THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Lekh Lekha 88b - 93a

דף פח ע״ב

1 שמן דלעילא] שראן לעילא ו6 / קאי] קאים ו6 פ4 מ קר י*  2 (על) [פ4 מ קר]] לית' ו6 ג י*  3 ויעמוד] ויעמד השמן ו6  4 עמים] עמים וגו׳ ו6  5 לא] דלא פ4 קר  12 אני לדודי] לית׳ ו6 פ4 קרי*  14 גבי] גביה ו6 פ4 מ קר י*  15 עליה] עלוי ו6 פ4 קר י*  19 אגרא] אברא פ4  21 ידי] ידוי ו6 פ4 מ קר י*  22 אנכי...וגו׳] שכרך הרבה מאד ו6 וכו׳ שכרך הרבה מאד פ4 קר אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד י*  23 קבילת] קבילתא ו6 י* קביל פ4 קר  24 לאמר] לית' ו6 פ4  26 ביה] תמן פ4  27 עמיה] עליה עימיה ו6 עליה י*

דף פט ע״א

2 עלוי למללא] למללא עלוי פ4  3 אברם] אברם וגו׳ קר 5 מזבח] מזבח ליי' ו6 קר י*  6 אמרן] אמרנא פ4 / דרגין] דרגין רברבין י*  7 דרגא] מלה י*  8 חכמה] לית׳ פ4 / חכמה] חכמתא ו6 פ4 קר י*  9 ביה] בה ו6 בגין לאתדבקא ביה א2  10 עמיה] לית׳ פ4 / הוה] הוא ו6  12 תתאה] לית' ו6 פ4 י*  19 דיתגזר] דאתגזר ואתגזר ו6 דיתגזר ואתגזר פ4 קר י* / ואתייהיב] ויהיב פ4  20 עלאין] לית׳ פ4 / לאתקשרא כלא] דכולא י* / לאכללא [מ ג]] לאתכללא ו6 פ4 קר י*  21 קשורא] לית׳ פ4  22 מלוי] מלא ו6 מלה י*  25-24 בר״א שי״ת] בראשית \ ו6 פ4 מ קר י* ברי״ת א״ש ג (?) / (ד״א ל״ג ברית)] ברית ו6 פ4 מ קר י*  27 חקות...שמתי] וכו׳ פ4  28 דיומא וליליא] דיומם ולילה פ4 י* / לא] דלא ו6 קר י*  31 לכו] עלמא קר (נ״א) י*

צ ע"א

29-30 זהר...אלא] דהא ויאמר יי׳ אברם יי׳ אלהים יי׳ א׳ ד׳ נ׳ י׳ אלהים יו״ד ה״א אלא ו6 ויאמר אברם אדנ״י יהו״ה מה תתן לי אל״ף דל״ת נו״ן יו״ד אלהי' יו״ד ה״א וא״ו ה״א אלא פ4 מ קר ג ויאמר אברם אדני אלהים אדני אל״ף דל״ת נו״ן יו״ד אלהים יו״ד ה״א וא״ו ה״א י* 31-30 תתאה...עלאה] עלאה ועלמא תתאה ו6  31 ואנכי...ערירי] לית׳ ו6 בהאי עלמא קר י* / דלית] דהא לית ו6 פ4 קר י* / בר] בר ד״א ו6 / ואוליפנא] דאוליפנא ו6 קר י* / בהאי עלמא] לית׳ קר 32 ערירי] ערום ו6 / מלה] לית׳ ו6 35 ביה בההוא] בהו בההוא ו6 לההוא י* / בר] לית׳ י*  36 דב״נ] בר נש ו6 פ4 / בבנין] לבנין ו6 פ4 קר 37 גו פרגודא] בי פרגודא ו6 בבי פרגודא פ4 בפרגודא מ קר י* / דיליה] לית׳ י* / דלא יוליד) דהא לא אוליד ו6 פ4 קר י* דלא אוליד מ

דף צ ע״ב

1 וגו׳] לית' מ  2-1 (א״ל...מוליד) [ו6 פ4 מ קר ג י* אברהם מוליד: חסר ו6]]דשמי] דשמא פ4 דשמיא ג / יהא לך בר] לית' פ4  3 בדא [פ4] (ברא) [ו6 קרי*]] בדא (ברא) מ / מסטרא] בשמא פ4 4 דהוא] דהיא מ גי*  7-6 דלתתא...ומזלות] דכוכבייא ומזלות דלתתא ו 6א16 דכוכביא לתתא ומזלות א2 דכוכבייא דלתתא ומזלות פ4 קר י*  7 ולא אתדבק] ולא לאתדבקא ו6  8 והאמין ביי׳] לית׳ מ / אגריה] אתריה פ4 / לעלמא] בעלמא י* / דאתי] לית׳ קר  9 דמתמן] ומתמן ו6  10 ויחשבה לו] לית׳ ו6 ג / דאע״ג] ואע״ג ו6 אע״ג י* / דינא] דדינא ו6 פ4 מ ג / כאילו] חשבה לו כאילו י* / רחמי] דרחמי פ4 מ / האי כה] לית' ו6 פ4 מ קר י*  11 כחדא] לית׳ י*  12-11 הא...מוליד] אברם אינו מוליד ו6 פ4 י* אברהם מוליד אברם אינו מוליד מ קר ג  12 וכי תימא] לית׳ פ4 / דהא] והא ו6 י* / בעוד דאיהו אברם]1 לית׳ פ4  13 ליה] לון פ  4 מ קר / קב״ה] לית׳ פ4  17 שנים וגו׳] שנה וירא יי׳ אל אברם ו6 שנים וירא יי׳ אל אברם וגו׳ קר שנה י*  18 אל] אלוה ג / וגו׳] זולתי אלהינו ו6 פ4 ג י*  19 מה] מאן פ4 קר  20 קב״ה] יי׳ קר / דכלהו לא] דלאו קר  21 אלהינו] יי׳ ו6 פ4 מ קר ה׳ י*  22 יכיל [מ]] יכלי ו6 פ4 קר י* / ברשותיה] מרשותיה ו6 פ4 מ קר י*  23-22 דקב״ה כלא] דא קב״ה דכלא ל27  23 כמאן] אית תמן א16 תמן ו6 כמה ג / בחיזו] כחיזו א16 ו6 ל2 י*  26 תקוניה] תיקונייהו מ / בה] ביה ו6 / כקב״ה [ל2 ל27 פ4]] בר קב״ה י״ת א16 בר קב״ה ו6 מ קר י*  27 תיאובתיה] תיואבתא א16 ו6 ל2 ל27  28 מתחברן] אתחברן י* / ונפק [מ קר]] ונפיק א16 ו6 ל2 פ4 י* / דכליל] כליל ו6 פ4 קר י*  30 זמנא] זרעא פ4  31 חייא] אלעזר א16 שמעון י* / ת״ח] חזי ל2 פ4  32 ויומא] לית׳ י* / קב״ה ברי עלמא] ברי עלמין וקב״ה א16 ו6 ל2 (ברין) ל27 פ4 מ קר קב״ה ברי עלמין וקב״ה י*  34 ליה [ג י*]] לאדם א16 לית' ו6 ל2 פ4 מ קר  35 וכו׳] לית׳ ו6 דור דור ופרנסיו י* / ליה] לון ו6 פ4 קר י*  36 למיתי] למיתא ו6 ל2  37 וההוא] בההו׳ קר / דזמינין] דזמין פ4 / ביה בעלמא [א16 ו6 ל27]] ביה עלמא ל2 ביה בעלמא פ4 בה עלמה פר6 בהאי עלמא מ בעלמא קר י*  38 דאתברי עלמא] דאתבריאו י*  39 ביה] לית׳ פ4

דף צא ע״א

5 כתיב] לית׳ ו6 / כי] לית׳ פ4 / וגו׳] לית׳ פ4 י*  6 בני] דבני ו6  7 את] ואת פ4 י* / וגו׳] לית׳ ו6 פ4 מ קר י* / הנהו(כלהו)] כלהון א16 ו6 כלהו ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר ג דכולהו אינון י* / מאינון] דאינון ל2 פ4 פר6 / דקיימו] דקיימא ו6  8 (הכא) [ו6 פ4 מ קר י*]]  9 אלא דלא] ולא ו6 פ4 מ קר י* / לעינא] לעילא י*  10 ואי] דאי ו6 / הכא כמה] הכי ו6 14־15 באינון דיוקנין] בההוא דיוקנא ו6 פ4 קר י*  16 וגו׳] כלם יכתבו ו6 פ4 י* כלם יכתבו וגו׳ קר / הוי] להי ו6 פ4 קר י* / כהאי בהאי קר  17 טב דצייר (דכליל) כלא (דא בדא)] טב דכליל כלא דא בדא כקב״ה א16 ו6 מ קר (נ״א) ג י* [טב: חסר י* / כלא: חסר קר (נ׳׳א)] דיוקנוהון דבני נשא כקב״ה ל2 פ4 קר ג (נ״א) דיכיל לציורא כלא כקב״ה ל27 ג (י״ס דגרסי) י*(נ״א) כקב״ה פר6  18 אלוה] אל וגו' א16 ל27 ו י* [וגו׳: מבלעדי יי׳ וגו׳ ל27 חסר ו] / הוא] לית׳ ו6 פ4 מ קר י*  19 דהא] דא קר / איהו] לית׳ פ4  21 כתיב] לית' ו6 י* / וגו׳] לית' ו6 פ4 קר י* / וגו׳] זולתי אלהינו ו6 פ4 קר י*  22 כדכתיב] דכתיב ו6  23 וגו'] אין עוד קר לית׳ י*  24 דאתמר] דאמרן ו6 פ4 מ קר ג י* / וגו'] לית׳ ו6 י* לאמר פ4  26 דבגין] ובגין ו6 / בגין דאיהו דרגא] לית׳ י*  27 אתחזיין ביה] לית׳ י* / (וכדין אקרי מחזה) [א16 ו6 ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר]] לית׳ י* / הא אמרת בקדמיתא] בקדמיתא אמרת פר6 קר  29 עלאין (איהו) [מ]] לית׳ א16 פר6 קר י* דרגין אתכלילן ביה ל27 עלאין פ4 / והא] לית׳ א16 ל27 פר6  30-29 עלאין...במחזה] לית׳ ו6  31 אתתקן] איהו ובחיזו דרגין עלאין אתקן ו6  32 וחיזו] חיזו ו6  33 תחותיה] תחותה ג  34 ואיהו] ואינון ו6 פ4  36 וירא...אברם] וירא אליו ה׳ באלוני ממרי וגו׳ ג  36 (אמר) כתיב בבלעם] אמר בלעם ו6 פ4 מ קר י* כתיב בבלעם ג  37 (דנפקו) [ו6 פ4 מ קר ג י*]] לית׳ ג (י״ס דל״ג)  38 מחזה דא...דכל] יי׳ דכל חיזו ו6 י* ה' דכל חיזו דכל פ4 מ קר  40 וגו' [מ קר]] לית' ו6 פ4 / אתחזון] דאתחזון ו6 / (שאר) [ו6 פ4 מ קר ג]]

דף צא ע״ב

מליל] ממליל י* / חזי] יאות ו6 י* / אתקטר] אתקשר ו6 פ4 מ קר ג י* דקא] כדקא ו6 פ4 מ קר ג י*  4 אתקיים] אתעטר קר (נ״א)  5-4 וכדין...בגין] לית׳ פ4  7 ובשעתא [מ]] בשעתא ו6 פ4 קר  8 כל דרא] וכל דרא ו6 י* / כלהו] לית׳ פ4  9 לקיימא] קיימי ו6  10 חיים] חיים מדיליה ו6  11 שבעין אסתלקו] סלקין פ4 12־13 דדוד...איהו [מ קר י* (יומין) מ קר י* / אדם: דאדם י*]] לית׳ ו6 פ4  14 בכל] כל א2 א16 ו6 י*  15 להאי עלמא] בהאי עלמא פ4 לעלמא ג  15-16 אמר...פלוני] אמר ר׳ יצחק אמר ר׳ יהודה קב״ה מזווג זווגין ואומר בת פלוני לפלוני ר וו6 ל33 קר ואו' בת פלוני לפלוני א16 ו6 ר׳ יצחק אמר א״ר יהודה קב״ה מזווג זווגין ואומר בת פלוני לפלוני א16 ויאמר יי׳ אל אברם לך לך מארצך ר׳ יצחק א״ר יהודה קב״ה מזווג זווגין ואו' בת פלוני לפלוני ו5 פרשת ויאמר יי׳ אל אברם לך לך מארצך א״ר יהודה קב״ה מזווג זווגין ואו' בת פלוני לפלוני ו7 ר׳ יצחק ור׳ יהודה אמרי קב״ה מזווג זווגין ואומ' בת פלו׳ לפלו׳ ל2 ר׳ יצחק אמ' ר׳ יהודה קב״ה מזווג זווגין ואמ׳ בת פלוני לפלוני ל27 עוד מפרשת לך לך אמר ר׳ יצחק אמר ר׳ יהודה קב״ה מזווג זווגין ואמ' בת פלוני לפלוני מ7 ר' יצחק ור׳ יהודה אמרי קב״ה מזווג זווגין ואמ' בת פלו׳ לפלו׳ פ4 מפרשת ויאמר יי׳ אל אברם לך לך מארצך א״ר יהודה קב״ה מזווג זווגין ואו' בת פלוני לפלוני ק9 אמר ר׳ יהודה קב"ה מזווג זווגין ואמ׳ בת פלוני לפלוני פר6 מ ג מפרשת לך לך אמר ר׳ יצחק אמר ר׳ יהודה קב״ה מזווג זווגין ואמ' בת פלוני לפלוני ר 1אמר ר׳ יצחק אמר ר׳ יהודה קב״ה מזווג זווגין ואמ' בת פלוני לפלוני י*  18 אמר ר׳ חזקיה אמר רבי חייא [י*]] ר׳ חזקיה אמר ר׳ אבא ר ר׳ יצחק אמר ר׳ חייא ר* ר׳ חזקיה אמר ר׳ חייא ו6 אמר ר׳ חזקיה פ4 אמר ר׳ חייא אמר ר׳ חזקיה מ קר / בההיא...דנפיק] כד נפיק ו6  19 לו] ליה ו6 קר י*  20 מתעטרן [א2 (נ״א) מ]] מיטמרין ר מתטמרין א2 א16 ל2 ל27 מ7 פר6 ר1 מתטמרן ו5 ו7 ו16 ל33 ק9 קר מתעטרי י*  21 לעלמא] בעלמא ר ו6 פ4 מ  22 דמתחברן] ומתחברן ר / ואתמסרן] לית׳ ר ואתקשרן פ4 ואתקשרו קר (נ״א) / עידואיהון [ר ו6 מ קר]] עמהון פ4  23 ולילה שמיה [מ קר י*]] לית׳ ר ו6 פ4  24-23 ולזמנין...דא [מ קר י*]] ולזמנין דא קדים מן דא ר ולזמנין דא קאים מן דא ר* דא מן דא ו6 ולזמנא דא אקדים מדא פ4 ולזמנין דאיתקדים דא מן דא ק9  24 בבני] לבני ר / (מחא) [מ] מטא) [ר ו6 פ4 ק9 קר ג2 י*]] / עידן] לית׳ פ4 / קב״ה] מתחברן קב״ ה ר  25 ומכרזא עלייהו] ומכרזי להו עלייהו ר לית׳ ו6 / וכד אתחברן] וכד מתחברן ר ו6 מ קר י* וקא מתחברן פ4  27 עובדוי וארחוי] אורחוי ר ו6 פ  4 מ קר י*  28 ודאי [מ]] לית' ר ו6 פ4 29יתבע [ר ו6 מקרי*] (ס״א יתבא)] אתבע פ4  30 הא [מ]] לית' קר ו6 פ4 קר י* / וכו'] כל מה שיש לו ר ו6 קר י*  31 דתלמיד חכם [ר א16 ו6 ו7 ו16 ל2 ל27]] דתלמידי חכמים ר* א2 מ7 ר1 דת״ח ו5 ל33 פ4 קר ותלמיד חכם פר6 דתלמידי חכם ק9 ותא חזי מ3 / פקדונא] פקדוניה ר כדקופן ר* פקודונין א2 ו5 ו7 ו16 ל33 מ7 ק9 ר1 פקדונ׳ קר / דמאריה] דמאריהון מ7 / אתפקדן] אתפקדא קר איתפקד י*  32 דלהון] דכלהון פ4 / האי] דא ר  33 חברייא [ר מ]] חברנא ו6 פ4 חבירנא קר י* / (אין...מקדשין) [מ]] לית' ר ו6 פ4 קר ואמר י*  34 ועל כן קשין] ובגין כך קשיא ר / זווגין] זווגא ר* זווגיהון י  35-34 ועל כלא (פנים) ודאי] ועל כל פנים ר ו6 פ4 מ ועל כלא ודאי ג בקריעת ים סוף ועכ״פ קר כקריעת ים סוף ועל כלא ודאי י*־  35 כתיב] לית' ר ו6 פ4 קר י* וכו׳ מ / ליה ]מ]] לית' ר ו6 פ4 קר י*  36 אמר] לית׳ ו6  37 זווגא] בזווגא פ4 / וגו׳] לית' ו6 פ4 י*  38 לכו] לית׳ ו6 פ4 לכו וארבתם בכרמים י* / לכם וגו׳] בכרמים ר לכם ו6 פ4 י* / דבני בנימין] דבנימין א16 פ4 38-  39 אוכח...ברחמים [מ קר]] מוכיח ועל האי ר מוכיח ועל דא שמא יקדמנו אחר ברחמים תנינן א2 יוכיחו עלהא שמא יקדמנו אחר ברחמים תנן א16 מוכח ועל האי שמא יקדמנו אחר ו5 מוכח ועל דא שמא יקדמנו אחר ברחמים ו6 מוכח ועל האי שמא יקדמנו אחר ברחמים תנינןו7 ק9 מוכח דאי שמא יקדמנו אחר ברחמים תנינן ו16 מוכח ועל דא שמא יקדמנו אחר ברחמי ל2 פ4 מוכיח ועל האי שמא יקדמנו אחר ברחמים ל27 ל33 אוכח ועל האי שמא יקדמנו אחר ברחמים פר6 אוכח ועל האי תנינן שמא יקדמנו אחר ברחמים מ קר מוכיח ועל האי תנינן שמא יקדמנו אחר ברחמים י* (4) (כי...זכאה) [{א2} מקר י* כי (39): וכי (א 2) מ קר י* / אחר (1): אחד מ / זוג (2): זוגו{א2} ג / דדא (3): חסר {א2} מ / (הוא) (4): הוה {א2} י* הוא מ קר / איהו: חסר {א2} י* / ואיהו: דאיהו{א2 )]4 לית' ר א2 א16 ו5 ו6 ו7 ו16 ל2 ל7  2 ל33 מ7 פ4 ק9 ר1

דף צב ע״א

1 מנה] לית׳ קר  4 אמר] תנא אמר פ4 תנן אמר ו5 ל2 פר6 תנינן אמר ו5 ו7 ו16 ל27 ל33 ק9 5 / (השתא) האי] השתא ר ו6 פ4 מ קר י* / הוא] לית׳ י*  5 זווגין] זווגיהון י*  6 וכל טמירין וגניזא] וכל טמירין וגנזייא ר ו6 מ קר וכל טמירא וגנזייא פ4 וגנזייא י* { ודאי] לית׳ ר והא י*  7 וגו'] משיבת נפש ר משיבת נפש עדות יי׳ נאמנה מחכימת פתי ו6 י* לית׳ פ4 / דישתדל] דאשתדל ו6 פ4 י* / יתפרש] אתפרש י* / דכל מאן] דמאן פ4 דכל מה מ כל מאן י* / דיתפרש] דאתפרש ו6  8 מאורייתא אפי׳ [ג]] מינה ו6 י* מאורייתא פ4 מ קר  9 ושנות...לך [מ]] בימינה בשמאלה עושר וכבוד ו6 בימינה וכו׳ וכתי׳ כי ארך ימים ושנות חיים וכו׳ פ4 בימינה וגו׳ וכתי׳ כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך קר בימינא וכתיב אורך ימים ושנות חיים י*  10 ויהי] פרשת פ״ה יהי ו5 וו76 ק9 / וגו'] לית׳ ו6 י*  11 וגו'] לית׳ ו6 י* ונצר מטעי מעשה ידי להתפאר ו7 ק9 / שאר עמין] עע״ז מ  12 (ד״א ל״ג חמש)] וחמש ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר לית׳ ג י*  13 ליה] לה ו7 ק9  14 לה] ליה פ4 / ואזלא] ואחיל ו5 ק9 ואזיל {קלא} ו7 ואזיל ר1  15 וסלקין ההוא] ומסלקין ליה לההוא ו6 וסלקן לההוא פ4 / קלא...ודיינין] קלא למאריהון דמדין ודנין ו5 ק9 קלא למאריהון דמדין ודייני ו6 קלא למאריהון דמדין ודינין ו7 קלא ולמאריהון דמרין ודיינין פ4 קלא למאריהון דמרין ודיינין ר1 קר קלא למאריה דמארין ודיינין מ ...למארי דמארין... ג קלא למאריהון דמדין ודנין י* / לה] ליה קר  16 וגו'] לית ו6 פ 4י*  17 שכיב ונאים] נאים ושכיב ו6 פ4 ר1 נאים ו7  18 שמור] נצור {שמור} ו7 נצור ק9  19 בבר נש] ביה ו7 ק9 / אמר] לית׳ ו7 ק9  20 בבר נש] לית׳ ו6 פ4  21 בתחלת] לית׳ קר / בליליא] לית' ו5 ו7 ק9 ר1 דליליא פ 4קרי*  22 דממנן] דממנא ו7 ק9 ר1 / כל] בכל מ 23 סתימין [ו6 ו7 פ4 ק9 ר1 מ קר ג י*](נ״א פתחין)] / קאים מאן] קם מאן ו5 קר י* וקם מאן ו6 קד מאן ו7 ק9 קום מאן ר1  25 (פומא) [מ ג] פטרא [ו5 ו7 פ4 ק9 ר1 קר י*]] / משתככין] משתכדין ו7 (ס״א משתככין) ק9 / דינין דלתתא] דינין לתתא ו5 ק9 דינא {ד}לתתא ו7  26 תקעין]{כדין} תקעין ו7  27 מתערי] מתערין ו5 פ4 מתענין ו6 מתעמדין ו7 ק9 ר1 מתערא מ / שירתא] שינתא מ  29 וקודשא בריך הוא] כד קב״ה י*  30 סטרא] מסטרא ו6  31 בקיומיה] בקיומייהו פ4  32 בגנתא] דבגינתא ו5 ו6 ו7 פ4 ק9  34 כלהו] לית׳ ו5 ו7 ק9 ר1  36-35 למיהוי...נטיר] למיהוי נטיר ו5 ו6 ו7 פ4 ק9 ר1 י* למהוי תדיר נטיר מ קר  38 דאשתדל...באורייתא] דאשתדל בהאי ודאי ו5 ר1 דאשתכלל ו6 דאסתכל בהאי קרא ו7 ק9 דאשתדל בהאי עלמ' באורייתא ודאי ו7 (ס״א) דאשתדל בהאי פ4 דאשתדל באורייתא בפלגות ליליא א16 דאסתכל באורייתא בהאי ל27 דאשתדל בהאי שעתא א2 דישתדל בהאי קר דאשתדל באורייתא בההיא שעתא י*  39 כד קב״ה] דקב״ה ו7 ק9 קב״ה ר1

צב ע״ב

1 פסקו מימוי] פסק ו5 ו6 פ4 ר1 פסיק ו7 ק9 קר פסקן מימוי מ פסקין מימוי י* / ואשתדל] ואסתכל פ4  2 אינון] אילנין ו6  3 (אמר רבי יוסי) ולא עוד אלא] אמר רבי יוסי ו5 ו6 פ4 מ א״ר יוסי אלא ו7 ק9 ר1 קר א״ל י* / דעדן [{ו7} ר1 מ]] לית׳ ו5 ו6 ו7 פ4 ק9 קר י*  5 מטבריה] לית׳ ו5 ו7 ק9 / דחמוי...הוה] דחמוי ורבי יעקב בר רב עמיה ו5 ו7 ק9 ר1 קר וחמוי בר רב ו6 דחמוי ורבי יעקב עמיה פ4 דחמוי ורב יעקב בר רב עמיה י*  6-7 למריה... תרנגולא [י*]] מי אית הכא תרנוגלין ו6 אית הכא תרנגולי פר6 מאן זכי תרנגולין א16 מן תרנגולי דהכא ו16 אית הכא תרנגולא ו7 מאן הכא תרנגולי פ4 ר1 מאן הכא תרנגולא ו5 ק9 למרי׳ דבית׳ אית הכא תרנגולי מ קר  7 אמאי] אמאי תרנגולא ו5 ו7 / בגין דקאימנא בפלגות] למינדע פלגות ו5 ו7 ק9 ר1 רעותי למיקם פ4 דאצטריכנא למיקם קר / ממש] לית' ו5 ו6 ו7 פ4 ק9 ר1 קר  8 אצטריך] אצתריכנא ו6 ו7 ק9 קר י* צריכת פ4 / טקלא] טיקלא ו7 ק9 י* שקלא פ4 קר / ערסאי [ר1 מ]] ערסא ו6 ו7 פ4 ק9 קר י* / ליה] לה ו7 ק9 לי ר1  10 קיטפא] קיטא קר (ס״א) / קלא] קליה ו5 ו6 ו7 פ4 ק9 ר1 מ קר י*  12 דקטיפא] דקוטפא פ4  15 קא חמא] קאמא ו6 / בחצות לילה] בחצות הלילה מ י*  16 לקב״ה] ולקב״ה ו5 ו7 ק9 ר1  17 קב״ה] לית׳ פ4 / היא] הא ו7 / דעייל בגנתא] דנפיל לגנתא ו6 דעיילו בגנתא ר1  18 אמר רבי אבא לרבי יעקב ודאי] אמר רבי אבא ו5 ו7 ק9 ר1 אמר רבי אבא ודאי ו6 אמרו פ4  19 אימא] לימא ר1 / מלה דפומך] מלה דבפומך ו6 לפומךר1 מילך י* 20־21 דתלת...דליליא] דתחלת שעתא קדמייתא דליליא ל27 בתחלת שעה קמיית׳ דלעילא ו5 דבשעתא קדמיתא דליליא ו6 דבשעתא קדמיתא ולעילא ו7 ק9 דתחלת שעתא קמייתא דלעילא פ4 בתחלת שעתא קמייתא ר1 דתחלת שעתא קמייתא דליליא מ קר בתחלת שעתא קמייתא דליליא י*  21 דינין] אינון ו6  22 אתער] מתער ו6  23 בפלגות] עד פלגות ו7 ק9 / ממש] לית' ו5 ו6 ו7 פ4 ק9  25 אשתכח] אשתכחין ר1 25 (ומה) (ו7 פ4 ק9 מ קר י*] ומנא] מה ו6 / הכי] לית׳ פ4  26 (ליליא) תליא] תליא ו6 ו7 פ4 ק9 ליליא תליא מ קר י* / ולהכי] והכי ו6 ו7 פ4 קר י*  27-26 קריה לקב״ה] אקרי קב״ה פ4  27 וגו'] על משפטי צדקך ו6 ו7 פ4 ק9 קר י* / ודינין] דינין ו6 ו7 פ4 ק9  28 אתקטיר] מתקטיר ק9 / בה דוד [מ]] ביה בדוד ו6 ו7 פ4 ק9 ביה דוד י*  30 מלי] מלייא פ4 / אתער] איתמר ו6 ו7 ק9  31 לילה] לילה אקום ו6 לית' ו7 פ4 קר י* / א׳׳ל]/אמ׳ ו7 פ4 ק9 מ קר י*  32 בפלגות] דפלגות ו6 ו7 ק9 י* / אתערת [מ י*]] אתער ו6 ו7 פ4 ק9 אתמר קר / ליה] לית' ו7 פ4 ק9 קר י*  33 רבי אבא] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 קר / טב...פומך [מ י*]] טברקא דפומך ו6 ו7 ק9 שכר בפומך פ4 שבריר (נ״א שבר) בפומך קר  35 דקאמר] דאתמר י* / (חצות) [מ]] לית׳ ו6 ו7 פ4 ק9 קר י* / וחסד] ובחסד ו6 ו7 ק9 בחסד פ4 י* / קדמיתא [מ י*]] לית' ו6 ו7 פ4 ק9  36 דינא] דדינא ו7 ק9 / נהירו] נהירא ו6 ו7 פ4 ק9 מ י* נהיר׳ קר / לילה] לילה אקום קר  37 ודאי] לית׳ ו6 ו7 פ4 י* / ודאי] מאי פ4  39 עלאה [מ קר]] לית׳ ו6 ו7 פ4 ק9 י* / זכאה אנת רבי שמעון] זכאה ר' שמעון ו7 ק9 זכאה פ4 לית׳ קר / דאנת תסתלק] דיסתלק פ4 קר

דף צג ע״א

1 וגו'] לעולם ירשו ארץ ו6 פ4 לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר ו7 ק9 י*  2 צדיקים] צדיקי׳ לעולם פ4  3 צדיקי] קדישי ו7 ק9  4 פקודי [מ]] פתגמי ו6 ו7 פ4 ק9 קר י* / דמתניתין] דמתניתא ו7 ק9  6 עאלו] עאלין ו6 ו7 פ4 ק9 י*  8 כדכתיב] דכתי' ו6 ו7 פ4 ק9 קר כתיב מ י* / אבא בם] וגו׳ ו7 ק9 לית׳ פ4 קר י* / זה שער ליי׳] לית׳ ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  9 ואקרון] אקרון ו6 ו7 פ4 י*  11 טבא בעלמא דאתי] ולעלמא דאתי ו7 ק9 טבא פ4 קר בעלמא דאתי י* / צדיקים] וצדיקים לעולם ו6  12 בין] בני ו7 ביני ק9 י*  15-13 (תאנא...השתא) [ו6 ו7 פ4 ק9 מ י* קרא: קב״ה י*] (נ״א ת״ח...ביה)]  16 אתחבר] עייל ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י* / ביה] עליה ו6  17 ותאנא] לית׳ פ4  18 קאמרי [מ]] קא מיירי ו6 ו7 פ4 ק9 קר י*  19 מלה] מלא מלא ו6 / לר׳] בר ו6  20 רברבא] תגמלו זאת רבתא ו6 תגמלו זאת רברבא פ4 / (שכינתא) [ו6 פ4 ק9 מ קר י*] שמיטה [ו7]] 21־23 (ואית...זעירא) [ו6 ו7 פ4 ק9 מ מנהרא: נהרא ו6 / וינקא: דאיכא ו6]]  23 דסיהרא [מ]] סיהרא ו6 { ו7} ק9 היא סיהרא פ4 קר לית׳ י*  24 איהו] והאי ו6 ו7 פ4 ק9 קר לית׳ מ י*  25 עמין] עמין עע׳׳ז מ 82 בשמיה דקב״ה] בקב״ה ו7  29 אסיק] אפיק וז  7 פ4 ק9 קר / להאי] בהאי ו6 ו7 פ4 ק9 י* / קרי] קרא ו7 ק9  30 (ליה) [פ  4 מ קר]] לית' ו6 ו7 ק9 י*  31 אליהו [מ י*]] אליהו ו6 ו7 פ4 ק9 קר  32 אחרא] חדא פ4 קר 32־33 ויימא...תנן [מ י*]] דאליהו ו6 לית׳ ו7 פ4 ק9 קר  33 כתיב] מה כתיב ו6  34 וגו׳] לית' פ4 י* / (אלהי צבאות)] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  35 וגו׳] לית׳ פ4 י*  36-35 דהאי...תמן [מ]] ברית תזדמן ו6 תזדמן ו7 פ4 ק9 קר י*  36 דישראל עזבו [מי*]] לית' ו7 ו6 פ4 ק9 קר  37 מקיימין] קיימין פ4 ק9 מ קר י* / על מה [מ קר י*]] במה ו6 ו7 פ4 ק9 קר דקיימא] קיימא ו6 פ4 ק9 קר י* / דביתאי] דביתא ו7 ק9 פ4 (רביתא?)  41 דא מנייכו וגזר] דאזמינהו דגזר ו6 / דברי [ט י*]] דברא ו6 ו7 פ4 ק9 קר / דאתיליד לי] דאתי ו7 ק9  42 האי] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י* / איהו [י*]] לית׳ ו6 פ4 מ קר היא ו7 ק9

1 Y* reads line  13 (אלא...אברם) as a נ״א to line  12 (וכי...אברם).

2' צמח גורס מטי"

3 ג: "ותא חזי הוא שיבוש ות״ח ר״ת ות״ח וכו' ונשתבשו המדפיסים וכתבו ותא חזי."

4ג: "וכי אותו אחר אין בו בת זוג מכאן עד א״ר יהודה לא נמצא ברוב הספרים ואולי לקטוהו מהסבא.

5"This תנינן in CR9 and V16 and the תנן in 016 belong to the passage at the end of 91b, 38: ...מוכח ועל האי שמא יקדימנו תנינן. אמ' ר' יהודה... (Ca9) or ...מוכח דאי שמא יקדימנו אחר ברחמים תנינן. אמ' ר' יהודה (V16).

(It is not as clear in V7 where the תנינן belongs. תנן in L2, Pr6 and V5,תנינן in L27 and L33, and תנא in P4 clearly belong to אמ' ר' יהודה.) Note: M7 and R1 skip the sentence on 91b, 38-39: פרשתא...ברחמים.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]