THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Lekh Lekha 84b - 88a

דף פד ע״ב

2 דכתיב ויצעק] וכתיב ויזעק ו6 דכתיב ויזעק קר / ויסיתם...ממנו] ויסירם אלהים מעליהם ו6 ויסיתם אלהים מעליו פ4 ויסירם אלהים מעליו מ קר י*  3 וע״ד] ועד קר / אברם] אברהם ו6 פ4  4-3 ועם...מסורחניה] לית׳ פ4 קר  4 ויסע לוט מקדם] לית׳ פ4  7 דעלמא] לית׳ י*  8 מאד] מאד לה׳ מאד יודעים רבונם ומתכוונים למרוד בו י*  12 וגו׳ [מ קר]] לית' ו6 פ4 י*  13 וגו׳ [מ קר]] לית' ו6 פ4 / ווי למאן דאסתתר [מ]] וכי מאן יברח א16 וכי מאן עריק ו6 ווי לון לאנשי דערקי ל2 פ4 וכמאן (וכי מאן?) יכיל לערקא ל27 ווי למאן דאסתר פר6 ווי למען דערקי (ס״א דאסתתר) קר וכי י*  14 והוא] והאי י*  15 מקמיה] קמיה פ4 / יונתי] ר׳ יוסי יונתי ו6 / המדרגה] המדרגה וכו׳ פ4  17 כלא] כל עלמא פ4  18 (בית המקדש) [ו6 פ4 מ קר י*]] בסתר המדרגו׳ ג / לבא [ג י*]] בלבא ו6 פ4 מ קר באתרא דאיהו לבא א2  20 נפקא מביתא לבר] נפקת מביתא לבר א16 י* נפקת מביתה לבר ו6 נפקא מביתא ל2 פר6 נפקת מביתיה לבר ל27 נפק׳ מביתה קר 21-20 בירכתי...וגו׳] בירכתי ביתך ו6 י* לית׳ פ4  22 דגלותא] לית׳ י* / דאיהו] דאיהי ו6 פ4 מ קר ג י* / אית] לית ו6  24 אוירין] אוירא פ4 26עעכו״ם] לית׳ ו 6פ4 קר י* עע״ז מ / בה כדהשתא] כהשתא ו6 קר י* לית׳ פ4  27 מתמצית] מתמצית ארץ ישראל ו6  29 עעכו״ם] לית' ו6 פ4 קר י* עע״ז מ / ובה...שלטין] וביה שלטיי וביה הוו שלטין פ4 י*  30 כדין] לית׳ ו6 י*  31 שלטין] שלטו ו6  32 אחרא] ולא אחרא קר  33 אחרנין] אחרו ו6 פ4 קר / אדחייא] אתדחיא ו6 י* אתדחיית קר  35 קטרא] קשורא ו6 י* / לאתקטרא] לאתקשרא ו6 י* / וכדין] ומכדין / ו6 פ4 י*  37 דשאר] משאר ו6 פ4 קר י*  38 משאר] דשאר פ

דף פה ע״א

1 על ארעא] בארעא ו6 פ4 קר י* / פולחנא] בפולחנא ו6  2 ביתא] ביתהא קר / באתגלייא] לאתגליא א16 ו6 ל27 י* מאתגליא ל2 דבאתגליא פ4  3 באתרה] באתריה ל2 ל27 פ4 פר6 י*  4 מארעא] מאתרא פ4  5 אוקימנא [פר6 מ קר ג]] אוקמוה א16 ו6 ל2 ל27 פ4 י*  6 דהוה מה דלא הוה [א16 ל2 ל27 פר6 מ]] דבר יי׳ היו דהוא מדלא הוה ו6 מה דלא הוות פ4 י* דבר יי׳ אל יחזקאל וגו׳ על נהר כבר וגו׳ קר  7 הות] (הוה) ו6 פ4 / כבר] כבר מאי על נהר כבר ו6 פ4 קר י*  8 עליה] עלה פ4  9 (שם האחד וגו׳)] שם האחד פישון ו6 וגו' שם האחד וגו' מ קר י*  10 שכינתא [מ]] עליה א16 ו6 ל27 קר י* לית׳ ל2 פ4 פר6  11 בגין] לית׳ ו6 בעא י* / תתגלי עליה] אתגלי עלוי ו6 פ4 (עלוהי)  13-12 וכתיב...בורח [מ]] לית׳ א16 ו6 ל2 ל27 פ4 פר6 קר י*  14 לה] ליה פ4 פר6 לית׳ י*  15 וכד אסתלק] כיון דאתפרש א16 ו6 ל27 י* ובהפרד ל2 פ4 איסתלק פר6 כיון דאסתלק קר  18 אמר] מיד אמר י* / בגיניה] לית׳ ו6  19 לי] ליה ו6  20 מן המקום] לית' ו6 פ4  22 הנגבה] לית׳ ו6 פ4 קר  24 רואה] רואה לך אתננה פ4 / מאי...רואה] לך את ה ולזרעך ו6  26 קדמאה [מ קר י*]] לית' ו6 פ4  27 וגו׳] לך וכו' לית פ4 לך אתננה ו / אושפיזא] אושפיזיה א16 ו6 ל2 פ4 י*  29 בקיסטרא דקוסטא [ל2 פ4 פר  6 מ קר דקוסטא: דקיסטא קר (ס״א)]] בקסרא דקסטא א16 בקיסרא דקוסטא ו6 ל27 בקיסטרא דקיטפא ג בקוסטרא דקוטפא י*  30 וגו' [מ]] כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי ו6 י* כן דודי בין הבנים וכו' פ4 קר  31 מכל] דכל פ4 / רשים] ורשים ו6  32 חמדתי] חמדתי וישבתי ו6 פ4 קר י*  43 אברהם] זרע אברהם קר  36 וע״ד כתיב [ג]] דכתיב ו6 וכתי' פ4 מ קר י*  38-37 (יוסף...תולדות) (נ״א ביוסף...כלהו) (ד״א ל״ג שבתים)] יוסף איהו דעביד תולדות כעין כלהו שבטים א16 ל27 פר6 מ קר י* יוסף איהו דעביד תולדות בכלהו שבטים ל2 פ4 ביוסף הצדיק קיימי דעביד תולדות... ג (יש גורסין)  40 וגו' [ל2 פר6 מ קר]] לית' א16 ו6 ל27 פ4 י* / ליה] לית׳ ו6

דף פה ע״ב

1 חד] לית׳ מ  3 למהימנותא] במהימנותא ו6 פ4 קר י*  6 (נ״א והא) והוו [ו6 פ4 מ קר י*]] / תלתהון] תולדתהון פ4 / דעלמא] בעלמא פ4  7 הוא] הוה ו6 מ קר  8 היער] היער כמא דאיתמר ו6 פ4 קר י* / דודי] דודי בין הבנים ו6 פ4 קר י*  12 דעובדוי [ג]] לית' א16 ו6 ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר י*  14 חד] לית׳ ו6 / בגוונין דכר] כגוונין דדכר מ / לעלמא [א16 ו6 מ ] לעלמין ל2 פ4 פר6 קר לעלמ' ל27  15 ותיאובתא] ורעות׳ דתיאובת׳ מ  15-16 ותיאובתא... נפש] לית' מ  17 תיאובתא [א16 ו6 ל27 מ י*] (נ״א תיאובתיה)] ועביד תיאובתא פ4 קר / לה [מ]] ליה א16 ו6 ל2 ל27 פ4 פר6 י* / ואתכליל] ואתכלילו י*  19 (נטיל) [ו6 מ קר י*] כליל] / ותיאובתין דתרוויהו [י*]] ותיאובתין תרויהו  61 מ ותיאובתיה דנוקבא פ4  21 דא לסטרא...דא [פר6 מ קר]] דא לסטריה ודא לסטריה א16 ל27 י* דא לסטריה דדא ל2 פ4  22 זווגא לאחרא] ידיעה לאחרא בזווגא קר  23-22 דאיהו...קשוט] לית׳ ו6  24 דאתחבר] דיתחבר קר / בנפש] לית' פ4 פר6 ל2 / דהא] ודא ו6  25 ופריו] כתפוח בעצי היער וכו׳ ופריו פ4 / דהוא בתקונא [מ ג]] דא הוא תקונא א16 ו6 ל27 קר י* דהוא {ב}תקונא פ4 דהוא תיקונא ל2 פר6 דאיהו תקונא קר (ס״א)  26 בעובדין] בעובדא פ4  27 שמענא דכתיב] שמעת פ4  30 כדאמרן] לית׳ ו6 פ4 קר י* / ודא] ודאי ג י*  31 ד״א] דבר אחר תא חזי י*  32 לעלמין] לית׳ פ4  33 נמצא] לית׳ י*  34 מלך שנער וגו'] מלך שנער ו6 י* לית׳ פ4  35 וגו'] יתן לפניו גוים ומלכים וגו׳ ו6 לית׳ י*  38 דאינון שבעה [מ קר י*]] לית' ו6 פ4  39 ודא לא] דלא פ4 40־41 כמה...דכתיב [מ]] כמה דאוקמוה ו6 כד״א פ4 / הוא] לית׳ ו6

דף פו ע״א

2 ביה] בה ו6  3 בגויה] בגו ו6  4 ועבד [ו6 מ]] ועביד פ4 קר ג י*  5 ונונין] וחונין ו6 ורוחין י*  7-6 מי...מי] מי ו6 קר י*  8 (נ״א דא...וגו׳) [ג]] לית' ו6 פ4 מ קר י*  9 גוים] רוח פ4 גוים וגו׳ קר / הוא] לית׳ ו6 פ4 קר / דאמרן] לית׳ קר  10 ואפיל] ונפיל ו6  12 לון] לית' ו6 פ4 קר  13-12 (ומלכים...דלתתא)]

ומלכים ירד מאי ירד אלא מלכים ירד אלין מלכין ממנן דלעילא דעלייהו יתן לפני הגוים אלין עמין דלתתא ו6 ומלכים ירד מאי ירד אלא אלין מלכין ממנן לעילא דעלייהו, יתן לפניו הגוים אלין עמין דלתתא פ4

ומלכים ירד מאי ירד אלא אלין מלכין דממנן לעילא עלייהו. יתן לפניו גוים אלין עמין דלתתא מ

ומלכים ירד ומאי ירד אלא ומלכים ירד אלין מלכין ממנן דלעילא עלייהו. יתן לפניו גוים אלין עמין דלתתא קר

ומלכים ירד מאי ירד אלא אלין מלכין דממנן דלעילא דעלייהו, יתן לפניו גוים אלין עממין דלתתא י*

14 בעלמא [ו6 מ קר י*] (ד״א בעמא) [פ4]]  15-14 בעילא ותתא] בעילאי ותתאי י*  15 רדפם] ירדפם ו6 פ4 מ קר י*  16 עבר] עביר ו6 עביד קר  17 וכי] לית' ו6 קר י*  18 אזיל] לית' ו6 פ4 מ קר י*  19 ברגליו] ברגליו לא יבא ו6 י*  21 וגו׳] על הר הזתים ו6 לית׳ פ4י*  25 יקראהו] יקראהו רגלו ו6  26-25 לרגלו...ברגליך] לית׳ פ4  26 ברגליך] ברגלי מ קר י*  27 דנהורא] ונהורא ו6 י*  28 העיר] העיר ממזרח ו6 / ואתזן] לית׳ ו6  31-32 תדיר....תוקפא] לית׳ ו6  33 ממזרח] ממזרח שמש קר  37-36 דאתכניש...דשליט] ואתא חשוכה סמ' ודאי דא הוא שליט ו6 דאתכניש אמ' ודאי דא הוא דשליט פ4 קר דאתכניש וירחא נפקא אמר דא הוא ודאי דשליט מ דאתכניש ונהרא סיהרא אמר ודאי דא הוא דשליט י*  37 פולחנא דפלחית [מ]] פולחנא ו6 דפלחנא פ4 דפלחית קר דפלחנא ליה י*  38 ליה] לירחא פ4 / כל ההוא ליליא] לליליא פר6 ל27 ל2 כל ליליא א16 ו6 קר בליליא א2 כל ליליא י / ואתנהיר סטרא] ואתא נהורא מסטרא ו6  39 אית עלייהו ושליט] אית לון שליט עלייהו ו6 אית עלייהו שליט י*  41 עליה] ליה / מגיד] ומגיד י*

דף פו ע״ב

4 דאיהו] ואיהו ו6 פ4 קר  7 מגיד] ומגיד ו6 פ4 מ קר ג י*  8 זמין הוא [מ ג י*]] דזמין ו6 זמין פ4 קר / דיפקון] לנפקא ג 10-8 בגין...ויפקון] ישמעאל ובני קטורא אמ׳ ליה קב״ה אית יעקב ואיהו יעקב דיפקון ו6 בנין דיחריבו מקדשא ויוקיד אורית׳. א״ל זמין חד בר נש למיפק מיניה ואיהו יעקב ויפקון א16 ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר י* [דיחריבו: דיחריב בי א16 דיחריב ל 2פ4 די יחריבו פר6 / ויוקיד: ויוקידו מ קר י* / זמין...נש: חד בר נש זמין פ4 / ואיהו: דאיהו ל2 פ4 פר6 מ קר / ויפקון: דינפקון ל27 דיפקון י*] ישמעאל א״ל הא יצחק. א״ל זמין לנפקא מיניה עשו חייבא דיפקון ג 11 כלהו] דכולהו י* / מגיד] ומגיד ו6 פ4 מ קר י* 12 ממפרשן] אתפרשן ו6 פ4 י* 13 כאינון] דאינון ו6 15 מגיד] ומגיד ו6 פ4 מ קר י* 16 ולא כתיב] ולא ו6 פ4 ג י*  19-18 וכלא...הכא (נ״א אתיא)] וכולא בהו לאסתכלא איכא א16 וכולא בהו לאסתכלא איבא ו6 וכלא בגין לאסתכלא איכא ל2 ל27 וכלא בגין בה לאסתכלא איכא פ4 וכו׳ בגין לאיסתכלא איבא פר  6 וכלא בגין לאסתכלא איכא ל2 ל27 וכולא בה לאסתכלא איכא מ וכלא בהו לאשתלא (ס״א לאסתכלא) איבא קר וכלא לאסתכלא אתיא ג (וי״ס דגרסי וכלא לאשתל׳ איבא) ג וכולא בגין לאסתכלא אתיא י וכולא בגין לאסתכלא אתיא (נ״א בה לאסתכלא איבא) י* וכלא איהו בגין לאשתלא איבא כ וכלא איהו בגין לאסתכלא הכא (בגין לאשתלא איבא) (בגין לאסתכלא אתיא) ל 19 דדבור [מ קר]] דדבר ו6 פ4 י*  20 דבור מליא איהו] איהו מליא ו6 מליא איהו פ4 מ קר י* מליא היא ג  22 חמינא] אמינא פ4 י* / דלעילא] דלתתא ג 23 דלעילא] דלתתא ג  24-23 תלייא (מלתא)] בגין לשלטאה בתיובתא דלתתא תליא מלתא ו6 תליא מילה ל27 תליא מלתא א16 ל2 פ4 פר6 מ קר י* 26 ולאתחברא] ולאתחברותא ו6 / יהמיון [מ י*]] לית׳ ו6 פ4 יי' קר  27 (וכתיב) [ו61 פ4 מ קר י*]] 29 אתבר] יתבר פ4 קר / דכתיב] כד״א קר  30 אתייעטו] אתיעטו ליה פ4 32 בן...וילכו] וגו׳ קר / דלוט [מ קר י*]] לית׳ ו6 פ4  33 קרבא] עיטא וקרבא פ4 / בגיניה...טעמא] הוה ו6 הוה מאי טעמאי*  34 בני] כל בני פ4 35 בעלמא] לית׳ ו6 פ4  37 כולא] מלה ו6 קר (ס״א) י* 38 וגו׳ [מ]] לית׳ ו6 פ4 קר י*  39 הוציא לחם ויין [מ קר]] לית' ו6 וכו׳ פ4 הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון י* / ואמר [מ קר]] לית׳ ו6 פ4 י*  40 וגו׳] לית׳ ו6 קר י*  41 חשכאת] חשכא ו6 פ4 קר י*

דף פז ע״א

1 סטרי תהומא] טריסי תהומי ו6 סטרי תהומי פ4 קר י* / בהו] בהון ו6 פ4 קר י*  3 דא דנחית...נחית] דא סליק ונחית ודא נחית וסליק פ4  4 ואתייהיב] ואתיהיבו ו6  5 כדין...שלם] כדין שלם אשתכח ו6 פ4 קר י* / ושלם] ושלם אשתכח ו6 ואשתכח י* / אתקיים] לית׳ ו6 אתקיימת י*  6 ואתקשרא] לאתקשר ו6  7 איהו דשליט] דאיהו שלים י* / מלך שלם] לית׳ ו6 פ4 8־ 13דבר...כהן) [{פ4} מ קר ג י* מלך שלם (8): חסר י* / לברכתא דמריה (10): לברכתיה דקב״ה פ4 / ולא...כהן (12): חסר פ4 / כהן (13): כדין קר]] לית׳ ו14/6 בתראה] תתאה ג / דאתעטר] לאתעטר ו6 י* 15 הוא וחד] הוה חד ו6 הוא חד י*  16 ביה] בה פ4 קר / משמש] דהא משמש ג  17 לברכא עלמא] לברכא עלמין קר  18-17 ברכאן...נטיל] ברכאן דנטיל ו6 ברכאן כד נטיל פ4 מ קר ברכאן נטיל ג י*  18 אברם] אברהם ו6  20 דיתקשר] דאתקשר ו6  21 איהו] לית' ו6 פ4 קר י*  22 והאי] ודאי ו6 י* / קרא רזא] דקרא רזא דתיקונא י*  23 (ובגין כך) ויברכהו] בגין כך ויברכהו ויאמ׳ ו6 בגין כך ויברכהו פ4 קר י* ובגין כך ויברכהו מ ויברכהו ג / לעילא] לית׳ פ4 קר / (אשר...בידיך) ] ו6 פ4 מ קר י*]] לית׳ ג  26 וכי] לית׳ ו6  27 דאמר בגיניה] דא ג י*  28 נפשי מאן...דרגא] נפש״י אש״א מאן נפשי אשא דא דוד דרגא ו6 נפשי אשא מאן דרגא פ4 ל2 נפשי אשא מאן הוא דא דרגא פר6 נפשי מאן נפשי אשא דא דוד הוא דרגא מ נפשי מאן הוא נפשיד אדרגא קר נפשי אשא מאן נפשי דא דוד דרגא א16 ג י* 29יומוי דדוד] יומא פ4 יומוי קר י*  31 בגין] בגין דדוד ו6 פ4 קר / אמר] איהו דאמ' ו6 פ4 קר י*  32 לעילא [ו6 קר]] דלעילא פ4 מ י* / אלין] אלא ו6  33 עליו] לו קר  34 את יי׳] לית׳ קר / א״ל [מ]] אמר ו6 פ4 קר י*  35 פרסי הוא] פרסי הוו ו6 קר י* פרסי הוה פ4  37 בוצינא] בוצינא דנהורא ו6 / כדחמינא השתא [מ]] כהשתא ו6 קר כהשתא {כדחמינא השתא) פ4 כמה דחמינא ליה השתא י* / לההוא יודאי] לית' ו6  38 (מלה חדא) יתיבן) יתבו ו6 פ4 מלה חדא יתיבו מ קר יתיבו י* / יתבו] לית׳ קר

דף פז ע״ב

3-2 אלא...עלמא] חד בשעתא דברא עלמא וחד בסיני פ4  4 וחד כד] וכד ו6 כד פ4 מ קר י* / דכתיב [קר]] כתיב ו6 פ4 מ י*  5 הוא] חד קר (ס״א) / ותתא] לתתא קר  7 דתליין בי] דתליא ו 6דתליא {דתליין בי} פ4 / וגו׳] לית' / ו6 פ4 9רחמין] רחמין סלקין פ4 א2 ל27 ל2 / ונהירו] ונהירא י* 10_לינקא לתתא [ג]] דינקא לתיתאי ו6 י* דינקן לתתאי פ4 דינקן לתתא מ דינקא לתתא קר 11 ברכאן] ברכא ו  6 / לינקא (ליה) לכלא] לינקא לעילא ו6 י* לינקא לה פ4 לינקא ליה מ קר לינקא להו ג / הוא] הוא ואין אלהים ו6 / לאחזאה] לאתחזאה ו6 פ  4 קר י* 12כגוונא דא] לית׳ פ4 / דלא הוי] דלית ו6 13 כיון] דכיון ו6 / אתער ברכאן] לית׳ ו6 אתערו ברכאן קר  15 לעילא ולתתא] לעלמא לתתא ו6 פ4 לעילא ותתא קר י* / וגו׳] כל משפחות האדמה ו6 פ4 קר י* לית׳ מ  16 מרשיעיא] מן חייבייא ו6 קר י* מן חייביא דעלמא פ4  18 ביומי [מ י*]] ביומוי ו6 פ4 קר  20 דאפיק] אפיק ו6 י* / לעלמא] לעלמין ו  6 י*  23 בגין] לית' ו6 פ4 מ קר ג י*  24 אתיין] אתחזיין י* / כל] לית׳ ו6  25 מאינון] לאינון ו6 י* / בגין] לית׳ ו6  28 דעלמא] לעלמא פ4 / ביה] בה ו6 י* א16  29 עאל [א2 ל27 ג]] עלה א16 ו6 פר6 מ קר י* עלא (?) ל2 על פ4 / דלעילא] לית׳ י*  30  ר'  אלעזר]  לית' פ 4 , ו 6 השתא]  והשתא ו  6 פ4 קר י*  31 יוסי [פ4 מ ל2 ל27  א 2]]1 ייסא א16 ו6 קר י* / חנין] חנן ל27 י* / למתא] לית׳ ו6 י* / לון] לית׳ ו6 / לגביה]  גביה ו6 פ4  פר6 קר י* 32 כל]  לית' א16 ו6 ל2 ל27 פר6 י* / מתא] מאתיה ל72 / כההוא [א16 ל2 קר ג]] בההוא ו6 ל27 פ4 מ / דדרדקי הוו] דהוו דרדקי ו6  33 בהדי...חכים] בהאי יומא להאי חכים א16 בהאי האי חכים ו6 בהדיה אי חכים ל2  בהדי האי חכים ל27  א 2 קר ג י* בהדיה האי חכים פ4 בהדיה האי חכים פר6 בהדיה דההוא חכים מ  34  (לבת ר [ו6 פ4  ל 2  פר 6  א 16  א 2 מ קר י*]] 35 ויומא]  יומא ו6 פ4 קר י* / כל] דכל י*  37 לגרמיה] לית׳ י*  38 דגרים]  דגרים ליה ו6  פר 6  ל 2  א 16 קר י* / דלעילא] לעילא י* / דשראן ברכאן]  דשראו א16 ל2 פ4 פר6 קר י* / בדקא יאות [מ]] לית' ו6 פ4 קר י*

דף פח ע״א

1 דאנטל] דאזלי א61 ו6 ל2 פ4 פר6 קר דאנטלו מ דאזלן י*  2 ולהלאה] ולעילא פ4 לית׳ י*  3 ומסבר [מ]] אסבר א16 ו6 פר6 קר י* ואסביר ל2 פ4  4 וגו׳] ישראל תתהלל ו6 פ4 קר י*  6-5 היה...וגו׳] וכו׳ פ4 היה דבר יי׳ אל אברם במחזה לאמר וגו' קר היה דבר יי׳ אל אברם י*  8-7 אבל באתערותא] דבאתערותא ו6 מ קר י* דאתערותא פ4  11 במה...ריקניא] לתתא פ4 א2 ל2 במה דאית ליה מששא ולאו איהו בריקניא א16 כד איתער לתתא ל27 כד משתחכי ברכאן לתתא קר / ממשא] מששא ו6  15 ריקניא מה כתיב [מ]] ריקן. מה כתיב ו6 קר י* ריקן פ4  17 אסוך] כי אם אסוך שמן ו6 כי אם אסוך פ4 קר / א״ל] אמרה ו6 פ4 קר י*  18 איהי] איהו ו6 פ4 מ 19-18 אצבע זעירא] לית׳ פ4  22 לאשתכחא] דאשתכחא ו6 קר דאשתכחת י* / ביה] ליה א16 לית' פר6 פ4 א2 ל2  25 חיים עד העולם] לית׳ ו6 וגו׳ פ4  26 (ואתמר) [מ] ואי תימא [ו6 פ4 קר ג י*]]  29 ההוא] הוא פ4 מ לית' קר י*  34 הוה] הוא י*  35 לתתא] לית׳ ו6  36 מאתערותא נפ4]] מאי אתערותא ו6 / אצבעא זעירא [א16 ו6 כ]] לית׳2 ל2 פ4 פר6 גופא בהדיה(?) כיון דידע כך ל27

1 פר6: אתא ר' יוסי חנין למתא..."

2 Both L2 and Pr6 have a little space between משיחת and אמר.them.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]