THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 232a - 233a

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רלב ע"א (10) – דף רלג ע"א (6)

כתבי יד: א2, א161, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ42, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס3 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רלב ע"א (10) – דף רלג ע"א (6)

 10 יתבי] יתבין קר / אתפליג ליליא] אתפליג ליליא עליהון א2 קר אתפליג עליהון ליליא מ7 ר1 י* / א"ל] אמר מ7 ר1 פ4  10-11 ר' יהודה לרבי יוסי] רבי יוסי לר' יהודה מ7 ר1  11 רוחא דצפון אתער] רוח צפון איתער מ7 ר1 רוחא דצפון איתער נ23 / אתפלג] אתפליג א2 קר איתפלג מ7 ר1 איתפליג נ23 / והשתא עדנא] והשתא איהו עידנא א2 מ7 ר1 והשתא איהו שעתא נ23 י* והשתא איהו עמא (ס"א עינא) קר / תאיב] תאב קר  12 דמשתדלי] דמשתדלין מ7 נ23 ר1 קר / באורייתא השתא] השתא באוריתא קר י* / קב"ה ציית (לקול מלייהו) לן] קב"ה אצית לקל מילייהו א2 קב"ה אצית למלייהו מ7 ר1 קב"ה נ23 קב"ה ציית לן פ4 א"ל(כצ"ל) קב"ה ציית לקול מלייהו מ דקב"ה אצית לקול מלייהו קר קב"ה אצית לקל מלייהו י*  13 בהאי אתר] בהאי אתרא נ23 בההו' (ס"א בהאי) קר / נפסוק] נפסיק א2 קר י* ניפסוק נ23 / מלי דאורייתא] מילי אוריתא נ23 במלי דאורית' קר במילי דאורייתא י*  14 אותי מכל רע] אותי מכל רע יברך את הנערים נ23 אותי וכו' פ4 אותי מכל רע יברך את הנערים וגו' קר אותי וגומר י* / הא אתמר] לית' קר י* / ואוקמוה] ואוקימנא נ23 והא אוקמוה קר הא אוקמוה י*  14-15 מכל רע...דאיהו] לית' ו5 פ2  15 וגו'[מ]] לפניך א2 מ7 ר1 י* לפניך לשמרך בדרך הנה אנכי שולח מלאך לפניך נ23 לפניך וכו' פ4 לית' קר / דא הוא] דא איהו פ4 והאי איהו קר י* / דאיהו] דאיה נ23  16 והאי איהו] והאי הוא א2 והא איהו נ23 ודאי איהו קר / לכל עלמא] לית' ו5 פ2 / דאיהו נטיל[א2 מ]] דהאי נטיל ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 דאיהו (ס"א דהאי) נטיל קר  17 איהו אזמין לון] אזמין להו א2 הוא אזמין לון ו5 הוא אזמין לו פ2 אזמין לון קר י* / ובגין דא[מ]] ובגין כך א2 ו5 פ2 פ4 ובגיני כך מ7 ר1 י* ובג"כ נ23 קר / כתיב] לית' ו5 פ2 / לפניך] לפניך וכתי' ו5 / ושלחתי] לית' פ2  18 לפניך מלאך] מלאך לפניך וגרשתי ו5 לפניך מלאך וגרשתי מ7 נ23 ר1 פ4 וגרשתי פ2 לפניך מלאך וגו' קר / והאי איהו] איהו ו5 פ2 והא איהו מ7 ר1 היינו נ23 / מלאך(2)] לית' י* / דלזמנין] לזמנין ו5 פ2 די לזמנין מ7 נ23 ר1 / דכר] זכר מ / ולזמנין] לזמנין נ23 / נוקבא] נקבה נ23 / והכי איהו] לית' ו5 פ2 והכי הוא נ23 / דבזמנא דאיהו[מ ד"א]4] בזמנא דהוא א2 בזמנא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י*  19 אזמין[ד"א א"ל(כצ"ל)]] דאזמין ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* / ברכאן] ברכא ד"א / לעלמא] לית' ו5 פ2 מ / (לעילא)[מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* ד"א א"ל(כצ"ל) / איהו] הוא פ2 איהי י* / ואקרי] ואיקרי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* / כדכורא] כמו דכורא קר  20 (לתתא)[מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) ג / הכי איהו] הכי נמי ו5 פ2 הכי הוא נ23 הכי איהי י* / אזמין] דאזמין א2 מ7 / לעלמא] ? א2 / דקיימא בדינא] דקיימא דינא נ23 דקאי (ס"א דקיימא) בדינא קר דקאים בדינא י* א"ל(נ"א)  21 אקרי(1)] איקרי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* / כנוקבא] לית' פ2 / דאיהי עוברא] דאיהי מעוברת א2 דעובדהא קר / איהו] איהי ו5 מ7 פ2 / אתמלי] אתמלייא ו5 מ7 פ2 ר1 י* אתמליא נ23 / אקרי(2)] איתקרי א2 איקרי ו5 מ7 נ23 ר1 י*  21-22 ועל דא] ולדא א2 י*  22 אקרי... אקרי] אתקרי י* / אקרי(1)] איקרי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 / דכורא] דכר נ23 / אקרי(2)] איקרי א2 ו5 מ7 ר1 לית' נ23 פ4  23 ואת] את נ23 פ4 / להט] לית' ו5 / החרב] חרב י* / אית שלוחן] אית שליחן {ממנן} א2 אשתליחן מ7 אית שליחן נ23 פ2 מ אית שליחן ממנן קר י* א"ל(כצ"ל) / דמתהפכין] דמתהפכי ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 דאינון מתהפכין קר ? פ4  24 נוקבי] נוקבין נ23 דכורין קר י* / לזמנין דכורי] ולזמנין דכורי ו5 מ7 פ2 ר1 לזימנין דכורין נ23 ולזמנין נוקבין קר י* / לזמנין דינא] לזמנין בדינא ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 לזימנין בדינא נ23 לזמנין דינא (ס"א לזמנין בדינא) קר / לזמנין רחמי] ולזמנין רחמי א2 לזמנין ברחמי ו5 פ2 ולזמנין ברחמי מ7 ר1 פ4 לזימנין ברחמי נ23 לזמנין רחמי (ס"א לזמנין ברחמי) קר / בחד] חד נ23 / דא האי] לית' ו5 דא פ2  25 בגוונין סגיאין] כסגיאין גוונין א2 בסגיאין גוונין מ7 נ23 ר1 פ4 י* דסגיאין גוונין קר / כלהו] לית' פ4  26 איתנהו] אתדנו נ23 אתנהו י* / ורזא דא] ועל דא ו5 פ2  27 הקשת] {הקשת} א2 / הגשם] הגשם וגו' קר  28-29 כן...וכמה] כן מראה הנוגה וכו' פ4 לית' קר  29 כבוד יי'] כבוד ה' י*  30 הכי נמי] הכי קר י* / לכל עלמא] לעלמא ו5 נ23 עלמא פ2

דף רלב ע"ב

 11 פתח רבי יוסי ואמר] לית' ו5 פ2 / אתה כוננת מישרים] לית' קר י* / וגו'[מ קר י*]] לית' א2 מ7 נ23 פ2 ר1 ? ו5  12 משפט אהב] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ קר י* א"ל(כצ"ל) ג / קב"ה] קב"ה משפט אהב דא קב"ה ו5 נ23 פ2 פ4 א"ל(כצ"ל) ג / דאתקף] דאיתקף ו5 דאיתתקף מ7 ר1 דאתתקף נ23 קר י* / איהו] איהי נ23  13 אתקיים] יקיים ו5 פ2 פ4 יתקיים מ7 ר1 מתקיים קר י* / כד"א] כמה דכתיב קר כמא דכתיב י*  14 ועז מלך] לית' ו5 פ2 / ולא (אתקף) אתתקנת] לא אתתקף א2 ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 י* לא אתתקן נ23 ולא אתקף מ לא אתתקפ' קר ולא אתתקנת א"ל(כצ"ל)  15 אתזנת וכל ברכאן] אתזנת כל ארעא וכל ברכאן א2 מ י* איתזנת כל ארעא וכל ברכאן מ7 ר1 / דנטלא] דקא נטלא פ4 דקא נטלת קר / נטלא] נטלת קר  16 דילה] דיליה נ23 קר י* / לקביל] לקבל א2 מ7 פ2 פ4 י* איהו לקבל קר  17 דתרין] דתרי פ2 פ4 / ויישובא דעלמא] ויישוב דעלמ' ו5 / והא אתמר] דהא אתמר י*  18 רבי (יצחק) חזקיה פתח ואמר5] ר' יצחק6 {חזקיה} פתח ואמר א2 ר' חזקיא פתח ואמר ו5 פתח ר' חזקיה ואמר מ7 ר1 ר' חזקיה פתח נ23 פ4 ר' חזקיה פתח ואמ' פ2 קר י* א"ל(כצ"ל) רבי יצחק פתח ואמר מ / הללו יה] הללויה מ7 נ23 פ2 פ4 מ קר י* א"ל(כצ"ל) / הללו עבדי ה'[י* א"ל(כצ"ל)]] הללו עבדי יי' א2 מ7 נ23 ר1 מ הללו עבדי יי' {ולבתר} ו5 הללו עבדי יי' ולבתר פ2 עבדי יי' פ4 הללו את שם יי' קר  18-19 הללו את שם יי'] הללו עבדי יי' קר הללו את שם ה' י* וכו' פ4  19 לאסתכלא] לאיסתכלא מ7 / אמאי] אמאי אמר י* / עבדי יי'] עבד ה' י*  20 שם יי'] שם ה' י* / מאן] דמאן קר / דמשבח (לחדא) לאחרא] דמשבח לאחרא א2 מ7 נ23 פ2 פ4 י* ג דמשבח לאחר ו5 דמשבח לאוחרא ר1 דמשבח לחדא מ דמשכח לאוחרא קר דמשכח לאחרא ד"א דמשבח לאחדא נ"א לאחרא א"ל(כצ"ל) / אצטריך] איצטריך ו5 מ7 נ23 אצטריך דלהוי קר / לשבחא] לשבח ו5  21 וכפום יקריה הכי] לית' פ4 / אצטריך] איצטריך מ7 נ23 לית' פ4 / שבחיה] לית' פ4 / לאחרא] לאוחרא א2  21-24 וכפום...יקריה] לית' ו5 פ2  22 בי'] ליה ר1 / (גלותא וסבב)[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* ד"א א"ל(כצ"ל) ג / גנותיה וצבי] גנותיה וסבב מ7 נ23 ר1 י* גנותיה וסביב פ4 א"ל(כצ"ל) ג לית' מ גנותי' ואיהו סבב קר / לגלאה ליה] לגנאה א2 לגנאה ליה מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) ג  23 הספדא על בר נש] מספד לבר נש פ4 / אצטריך] איצטריך מ7  24 לגנותיה] לידי גנותיה מ7 ר1 קר ליה גנותא נ23 / ובכלא] ובכל נ23 / אצטריך] איצטריך א2 מ7 נ23 אצטריך דליהוי קר / הכא אית] הכא איהו א2 נ23 ר1 פ4 קר י* א"ל(נ"א) הכי איהו ו5 מ7 הכי {אי} הוא פ2  25 עלאה] לית' נ23 / דמארי] דמאריה ר1 דמריה פ4 / דכלא] וכלא מ / ולאסתכלא (ס"א אתר)[ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* א"ל(נ"א)]] ולא אתגלא אתר א2 ולאסתכלא מ  26 דכל טמירין] דכל טמיראן נ23 / איהו] איהי נ23 / ובג"כ] בגין כך מ7 ר1 / הללויה] הללו יה ו5  27 שבחא] לית' נ23 / כלילן] כולא כלילן א2 כלילן כלילן י* / כחדא] כחד ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 / והכא סתים] וסתים ו5 פ2 / דאמר] ואמ' נ23 פ2 פ4 קר י* / הללויה[א"ל(נ"א) ג]] הללו עבדי יי' א2 מ7 ר1 מ קר הללו ו5 נ23 פ2 פ4 הללו עבדי ה' י* / מאן] לית' מ7 ר1 י* ? פ2  28 הללו] לית' פ2 פ4 מ קר י* / כמה] כמאן קר / די"ה] דיהא קר / שבחא] שבחי א"ל(נ"א) / דשבוחי] דשבחוי א2 מ7 ר1 מ קר דשכיחי פ2 דשבחי י*  29 אינון דמשבחי] אינון דמשבחין מ7 נ23 ר1 / לא ידענא] ולא ידענא נ23 לא ידעין י* / מאן אינון] מאן אינון והם עבדי יי' פ2 / אצטריך למהוי] איצטריך למיהוי א2 איצטריך למהוי מ7 נ23  30 ולבתר דסתים ברזא עלאה] {ולבתר דאסתים ?} א2 לית' מ7 נ23 ר1 ולבתר דסליק ברזא עילאה פ2 ולבתר דאסתים ברזא עילאה י* / עבדי יי'] עבדי ה' י* / שם יי'] שם ה' י*  31 איהו אתר] הוא אתר מ7 איהי אתר נ23 / דא הוא] דא איהו פ4 / דאקרי שם] דאקרי תמן שם א2 מ דאיקרי שם ו5 נ23 י* דאיקרי תמן שם מ7 ר1  32 שם(1)] לית' ו5 {שם} פ4 / שם ה'] שם א2 מ7 ר1 י* לית' נ23 פ2 שם יי' פ4 קר / קדמאה] לית' ו5  32-33 דלא (ס"א דא) גלייא (תניינא) סתים] דא גליא דא סתים א2 דלא דא גליא סתים ו5 דא גליא סתים מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* א"ל(כצ"ל) דלא גליא תניינא סתי' מ דא גלייא סתים קר  33 דקיימא באתגלייא] דאמ' באתגליא א2 נ23 ר1 מ י* דאמר באיתגליא מ7 דאמר (ס"א דאתקיימא) באתגלייא קר / אינון] לאינון דאינון קר לאינון י* / דקא משבחי] דקא משבחין ו5 פ2 דמשבחי מ7 ר1 דקא משבחאן נ23 משבחין קר דמשבחין י* / לההוא אתר] להאי אתר א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* לית' פ2  34 וקאמר] ? ו5 ואמ' נ23 פ2 פ4 / עבדי יי'] עבדי ה' י* / דאתחזון] דיתחזון נ23 דא תחזון פ2 דאתחזון אינון קר / שם יי'] שם ה' י* / מבורך] מבורך מעתה ועד עולם ו5 נ23 פ2 וכו' פ4 / מאן] מיאן פ2  35 שנא דקאמר] לית' קר / יהי אלא יהי רזא[ו5 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) ג]] יהי {אלא} רזא א2 יהי רזא מ7 נ23 ר1 ד"א יהי אלא רזא פ2 רזא מ / אתר עלאה] שמא עילאה ו5 פ2 פ4 עילאה מ7 שמא עלאה קר / דאיהו סתים] לית' קר / דקאמרן] כדקאמרן א2 מ7 ר1 מ י* לית' קר  36 דאיהו יו"ד] דהיא יו"ד קר  37 רזא] איהו רזא א2 דא רזא נ23 / דרגא תתאה] דרגא בתראה ו5 פ2 פ4 / ובמלה דא אתקיים כל עובדא] ובמלה אתקיים עובדא א2 ובמלה דא אתקיים עובדא מ7 נ23 ר1 י*  38 יה"י רקיע...יה"י אור] יהי אור יהי רקיע יהי מאורות נ23 קר יהי אור יהי רקיע יהו מארת פ4 / דלעילא] עילאין דלעילא פ4  39 בכל אינון עובדין דלתתא] בכל אינון עובדין תתאין לתתאי ו5 ובעובדין תתאין מ7 בכל אינון עובדין לתתאי פ2 ובעובדין תתאה תתאין ר1 בכל אינון עובדין תתאי פ4 / דאיהו (ס"א אמשכותא) מרזא[ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 א"ל(כצ"ל) ג]] דאיהו {?} מרזא א2 איהו מרזא מ דאיהו מרזא קר דאיהי מרזא י*  40 עלאה סתימין] עילאה סתימא א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 י* עלאה סתימ' פ2 א"ל(כצ"ל) סתימא עלאה סתימא קר / אתקיים] איתקיים נ23  40    דף רלג ע"א (שורה 1) במלין...מלין תתאין7] באינון מילין {עילאין דלעילא ולא אתמר באינון מילין} תתאין א2 באינון מלין עילאין דלעיל' ולא איתמר באינון מלין לתתאין ו5 באינון מלין עילאין לעילא ולא איתמר אלא באינון מלין תתאין מ7 ר1 באינון מילין עילאין דלעילא ולא איתמ' באינון מילין תתאין נ23 באינון מלין עילאין דלעילא ולא אתמר באינון מלין לתתאין פ2 באנון מילין עילאי דלעילא ולא אתמר באנון מלין תתאין פ4 במלין עלאין דלעילא ולא אתמר באינון מלין תתאין קר באינון מילין עילאין דלעילא ולא אתמר באינון מילין תתאין י*

דף רלג ע"א

 1 דלתתא] לתתא א2 ו5 קר מתתא פ2 / מתברך] אתברך נ23 / בכלא] דכלא קר / שם יי'] שם ה' י* / וגו'[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 מעתה ועד עולם ו5 פ2 וכו' פ4 מעתה וגומ' קר  2 עד מבואו] עד מבואו מהולל שם יי' א2 ועד מבואו מהולל שם יי' ממזרח שמש ו5 ועד מבואו מ7 פ2 ר1 וגו' ממזרח שמש נ23 לית' פ4 ועד מבואו וגו' קר / אתר עלאה] איהו אתר עילאה פ4 איהו אתר עלאה קר / נהיר] אנהר נ23 / מניה שמשא] מיניה שמש א2 מיניה שמשא ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 / ונהיר] ואנהיר ו5 פ4 ואנהר נ23 לית' קר / לכלא] לית' קר / הוא] איהו ו5 פ4 / אתר] לית' מ7 ר1 / דרישא] דרזא קר  3 סתימאה] סתימא ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 סתימא דכל סתימין קר י* סתימאה דכל סתימין א"ל(כצ"ל) / דא הוא אתר קשרא] דא איהו אתר קשרא פ4 דא איהו קשרא קר קשרא י* / ומתמן נפקן] מתמן נפקו א2 ומתמן נפקי ו5 פ2 ומתמן נפקו מ7 נ23 ר1 קר י* ומתמן נפק? פ4  4 אתזן] איתזן ו5 מ7 נ23 ר1 / האי אתר] אתר ו5 פ2 / לאתזנא] לאייתיא ו5 פ2 לאיתזנא מ7 ר1 / מעילא] מלעילא פ4 / ולאתברכא] ולאיתברכא מ7 ר1  4    דף רלד ע"א (שורה 17) ולאתברכא...יקריה בכלא] לית' פ28  5 באתערותא] באתעטרותא מ7 ר1 / דלתתא] דתתאי פ4 דתתא' קר / דמתערי] דמתערין מ7 נ23 ר1 קר י* / אינון] לית' נ23 / עבדי יי'] עבדי ה' י* / כד] וכד י* / מברכי] מתברכי א2 מברכין נ23 מ(ת)ברכי י* / כדקאמרן] כדקא יאות מ7 כדקא אמרן ר1  6 כך] לית' קר / דאיהו] {דא} דאיהו א2 דא דאיהו ו5 מ7 ר1 / עבדי יי'] עבדי ה' י* / שם יי'] שם ה' י*  6-33 דאיהו באתגלייא...דמתברכא מיניה] דאתברכא פ4

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד.

2 סימן זה מצוי בשוליים של כתב היד.

3 על פי הרישומים של רונית מרוז בספר לבנת הספיר לא מצוי אף טקסט מתוך סימן זה.

4 באור הלבנה כתוב: 'דאיהו אזמין ברכאן...'.

5 בדרך אמת כתוב: 'רבי חזקיה פתח' ובפירושו של גלאנטי כתוב: 'ר' חזקיה פתח וכו' ה"ג'.

6 מעל מילה זו נמתח קו.

7 באור הלבנה כתוב: 'באינון מלין עלאין דלעילא וגו' כצ"ל'.

8 הטקסט מתחיל בשורה 25 אחרי התוספתא.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]