THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Va-Yishlah 169a -170a

ספר הזוהר - פרשת וישלח יעקב

כה”י: א21, א162, ו5, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ93, ר1, ו5

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

י - פירוש ”אור יקר” לרמ”ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר‘ אברהם גלאנטי (ס‘ אור החמה) / כ - ס‘ כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל - ס‘ אור הלבנה לר‘ אברהם אזולאי / ממ - ס‘ מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צבי רובין) / ר* (חילופין של רובין)

ז - ס‘ הזהר של מרגליות

דף קסט ע”א (1) - דף קע ע”א (20)

 דף קסח ע”ב (40) 1- חדוותא לכ”י לאתעטרא קמיה קב”ה בג”כ חביבא הוא יתיר קמיה קב”ה ובג”כ קב”ה] חביבא קמיה קב”ה בגין כך קב”ה א16 חביבא קמי קב”ה בגין כך קב”ה ו6 פ4 חביבא חביבא יתיר קמיה קב”ה בגין כך קב”ה פר6 / קמיה קב”ה4] קמיה דקב”ה נ23 / בג”כ חביבא הוא יתיר קמיה קב”ה ובג”כ] בגיני כך ו5 ט1 נ23 פ2 ובגיני כך מ7 בגין כך א16 ו6 פ4 פר6 בג”כ חביבא יתיר קמי קב”ה ובג”כ מ קר / תאיב[פ4 פר6 מ קר]] תאיב לון ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ו6 י*  3 ביה] לית‘ מ7 י* / ביעקב] לית‘ ו6 פ4 פר6 י* / ואלהי אבי יצחק] לית‘ ו6 / ה‘ האומר אלי שוב5] לית‘ ו5 ט1 פ2 ו6 קר ה‘ האומר אלי מ7 א16 פ4 י* / וגו‘6[פ2 ו6 קר]] גו‘ ו5 ט1 לית‘ מ7 א16 פ4 מ י* לארצך נ23  4 אעטר] אתעטר פ4 / ואקשר[א16 ו6 מ י*]] ואכתר ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 פר6 ואתקטר פ4 / קשורא[מ י*]] קטורא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 / בקשורא] בקשירו ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ י* / חזי] חזי ליה י* / אלהי אבי אברהם] אלהי אברהם ו6  6-4 אעטר ואקשר...ואיטיבה עמך] דהכי תלי מלה לאתעטרא לאתריה בינייהו אתעטר ואתקטר קטורא בקשורא חד כדקא חזי ליה אלהי אבי אברהם לימינא ואלהי אבי יצחק לשמאלה ה‘ האומר אלי הכא תלי מלה לאתעטרא ולאתריה בינייהו שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך קר  5 האומר] ה‘ האומר ו5 ט1 פ2 א16 ו6 פ4 י* / הכא] לית‘ מ7 דהכי קר / מלה] מלי א16 ו6 / לאתריה] באתריה ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 / בינייהו] בגינייהו נ23  6-5 שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך] לית‘ ו6 שוב לארצך וגו‘ פ4  6 ואיטיבה עמך] גו‘ ו5 ט1 פ2  7 החסדים] החסדים גו‘ ו5 ט1 פ2 החסדים ומכל האמת וגו‘ קר / אמאי הוה] מה ו5 ט1 נ23 פ2 א16 ו6 מאי מ7 אמאי פ4 / את] אנת ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 אתה א16 ו6 י*  8 אבטחת] הבטחת י* / לי לאוטבא עמי] לאוטבא לי א16 לאוטבא עמי י*  9 מכל החסדים] לית‘ י* / ומכל האמת] לית‘ א16 ו6 פ4 י* / אשר עשית את עבדך] אשר עשית גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 א16 ו6 פ4 י* וגו‘ נ23 קר  10 יומא] יומא דין ו5 ט1 פ2 פ4 פר6 קר / לי] ליה ו5 ט1 מ7 פ2 פר6 קר  11 הוה] הוא ו5 ט1 פ2 / דהוינא] כד הוינא א16 דהוי פ4 פר6 / אזיל] אזילנא פ4 פר6  12 דעשו] עשו ו5 ט1 נ23 פ2 א16 ו6 פר6 י* / לההוא] להאי ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 י* / ואנת עבדית] ואתעבדת ו5 ואתעבידת פ2 ואת עבד‘ קר  13-12 והא אנא השתא[מ קר]] והשתא אנא ו5 ט1 פ2 והא אנא מ7 נ23 א16 ו6 פ4 י* והא אנא הכא פר6  13 מעבר] אעבר י* / דפליג] דפליגי פ2  14 סדורא] דסדורא נ23 / ולהלאה] ולהלא ט1 פ2 פר6 ולהלה מ7 נ23 א16 ו6 / בעא] לית‘ י* בעי קר  15 ליה] לית‘ פ4 קר / בקדמיתא] בצלותיה בקדמיתא א16 בקדמיתא סדר שבחא דמריה ו6 / יבעי] דיבעי ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 דבעי פ4 בעי פר6 ליבעי קר  16 דסדר שבחא] לית‘ י*  17-16 בקדמיתא...אמר בעותיה] לית‘ פ4 פר6  17 אמר] בעא א16 / דאצטריך] מה דאצטריך א16 / הה”ד] לית‘ י*  18-17 מיד עשו כי ירא אנכי אותו פן יבא והכני אם על בנים] גו‘ ו5 ט1 פ2 מיד עשו מ7 ו6 קר י* וגו‘ נ23 פ4  18 מכאן] מאן אוליפנא א16 / מאן] לית‘ קר / דצלי] דמצלי ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 דבעי פ4 / צלותיה] בעותיה פ4 / דבעי] בעי נ23 דבעא פ4 פר6 מ י* / לפרשא] לאפרשא מ7 לפרושי י*  19 הצילני נא] הצילני נא וגו‘ ו6 / ואי תימא] לית‘ פ2 / דהא] לית‘ פ4 / לי] לון ו6 ליה פר6  20 לפרשא] לאפרשא ט1 פ2  21 אנא אמאי] אמאי אנא י* / פן יבוא והכני] פן יבוא והכני גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 נ23 ו6 קר י*  22 לה] ליה ו5 ט1 פ2 / כדקא יאות[מ קר י*]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 / יסתים מלה] יסתים לה נ23 סתים מלה י*  23 היטב איטיב עמך] לית‘ פ4 / וגו‘[מ קר]] גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 ו6 פ4 י* ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרוב נ23 פר6 ושמתי את זרעך וגו‘ א16 / ואתה אמרת היטב איטיב[מ]] ואתה אמרת ו5 ט1 נ23 פ2 א16 פר6 קר י* לית‘ מ7 ו6 פ4 / מאי ואתה] מאי ואתה אמרת מ7 י* מתי א16  25 אמרי פי] לית‘ נ23 אמרי פי וגו‘ קר / אלין מלין דאתפרשן] מילין דאתפרשן י* / אלין מלין דסתימן] אלין מלין סתימין ו5 ט1 נ23 פ2 פ4 מלין סתמין מ7 אלין מלין סתימאן א16 אלין מלין סתימא ו6 לפניך אלין מילין סתימן י*  26 בפומיה] בפומא ו5 נ23 ו6 בפומה א16 / דא הוא] דההוא י* / דלא יכיל] ולא יכיל פ4 פר6  27 לאתפרשא] לפרשא מ7 דאתפרשה נ23 / ועל דא] וכל דא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ועל א16 / לאתפרשא] דאתפרשא ו5 ט1 מ7 פ2 א16 ו6 י* / בפומא] בפימא י* / דתליא] תליא י*  28 תתאה7[פ4 מ קר]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 י* / וחד8[פ4 מ קר]] חד וחד ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 י* / דאתפרשא] לאתפרשא א16 אתפרש פר6  29 תתאה] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  30 אמר[פר6 קר]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 י* / אמרי פי] לית‘ קר / והגיון לבי לפניך] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ו6 פ4 קר והגיון א16  31 וגו‘[נ23 ו6 מ קר]] גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 א16 פ4 י* ה‘ צורי וגואלי פר6 / סתים] סיים ו6  32 דאיהי] דאיהו ו5 ט1 פ2 / דלא אצטריך לפרשא[מ קר]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 י*  33 אשר לא יספר מרוב] לית‘ מ7 י* וגו‘ נ23 פ4 קר  34 וכן] וכך נ23 / כדקאמרן] כדקא אמרן ו5 כמא דאמרן י* / שלים] שלימא מ7  35-34 כדקאמרן...שבחא דמאריהון] לית‘ א16  36 ובגין כך] בגיני כך מ7 בגין כך פ4 קר / ישראל אשר בך אתפאר] גו‘ ו5 ט1 פ2 וגו‘ פ4  38-36 (ס”א כתיב גם את השני גם את השלישי וגו‘ שלש פעמים גם רמז לשלש גאולות על ידי שלשה צדיקים משה מרדכי משיח שעתיד לגאלנו בקרוב)] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  39 וגו‘[א16 מ]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 ו6 פ4 קר י* ויאבק איש עמו עד עלות השחר פר6 / רבי חייא] ר‘ יהודה פ2 / ואמר[פר6 מ]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 קר י*  40-39 ונגע לא יקרב באהלך] גו‘ ו5 ט1 מ7 פ2 לית‘ נ23 וגו‘ קמ99 קר

דף קסט ע”ב

 1 והא אוקמוה] ואוקמוה מ7 לית‘ נ23 קמ9 / ואתמר[ט1 פ4 פר6 מ קר י*]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 / (ד”א ל”ג ואי תימא)[ו5 פ2 א16 ו6 פר6 מ קר]] לית‘ ט1 מ7 נ23 קמ9 פ4 י*  2 וכדין אתברי] והא אוקמוה ואתברי ו5 ט1 נ23 פ2 קמ9 ואתברי מ7 וכדין אתברא א16 ואי תימא וכדין אתברי ו6 ואתמר וכדין אתברי פ4 פר6 קר / נהורא] לית‘ פ4 / דאזעירת גרמה] לית‘ קמ9  3 וא”ו] לית‘ פ4 / כל[א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 / ועלעולין] עלעולין ו5 ט1  4 מסאבי] מסאבו ו5 ט1 ו6 פ4 פר6 מסאבא קמ9 מסאבין א16 דמסאבו קר / סלקין[מ]] שלטין ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / ושאטין] ושטאן ו5 קמ9 ו6 פ4 קר ושאטן א16 / בדוכתי] בדוכתא מ7 נ23 בדוכתוי קמ9  5 דאתחריבו] חריב מ7 דאתחריב נ23 י* / ובמדברין] במדברין ו5 פ2 קמ9 א16 ו6 פר6 י* כמדברין ט1 במדברן פ4 / מסטרי] מסטרא ט1 פ2 מסטר י* / רוח מסאבא] דרוחא דמסאבא ו5 ט1 דרוח‘ מסאב‘ פ2 / והא] והאי מ7 קמ9  6 דהא רוח] דהאי רוח ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 דרוח א16 / מנחש] מנחש מסאבה פ2 / ממש] לית‘ ו6 מנחש ממש י*  7 בר נש[א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*]] בני נשא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 / ועל דא] ועל קמ9 / שליט בעלמא] תלי בעלמא י* / ואיהו] איהו א16  8-7 ואיהו אתני לגבייהו דבני נשא ואשתכח עמהון[א16 ו6 מ קר]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 ואיהו אתני לגבייהו דבני נשא ואשתכח י*  8 ובעקימו] בעקימו קר י* / ובתסקופין] ותסקופין ו5 ט1 פ2 קמ9 א16 ו6 פר6 ובאסתקופין פ4  9 מארחוי קב”ה] מארחוי דקב”ה ו5 ט1 פ2 פ4 מ קר מאורחא דקב”ה מ7 נ23 מאורחוי דקב”ה א16 ו6 פר6 י*  10-9 לאסטאה...לון לאסתאבא] לית‘ קמ9  10 וגרים לון] וגרם מותא י* / ומאן דאתי[א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*]] ובשעתא דבר נש אתי ו5 ט1 מ7 נ23 קמ9 ובשעתא דברנש אתי לעלמא פ2  11 עליה] לית‘ מ7 נ23 / ההוא רוח] רוח י* / ואתדביק] ושרא בגויה ואתדבק ו5 ושריא בגויה ואתדבק ט1 מ7 נ23 פ2 / וכמה] כמה א16 / דזמינין] זמינין י*  12-11 ואתדביק בהדיה...ואיהו מסאב] ושריא בגבויה קמ9 / לסאבא ליה] למסאבא ליה פ4 פר6  12 וסאבין ליה] ומסאבין ליה נ23 קר י* וסאיב ליה קמ9 ומסאבי ליה פ4 / ובההוא עלמא] לית‘ א16 ובעלמא דאתי קר  13 דאתי בר נש] דברנש אתי מ7 נ23  14 עלוי] עליה פ4 קר / וכדין כתיב] וכתי‘ קמ9 / רעה] רעה דא לילית א16  15 ונגע לא יקרב באהלך] גו‘ ו5 ט1 פ2 וגו‘ מ7 קר לית‘ נ23 ו6 / (ס”א כדאמר)10] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  17 ואתמר] והא אתמר פ2 / הא אמרן] לית‘ נ23 האי דאמרן פ4 / דלא יפוק] לא יפוק י* / בר נש] אדם מ7 פ2 / יחידאה] יחידאי ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פר6 קר י* יחידי פ4 / בליליא] בעלמא בליליא נ23  18 והוה חסרה] חסר ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 והות חסרה א16 ו6 קר והוה חסר פ4 פר6 / ואוקמוה] ואתמר פ4  19 ודא הוא] ודא היא קמ9 / רוח[מ י*]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 קר  20 מאן דרכיב] דרכיב מ7 נ23 א16 פ4 / אינון] לית‘ מ7 נ23 / דתנינן] דתנא פ4 / דנגע] ונגע ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 ו6 פ4 פר6 ויגע א16 נגע י*  21 נגעי] יגעי א16 / אדם] לית‘ ו5 ט1 פ2  22 הוו קא] הוו ו5 ט1 פ2 פ4 י* קא קמ9 / ואולידן מניה] ואולידו מניה ו5 ט1 נ23 פ2 קמ9 א16 לית‘ מ7 ומולדן מניה פ4 / והני] דהני מ7 נ23 כהני קמ9  23 דכד בר נש בחלמיה] בחלמיה דבר נש בחלמיה קמ9 / ולא] דלא מ7 נ23 / אשתכך] אסתכך קמ9  24 רוח מסאבא אתייא] אתיא רוח מסאבא מ7 / עליה] עלוי מ7 עלה ו6 / ואית] ואי קמ9 פ4 פר6 / זמנין] זמנא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 זמנא דחמי י* / דרוחי] רוחי י* / נוקבין] נוקבאן נ23 קמ9 א16 פ4 נקבאן פ2 נוקבן י*  25 ומשכין] ומשכאן מ7 נ23 / בהדייהו] בתרייהו ו5 ט1 פ2 / ומתחממן] ואתחממן ו5 ט1 נ23 קמ9 ו6 פ4 פר6 י*  26 ומזיקין] מזיקין א16 ו6 פ4 פר6 / (נגעי בני אדם נ”א כגוונא בני נשא)] נגעי בני נשא ו5 ט1 פ2 קמ9 כגווני בני נשא מ7 נגעי בני אדם נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / ולזמנין] וזמנין פ4 / אתחזיין] אתחזון נ23 איתחזון קמ9 אתחזו א16 ו6 אתחזן פ4 יתחזון קר / כחיזו] כחיזון קמ9  27 לאסתמרא] לאסטמרא קמ9  28 דאורייתא[קמ9 פ4 פר6 קר י*]] אורייתא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 / יסתאב] אסתאב נ23 קמ9 א16 ו6 / לית לך] לית ו5 פ2 / דנאים] דקאים פ4  29 ונפקת] ונפקא נ23 קמ9 פ4 פר6 / וכיון] כיון י*  30 עליה] עלוי ו5 ט1 מ7 פ2 עלוהי קמ9 עליה דגופא קר / ואסתאב] ויסתאב ו6 פר6 / אוקימנא] אוקמינ‘ ו5 / מלה[פר6 מ קר]] לית‘ ו5 ט1 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 י* / דלית] דהא לית קמ9  31 ליה] לית‘ י* / ידוי] לית‘ מ7 ידא פ4 פר6 / עינוי בצפרא] עינא בצפרוי י* / בגין דהא רוחא] בגין דרוח מ7 קמ9 דהא בגין רוח פ2  32 וכו‘] לית‘ מ7 א16 ו6 פ4 קר י* / דהא יעקב] דיעקב קמ9 / קב”ה] דקב”ה ו5 ט1 נ23 מריה פ4 קר / דאשתאר] דישתאר מ7  33 רוח אחרא הוה זמין] רוח מסאבא שרי ואזדמן מ7 / ר‘ שמעון אמר] אמר ר‘ שמעון מ7 פ4 קר  34-33 מה כתיב ביה] לית‘ ו5 ט1 פ2  34 מהו] מאי מ7 / יחידאי] לית‘ נ23 יחידי פ4 / כמה דאת אמר] כמה דאמ‘ פר6  35 כהאי חוויא] כחוייא נ23 דהויא תניא קמ9 כמו אורב בהאי חיויא א16 / עלי] כל פ2 עליה א16 ו6 על קר  37 מאן] לית‘ קמ9 י* / בזמנין ידיען אפילו במתא] אפילו במתא בזמנין ידיען ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 / באתרין ידיען] ובאתרין ידיעאן י*  38-37 משיך עליה רוחא מסאבא[מ קר]] לית‘ ו5 ט1 נ23 מ7 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 י*  38 בג”כ בכל זמנא] בכל זמנא בגין כך ו5 ט1 נ23 מ7 פ2 קמ9 ו6 פר6 בכל זמנא יכול לאתזק בגין כך א16 בכל זמנא אתמשך עליה רוח מסאבא ואתחזק ובגין כך י* / לא יהך בר נש] לא יהא ברנש פ4 פר6 / בארחא] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 י* / במתא[מ קר]] במתא לא יהך יחידאי ו5 ט1 נ23 מ7 פ2 קמ9 לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 י*  39 באתר] אתרא קמ9 / ותבין] לית‘ א16 / ועל דא] לית‘ י* / לא יהך בר נש יחידאי[מ קר]] אפילו ו5 ט1 נ23 מ7 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 ואפילו י*  40 משתכחי] משתכחי לא יהך ברנש ביחודוי א16 / דלא] לא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 פ4 פר6 / נבלתו] נבלתו על העץ מ7 פ2 קמ9 פ4 קר י*

דף קע ע”א

 1 דלא] ודלא ו5 ט1 פ2 ו6 פ4 פר6 ודא דלא מ7 ודא נ23 קמ9 / גופא מיתא] מיתא גופא מ7 ו6 פר6 י* כואא11 גופא נ23 גופא קמ9  2 כהאי נחש] כהאי חיויא פ4 / כמה דאוקמוה] ואוקמוה ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 פ4 / ויאבק איש עמו] ויאבק איש עמו עד עלות השחר ויאבק קר / מאי ויאבק] לית‘ י*  6-3 (גליון דאמר רבי יהושע בן לוי...מקום המשפט)] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 מ י* דאמר ר‘ יהושע בן לוי מלמד דסליק אבק ברגליהון עד כרסי יקרא כתי‘ הכא בהאבקו עמו וכתי וענן אב”ק רגליו וההוא מלאכא שרו של עשו הוה ואיהו סמא”ל בג”כ דינו הוא שיעלה אבק דרגליהם עד כסא הכבוד שהוא מקו‘ המשפט קר  6 מן אבק] מאן אבק ו5 ט1 פ2 י* מן אבקה נ23 / אבק טפל[י*]] אבק תפל ו5 ט1 מ7 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר לית‘ נ23 אבק פ2 הכל קמ9 / מה] מאי ו5 ט1 פ2  7-6 עפר לאבק[פ4 פר6 מ קר]] אבק לעפר ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 י*  7 דא אבק[מ קר]] אבק ו5 ט1 מ7 נ23 קמ9 א16 פ4 פר6 י* לית‘ ו6 / דאשתאר] דישתאר מ7 / (בעלמא)[פר6 מ]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 קר י* / לעלמין] לעלמא מ7 נ23 ו6 פ4 קר י* לעלמ‘ פ2 קמ9 א16 לית‘ פר6 מ / דכל] כלא נ23 דלא קמ9 לית‘ פ4 לכל פר6  8 איבין] דאיבין פ4 פר6 / בעילא[מ קר]] דלעיל‘ ו5 מ7 י* דעילא ט1 נ23 קמ9 א16 ו6 לעילא פ2 / ותתא] לית‘ ו6 / אמר] אמר ליה מ7 / רבי יהודה] ר‘ מ7 / אי הכי] לית‘ פ2 פ4 / מאי[מ]] מהו ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  9 מקים12] לית‘ מ7 מקימי פ4 / בהאי] להאי ו5 ט1 מ7 נ23 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 י* / מקים] לית‘ י*  10 ומההוא[פ4 פר6 מ קר]] וההוא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 י*  11 אתעבידו] אתעביד א16 / עובדין] עבידתא א16 / כמה דכתיב] כד”א קמ9 פ4 קר  12 והכל שב אל העפר[א16 מ י*]] לית‘ ו5 ט1 מ7 פ2 פ4 וגו‘ נ23 קמ9 קר / הכל היה מן העפר] לית‘ פ4  13 ואפי‘] אפילו מ7 נ23 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 / גלגל] לית‘ קמ9 / אבל אבק...לעלמין] לית‘ פ4 / ואיבין] לית‘ מ7 ורבין קמ9 ולא איבין י* / (לעלמא)[פר6 מ קר י*]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 / לעלמין] לית‘ מ7 ו6 פר6 מ קר י* / ויאבק] אבק א16  14 איש] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 פ4 פר6 מ קר י* איש עמו ו6 / אבק] לית‘ פ4 / בגין] ובגין ו6 / ליה ליעקב] עליה דיעקב מ7  15 שולטנותיה] שלטניה ו5 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 / ואתחלף] ואתחלש ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א1613 ו6 פ4 פר6 קר י* / הוא] לית‘ י*  16 כליליא] דליליא קמ9 פ4 / דמיא] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / ואינון] אינון א16 / שכיבי] שכבין פ4 שכבא פר6  17 (אוחרא)[מ]] אחרא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / דיסתלק] דאיסתלק ט1 דאסתלק קמ9 א16 / נהורא[א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*]] צפרא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 קמ9 / ויתנהר] ואתנהיר פ2 י* ואיתנהיר קמ9 ויתנהיר פ4 פר6 / וכדין] כדין מ7  18 יתיהיב] אתיהיב נ23 י* איתיהו קמ9 / מלכותא] מלכו נ23 קמ9 / דאינון] ואינון נ23 / עליונין] עלאין קר  19-18 ומלכותא ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל שמיא[א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*]] לית‘ ו5 ט1 נ23 פ2 קמ9 ומלכותא ושלטנא ורבותא די מלכות מ7  20-19 מלכותיה מלכות עלם וכל שלטניא ליה יפלחון וישתמעון[א16 ו6 פר6 מ י*]] גו‘ ו5 ט1 לית‘ מ7 פ2 קמ9 וגו‘ נ23 מלכותיה מלכות עלם וגו‘ פ4 קר

1 הטקסט איננו מצוי בכתב היד.

2 הטקסט לא מצוי בכתב היד.

3 מתחיל שוב בדף קסט ע”א שורה 39.

4 הראשון בשורה.

5 הטקסט מחוק ולא ניתן לדעת אם קיים בכ”י פר6 - לפי המקום בשורה נראה שהטקסט כן קיים.

6 ראה ההערה הקודמת לגבי כתב יד פר6.

7 כתב יד פר6 איננו ברור פה ואי אפשר לראות מה מצוי בו.

8 ראה ההערה הקודמת.

9 כתב היד משובש כאן לא לגמרי ברור אם כתוב ’גו‘‘ או ’וגו‘‘.

10 קמ9 מדלג מעל הקטע הנ”ל - דילוג מן הדומה אל הדומה.

11 מילה לא ברורה.

12 הראשון בשורה.

13 האות האחרונה במילה איננה ברורה אבל היא נראית יותר קרובה ל‘ש‘ מאשר ל‘ף‘.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]