THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Mi-Qets 199a - 200b

ספר הזוהר – פרשת ויהי מקץ

דף קצט (שורה 10) דף ר ע"ב (שורה 2)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ21, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג2פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס3 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* - (חילופין של רובין

דף קצט (שורה 10) דף ר ע"ב (שורה 2)

 10 אשר חלם להם וגו'] לית' מ7 ר1 וכו' פ4 / וגו'[מ קר]] לית' נ23 א16 ו6 מס4 י* ויאמר אליהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם ל2 פר6 / ר' חייא] ר' חזקיה א"ל(נ"א) / ואמר[מ קר א"ל(נ"א)]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י*  11 ובכשלו אל יגל לבך] וגו' מ7 ר1 ובהכשלו אל יגל לבך מס4 / לב"נ] לברנש נ23 מס4 י*  12 דיזכי[מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל(נ"א) / ולשמשא] לשמשא נ23 / ולילי] וליליא י*  13 בה] לית' מ7 ר1 ביה א16 ו6 פר6 / וכיון] דכיון י* / דברא] דברא ליה מ7 נ23 ר1  14 בה] לית' מ7 פ4 / ארחהא] אורחא מ7 ר1 אורחוי א16 אורח קא ו6 אורחהא ל2 / מנלן[פ4 פר6 מ קר]] מנא לן מ7 נ23 ר1 א16 ו6 מס4 י* / ולבתר] לית' פ4  15 יי'] אדני נ23 / היא] לית' ל2 מס4  15-16 ולא נטיר לה[מ קר]] לית' מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י*  16 עבר] עביד4 {עבר} מס4 / על פקודא] פיקודא נ23 פקודא ר1 ל2 מס4 על פיקודא א16 / חדא] {ח}דא א16 חד ו6  17 דאורייתא] לית' א16 ו6 באוריתא ל2 באורייתא פר6 י* מאוריתא מס4 / אתפסו] איתפס ר1 אתפס ל2 פ4 / בה] ביה מס4 / דאתחכם] אתחכם מ7 נ23 ר1 / בני עלמא] בני נשא מ7 ר1  18 דאורייתא] באוריתא ו6 / ליה] לית' מ7 נ23 ר1 / לאתעברא] לאעברא נ23 פ4 / מלכותיה מניה[מ]] מיניה מלכותא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 י* מלכותא מיניה ל2 מס4 חוביה מיניה פ4 מלכות' מניה קר / מן בנוי] לית' א16 / דאעבר] דעבר מ7 נ23 ר1 ו6 י*  18-19 ולאתפלגא מלכותא מן בנוי מאן דאעבר על אורייתא עאכ"ו] לית' ל2 פ4 פר6 מס4  19 ויוסף דהוה ידע אורייתא] ת"ח יוסף דקב"ה יהב ליה מלכותא נ23 ר1 א"ל(נ"א) ת"ח יוסף קב"ה יהב ליה מלכותא א16 ו6 ויוסף דהוא ידע אורייתא פר6 ת"ח יוסף דקב"ה יהיב ליה מלכותא י* / בידיה] בידוי נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י* / עלייהו] עליהון נ23  19-20 ויוסף דהוה ידע אורייתא ואחוי נפלו בידיה אמאי גלגל עלייהו כל גלגולא דא] תא חזי יוסף דקב"ה יהב ליה מלכותא ואחוי נפלו בידוי אמאי גלגל גלגולין עלייהו מ7 / גלגל עלייהו כל גלגולא דא] גלגל גלגולין עלייהו ר1  20 כל] לית' נ23 / והא איהו] ואיהו א16 / אבוי] אבוה א16 ו6 / דיוסף] יוסף ו6 ל2 פ4 מס4 י* {ד}יוסף פר6 / גלגל] דיגלגל א16 דגלגל ו6 ל2 פ4 מס4 י* ב5גלגל פר6 / עלייהו] עלא חוי א16  21 גלגולין] גלגולא מ7 נ23 ר1 / אלא כל] וכל נ23 / לאייתאה] לאייתא ר1 לאייתי ל2 פ4 מס4 / לאחוה בנימן לגביה] לבנימן אחוי קמיה מ7 ר1 לאחוי בנימן לגביה נ23 בנימן לגביה ו6 לאחיו בנימן לגביה מס4 לאחוה לבנימן לגביה י* / דתיאובתיה] דתיאובתא ל2 פר6 מס4  22 הוה] הוה ליה פר6 מס4 / ויצו] לית' ל2  22-23 את כליהם בר וגו'] וכו' פ4  23 וגו'[מ קר]] לית' מ7 ר1 א16 ו6 י* ולהשיב כספיהם כו' נ23 ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם צדה לדרך ל2 מס4 ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת צרה לדרך פר6 / וכל דא] כל דא נ23 ו6 פר6 לית' ל2 פ4 מס4 אמר כל דא י* / כד ברא קב"ה[מ קר י*]] קב"ה כד ברא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / הוה] לית' נ23 / אסתכל] מסתכל פ4 מס4 קר  24 תדיר[מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / כדכתיב[ל2 פ4 פר6 מ קר]] כמה דאת אמר מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* / תמיד] לית' י* / אשגחותא דיליה בה תדיר] לית' קר  25 ראה] ראה ויספרה מ7 נ23 ר1 ראה ויספר אז ראה קר / דהא] דא י* / אתנהיר] תנהיר י* אתנהירת א"ל (כצ"ל) / ויספרה מאי[מ י*]] ויספרה מהו מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 קר ויספרה רצהו ו6 / כד"א] כמ"ד מס4  26 בתקונא] בתקונהא מ7 בתיקונהא נ23 ר1 ו6 פ4 י* בתיקונה ל2 בתקונה מ / בתריסר] בתרי{סר} ו6 / מתפלגא] מתכללא י* א"ל(נ"א)  27 בשבעין קסירין] בשבעי קשירין מ7 בשבעין קשירין ר1 בשבעה קסירין א16 ו6 / אתקין] אתתקין מ7 ר1 / סמכין] ק6ס{מ}כין א16 / לאתנהרא] לא7 לאתנהרא ר1  28 עלה] בה מ7 נ23 ר1  29 לב"נ] לברנש נ23 א16 י* / הן יראת יי' היא חכמה וסור מרע בינה] וגו' מ7 ר1 / יי'] אדני נ23 / היא] לית' ל2 מס4 / וסור מרע בינה] לית' נ23 / דהאי] דהא מ7 נ23 ו6 י*  30 על] עם י* א"ל(נ"א) / בינה] לית' מ7 ר1 / ברירו] לית' נ23  31 מפסלותא] מפסלנותא מ7 ר1 דפסלנותא נ23 מסכלות' קר / דלא] דא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / בהדיה] בהדי א16 / אשגחותא (נ"א אשכחותא)] אשכחותא מ7 ר1 א16 ו6 ל2 מס4 א"ל(נ"א) אשבחותא נ23 אשתכחותא פ4 משכחותא פר6 אשגחותא מ קר י*  32 בליליא] ליליא פ4 קר בליליה מס4 / חד[פ4 מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / וחוה] והוה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / תמן] לית' פר6  32-33 תמן עמיה] עמיה תמן פ4 קר  33 עמיה] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י*  34 לא יועילו אוצרות רשע] לית' ו6 קר  34-35 דלא משתדלי] ד{לא}משתדלי א16  35 משתדלי] משתדלין נ23 / ואזלי] ואזלין נ23 / ולמכנש] למכנס נ23 למכנש ר1 א16 י* למיכנש פר6 / דחיובא] דזיופא מס4  36 ההוא] לית' א16 / אלין] אלין אינון נ23 ר1 י* א"ל(כצ"ל)  37 דמשתדלי] דמשתדלין נ23 י* / וידעין] וידעי מ7 ר1 / אורחהא] אורח{הא} ר1 / לאשתדלא בה] לאסתכלא מ7 נ23 ר1 י* לית' א"ל(כצ"ל) / עץ חיים] עץ חיים היא י* א"ל(כצ"ל)  38 אקרי ואתקריאת] איקריא מ7 ר1 איקרי נ23 ואקרי י* ואיקרי א"ל(כצ"ל) / דכתיב וצדקה תהיה לנו] לית' מ7 ר1 דכתיב וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת נ23 דכתיב וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת לפני ה' אלהינו כאשר צונו י* דכתיב וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות א"ל(כצ"ל)  39 ובתרין(1)] ובתרי מ7 ר1 א16 ו6 י* / איהו] אינון נ23 / ובתרין(2)] ובתרי מ7 ר1 א16 ו6 י* / ביה] בה מ7 ר1  39-דף קצט ע"ב (שורה 1) קרי ביה אורייתא וקרי ביה צדקה] קרי ביה צדקה וקרי ביה אוריתא פ4 קר

קצט ע"ב

 1 ביה(1)] בה מ7 / שלום] שלם מ7 ר1  1-2 וקרי ביה שלום...ואמר] לית' נ23  2 דאקרי שלום] לית' מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / יודאי] לית' ר1  3 עובד] כתי' עובד פ2 / ריש] ריק ר1 / האי קרא קשיא] לית' פ2 / וכי] לית' י*  4 מלכא[מ7 נ23 מ קר]] לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / מלכא דאיהו חכים מכל בני עלמא] חכימ' פ2 / דאיהו] דהוה נ23 א"ל(כצ"ל) דאיהי ל2 / בני עלמא] בני נשא מ7 נ23 ר1 / בר נש] ברנש נ23 א16 מס4 י* איניש פ2 בבר נש ו6  5 ולאשתדלא אבתריה] לית' פ2 ולאשתדל אבתריה ר1 וישתדל בה א16 ולאישתדלא בה ו6 / אבתריה] אבתרה מ7 פ4 פר6 מ קר בתריה נ23 אבתרהא ל2 מס4 בה י* / וישבוק] ולשבוק מס4 / פתח ואמר] כדא פ2  6 יי'] לית' נ23 / ברזא] דא רזא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* דרזא פ2 פ4 קר א"ל(נ"א) רזא ל2 פר6 מס4  7 איהו] לית' מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 מס4 י* / ולשמרה] לשמרה נ23 / תתאה] דלתתא י*  8 לעבדה] לעבדי פ4 לעובדה מס4 / (לדכורא)[מ7 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י*]] לית' נ23 ד"א בדכורא מס4 / ולשמרה ברזא דשמור] ושמור נ23 לשמרה ברזא דשמור ר1 ולשמרא לנוקבא ברזא דשמו' קר ולשומרה לאתתא ברזא דשמור י* ולשמרה לאתתא ברזא דשמור א"ל(כצ"ל) / ובג"כ] ובגין ל2 ובגין {כך} פר6 ובגין דא מס4  9 אדמתו] אדמתו ישבע לחם נ23 י* / ולמפלח] ולמפלח עליה ברכאן מלעיל' וכד אתברכ' פ2 / ולאמשכא] ואתמשכ' פ2 / לה] ליה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* בה פ2  10 וכד אתברכא ואתמשכא לה ברכאן מלעילא] לית' נ23 / וכד] כד נ23 / ואתמשכא לה] ואיתמשכאן בה מ7 ואתמשכא ביה נ23 ואתמשכא בה ר1 ואתמשכא ליה א16 ל2 פ4 מס4 מ קר ואיתמשכא ליה ו6 פר6 / בהדה] בהדיה נ23 מס4 קר / דכהנא] כהנא מ7 נ23 ר1 פ4 קר י*  11 דמברך] דברך ו6 / כד"א] דכתי' פ4 קר כמ"ד מס4 / ואני] לית' ו6  12 דלעילא] מלעילא נ23 / רקים] ריקים ישבע ה? פ4 / דיתדבק] דאתדבק מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 מס4 י* דידבק א16 ו6 דמרדף פ4 דאיתדבק פר6 / בסטרא] סטרא פ4  12-13 מאן דיתדבק...רקים] רקים איהו קר  13 רבי יוסי] ר' {יוסי} מ7 ר' ר1 / זכאה] זכא ל2 / להאי מלה] למלה דא מ7 נ23 ר1  13    דף ר ע"א (שורה 32) ודאי...מה כתיב] לית' פ2  14 ואמר] לית' מ7 נ23 ר1 קר / קרא אבתריה] לית' פ4 קרא אבתריה ואמר קר / אמונות] אמונות וגו' איש אמונות א"ל(כצ"ל) / ברכות] ברכות ואץ להעשיר לא ינקה איש אמונות רב ברכות מ7 נ23 ר1 ברכות וגו' א16 קר ברכות וכו' פ4 / בר נש] ברנש נ23 א16 ו6 י* / דמהימנותא] די מהימנותא ר1 ו6 פר6 י*  15 ביה כגון] בגניה כגון ו6 / רבי ייסא] רב ייבא מ7 קר א"ל(נ"א) רב ייסא נ23 ל2 פר6 / דאע"ג דהוה ליה] דהוה דאע"ג ליה ר1 / מיכלא דההוא יומא למיכל] למיכל א16 מיכלא למיכל ההוא יומא א"ל(כצ"ל) / דההוא] ההוא מ7 נ23 ר1  16 מזוניה] מקמיה ר1 למזוניה א16 י* / קמי] מקמי מ7 נ23 א"ל(כצ"ל) מזוניה ר1 קמיה פ4 מס4 / לבתר] והוה א16 / דצלי] צלי א16 ו6  17 מזוניה קמי מלכא] על מזוניה מ7 נ23 ר1 מזוניה קמיה מלכא מס4 למזוניה קמי מלכא י* / מלכא] מלכא קדיש' א16 מלכא קדישא לבתר דצלי צלותיה ושאיל מזוניה קמי מלכא פר6 / הוי] הוה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / והוה אמר] ואמר פ4 / תדיר] לית' ל2 פ4 מס4 / לא נתקין] לא{נ}תקין ו6 / לא] לה מ7 ר1 / נתקין] ותקן מ7 ר1 / עד] לית' פ4  18 ואץ] לית' ו6 / בעא] בעי מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* / דאיהי] דאיהו מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר  19 חיין דעלמא] חייס לעלמא מ7 חיים בעלמ' נ23 חיים לעלמא ר1 חיין לעלמא א16 / וחיין דעלמא] וחיים לעלמא מ7 ר1 וחיים בעלמא נ23 וחיין לעלמ' א16 ודעלמא פ4 / דאיהי[מ קר י*]] דאיהו מ7 נ23 ר1 ו6 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 / לאשתדלא8] למילעי מ7 ר1 ל2 פר6 למלעי נ23 ו6 מס4 י*  20 ברזא דחלמא ואמר] ואמר ברזא דחלמא מ7 ר1 ברזא דחלמא י*  20-21 אשר חלם להם וגו'] וכו' פ4 לית' מס4 י*  21 וגו'[ל2 מ9 קר]] לית' מ7 נ23 ר1 ויאמר אליהם מרגלים אתם וכו' א16 ויאמר אליהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם לראות ו6 ויאמר אליהם מרגלים אתם וגו' פר6 / ויזכור יוסף את החלומות] לית' מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / אמאי] לית' י* א"ל(כצ"ל) / (נ"א אמר או)[י* א"ל(כצ"ל)]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / אדכר] דכר נ23 / לון] להו מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 להון נ23 / אינון] לאינון מס4  22 חלומות] חלמין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* החלומות ל2 פר6 / להו] לית' נ23 להון ו6 / סגיא] סגי ו6 מס4 י* איכפת א"ל(נ"א) / אלו] אלא מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* א"ל(נ"א) / לא] לאו מ7 ר1 / אלו לא אדכר להו דהא] אלא א16  23 ערום] אדם נ23 / וכסיל יפרוש אולת] לית' מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 י* א"ל(נ"א) / וכסיל יפרוש אולת אבל כיון] ולא אדכר להו אלא בגין א16 / אבל] אלא נ23  23-24 אתו וסגדי ליה אפין] סגדו ליה אנפין מ7 ר1 סגידו ליה אנפין נ23 אתו וסגדו ליה אפין א16 אתו וסגדו לי' אפין י*  24 וסגדי] וסגידו ו6 וסגדו פר6 / ממה] מה א16 פר6 י* / להו] להון י*  25 וגם נצבה והנה תסבינה אלמותיכם ותשתחוינה לאלמתי] כו' ותשתחוין לאלומתי נ23 וכו' פ4 / והנה תסבינה אלמותיכם ותשתחוינה לאלמתי] לית' מ7 ר1 א16 ו6 והנה תסובנה אלמותיכם וגו' קר  25-26 אמר יוסף] לית' נ23 א"ל(כצ"ל)  25-27 והנה קמה...אפים ארצה] ויבואו אחי יוסף וישתחוו לו כד חמא דכרעין קמיה י*  26 דכרעין אחוי קמיה] דהוו כרעין קמיה נ23 דכרעין קמיה ר1 א16 לית' ו6 אחוי דכרעי ליה פ4 {דכרעין אחוי קמיה} פר6 דכרעון אחוי קמיה קר דהוו כרעין אחוי קמיה א"ל(כצ"ל) / אחוי] לית' מ7  26-27 דכתיב ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה] לית' מ7 נ23 ר1 פ4  27 ארצה] ארצה כד חמא דכרעין קמיה ו6 ארצה כד חמא דכרעו קמיה פר610 / כדין] כדין כתי' פר6 / את החלומות אשר חלם] לית' מ7 נ23 ר1 את החלומות א16 ו6 פ4 י* את החלומות אשר חלם להם פר6 / קיימי] קיימין נ23  28 יוסף] לית' קר / אשר חלם] לית' מ7 נ23 ר1 ל2 י* / אדכר לון] אידכר להו ו6 / דלית] דלא פ4 / נשיו] נשיין א16 נשוי י* / קמי] קמיה ר1 ו6 מס4 מ י* דקמיה ל2 פ4 / קב"ה] דקב"ה נ23 ו6  29 ב"נ] ברנש נ23 א16 י* / לאדכרא ליה] לאדכרא לון ו6 / יתנשי] אתנשי נ23 / אתקיים] יתקיים מ7 נ23 ר1 קר  30 דאתנשי] דיתנשי י* / קמיה] קמי מ7 נ23 עליה קר / דב"נ] ברנש מ7 דברנש נ23 א16 ו6 י* בר נש ר1 / אתנשי] יתנשי נ23 / ת"ח] ותא חזי א16 / אתפשר] מתפשר מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י*  31 מתקריא] מקריא מ7 נ23 ר1 מקרייא א16 מנקריא ו6 מתקרייא דמי י* / ות"ח] ותו י* / בגין] כיון מ7 נ23 ר1 א"ל(כצ"ל) / כמאן] ממה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 כמא ל2 מס4 (מה) [כמאן] י* / ידע] ידעי מס4 / ליה] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*  32 דאתנשי] דלא דיתנשי נ23 / חלמא] אגרתא חלמא פ4 / ליה] לה נ23 / עליה לאתקיימא] לית' נ23 ליה א16 לאיתקיימא עליה פר6  33 ובגין דא] ובגין כך מס4 וע"ד י* / יוסף] לית' נ23 / חלמיה] ח{ל}מיה ר1 חלמא א16 ו6 / בגין(1)] לית' י* / בגין(2)] לית' מ7 ובגין י* / דלא] לא ו6 / יתנשי] אתנשי א16 ו6 מס4 איתנשי ל2 / חלמא מניה] מיניה חלמא מ7 נ23 ר1 מיניה חלמיה א16 ו6 ל2 פר6 מס4 מיניה פ4 חלמיה מיניה י* / לעלם] לעולם נ23  34 מחכה] מחכי נ23 מחכא פר6 / ליה תדיר] תדיר ליה י* / חלמא] חלמיה מס4 / מלה] לית' נ23 א"ל(כצ"ל)  35 אלא] לית' א16 ו6 / אתם] אתם וגו' נ23 פר6 אתם גו' א16  36 וקול כסיל ברוב דברים כי בא החלום ברוב ענין] וגו' מ7 ר1 לית' נ23 וקול כסיל ברוב דברים א16 וכו' פ4  37 בחלמא] בעלמא א16 ו6 י* / וממנן] וממנן כולהו נ23 / דחלמין] חלמין ו6 / כלהו] לית' נ23  38 דאית בהון קשוט וכדיבו] כדיבין נ23 / בהון] בהו מ7 ר1 מס4 י* ביה ו6 / לאינון זכאי] לזכאי קר / לון מלין] לית' נ23 לון מאינון י* / כדיבן] כדיבו נ23  39 כלום] לית' י* / אדין[י* א"ל(כצ"ל)]] באדין מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר בידין ו6 / לדניאל] דניאל נ23 ו6 מ קר / בחזוא] בחלמ' א16 / די ליליא] דליליא נ23 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר

דף ר ע"א

 1 רזא] רזי נ23 / וכתיב דניאל חלם חזה וחזוי ראשיה על משכביה] וגו' קר / חזה] חזי נ23 חזא ר1 א16 פ4 מס4 מ / וחזוי] וחזוהי נ23 וחזי א16 וחיזו פ4 פר6 מס4 מ / ראשיה] לית' נ23 רישיה ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 מ רישים פ4 / באדין] בידין ו6 / כתב] כתי' א16  2 ביה] בה י* / כדיבן] כדיבו מס4 / איכתיב] איכתוב מ7 ר1 ל2 פר6 אי כתי' נ23 אכתוב מס4 קר יכתוב מ / אינון[ד"א]] לאינון מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 מ קר י* לאנון ו6  3 סלקין] סלקא נ23 / מתחברן] אתחבראן נ23 מתחבראן ל2 מתחברין מס4 / בהו] בהון נ23 / דאודעין] ואודעין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* א"ל(כצ"ל) דאודעי פ4 / ליה] לון נ23 קר י* א"ל(כצ"ל) / מלי] מלין מ7 ר1 א16 ו6 קר מילין נ23 פר6 י* מילי פ4 / דקשוט] קשוט ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י*  4 משקרן] מתעקרן מ7 ו6 פר6 י* מתעקראן נ23 ר1 אתעקרו א16 מתעקרן נ"א משקרן א"ל(כצ"ל) / ואי תימא] ואיתימא פר6 / תנן] תנינן א"ל(כצ"ל) / דדוד] דלדוד ר1 דוד א16 לדוד ו6 ל2 פר6 מס4 / מלכא] מלכא מן יומוי י*  5 דלא] בלא י* / יומוי] יומא י* / משתדל] אשתדל מ7 ר1 ו6 ל2 פר6 י* / לאושדא] לאושדי י*  6 הוו] הוה ר1 / חורבא] חרבן ו6 / ודמא] לית' א"ל(כצ"ל) / ואושידו] ואושיד א16  7 דדמין[מ קר]] דמין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / ולא] ולאו פ4 / דשלם] בשלם י* / ואי תימא לבר נש טב אחזיאו ליה חלמא בישא הכי הוא ודאי] לית' פ4 / לבר נש] לברנש נ23 י* / טב] טבא מ7 נ23 ר1 / אחזיאו] אחזיו ו6 ל2 פר6 מס4 י* / חלמא] חילמא מס4  8 לאתדבקא] לאדבקא נ23 א16 ו6 ל2 פר6 י* א"ל(כצ"ל) / על אינון] אינון מ7 נ23 ר1 ל2 פר6 מס4 מ קר י* לאינון א16 אנון ו6 פ4 לכל אינון א"ל(כצ"ל) / דעברי] דעברין מ7 נ23 ר1 א16 י* / דאורייתא] אורייתא מ7 פר6 י* אוריתא נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 קר דאוריתא מ  9 עונשין] עונשאן נ23 / לאתענשא] לאדבקא נ23 / בההוא עלמא] בהאי עלמא א"ל(כצ"ל)  9-11 כלהו חמי...רע] לית' מ7 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / כלהו חמי...דאתמר] ועל דא לאיהו זכאה אחזיאו ליה חלמא בישא א16 (נ"א לאתענשא בההוא עלמא כולהו חמי בגין דכל שעתא יהא דחילו דמאריה עליה והא אתערו והאלהים עשה שייראו מלפניו זה חלום רע וע"ד לההוא זכאה אחזיאו ליה חלמא בישא כמה דאתמר י*  10 דכתיב] לית' נ23 מ קר  11 לההוא] איהו מ7 ר1 ו6 ל2 פר6 לאיהו פ4 איאהו מס4 / אחזיו] אחזיאו ר1 ו6 / דאתמר] דאיתמר כלא בגין דיוסף זכוון וצדקאן ויתקן עובדוי כגוונא בא לטהר מסייעין אותו בין על ידי חלמון בין דיזמנון ליה בני נשא הגונים דיעביד עמהון צדקה וישתזיב מעונשא יישתזיב מענן עקיבו נ23 דאתמר כלא בגין דיעביד זכוון וצדקן ויתקן עובדוי כגוונא דא בא לטהר מסייעין אותו בין ע"י חלמין בין דיזמנון ליה בני נשא הגונין דיעביד עמהון צדקה וישתזיב מעונשא וישתזיב מעון עקיבין א"ל(כצ"ל) / דהא] הא קר  12 בר נש] ברנש נ23 מס4 י* / חלמא] חלמיה11 {חלמא} פר6 / בעי ליה] בעי מ7 ר1 א16 ו6 ל2 מס4 י* דבעי נ23 בעי {ליה} פר6 / פומיה] לית' מ7 ביה י* / ביה] לית' פ4 פומיה י* / קמי] קמיה ר1 א16 ל2 פר6  13 דרחמי] דרחמין מ7 נ23 ר1 י* דמרחמי מס4 / דיסתלק] דיסליק ר1 ל2 פר6 י* דסליק א16 מס4 דיסלק מ קר  14 וישתכח] ואשתכח מ7 ר1 ל2 מס4 ואישתכח פר6 / לטב] טב פר6 / רעותא] לית' מ7 ר1 לטב נ23 / דאיהי] דאיהו מ7 נ23 ר1 / מחשבה] גו מחשבה מ7 נ23 ר1 א"ל(כצ"ל)  15 דאיהי סיומא דכלא] כדקא יאות ברזא דמהימנותא נ23 דאיהו סיומא דכולא י* / אשתכח] אשתכח דכולא {כד' דמלה} איהו שלימו דכולא ומלה כדקא יאות ברזא דמהימנותא ועל דא אשתכח מ7 אשתכח דכלא איהו שלימו דכלא ומלה כדקא יאות כרזא דמהימנותא ועל דא אשתכח ר1 אשכח דכולא איהו שלימו דכולא כדק' יאות ברזא דמהימנותא ועל דא אשתכח א16 אשכח דכלא איהו שלימו דכלא כדקא יאות ברזא דמהימנותא ועל דא אשכח ו6 אשתכח לכולא איהו שלימא דכולא כדקא חזי ברזא דמהימנותא וע"ד אשתכח י* אשתכח בכלא איהו שלימו דכלא רעותא ומלה כדקא יאות ברזא דמהימנותא ועל דא אשתכח א"ל(כצ"ל)  16 ובעינן] ובעאן מ7 נ23 ר1 / רחימין דבר נש (נ"א רחמין עליה דבר נש בגין)] רחמין עליה דבר נש מ7 ר1 רחמים עליה דברנש בגין נ23 רחימין דברנש א16 י* רחימין דבר נש ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר רחמין דבר נש א"ל(כצ"ל)  17 בההוא] ההוא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 א"ל(כצ"ל) דההוא ל2 מס4 בההו פ4 (ד)[ב]ההוא י* / פשרא] פושרא ר1 פושריה מס4 / איהו] לית' מס4 / יאות] יאות רעותא ומלה כלא לטב רעותא דאיהי מחשבה שרותא דכלא ומלה סיומא דכלא קר / ובגין כך] ובגיני כך מס4 / קב"ה] לית' א16 / לבר נש] לברנש נ23 א16 ו6 מס4 י*  18 בההוא] כההוא מ7 ל2 / דאיהו] איהו א16  18-19 כמה דאיהו[מ קר י*]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 וכמה דאיהו א"ל  19 ודאי] ודא ו6 ל2 / דחלמא] דא חלמא א16 {ד}חלמא ל2 / איהו] איהי ו6 / לבר נש] לברנש נ23 מס4 י*  19-20 דאיהו חמא[מ קר]] דיהא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* א"ל(נ"א) דאיהי ל2 דאיהו פ4 מס4 דאיהו {חמא} פר6  20 כדקא חזי] כדקא יאות א16 / בר נש] ברנש נ23 א16 י* / נפקא ושטיא] נפקת ושטחת מ7 נפקת ושטיא נ23 נפקת ושטאת ר1 סלקא ונפקא ושטיא מס4 י* א"ל(נ"א) נפקא ושטיא וסלקא א"ל(נ"א;כצ"ל)  21 בעלמא] על עלמא י* לית' א"ל(נ"א;כצ"ל) / באתרא] באתר מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 י* בתר מס4 לאתרא קר / וכמה] כמה מס4 / קיימין] קיימי א16 פ4 קר י* / ואזלין] ואזלי מ7 ר1 א16 ו6 פ4 קר י*  22 ופגעין] ופגעי פ4 קר י* / בה[א"ל(נ"א) ד"א]] לה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 מס4 מ קר י* ליה ל2 פ4 / בההיא[א"ל(נ"א) ד"א]] לההיא מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מ קר לההוא ו6 מס4 י* / היא] איהי נ23 פ4 קר / לאו] לא מ7 נ23 ר1  23 בההוא] כההוא מ7 / סטרא] לית' מ7 ר1 / ומודיעין] ומודעי ל2 פר6 מס4 ומודיעי פ4 / לזמן] דזמיני לזמן ו6  24 ההיא] ההוא א16 / איהי] איהו י* / מה] כל מה י*  24-25 לבר נש] לברנש נ23 א16 י*  25 דלאו איהו] ד{לאו}איהו א16 דלא איהו ו6 / מודיעין ליה חלמא טבא דלאו איהו קשוט כלא] לית' א16 כלא ו6 ל2 פ4 מס4 כולא פר6 / כלא] כלל א"ל(נ"א)  26 קשוט] דקשוט ו6 / כיון] בגין מס4 / כיון דאיהו אסטי אורחיה מארח קשוט מסאבין ליה] לית' נ23 / אורחיה] אורחי ו6 / מסאבין ליה[מ קר]] לית' מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / דכל] בכל ל2 פ4 פר6 מס4 כל י* / מאן] מה ל2 פ4 פר6 מס4  27 דאתי לאתדכא'12] דאתדכאה א16 דאתדכא ל2 פ4 דאיתדכאה פר6 באתרבא מס4 / לאתדכא'] לדכאה מ7 ר1 / מדכאין] מרבין מס4 מדכיין י* / ומאן] וכל מאן מ7 ר1 / לאסתאבא] לסאבא נ23  27-28 הא ודאי הכי יתבו עד דסליק צפרא[נ23]] לית' מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* א"ל(כצ"ל)  28 אמר ר' יוסי ודאי] אמ' ר' ודאי יוסף ו6 / יוסי] יוסף א16 / ודאי] ודאי הא איתמר הכי יתבו עד דסליק צפרא כיון דסליק צפרא אמר ר' יוסי ודאי יוסף מ7 ר1 פ4 לית' נ23 ודאי יוסף ל2 פר6 מס4 י* הא ודאי אתמר הכי יתבו עד דסליק צפרא א"ר יוסי אמאי א"ל(כצ"ל) / זכר] זכה א16 ו6 ל2 פ4 מס4 קר זכא פר6 זכ(ה)[ר] י* אדכר א"ל(כצ"ל) / דיוסף] לית' מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר יוסף נ23  29 דאתגאי] דאתגאה א16 / אחוי] אחוהי נ23 י*  30 ודאי] לית' י* / שמענא] שמעינן מ7 ר1 הא שמעי' נ23 / איהו בעלמא דדכורא] דכורא איהו א16 ו6 איהו דכורא פ4 פר6 מס4 / בעלמא דדכורא וכלהו שבטין] דכורא ושבטין כלהו מ7 ר1 דכורא וכולהו שבטים נ23 דכורא וכולהו שבטין ל2  31 בעלמא] דעלמא מ7 א16 לית' ר1 / דנוקבא] כנוקבא מ7 בנוקבא ר1 / עמהון בגין[א"ל(כצ"ל)]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*  32 עמהון (נ"א ל"ג עמהון)] עמהון מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* לית' א"ל(כצ"ל) / מה כתיב] דכתיב י* / כלנו] לית' נ23 / נחנו נחנו] נחנו מ7 נ23 פ2 ר1 א16 מס4 אנחנו ו6 נחנו כנים אנחנו י*  33 חסר א'] א' חסר פר6 / א'(1)] אל"ף נ23 פ2 א16 / בגין] לית' נ23 / דרזא דברית לא אשתכח עמהון אסתלק מתמן] דיוסף איהו דכר דרגא דברית ושאר שבטין נוקבן ובגין דיוסף לא אשתכח עמהון חסר פ2 / אסתלק מתמן] מה כתי' כלנו בני איש אחד נחנו אסתלק מתמן מס4 / א'(2)] אל"ף נ23 פ2 א16 / דהא] דהאי ל2 פר6 מס4 מ קר / א'(3)] אל"ף נ23 פ2 אלף ו6  34 ב'] בי"ת פ2 / איהי] איהו מ7 ר1 א16 מס4 / א'] אל"ף פ2 / דכורא] דכורא איהו י* / ובגין דא] ובגין כך מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פר6 י* ובגין דא א'13 מס4 / אסתלק] אסתלק מהכא מ7 / א' מתמן] לית' נ23 אל"ף מתמן פ2 מהכא א" ר1 / מתמן] לית' מ7 / נוקבי] נוקבין א16 ו6 י* / לגבי] לית' נ23  35 א'] אל"ף נ23 / אמרו] אמרי מ7 נ23 ר1 / ולא ידעי] לא ידעו א16 ו6 ולא ידעו פר6 מס4 י* / מה] מאי נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / קאמרו] קאמרי מ7 נ23 ר1 קא אמרו א16 ו6 קאמ' י* / בגין] דבגין י*  35    דף רד ע"א (20) אמרו כנים...שני שבע] דאתכלילו ליוסף עמהון אמ' שנים עשר אנחנו וליוסף יולד שני בנים כתי' למה אירא בימי רע ימי רע אינון ימי תום שני רעב ואקרון ימי הרעה ואינון מסטרא אחרא פ2  36 ואשלימו] אשלימו מס4 אשתלימו י* / אחים אנחנו] {אחים} אנחנו פר6 / אנחנו] כנים אנחנו מ7 י* בנים אנחנו ר1 / מנלן] מנא לן מ7 נ23 ר1 א16 ו6 מס4 י* לית' פ4 / ויאמרו שנים עשר] ויאמרו שנים עשר ויאמרו שנים עשר נ23 שנים עשר פ4  37 איהו] לית' נ23 / איהו בחושבנא כד עאל בחושבנא] בחושבנא אמרו אנחנו וכד לא עאל בחושבנא מ7 בחשבנא ר1 / אנחנו] אנחנו וכלא ו6 / אנחנו וכד לא עאל בחושבנא אמרו נחנו] נחנו מ7  38 הני] הנו א16 / מלין] מילי נ23 מלי א16 / דקאמרן] דקא אמרן מס4 י* / הכא] לית' נ23 ר1 מס4 י* / הכא קודשא בריך הוא אתרעי בהו] קב"ה אתרעי הכא מ7 ר1 א16 ו6 ל2 מס4 הכא קב"ה אתרעי הכא פ4 קב"ה איתרעי הכא פר6

דף ר ע"ב

 1 כדכתיב[ל2 פר6 מ]] כמה דאת אמר מ7 נ23 ר1 א16 ו6 דכתי' פ4 קר י* / איש אל רעהו] לית' נ23  1-2 אל רעהו ויקשב יי' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יי' ולחושבי שמו] אחד מהו ו6 אל רעהו וכו' פ4 אל רעהו וגו' קר  2 ויכתב] דכתיב נ23 / ספר] בספר מ7 נ23 ל2 פר6 מס4 מ / לפניו ליראי יי' ולחושבי שמו] וגו' א16 לפניו י*

1 כתב היד מתחיל בדף קצט ע"ב שורה 3.

2 פירושו של גלאנטי חסר לעמודים קצז ע"ב – רא ע"א.

3 לפי הרישומים של רונית: בעמוד 35א אמור להיות חלק מדפים קצה ע"ב – קצט ע"א במרגליות; בעמוד 65א אמור להיות חלק מדפים קצה ע"ב – קצט ע"א במרגליות כולל תוספת שמצויה ב'חלופי גרסאות' בסולם; בעמוד 67א אמור להיות סיכום של דפים קצט ע"א – ר ע"ב במרגליות; בעמוד 59ב אמורה להיות פרפרזה של דפים קצו ע"א – ר ע"ב במרגליות.

4 מעל מילה זו נמתח קו.

5 מישהו מתח קו על האות 'ב'.

6 מעל האות 'ק' יש סימן וניראה שמישהו התכוון בסימון הזה שצריך למחוק אותה.

7 מכיוון שמילה זו מצויה בסוף השורה (בכתב היד) יתכן שהמעתיק פשוט התחיל לכתוב את המילה 'לאתנהרא'.לא היה לו מקום ואז הוא עבר לשורה הבאה.

8 בכתב יד א16 המילה מחוקה כמעט לגמרי ואי אפשר להבין מה כתוב.

9 וגומ'.

10 מעל המילים 'כד חמא דכרעו קמיה' נמתח קו.

11 מישהו מתח קו דק מעל המילה.

12 ו6 מחוק כאן ואי אפשר להבין מה כתוב.

13 לא ברור אם זו אכן האות א' או סתם אות מחוקה.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]