THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 6, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Ki Tissa 2 189b - 191b

ספר הזוהר פרשת כי תשא1

דף קפט ע"ב (שורה 27) – דף קצא ע"ב (שורה 26)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: ו20

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר' שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (בעריכת צביה רובין)

דף קפט ע"ב (שורה 27) – דף קצא ע"ב (שורה 26)

 27-28 כל מה דחמי (ס"א דחמא) (נ"א דלקא) לון] כל מה דחמי ל{ו}ן ו20 כל מה דחמי לון מ קר י*  28 ובהאי אחרית הימים] לית' מ קר [ובהאי אחרית הימים] י* / יעביד לון נסין] עביד ניסין ו20 יעביד נסין מ קר יעביד לון ניסין י*  31 ראש] לית' קר  32 דברכה] ברכה קר  33 למהוי זקיף...לברכא לקב"ה] למיהו? ? שיעורא דאיקרי זרת זקיף מן פתורה לברכא מן לקב"ה ו20 למהוי זקיף שיעורא דאיהו זרת זקיף מן פתורא לברכא לקב"ה מ למהוי זקיף שיעורא דאק' זרת זקיף מן פתורא לברכא לקב"ה קר למהוי זקיף שיעורא דאיקרי זרת זקיף מן פתורא לברכא לקב"ה י*  34 מגבעות מגבעות] מגבעות ו20 מ קר מגבעות [מגבעות] י* מגבעות ז/?רה/? ד"א / רעותיה] רעותיהו/? ו20  35 מבגעות] מגבעות ו20 מ קר / וע"ד טבא] ועל דא יטבא ו20 / דיהא ליה] דיהב ליה י*  36-37 ודאי הכי הוא...דא ימינא] דודאי דא ימינא ו20 ודאי דא ימינא קר דודאי דאמינא [בנדפס: ודאי הכי הוא בראש ההרים דא ימינא דאברהם] י*  37 דאיהו] לית' י* / דאינון] אינון ו20 מ קר י*  38 ושפיר] ואיהו שפיר ו20 ואיהו ושפיר י*  39 ושמש] לשמש ו20 מ קר (ל)[ו]שמש י* / אכל] אכיל מ קר  40 (ס"א להריק ברכה לכוס דלא וכו')]2 לית' ו20 מ קר י* / לא אכלית] דלא אכלית ו20

דף קצ ע"א

 1 דלא אצטריפנא לזמון] ולא מצטריפנא לזימון ו20 י* דלא אצטריפנ' לזימון קר / הכל חייבין ביה] כל מחוייבין ביה ו20 הכל מחוייבין ביה קר י*  2 פטורין] פטורים ו20 קר י*  3 חייבין] מח????ן ו20 חייבים קר י* / מברכין ודא היא] מברכים ודא הוא ו20 מברכין ודא הוא מ קר י*  5 איהו כוס דברכה ממש] איהו ממש ו20 איהי ממש מ קר איהו [כוס דברכה] ממש י*  6 אחרית הימים] באחרית הימים קר י* / נכון יהיה בראש] נכון יהיה יי' בראש מ נכון יהיה הר בית יי' בראש קר / נכון יהיה(2)] לית' ו20 מ קר י*  7 א"ל] אלא קר / ועד סיפיה] ועד סופיה ו20 י* / דטוב] ?טוב ו20  8 ורעואתא קרא] ורע ואתא קרא ו20 מ קר י* / לבררא] לברכא ו20 / בלא רע] ולא רע מ קר  8-9 הר בית יי'] הר ה' ו20 הר יי' מ קר  9 לסטרא] לסטר י*  10 דאיהו אחרית הימים] אחרית הימים ו20 מ קר [דאיהו] אחרית הימים י* / ודא] ודאי מ  11 יומא חדא] יומא חד י*  12 ושמענא] לית' ו20 מ קר י* / לרב המנונא סבא (נ"א לר' שמעון)] לרב המנונא סבא ו20 מ קר י*  13 ונטירנא] עטירנא קר  14 יתעדי] אתעדי י* / מנאי] מינן ו20 מינאי קר / דא] לית' קר  15 דקיימי] דקיימא י*  16 להא מלה] להאי מלה ו20 מ קר י* / יתעדי] אתעדי י*  17 בכיסאי דלא יתעדי] בכסאי דלא אתעדי ו20 י* / (כאן חסר) על ההיא] על ההוא ו20 י* על ההיא מ על ההוא קר / דאחמי] דא חמי ו20  18 לא] לאו ד"א / מאן דיימא עלייהו[ד"א]] דיימא ו20 דיימא עלייהו מ קר י*  19 מנלן] מנא לו/?ן ו20 מנא לן י*  20 וע"ד] לית' קר / והיה מספר בני ישראל כחול הים וגו'] כחול הים אשר לא ימד ולא יספר ו20 לית' קר כחול הים אשר לא ימד ולא יספר י*  20-21 ובג"ד בריך לון בכמה ברכאן לאהדרא בתיובתא] דקא ? ?מה ברכאן לון בתשובה ו20 ובגין דא בריך לון בכמה ברכאן לאהדרא לון בתיובתא מ ובגין דקא בריך בכמה ברכאן לאהדרא לון בתשובה קר וכגון [בנדפס: ובגין דא בריך לון בכמה ברכאן לאהדרא בתיובתא] דקא צריך לכמה ברכאן לון בתשובה י*  21-22 עד דקב"ה מחל על חובייהו] עד דמחל קב"ה על כל חובייהו ו20 י*  23 מאריה דעלמא] מארי עלמא ו20 י*  24 תמר דבורה] תמר ו20 קר י* / ואהדרת לון] והא הדרת לון י*  25 ואכרזית] וקא אכרי? ו20 וקא אכריזת י* / ולא יכילנא] ולא יכלנא י*  26 עליה] ? ו20 / בקדמיתא קא הוית] א"ל קב"ה אליהו בקדמית' הוית קא ו20 י* א"ל קב"ה אליהו בקדמיתא קא הוית מ קר / מקטרגא] מקטרגא ? ו20  27 נטלית ליה] נטלית לך מ / ברעו] ברע?? ו20  29 קנוייך לי] קנוייד (לך) [לי] י* / כמה] כמא ו20 י*  30 מה לך פה] השתא מה לך פה ו20 י* / מאי פה] [מאי פה] י*  31 בעאת] בעית ו20 י* / פומך] פימך מ קר (מ)פומך י* / אתברי] יתבר? ו20 יתברי מ קר אתבר י* / פומא] פימא ו20 מ י*  32 בההיא] בההוא ו20 י* / אתעבר] אתעביר י* / נבזבזא] נבזביא ו20 / דיהב ליה משה] דאתיב לי' משה י* / דתנן] דתנינן ו20 ותנינן י*  33 וגו'] לית' ו20 י* / חורבה] הרבה י*  36 לינוקייהו] לינוקייה? ו20 / ומאינון] ומנהון ו20 ומניהון י* / תרוח] תרווח ו20 י* / וכך הוא] וכך {הוא} ו20 / עביד] עבד מ  37 (חסר) כמה טיבו עביד] כמה טיבו עבד ו20 י* כמה טיבו עביד מ קר  38 והא כמה] וכי כמה ו20 מ קר / הוו] [הוו] י*

דף קצ ע"ב

 1 ואלעזר ופנחס יהושע ואליהו ואלישע] אלעזר ופנחס ויהושוע אליהו ואלישע ו20 ואלעזר ופנחס יהושע ואלישע קר אלעזר ופנחס ויהושע אליהו ואלישע י*  2 מבעי ליה] לית' ו20 [מיבעי ליה] י* / אמאי[ד"א]] אלמלא ו20 י* לית' מ קר  3 לבל] לכל ו20 י* / טבין] טבוון י* / לכו דשדרית] לכו אלא דשדרית ו20 קר י* / למלך] מלך ו20 י*  4 לגבה] לגביה ו20 / רברבנין] מברכין קר ר/ ומעיינין] ועיינ? ו20 ועייני י*  5 ובדינייהו מאן] ב/?דינייהו מאי ו20 בדינייהו מאי י* / במלין דיצטרכון] במלי דאצטרכון ו20 במילי דאצטרכון י*  6 דמדינתא] דמתינ/?תא ו20 / יצטרכו] אצטרכו ו20 אצטריכו י* / להו יקרא שדרית] לית' ו20 [בנדפס: להו יקרא שדרית] י* / למשה] [בנדפס: למשה] י* / איהו] דאיהו קר [בנדפס: איהו] י*  7 אייתי קמייכו מן למיכל ונהיל לכו3] אתי קמייהו לכו ו20 אתי קמייכו ונהיל לכו מ קר [בנדפס: אייתי קמייהו מן למיכל ונהיל] לכו י*  7-8 בדינייכו (ס"א במזונייכו)] בדינייכו ו20 מ קר י*  8 לאהרן אייתי (ס"א לכו ענני)4] אהרן איתי ו20 לאהרן איתי מ לאהרן אתי קר אהרן אייתי י*  9 דענני יקר לחפאה] לעננא לכו ענני יקר לחפיא ו20 לענני לכו ענני יקר לחפאה מ קר לעננא לכו ענני יקר לחפייא י* / אתרקבו] יתרקבו י*  10 למרים אייתיאת] למרי? ?תיאת ו20  11 ושתיתון אתון] ותשתון ? אתון ו20 ותשתון אתון קר י* / יהבו] יה? ו20  12 דיקר דלהון] דיקר להון קר / יהבתון] יהביתון ו20 / דאשתדלו] דאישתדלו י*  13 מטולכון] מטלכון י* / לאו הוה] לא הוה ו20 י*  14 אחד] א' ו20  14-15 הטוב וגו'...ולא יתיר נח] לית' ו20  15 וגו'] אשר דבר י* / רחמנו] רחמנותא י* / לא] לית' קר  16 ואפיק] אפיק ו20 מ קר י* / מלה] דמלה ו20 י*  17 אתאת] אתת י* / אמא] אימא ו20 י* / ואתקפת] ואתתקפת קר י*  18 בקיומיה] במקומיה ו20 י*  19 הוו] לית' ו20 [הוו] י* / מנלן] מנא לן ו20 י*  20 דכתיב] דכתב ו20 לית' י* / דלא] לא י*  21 ארחא דאמא] אורחא דאימא ו20 י* ארחא דאימא קר / כך] לית' י*  22 בדרועיה] בדרוע' קר / דקב"ה] לית' ו20 קר י*  23 אמא דאיהי רגילה לאחדא] אימא דאיהו רגילא לאחידא ו20 אימא דאיהי רגילא לאחדא י*  24 דשבקת] דשבקא ו20 / והא] דהא ו20 י* / ברירא] בדירא ו20  25 קמיה דבוצינא] לקמיה דבוסינא ו20 לקמיה דבוצינא י* / לקמיה] קמיה ו20 / סימן] סמן ו20  26 בני] בנין ו20 י* / דמלכא עולו רחימין דילי עולו רחימין] לית' ו20  27 לאלין] באלין קר  28 מטא] מטי י* / ביומוי] ביומי מ קר / ובג"כ] ובגין דא י*  29 בדרא] דרא ו20 י* / דהוה אמר רבי שמעון] דהוה ר' שמעון אמר ו20 והוה ר' שמעון אמר י*  30 לאלין] באלין קר / דעבדין] דעבדי ו20 י*  31 ואחוה] אחוה ו20 דאחוה י*  32 אחידן] אחידין ו20 י* / יהבין רוחייהו] יהבין ליה ??רחייהו ו20 יהבין ליה רוחייהו מ קר יהבין ליה חייהו י*  33 כההוא] בההוא ו20 / אצטריכו] אבטריכו ו20 אצטריכו מ קר י*  34 בוצינא] בוסינא ו20 / אצטריך] אבטר? ו20 / לן] לון י*  35 ואמר] אמ' ו20 מ קר י* / לי] ליה ו20 מ קר י* / דלא] ולא י*  36 מלה...ואימא לכו בני] דא איהי סתרא איהי ואימא ? ? ו20 דא היא סתרא איהי מ דא היא סתרא איהי ואימא לכו בני קר [מלא] דא סתרא איהי ואימא לכו בני י*  37 אמרו לי בלחישא] אמ' לי בלחישו ו20 אמרו לי בלחישו י*

דף קצא ע"א5

 1 כל אנפין יסתמכון בדא] כל אנפיא אסת??ון דא בדא ו20 כל אנפין יסתכמון דא בדא מ קר כל אנפיא יסתכלון דא בדא י* / (ערב רב)] לית' ו20 מ קר י*  2 באמא] באימא ו20 קר י*  2-3 כבוד ישראל דא] כבוד ד? דא ו20 כבוד דישר' דא קר י*  3 כאמא] כאימא ו20 קר י*  4 בתבנית שור] לית' ו20 י* / אמא] אימא ו20 קר י*  5 דאתגלי] דאתגלא ו20 דאתגליא י*  6 לתתא] לתתאה ו20  7 נפק] נפיק ו20 קר י* / מזיקא] מיזקא י* / ואיהו ברזא] ? ברוחא ו20 ואיהו ברוח' מ קר ואיהו ברוחא [בנדפס: ברזא] י*  8 קדשא] קודשא ו20 / מתמן ובעי] לתמ? ? ו20 / לתתא] לתתאה ו20  10 איהו] היא ו20 י*  11 דאבות נזיקין] אבות דנזיקין ו20 י* דאבות נזקין מ קר  12 דלחם] [דלחם] י*  13 ושבע] וז' ו20 ושבעה מ קר / ליה] לית' קר / ובגיני] ובגין ו20 י* / אמא] אימא מ / לא הות] לא הוית ו20  13-14 ולא יאות לה למהוי תמן] לית' קר  14 דאמא וארחא] דאימא ואורחא ו20 קר י* / רחימאי] רחימאין ו20  15 דלא חזי] דלא חזו קר ולא חזי י* / דברא] דברנא י*  16 ינדע ויחמי] ינדע כלביה ו20 ינדע מ קר ידע בליביה י* / דהא רצועה] דהאי רציעה י* / אתתקנת] אתקנת מ קר / בעיטא] בעוטא ו20  19 ותוגרמים] ותוגרמין ו20 / דקראן] דקרא י* / והלא] וכלא ו20 / וממצרים] ו[מ]מצרים י*  20 נטלו] נפקו י* / ואלו הוו] ואלין הוו ו20 / הכי הוה ליה] הוה ו20 מ קר הוה ליה י* / עלו] עלה/? ו20 עלה קר / לפי] לפו?י ו20 לפום י*  21 עמא חד הוה ולישן חד] עמא חד ולשון אחד קר  22 מצרים] דמצרים ו20 / וכל חרטומי דלהון] [וכל חרטומי דילהון] י* / הוו] לית' ו20 מ קר [הוו] י* / דכתיב בהו] [דכתי' בהו] י* / ויעשו גם] [ויעשו גם] י* / הם] המה ו20 קר [הם] י*  22-23 חרטומי מצרים] [חרטומי מצרים] י*  24 מאריה] מארי י*  25 באען] בעאן ו20 מ קר י*  26 אלהא] א?ה? ו20 אלוה י* / וקבל] וקביל ו20 מ י* / אלא] כ/?לא ו20 / דמצרים] לית' קר  27 וימברוס] ויומברוס קר / ובשעתא] ובשעתי ו20 מ קר י*  28 חרשייהו] חרשיןהו קר / וכל אלין] כל אלין ו20 י*  29 דשית שעות ומחצה] דשבע שעות ו20 מ קר י*  30 דתשע ומחצה] דתשע ו20 מ קר דתשע [ומחצה] י*  31 דתשע ומחצה עד פלגות] דתשע עד פלג ו20 י* דתשע עד פלגות מ קר  32 עלאין] עילאי י*  33 למשטטא על טורי] למשטטא ב/?עלמא טורי ו20  34 חרשין (נ"א דרגין)] חדשין ו20 חרשין מ קר י*  35 כל מה] כל מאן מ קר  36 באלין הוה] ב?לן הוה ו20 / וקראן לון] וקראן לי? ו20  36-1 ערב זעירא...ערב זעירא] ערב זעירא ו20

דף קצא ע"ב

 1 וגם] לית' ו20 י*  2 בשעתי דיומא ואסתכלו בדרגא] בשעתא ד ואסתכלו בדרגין ו20 בשעתא דיומא ואסתכלו בדרגא מ קר בשעתא [דיומא] ואסתכלו בדרגין י*  3 יכלין] יכלי י*  4 (ס"א בגין שית) בשית דרגין] בשש דרגין ו20 בשית דרגין מ קר י* / (נ"א דאחיד בהו)] לית' ו20 מ קר י*  5 ובעטרין דאלין] ובעיטרין דאילין ו20 ובעיטרין דאלין י*  5-6 מן ההר...מן ההר] מן ההר ו20 י*  6-9 (דהכי...דבההיא...אהרן)] והכי תנינן דבההוא שעתא דנחית משה וקביל אוריתא בלחודוי כללא דכל יש ואיהו קביל אורייתא בעלמא ואפי מגלת אסתר דכתי' וקבל היהודים וקבלו היהודים מבעי ליה מאי וקבל אלא דא משה דאיהו היהודים כללא דיהודאי ויקהל העם על אהרן ו20 דהכי תנינן דבההיא שעתא דנחית משה וקביל אוריתא בלחודוי כללא דכל ישראל ואיהו קביל אוריתא בעלמא ואפילו מגלת אסתר דכתיב וקבל היהודים וקבלו היהודים מבעי ליה מאי וקבל אלא דא משה דאיהו היהודים כללא דיהודאי ויקהל העם על אהרן מ דהכי תנינן דבההו' שעתא דנחית משה וקביל אוריתא בלחודוי כללא דכל יש' ואיהו קביל אוריתא בעלמא ואפילו מגלת אסתר דכתיב וקבל היהודים וקבלו היהודים מבעי ליה מאי וקבל אלא דא משה דאיהו היהודים כללא דיהודאי ויקהל העם על אהרן קר והכי תנינן דבהוא שעתא דנחית משה וקביל אורייתא בלחודוי כללא דכל ישראל ואיהו קביל אורייתא בעלמא ואפילו מגילת אסתר דכתיב וקבל היהודים וקבלו היהודים מבעי לה מאי וקבל אלא דא משה דאיהו היהודים כללא דיהודאי ויקהל העם על אהרן י*  11 דלהוי] דלהוו ו20 י* דליהוי קר / אליו] לית' ו20 מ קר י*  11-14 (אלהים...בכללא)6] אלהים ודאי בעו סטרי שמאלא אשר ילכו לכ? אשר ילך מבעי ליה ואי אשר ילכו אלא אלהים שית דרגא אינון כלהו בסטר שמאלא דאלהים שית אנון ואי תימא דהא שבע אינון ההוא אלהים עילאה לא ע?ל בכללא ו20 אלדים ודאי בעו סטר שמאלא אשר ילכו אשר ילך מבעי ליה מאי אשר ילכו אלא אלדים שית דרגא אינון כלהו בסטר שמאלא דאלדים שית אינון דאי תימא דהא שבע אינון ההוא אלדים עלאה לא עאל בכללא מ קר אלהים ודאי בעו סטר שמאלא אשר ילכו לפנינו אשר ילך מבעי ליה מאי אשר ילכו אלא אלהים שית דרגא אינון [כולהו בסטר שמאלא דאלהים שית אינון] ואי תימא דהא שבע אינון ההוא אלהים עילאה לא עאל בכללא י*  15 דהוה משה] דמשה הוה ו20 י* / אלא שמא דיי'] לית' ו20 מ קר י*  16 לפרעה] לפרעה ומתמן ולהלאה שמא ד? ו20 לפרעה ומתמן ולהלאה שמא דיי' מ קר לפרעה ומתמן ולהלאה שמא דה' י* / יתתקף] יתקף מ קר  17 בעו] בעי מ / ההיא] ההוא ו20 קר לית' י* / לנו] לית' י*  18 דהוה] דהוי ו20 י*  19 כל טוב] כל טב י* / דעלמא] לעלמא ו20 / דלכו] לכו ו20 י*  20 לפניהם] לפניכם קר / אלהים] לית' ו20 מ קר י* / כמה] כמא ו20 י*  23 אזלא] אזל ו20 י*  24 הוו] לית' י* / אזלו] אזלי ו20 מ קר י*  25 אזלו] אזלי י*  26 דנטרי] דנטרין י*

1 פרשת כי תשא מצויה באור יקר בפרשת בלק בתוך הטקסט על הינוקא. לא כל הטקסט המצוי במהדורת מרגליות מצוי שם (מתחיל בדף קפח ע"א שורה 5).

2 בדרך אמת כתוב: 'ולמימר אמן להריק ברכה לכוס'.

3 בדרך אמת כתוב: 'קמייכו מן למיכל ונהיל'.

4 בדרך אמת כתוב: 'איתי לכו ענני יקר'.

5 בדף זה במהדורת מרגליות בצד שמאל כתוב: 'אמרו המגיהים אולי אל? הם יוחני וממרא שנזכרו במנחות דף פה ובשמות רבה פר' ט' אמרו יוחני וממרא אל משה תמן אתה מכנים/ס לעפריים'. במהדורת מנטובה כתוב שם: 'אמרו המגיהים אולי אלו הם יוחני וממרא שנזכרו בשמות רבא פרש' ט' דף ע"ג עמוד ג' שו' לח אמרו יוחני וממרא אל משה תבן אתה מכנים לעפרויס)'.

6 בדרך אמת כתוב: 'אינון ו' ימי המעשה כלהו בסטר'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]