THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 4 Variant Readings]

Hilufim Va-Yiggash 211a - 211b

ספר הזוהר – פרשת ויגש אליו

דף ריא ע"א (שורה 1) דף ריא ע"ב (שורה 17)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס1 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* - (חילופין של רובין

דף ריא ע"א (שורה 1) דף ריא ע"ב (שורה 17)

 1 אלהים] אלדים מ קר / לישראל] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / במראת] במראות א2 ו5 נ23 פ4 פר6 י* כמראות מ7  1-2 ויאמר אלהים...תא חזי] לית' ו6  2 במראת] במראות פר6 / במראת כתיב] לית' י* / לאלהי] לאלדי מ קר / לאתערא] לאיתעדא מ7 לאיתערא ר1 י*  3 אלהים] אלדי' מ אלקים קר / במראות] במראת א2 מס4 קר / במראות הלילה] במראות הלילה וגו' במראת הלילה ו5 במראות הלילה במראות הלילה מ7 ר1 במראות הלילה וגו' במראות הלילה נ23 במראת הלילה במראת א16  4 דקאמרן] דקאמר י* / דאיהי] דאיהו י* / מראות] מראת א2 ו5 א16 מס4 קר / הלילה] מראות הלילה ל2 לילה פר6 מראת הלילה מס4 / האל[מ י*]] {האל} א2 לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / אלהי] אלקי קר  5 דסטרא] דסדר' נ23 / דקדושה] דקדוש ר1 דקודשא י* / דלעילא] עילאה2 {דלעילא} ו5 / הכי הוא דהא[ו5 פ4 מס4 מ קר]] {הכי} איהו {דהא} א2 הכי איהו דהא מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 י* איהו דא נ23 / סטרא דמסאבא[פ4 מ]] סטר מסאבא א2 סטר מסאבו ו5 מ7 נ23 ר1 ו6 י* {כ}סטרא דמסאבו א16 סטרא מסאבא ל2 פר6 מס4 קר / אדכר] אידכר מ7 נ23 ידכר א16 אדכא ל2 מדכרא פר6 קר / שמא] בשמא פר6 קר שמיה מס4  6 דקב"ה] קב"ה פ4 / דקדושה[מ7 מ]] קדושה א2 ו5 נ23 ו6 פ4 פר6 מס4 קר קדושא א16 קדישא ל2 י* / אדכר בשמיה] אידכר בשמיה א2 אידכר שמיה מ7 ר1 אסטר בשמיה ל2 אזכר בשמיה מס4 אשכח בשמיה קר / מצרימה וגו'] לית' פ4 מצרים י* / וגו'[א2 נ23 ל2 פר6 מ3]] לית' ו5 מ7 ר1 א16 ו6 מס4 קר  7 עמיה] עמה פ4 עימיה פר6 / ובכל] ולכל י* / אתגלו שכינתא] גלוי שכינה מ7 גלו שכינה ר1 אתגלי שכנתא א16 ו6 ל2 איתגלי שכנתא פר6 / אתגליא] אתגלי א16 איתגלא מס4 אתגלייא קר אתגליאת י*  7-13 ובכל אתר...ליי' וגו'] וירא את העגלות אשר שלח יוסף וכתי' וירא את העגלות אשר שלח פרעה וכמה הוויין שית כד"א שש עגלות צב ד"א שתין הוו וכלא רזא חדא ואינו דשדר יוסף הוא בחושבנא ודשדר פרעה לא הוו בחושבנא ו5  8 כד"א] כמד"א נ23 כדאמ' ר1 כמ"ד מס4  9 רזא חדא] ברזא חדא ו6 / בעגלות] לית' ו6 וירא את העגלות י* א"ל(כצ"ל) / יוסף] יוסף לשאת א2 לית' ל2 / ולבסוף4[פ4 מ]] ולבתר א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 מס4 קר ולבתר בעגלות י* א"ל(כצ"ל)  10 הוו] היי א2  11 לא הוו ברזא דא ולא הוו בחושבנא] לא הוו בחושבנה ולא הוו ברזא דא א2 לא הוו {ברזא דא ולא הוו} בחושבנא מ7 / קאתו5[מ]] קא אתו א2 מ7 נ23 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / בגין] ובגין א2 מ7 נ23 ר1 י*  12 אשר שלח יוסף אשר שלח פרעה] אשר שלח פרעה ואשר שלח יוסף נ23 אשר שלח יוסף לשאת אותו אשר שלח פרעה י* / אשר שלח פרעה] לשאת אותו ואשר שלח פרעה א2 ואשר שלח פרעה מ7 ר1 / מן גלותא] מגלותא א2 מס4  13 כל] לית' א16 / ליי'] לית' קר לה' י* / וגו'[מ קר]] בסוסים וברכב ובס{צ}בים ובפרדים ובכרכרות וגו' א2 בסוסים ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלם אמר יי' כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית יי' מ7 בסוסי' וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלם אמר יי' כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית יי' נ23 בסוסים ובפרדים ובצבים {וברכב} ובכרכרות על הר קדשי ירושלם אמ' יי' כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית יי' ר1 בסוסים וברכב וגו' א16 על הר קדשי וגו' ו6 בסוסים וברכב בצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלם אמ' יי' וגו' כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית יי' ל2 פר6 בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשו וכו' כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור אמר יי' וכו' פ4 בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלם אמר יי' כאשר יביאו ישראל את המנחה בכלי טהור בית יי' מס4 בסוסים וברכב וגו' כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית ה' י*  14 מרכבתו] מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה א2 את מרכבתו וגו' ו5 מרכבתו ויעל לקראת אביו גושנה מ7 מרכבתו ויעל לקראת אביו גשנה נ23 ר1 מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה א16 ויעל לקראת ישראל אביו ?6 ו6 את מרכבתו ל2 פר6 מס4 מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה וירא אליו י* / ר' יצחק] ר' יהודה י* / ואמר[מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / החיה] החיות פר6  15 רקיע כעין הקרח] כעין רקיע הקרח נ23 / כעין הקרח הנורא...מלמעלה] וגו' קר / נטוי על ראשיהם מלמעלה] לית' ו6 / אוקמוה] ואוקמוה פר6  16 לעיל[מ א"ל(כצ"ל)]] לעילא א2 ו5 מ7 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* מלעילא נ23 למעלה א16 ו6 / מן חיה] מחיה נ23 / אית(2)[ג]] ואית א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* א"ל(כצ"ל) / אית חיה(2)] לית' מ / חיה קדישא] קדישא חיה ר1 / ריש] רישיה א2 רישי ו5 מ7 מס4 ראשי נ23 די ל2 / חיותא] חיוותא א16 י* חייתא פ4  17 חיה] חייא ו6 / עלאה] לית' א2 מ7 נ23 ר1 / עלאה לעילא] לעילא עילאה י* / כל7[פ4 מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 י* / חיותא] חיוותא י* / והאי (נ"א ואית)8] האי א29 והאי ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 מ קר ואית י* א"ל(נ"א)  18 בגין] ובגין א16 לית' קר / חיותא] חיה א2 חיוותא א16 י* / ונהרא] נהורא ו5 / לכלהו] לכולהי א2 לכולהו א16 י* / נטלין[מ]] נטלי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / למטלנוי] למטלנו א2  19 ויהיבת] ויהבי ו5 דיהיבת מ7 ר1 ויהבת י* / ושלטא] ושלטלא ו6 ושולטנא פר6 י* ושלמא קר / דא על דא] דא לדא {על דא} מ7 דא על דא על דא ל2 דא לדא פר6 דא על דא (ס"א שולטנא דא לדא) קר דדא על דא י* / חיותא] חיות א2 נ23 ר1 חוותא ו5 חיוותא י*  20 חיותא] חיוותא ו5 א16 י* / לתתא] למטה י* / מינה] מיניה נ23 / וד'] וארבע א2 ו5 מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / סטרי] סטרין ו5 מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / דעלמא] מעלמא מס4 / בה] {בא} א2 ביה ו5 / אנפין] ואנפין א16 אנפי א"ל(נ"א) / נהירין] לית' א2 ו5 מ7 ר1 ל2 פר6 מס4 קר י* א"ל(נ"א)  21 ידיען (דינין)] ידיעאן א2 מ7 נ23 ר1 ידיען ו5 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* א"ל(נ"א) דינין מ / ד' סטרי] ארבע סטרין א2 ו5 מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* ד' סטרין נ23 קר ד' סט' מ / ג' לסטר] תלת לסטרא א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 פר6 מס4 י* ו' לסטרא א16 לסטרא ו6 ל2 ג' לסט' מ תלת לסט' קר  22 וג' לסטר דא] ותלת לסטרא דא א2 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* ותלת לסטרא דא ותלת לסטרא דא ותלת לסטרא דא ו5 ר1 ותלת לסטרא דא ותלת לסטרא דא מ7 א16 ותלת לסטר' דא ותלת לסטר' דא וג' לסטר' דא נ23 וג' לסט' דא מ / לד' סטרין] לארבע סטרין ו5 מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* לד' סטרי פ4 / לעיל[פ4 מ]] לעילא א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י* / והאי] ואית א16  23 רקיע[מ]] רקיעא ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / הרקיע] {הרקיע} א2  24 וגו'[ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מ קר י*10]] לית' א2 ו6 מס4 וכו' פ4 / דכלהו] דכלא א2 נ23 ר1 ו6 דכולא מ7 א16 י* לית' ו5 דכולהו פר6 / שלטין] דשלט' ו5 שלמין א16 שלימין ו6 שלטי פ4 / דאתפקדו] דאתפקד א2 ו5 נ23 ר1 א16 ו6 דאיתפקד מ7 פר6 דאתפקידי ל2 דאתפקיד מס4 / ושליחו] ושליח א16 ו6 ושלחו פר6  25 דקוסטא] דקושטא ו5 דקיסטא מ7 ר1 א"ל(נ"א) דקפטא נ23 / דקופטר'[א16 מ]] דקגופטרא א2 דגופטרא ו5 מ7 נ23 ל2 פ4 פר6 מס4 קר א"ל(נ"א) גופטרא ר1 דאופטא ו6 (נ"א דגו פיטרא) (נ"א דגו פטרא) י* דגו פיטרא א"ל(נ"א) / בהו] לית' א16 ו6 י* / תשעה] לית' נ23 מ / (ט')[נ23 מ]] לית' א2 ו5 מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / לד'] לארבע ו5 מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / סטרין] סטרי פ4 סט' מ / דעלמא] לית' מ7 עלמא פ4  26 ל"ו] תלתין ושית א2 מ7 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* תלת' ושית ו5 ר1 לו' נ23 מ / בחושבנא] בחושבן ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 י* / מתחברן] מתברן ו5 / אתעבידו] איתעבידו פר6 / רשימא] ה11שומא א2 רישומא ו5 רשומא מ7 נ23 א16 ו6 י* רשמא ל2 פר6 לית' פ4 קר / חדא] חד פ4 קר  27 ביחודא] בייחדא פר6 בייחודא י* / כדקחזי[מ]] כדקא חזי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / מתתקני] מתקשט א2 מתקני פ4 קר / לגבי] לגביה א16 ל2 פר6 מס4 / כרסיא] כורסא א2 כורסייא ו5 א16 פ4 פר6 י* כורסיא מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 מס4 / וממעל] ממעל א16 ו6  28 דמות כסא] דמתכסיא א2  28-29 דמות כסא...מלמעלה] לית' ו6 דמות כסא וגו' קר / דמות כמראה אדם עליו מלמעלה] וגו' א16  29 אדם] כאדם א2 / עליו] לית' ר1 ל2 פר6 י* / מלמעלה] לית' י* / והא] והאי נ23 / אוקימנא] אוקמינא ו5 אוקימנא מילי י* / (נ"א דיוקנא)[ו5 מ7 נ23 ר1 י* א"ל(נ"א)]] דיוקנה א2 לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / דהאי] דהא ו6 / טבא] טבן ל2 פ4 / בכרסיא] בכורסייא ו5 פ4 פר6 דכורסיא מ7 בכורסיא נ23 ר1 א16 ו6 ל2 י* בכורסיה מס4 / דקיימא] וקיימא א16  30 על] עלי מ7 / ד'] ארבע ו5 מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / קיימין[א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר]] סמכין א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א"ל(נ"א) / כרסיא דיוקנא] כורסייא דמות דיוקנא א2 כורסייא דיוקנא ו5 נ23 א16 פ4 פר6 מס4 י* דיוקנא כורסיא מ7 כורסיא דיוקנא ר1 ו6 ל2 כרסייא דיוקנא קר / לאתחברא] לא{ת}חברא ל2 לאחברא פר6  31 כדקא] כד קא ו6 / וכד] ובג"כ י* א"ל(נ"א) / מתתקנא] מתקנא פ4 י* / לגביה] לגבי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 / דאדם] אדם ו5 / למהוי] למיהוי א2 ל2 פר6 הוי א16 מהוי ו6  31-32 (נ"א קדישא וכדין כלא רתיכא)[ו5 נ23 א"ל(נ"א)]] קדישא וכדין כולא רתיכא א2 קדישא וכדין רתיכא קדישא מ7 ר1 לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*  32 חדא] לית' מ7 ר1 / להאי אדם כדין כתיב] לית' י* / כדין כתיב[פר6 מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 א"ל(נ"א) / ויאסור] ויאסוף מ7 / מרכבתו] את מרכבתו ל2  33 אביו גשנה לקראת ישראל[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 {אביו} גושנה לקראת ישראל ו5 אביו גושנה ו6 י* אביו וגו' לקראת ישראל פר6 וגו' לקראת ישראל קר / תקרובתא] דא תקרובא ו5 תקרובא נ23 ר1 ל2 פר6 קר  34 לאתקרבא] לאתחברא א2 מ7 נ23 ר1 לאיתקרבא פר6 / בקרבנא חדא[פ4 מ]] בקרבנא א2 קר בקורבנא ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 י* / ויחודא] בייחודא א16 ו6 דייחודא י* / חדא(2)] לית' י*  35 סיהרא[א16 ו6 מ י*]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / דלתתא] {ד}לתתא ל2 / כגוונא דא] לית' ו6 / זמנא] זימנא נ23 / דקדושה] דקדשא ו6 דקודשא מס4 / שרא] שרי ו5 שריא מ7 ר1 קר שרייא י*  36 דלתתא] דתת' ו5 לתתא ל2 פר6 מס4 קר י* / בשלימותיה] בשלימותא ו6 ל2 פ4 מס4 באשלמותיה י* / אסתלק] איסתליק מ7 אסתליק פ4 קר  37 כדין] וכדין י* / דבכון] דבכאן ו5 דיבכון א16 לית' ו6 דבכו מס4 י* / כלא] כולא ו5 פר6 י* וכולא ו6 / מקדשא] מקדש ו5 בי מקדשא י* / דאתחריב] דיתחריב קר / עוד(2)] לית' ו6 י*  38 גלותא[ו6 קר]] גלות א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ י* / כיון] לית' א16 ו6  38-39 וכדין...וגו' כי] לית' ו5  39 כדין] כד {כדין} א2 כד נ23 / וגו'[מ]] אחרי ראותי את פניך א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* לית' א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר / דאתקיימת] ואתקיימת י* / דברית] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר / קדישא] לית' ו5

דף ריא ע"ב

 1 העולמים] ב{ה}עולמים פר6 / ובגין כך] ובגין דא פ4 / וע"ד] ועד דא ו6 / עוד] לית' ו6  1-17 ובגין כך...וירבו מאד] לית' ו5  2 יוסף] {יוסף} מ7  4 אוחרא[מ]] אחרא א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / תא חזי] ת"ח כתי' א2 נ23 ר1 לית' י*  5 דמיתיך רעיתי תא חזי] וגו' קר / תא חזי] לית' ל2 פ4 מס4 / לשמאלא] דשמאלא א2 ושמאלא נ23 דלעילא לשמאלה ו6  6 ואית] {ואית} א2 / לימינא] דימינא א2 / דלעילא דקדושה] דקדושה דלעילא א16 דלעילא לקדושא ו6 דלעילא דקודשא פר6 דלעילא דקידושא י* / לקבל] לקראת נ23 לקביל א16 ו6 ל2 פר6 מס4  7 דרחמי] רחמי א2 מ7 נ23 לרחמי י* / דדינא] דינא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 לדינא י* / עבד] עביד א2 מ7 נ23 ר1 קר / במצראי] במצרים א16 / כל דינא] וכל דינא ל2 פר6 מס4 קר / דעביד] דאיהו עביד א2 מ7 נ23 ר1 / כההוא] בההוא מס4 קר י*  8 גוונא] גוונא ממש פ4 / רתיכין ממש] רתיכין פ4 / מה ההוא] מההוא ו6 ל2 פ4 פר6 קר י* מה{ה}הוא מס4  8-9 דאינון רתיכין...ממש דכתיב] {דאינון רתיכין ממש וכגוונא דיליה דההוא סטרא ממש מה ההוא סטרא קטיל דאפ12 ואפיק נשמתה אופ קבה אתעביד כההוא גוונא דכתי'} דכתי' א2 דכתי' נ23  9 (ממש)[מ]] לית' מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 קר י* ג ממש מההוא סטרא פר6 / קטיל] קטל מ7 ר1 קטילו ל2 פ4 פר6 מס4 קר / ואפיק] ואפיקו ל2 מס4 אפיק פר6 לית' י* / נשמתין[מ קר]] נשמתא מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 לית' י* / אוף] אוף הכא ו6 / עביד] אתעביד מ7 ר1 ו6 ל2 פ4 אתער פר6 קר / בההוא] כההוא א16 פ4 דבההוא ו6 דההוא ל2 פר6 / ממש[מ]] לית' מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י*  10 יי'] ה' י* / כלא[מ א"ל(נ"א) ג]] בכלא א2 נ23 ר1 ל2 פ4 מס4 קר בכולא מ7 א16 ו6 פר6 י* / בההוא] ההוא מ כההוא א"ל(נ"א)  11 דילה] דיליה א2 מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 מס4 י* / דכתיב] דכיתב י* / כי] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י*  12 יי'] ה' י* א"ל(כצ"ל) / אני הוא] לית' א2 אני נ23 ו6 ל2 פ4 פר6 אני יי' א16 הוא י* / ולזמנא] ובזימנא נ23 ולזימנא פר6  13 חמוץ בגדים מבצרה וגו'] לית' ו6 וגו' קר י*13 / וגו'[א16 מ]] זה הדור בלבושו וגו' א2 זה הדור בלבושו צועה ברוב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע מ7 נ23 ר1 פר6 זה הדור בלבושו צעה ברוב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע ל2 זה הדור כלבושו צועה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע פ4 זה הדור בלבושו צעה ברוב כחו אני המדבר בצדקה רב להושיע מס4  14 בארץ גושן] לית' מ7 ר1 / בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד ויאחזו בה] לית' ו6 בארץ גשן ויאחזו בה וגו' ויאחזו בה קר / אחסנת] דא אחסנת מ7  15 בה] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / להון[א16 מ]] דילהון א2 מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 פר6 י* א"ל(כצ"ל) דלהון ל2 מס4 קר / (ד"א ל"ג א"ר יוסי)[פר6 מ קר]] א"ר יצחק א2 מ7 נ23 ר1 י* אמ' א16 ו6 לית' ל2 פ4 מס4 א"ל(כצ"ל)  16 מאד] מאד מאד ו6 לית' קר / דהא] דא א16 / צערא] צערא דשעבודא א16 / שראת] אשתארת א2 שירת מ7 שארת נ23 שרת ר1 א16 ו6 מס4 / בהו] בהו עדיין א16 / וקיימי] וקיימו א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* / עלמא] מלכין פ4 י* מלכין (ס"א עלמא) קר / ובגין כך] ועל דא א16 ובגין דא פ4 ובגיני כך פר6  17 בילא"ו] לית' נ23 א16 אמן בילא"ו פ4 בילא"ו יי' לאו קר ב"י לא"ו י*

1 הטקסט מסימן זה לא מצוי בספר לבנת הספיר.

2 מעל מילה זו נמתח קו.

3 וגומ'.

4 כ"י פר6 מדלג מעל מילה זו דילוג מן הדומה אל הדומה.

5 כתבי היד א16 ו-ו6 מדלגים מעל מילה זו דילוג מן הדומה אל הדומה.

6 כנראה שהכוונה היתה לכתוב שם 'גשנה' אבל נראה שהמעתיק כתב ומחק את המילה.

7 כ"י פר6 מדלג מעל מילה זו דילוג מן הדומה אל הדומה.

8 כ"י פר6 מדלג מעל מילים אלה דילוג מן הדומה אל הדומה.

9 לא ברור לגמרי אם לאות 'ה' דבוקה 'ו' אבל נראה שלא.

10 וגומר.

11 לא ברור אם זאת האות 'ה' או אם זאת האות 'ר' עם 'י' בתוכה.

12 מעל שלש אותיות אלה מתוך קו.

13 וגומר.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]