THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 232a - 234a (tosefta)

ספר הזוהר פרשת ויחי

תוספתא

דף רלב ע"א (שורה 26) דף רלד ע"א (שורה 17)

כתבי יד: א2, א161, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ22, פ43, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס4 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רלב ע"א (שורה 26) דף רלד ע"א (שורה 17)

 26 עלאי] עילאין מ7 ר1 עלאין קר / מארי דסכלתנו] מארי דסוכלתנו א2 פ2 / אסתכלו] איסתכלו מ7 ר1  27 הורמני ידיען] הורמיני ידיעאן א2 הורמני ידיעאן נ23 הורמני ידיעין פ4 הרמני ידיעאן י* / בקולפי] בקולפוי ו5 פ2 קר  28 דסיכת'] דחיבת' פ2 דסכת (ס"א דסיבתא) קר דסבתא י* / למנדע] למינדע מ7 / מאן] מה נ23  29 דעיינין] רעיינין א2 דעיילין ו5 פ2 / וידע] למנדע ו5 פ2 וינדע מ7 נ23 ר1 פ4  30 דרזא דרזין] דרזא דרזא א2 רזא דרזין מ7 י* / לאפקא] לאפקחא נ23 פ4 / תלת] תלת' ו5 פ2  31 כחדא כלילן[מ]] כלילן כחדא א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 י* כלילן חדא פ2 ואינון כלילן כחדא קר  31-32 ואינון...גוונין] ואינון תלת גוונין חיוור וסומק וירוק א2 ואינון חיור סומק וירוק תלת גונין פ2 חיוור וסומק וירוק תלת גוונין פ4 ואינון תלת גוונין חוור וסומק וירוק מ ואינון תלת גוונין חוור סומק וירוק קר י*  32 אשתליבאן] אשתלבאן א2 נ23 י* אשתלסלק5 אש?לתלבן ו5 אישתלבן מ7 ר1 אשתלבן פ2 קר אשתליבן פ4 / דא עם דא] דא בדא קר / מזדווגן (ס"א מזדלגן)] מזדלגן א2 ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 מ י* מזדלגאן נ23 קר / מגרופיא] מגרופ א2 מן גדפא (ס"א מגרופיא) קר מגרופא י*  33 אצטבע] יצטבע ר1 / ונפקא] ונפקין מ7 ר1 / גוונין] אלין קר י* / אלין] ?לין נ23 גוונין קר י* / וכל גוונין אלין[מ]] כל גוונין א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* וכל גוונין א"ל(כצ"ל) / אתחזון] איתחזון מ7 ר1 / בהאי] כהאי פ2 / איהו] איהי א2 ו5 פ2 פ4 י*  34 אתחזי] איתחזי מ7 ר1 אתחזי בהאי חיזו י* / בשעתא] איהו בשעתא י* / כגוונא] דגוונא מ7 נ23 ר1 פ4 קר א"ל(כצ"ל) דגרונא י* / דבטש] בטש א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) / בגווה] בגויה נ23 פ2 בגוונא י* / אתחזי] אתתי פ2  35 אלין תלת] תלת אילין א2 תלת אלין ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* תלת אינון פ2 / גוונין] לית' נ23 / להאי וגוונא] בהאי {ו}גוונא א2 בהאי גוונא ו5 נ23 פ2 י* כהאי גוונא מ7 ר1 בהאי וגוונא פ4 / סלקא[מ קר]] וסלקא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* / קסטורין] קסטרין ו5 קסטרי' פ2  36 דקטרא] דקיטרא נ23 קר י* דקתהא פ4 / קביעי בגוון (ס"א בגווה)] קביעין בגווה א2 מ7 פ2 ר1 פ4 קר קביעין בגוו? ו5 קביעין בגויה נ23 קביעי בגוון מ קביעין בגוונה י* קביעי בגווה א"ל(כצ"ל) / גוונין סחרין (ס"א גוונין)] גוונין סחרין גוונין א2 נ23 א"ל(כצ"ל) גוונין וסחרן ו5 גוונין סחרן גוונין מ7 ר1 גוונין וסחרן פ2 גוונין סחרין פ4 מ קר גוונין סחרין וגוונין י* / כלילן] כלילין נ23 / סלקין] סלקי פ4 קר  37 לה] לית' קר / לעילא ביממא] לעילא לעילא סלק' ביממא ו5 פ2 לעילא סלקין לה ביממא נ23 לעילא סלקא ביממא פ4 / ונחתא] סלקא ונחתא א2 י* נחתא ו5 נ23 פ2 סלקא נחתא מ7 ר1 / בליליא(1)] כליליא ר1 / אתחזי] איתחזי א2 מ7 ר1 אתחד פ2 / בליליא(2)] כליליא ו5 ר1 / אסתתרת] איסתתרת מ7 ר1  38 במאתן וארבעין ותמניא עלמין] בק"ק ומ? עלמין א2 במאה וארבעין ותמנייא עלמין ו5 פ2 במאתן ותמניא עלמין מ7 ר1 במאתן וארבעי וח עלמין נ23 ברמ"ח עלמין קר / אזלין לגווה (ס"א בגינה)] אזלי לגווה6 {בגינא} א2 אזלי בגינה אזלי בגינה ו5 פ2 פ4 אזלין לגווה מ7 מ קר אזלין בגינה נ23 י* א"ל(כצ"ל) אזלין לגוה ר1  39 מלעילא] מעילא ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* לית' פ2 / לתתא] לית' פ2 / תלת מאה ושתין וחמש] שס"ה נ23 קר מאה ושתין י* / דמפשפש] דפשפש א2 פ2 ר1 פ4 דיפ{נ}שפש ו5 דיפשפש נ23 פ4

דף רלב ע"ב

 1 לאשכחא] לאשגחא מ7 ר1 / גדפין] לית' א2 י* גדפין7 גדיפין ו5 גריפין מ7 פ2 ר1 גדיפין פ4 גזיפין ס"א גדיפין קר / קליפין] לית' ו5 פ2 גליפין נ23 גליפין ס"א קליפין קר / טמירין] לית' נ23 טמירי' ס"א סטירין קר / למיחמי] למחמי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* / יחמי] ייחמי נ23 / גו] מגו מ7 ר1  2 ידיעה] ידיעא פ4 / כמאן] לית' ו5 פ2 / בר מן משה[פ4 מ]] בר משה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 בר ממשה קר י*  3 ליה עינא] לית' ו5 פ2 עינא נ23 פ4 / זכו] זכי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 מ י* זכי בחובוי קר  4 חבילי] לית' ו5 פ2 / אזדמנו לגביה אזדמנן] אזדמנן לגביה א2 נ23 אזדמנו לגביה ו5 פ2 פ4 איזדמנן לגביה מ7 ר1 אזדמנו עליה קר אזדמן לגביה י* / נפקי עליה] נפקין עליה נ23 נפקיה עליה י* / ואפקו ליה] ואפקי ליה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י*  5 דמלכא] לית' ו5 פ2 / לאינון חייבין דעלמא] לחייביא ו5 פ2 לאינון חייבי דעלמא מ7 ר1 לאינון חייביא נ23 לאנון חייבין פ4 לאינון חייביא דעלמא קר  6 ולא] לא פ4 / כבלע את הקדש] לית' ו5 פ2 פ4 כבלע נ23 / וגו'[ו5 נ23 פ2 מ]] ומתו א2 וכו' מ7 ר1 פ4 לית' קר י* / אמר רבי יהודה] לית' ו5 פ2 / והא] דהא קר י*  7 כד אתדבקו] דבקו ו5 פ2 כד איתדבקו מ7  7-8 מגו זהירין אלין מסתכלין] מגו האי אתר מסתכלין א2 לית' ו5 פ2 מגו האי אתר איסתכלאן מ7 מגו האי אתר מסתכלן נ23 פ4 קר מגו האי אתר איסתכלן ר1 מגו האי אתר מסתכלאן י*  8 נשמתהון דצדיקיא] לית' ו5 פ2 אינון נשמתהון דצדיקיא מ7 אינון נשמתהון דצדיקייא ר1 אנון נשמתין דצדיקייא פ4 י* / אינון] אלין ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 אינון ואינון קר / גוונין] גווני קר / סלקין] סלקין לון קר / ואתכלילן] ואתכללן פ4 ואתכלילו קר  9 לאכללא] לית' ו5 פ2 / לאתקנא] לאתקנו? ו5 לאתתקנא נ23 לאתקעא פ2 / כלא] כולהו מ7 / באתר] באתרא י* / דאצטריך] דאיצטריך א2 מ7  10 לעילא] לית' נ23 קר / וכדין] לית' פ2 / אתנטיר] ואתנטיר ו5 איתנטיר מ7 ר1 ואתנט? פ2 / בהאי עלמא] בעלמא דין ו5 פ2

דף רלג ע"ב

 31 קל] קם פ4 / גלגלא] לית' נ23 י* / מתגלגלא] מגלגלא מ / מתתא] לית' מ7 ר1 בנע ימותא קר  32 טורקה'] פירקהא נ23 תע ירסיי קר טורהא י* / אזלין] אזלי פ4 / ומתגלגלי] ומתגלגלין א2 מ7 נ23 ר1 מ קר י* א"ל(נ"א) ומתגלגלן ו5  33 קל] וקל י* / סלקא] סלקין נ23  34 בעומקי דדרגי] בעומקייא דדרגין א2 בעומקי דדרגין ו5 מ7 ר1 פ4 א"ל(כצ"ל) בעומקוי דרגין נ23 בעומקיה דדרגין מ בעומקי דרגין קר י*  35 אסחר] ואסחר א"ל(כצ"ל) / דרג' (ס"א גלגלא)] {גלגלא} דרגא8 א2 גלגלא ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 י* א"ל(כצ"ל) דרגא מ קר / סחרנה'] סיחרנה א2 סחרנה מ7 ר1 פ4 סחרנא נ23 קר י* סחרניה מ / יתבין] יתיבין ר1 / תרין] תרין דרגין קר  36 מגרופין] מגרופיהון א2 מגרופיאן מ7 נ23 ר1 מגרופיין מ קר א"ל(כצ"ל) מגרופייאן י* / מימינא] ממינהי ו5 / ומשמאלא] ושמאלא קר י* / בתרין] בתרי א2 ו5 פ4 בתר מ7 ר1  37 ודא סומק] דא סומק מ7 ר1 פ4  39 ואסחר[מ]] אסחר א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / לשמאלא] לימינא9 {לשמאלא} פ4

דף רלד ע"א

 1 תדיר] לית' נ23 / שכיך] שביק קר  2 סלקין] סלקי פ4 / דקא מצפצפן[מ]] מצפצפן א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 ומצפצפין קר י*  3 וחד לסטר צפון] חד לסטר צפון ו5 פ4 / פרחין] פתחין קר  4 צפצופא] צפצפא י* / נעימו] נעימות' ו5 רחימו קר / דגלגל'] דגלגליא א2 י* דגלגלייא קר / מתחברן] מתחברא י*  6 נגדין] נגדון מ נגדו י* / נעימו] בנעימו נ23  7 (מקול)[מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) / מגו] לית' מ  8 נחתין] נגדין נ23 / מלעילא] מעילא א2 ו5 מ7 ר1 פ4  9 ואתגניזו] ואתגניזן א2 ואיתגניזו ר1 דאתגניזו פ4 דאתגנזו קר / בגו] מגו א"ל(נ"א)  10 דלא] לא א2 מ7 נ23 ר1 י*  11 דאתמליא ההיא] דאתמליאן ההוא א2 דאתמליא ההוא ו5 פ4 מ דאיתמליא ההוא מ7 נ23 ר1 דאתמלייא ההוא קר דאמליין ההוא י*  12 תרין] תרי ו5 / מגרופין סחרן] מגרופיאן סחראן א2 נ23 מגרופיין סחרא מ7 ר1 מגרופיין סחרן פ4 י* / חד דימינא] וחד דימינא קר יחד דימינא י*  13 קרא] קרי א2 נ23 י* קארי קר / זהירו] נהירו נ23 י* א"ל(נ"א) / דזהרין] דזהרן ו5 פ4 דנהראן נ23 י* א"ל(נ"א) / דסלקא[מ]] סלקא א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י*  14 תרי אלפי עלמי"ן] תרי לפי עלמי א2 תרין אלפי עלמי נ23 י* תרין אלפי עלמין קר / אזדהרו] ??הרו {??} א2  15 בגווייהו] בגויה נ23 / אזדהר] איזדהר ר1 / בזוהרא] בזיהרא נ23 קר  16 דעיינין] עיינין קר / אסתכלו] איסתכלו ר1  17 ותזכון] ותזכו א2 תזכון ו5 פ4 תזכו מ7 ר1 תזכנן נ23 ותהנון מ / להאי נהירו] להאי נהורא קר לית' א"ל(נ"א)  18 דנגדי] דנגדין א2 מ7 נ23 ר1 קר י*  19 מאן] למאן א2 י* למאן ס"א מאן קר / גלגלא] לית' ס"א גלגלא קר / סלקא אסחר] סחרא א2 ו5 נ23 פ4 י* א"ל(כצ"ל) סלקא מ7 ר1 מ לית' ס"א אסחר קר / ואנגיד ואמשיך] ואמשיך לה א2 ואנגיד ואתמשיך ס"א ואנגיד ואמשיך קר / לההוא] למאן ס"א להה?א קר למאן י* / מאלין] ?אלין {מההוא} א2 מאינון ו5 מ7 נ23 ר1 מאנון פ4 מההוא עדונא דאלין ס"א מאינון קר מההוא עדונא דאלין י* א"ל(כצ"ל)  20 עלאין] עילאי פ4 / דזהרן] דזהרין ו5 נ23 / זכי] זכאן ס"א זכי קר / וההוא] {ו}ההוא א2 ההוא ס"א וההוא קר / מגרופא] מגרופייא ו5 מגרופיא מ7 נ23 ר1 מגרופי' ס"א מגרופי' קר  21 דלסטר] דבסטר א2 מ7 נ23 ר1 י* דאסח' מן סטר ס"א דלסטר קר / אסחר ונחת לתתא] {אסחר} ואמשיך ונחת לתתא א2 אסחר ונחית לתתא ו5 מ7 נ23 ר1 מ אסחר ונחי לתתא פ4 ואמשיך ואנחית לתתא ס"א אסחר ונחית לתתא קר אסחר ואנחית לתתא י* / ואמשיך] ואמשיך לתתא א2 / על האי] על ההוא נ23 י* על ההוא ס"א על האי קר / זכי] זכה ו5 / נפקת] נפקת ואמרת קר י*  22 סטרא] סטרא בישא מ7 ר1 / נפיק] נפקת ו5 נפקא מ7 נ23 ר1 פ4 / דשארי] ושארי ו5 קר  23 דחייביא] דחיביא דעלמא א2 דחייבי עלמא ו5 דחייבין דעלמ נ23 דאינון חייבי' קר / דאזלו] דאזלי א2 ו5 מ7 ר1 פ4 דאזלין נ23 קר י* / למזכי] למיזכי ר1 / נהורא[מ קר]] נהירו א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4  24 ברכאן] לית' נ23 / כד"א] כד"א ונחך יי' תמיד א2 נ23 ר1 פ4 קר כד"א ונחך ה' תמיד י* / נפשך] נפשך וגו' ו5 ר1 נפשך ועצמותיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו מ7 וגו' נ23 נפשך וכו' פ4 קר

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד.

2 בכתב יד פ2 לא מצויה התוספתא שנמצא במרגליות רלג ע"ב – רלד ע"א.

3 סימן זה מצוי בשוליים של כתב היד.

4 על פי הרישומים של רונית מרוז: בדף 64ב מצוי סיכום של חלק מן התוספתא המצויה בדפים רלג ע"ב – רלד ע"א. (סעיף פא בסולם).

5 מעל מילה זו נמתח קו.

6 מעל מילה זו נמתח קו.

7 מעל מילה זו נמתח קו.

8 מעל מילה זו נמתח קו.

9 מעל מילה זו נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]