THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Va-Yeshev 184b - 186a

ספר הזוהר - פרשת וישב יעקב

דף קפד ע”ב (8) - דף קפו ע”א (33)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט11, ל2, מ7, נ23, פ22, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו53, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג - פירוש ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) פירוש ר' אברהם גלאנטי, ספרים ישרים

ד"א דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו - פירוש ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* (חילופין של רובין)

דף קפד ע”ב (8) - דף קפו ע”א (33)

 8 פתח] לית‘ א16 ו6 ל2 פר6 מס4 / ואמר[מ קר]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* ג אמר א16 ו6 ל2 פר6 מס4  9 האי קרא אוקמוה] לית‘ ו5 פ2 הא אוקמוה נ23 / אבל] לית‘ ו5 פ2 / הכא] קשייא ו5 קשיא פ2 / לך] לית‘ י*  10-9 בר נש] ברנש נ23 א16 קר י*  10 בעלמא] לית‘ ו5 פ2 / דמותא] דמיתה ר1 / בליליא] בלילה ר1 מס4 / ורוח] ורוחא קר  11 קדישא] קדישתא י* / אסתלקת] אסתלק א16 איסתלק ו6 / דבר נש] דברנש נ23 א16 ו6 י* / ונפקת מניה] ומיניה נפקת מ7 ר1 ונפק' מיניה פ2 ונפק מניה קר  12 נפקת] נפקת מיניה מ7 ר1 / רוחא] רוח ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י*  13 נשמתא אתהדרת] נשמתא אהדרת ו5 פ2 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* אהדרת נשמתא מ7 נ23 ר1 / אתעבר] אתעברת מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 אתעבר' פ2 איתעברת פר6 / ההוא] ההיא פ2 / זוהמא] זוהמ‘ מסאבו קר  14 דבר נש] דברנש נ23 א16 מס4 י* בר נש ו6 / דמסאבו] דמסאבא מ7 ר1 דמסאבי י* / יעבר] יעיבר ר1 יעביר פ2 יעבור ל2 מס4 י*  15 דההוא] ההוא ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 י* / רוח] מח ו6 / שריא עלוי] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 י* / ידוי כדקא חזי כדין[ד"א]] ידוי כדין ו5 פ2 א16 ו6 ל2 מס4 מ קר י* לון כדין הא מ7 ר1 לון הא נ23 ידוי פ4 לון כדין פר6 לון כדקא חזי הא א"ל4  16 ואקרי] ואיקרי פ2 י* / קדוש] קדישא ו5 פ2 י* קדושא מ7 ר1 א16 ו6 פר6 קדושה נ23 / והיך בעי] והיך פר6 / בעי חד] יטול חד א16 / חד כלי] כלי חד ו6  17 מלעילא] לעילא ו5 פ2 / בגין דיתקדש[א"ל5]] דיתקדש ו5 נ23 פ2 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר דאיתקדש מ7 ר1 לית‘ א16 ויתקדש ל2 דאתקדש י* / מההוא] מההוא מסאבו פר6 / דלעילא] דלעילא יתקדש א16 מסאבו דלעילא קר / וההוא] ובההוא א16 / דיתיב] דיתוב ו5 פ2 ל2 פ4 פר6 מס4 ינפול א16 דייתוב ו6 דליתוב י* / בזוהמא] זוהמא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / דמסאבו] ומסאבו מ7 ר1  18 ביה] לית‘ א16 בה י* / לקבלא] למקבלא פ2 / דא ברוך ודא ארור[ד"א]] ודא ברו”ך ודא ארו”ר ו56 פ2 ודא בריך ודא ארור ו6 ודא ברוך ודא ארור ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / בעיין] בעייאן ר1 בעאן ל2 פ4 פר6 מס4 בעייא י*  19 מיין] מיא ו5 מ7 נ23 מייא פ2 ר1 / דזוהמא] לית‘ ו6 / לאושדא] לאושאדא פ2 לאשדאה א16 י* / לון] לית‘ מ7 נ23 ר1 / יתקרב] אתקרב ר1 / בר נש] אנש מ7 ר1 ברנש נ23 א16 ו6 י*  20 מתכנשי] מתכנסי א16 ו6 / יכיל] ויכיל ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / ועד] עד ו6 / דיתעבר] דאתעבר נ23 מס4 י* דאיתעבר א16 דיתער ו6  21 מן ידוי] מידוי פ4 / ואוקימנא] ואוקמינ' פ2 ואוקמוה פ4 קר י* / בר נש] ברנש נ23 א16 פר6 מס4 י* / ידוי] ידא ל2 פר6 לית‘ י*  22 טמא] טמ"א פ2 / דאתקדש] דנטל ידיו נ23 לאתקדש ו6 דיתקדש ל2 / אקרי(2)] ויקרי ל2 / טהור] טהו"ר פ2  23 דאדכי] דא פר6 / והזה] לית' ל2 / הטהור] הטהו"ר פ2 / על הטמא] על הטמ"א פ2 על הטהור הטמא ר1 / טהור] טהו”ר ו57 פ2  24 אקרי] לית‘ פ4 / טמא] טמ”א ו58 פ2 / וחד כלי] וחד פ4  25 ומאינון] ומן אינון פר6 / אסיר] אסורין נ23 אסור ר1 א16 ו6 מס4 / בהו] מינהון מ7 בהון נ23 מנהון ר1 / בעי] לית‘ ו5 פ2 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / לאושדא] לאשדאה א16 / לון] ליה ר1 / באתר] באתרא מ7 נ23 ר1  26 עברין] עברי פ2 ל2 מס4 / לו] לון נ23 פ2 א16 פ4 פר6 מ י* / בביתא] לביתא ל2 פ4 פר6 / כיון] כדין ו6 / דאתושדן] דאתשדן ו5 דאיתושדן מ7 ל2 פר6 / דאתושדן בארעא] דאשתדאן בארעא פ2 דאיתודשו בארעא {דאשתארו בביתא} מס4  27 רוחא] רוח ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פר6 מס4 י* / ויכיל] ויכול ו5 פ2 / לנזקא] לאנזקא מס4 / ואי חפר לון] ואי אתר ו5 פ2 ואי אית מ7 נ23 ר1 ואי אית אתר א16 א"ל9 ואית אית אתר ו6 ויעביד ל2 פ4 פר6 ואי יעביר מס4 דאי חפר להון י*  28 יתחזון] אתחזון י* / לון] ליה פ2 לית‘ י* / לנשי] לאנשי מ7 נ23 ר1 / דיכלון] דיכלי ו5 א16 י* דיכלין מ7 דיכלו פ2 דיכיל ל2 פ4 פר6 / בהו] להו ו5 פ2 י* לון מ7 נ23 ר1  29 מיין] מים ר1 / דאתלטיין] דאתלטיאן נ23 דאתלטייא מס4 / בעי] בעא א16 ל2 פר6 מס4 י* / לדכאה] לאדכאה ו5 פ2 / ולמהוי] ולמהויני מס4  31-30 מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם] לית‘ ו6 וכו‘ פ4 מכל חטאתיכם מס4  31 אתכם] אתכם זכאין אינון ישראל מ7 ר1  32 הבורה] א"ל הבורה ל2 / והבור רק אין בו מים] גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 נ23 ר1 פ4 מס4  33 ואמר[פר6 מ]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 ר1 ל2 פ4 א16 ו6 פ4 מס4 קר י* / תורת יי' תמימה משיבת נפש] תורת ה' וגו' ג / משיבת נפש] גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 ר1 משיבת נפש עדות יי‘ נאמנה מחכמת פתי נ23 משיבת נפש וגו‘ ל2 פר6  34-33 (מאן דבטיל מילי דאורייתא כאלו חריב עלמא שלים)[י* ג ד"א10]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 ומאן דבטיל מילי דאוריתא כאלו חריב עלמא שלים מ מאן דבטיל מלי דאורית‘ כאלו חריב עלמא שלים קר  34 לאשתדלא] לישתדלא ו6  35 דאשתדל] דישתדל מ7 ר1 א16 ל2 פר6 קר / להוי] להוו מ7 י* ליהוו נ23 ליהוי ל2 קר / חיים] חיין מ7 ר1 א16 ו6 מס4 קר י* / דין] דין וחיין מ7 דין וחיים נ23 / ובעלמא דאתי] לעלמא דאתי נ23 וחיין בעלמא דאתי ר1 וחיין לעלמא דאתי ו6 וחיים לעלמא דאתי פר6  37-35 דכל מאן...בההוא עלמא] ואשתדל לשמה כדק‘ יאות זכי לא [לאקר טב]11 בבאי עלמא פ2  36 וזכי בתרין עלמין] לית‘ י* / בתרין] לתרי א16 בתרי ל2 מס4 / עלמין] עלמין בעלמא דין ובעלמא דאתי נ23 א16 ו6 פר6 קר / מאן דאשתדל] דישתדל מ7 ר1 דאשתדל בה נ23 מאן דישתדל ל2 פ4 מס4 / ישתדל] אשתדל ט1 נ23 א16 ו6 קר י* אישתדל פר6 / בה[מ קר]] לית‘ ט1 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / לשמה] לשמה דאית ליה אורך ימים נ23  37-36 ולא ישתדל בה לשמה כדקא יאות] ואשתדל לשמה כדקא יאות ו5  37 לאגר] אגר מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / בעלמא דין[מ]] בהאי עלמא ו5 ט1 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / דיינין] דיינינן ל2 מס4 קר דינינן מ דנין י* / ותא חזי] תא חזי מ7 ר1 פ4  38 ארך ימים(1)] אורך {ימים} מס4 / בשמאלה עשר וכבוד ארך ימים] לית‘ ו5 ט1 פ2 וכו‘ מ7 ר1 בשמאלה עשר וכבוד נ23 ו6 בשמאלא עושר וכבוד ארך ימים בימינא א16 ובשמאלה עושר וכבוד אורך ימים ל2 ובשמאלא עושר וכבוד אורך ימים מס4 בשמאלה עושר וכבוד אורך ימים בימינה י* / דאשתדל] דישתדל מ7 ר1 ל2 מס4 אשתדל ו6  39 ארך ימים] אגר טב מ7 ר1  40 אינון יומין...דקדושא דלעילא] לית‘ א16 / אינון יומין[פ4 מס4 מ קר א"ל12]] אינון ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 פר6 י* / ודאי] ודאן ו6 י* ודאין ג א"ל13 / תמן] כמא פר6 כמה ס”א תמן) קר כמה א"ל14 / תמן איהו רחצנו דקדושא דלעילא] כמא אינון וקדושא דלעילא ל2 מס4 כמה אנון וקדושא עילאה פ4 / איהו] אנון ו6 אינון פר6 י* / דקדושא] וקדושא פר6 קר / דלעילא] דלעיל פ2 עלאה קר  41 בר נש] ברנש נ23 א16 מס4 י* / לאתתקפא] לאתתתקפא נ23 ולאתתקפא א16 לאתקפ‘ פ4

דף קפה ע”א

 1 ושלוה] ושלטנו מ7 ר1 לית‘ א16 / אית] איהי נ23 / ליה] ליה ושלוה א16 להו י* / דישתדל] דאשתדל ו5 ט1 נ23 פ2 א16 ו6 ל2 קר י* דאישתדל פר6  2 כד] כך ו6 / אזלא] אזלת ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פר6 קר אזלה ו6 / ואכרזת] ומכרז‘ קר  3 בהדיה] בהדה מס4 / בקברא] בנוקברא נ23  4 נטרת ליה] נטרת עליה ו5 ט1 נטרא לגופא מ7 ר1 נטרה עליה נ23 אגינת עלה פ2 / אזלא] אזלת קר / לאתרה] לאתר ר1 לאתריה ו6 לארעא מס4 / איהי] לית‘ פ4 איהו פר6 / אזלא קמה] אזלת קמה ו5 ט1 ו6 קר י* אזלת קמיה מ7 נ23 פ2 אזלא קמיה ר1 פר6 אזלא קמא ל2  5 מקמה] קמה ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 קר קמיה נ23 ל2 פ4 פר6 מס4 / דעאלת] דאזלת ל2 פ4 פר6 מס4 קר / לדוכתה] לדוכתהא א16 לדוכתיה ו6 לדוכתא ל2 מס4 / וקיימא] וקיימת ט1 מ7 נ23 ר1 א16 י* וקיימה פר6 / עליה] עלה ל2 פר6 מס4  6 דב”נ] דברנש נ23 א16 י* וכד ברנש מס4 / דיתער] יתער מס4 דאתער קר י* / דיקומון] די יקומון מ7 דיקום פ4 דקומון קר / מתייא] מתין ו5 ט1 נ23 פ2 מתים ו6 ל2 פר6 מס4 עם מתייא פ4 מיתי‘ קר מיתייא ר1 י* / דעלמא] בעלמא מ7 / ואיהי] איהי מס4 / מלפא15] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י* / סניגורא] סניגוריא ט1 סניגוריאה פ2  7 הה"ד] הא דכתי' ל2 / בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך] גו‘ ו5 ט1 לית‘ מ7 נ23 פ2 ר116  11-7 הה”ד...סניגוריא עלך] לית‘ י*  8-7 והקיצות היא תשיחך בהתהלכך תנחה אותך] לית‘ ו6  8 כמה דאתמר] כמא דאוקי' מס4  9-8 דשכיב גופא] דגופא שכיב פ4  9 בקברא(1)] לקברא א16 ו6 ל2 מס4 לקיברא פר6 / דהא] לית‘ ו6 / בקברא(2)] לית‘ מ7 ר1  10 היא תשיחך[פר6 מ קר]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 היא ל2 מס4 / דיתערון] דאיתערון מס4  10-11 בזמנא דיתערון מתי עלמא מן עפרא.היא תשיחך למהוי סניגוריא עלך] בזמנא דיקומון מתייא דעלמא ואיהי מלפא סניגוריא עליה א"ל17  11 היא] לית‘ פר6 / למהוי סניגוריא עלך[מ]] דליהוי סניגוריא עליה ו5 א16 דלהוי סניגורא עליה מ7 ר1 ו6 דלהוי סניגוריא עלך ודאי נ23 דלהוי סניגוריאה עליה פ2 דליהוי סניגוריא עליה ט1 למיהוי סניגוריא עליה ל2 מס4 למהוי סניגורא עליה פ4 דליהוי סניגורייא עליה פר6 למיהוי סניגורייא עליה קר / היא תשיחך(2)] לית‘ פ4 / היא תשיחך(3)] תשיחך קר  12 יקומון] דיקומון י* / מעפרא] מן עפרא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 מעפר פ4 בעפרא מס4 / אורייתא] דאורייתא י* / יתנשי] אתנשי נ23 מס4 / מנהון] מינייהו ו5 מ7 נ23 מנייהו ט1 ר1 מיניהו פ2 / דהא] דרזא פר6 / כדין] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1  13 ההיא(1)[מ קר י*]] ההוא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ל2 פ4 מס4 לית‘ א16 ?18 פר6 / אסתלקו] איסתלקון מ7 יסתלקון ר1 / ההיא(2)[מ קר י*]] ההוא ו5 ט1 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 / נטירא] נהירא מ7 ר1  14 כמלקדמין] כמדלקדמין ר1 / ואיהי] ואיהו מ7 ר1 / תמלל] תמליל ו6 / מתתקנן] מתקנן מ7 י*  15 דהוו בקדמיתא[מ קר י*]] דהוה בקדמיתא ו5 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 דהות מקדמת דנא מ7 דהוה בקדמית נ23 דהוה מקדמת דנא ר1 דהוה בקדמיתאי ל2 / אינון] אלין נ23 לית‘ י* / יכיל לאדבקא לון] יכיל לאתדבקא לון ו5 מ7 ר1 יכיל לון לאדבקא נ23 יכיל לאדבקא לון בנפשיה א16 יכיל לדבקא לון ל2 פ4 פר6 מס4  16 ואיהו אשתדל בהו ולא אתדבק בהו] לית‘ נ23 / אשתדל] דאשתדל י* / בהו(1)] בה מ7 ר1 / ולא אתדבק בהו[מ קר]] ולא אדבק בהו ו5 ולא אדבק ט1 מ7 פ2 ר1 ולאתדבקו ולא יכיל א16 לא אתדבקו ו6 מס4 ולא אתדבק ל2 פ4 ולא איתדבק פר6 ולא אתדבקן י* / כלהו] וכולהו ו6 / במעוי] במעיהון מ7 ר1 דמעוי ו6 / מתתקנן] מתקנן א16 פ4 / ואורייתא] ואורייתא איהי ו5 מ7 נ23  17 תמלל] איהי תמלל ט1 פ2 ר1 תמליל נ23 ו6 י* / אמר] אומ‘ נ23 א16  18-17 כל מאן דאשתדל[פ4 מ קר]] כל ההוא דאשתדל ו5 ט1 נ23 פ2 א16 ו6 ל2 י* כל ההוא דישתדל מ7 ר1 מס4 כל ההוא דאישתדל פר6  18 זכי] זכא ו6 / בה] בהו ל2 פר6 ביה י* / לעלמא] בעלמא ו5 פ2 פ4 י* / והא אתמר] והא אוקמוה נ23  19 ב”נ] ברנש נ23 א16 מס4 י* / דלא זכי] דזכי ט1 / לאשתדלא] לאשתדל ו5 פ2 / בהאי עלמא באורייתא] באורייתא בהאי עלמא ו5 מ7 פר6 י* באוריתא בהאי עלמא ט1 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 בהאי עלמא באוריתא פ4 מ קר  20 נפיק] נפק מ / נטלין] נטלי ל2 מס4 / ליה לגיהנם[מ קר]] ליה גו גיהנם ו5 ט1 א16 ו6 י* ליה גו גהינם נ23 פ2 ליה בגהינם פ4 / אתר] באתר א16 / יהא] אית מאן א16 יהי ו6  21 מרחם] דירחם א16 לית' {מאן דמרחם} מס4 / דאקרי] ואקרי מס4 / עליה] ליה מ7 ר1 / בור שאון טיט היון] בו”ר שאו”ן טי”ט היו”ן ו519 ט120 פ2 בור שאון טיט ר1 / כד”א] כמא דכתי‘ ו5 ט1 פ2 ו6 פר6 כמה דכתיב מ7 נ23 ר1 כמ"ד מס4  22-21 כד"א...אשורי] לית' א"ל21 / מבור שאון מטיט היון] מבו”ר שאו”ן מטי”ט היו”ן ו522 ט123 פ2  22 מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשורי] וכו‘ פ4 / ויקם על סלע רגלי כונן אשורי] גו‘ ו5 פ2 וגו‘ ט1 נ23 א16 קר לית‘ מ7 ר1 ו6 מס4 י* / ובגין כך] ובגיני כך ו5 פ2 / ההוא] האי מ7 ר1  23 בהאי עלמא] בהאי פ2 / ואתטנף] ואתנף ט1 ויתטנף א16 ואטנף ו6 ואיתטנף פר6  24 הוא] איהו נ23 / אתר] אתרא נ23 לית‘ א16 ו6 / להו] ליה ו5 פ2 ו6 לית‘ י* / באורייתא] באורייתא בהאי עלמ‘ ו5 פ2 באוריתא בהאי עלמא ט1  25 רק(1)] ריק מ7 פ4 י* רק כד”א נ23 רק אין בו מים ו6 / רק(2)] ריק מ7 פ4 י* / הוה] הוו מ7 י* לית‘ פר6 / ביה] לית‘ נ23 בהו א16 ל2 פ4 פר6 בה ו6 / ותא חזי] ת”ח נ23 פ4 / הוא] היא י*  26 לא] דלא קר / אתגלו] גלו מ7 נ23 ר1 פ4 יתגלו א16 / דאסתלקו] דיסתלקו פר6 מס4  27 מאורייתא] מן אוריתא ל2 מס4 / ואשתבקו] ואשבקו ו6 / מינה הה”ד] מינה דשבקו אוריתא דכתי‘ נ23 / מי האיש החכם ויבן את זאת וגו‘] לית‘ א16 / וגו‘[ל2 פר6 מ קר]] ואשר דבר פי יי‘ גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 ר1 ו6 מס4 י* וכו‘ נ23  28-27 ויבן את זאת וגו‘ על מה אבדה הארץ וגו‘] וכו‘ פ4  28 וגו‘(1)[מס4 מ קר]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* נצתה במדבר מבלי עובר ל2 פר6 מס4 / וגו‘(2)[מ]] גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 י* אשר נתתי לפניהם א16 אשר נתתי לפניהם וגו‘ ל2 פר6 קר / אמר] אומר ר1  29 מבלי דעת] מבלי דעת גו‘ ו5 ט1 פ2 מבלי דעת וגו‘ מ7 ר1 ל2 פר6 י*24 / כך] [כך] י* / על קיומא דאורייתא[י*]] באורייתא ו5 מ7 נ23 באוריתא ט1 פ2 ר1 על קיומ‘ דאוריתא פ4 על קיימא דאורייתא פר6 על קיומא דאוריתא מ  30 בקיומיה] לית‘ ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* קיימא נ23 / דאיהו] דאיהי מ7 נ23 מס4 קר י* / דעלמין] לעלמין ל2 פ4 פר6 מס4 / עילא[פ4 פר6 מס4 מ קר]] לעילא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* / ותתא] ולתתא פ2  31 יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי] וגו' ר1 וכו‘ פ4 / חקות שמים וארץ לא שמתי] גו‘ ו5 ט1 פ2  32 הבורה] הבורה גו‘ פ2 / דארמיאו] דארמיו ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 פר6 קר דרמיו א16 דאמיו מס4 דארמא י* / ליה] לית‘ ו5 ט1 פ2 ל2 פ4 פר6 מס4 לו נ23  33 רזא דמהימנותא] מהימנותא נ23 / אי נחשין ועקרבין הוו ביה אמאי[ו6 פ4 מ]] אמאי ו5 ט1 נ23 פ2 אמאי לא מ7 ר1 והבור רק אין בו מים מים אין בו אבל נחשים וכו‘ אי נחשים ועקרבים הוו ביה אמאי א16 מס4 קר י*  34 למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו] השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר גו‘ ו5 ט1 השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר גו‘ פ2 לית‘ מ7 ר1 הצלה גמורה נ23 למען הציל אותו מידם וכו‘ א16 הציל אותו מידם ו6 למען הציל אותו מידם פ4 י* מידם להשיבו אל אביו ג(ס"י) / וכי] לית‘ א16 וכתי' למען הציל וכי מס4 / דהא] דלא ר1  34-35 וכי לא חייש...למען הציל אותו] וכתי' למען הציל וכי לא חייש ראובן להאי דהא אינון נחשין ועקרבין ינזקון ליה היך אמ' להשיבו אל אביו ל2  35 נחשין ועקרבין] נחשים ועקרבין ט1 י* נחשי‘ ועקרבים נ23 נחשים ועקרבים ר1 מס4 קר נחשים ועקרבי‘ פ2 / ואיך[מ א"ל25]] היך ו5 ט1 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 והיך מ7 נ23 ר1 קר איך י* / אל] את נ23 / וכתיב למען הציל אותו] לית‘ פ4 מס4 ג א"ל26 / אותו] אותו מידם מ7 ר1 ו6 י*  36 בידייהו] בהדייהו פ4 / דאחוי[מ י*]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / ורעותא] ורעותיה א16  37 טב למנפל ליה[מ קר]] טב ליה למנפל ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* למיעל ליה ל2 פ4 טב למיעל ליה פר6 מס4 / לגו גובא] בגו מ7 ר1 לגו ל2 פר6 מס4 / דנחשין ועקרבין] נחשים ועקרבי‘ מ7 דנחשים ועקרבים נ23 י* נחשין ועקרבים ר1 נחשין ועקרבין ל2 פר6 נחשי‘ ועקרבין פ4 נחשים ועקרבים מס4 דנחשי‘ ועקרבי‘ קר  38 יתמסר] יפול מ7 ר1 איתמסר נ23 אתמסר י* / בידא] בידוי ו5 ט1 נ23 פ2 ו6 י* / דשנאוי] דשנאוהי נ23 / מרחמי] מרחמין מס4 / עליה] ע(י)לוי י* / אמרו] אמ‘ פ2 / יפיל] יפול ל2 פ4 פר6 מס4 קר / ב”נ] ברנש נ23 א16 מס4 י* אנוש פ2 / גרמיה] גרמי מס4 / לאשא] לאש א16 לית‘ י* / או] לית‘ י*  39-38 דלא מרחמי...בידא דשנאוי] לית‘ מ7 ר1 ו6  39 לגובא] לגוב ו5 ט1 פ2 א16 לגו ל2 פר6 מס4 / דנחשין ועקרבין] נחשין ועקרבין ו5 ט1 א16 ל2 פר6 דנחשים ועקרבים נ23 י* נחשים ועקרבי‘ פ2 דנחשי ועקרבי פ4 נחשים ועקרבים מס4 דנחשי‘ ועקרבים קר / יתמסר] ינפול נ23 יפול א16 פר6 י* / בידא] בידוי ו5 ט1 פ2 / דשנאוי] דשנאוי דלא מרחמי ו5  1-39 (דזעירין אינון דיכלי לאשתזבא ובגין כך אמר למען הציל אותו מידם)[ד"א27]] לית‘ ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 י* א"ל28 דלא מרחמי ט1 פ2 דלא מרחמין עליה מס4 דזעירין אינון דיכלון לאשתזבא ובגין כך אמר למען הציל אותו מידם מ דזעירין אינון דיכלין לאשתזבא ובג”כ אמר למען הציל אותו מידם קר

דף קפה ע”ב

 2-1 אתר דנחשים ועקרבים אי איהו צדיקא קב”ה] קב”ה איהו צדיקייא ו5 קב”ה אי איהו צדיקא ט1 נ23 מ קר קב”ה צדיקא מ7 ר1 קב”ה איהוא צדיקיא פ2 איהו צדיקא קב”ה א16 קב”ה אי הוא צדיקייא ו6 קב”ה איהו צדיק ל2 פ4 קב”ה איהו רחום צדיקא פר6 אי איהו צדיק קב“ה מס4 י* אתר דנחשים ועקרבים קב"ה אי איהו צדיקא א"ל29  2 ירחיש] ואירחיש ל2 וארחיש פ4 ורחיש פר6 / דזכו] דזכות א16 / דאבהן] אבהן מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4  3 לב”נ] לברנש נ23 א16 י* / וישתזיב] ואשתזיב י* / דיתמסר בידא] דאתמסר בידוי ו5 פ2 דאיתמסר בידא ט1 פר6 דאתמסר בידא א16 ו6 ל2 י* דאתמסר בידייהו מס4  4 למען] לית‘ ל2 פר6 מס4 / הציל] להציל ל2 פר6 מס4 / ולא] דלא פ4 / למען] ולמען א16  5 ותו לא אלא] אלא מידם פ4 (לגובא) [ותו לא] אלא י* / לא אלא] כך א16 / מן ידייהו] מינייהו מ7 נ23 מנייהו ר1 מידייהו א16 מאן ידיהו ו6 מידיהו פ4 / בגובא] בגופא י*  6 כתיב] אמר מ7 ר1 / ויצילהו מידם] לית‘ מס4 י* / מידם] מידם גו‘ ו5 ט1 / כמה] כמה הוה א16 / חסידותיה] חסידותיו ו6 חסידותה פ4  7 שותפותא] שתופא נ23 שותפתא י* / וחכימותא[ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* א"ל30 / דלהון] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4  8 קטלו] קטילו ל2 מס4 / (ס”א ל”ג והא דקטלו כל דכורא)[מ]] והא קטלו כל דכורא ו5 ט1 פ2 ו6 ל2 פ4 פר6 לית‘ מ7 נ23 ר1 ג(ס"י) קר א"ל31 ואי קטלו כל דכורא נודה א16 והא קטילו כל דכורא מס4 והא י* / לא די] לית‘ א16 לאו די פר6 ולא די קר לאו דיי י* / לא די לון] {לא די לון} מס4 / לון] להון י*  9 אלא דנטלין[א"ל32]] אלא דנטלו ו5 ט1 נ23 פ2 ו6 פ4 קר י* דנטלו מ7 ר1 אלא נטלו א16 אלא דנטלון פר6 / וכספא] לית‘ פ4 / וכל בעירי] וכל בעירא מ7 ר1 / דיקר] יקר ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י* / מאן] מה ו5 ט1 פ2 א16 ו6 פר6 י*  10 דאשתכח] דאשכחו מ7 פ2 ר1 דאישתכח א16 / ולא די כל דא אלא דאפילו כל מה דבחקלא נטלו] ולא דיי לון כל דא דנטלא כל מה דאשכחו בקרת‘ דאפי‘ כל מה די בחקל‘ נטלו ו5 ולא דיי לון כל דא דנטלו כל מה דאשכחו בקרתא דאפי‘ כל מה די בחקלא נטלו ט1 ואפילו כל מה דאשכחו בבר נטלו מ7 ר1 ולא די לון דנטלו כל מה די בקרתא אלא אפי‘ כל מאי די בחקלא נטלו נ23 ולא די לון כל דא דנטלו כל מאן דאשכחו בקרת‘ דאפיל‘ כל מה די בחקלא נטלו פ2 ולא די לון כל דא דנטלי כל די בקרהא אלא דנטלו כל די בחקלא א16 ולא די לון כל דא אלא דנטלו כל מה דאשכחו בקרתא דאפי‘ כל מה דבחקלא נטלו ו6 דאפי‘ כל מאן דחקלא נטלו ל2 פר6 ואפי‘ כל מאן דחקלא נטלו פ4 ואפי' כל מאן דבחקלא נטלו מס4 ולא די כל דא דאפילו כל מאן דבחקלא נטלו מ ולא די כל דא דאפי‘ כל מאן דבחקלא נטלו קר ולא דיי להו כל דא דנטלו כל מה דאשכחו בקרתא אלא דאפילו כל מה די בחקלא נטלו י* דאפי' כל מה דבחקל' ג ולא די כל דא אפילו כל מה דבחקלא נטלו א"ל33  11 ואת אשר בשדה לקחו] ואת כל אשר בעיר ואת כל אשר בשדה בזזו ל2 וכו‘ פ4 ואת כל אשר בשדה בזזו מס4 וגומר י* / כי האי[פ4 מ]] כהאי ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י*  12 אשתזיב] אשתזיבת מ7 ר1 אשתזבא י* / אלמלא] כ”ש א16 / יפול] אי?34פול א16 / בידייהו] בהדייהו פר6 / לא] דלא ד"א / ישארון] ישתארון א16 פר6 מ  12-13 אומצא בעלמא...אשתארותא בעלמא] אשתארותא א"ל35  13 בעלמא] כללי א16 / טב] טב ליה ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 פר6 קר / ישארון] אשתארון ל2 מס4 אישתארון פר6 ישתארון קר / אשתארותא] אשארותא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2  14 כלום] לית‘ מ7 ר1 / לעלמין] לית' מס4 / אי] לית‘ פר6 / לא] ולא ט1 / יכלין] יכלון ו5 ל2 י* ייכלון ט1 ר1 ו6 פר6 יוכלון א16 / וישתאר] ואשתאר ר1 א16 י* / כל] לית‘ נ23  15 גופיה] גופא פ4 / ואתיב36] וייתי פ4 מ קר ואתא פר6 מס4 ואותיב ג(ס"י) ואייתי ד"א / ועל דא] וכל דא פ4  16-15 ועל דא...דימות התם] לית‘ י*  16 אע"ג] אעפ"י מס4 / דימות] די ימות א16 / אמר] לית‘ ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל37 / איננו(1)] איננו אפילו מת קר איננו (אננו) י* / ולא אמר איננו] ולא אמ' אינינו ולא מא' אינינו ל2 / ולא] לא י* / איננו(2)] ואיננו י* / אלא אמר[פ4 מ]] אלא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י*  17 אפי‘ מת] ואפילו מית י* אפי' מת מיד וישב וכו' ג / מאי דעבד] מה עביד ו5 ט1 פ2 מה עבד מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* מה {ד}עבד א16 מאי עבד מ קר / דאיהו] איהו א16 מס4 / בחכמתא הוה שתיף] בחכמה שתף ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 י* בחכמה עבד שיתף א16 בחכמתא שתף ל2 מס4 בחכמתא שתיף פ4 מ קר בחכמתא שיתף פר6  18 דכתיב] ואמ‘ א16 / לא תכוהו] ולא תכוהו א16 י*  19 דהא] הא י* / משמשי] משמשן פ2 משתמשי י* / לאבוהון] לאביהון ו6 / חד וחד] חד חד ט1 מ7 ר1 חד פר6 מס4 / יומא חד] יומא ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ו6 מס4 י*  20 דבההוא] לההוא ו6 / דהוה] לית' מס4 / שמושא דיליה] דשמושא דיליה מס4 שמיש י* / יתאביד] אתאביד ו5 מ7 נ23 פ2 א16 י* איתאביד ט1 ר1 פר6  21 כתיב] לית‘ מ7 ר1 אמר פ4  22-21 והנה אין יוסף...אל אחיו] לית' מס4 / ויקרע את בגדיו והנה אין יוסף דייקא אפי‘] דייק‘ אפי‘ ו5 ט1 דיקא ואפילו מ7 נ23 ר1 דיק‘ אפי‘ פ2 ו6 ויקרע את בגדיו והנה אין יוסף בבור דייקא אפי‘ א16 פר6 והנה אין יוסף דיקא אפי‘ פ4 ויקרע את בגדיו והנה אין יוסף דיקא אפילו מ והנה אין יוסף דייקא אפי‘ קר וכו‘ והנה אין יוסף דייקא אפילו י*  22 יוסף] יוסף בכור ל2 / (חי או) מית] חי או מת ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מ קר י* מת פ4 א"ל38 ד"א / מיד] מאי י* / וישב] וישב ראובן ל2 / ויאמר הילד איננו] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6  23 ואפילו] ואפילו חי או מת י* / מההוא זבינא] מההוא זבינו קר / דאשתתיף בהו שכינתא] דאשתתפו בהו שכנתא ו5 ט1 א16 ו6 דאשתתפו בההיא שעתא לשכינתא מ7 ר1 דאשתתפו בהו שכינתא פ2 ל2 מס4 קר י* דאשתתף בהו שכינתא פ4 מ דאישתתפו בהו שכינתא פר6  24 לא] לית‘ ל2 פ4 / ראובן] יוסף ראובן ט1 / מההוא] בההוא נ23 / זבינא[מס4 מ]] זבינו ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר י* / דיוסף] דיוסף אוקמוה דאשתתפו בההוא שעתא לשכינתא וע”ד לא ידע ראובן מההוא זבינו דיוסף נ23 / ולא] ועל דא ו6 / ליה] לית‘ ל2 פ4 מס4 / ההוא זמנא] ההוא יומא מ7 ר1 ההוא זימנא נ23  25 דאתגלי] דאתליא מס4 / יוסף] ההוא יוסף ט1 / לאחוהי] לאחוי מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פר6 מס4 קר / לראובן] ראובן מס4 / בגין[מ קר]] לית‘ ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י*  26 ליה ליוסף] ליה וצלי משה ואמ‘ ליוסף נ23 / ואל ימות וגו‘[מ קר]] ואל ימות גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 ר1 ו6 פ4 מס4 כו נ23 וגו‘ א16 ל2 פר6 ואל ימות י*  27 דידע דאשתקיל] דאשתקיל ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 פ4 דהא אשתקיל נ23 דידע דיסתלק א16 דידע דאסתלק ו6 דידע דאישתקיל פר6 / בכירותיה] בכורתיה פר6 בכירותיה39 {בכורתיה} מס4 בכרותיה י* / ואתיהיב ליוסף[מ]] לית‘ ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* ואתייהיב ליוסף קר / וצלי] ויכלי ל2 ושלים י*  28 משה] מרעה א16 ו6 / ואל ימות] ואל ימות גו‘ ט1 גו‘ פ2 ואל ימות וגו‘ פר6 קר לית' מס4 / ימות] ימות גו‘ ו5 / ואתקיים(1)] אתקיים מ7 ר1 ואיתקיים פר6 / ואתקיים בעלמא דאתי] ובעלמא דאתי ו5 ט1 פ2 א16 פ4 פר6 קר י*  29-28 ואמר יחי...מאי טעמא] לית‘ נ23  29 ובגין דעבד] ובגין דא דעבד נ23 / מההוא[פ4 מ קר]] על ההוא ו5 ט1 מ7 נ23 ר1 פ2 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / דעביד] דעבד מ7 ר1  30 קיים] חייס פר6 ק40{ח}יים מס4 / ליה] עליה ו6 ל2 פר6 מס4 י*  31 וגו‘[מ קר י*41]] וישחטו שעיר עזים גו‘ ו5 ט1 פ2 וישחטו שעיר עזים מ7 נ23 ר1 וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם א16 ל2 פר6 לית‘ ו6 וכו‘ פ4 ויטבלו את הכתנת בדם מס4 / דבגין] בגין נ23 א16 פ4 מס4 / דמיא] דמי ו6 י* / דב”נ] דברנש נ23 א16 י* / ת”ח] ת”ח דקב”ה מדקדק עם צדיקיא ו5  32-31 אע”ג דמלה אתיא כדקא חזי קב”ה[מ]] דקב”ה מדקדק בהו בצדיקיא אע”ג דמלה דקב”ה מדקדק עם צדיקיא אע”ג דמלה אתיא כדק‘ חזי קב“ה ט1 פ2 אתיא כדקא חזי קב”ה מ7 דקב"ה מדקדק בהו בצדיקיא אע"ג דמלה אתיא כדקא חזי קב"ה ר1 ל2 קב”ה מדקדק בהו בצדיקייא אע”ג דמלה אתיא כדקא חזי קב”ה א16 ו6 דקב”ה מדקדק עם צדיקייא אע”ג דמלה אתיא כדקא חזי קב”ה פ4 דקב”ה מדקדק בהו בצדיקייא אע”ג דמלה אתייא כדקא חזי קב”ה פר6 דקב”ה מדקדק בהו בצדיקייא אע”ג דמלה אתיא כדקא חזי קב”ה מס4 י* דקב”ה מדקדק עם צדיקיא אע”ג דמלה אתיא כדקא חזי קב”ה קר  32 בהו] לית' מס4 / בצדיקייא[נ23 מ י*]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 ר1 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 קר / אפילו] אע”ג דמלה אתא כדקא חזי קב”ה מדקדק בהו נ23 לית‘ פ4 / כחוט השערה] חוטא דשערא ו6 כחוטא דשערא ל2 פר6 מס4 קר י*  33 כדקא יאות[מ]] כדקא חזי ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / דאקריב] דאיהו אקריב נ23 / לגבוי] לגבי ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 מ קר י* לגביה פר6 / שעיר] שעי”ר ט142 פ2  34-33 דדינא קשיא] דדינ”א קשי”א ו543 פ2  34 בגין[ד"א]] לית‘ ו5 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / דאיהו] הוא י* / שעיר[ד"א]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*  35 בהאי שעיר] בהאי בשעיר ו5 ט1 פ2 א16 ו6 י* בהאי דשעיר מ7 נ23 ר1 בההוא שעיר מס4 / דמא] דהא י* / באיהו] איהו ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 י* ואיהו א16  35-36 דיליה באיהו כתיב] דילי' דהא דילי' איהו דכתיב ביה א"ל44  36 כתיב] כתיב ביה נ23 דכתיב י* / הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו] הלבישה על ידיו גו‘ ו5 ט1 פ2 וגו‘ מ7 ר1 הלבישה על ידיו כו נ23 לית‘ ו6 הלבישה על ידיו וכו‘ פ4 הלבישה על ידיו י*  37 בגין כך] בגין כך כתיב נ23 בגיניה כך א16 בגיני כך ו6 בג”ד י* / בדם] לית‘ ו5 ט1 פ2 א16 ל2 פר6 / אקריבו ליה] אקריבו ל2 מס4 / כתונתא] כתונא מ7 כתנתא נ23 י* כנ כנתה ר1 / וכלא דא] וכל דא מ7 ר1 וכלא ו6  38 לקבל] לקביל ל2 פר6 מס4 / דכתיב] לית‘ נ23 א"ל45 / חרדה גדולה עד מאוד] וכו‘ פ4 / גדולה עד מאוד] גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 ר1 ו6 גדולה נ23  39 הכתנת בנך היא אם לא] וכו‘ פ4 / היא אם לא] לית‘ ו6

דף קפו ע”א

 1 רבי חייא אמר] א”ר חייא נ23 / ביה כתיב] ביה מה כתיב מ7 נ23 א16 ל2 / אם לא] לית‘ ו6 / ליה כתיב[מ]] מה כתי‘ ו5 ט1 נ23 פ2 ו6 ליה מה כתי‘ ר1 פ4 פר6 מס4 י* ביה מה כתיב הכר נא קר  2 הכתנת] הכר נא הכתנת פר6 / היא] לית‘ ו5 נ23 / בהו בצדיקיא] עם צדיקייא פ4 עם בהו בצדיקיא מס4 / בצדיקיא] צדיקייא ו6  3-2 דאינון עבדין] דעבדי פ4  3 רבי אבא אמר[פר6 מ קר]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 י* ג(ס"י) א"ל46 / (נ”א א”ר אבא)[ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 מס4 י* ג(ס"י) א"ל47]] אמ"ר ל2 לית‘ פ4 פר6 מ קר / כיון] וכיון פ4 / דחמו כלהו] דכולהו נ2348 / ההוא] לית‘ נ23  3-5 כלהו שבטין...דלא יכילו] דלא יכילו ולנחמא ליה מס4  4 אתנחמו] ואתנחמו א16 / וודאי ויהיבו] ודאי יהיבו ו5 ט1 מ7 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 ודאי ויהבו נ23 וודאי יהיבו פ2 מ קר וודאי יהבו ו6 ודאי ויהיבו י* ד"א / ויהיבו] יהיבו א"ל49 / עליה דיוסף] ביוסף ל2 פ4 דיוסף פר6 / דיפדון ליה[ג ד"א]] לית‘ ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 י* ויפדון ליה מ קר / אלמלא] אי פ4 / ישכחון] דישכחון נ23  5 כיון דחמו] בגין דחמו מ7 כיון דחמי י* / דלא] ולא פ4 / ואעברו ליה] ואעברוה מ7 ר1 י* ואעברו נ23 ל2 פר6 ואעברוהו א16 ו6 לאעבר‘ ליה קר / בגין] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 פר6 י*  6 דאיהו] לית‘ א16 / הוה מלכא] מלכא נ23 דהוה מלכא א16 מלכא הוה ו6 / (וכדין ס”א וכיון ד)אעברוהו] וכדין אעברו ו5 ט1 פ2 פר6 וכדין אעברוה מ7 ר1 וכדין אעברוהו נ23 ו6 ל2 פ4 מס4 מ י* וכדין אעברו ליה קר וכיון דאעברוהו ג א"ל50 / (וכדין ס”א וכיון ד)אעברוהו מעלייהו] לית‘ א16 / מה כתיב] הה”ד ו5 ט1 פ2  7 ויהי בעת] ויה”י בע”ת ו551 / וגו‘[מ]] מאת אחיו גו‘ ו5 ט1 פ2 מאת אחיו ויט עד איש עדולמי ושמו חירה מ7 נ23 ל2 פר6 מס4 ויט עד איש עדולמי ושמו חירה ר1 מאת אחיו וגו‘ א16 מאת אחיו ו6 י* וכו‘ פ4 מאת אחיו ויט עד איש עדולמי וגו‘ קר / ואמר[פר6 מ]] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 קר י*  8 בשמים] משמים מס4 / ברד וגחלי אש] וגו‘ קר  9 סמכין] סמכי א"ל52 / קיימי] קיימין ר1 קיימו פר6 / יחידאי] יחידא י*  10 והא אוקמוה] לית' א"ל53 / חכמות] לית‘ ו6 י* חכמת נשים מס4 א"ל54 / חכמות בנתה ביתה] לית‘ א16 / עמודיה שבעה] גו‘ ו5 ט1  11 כלהו] לית‘ פ4 פר6 מס4 / אינון קיימי] לית‘ מ7 קיימין ו5 ט1 נ23 פ2 ר1 קיימי א16 ו6 י* ג א"ל55 / דרגא] לית‘ א16 / דאקרי] דכתי‘ ו5 ט1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 י* דאיקרי צדיק דכתי' ר1 ואוקמוה דאיהו צדיק דכתיב קר / צדיק[מ]] וצדי”ק ו556 ט157 פ2 וצדיק מ7 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 קר י* / יסוד] יסו”ד ו558 ט159 פ2 / עולם] עול”ם ט160 פ2  12 אתברי(2)] לית‘ ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פר6 מס4 י* / שכלולא] שכלילא נ23 שכללותא י* / ותקונוי] ותיקונן אתברי א16 ותיקונו מס4 / נקודא] נקודת ו5 ט1 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 י* נקוד‘ מ נקודה קר  13 דעלמא ואמצעיתא[מ קר]] עלמא אמצעיתא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* עלמא ואמצעיתא פ4 פר6 מס4 / ציון] ציו”ן ו561 ט162 פ2 / מזמור לאסף אל] לית‘ א16  14-13 אל אלהים יי‘ דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו] לית‘ מ7 ר1  14 ממזרח שמש עד מבואו] גו‘ ו5 ט1 פ2 וגו‘ ו6 וכו‘ פ4 ממזרח ועד מבאו מס4 / ומאן אתר מציון דכתיב] לית‘ ו6 / מציון] לית‘ ו5 ט1 פ2 א16 פ4 פר6 מס4 / דכתיב] לית' א"ל63  15 אלהים הופיע] גו ו5 גו‘ ט1 פ2 לית‘ מ7 ר1 א16 ו6 כו נ23 וגומר י* / אתר] לית‘ מ7 ר1 ו6 / דשכלולא] דשכלילא נ23 דאשתכלליתא א16 דאשתכלולא ו6 דאשתכללותא י* / דמהימנותא] במהימנותא ו5 ט1 פ2 א16 דא כמהימנותא ו6  16 שלימתא] שלמותא פ4 / כדקא יאות] כדקא חזי י*  17-16 (והשתא ישראל אתתקפו ביה ברזי דפקודי אורייתא בגין דכל יומא ויומא אתתקף בר נש בציצית דאתעטף ביה)64] והשתא ישראל אתתקפו בה דרזי דפקודי דאוריית‘ כגון בכל יומ‘ ויומ‘ אתתקף בר נש בציצית דאתעטף ביה ו5 והשתא ישראל אתתקפו בה ברזי דפקודי אוריתא כגון בכל יומא ויומא אתתקף בר נש בציצית דאתעטף ביה ט1 והשתא ישראל איתתקפו בה ברזי דפקודוי דאורייתא בגין דכל יומא ויומא אתתקף בר נש בציצית דאיתעטף ביה מ7 והשתא ישראל אתתקפו בה ברזי דפקודי אוריתא כגון בכל יומא ויומא אתתקף בציצת דאתעטף ביה נ23 והשת‘ ישראל אתתקפו בה דרזי דפקודי אורית‘ כגון בכל יומ‘ ויומ‘ אתתקף בר נש בציצית דאתעטף ביה פ2 והשתא ישראל איתתקפו ?????...כגון בכל יומא ויומא אתתקף בר נש בציצית דאתעטף ביה ר1 והשתא ישראל אתתקפו בה ברזי {ד}פיקודי דאוריתא בגין דבכל יומא ויומא אתתקף ברנש בציצית דאתעטף ביה א16 והשתא ישראל אתתקפו בה ברזי דפיקודוי אוריתא בגין בכל יומא יומא יתקף בר נש בציצית דאתעטף ביה ו6 והשתא ישראל אתקפו ביה ברזי דפקודי אוריתא בגין דכל יומא ויומא אתקף בר נש בציצית דאתעטף ביה פ4 והשתא ישראל איתתקפו ביה ברזי דפקודי אורייתא בגין דכל יומא ויומא איתתקף בר נש בציצית דאיתעטף ביה פר6 והשתא ישראל אתתקפו ביה ברזי דפקודי אורית' {בגין} בכל יומא וימוא אתתקף ברנש בציצת ואתעטף ביה מס4 והשתא ישראל אתתקפו ביה ברזי דפקודי אוריתא בגין דכל יומא ויומא אתתקף בר נש בציצית דאתעטף ביה מ קר והשתא ישראל אתתקפו בה ברזי דפקודי אורייתא בגין (ב)[ד]כל יומא ויומא אתתקף ברנש בציצית דאתעטף ביה י*  18 אשתכלל כל עלמא] אשתכללותא דכל עלמא י* / אתזן] יתזן א16 / ות”ח] ת”ח פ4  19 יי‘ ועליון יתן קולו וגו‘ כיון דאמר וירעם בשמים יי‘ אמאי כתיב] יי‘ גו‘ אמאי ו5 פ2 יי‘ וגו‘ אמאי נ23 אמאי מ7 ר1 יי‘ ועליון יתן קולו כיון דאמ‘ וירעם בשמים יי‘ אמאי א16 כיון דאמר וירעם משמים יי‘ אמאי ו6 יי‘ ועליון יתן קולו ברד וגחלי אש כיון דאמר וירעם משמים יי‘ אמאי פ4 מס4 יי‘ ועליון יתן קולו ברד וגחלי אש כיון דאמר וירעם משמים יי‘ אמאי פר6 יי‘ ועליון יתן קולו ברד וגחלי אש כיון דאמר וירעם בשמים יי‘ אמאי כתיב קר ה‘ כיון דאמר וירעם מן שמים ה‘ אמאי כתיב י*  20 הא] לית‘ נ23 א"ל65 / (ס”א אלא)[נ23 ג א"ל66]] לית‘ ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / (ועל מה ס”א עלמא)] על מה ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 פר6 מס4 י* עלמא א16 ו6 ג ועל מה מ קר / דאמינא] דאמונה א16  21 דציון] דציו”ן ט167 פ2 / איהו] איהי ו5 ט1 פ2 / שכלולא] שכלילא נ23 / אתזן] יתזן א16  22 ואינון חד אינון ציון וירושלם] חד ציון וחד ירושלם א16 י* חד ציון וירושלם ו6 / אינון ציון וירושלם] ציו”ן וירושל”ם ו568 ט169 פ2 ציון וחד ירושלם מ7 א"ל70 ציון וירושלם נ23 / דא דינא ודא רחמי] דא רחמי ודא דינא מ7 נ23 ר1 דא דינא ודא רחמן ו6  23 דאשתמע] אשתמע א16 / לבתר] לבר א"ל71 / דההוא] ההוא ו5 פ2 / קול(2)] קל מ7 ר1 / ואשתמע] ואשתמע כדין ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 פר6 מס4 קר י* א"ל72  24 נפקי דינין...דא] לית‘ פ4 / נפקי] נפקין ר1 פר6 קר נפקו א16 ו6 / וארחי] ואורחוי ו6 ואורחי מס4 י* וארחין קר / דדינא] בדינא ו5 ט1 פ2 דינא מס4 / ורחמי] וברחמי פ2 / נפקין] ונפקין נ23 נפקי מס4 / ומתפרשן] ואתפרשאן ו5 ט1 פ2 ומתפרשין פר6 י* ואתפרש מס4 ומתפרשי קר / בשמים] משמים מס4 מן שמים א"ל73 / יי'] ה' א"ל74  25-24 בי דינא ברחמי] ב”י דינ”א ברחמ”י ו575 ט176 פ2 בדינא ורחמי א16 ו6 דינא ורחמי פ4 בי דינא דרחמי פר6 בידינא ורחמי מס4 בדינא וברחמי א"ל77  25 ועליון] ועליון יתן קולו י* א"ל78 / אע"ג] ואע"ג מס4 / קול נפיק[מ]] קול נפקא ו5 ט1 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 קר י* קל נפקא מ7 ר1 קול נפקא ואשתמ”ע נפקי”ן דיני”ן ואורחי”ן דדינ”א ורחמ”י ונפקי”ן ומתפרש”ן מתמ”ן נ23  26 דינא ורחמי] רחמי ודינא פ2 / כדין] מיד מ7 נ23 ר1 / ברד] בר”ד פ2  27 אש] א”ש פ2 / מיא ואשא] מי”א ואש”א ו579 ט180 פ2 מייא ואשא פ4 פר6 י* מיא ואשא כלא דינא ורחמי קר  28 הוא יסודא] איהו יסודאה א16 הוא יסודאה ו6 / ארבע] ד‘ נ23 ו6 פ4 / עלאה] קדישא עילאה מס4  29 ארבע] ד נ23 ד‘ קר / מה כתיב] דכתי'81 דכתי' מס4 / מאת אחיו] גו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 נ23 ר1 / דהוה] דהוא א16 ו6  30 כדקאמרן] כד קאמרן ו6 כדאמרן פ4 כדק' אמר' מס4 כדקאמר י*  31 איש כנעני] איש כנעני ושמו שוע מס4 י* / כנעני הוה] בת כנעני הות מ7 בת כנעני הוה ר1 / הא] לית‘ ו5 פ2 ו6 פ4 מס4 קר י* / חברייא] חבריא כו‘ ו5 ט1 פ2 לית‘ מ7 ר1  32 ויקרא את שמו ער] ותקרא את שמו ער ר1 לית‘ פ4 / תלת] ג נ23  33 אשתארו[פ4 מס4 מ קר]] אישתאר ו5 ט1 אשתאר מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* / הוא] איהו פ4 הוה פר6

1 הטקסט מתחיל בדף קפד ע”ב, שורה 32 במרגליות. עמוד 119א בכתב היד.

2 הטקסט מתחיל בדף קפד ע”ב , שורה 32 - במרגליות. בעמוד 68ב של כתב היד וחלקו הראשון מצוי בדף 81 בכתב היד (דף קפד ע"ב שורה 8 וממשיך עד סוף שורה 31).

3 הטקסט מצוי בשוליים מסביב לטקסט אחר עד דף 232א [של כתב היד] (הצד השמאלי של העמוד) ואח”כ הטקסט ממשיך מהמקום שבו הוא נקטע בדף 235א [של כתב היד] (שורה שניה).

4 'כצ"ל'.

5 'כצ"ל'.

6 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש (שתיים בבסיס ואחת למעלה). במילה ’ברוך‘ המשולש נמצא בין האות‘ו‘ לאות ’ך‘ ובמילה ’ארור‘ המשולש נמצא בין האות‘ו‘ לאות ’ר‘.

7 כנ”ל, המשולש נמצא בין האות הלפני אחרונה והאות האחרונה של המילה.

8 כנ”ל.

9 'כצ"ל'.

10 'מצויין'.

11 לא לגמרי ברור מה כתוב שם.

12 'נ"א'.

13 'נ"א'.

14 'נ"א'.

15 המקום שבו אמורות להיות המילים 'מלפא סניגורא' משובש בכתב היד מס4. בכל אופן נראה שיש שם מקום רק למילה אחת – כנראה גם בכתב יד זה חסרה המילה 'מלפא'.

16 פ2 מדלג דילוג מן הדומה אל הדומה מן המילה ’אותך‘ בשורה 7 אל המילה ’אותך‘ בשורה 8.

17 'כצ"ל'.

18 מילה לא ברורה.

19 אין שם גרשיים אלא משולש הבנוי בשלוש נקודות (שתיים כבסיס ואחת למעלה) מעל מרכז כל מילה.

20 אין שם גרשיים אלא משולש הבנוי בשלוש נקודות (שתיים כבסיס ואחת למעלה) מעל מרכז כל מילה.

21 'כד"א ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשורי וגו' אדל"ג ליה'.

22 כנ”ל.

23 כנ”ל.

24 מבלי דעת וגומר.

25 'נ"א'.

26 'נ"א'.

27 'מצויין'.

28 'אדל"ג'.

29 'כצ"ל'.

30 'נ"א'.

31 'כצ"ל'

32 'כצ"ל'.

33 'כצ"ל'.

34 אות לא ברורה.

35 'נ"א'.

36 לא ברור מה כתוב בכתב יד ל2.

37 'כצ"ל'.

38 'כצ"ל'.

39 מעל מילה זו נמתח קו.

40 על אות זו נמתח קו.

41 וגומר.

42 אין שם גרשיים אלא משולש הבנוי משלוש נקודות שתיים בבסיס ואחת למעלה מעל האות י‘.

43 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש (שתיים בבסיס ואחת למעלה) במילה ’דדינא‘ המשולש נמצא בין האות ’י‘ והאות ’נ‘ ובמילה ’קשיא‘ השולש נמצא מעל האות ’י‘.

44 'נ"א'.

45 'כצ"ל'.

46 'כצ"ל'.

47 'כצ"ל'.

48 המילה ’חמו‘ כתובה מעל המילה ’דכולהו‘.

49 'כצ"ל'.

50 'כצ"ל'.

51 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש (שתיים בבסיס ואחת למעלה) במילה ’ויהי‘ המשולש מצוי מעל האות ’ה‘ ובמילה ’בעת‘ המשולש מצוי מעל האות ’ע‘.

52 'נ"א'.

53 'נ"א'.

54 'נ"א'.

55 'כצ"ל'.

56 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש. המשולש מצוי בין האותיות ’י‘ ו‘ק‘.

57 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש. המשולש מצוימעל האות ’ד‘.

58 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש. המשולש מצוי מעל האות ’ו‘.

59 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מצורת משולש מעל האות ’ו‘.

60 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש מעל האות ’ו‘.

61 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש. המשולש מצוי בין האותיות ’י‘ ו‘ו‘.

62 כנ”ל.

63 'נ"א'.

64 בדרך אמת כתוב: '(מן והשתא ישראל עד י"ו ביה) ועיין קמ"א א' כי שם מקומו'.

65 'כצ"ל'.

66 'כצ"ל'.

67 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש מעל האותיות ’י‘ ו‘ו‘.

68 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש. המשולש מצוי במילה ’ציון‘ מעל האות ’ו‘ ובמילה ’וירושלם‘ בין האותיות ’ו‘ ו‘ש‘.

69 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש מעל האותיות ’י‘ ו‘ו‘ במילה ’ציון‘ ומעל האות ’ו‘ במילה ’וירושלם‘.

70 'כצ"ל'.

71 'נ"א'.

72 'נ"א'.

73 'נ"א'.

74 'נ"א'.

75 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש מעל מרכזה של כל מילה.

76 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש מעל האות ’י‘ במילה ’בי‘ ומעל האותיות ’נ‘ ו‘א‘ במילה ’דינא‘.

77 'נ"א'.

78 'נ"א'.

79 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש מעל מרכזה של כל מילה.

80 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בצורת משולש מעל מרכזה של כל מילה.

81 מעל מילה זו כמה קוים כדי למחוק אותה.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]