכדין כולא מתקשראן א2 א17 וכדין כלהו מתקשרן מ5 מ קר וכדין מתקשרן י*  4 תלת] לית' א2 נ41 / דלעילא] דלעיל נ41 / רוח ונשמה דכלא חד] ורוח ונשמה וכלא חד א2 א17 נ41 מ רוח ונשמה וכלא חד מ5 קר רוח נשמה וכולא חד י* / וקשורא] קשורא מ5  5 חד נפש] דחד נפש א2 א17 חד ואע"ג דכלא חד נפש נ41 / מגרמה] מגרמא מ5 / ודא איהו] ודא איהי א2 א17 מ5 מ קר י* ודא היא נ41 / לאענגא] לאענא {לענגא} א2 לאענא א17 נ41 לענגא [נ"א לענאה] י*  6 ליה] לה מ5 מ קר י* / כד"א] כמא דכתיב א2 א17 כדאמר מ5 כמה דכתיב נ41 / דא איהו] דא ההוא א2 א17 נ41  7 זנא] זן א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / ונערותיה] נערותיה א2 א17 נ41 / אינון] לית' י* / דהאי גופא] דגופא כולהו א2 מ5 נ41 מ קר דגופא דכלהו א17 גופא כולהו י* / איהו דרכיב] דאיהו רכיב י*  8 עלה] עליה מ5 נ41 י* / לה] ליה מ5 נ41 י* / ונפש איהו] ונפש איהי א2 א17 נ41 מ י* / להאי רוח] להאי רוחא א2 א17 / נשמה] לית' נ41 / איהי] האי איהו א2 א17 לית' נ41 / דאפיקת להאי] לית' נ41 דפקת להאי מ דנפקת [נ"א דאפיקת] להאי י*  9 רוחא] לית' נ41 רוח קר / ושליטת עליה ונהירת ליה] ושליט עליה ונהיר ליה א2 א17 מ5 נ41 קר / רוח] רוחא א2 א17 / בהאי] בההוא א2 א17 / מנה] מיניה א2 א17 מ5 קר מינ(י)ה י*  10 בההוא נהורא דנהיר...קשורא חד] {וההוא ? תלייא בהאי רוח ואת??? ? ואתזנאת ? וכולא} קשורא חדא א2 וכלא קשורא חדא א17 בהי/וא נהורא דנהיר ההוא נפש תליא בהאי רוח ואתנהירת מניה ואתזנת מניה וכלא קשורא חדא נ41  11 נשמה] נשמתא א2 נשמת א17 / לא סלקא] לא אסתלקת א2 א17 נ41 / ואתמליא] אתמליא נ41 אתמליא נ41  12 עאל] עייל נ41 עאל [נ"א למיעאל] י* / דאיהו נפש] איהו נפש מ דהיא נפש ד"א  13 לעילא] לעיל נ41 / נפש דא...בדוכתהא5] נפש דא לא מתיישבא בדוכתא א2 א17 נפש דא לא אתישבא בדוכתהא מ5 מ קר י* נפש דא לא מתישבה בדוכתה נ41  14 קשורא] קשירא א2 א17 / חדא] חד י* / נשמה] נשמתא מ5 / לעילא] לעיל נ41  15 דעדן] לית' מ5 / דלעילא] דלעיל נ41 / אתישבא] אתישבת נ41 / דאתישבת] דאתישבא קר / גו] לית' קר  15-16 קברא...קברא] קברא מ5  16 קליפה] קליפא א2 א17 מ5  16-18 וכלא דא...ובכל זמנא דגרמי אשתכחו גו] וכלא {דא כגוונא דא ובגין כך תלת דרגין מתפרשאן ואינון קש/טורא חדא ורזא חדא ובכל זמנא דגרמיה אשתכחו גו} וכלא אשתכחו גו א2 וכלא אשתכחו גו א17 וכלא דא כגוונא דא ובגין כך תלת דרגין מתפרשן דאינון קשורא חדא ורזא חדא ובכל זמנא דגרמיה אשתכחו גו מ5 וכלא דא כגוונא דא ובגין כך תלת דרגין מתפרשן דאנון קשורא חדא ורזא חדא ובכל זמנא דגרמי אשתכחו גו נ41 קר  18 דידעי] דידעו נ41  19 מתעטרא] מתערא קר / לעילא] לעיל נ41 / ורוחא קאים בנהירו] ורוח קאים בנהורא א2 א17 ורוח קאים בנהירו מ5 נ41 קר / וירחי וזמני] וירחי {וזמניה} א2 וירחי א17 וירחי וזמנא י*  20 לדיירא] לדיורא א2 א17 מ5 נ41 / בגנתא דעדן] דגנתא דעדן א2 א17 נ41 בגנתא דעדן [נ"א לדיורא דגנתא דעדן] י* / איהו (ד"א ל"ג כד)] איהי א2 א17 איהו כד מ5 מ קר י* איהו נ41 ד"א  21 סלקן ומשבחאן] סלקין תושבחתא א2 א17 סלקאן ושבחאן מ5 סלקן תשבחתן נ41  23 ואלמלי אתיהיב רשו לעינא] ואלמלא אתיהיב רשו מלעילא א2 א17 ואלמלא אתיהיב רשו לעינא מ5 נ41 מ קר י* / וחמי בליליא דעייל (נ"א דנפיק)] חמי בליליא דנפיק א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / ולילי] ובלילי א2 א17 מ5 נ41 מ קר בלילי י*  24 ולא משגיחין] ולא משגיחן נ41  25 קיימין] קיימן נ41  25-26 בהאי עלמא...דההוא עלמא] בהאי עלמא נ41  26 ואיך] והיך א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / ביומא] בליליא א2 א17 נ41 מ קר י* בליליה דר"ה בליליא מ5 / קיימא] קיימין א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  27 על חיי] על חיייא א2 א17 על חייא נ41  27-28 דדינא אזלין] דדינא דנא אזלן א2 א17 דדינא דנא אזלא נ41  28 משטטין] משטטן א2 א17 נ41 / מאן] מאי א2 א17 / דינא] דדינא נ41 / דקא] קא א17 / מודיעין] מודעין א2 א17 / בחזווא] בחזוותא מ5 בחזווהא נ41 / כד"א] כדאמר מ5 נ41  29 חזיון] בחזיון מ5 קר י* / בנפול תרדמה על אנשים וגו'] וגו' א2 א17 / ובמוסרם] ומוסרם מ5 קר / מאי] מאן א2 א17  30 דאיהי קיימא] דקיימא א2 א17 דדא קיימא נ41  30-31 בליליא...נפקן] בליליא דקא נפקין א2 א17 נ41 בליליא דקא נפקן מ5 מ קר י*  31 וההוא] והוא נ41 / אעדיאו] אעדיו א17 נ41 אתעדיאו מ5 קר / דהאי דהאי] דהאי א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*

דף קמב ע"ב

 1 בעזקא] דעזקא א2 א17 דעזי/קא נ41 / ידומיע"ם] יר/דומיעם א17 ירומיעם נ41  2 דפקיד] אפקיד נ41 / דזיוא] דזינא {נ"א דזיוא} א2 דזינא א17  3 ורבוא רבוון עמיה] ורבו רבבן א2 א17 י* ורבא רבוון מ5 מ ורבוא רבבן נ41 ורבא דבוון קר / ונטלין] נטלין מ5 מ קר י* / לההוא] ההוא א2 א17 / צל] צלם מ5 / וחד] לית' מ קר / וסלקין ליה] וסלקין לה א2 א17 מ5 קר / וההיא נפש] וההוא נפש א2 א17 מ5 קר י*  4 וחמאת] וחמאן י* / לאתריה] לאתרה נ41 / גו קברא] גו קברי א2 א17 נ41 גו קבריה מ5 מ קר י* / מכרזת] מכרזא א2 א17 מ5 נ41 מ קר י*  5 פלוני] פלו?/נו מ5 / אי זכאה טבא] אי טב א2 א17 אי טבא מ5 נ41 מ קר י* / לאו] לא נ41  6 דשמיה[מ5 מ קר י*]] לית' א2 א17 נ41  7 וסליק ליה] וסליק א2 א17 מ5 מ קר י* / כד"א] הה"ד א2 א17 נ41 כדאמר מ5  8 ישאף צל] לית' א2 א17 מ5 נ41 [ישאף צל] י* / מההיא] מההוא א2 א17 מ5 נ41 קר / לההיא נשמה] להאי נשמתא א2 א17 לההיא נשמתא מ5 לההוא נשמה נ41  8-9 דההוא בר נש] דבר נש י*  10 לרוח] לנוח מ5 / דלית לה] דלית ליה א2 א17 נ41 / דאישתציאת] דאשתצי א2 א17 מ5 קר  10-11 נייחא...נייחא] נייחא נ41  11 דלית לה] דלית ליה א17 מ5 / והאי איהי] לית' א2 א17 איהי נ41 / בה] ביה נ41  12 דדא] דהא א2 א17 / ומתגלגלא] לית' י* / בכל עלמא] {ב}כל עלמא א2 כל עלמא א17 נ41  13 ולית לה] ולית ליה מ5 י* / כלל] לית' מ5 / יממא] יממי מ5 מ קר י* / עונשא] עונשהא מ5 קר / מכלא] מכל מ5 / וההיא דתשתצי] והאי דאשתצי מ5 קר והאי דתשתצי נ41 מ י* / עם] לית' נ41  14 גופה] גופא מ5 בגופא נ41  14-15 (ההיא דכתיב...דלא תשתצי עם גופא)...(ס"א עלאה)] לית' א2 א17 נ41 ההיא דכתיב בה והכרתי את הנפש ההיא מקרב עמה ולהאי לית ליה דוכרנו כלל ואית נפשא דלא תשתצי עם גופא ותשתצי מאתר אחרא מ5 ההיא דכתיב בה והכרתי אותה מקרב עמה ולהאי לית לה דוכרנו כלל ואית נפשא דלא תשתצי עם גופא ותשתצי מאתר אחרא מ קר י*  16 ההיא דכתיב בה] הה"ד בה נ41 / הנפש ההיא] הנפש ההיא מעמיה והאי לית לה דוכרנו כלל ואית דלא תשתצי עם גופא ותשתצי מאתר אחרא ההיא דכתיב בה ונכרתה ההיא א2 הנפש ההיא מעמיה והאי לית {לה} דוכרנו כלל ואית דלא תשתצי עם גופא ותשתצי מאתר אחרא ההיא דכתי' בה ונכרתה הנפש ההיא א17 / מלפני אני יי'] מלפני א2 א17  17 עלה רוחא וכד רוחא] עלה רוח וכד רוח א2 א17 מ5 נ41 קר / לית לה] לית ליה נ41 / במה] כמה מ5 נ41  18 מאינון] באינון א2 א17 / דההוא עלמא] דעלמא א2 א17 מ5 נ41 מ קר י* / כלל] כלל כמה דלעילא מ5 / והאי איהי] והא איהו נ41 / כבעירי] הבעיר מ5 דבעירי מ דבעירא קר כדבעירי ד"א / דלית (ד"א דאית)] דלית א2 מ5 מ קר י* דאית א17 נ41 ד"א  19 לה] ליה מ5 / נייחא האי איהי] נייחא נפש דאית לה נייחא האי איהו י*  19-20 בהאי ממנא...סרכין דיליה6] בהא ירומיעם ובסרכין דיליה א2 א17 בהאי ירומיעם ובאינון סרכין דיליה נ41 בהאי ידומיעם ובאינון סרכין דיליה מ קר י*  20 ואעלין לה] ועאלין לה א2 א17 נ41 מ קר ועיילין לה מ5 / בכל פתחי] בפתחי א2 א17 / ואחזיין] וחזאן א2 א17 ואחזן י*  21 רוח דילה ואיהי מתדבקא] רוח דיליה ומתדבקא א2 א17 רוח דילה ומתדבקאת נ41 / ביה] בה מ5 / ההוא לבושא] לבושא ההוא נ41  22 באינון] באילין נ41 / נשמה] נשמתא י* / ההיא] ההוא א2 א17 מ5 נ41 קר האי י*  23 מתקשרא] מקשרא א2 א17 / ורוח] ו??? ורוח מ5  24 גו ההיא נשמתא וההיא נשמתא מתקשרא] גו ההוא נשמה וההוא נשמה אתקשרת א2 גו ההיא נשמתא והאי נשמתא אתקשרא מ5 קר גו ההיא נשמה וההיא נשמה אתקשרת נ41 גו ההוא נשמתא וההיא נשמתא מתקשרא י* / גו סוף] גם סוף מ5 באין סוף קר  24-26 גו ההיא נשמתא...וההיא נשמה] גו ההוא נשמה עילאה וההיא נשמה א17  25 דלעילא] לעילא א2 מ5 נ41 מ קר י* / וההיא נפש] וההיא א2 וההוא נפש מ5 נ41 / רוח עלאה] רוחא עלאה א2 רוח עילא מ5 רוח עילא(י)[ה] י*  26 ההיא] ההוא א2 / וההיא] והאי מ5 / וכדין איהו נייחא דכלא] וכדין דא איהו נייחא דכלא וקשורא דכלא עילא ותתא כלא ברזא חדא וגוונא חדא וכדין דא איהו נייחא א2 וכדין איהי נייחא נכלא מ5  27 וגוונא] כגוונא מ5  29 את יי' אלהיך] וגו' א2 א17 / בגוונא] כגוונא א17 / וברזא] ורזא א2 א17 נ41 ?/דרזא מ5 ברזא מ קר י* / דההוא את דא] דהוא את דא מ5 מ קר [דהוא את] [דהוות דא] דא י* / נחתא] נחתת א2 א17  30 נהורא] מנהרא א2 א17 נהרא מ5 מ קר י* נהירא נ41 / לכל רתיכין] מכל רתיכין א2 א17 מ5 מ קר דכל רתיכין נ41 (מ)[ל]כל רתיכין י*  31 ועביד לון] ועבד לון א2 א17 / שלימא] שלימו א2 א17 מ י* / בזיוא] וזיוא א2 א17 מ י* / אוף הכי] אוף הכא נ41 / דא] חד מ5  32 נהירא] נהירו א2 א17  33 ומשריין] ומשיריין מ5 / ועביד לון] ועבד לון א2 א17  34 דנהיר] ונהיר א2 א17  35 נפשך] נפש נ41 קר / שלימא] שלימתא מ5 / ונהיר] נהיר א2 א17 נ41  36 ומשבח] ומשבח ליה מ5 נ41 / כמה דאתמר דכתיב] כמא דאיתמר א2 א17 כדאמר מ5 כד"א קר  37 ודא איהו] ודאי איהו מ5 קר ודא איהי י*  38 למאריהון] ממריהון מ5 / בעלמא דין למזכי] בעלמא דא נ41 / נייחי] נייחא א2 א17  39 דעיני] דעינא נ41

דף קמג ע"א

 1 מתתקנין] דמתתקנין א17 מתתקנן מ5 מ קר / לן(1)] לה נ41 / ונהירין] ונהרי מ5 ונהרין י*

1 בכתב יד זה אין יותר מפרשת תרומה.

2 בדרך אמת כתוב: 'למלכא עילאה ובכל זמנא דכלא זמרא' וכן 'משבח ומזמר ולא'.

3 בדרך אמת כתוב: 'חופאה קליפא דפרוכתא'.

4 בדרך אמת כתוב: 'בגויה עד דאתבלי גופא בעפרא'.

5 בדרך אמת כתוב: 'נפש דא אתישבא'.

6 בדרך אמת כתוב: 'בהאי ממנא ידומיעם (וזהו הממונה הנז' במדרש רות ולא כנז' לעיל בדף קכ"ט א"כי שם נפל טעות)'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]