THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 4 Variant Readings]

Hilufim Toledot 134a - 142a

ספר הזהר – פרשת תולדות

כה״י: א2, א16 ו5, ו6, ו7, ר16, ט1, ל2, ל32, מ7, נ23, פ1, פ2, פ4, פר6, ק9, ר1

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

י - פירוש "אור יקר" לרמ"ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר' אברהם גלאנטי (ס' אור החמה) / כ - ס' כתם פז לר' שמעון לביא

ל - ס' אור הלבנה לר' אברהם אזולאי / ממ - ס' מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (עריכת צ. רובין) / ר* (חילופים של רובין)

ז - ס' הזהר של מרגליות

Prepared and edited by Barry R. Mark

דף קלד ע"א (שורה 27)

27 ואלה...וגו׳] ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק א16 נ23 ואלה תולדות יצחק בן אברהם וגו׳ ט1 לית׳ פ4 י* אלה תולדות יצחק וגו׳ מ אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק קר  28-27 פתח...ואמר] ר׳ יהודה פתח א16 ר׳ חייא פתח ט1 נ23 פ4 ר׳ חייא פתח האי קרא ר1  31-30 ברעותא קמיה] [מ]] ברעותיה א16 נ23 פ4 ר1 קר י* ברעות׳ ו5 ברעותא ט1  31 מסתכל] אסתכל א16 ו5 ט1 דף קלד ע׳׳א (35) - קלד ע״ב (1) ואהיה...יום יום] לית׳ א16 נ23 ר1 גו׳ ו5 ט1 ואהיה וגו׳ קר

דף קלד ע"ב

3 קמיה] לית' ט1 נ23 פ4 ר1 / יחטי] ייתי למחטי ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר י* תידון] עניש ו5 ט1 מעניש נ23 תהא מעניש ר1 / יהון] יהא א16 פ4 תהא ו5 ט1 נ23 ר1 יהי י*  6 קב״ה] לית׳ ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 י*  8 דעבד...לאדם] דעבד ליה לאדם וברא ליה א16 דברא ליה וברא ליה לאדם ו5 ט1 דברא ליה לאדם נ23 ר1 דעבד ליה וברא ליה לאדם קר י*  9-8 א׳׳ל עלמא עלמא] לית׳ ר1  11 בך. בגין] בך א16 ו5 ט1 נ23 לית׳ פ4 קר בגין מ / בה] בה וישתדל בה א16 ו5 ט1 נ23 קר וישתדל באורייתא פ4 דישתדל בה ר1 בה וישתדלון בה י*  13 דאדם] דאדם אתברי ואדם בגיניה נ23  15 ואורייתא] ואורייתא יסודא דכלא הה״ד אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי נ23 / קמייהו] עלייהו נ23 ר1  16 בה] באורייתא ר1  21 בריה] עם בריה פ 4קר  23 מתפלג] איתפלג נ23 / שייפין] שייפין שייפין א16 ו5 ט1 נ23 פ4 קר י*  24 על [{ו5}]] לית׳ א16  25 עלמא] עלמין פ4 קר  26 שייפין שייפין] שייפין וקיימין קר  27 הא (חד)] חד א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קרי* הא חד מ  28 וכלא [מ ג]] וכולהו א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר י**  29 ופרקין וקיימין] שייפין ופרקין א16 ופרקין קיימין נ23  30 וכד מתתקנן כלהו] מתתקנן כלהו ו5 נ23 ומתתקנן כלהו ט1 כלהו מתתקנן ר1 / אתעבידו [מ ג י*]] ואתעביד ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר  34 באורייתא] לית׳ מ  35 חתימין [מ]] סתימין א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר י*  36 כל אינון [מ]] אינון כל א16 ו5 ט1 נ23 פ4 קר ג י*  39-38 וכל...דעלמא] ועלמא א16 ודעלמא פ4

דף קלה ע״א

1 כתיב] לית׳ נ23  3 שלמה] שלמה מלכי ו5 ט1 נ23 ר1  4 דקדוקי] דיוקי א16 דיוקני קר  9 ויהי...ואלף] וכו׳ א16 / שירו] שירה ו5 ט1 ר1 מ קר  10 והא [מ]] הא א16 ו5 ט1 נ23 ר1 קר י*  13-11 ומה...קב״ה] ומה מלוי דשלמה דאיהו בשר ודם כך מלוי דקב״ה דאינון מילין דאוריית׳ ו5 ט1 נ23  12 הוו] הוה א16 י*  14 ומלה] לית׳ א16  16 כתיב] לית׳ א16 ו5 ט1  17 יי׳] יי׳ גו׳ ו5 ט1  18 ישמעאל] ישמעאל וכו׳ א16 ו5 ט1  20 דכיון] לית׳ נ23  22 דדא] ודא א16 ו5 ט1 ר1 מ קר ג י* ודאי דא נ23 / על דא] ועל דא א16 עליה דיצחק ו5 ט1 נ23 ר1  23 יי׳] יי׳ ישמיע כל תהלתו נ23 / דא] ודא ו5 ט1 נ23 ר1  24 ויצחק] ועשו א16 ו5 ט1 מ קר ג דאוליד יעקב ועשו. יצחק 230 דאוליד ליה יעקב ועשו ר1 דאוליד יעקב ועשו י* / דהוה] דהא א16 ט1 נ23 ר1 קר י*  28-27 (ס״א וישמעאל) ועשו לתתא] ועשו לתתא א16 ו5 ט1 מ קר י* אהדר ליה בגבורות יי׳ נ23 לית׳ ר1  29 ישמיע כל תהלתו] לית׳ א16  32 בן אברהם] לית׳ א16 נ23  35 ויברך אלהים את] לית׳ א16 את ט1 נ23 ר1  36 א] לית׳ א16 מ קר י* יצחק בנו ו5 ט 1נ23 ר1  39 ודאי] לית׳ נ23

דף קלה ע״ב

2 בקסרוי [מ קר ג]] בקוסרוי א16 ו5 ט1 בסטרוי פ4 ר1 בק[ט][ס]רוי י*  3 לגבי] לבי ו5 ר1 קר  4 ואלעי] למלעי פ4 / ונתחבר] ואתחבר ו5 ט1  5 חזקיה] ר׳ חזקיה נ23 ר1 / בריה] לית' ו5 ט1 נ23 ר1 / רביא] רביה א16  8 וישב...רואי] לית׳ א16 וגו׳ ו5 ט1 קר  13 סליקו [מ]] סליק א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר י* / ואוקמוה] ואוקימנא ר1  15 דאתחבר בה] דיתחבר ביה ו5  16 כתרגומו] לית׳ א16  17 אבבא [מ]] אפתחא א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר י*  21 אבל] אלא ט1 נ23 ו5 / במלה אשתמע [מ קר]] במיליה לא אשתמע א16 במיליה אשתמע ו5 ט1 נ23 ר1 י*  23 האי קרא] הא א 16ו5 י* והא ר1  24-23 אבל הא אוקמוה [א16 מ י*]] ואוקמוה ו5 ט1 נ23 קר והא אוקמוה פ4 ואוקימנא ר1  26-25 מן לבנון [מ י*] לית׳ א16 ו5 ט1 פ4 ר1 קר מלבנון נ23  28 ומאי] וודאי ו5 ט1 נ23 והאי ר1  31 חי לעילא [ג]] מלעילא א16 ו5 נ23 ר1 קר מעילא פ4 דלעילא מ י*  33 סיהרא...אתנהירת] האי קרא לא אתנהיר א16 סיהרא לא נהיר מ קר סיהרא לא אתנהיר ג סיהרא דלא אתנהיר י*

קלו ע״א

1 דחי דלעילא [ג]] דמלעילא א16 מ י* דחי לעילא נ23 דאיהו פ4 קר / וכל] ובכל א16 ו5 ט1 נ23 פ4 מ קר ג י*  4 לחי] לחי רואי ר1  11 ואחיד] ואתאחיד נ23  12 לאתערא] בגין לאתערא נ23  15-14 ואל...שם] לית׳ נ23 וגו׳ קר  20-19 בהדה דסיהרא [מ]] בסיהרא א 16ו5 ט1 נ23 פ4 ר1  27 וכל] דכל נ23 28 ויתחברון] ואתחברו ו5  30 וקריב] דקריב פ4  31 ואתקיף] ואתתקף י*  36-35 בכל סטרין] מכל סטרוי א16 בכל סטרוי ו5 ט1 נ23 פ4 קר י* בכל סטרי מ  38 וגו׳] העומדים בבית יי׳ בלילות א16 פ4 לית׳ י* / הנה] כתי׳ הנה ו5  39 דיתחזון] דאתחזיין ו5 ט1 נ23 פ4 י*

דף קלו ע״ב

1 בעלמא מישראל] מעלמא דישראל פ4 מישראל ר1 / יתחזון] אתחזון ו5 ר1 קר אתחזיין ט1  3 היא ההיא] איהו ההיא א16 אינון י* 4דברכין] אברכן א16 / ליה] לה כל קר  6 בלילות] בצלותי קר  11 במלי דאורייתא [פ4 מ קר]] באוריתא א16 ו5 ט1 נ23 ר1 י*  14-12 פתח...שנה] ויהי יצחק בן ארבעים שנה פתח ר׳ יצחק ואמר ר1  22 אוליד] לית׳ א16 ר  1 23 יעקב] עשו א16  25 יעקב] ליעקב א16 ו5 ט1 נ23 פ  4  26-27 אחות...הארמי] אחות לבן הארמי לו לאשה א16 אחות לבן ו5 ט1 לית׳ נ23 ר1  34 עובדין] בעובדין ו5 ט1

דף קלז ע״א

1 אלא] לית׳ א16  5 דאיהו חסד עילאה] לית׳ פ4  10 אתיא] תתאה א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 מ קר י* / דדינא] דדינא קשיא דינא ו5  11 הות] אתיא נ  23 13 הוו] הוות א16 ו5 ט1 פ4 ר1 מ קר י* הוה נ23  17 ויתבסם] ואתבסם פ4 ר1 י*  18 אבתריה] לית׳ ר1  19 לנכח אשתו] לנכח אשתו ו5 ט1 לית׳ ר1  21 עלה] עליה ט1 נ23 פ4 קר עמיה ר1  22 קריב] לית׳ א16 פ4 ר1  23 לו יי'] לית׳ ר1  24 אלהים] יי׳ פ4 ג / וגו'] לית' א16 פ4 י* אחרי כן ר1 / קרבן] קרבן עולה א16  25 קרבן] קרבן עולה א16 / לו] לו יי' ו5 25־27 יצחק...יצחק] לו יי׳ וכתי׳ ויעתר יצחק א16 29־30 דכתיב...ה' [נ23 ה׳: יי׳ בחנה נ23]] לית׳ א16 ו5 ט1 פ4 ר1 מ קר י*  30 וכדין] וכתיב נ23 ר1  31 לו'] לית׳ ו5 ר1 לו יי׳ נ23 / לו] לית׳ א16 ו5  34 אתתיה] רבקה אשתו א16  38 קודשא לכל] קודשא א16 פ4 מ קר קב׳׳ה ו5 ט1 נ23 ר1

דף קלז ע״ב

5-4 ההוא...הוה (נ״א ההוא...בנין)] הא לא הוה בגין צלותא א16 ההוא לא בגין צלותא הוה ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 מ קר האי לא בגין צלותא הוה י*  7 -8 איהו הוה] איהי הות י*  8 אתתיה] היא ו5 ט1 נ23 לית׳ ר1  9 דיצחק] בגין דהא איהו פ4 / ברזא] רזא א16 ו5 ט1 פ4 מ קר בהאי רזא י*  12 ולא לנכח רבקה [מ י*]] לית׳ א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר  13 ההוא רביא] ר׳ חזקיה רביא א16 ההוא ו5 ט1 נ23 ר1 חזקיה רביא י*  16 איהו] איהי י*  18 לי׳] לית׳ א16  19 זיניה] זינא פ4 קר / נפק] נפיק י*  20 כלו וגו' [מ]] לית׳ א16 נ23 פ4 ר1 י* וגו׳ ו5 ט1 קר  22 עשו] עשו דאיהו נ23  23 דדמיא] דינא קשיא דדמיא נ23 / וכל זינא] וכלא א16  27 על כן יאמר] לית׳ א16  29 כתיב] לית׳ ו5 ט1 נ23 ר1  33 דשם ועבר] דעבר ו5 ט1 נ23 פ  4 קר  34 הוה] לית' א16 נ23 פ4  36 רצץ] נצץ קר  38 ודא סטרא] והאי ר1  39 שלימתא] לית׳ נ23 / קדישא] לית׳ ר1 / בסטרא] לית׳ פ4

דף קלח ע״א

2 דאתמשך] דיתמשיך ר1 י*  3 בעקימא] בעוקמא א16 ט1 נ23 קר בעקמא ו5 בעמקא פ4  4 ואיהו אזיל בעקימו [מ]] לית׳ א16 ו5 ט1 נ23 פ4 קר ואזיל בעקימו י*  5 וגו'] לית׳ א16 נ23 פ4  6 לית] ליה א16 ו5 ט1 נ23 פ4 מ לי׳ קר  8 דההוא] כההוא א16 / ויתפרש] ואתפרש א16  9 בעלמא...דאתי] לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי ר1  10 בא] הבא א16  11 דאשרי [מ ג]] דאשדי א16 ו5 ט1 פ4 ר1 קר י* דא שדי נ23  14 אוחזת [מ]] אוחזת בעקב עשו א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 י*  16 בעקב עשו [מ ג]] לית׳ א16 ו5 ט1 נ23 ר1 י* בין עקבי עשו פ4 קר  19 ויתדבק] ונתדבק א16 / באתריה] לית׳ פ4 קר  22 נקרא שמו] נקרא שמו יעקב א16  26 חכים] דא חכים א16  29 וגו'] לית׳ א16 נ23 פ4 ר1 י*  31-30 שמיה...ידא] לא אקרי שמיה על ידא א16 שמיה לא אקרי על ידא ו5 ט1 מ קר ג י* שמיה לא אקרי אלא על ידא נ23 ר1 שמיה לא אתקרי עלידא פ4

דף קלח ע״ב

2 דא [מ]] הא א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר / מאי דכתיב] דכתיב א16 מ קר כתי׳ ט1 לית׳ ר1 8 חד] לית׳ ר1  9 לאתריה] [נ 23מי*]] בתריה א16 באתריה ו5 ט1 פ4 ר1 קר אבתריה {ט1} / ויתפרש] דיתפרש ר1  10 ביומא] בכל יומא ר1 / סיהרא] ההוא דרגא דסיהרא א16  11 ודא] ודאי נ23  12 לאבאשא] לאבאשא ליה ר1  14 אל ארץ גזרה [ר1 מ]] לית' א16 ו5 ט1 נ23 פ4 קר / דדא [מ]] דא א16 ו5 נ23 פ4 ר1 קר י*  16 משום [מ קר]] לית׳ א16 ו5 ט1 פ4 י* בגין נ23 ר1 /21 לאבאשא ולשלטאה [מ קר]] לשלטאה א16 ו5 ט1 נ23 פ4 י*  22 דאיהו ברזא [מ]] רזא א16 י / דאיהו רזא ו5 ט1 פ4 ר1 קר  24 דסאבא] בגין דסאבא ר1  25 יקריב] אתקריב ר  1 / ולא ישלוט בעלמא [נ23 מ]] לית' א16 ו5 ט1 פ4 ר1 קרי*  27 בעוקמא] בחכמה ר1  28 סטרא] מסטרא א16 פ4 / עד] עדיין ו5 {ט1}  32 בי מקדשא] ביה מקדשיה ו5 ט1 מקדשא י*  36 יעקב חבל נחלתו] לית׳ א16 וגו׳ קר 37־41 סטרא...וגו׳] לית׳ א16 נ23 ר1 גו' ו5 ט1 פ4 ויהי עשו איש יודע ציד וגו׳ מ קר ויגדלו הנערים ויהי איש יודע ציד איש שדה ויגדלו הנערים סטרא דאברהם גרים לון לאתגדלא וזכותיה סייע לון והוא הוה מחנך לון במצוות דכתיב כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו את לאסגאה יעקב ועשו ויגדלו הנערים י*  41 אמר רבי אלעזר] ר׳ אלעזר פתח י*

דף קלט ע״א

1 הוה] הוו א16  2 אזיל] הוה אזיל ר1 / לסטריה] לאתריה פ4  4 למעבד פקודי דאורייתא] למעבד מפקודי דאורייתא ו5 ט1 נ23 לית׳ ר1 למעבד חד מפקודי דאורייתא י*  6 ההוא רשע בטש] הוה עשו בטש י* ההוא רשע הוה בטש א16 ו5 ט1 נ23 פ4  8 בדוכתיה] בתר דוכתיה ו5 ט1 נ23 ר1  9-8 ויהי...וגו'] לית׳ א16 נ23 ויהי עשו וכו׳ פ4 ויהי עשו י*  10 כי ציד בפיו] לית׳ ו5 ט1 נ23 ר1 קר י* כר פ4 11־13 (כמה) דכתיב...שדה] כמא דכתיב איש יודע ציד מאי איש שדה א16 כמא דכתיב איש יודע ציד כתי׳ הכא איש יודע ציד וכתי׳ התם הוא היה גבור ציד. איש שדה מאי איש שדה ו5 ט1 כתי׳ הכא איש יודע ציד וכתי׳ התם הוא היה גבור ציד. איש שדה מאי איש שדה נ23 ר1 כמא דכתיב איש יודע ציד איש שדה מאי איש שדה פ4 כמא דכתיב איש יודע ציד איש שדה. מאי איש שדה מ קר כמא דכתיב איש יודע ציד וכתי׳ התם הוא היה גבור ציד מאי איש שדה ג י*  13 ולקטלא לון] ולקטלא בני נשא ו5 ט1 ר1י* לית׳ פ4 קר  14 ליה] לית׳ א16  16 בחקלא] ובחקלא א16  17 היך] לית׳ א16 / עובדוי] עובדין ו5 ט1 נ23 ר1 י*  18 והא] דהא ר1 19־20 בשעתא דברכיה] לית׳ פ4 22־23 בלא...דקב״ה] בלא מדעתיה דיצחק אבל יתברך בדעתא דקב״ה א16  23 דבההיא] ובההיא א16 י* ובההוא ו5 ט1 פ4  24 אבוהי] אבוי א16 פ4 דאבוי ו5 אבוה י*  25 לברכא] לאיתברכא51 ט1 נ23 / ויתבריך [מ]] ואתברך א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר י* / מדעתא] מברכתא א16 בדעתא פ4  35-26 (ס״א זמנא....הבכורה)] לית׳ א2 א16 ו5 ט1 ל2 ל32 מ7 נ23 פ2 פ4 ר1 מ קר י*  36 ויזד] כתי׳ ויזד ו5 ט1 נ23 ר1 / ויבא...עיף] לית׳ א16 פ4 ר1 / אמר...הא] א״ר אלעזר הא א16 ויזד יעקב א״ר אלעזר ו5 ט1 קר א״ר אלעזר נ23 פ4 ר1 י*  37 אבל...דאיהו [מ]] יצחק אבל ויזד יעקב נזיד נזיד תבשיל מיבעי ליה. אלא איהי א16 אבל ויזד יצחק נזיד מיבעי ליה אלא יעקב עביד אינון תבשילין ואיהו ו5 ט1 נ23 י* אבל ויזד יעקב נזיד מיבעי ליה. אבל איהו פ4 אבל ויזד יעקב נזיד מיבעי איהו קר / ידע] לית' א16 ט1

דף קלט ע״ב

2 תבשיליו סומקין] אינון תבשילין סומקי׳ נ23 תבשילא סומקא פ4 ר1 קר  3-2 דתבשיל׳ דא מתבר] ותבשילא דאתבר א16 ו5 ותבשילא דא תבר ט1 נ23 פ4 מ קר ג ותבשיל דיתבר י*  3 חילא ותוקפא] חיליה ותוקפיה ו5 ט1  5 כההוא] בההוא ו5 ט1 קר  7 דיקרבון] יקרבון פ4  10 ואתכפיא] ולאתכפיא א16  11 אסתאב] יסתאב קר / (ביה) ביתיה] ביתיה א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר י* (ביה) ביתיה מ / יגין] דיגין א16 ו5 ט1 פ4 ר1 י* 11-  20 (חסר...מאדום [י*(תוספתא)] לית׳ א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 מ  21 דהא] דהוה ו5 ט1 נ23 ר1 בג״כ] לית׳ א16  24 עם] לית׳ ו5  27 ועליה כתיב] וכתיב א16 כתיב נ23  28 ועם עקש תתפתל] גו׳ ו5 ט1 לית׳ נ23 30 מלבד...וגו'] לית׳ א16 גו׳ ו5 ט 1פ4 מלבד נ23 מלבד הרעב הראשון י*  31 ואמר [מ]] לית׳ א 16ו5 ט1 נ 23פ 4ר1י*  32 ורשע...נפשו] ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו א16 פ4 מ גו׳ ו5 ט1 קר לית׳ נ23 ר1 / כמה] ת״ח כמה א16  34 כי...הוא] לית׳ א16 נ23 פ4 ר1 גו׳ ו5 ט1 כי כל דרכיו משפט וגו׳ קר  36 פקודי] פקודא ו5 ט1 נ23 ר1 קר י* פקוד׳ מ/כן [א16 מ קר י*]] לית' ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר

קמ ע״א

2 עמיה] ליה א16 4 שנים] לית' ו5 ט 1פ4 ר1 קר י*  5-4 הוה ליה [ר1 י*]] הוו א16 הוו ליה ו5 ט1 פ4 מ קר  6 כעובדוי] בעובדין א16 כעובדין נ23 בעובדוי קר  7 הכי] לאו הכי נ23  9 יתיר מצדיקיא [נ23 ר1]] לית׳ א16 מ קר י* עם רשיעיא יתיר מן צדיקיא ו5 ט1  10 עם רשיעיא] לית׳ קר רשיעייא י*  11 דיתקיימון [פ4 ר1 מ קר]] ויתקיימון א16 ו5 ט1 נ23 גי*/ ההאי...ובעלמא] בעלמא פ4  13 וגו׳] לית׳ א16 נ23 פ4 קר י* אלהים ו5 ט1 / וגו׳] במות הרשע א16 נ23 קר י* 14־15 וחיה בעלמא] ובעלמ׳ א16  15 לון] לית׳ א16 ו5 פ4  16 גזעא] זמנא ר1  17 בעלמא [מ]] לעלמא א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 י* / אברהם [מ]] לאברהם א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר י*  21 דידע [מ]] דהוא ידע א16 י* דהא ידע ו5 פ4 קר דהוה1 ידע ט1  24 אלא...בגינייהו] לית׳ ר1 / רישיהון בגינייהו] רישא דילהון א16 רישא בינייהו ו5 ט1 נ23 פ4 קר רישייהון בינייהו מ רישייהו י* צ  2 כגוונא] בגוונא ו5 נ23 / דא עבד [מ]] דעבד א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר י*  27 הרמת נס [מ]] לית' א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר  30 דא...הוא] דקב״ה א16 נ23 פ4 ר  1 מ קר ג י*  32 נסה] והאלהים נסה נ23 ר1  33-32 קב״ה...לארמא] בעי לארמא נ23 ר1  33 דצדיקייא] לצדיקייא פ4  38 החלי] החלי אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יי׳ בידו יצלח א16 / דרעותא] לית׳ נ23 ר1 דידעת קר  40 דלעילא [ג י*]] לית' א16 ו5 ט1 פ4 ר1 מ קר  41 חזי לאתאחדא [נ23 מ]] אתאחדא א16 י* לאתאחדא ו5 {כדאי} לאתאחדא ט1 ר1 לאתחדתא פ4 לאתחזא (ס״א לאתחדתא) קר

דף קמ ע״ב

1 לאתהנאה (נ״א לאתנהרא)] לאתהנא א16 ו5 ט1 פ4 ר1 מ קר בגין לאתהנאה נ23 לאתקנא י*  2 נשמתא לא] לא פ4  3 דכד אתרע (נ״א אתבר)] וכד אתבר א16 ו5 ט1 נ23 י* וכד אתער פ4 ר1 וכד אתרע מ וכד אתרעי קר  4 מאי צדיק יבחן] לית׳ א16 פ4  5 צדיק יבחן] לית׳ פ4  6 מאי שנאה נפשו] לית׳ נ23  7 ביה] בה א16 / לה] בה ו5 ט1 נ23 פ4 ביה ר1 ליה י*  8 לה לא] ביה א16 בה ו5 ט1 י* בה לא נ23 קר לה פ4 מ  9 שנאה נפשו ודאי] שנאה נפשו ו5 נ23 פ4 ר1 גו׳ ט1 / אדני יהוה [קר]] יי׳ א16 ו5 ט1 פ4 מ ג י* יי׳ אלהים נ23 ר1  10 צדיק] יי׳ צדיק א16 נ23 יי׳ אלהים צדיק ר1  12 דאסתלק [ו5 ט1 נ23 ר1 מ י*] (נ״א דאסתכל) [א16 פ4]] דאסתלק (ס״א דאסתכל) קר  15-14 כמה...אהלה [י*] לית׳ א16 ו5 ט1 נ  23 פ4 ר1 מ קר  15 אסתלק] אסתכל ו5 ט1 פ2 פ4 נ23 ר1  17-16 לגור...וגו'] לית׳ א16 ר1 גו׳ ו5 ט1 קר י* לאתבחנא נ23  17 לבתר מה כתיב] ולבתר כתיב א16 ולבתר נ23 ר1 17-  18 הוא...הנגבה] גו' ו5 ט1 קר לית׳ ר1  18 לדרגיה] לדרגא א16 י* בדרגא נ23  19 אתא] לית׳ ר1 / בארץ...יצחק] בארץ גו׳ וילך יצחק אזל יצחק ו5 ט1 וילך יצחק נ23 בארץ וילך יצחק אל אבימלך ר1  20 לבתר] יצחק נ23 ר1  21-22 ויאמר אחותי היא] לית׳ ר1  22 כמה] לית׳ א16 / דאמר] דאתמר פ4 / אברהם] אברהם אחותי היא ר1 / הוה עמיה ועם אתתיה [מ]] הוה עמה באתתיה א2 הוה עמיה באתתיה א16 הות עם אתתיה ו6 הות עמיה באתתיה ו5 ט1 ל2 מ7 פ4 הות עמה באנתתיה נ23 קר הות עימיה ובאתתיה פר6 הוה עמיה באתתיה ר1 הות עמה דאתתיה י*  23 את] את וגו׳ א16 / ועל דא אתתקף] ועל דא אתקף א16 ובגין כך אתתקף ו6 ועל דא אתתקפו מ7 ועאל ואתתקף ר1 / אחותי] לית׳ י*  24 אברהם] דאברהם א16 / ויצחק] לית׳ פ4 / דודאי] בודאי א16 לית׳ ר1 / דכתיב] דכתיב אמו׳ לחכמה אחותי את וכתי׳ ו5 ט1  25 ודאי] לית׳ ר1 / לון] ליה ר1 / היא] לית׳ א16  26 וגו׳ את רבקה] וישקף גו׳ ו5 ט1 את רבקה פ4 וגו׳ את יצחק מצחק את רבקה ר1 / דייקא] אשתו ודאי נ23 ר1 את אשתו דייקא י*  27-26 (ודא...את) דא] ודא א16 ר1 ודא שכנתא כמא דע״ז כתי׳ בה ויקומו ליצחק ה״נ מצחק א״ת דא ו5 ט1 נ23 פ4 מ קר דא י*  28 עמה] עמיה ר1 / דהא [מ י*]] והא ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר  31 דאאיהו] ודא איהו א16  32-31 כתיב...וחמא] וחמא נ23 ר1  32 ותיבב אם סיטרא] לית׳ א16 וכו׳ פ4 ותייבב י*  33 הוה] הוא ט1 / דהוה אמר] דאמר פ4 ר1 / יצחק] א״ר יצחק א16 / ודאי] דודאי א16 ו5 קר / וכדין] ובגין דא א16  34 וגו׳] אך הנה אשתך היא ואיך אמרת אחותי היא ו5 ט1 נ23  63 כי אמרתי] לית׳ נ23 ר1  37 בשכינתא] לית׳ א16 פ4 מ קר ג / מאי טעמא] לית׳ ו5 ט1 נ23 ר1  38 מהימנותא דאי...בינייהו [א16 מ קר י*]] מהימנותא אשתכח בינייהו ו5 ר1 מהימנותא אשתכח בינייהו{דאי הוה מהימנותא אשתכח בינייהו} ט1 מהימנותא אשתכח בינייהו דאי הוה מהימנותא אשתכח בינייהו נ23 מהימנותא דאי אשתכח בינייהו מהימנותא פ4 / הוה [נ23]] לית' א16 ו5 ט1 פ4 ר1 מ קר י*

דף קמא ע״א

1 אין יראת אלהים] לית׳ נ23 ר1 יראת אלהים ו5 ט1  2 דלאו...ביה] לית׳ פ4 / ביה] בה א16 נ23 ר1  3 אתתיה] אתריה א16 מ י*  4 לאמר...יומת] וכו׳ ו5 ט1 פ4 לית׳ נ23 לאמר וכו׳ ר1  5 דעבד...קמאי [מ]] דעבדו בהו באבהן קדמאי א16 ו5 ט1 נ3  2 פ4 ר1 קר י* [דעבדו: דעבד א16 פ4 / באבהן: אבהן פ4 / קדמאי: קמאי קר] / / בגין דא] בגין הא ו5 ט1 ישראל ר1 / ישראל] לית׳ א16 מ קר י*  6 אבימלך] אבימלך ליצחק א16 / עם יצחק] עמיה א16 / דא״ל] דכתי׳ נ23 ואמר ליה ר1 / בטוב...שב] לית׳ נ23 וגו׳ ר1  8 אדוני שמעני] לית׳ פ4 / והמערה...וגו'] לית׳ נ23 ר1 / וגו׳] לית' א16  9 וגו׳...וגו׳] לית׳ פ4 קר י* / וגו׳ עובר לסוחר] את הכסף א16 לית׳ ו5 ט1 נ23 ר1 / בקדמיתא] לית׳ פ4  10 וגו׳] לית׳ א16 נ23 פ4 ר1 / אמר לו] כתיב נ23 / כי...מאד] לית' נ23 ר1 וכו׳ פ4 / ליה] לית׳ נ23  12 דהא] בגין נ23 / רזא] רזי א16 ו5 נ23 ר1 קר י* / דחכמתא] דמהימנותא וחכמתא פ4 קר  13 וכן] לית' א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר / (וכן יצחק) [מ]] יצחק אשתדל אבתריה וחפר בירא דמיין א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר י* [אבתריה: חסר א16 פ  4 קר י*]  14 וכלהו] וכלא א16 / ואשתדלו] ואשתדלו אבתריה פ4  15 ברזי] ברזא נ23 ר1  16 הכי נמי] לית׳ א16 ו5 נ23 ר1 י* / בתפלי דמנח] בתפילין דמצוה י* / רזא] ברזא נ23 17 דאתעטר] כד אתעטר א16 / ביה בתלפוי] בתפילין א16 בתלפוי ר1  18 אתעטר...בתפלוי] אתעטר לאתתקפא בתפילין א16 קר אתתקף בעטרה / דתפלה ר1 / שריא] לית'  4 19 עמיה] ביה א16 / דחילו דמאריה] חילו מיניה פ4  20 דבירא] בירא ו5 ט1 פ4 ר1 מ קר י* / דרזא] ברזא ר1 / שריא] לית׳ א16 פ4 מ י* / ביה] ליה ט1  21 וגו׳] ולא רבו עליה ויקרא שמה רחובות ויאמר כי עתה הרחיב יי׳ לנו ופרינו בארץ א16 נ3  2 ולא רבו עליה וגו' ו5 ט1 ולא רבו עליה ויקרא שמה רחובות ר1 י* ולא רבו וגו׳ קר / ואמר [מ קר]] לית' א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 י*  22-21 והשביע...יחליץ] לית׳ ו5 ט1  22 ועצמותיך...וגו׳] ועצמותיך יחליץ א16 נ 23לית׳ ר1 / בהאי] האי א16 פ4 ר1 י* / ביה] לית׳ י*  23 בהאי...יי׳] לית' ו5 ט1  24 חולקא] חולקא דצדיקייא {ט1}  25 לעלמא] בעלמא ו 5ט1 מעלמא נ23 דעלמא ר1 / למען שמו] לית׳ ו5 ט1 נ23 קר י*  26-25 למען...אתהנן] לית׳ א16  26 נפשך] לית׳ ו5 ט1 נ23 קר  26-27 יהא... סופיה] הא לאו רישיה דקרא סופיה ו5 ט1 ל2 פר6  27 דצדיקיא] לית׳ פ4 קר / (סלקא...לעילא)] סלקא לעילא א16 מ ג י* אתהני בענוגא דא דלעילא ו5 ט1 נ23 (לעילא) ר 1ג (י״ס דגרסי) לית׳ פ4 קרי'  28 הא] לית׳ א16 פ4 קר י*  30 מאי כגן] מאי גן ר1 קר י*  31 פסקו] פסקין א16 ר1 י* / עילאין) לעלמין נ23 ר1 לית׳ פ4 / (גופא) [מ קר ג] גנתא [א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 ג (נ״א) י*]] / מניה] מינייהו א16 פ4 ר1 ג י* / מניה [מ]] לית' א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר ג י*

דף קמא ע״ב

1 ההוא] הוא נ23 ר1 האי י* / מעדן [נ23]] לית׳ א16 ו5 ט1 פ4 ר1 מ קר י* / ולא] דלא נ23 ר1  2 ביה] בה ט1 / בירא] לית׳ ר1 / ואיהו] ואיהי ט1  3 ונוקבא כחדא [מ קר י*]] וחד נוקבא א16 ונוקבא ו5 ט1 נ23 ר1 ג / יאות] חזי א16 ו5 ט1 נ23 ר1 / מים] לית' ט1 פ4 ר1 קר  4 ולא] לא א16 ו5 / פסיק] פסקין ו5 נ23  5 אסתכל] יסתכל ט1 נ23 פ4 / הוא] הוה ט1  7 ולאתקנא] אוף לאתקנא נ23 / כגוונא] בגוונא א16  8 ובגין דא יתפשטון] דאתפשטאן א16 ובגין דא דיתפשטון ו5 נ23 פ4 ובגין דא דיתפשטון ט1 ובגין דאתפשטון ר1 ובגין דא אתפשטון קר ובגין כך יתפשטון י*  9 ברחובות...כך] ובגין דא רחובות נ23 10 ואמר [מ קר]] לית׳ א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 י* / מאי] לית׳ א16 ו5 ט1 ר1 קר י*  11 וחכמתא [מ]] וחכמה א16 ו5 ט1 נ23 ר1 ג י* וחכמי קר  12 וגו׳ כד [ו5]] וכד א16 נ23 פ4 ר1 י* וגו׳ וכד מ קר 13 אתנהרא] אתנהירת נ23 ר1 / ועלמא דאתי] ועלמא דא ו5 / מניה] מינה ו5 נ23 ר1 / כדתנן [קר ג]] כדקא תנן א16 ו5 י* כדקא תנינן ר1 תנן מ  14-13 עלמא...חד] חכמה תמן ואינון חד א16 מ לית׳ פ4 קר 14דאתעתד [א2 א16 ל32 נ23 פ4 מ קר י*(נ״א)] (נ״א דאתעטר נ״א דאתעבד) [י*]] דאיתעביד ו5 ט1 פ2 דאיתעתר ל2 דאיתערב מ7 ר1  15-14 ברזא דעלמא] בעלמא קר  15 לאתנהרא] לאנהרא פ4 / לבר] לבר נש מ קר 16 מהאי] מההוא א16 / אשא ומיא ורוחא] אשא ורוחא ומיא י* / ואתעביד] ואעביד א16 ואעביר ו5 17 דהא לגו בחשאי] להא בגו לחשאי ר1 18 דאשתמע] אשתמע קר / בר נש [{ט1 ] מ]] לית׳ ו5 ט1 נ23 ר1 בר נש לאתתיה פ4 קר  19 ההוא] הוא נ23 ר1 / ואיהו] ואינון ר1 21 וגו׳] לית׳ א16 י* 23-22 לימים ראשונים] לית׳ א16 24 רזא] מלה ר1 / דחכמתא] דמהימנותא קר (ס״א) / ויתקין גרמיה בה] לית׳ ר1 25 דיתתקן] דאיתתקן א16 ר1 י* / ויתעביד] ואתעביד י*  26-25 לההוא שלם [א16 ו5 ט1 מ קר ג י*] (נ״א למהוי שלים) [נ23 ר1]] לההוא בירא שלם פ4 26 לגבי קב״ה] לקב״ה א16 / לקיימא] ולקיימא ר1  27 דכתיב] דכתיב כי ישרים דרכי יי׳ וצדיקים ילכו בם. וכתי׳ א16 / והא אוקמוה] ואוקמוה ו5 ט1 נ23 ר1 י*  29 דקשוט] קשוט א16 ו5 ט1 נ23 ר1 קר  30 מהימנותא] דמהימנותא א16 ו5 ט1 / דלא] לית׳ ר1  31 סמו] סמוי א16 חמו נ23 ר1 / איהו [מ ג]] לית׳א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 קר / כמה] ממה קר

דף קמב ע״א

1 מה] לית׳ א16 1־2 ואיהו סיב (ד״א ל״ג ונהיר...ונהיר)] ואיהו סיב כדין אזיל ונהיר א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 מ קר י*  3 יום] יום גו׳ ו5 ט1 / לקבלא] לקבליה פ4 / בגביה] לגביה נ23  4 (בחשך) [א16 ו5 ט1 נ23 פ4 רג מ קר י*]] לית׳ ג  5 אברהם] דהא אברהם נ23  6 דכתיב] כתיב נ23 לית׳ פ4 / מזקן] מזוקן א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 ג י* / הכי הוא ודאי] לית׳ נ23  7 מזקן] מזוקן ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 ג י* / מזקנו] מזקנותו פ4 קר / מזקן] מזוקן ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 ג י* / מזקן] מזוקן א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 ג י* / כבדו] רבא מ7 ר1 תקיפא ו6  8 לראות] לית׳ א16 לראות לא יוכל נ23 / אבל יצחק [ו6 מ קר]] ויצחק א16 ו5 ט1 נ23 פ4 י* / חשך] חשך וכלא כדקא יאות ואתעביד חשך ו5 ט1 חשך ולא כדקא יאות כד אתעביד חשך נ23  9 ביה לילה] ביה יצחק א16 ביה חשך ליליא י* / לילה] לילה ואתקיים י*  10 מסטריה] מסטרא ר1 י*  11-10 דאתכליל...מותי] וכו׳ פ4  11 ואמר [מ קר]] לית׳ א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 י* / וגו׳] מסלות בלבבכם. אשרי אדם עוז לו בך א16 פ4 י* וגו׳ אשרי אדם עוז לו בך ו5 מסלות גו׳ אשרי אדם עוז לו בך ט1 לית׳ נ23 ר1 / דאתתקף] דיתתקף ו5 ט1  12 ביה] עליה פ4 / דאתתקפו ואמרו] דאמרו ואתתקפו א16  13 פלחין] פלחין ליה נ23 י*  7 מגו...ישזיב] מגו אתון נורא ו5 ט1 וגו׳ קר / ת״ח] אתחזי ר1  14 אתקיים] יתקיים ו5 ט1 פ4 קר / שמיה דקב״ה] שמא דקב״ה א16 נ23 פ4 ר1 קר שמא קדישא ו5 ט1 / יתקדש] אתקדש ר1 י* / בעינייהון] לעיניהון נ23 ר1  15 וגו׳] לית' א16 נ23 י*  16 ידיע להוי לך מלכא וגו׳] ידיע די לאלהך ליתנא פלחין נ23 וכו׳ פ4 / וגו׳] לית׳ א16 / ותנינן] ותנא פ4 ותני קר / להו] ליה א16 / אתקיים עלייהו] יתקיים עלייהו א16 קר יתקיים ו5 ט1  17 וגו׳] לית׳ א16 נ23 ר1 / יתתקף] איתתקף ר1 / דיימא] ויימא א16  18 עביד] יעביד ו5 ט1 / וכך [מ]] לית׳ א16 ו5 ט1 נ23 ר1 קר י*  19-18 כד...דאורייתא] בפקודי אוריתא א16 ר1 באינון מלין דאוריית׳ ו5 ט 1(?) פ2 באינון פקודי אוריתא ו6 פ4 כד איהו אישתדל בפקודי אורייתא מ7 כד איהו ישתדל באוריתא ואיהו מזכה אחרנין באוריתא נ23 באינון פקודין דאוריית' ל2 ל32 פר6 מ קר ג בזמן פקודוי י* / ולמיהך...דאתי] דכד אתי ל2 פ4 קר לית׳ פר6  20-19 ולמיהך...בקב״ה] לית׳ מ7 ר1  20 ויתתקף] ואתתקף ר1 / ביה] בר נש נ2321 לביה] ליה נ23 לבא פ4 קר לך ר1  22 דאצטריך] דיצטריך פ4 / הכי נמי] לית׳ נ23 / בך. עז [פ4 מ קר]] וגו' ו5 ט1 בך נ23 י* / דאצטריך] דא יצטריך א16 דיצטריך פ4 י*  23 דיתעסק] לאתעסק נ23 ר1 דאתעסק ג / דאתעסק] דיתעסק א16 קר דישתדל ר1 / אשתדל] ישתדל בה א16 ר1 אשתדל בה ו5 ט1 אתעסק נ23 ישתדלי*  24 אתברי] יתברי ו5 ט1 פ4 קר איברי נ3  2 יבריא ר1 אברי ג י* / בלבבם] לית׳ א16 / מאי...בלבבם] מאי מסלות א16 ו5 ט1 פ4 ר1 קר י* לית׳ נ23 / ביה שמו [פ4 מ]] לית׳ א16 נ23 גו׳ ו5 ט1 ביה י* / דא] דהא א16 ו5 ט1 נ23 פ4 ר1 מ קר י* / ההיא] ההוא א16 ו5 ט1 נ23 קר י* איהו פ4  27 ושכינתא] דשכינתא ר1 / לה] ליה פ4 ר1 י*  28 אי] לית׳ פ4  29 אתא] הוה ו5 ט1  30 דיעקב] דיעקב אמרה ליה ו5 ט1 דיעקב ואמר ליה ר1 / מדבר...לאמר] לית׳ א16 נ23 גו׳ ו5 ט 1ר1 מדבר וכו׳ פ 4קר 31וגו׳] לית׳ ר1 י*

1 Corrected on the margin, but the correction is illegible

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]