THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Bereshit 18a - 21b

דף יח ע״א

1 ועם כל] ועד דדא בלא מ / דכורין] עלאין ל / במיין] עם מים א  2 / נוקבין] תתאין ל  2 לתתאין] למים תתאי׳ א2 / מחלוקת] ומחלוקת ר מחלוקת דא י ל / יום [מ ממ]] דאתא יום ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י ל  3 ואלופים] ואסתכים א2 4־3 דא אע׳׳פ דאיתו] דא חוה ו5 דאיהו ל2 מ7 פ4 מ קר דא חוה פ1  4 דעלמא לא כתיב] לית׳ ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 קר לא כתיב מ / דלא] ללא א2 / אשתלים] אשתלים ואסתיים ר א2 ו16 ל27 י* ל* [ואסתיים: ואתסיים ו16 ואסתים ל27] / מיין] דמיין ו5 פ1 כ  6 דהבדלה הוי] דחוה א2 דהבדלה חוה ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 יכל  6-7 יום...תתאין] לית׳ מ  7 דאיגלף כגליפוי [ל2]] דאתגלף בגליפו א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 י* י ל* [בגליפו: בגליפוי ו16 מ7 פ1 ל* בגילופוי ל27 י] דאגליף בגלופי קר כ ממ / (יהוה)] ממ  8 דא] לית׳ ל27 / מיין] מי א2  9 נחתו לימא] נחתו לתתא נחתו לימא א2 נחתו ו16 לא נחתו ל27 / רקיעין] רקיע א2 ו16 ל27 י  10 בהו] ביה מ / כלילן] אתכלילו י  11 אשתיירו [מ](נ״א אתיישרו [ל2י מ7 פ4 קר ממ])] אתישבו א2 ו5 ל27 פ1 י ל* איתיישיבו ו16 / חמש] וחמש ל*  12 אינון] אילן ו16 / דביק] דבק פ1 / אבין] פירין ואבין ל2 / לעלמא] דעלמא ל27  13 מבראשית] דבראשית ו16 / על ידיה] לית׳ מ / ודוד] דוד מ7  14 לכל העם] לית׳ ו5 מ עליהם ל27 / לכל המון וגו׳] אשפר אחת ואשישה אחת א2 דוד לכל המון ישראל אשפר אחד ואשישה אחת ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 י* [לכל המון ישראל: חסר ו16 ל27]  15 וכתיב] לית׳ ו16 / וגו׳] לביתה א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 לביתה וחוק לנערותיה ל27 לביתה וגר י*  16 דטיפסא] דטופסא כ  17 מתמן טסירין [ל2 פ4 מ]] תרין סיטרין אס א2 מתמן תרין טסירין ו5 מ7 קר י*(נ״א) כ מתמן תרין תריסין ו16 מתמן תרין סטרין ל27 פ1(סטירין) מתמן סטרין ל* / ואקרישו] דאקרישו ו16 ל27 / מיד] מייא א2 / אתפרשו] אתפרש מ  18 והכא תקיפו [ממ]] [והכא] תוקפא ר והכא תקיעו א2 ו5 ו16 ל2 פ1 פ4 תקיעו ל27 ומהכא תקיעו מ7 / מסאבא] מסאבן ו5 פ1 / בכל] וכל מ7 ובכל פ1 / טסירין] לית׳ ר תריסין ו16 סטרין ל27 סטירין פ1 / ואנון] באינון מ7  19 אתקפו] אתתקעו ל27 / בזיינין] בזיינין בישין י ל / תקיפין] סגיאין א2 י / ותרווייהו חד [מ]] ואתהדרו לחד [לחד: לחדא א2] א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* ל  20 לשבעה [לשבעה: לשבע פ4 מ קר](ס״א לשבעין [א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 י* ל* ממ])] / אתהדר] אהדר ו16  21 שמות] שמהן א2 / ובכמה] וכמה ו16  22 מסאבו] מסאבן ו5 פ1 לית׳ מ7 / לעלמא] לעלמין י* / מרזא] ברזא מ7 / טב [פ4 מ]] לא אתפרש טב א2 אתפרש טב ו5 ו16 ל2 פ1 קר י* ל* אתפשט טב ל27 מ7 / ואיהו] וזהו ו16  23 דתמני] בתמני מ7 / ממנא] ממנן פ1 / נדבה וברכה [מ]] ברכה א2 ו5 ל27 מ7 פ1 י* וברכה ל2 פ4 ונדבה וברכה קר  24 ויאמר אלהים] לית׳ ל27 י* / וגו׳ [מ קר]] לית׳ ר מתחת השמים וגו׳ יקוו א2 מ7 [וגו׳: חסר מ7] מתחת השמים אל מקום אחד יקוו אס ו5 ו16 ל2 ל27 פ1 י* וכו׳ יקוו פ4 באורח מישר כ  25 מרזא דההיא] מההיא פ1 / קדמאה] בקדמאה אס 26־25 דמטי ואתכניש להיכלא] דמטו לאתר חד דכניש להו כלא א2  26 נפיק] נפק ר ו5 פ1 / בקו] באורח א2 בההוא ל27 בגו אס / דמטי] דמטא ו16 / לההוא] להאי ר לית׳ ר* / חד] לית׳ א2 ל27 י  27 דכר] דדכר מ7 / ומאן איהו] לית׳ ל27 / דנפקי] דנגדין ר נפקין י* / מלעיל] לית׳ ממ  28 ו׳] דא ו׳ אס ר א2 ו16 פ1 י / זעירא] לית׳ ר* / ו״ו] ו״ו ו״ו אס  29 אתכסי ומגו [ל2]] אתכסי ועל דא רזא דברכאן באיתגליא ובאתכסיא ולית דאיתגליא בר דא תתאה וכל שאר אתכסי ומגו אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 קר ל י* [אתכסי: יתכסי ר* / רזא: רזא טב אס / דברכאן: דברכה ר / דאיתגליא: באתגלייא ר ו5 פ1 / בר: כמא אס בר מן ר / דא: הא ר / תתאה: חסר א2 ל27 תראה ו16 / וכל...אתכסי: חסר א2 ו5 ו16 ל27 פ1; אתכסי: אתכסייא י] / ומגו] מגו מ7 / האי] הא פ1 / בתראה [ו5 מ7 פ4]] דתתאה ר דתראה ר* א2 תתאה ו16 ותראה ל י / אשתמע] אשתמודע ר ו5 פ1 כ / ההוא] לית׳ מ7  30 דאתכסי] דאתבסי פ1 / דיחודא] ביחודא אס דייסודא ל27 ויחודא מ7 / עלאה] תתאה מ  31 חד] חד דעלמא תתאה וחד דעלמא עילאה חד ו16 / דעלמא] בעלמא ר* א2 עלמא י / עלאה] עילאה בייחודא דיליה ל2  32 דעלמא] בעלמא ר* עלמא י / דיחודא] בייחודא ר* לית׳ כ / איהו] אינון ר*  33 אתבסים [ל2 פ4 מ קר כ ממ]] אסתיים אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 ח י ל [אסתיים: אתסיים ו16 ל] / עלמא] לית׳ אס בעלמא ר / מקום] במקום ר* אל מקום א2  34 אחד] אחד דכתיב יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ר ח / כל] דכל ר / תמן] תמן ביחודא א2 ו16 ל27 / כלהו] עלמ׳ ל27 / ביה] לית׳ מ / חד] חד כללא ח  35 דאתיחדן] דאתאחד ל27 / תמן] לית׳ ר מ ח כלן פ4 קר(ס״א תמן) כלהו כ / ביחודא חד] לית׳ ל27 / האי] בחי עלמין ל27 י ל / וביה] דביה ר  36 עד] ועד אס ר ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י כ ל / בדרגא] דרגא מ7 / דא] חד ר ל27 קר(ס״א חד) כ ל* לית׳ ר* מ / אתייחד] אתי אחיד אס אתאחיד א2 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר י כ ל* מתאחיד ו5  37 עלמא] ועלמא ר / אתייחד] אתא [אחידל] אס אתאחיד ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר י / אוף] לית׳ ל27 / ועלמא] עלמא מ7 / דתתא״ה [ר מ]] דתראה ר* א2 ו5 ו16 ל2 ל27 פ4 בתראה אס מ7 קר(ס״א דתראה) י ל* תתאה ממ  39 וגר] אשר יהיה בענן ביום הגשם אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 י / וגו׳...סביב] לית׳ ר  40 דמות] לית׳ ר* / יי׳] יי׳ וגו׳ אס ו5 ו16 ל27 מ7 י* / רזא] לית׳ ל27 / ותראה] דתראה ר 41־40 כמראה...וזהו] לית׳ אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 מ קר י*  41 בענן דא מלכות נתתי] בענן נתתי אס א  2 מ י* נתתי ו5 ל2 ל27 מ7 פ4 קר לית׳ ו16 בענן ממ

דף יח ע״ב

1 מראה] במראה א2 כמראה י / דמות כבוד] כבוד דמות ו5 דמות מ7 / אתער] שם איתער מ7  1-3 אתער...ואנון] אינון גוונין דאתחזיין בההוא דמות חיוור וסומק וירוק הוא מראה דמות כבוד ה׳ מיכאל בסטרא דא וגבריאל בסטרא דא ורפאל בסטרא דא ר  2 בסטרא - בסטרא] מסטרא - מסטרא מ7  2-3 רפא״ל - גבריא״ל [ר פ4 מ קר]] גבריא״ל-רפא״ל אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 י כ ל* ממ  3 בסטרא] מסטרא מ7 / ואנון] דאינון י / דאתחזיין נל*]] דאתחזו מ7 דאתחזי אס פ4 מ  4 דחיזו [ממ(גרסינן)]] בחיזו אס א2 מ7 י* ל כחיזו ל2 פ4 קר י כ / דעינא] דעיבא מ עינא ממ(גרסינן) / מראה] כמראה ל27  5 יי׳] לית׳ מ7 / דאתיחדא] דאתיחדאן י* / יחודא תתאה] וייחודא תתאה אס יחודא תתאה אתייחד ר / דאתייחד יחודא] דאתאחד יחודא אס לית׳ י / דלעילה] עילאה א2  6 אתחזן] אתחזיין אס ר א2 ו5 ל27 מ7 פ4 קר י כ ל / בעלאה [מ]] עילאה אס ר א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ4 קר י ל ממ  7 בקשת] דקשת אס ר א2 פ4 קר י ל ממ לקשת מ / לאתיחדא] דאתייחדת ר דאתיחדא א2 אתייחדא י* / בגוונין [מ קר ממ]] בגוונא דגוונין אס א2 ו5 כגוונא דגוונין ר ו16 ל27 מ7 י* ל בגוונא בגווניו ל2 פ4 / אחרא] חדא מ7  8 דלתתא יחודא עלאה] לית׳ ו16 דלתתא יחודא דלעילא י* ל*  9 יקוו] יקוו המים ר א2 ל27 / ומשחתא] משחתא א2 ו16 י* ומשירותא מ קר(ס״א ומשחתא)  10 והכא] לית׳ ו5 / משחתא] משירות׳ מ קר(ס׳׳א ומשחתא) / בוצינא] בוציצא ר* / דקרדינותא] דקדרוניתא י* דקרדוניתא ממ / דכתיב] כתיב ר י*  12 קדו״ש דא [ל2 פ4 מ קר]] קדו״ש יי׳ צבאות קק״ק דא אס א2 ו5 ו16 ל27 מ7 י* / המים] לית׳ ו5  13 ותראה] הוא ותראה י*  14 שמא] ושמא א2 / כוז״ו במוכס״ז כוז״ו] בוזו במוכסה בודאי אס / תדשא] ויאמר אלהים תדשא מ7 קדישא מ תדשא קדישא ל1 / דשא עשב וגו׳] לית׳ ר פ4 מ קר כ / דשא עשב מזריע זרע אס א2 ו5 ל2 ל27 פ1 י* דשא עשב ו16 ל דשא עשב מזריע זרע וגו׳ מ7  15 אפיקת [ל2 פ4 מ ממ]] אפיקת ארעא אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 קר י* כ ל [אפיקת:אפקתפ1] / הילא] חיילהא מ7 ל חייליך פ1 חיל הא י* / באינון] ואינון מ7 / לאתר] באתר ר ל27 י* לאתר דא מ / בגויה] לית׳ ר י / טמירו] טמירא ר ל27 י ל  16 בגויה] בגוה י ל* / די כל] דיכלין כ / מתקנן] מתקנין אס ומתקנן ל27 דמתתקנין כ  18 וגו׳] לית׳ אס ר ל27 י* ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ מצמיח חציר לבהמה א2 ו5 ו16 ל2 פ1 פ4 כ מצמיח חציר לבהמה מ7 / על אלף] עאל אלף ו16 באלף מ7 / ומגדלין [מ]] דמגדלין אס ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר / יומא] יומא ויומא א2  19 דא אינון] ואינון ר / שליטין] וקדישין שליטין ר לית׳ ו16 דשליטין קר / וקיימין] וקיימא ר  20 דהאי] בהאי אס ו16 דאשא דהאי י* / אכלא] ואכלא ל2 דאכלא פ4 / דא אלין] אילץ ר דא אינון א2  21 וחיות] וחיות הקדש א2 / וכרוכים דכלהו] וכרובים וכולהו ל27 / לאתתקנא] לאתקנא דא ו16  22 כקרבניהון [ל2 פ4 מ]] בקרבנץ אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 י* / ובצלותא] בצלות׳ ו5 פ1  23 אזדמן] אזדמן ואיתעבר א2 / ואתעתד] ואתעטר ר י* ל ואתער י לכולהו חיות ל27 לית׳ ממ  24 בההיא] לההיא מ7 / להוציא...עשב] לית׳ אס  26 קדישא ועשב] קדישא ר קדישא דעשב מ7 תקיפא י* / לתיקונא] לתיקוניה ר  27 תיקוניו] תיקונא י / דקא מתקני להאי עשב [ר]] דקא מתקני להוי עשב פ4 להוי מ קר(ס״א דקא מתקני להאי עשב בההוא) / ארץ] בההוא ארץ נבההוא: בההיא ר י* ל לההוא מ קר להאי כ] אס ר א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 י* ל כ / דפולחנא] בפולחנא אס ר א2 ו5 פ1 י*  28 לספקא [מ ל]] כלא לאפקא [כלא: כולה ו5] אס ר א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 קר י* כ / טרפי ומזוני [מ קר כ]] טרפא ומזוני [ומזוני: ומזונא א2 ל מזוני י מזונא י*] אס ר א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 י ל / להאי עלמא] לההוא טירפא אס / ולאתברכא] ולאתברכן פ1 מ  29 מברכו] ברכאן מ7 / דכר] כגוונא דכר ר א2 י*  30 אפיק חילא דעץ] לית׳(נ״א אפיק חילא דעץ) י* / דעץ עושה] דעושה כ / אוף חכא] וכההיא ר ובההוא י / אפיק איהו] אפיקת איהי [איהי: איהו פ4 מ היא כ] אס ר מ7 פ4 מ קר י כ אפיקת חילא איהי א2 ובההוא אפיקת איהי ל איהו אפיק איהו ממ(הכי גרסינן) / ומאן] ומאי אס כ  31 איהו] אינון ר י* נינהו [נינהו: ניהו אס] אס ר א2 ו5 מ7 פ4 קר כ אינהו ל / אלין] אלא אס / בתננא]2 בדרגא א2  32 ומתתקני בהדיה] ומתתקנין בהאי ר לית׳ מ ומתתקנן י* ומתתקן בדידיה ל* / ואקמן [מ](נ״א ואקרון [אס ר א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 קר י* כ ל*])] ויקרון(גרסינן) ממ / קיימין] קיימין ומתתקנין ל* / לעבודת] בעבודת אס ר א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 י  33 כן חציר דהא] הכי חציר דהא אס ו5 פ1 י* חציר דהא ר הכי חציר דאיהו א2 הכי ל / אתעתד] דאתעתר פ1  34 עשיתי] לית׳ י* עשית ל / עץ] לית׳ ר / עץ...ונוקבא] לית׳ מ / דכר] דדכר מ7 י כ  35 כאנון] לית׳ פ1 / אלין] אינון ר / אפי רברבן] אנפא רברבא י*  35-36 בדיקנא חתימא [מ]] כגוונא חתימא אס ל2 מ7 קר לית׳ ר ז3 בגוונא סתימא א2 ל* בגוונא חתימא ו5 פ1 פ4 כ כגוונא סתימא ל27 י חתימא בדיקנא ל  36 אפי] אנפא י* / כרביין] כרביא ר ז ברכיין ר* / דיוקנין] דיוקן ר / כלילן] כליל ל27  37 גלופין כגלופי [מ]] גליפין כגלופי אס י* גליפין בגלופי ר ל27 מ7 ז גליפן בגלופי א2 גליפן בגליפו ו5 פ1 גליפין בגליפי ל2 גלופין בגלופי פ4 קר כ גליפין כגליפוי י / דמא] דשמא כ / מפרש] מפרשי אס דמפרש ר ל27 י ל* / דעלמא] עלמא ממ לית׳ ז  38 רשים] לית׳ ל27 / רשימו] ברשימו אס ר א2 ו5 ל2 מ7 פ.נ פ4 מ קר י ז [ברשימו: ברישומו אס ברשימא א2] / לצד] לסטר ז / איקרי] איתקרי ר אתק׳ ז  39 לגביה פני [אס א2 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר] לגבי פני ר י ז לגבי כ / פני שור] לית׳ א2 / שו״ר פני נש״ר] נש״ר פני שו״ר ז  40 בר הני [מ]] כדהכי אס בר הכי ר א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר כ ז בר בהכי ר* / ומניה] ומנייהו ל27 י* ל דמיניה כ / ציורין] ציורא מ7  40-41 דכתיב...רבותים] לית׳ ז  41 שנאן שנאן] שנאן פ4 מ ל* / כללא] כללו מ / דכלהו] דכלא ו5 פ1 / ן'] לית׳ אס / דא] לית׳ ל27 י*

דף יט ע״א

1 דאתכליל] דאכליל ו5 פ1 / דבר] דדכר ל* / וכלהו] וכלא ו5 פ1 / אלפין] אלין י* / ורבבן] ורברבן ר ורבוון י*  2 מהני] מהאי א2 מהם פ1 ומהם מ / רזא] לית׳ ל27  3 חד בחד(1)] דא בדא א2 ל27 (לדא) י* ל  4 וחד כלילן] כליל אס ר א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* כ ז וחד כליל מ / נשר אריה] אריה נשר ו5 פ1 / ארי״ה אדם] אדם אריה א2 / אתנהגן] אתנהרן י4 / דארבע] בארבע ר*  4-5 דארבע...שור] שור פ4 מ  5 גליפאן] לית׳ אס / ולאסתכלא]5 ולהסתלקא ל27 / סליק לאתנהגא ולאסתכלא [ממ]] לית׳אס רא2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 קרי6 כל*  6 פליק] לית׳ אס / חד] אחרא ר ז דא א2 / מחקקא] מחקרא אס מתחקקא א2 / ברזא דתרין] ברזא בתרין ר* בתרין פ1  7 לאחורא] לאתרא ר לאחרא י*(נ״א לאחורא) / וכורסיה] וכורסייא ו5 מ7 פ1 י כ ממ ז / לאתנהגא] לית׳ מ7  8 ולאסתכלא נשר] ולאסתלקא בסליקו דעטורא לעילא ואיהו [XX] אתהדר לאחורא וכורסיא חקיק וגליף ליה ואתרשים לאנהגא ברזא דשמא דא סליק לאתנהגא ולאסתכלא נשר ל27 / אחרא] חדא ז  9 מחקקא] מתנהגא ר מתנהגן ר* / גווניו] בגוונין ר ז בארבע גוונין א2 / לאתנהרא] לאתנהגא אס י* (נ״א לאתנהרא) ז / ולאסתלקא] לאסתכלא ר י*(נ״א)  9-10 בעטורא דלעילא [מ]] דעטורא לעילא אס א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* [לעילא: דלעילא א2 לעיל פ4] לעיטורא ר דעיטורא ר* בעטורא ז  10 ואיהו] לית׳ ל27 / לאהורא] לאתרא ר לאחרא י*(נ״א לאחורא) / וכורסיה [ל2]] וכורסיא אס א2 ו5 ל27 פ1 י* כ ז  11 לאתנהגא] לאנהאגא אס לאתנהרא ל / ברזא] לית׳ אס / סליק] סלקא ל27 / לאתנהגא] לאנהאגא אס  12 אחרא] חדא ז / מתחקקא] ומחקקא אס מחחקא ר ו5 פ1 קר י* ז / ולאתישרא] ולאתקשרא ר ז ולאפשרא מ7  13 בתוקפא [ר*]] בתוקפיה ר ז בתוקפוי א2 ל27 י* ל / לאחורא] לאתרא ר / וכורסיה נל2]] וכורסיא אס ר(כורסייא) ו5 ל27 מ7 פ1 י* ז וכורסייא שלים א2 / ליה] לית׳ ל27  14 לאתנהגא] לאנהגא מ7 / דשמא] לית׳ מ  15 אצטיירו] אצטייר ר* / בציורא] לית׳ א2  16 אדם] אדם פני אריה אל הימין לארבעתן ופני שור מהשמאל בארבעתן ופני נשר לארבעתן ורזא דא שנאן שור נשר אריה אדם ל27 י ל* / בהאי דיוקנא] בהאי ימינא ר  17 אקרי] איתקרי ר ז / דהא] בהאי ל27  18 דרתיכא [א2 ו5 ל27 י* ל*]] דכתיבא אס ל2 פ4 קר(דכתיבה) דרתיכין ממ / כלילא] כלילן ל27 י* / ידוד] הויה ר  19 דאיהו] דא איהו פ1 / כלא. דיוקנין] כל דיוקנין ז / מחקקן] מתחקקן א2 מחקקין י* / גליפא] מרישא גליפא א2 גליפאן ו16 י*(גליפן)  20 לקמא] למזרח ל27 / לאחורא] למערב ל27 / רשימא] רשימן א2  21 סלקא] סליק פ1 / אלין אלין] אלין ר א2  22 שמהן] דיוקנין א2 23־22 נפשין וענוגין [כ]] אינון עינוגין ל27 פ1 י ז  23 דכסופין [ו16 ל2 פ4 קר כ]] וכסופין אס א2 ו5 ל27 מ7 פ1 י ז / דנקטא ולקטא] דלקטא ל27 י* / דנקטא ולהטא ר* / אנון ענוגין] נפשין ועינוגין א2 אינון עינוגין ר אינון עידונין ר* / באילנא] באילנא אס פ1 קר  24 ענפין] אנפין א2 / אבין] אלין אס / ציון] דאילן ל27 / דנחתי] דנחתא אס ר א2 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 מ קר י* ז דנחת׳ פ1 / נפקי] נפקו ר נפקיה ר*  25 מצטיירין] מצוירין ר ז ומציירין ר* וצירין ל27 מציירין י* / נציצין] בוצינין ר אציצין ר* וציצין ו16 / מלהטין] מלקטין י / ואנון] ואילין אס / זרעא] ארעא ו16 / על] עד ז / עלמא] ארעא א2 כל עלמ׳ ו5 פ1  26 אתקרי] איקרון א2 ו5(איקרו) ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר י / עשב [1]] לית׳ ו5 י* עץ ל27 / זרעא על] זרעי כל ו5 / עלמא] ארעא א2 / נפקא] כיון דנפקא י ל*  26-27 נפקא...למינו] לית׳ ל27  27 כתיב] דכתיב פ4  27-28 זרעו בו...מכאן] זרעו בו זרע בו מיבעי ליה מאי זרעו זרע ו״ו בו על הארץ הכי הוא ודאי דהא ההוא זרעא אשדי על ארעא דייקא מיכן ר / על הארץ אשר זרעו] על ארעא י* ל  29 זרעא מניה] זרעיה כ / חציר(נ״א דשא) רזא] דשא אס א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י כ ל* רזא מ חציר דשא ממ7 / דהכא] הכא ו16  30 אתבטל] איתבטלה ו16 / קיימא] קיימין אס / כהני] בהני א2  31 ליה] להו אס א2 מ7 / דיוקנא] דקיונא ו16 דיוקנא וציורא ולאו איהו בקיומא הכי מ7 / לאצטיירא נא2 מ י* לאתציירא: אס ו16 מ7 פ4 קר י]] לאתייצר׳ ו5 ל27 פ1 / בדיוקנא] בדקיונא ו16 כד בדיוקנא ל27  32 ודיוקנא] ודקיונא ו16 בדקיונא ר ל27 י*  33 ואתאכילו] ומתאכלין ר ואתאכל ל27 / באשא דאכלא אשא [פ4 מ]] דא כולא ואשא אס באשא דאכיל לון ר באשא דאכלא א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 י* באשא דאכיל אשא כ / ומהדרין] ומתהדרין מ7 / כמדלקדמין] במלקדמין ר כמלקדמין ו5 ו16 מ7 דמלקדמין ל27 / בר] תא חזי בר ל27 י* ל*  34 דיוקנא וציורא] דקיונא וציורא ו16 דיוקנא מ7 / בקיומא] הכי בקיומא א2 הכי ו16 דקיומא י / כגוונא דהני [מ]] כגוונא א2 ו5 ו16 כ הכי כגוונא אס ר ל27 מ7 פ1 פ4 קר י*  35 ודיוקנא] דדיוקנא א2 ל27 י* ודקיונא ו16 / דלעיל] לעילא פ1 / מצטיירין] מתציירו י* / כמה] כמאן ו16 / מלבושא] ציורא אס לבושא א2 / אחרא לאצטיירא] לאצטיירא א2 ולאו כגוונא אחרא ל אחר עב להצטייר בו כ  36 אנון] קימא ל27 / בקיומא] בציורא מ7 / במלבושא] בלבושא מ7  37 כגוונא] בגוונא ר ו5 ו16 ל27 מ7(בגוון) פ1 קר י / כן] לית׳ ו16 / קיימין] קיימו י* / לתתא מצטיירין בציורייהו] דלתתא ממ / בקיומא] בציורא ר בקיומייהו א2 בקיומא תדיר ו16 / ובכל] וכל ו5 פ1  38 מתפשט [מ קר]] איתפשט אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 י* / מלבושא] לבושא מ7 / וסלקא] דסלקא א2 וסלקא לעילא ל27 י* ל* / דאכלא] דאכיל אשא ר דאכלא אשא כ / וכתר] ולבתר א2  39 אתהדר] אתהדרן אס ו5 ו16 ל27 מ7 פ4 י* אהדרן ר מתהדרין א2 פ1(מתהדרן) / בלבושייהו] בציורייהו ר* / כאנון דיוקנין [ר מ]] באינון ציורין ודיוקנין [באינון: כאינון ו5 פ4 קר י* ל* / ודיוקנין: ודקיונין ו16] אס א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* כ ל*

דף יט ע״ב

1 רבה אמונתך(ו5 מ7 פ1 פ4 מ קר]] לית׳ א2 ו16 ל27 י* / רבה אמונתך ודאי] לית׳ ו5 פ1 ודאי מ / דיכלא] דכלא דעתיד מ / לנטלא] ונטלא אס לבטלא א2 י*(נ״א לנטלא) י ל(נ״א לנטלא)  2 ולאכללא] ולאתכללא פ4 מ / לון] אילין אס  4 וגו׳] אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת אס א2 ו16 ל27 מ7 פ4 י* / אזלי] אזל מ קר / ואכיל] ואתכליל ל27 ואכליל ל / אתמליא] אתמליא יתיר אס א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 י* / ובתר] ולבתר י ל לית׳ ל27  4-5 ובתר...ביומא] ומהדר לון כמלקדמין ואינון חדישים בעלמ׳ בכל יומא ויומא ל27  5 אפיק] ומהדר ל27 / ואזלי ובג״ד [מ]] ואזיל לוןבגוונא דא [ואזיל: ואזלי ו16 מ7 פ4 קרי* ל* / לון: לוןכמלקדמיןא2 חסרפ4 / בגוונא: כגוונא א2 ו16 מ7 י ל* לגוונא פ4 קר / דא: דא דא רבה היא פ4] אס א2 ו5 ו16 מ7 פ1 פ4 קר י ל / אמונתך [מ]] וסגיא איהי אמונתיך כליל כולא ואכיל לון ולא אתמליא יתיר ומהדר לון כמלקדמין ואמון חדשים בעלמא בכל יומא ויומא [וסגיא: רבה אמונתך וסגיאה ל / איהי: חסר פ4 / אמונתך: חסר פ1 / כליל: דכליל מ7 / כולא: חסר פ1 לכולא ל/ולא: דלא פ4 קר / בעלמא: בעלמא חדשים ודאי דאהדר לון חדשים א2] אס א2 ו5 ו16 מ7 פ1 פ4 י* ל / כתיב] כתיב ביה אס א2 ו5 ו16 מ7 פ1 פ4 / כי טוב] לית׳ ו5 ו16 פ1  6 בגין] לית׳ א2 / לתרין] תרין ו5 פ1 / להאי] כי להאי פ1  7 ולהאי סטרא כי טוב]8 לית׳ אס מ7 פ1 פ4 מ קר י* ולהאי כי טוב ל* / זמנין] לית׳ ל27  8 ויאמר] לית׳ מ / הכא] לית׳ אס א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י* ל* / דשמא] שמא א2 ו16 ל27 י* / גליפא] גליפן ו5 ל27 פ1 י* כ ל* / מחקקא] מתקנא א2 מחקקן ל27 פ1 י* ל* / לתריסר] לתליסר מ7  9 דיוקנין] דקיונין ו16 / דאדבע סטרין] כל סטרין ממ  10 וכו׳] ברקיע השמים אס א2 ו5 ו16 ל27 פ1 פ4 ח י* ברקיע השמים וכו׳ מ7 / חסר] כתיב בלא ו״ו ר ח חסר כתי׳ מ7 / דאתברי] דאתרבי ל27 מ7 ואתברי ו / אסכרה] אסברה אס  11 דבתר] לבתר ר א2 ל27 מ7 ח י* ל* ו / דאתגניז] דאגניז אס א2 ו5 ל27 פ1 י* אגניז ו16 דא גניז ל* / נהירו אור] נהירא ר אור ו ח / אתברי] אתפריש ל27 / למוחא] דמוחא מ7  12 ואפיר] ואפיק אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר ח י* כ / דנפקא] דנפיק ר / לגבי] לגביה א2  13 לאתדבקא] לאדבקא י / ולאצטיירא בגווייהו] ולאתייחדא בהו ולאתחברא בהדיהו א2 ולאתחברא בגויהו ר ח(לגבייהו) ל27 י ל* ולאתחבר׳ בהו ולאתציירא בגוייהו קר כ / לאפרשא] לאתפרשא אס ר א2 ו16 ל27 פ1 י ל  13-15 ולאצטיירא...עלמא] ולאתחברא בהו בגין כד ברא אדם כדין לאתקנא האי להאי מ7  14 לה] ליה אס / לה] ליה אס / כד ברא] כדברא ו16 / האי] לית׳ ר י ל  14-15 לאתקנא האי בהאי [ו5 ו16 פ1 פ4 מ קר]] לאתקאנא האי בהאי אס לאתתקנא האי בהאי א2 ל27 לאתקנא האי להאי מ7 לאתתקנא בהאי י9 ל לאתקנא האי כ ח  15 דקא] דהות א2 דנא / בסטרוי] לסטרוי ר מ7 בסטרא ח / דשפירו [מ7 פ4 מ קר ל*]] בשפירו אס ר א2 ו5 ו16 ל27 פ1 ח כ  16 דיוקנא] דקיונא ו16 / באנפוי] באנפי אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7(באפי) פ1 פ4 מ קר ח כ  17 נטרי] דנטרי מ7 / לא שבקו לה] לית׳ ר א2 ו16 ל27 כ / נזף קב״ה בה] נזקי בה קב״ה אס דחף לה קב״ה ר דחף קב״ה ר* ח(דחפה) / ואטיל לה] ונטיל בה ר / בשפולי] לשפולי כ / ויתבת] ויהיבת אס ותאבה ר ותבת א2 ותיבת ל27  18 כדין אפיר לה] כיון דחטא אדם אפיק לה אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 ח(ובגין) י ל* [לה: ליה אס ר ו16] כדין אפיק לה מ קר י* כ / קב״ה] לית׳ מ7 / ושלטא] ושלטה אס קר ושלטאה ו5 ו16 פ1 / כל] לית׳ ו16  19 אינון רביי] לית׳ ל27 / דבני] בני ר א2 ו16 ל27 י* / לאענשא] לאיתענשא אס א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר ח י* כ / ואיהי] דאיהי א2  20 לתרעי [מ]] לגבי אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 קר ח י* כ / תרעי] תרעא ר א2 ו16 ל27 ח י*  21 דג״ע] בגן עדן ו16 / ויתבא] ויתבן ל27 ויתבי מ / ההוא] לית׳ י* / דמיא] דהא ר ח דההיא פ4 / מסטרא] מסטרהא ר 22־21 דההוא להט בשעתא] וכיון ר דההוא להט וכיון ח  22 להט] להב א2 / להט] להב א2 / החרב] החרב המתהפכת י* / ואשתכחת רביי] ואשתכחת בעלמא ואישתבחת דבי אס ואשכחת רביי ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י* כ [רביי: רבי ר]  23 דאתחזון] לית׳ א2 דחזיין מ7  24 נהורא] לית׳ ל27 נהורהא ח / ודא מארת] ודא איהו מארת חסר ר א2 ו16 ל27 קר ח י* כ ל* [איהו: לית׳ ר ו16 ל27 קר ח י* ל*] / כד אתיליד] ועד דאתיליד ח כ  25 אתקריבת] אתדבקת ר ח קריבת פ1 קר י* כ אקריבת מ אתקריאת ל / ואולידת] ואוליד ח / וטיסין] ננסין ר ננוסין י* ל*(נ״א וטיסין) ושדין ח / ותלתין] ותלת ו5 / שמש] אשתמש ר  26 נוקבין] נוקבא א2 ושדין נוקבין י*  27 ומנה אתפשטו] ומנה ל27 ומינייהו אתפשטו קר ומני׳ אתפשטו ח / בישין] לית׳ קר / בעלמא] דעלמ׳ ר* ל27 לית׳ מ7 / דאיהי] ואיהי אס ר ו5 ו16 ל27 פ1 ח י* כ ל דאיהון מ7  28 אזלת] אזלן מ7 / ומשוטטת] ומשטטא אס ר ו5 ו16 ל27 פ4 קר ומשטטן מ7 / בליליא [מ7 מ קר כ](נ״א בלילית) [אס ו5 ו16 ל27 פ1 פ4 ח י(נ״א בליליא) ל]] בלילות ר י10 / ואזלת] ואזלין ו5 פ1 לית׳ מ7 / וחייכת [קר ח ממ](נ״א וחייכן) [ר א2(וחייבים) ו5 (וחייכאן) ו16 מ7 פ1(וחייכאן) פ4 י*(נ״א וחייכת) ל(וחייכין)] בבני [בבני: בני ו16]] וחייכא בני אס  29 ועבדי] ועבדת ל / דאושדון קרי [ו5 ל27 פ4 ח מ קר י* ל [דאושדון: דאושדין ו5 ל27 פ4 קר ח י*]] שדין ר בעלי קרי א2 דא ושידין קרי ו16 מ7 פ1 [ושידין: ושדיין מ7 ושדין פ1] / דאשכחן] דאשכחת כ ל  30 שרן] שראת ל27 ל שדן י*(נ״א) / ואחידן] ואחידא אס ו16 ואחידת ל27 ל / ומתדבקן בהו] ומתדבקן לון ו5 ומתדבקה ביה ו16 / תאובתא] טיובתא ו16 / ואולידן] ואוליד פ4 מ קר ואולידו ל  31 פגעיו] נגעין ר ל27 ח י* ל נגעין פגעין קר / במרעין] לית׳ א2 / וכל] ועל ו16 / מארת] כתיב מארת מ7 קר  32 אתתקנת] אתתקפת ר קר'(ס״א אתתקנת) / אתהפכן] אתהפכת ר ו5 פ1 פ4 מ איתהפכא ו16 ל27 אתהפכו ל / וקסטירין דמשוטטי [ר ו5 ו16 מ7 פ1 פ4 מ קר]] וקסטורי בישין דמשטטא א2 וסטרין דמשטטי ל27 ל וסטרין דקא משטטי י*  33 בל] לית׳ ו5 פ1 / בעלמא] עלמא ר / דילה] דיליה ו16 ל27 מ7  34 לכל] דבל ר ל27 ח / בהימנותיה [מ קר ל*]] במהימנותא אס א2 ו5 מ7 פ1 ח י* בהימנותא ר ו16 ל27 פ4 / לעמקא] בעומקא ר לעומקי ו5 ו16 מ7 פ1  35 נטל] נטיל ר ל27 י*  7 דאגוזא] דאגוזא לאו איהו ר* / בכל] בכל רוחין י*  36 וידע] ואסתכל דכל אמון לא נבראו אלא מענוגא וידע קר / איצון ענוגין דהנהו [פ4 מ]] ענוגין ותפנוקין דאינון אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 י* אינון ענוגין ותפנוקין דהנהו קר ח(דאינון) כל* / רוחין] לית׳ י*  37 לאו] ואסתכללא ל7  2 / איהו] נבראו מ7 / (נ״א ולאסטאה) [אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ4 מ קר ח י* [ולאסטאה: ולאסתא פ4 מ קר]] ולאסתאב] ולחטאה פ1 ולאסתאבא ולאסטאה ל*  38 ותענוגות [פ1 פ4 מ קר ח כ ממ]] ותענוגי אס א2 ו5 ו16 ל27 מ7 י* ל* / תו] לית׳ ר ח מ7 / תענוגי בני] מענוגי ר / דמתענגי] כד מתענגי א2  39 בשינתא] בשעת׳ פ1 / דליליא] בליליא מ7 / נפקא] נפקי ר מ7 פ1 ח דנפקי י* / אדם] האדם קר / קב״ה] הוא ל27 / בעלמא] עלמא א2  40 עלמא] לית׳ ל27 / מוחא] מנחא אס / חפיא] חפיין אס ו5 ל27 מ7 פ1 קר י* ל* לית׳ ר / למוחא] למותא אס  41 בהאי] בהאי אס א2 ו5 ו16 פ1 פ4 י* / דנקודה עלאה] דנהורא עלאה ר דנקודה פ1 / כלהו] כולא אס ר א2 ו5 ו16 מ7 פ1 פ4 מ קר י דלא ל27

דף כ ע״א

1 דא...רוחא דא] דא אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י  2 לגו] בגו מ7 / ודא לגו מן דא] לית׳ א2 ו16 ל27 י* / דהאי] דרא ו16 / והאי] והאי קליפה פ1 י* והאי קליפה להאי והאי כ  3 הוה [אס ו5 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר]] הוא ר ל ממ ההוא א2 היא י* לית׳ כ / פנימאה] לית׳ א2 / ליה] לה קר  4 דאתפשט פשיטו] דאתפשט פשיטו מיניה ר א2 ל27 י* ל*(מניה) / וההוא] וההוא פשיטו מניה וההוא קר / פשיטו דההיא] פשיטו זוהר דההוא מ7 / לאתלבשא] ואלבשא ר ואתלבשא א2  5 נהירו] לית׳ ר / זכוכא] זכותא ר זכירא ל27 זכיכו י* ל / דיליה] דילה י* / היכלא] היכלא דא אס ר א2 ו5 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י ל / דאיהו] איהו ר מ7 ואיהו כ / לההוא] דההיא א2 ו5 פ1  6 לאו דקיק וזכין איהו כההיא] דקיק ושכיך דההיא ל27 / לאו] לאו איהו א2  7 בההיא] בההיא אס בההוא פ1 / נקודה] לית׳ מ7 / אתפשט] כדאתפשט ר* כד אתפשט מ7 קר י* / אור] דההוא אור מ7 קר  8 פשיטו איהו] פשיטו דההוא אור קדמאה איהו אס ר א2 ו5 פ1 פ4 פשיטו דאיהו אור קדמאה איהו ל27 מ7 קר י* / לההוא] דההוא ו5 פ1 / היכלא] היכלא דאיהו נהירו אס ר(נהירא) ר* א2 ו5 ל27 מ7 פ1 פ4 קר ל*  9 לדא ודא לדא] לדא ודא לבושא לדא אס ו5 לית׳ מ  10 דדא לבושא] דמלבושא ר / כגוונא] בגוונא א2 ו5 ל27  11 עד כי בצלם [אס מ י* כ]] עד די בצלם א2 ל27 פ4 קר ל* צד די בצלם ו5 פ1 עד דבצלם ר מ7 / דא] לית׳ ו5 פ1  12 דעלמא] דעלמא ועלמא הכי הוא אס א2 ו5 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י ל* [ועלמא: חסר א2] / מות(2)] לית׳ אס מ7 פ4 מ קר כ  13 בנהירו] בנהירו רב א2 קר ל* בנהירו דברכאן רבי ל27 י* [רבי: רב י*] / על] על כל א2 ל27 י / אזעירת] אזעיר מ  14 אזעירת] לית׳ ל27 / נהודא] נהורה ו5 מ7 פ1 כ ל* ממ נהורהא קר / ואתברון] ואתבסמן קר(נ״א ואתברון) / דמוחא] דמותא אס  15 חסד] כתי׳ חסר אס א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 י* ל* [כתי׳ חסר: חסר כתיב י* ל*] / וכל דא] לית׳ ל27 י* / ודא הוא דכתיב] ודאי דכתי׳ אס ל27 ודא כתי׳ א2 ודא דכתי׳ ו5 ל2 פ4 ודאיהו כתוב פ1 ודאי כתי׳ י*  16 הגדולים] הגדולים המאור הגדול לממשלת היום ואת וגו׳ ל27 י*  17 בקדמיתא...כחדא] דבקדמיתא בסטרא חדא דא רזא שמא קדישא שלים כחדא ר לית׳ ו5 פ1 / חדא] לית׳ כ / דא שמא] דשמא ל27 י* ל דא שמא קדישא קר כ  18 אלהים] אלהים ודא איקרי אהי״ה ל27 י* י ל [איקרי: חסר י] / כארח] ארח ל27 19־18 דאתכריאו [אס פ4 מ קר ממ](נ״א דאתרכיאו) [ו5 ל2 ל27 מ7ל פ1 י כ ל]] דאתרבו ר  19 כדא] בדא אס ל2 ל27 מ7 י ל לית׳ ו5 פ1 / לאתקרי] ואתקרי ר / כהו שמא] בחד רזא אס בהו רזא ר ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 י כ ל / אלין] דתליסר אלין אס  20 אלין] מלין אלין ר / אתדביאו] איתבריאו אס מ7 י אתרבאן ר  21 וסלקין] דסלקין ר / דעלמא] לית׳ ר / דאתקיימא] לאתקיימא ר ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י כ / עלמין] עלמא ר* / כגוונא] בגוונא ו5 ל2 פ1  22 המאורות] המאורות הגדולים מ7 / תרוייהו] לית׳ כ / כחדא] בחדא אס / כרכותא] בריבוייא אס ר ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י כ ל / סיהרא] סיהרא דא קר  23 דא אכסיף מקמי דא] דאכסיף מקמיה רכל(מקמה) / שמשא אמרה] לית׳ ר ל27 י* ל אמרה כ  24 שרגא...בצהרים] לית׳ פ1 / נהיר] ינהיר אס קר(ס״א) י* ל יזהיר ר נהיר ממ  25 אכדין] וכדין איהו ל27 אכדין אהא קר אכדין אהוי י* ל / לתתאי] לתתא ר י / לן] נא מ7  26 הצאן] הצאן ורעי את גדיותיך אס ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים ל27 י* / לה] להו מ7 / נהורא] נקודה ל2 מ117 / בר] כד אס  27 דבקדמיתא [מ]] דהא בקדמיתא אס ר ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י ל* [דהא: דהאי ל27] / הוו יתבי כחדא] כחדא יתבא ר יתבי מ / כשקולא] בשקולא חדא מ7  28 דהא] לית׳ כ / דהא...כחדא] לית׳ מ / ברבוייא] בתיאובתא ר / בר בבעלה] ברבא עלה אס בר בעלה ל2 פ4 בר מבעלה ר מ7 פ1 י כד בעלה ל* / כחדא] לית׳ ל27 בהדה ל*  29 את] לית׳ ר / ואת] לית׳ ר כל] לית׳ י*  30 איהו] איהי ר י ל / באתוון] דאתוון ו5 פ1  31 ולבתר] ולבסוף פ1 / גרמה] גרמיה פ1 / סלקא] סלקין ל27 / לכל] בכל אס ר ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י ל*  32 קדישא] קדישן פ1  33 אקרון] לא איקרון אס  35 דכלהו] וכולהו אס ר ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 קר י כ / בההוא רקיע] ברקיע כ  36 השמים] השמים דא הוא רקיעא דאיהו כללא דכולהו בגין דנטל כל נהורין והוא נהיר להאי נהירא דלא נהיר והיא תלא ביה ר 37־36 להאיר...דלעיל [י*]] לית׳ אס ו5 ו16 ל2 מ7 פ1 פ4 מ קר להאיר על הארץ דא ל* ממ12 [דא: חסר ל*]  38 רגלא] דגלא אס ודא הוא רגלא ל27 י* כ ל* / דכורסייא] בכורסייא אס / אתוון] לית׳ מ7  39 ואתיישרו] אתישב אס אתיישבו ל2 ואתישבו מ7 קר י כ ל* / דאתתקן] דאתקן קר 40־39 ועם...תקונא] לית׳ ל*  40 דאדם תקונא] תקונא דאדם י / כדקא] בידקא אס ל27 / לא אתיישב] לא אתישבו ל27 לאתיישב מ 41־40 וכדין...בדוכתייהו] ותנינן מן יומא שתיתאה ל27  41 ועלמין] דעלמין אס / ואתוון] ותנינן מן יומא שתיתאה אתוון י ל* / אתתקנן] אתישבן מ7 אתקן פ4

דף כ ע״ב

1 על גלגלוי] בגלגלוי מ7 / דטופסירא דקוטרא [פ4 מ קר ממ]] דטופסרא דקינטא אס ל2 מ7(דקנטא) דטופסראא2 דטופסרא דקינסא ו5 פ1 דטופסרא דנקטא ו16 דטוספתא דדיוקנא ל27 דטופסרא דדיוקנא י בטוספתא דדיוקנא ל דטופסא דקיטרא כ / ויומא] וביומא אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י כ ל / מבונים [פ1 מ כ]] מבנים אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר י  2 כד״א] דכתי׳ ו5 ו16 ל27 פ1 י* כדכתיב מ7 / הבונים] הבונים היתה לראש פינה מ7 / הה״ד] לית׳ ל27 קרא הוא דכתי׳ י* / בי] בי וגו׳ ו5 ל2 ל27 פ1 י* / דהא] דא א2 ל27 י* ל  3 דא אזעירת] דאזערת א2 י* ל אזעירת ל27 / גרמה] לית׳ל27 / ונהירו דילה [אס]] נהירו דיליה א 2ו16 נהירו דילה ל27 י* וזעירו דיליה פ1 ונהירו דיליה מ ונהורא דילה כ / אתקנו [פ4 מ]] איתתקנו אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 קר י כ ל / דוכתייהו] זו כמה הוי ו16 / כל] וכל י* ל  4 בהאי] בההוא אס לית׳ כ / לאתקנא [פ4 מ]] לאתתקנא ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 י* / דדוד] דבר אס  5 מציירין ציורא] ציורא ל27 י* ל מציירין ציורין מ7 פ4 (ציורן) ציורין מציירין פ1 / לאתקנא [מ]] לאתתקנא א2 ו5 מ7 פ1 י* ל לתקנא ו16 6־5 דכל...כל] וכל ציורות אתקרי אדם וכל ל27 י* [ציורות: ציורין י] דכולהו ציורין אתקרי אדם וכל ל  6 כל] דכל ו16 / דאתפשטו] באתפשטו ר / הה״ד] דכתיב אס ר א2 ו5 ו16 מ7 פ1 קר 7־6 הה״ד...אקרי אדם] לית׳ ל2 פ4 מ הה״ד אדם אתה אתם קרויים אדם אתם וכל רוחא איקרי אדם י*  7 אתם קרויין אדם [ל]] אדם אס אתם אדם ר א2 ו16 מ7 קר עק לית׳ ו5 פ1 אתם אדם אתם ל27 / ולא שאד עמין [ל (אומץ)]] ושאר עמין אס ר א2 ו5 מ7 פ1 קר עמין ו16 והרשעים עק / עעכו״ם וכל] לא אינון כל אס לאו אינון אדם כל ר א2 ו5 ו16 מ7 פ1 קר עק וכל ל27 ל / מחא] רוח קדושא ו5 פ1 / איקרי] דאיקרי ר  8 מחא] לית׳ מ7 / קדישא] קדישא איקרי אדם ר קודשא ר* קודשא איקרי אדם עק / גופא דיליה] גופא דלית ר* וגופא דיליה י / למשא] לבושא דאדם אס א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 קר י ל עק לבושא דאדם רוחא דאתפשט לשאר עמין נפקא מסטרא דמסאבו ולאו איהו אדם ר בלבושא ר* / איהו] דאדם ר עק  9 וגו׳ [מ קר ל*]] ובעצמות וגידים תסוככני אס ר א2 ו5 ו16 ל2 מ7 פ1 פ4 לית׳ ר ובעצמות וגידים וכו׳ י* / דאדם למשא איהו [ל2 מ7 פ4 כ]] לבושא דאדם איהו אס ר א2 ו5 ו16 ל27 פ1 י* ל* דאדם לבושייהו מ / ובכל אתי] ועל דא כתי׳ ובכל אתר אס לית׳ י*  10 אדם] לית׳ א2 ו16 ל27 / בשר] לית׳ אס / דאדם] לית׳ מ7 / טסירין [אס א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 מ קר כ ממ]] סטירין ו16 ל סטרין ר ל27 י מסטרין ל* / דאתהתך [ר ל2 ל27 מ7 פ4 מ קר י]] דאתחדיך אס דאתר דאתהפך א2 דאתהך ו5 פ1 דאתהכך ו16 דאתהתכן כ  11 דא] דא דלתתא ל27 דלתתא ל דא לתתא י* / מניה] מינה אס / כגון] בגו י* ל / ציורא] צנורי א2 ציורי אס ר ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* ל / דבעירי [ר]] בעירי אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י* ל בעירי מסאבי ממ / דכיין] דכי ר  12 וגו׳ [מ7 מ קר]] ואקו ודישו ותאו וזמר אס א2 ו16 ל2 ל27 פ1 פ4 י* / לאתכללא] דאיתכלא אס  13 דאדם [ל27]] דאדם בבשרא דאדם אס ר א2 ו5 ו16 ל2 מ7 פ1 פ4 קר י* כ ל* [בבשרא: בשרא אס בבשרם ו16] / דאינון] דאיהו ו5 / סטרין [אס פ4 מ קר כ](נ״א ציורין [ר א2 ו16 ל27 מ7 קר(ס״א) י* ל*])] צנורין ו5 ל2 פ1 / בההוא] לההוא אס ביה ההוא מ7 / שמא] שמא דא ו16  14 בה] ביה ר ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 קר י* כ / בשר] לית׳ מ / שור] לית׳ ר ו16 ל27 מ7 קר י* / דההוא] ההוא ר ו16 ל27 י* ל*  15 דיליה למשא] לבישו דיליה א2 דיליה ר ו16 ל27 בשר דיליה י* / כלהו] כלא ו5 / כגוונא] בגוונא ו5 פ1 / בסטרא] מסטרא פ1 / דלא קדישא] דמסאבו אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 י* ל* דמסאבא ר מסאבא מ קר כ ממ  16 בשאר] לשאר ר י* / עעכו״ם] לית׳ אס א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* עע״ז מ ל* / דלא קדישא] דמסאבו אס ר א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י* ל* / לאו] דלאו ל27 י* ל*  17 סליק] סליק לבושא מ סלקי כ / דא] דאדם א2 לית׳ ו16 ל27 י* דאי מ / בשמא דאדם] בשמא אדם אס ל2 פ4 קר אדם כ  18 חולקא] חולקיה ר ל27 י* לית׳ מ / בשר] לית׳ ר / טמא יטמא [מ]] טמא טמא אס פ1 פ4 טמא. טמא ו5 ו16 ל2 קר כ טמא א2 ל27 י* ל*  19 בעוד דשרי] דשרי א2 בעוד שרי מ / ההוא] בההוא א2  20 למשא] גופא כ / לבושא בשמא] לבושא בשמא דא ר דשמא מ7 בשמא מ ממ / טסירין] סיטרין ר י טריסין י* / לתתא] דלתתא אס ר א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 י ל* ממ / דאתהתך] דאתהתכן כ  21 אצטיירן] אתיצרן ו5 / דרוחא] לית׳ ל27 / דאתלבשן] לית׳ ו16  22 מסאבי [מ ממ]] מסאבו אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר מסאבו זו פ1  23 רוחא סליק] רוחא פנימאה דאינון ציורין סליק ר [פנימאה...ציוריו: חסר ר*] / שמא גופא] טמא גופא ר* קר י* גופא שמא פ1 טמא שמא גופא ל* / דיליה] דילה א2 / אקרי חזיר לגו] ולגו ו16  24 סטיין] רוחין ו5 פ1 ציוריו מ7 מתפרשן] אתפרשן ר  25 עלאין] עלאה ל  26 נהרין] מנהרן אס ו135 ו16 ל2 פ1 י* מנהריא2 לית׳ ל27 מ7 נהרן פ1 מ קר כ ל / השמים וכו'] השמים אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י* [השמים: דשמייא ל27] לית׳ ל / לתתא] להכא מ ציורא לתתא י* ל* לית׳ י  27 וגר [קר]] להאיר על הארץ אס א2 ו5 ו16 ל2 מ7 פ1 פ4 י* לית׳ ל27 מ / דא איהו] דאיהו מ  28 גדול] הגדול ו5 פ1 / קטן] הקטן ו5 פ1 / בליליא] בכל לילה ל27 בליליא ורזא דא מהכא שולטנותא בלילייא י*  29 למנאה [אס א2 ו5 ו16 ל2 מ7 פ1 פ4 מ קר](למלאה) [ל27 י* ל]] / ביתיה [ל2 פ4 מ]] ביתיה בכל מה אס א2 ו5 ו16 פ1 קר ל ביתא בכל מה ל27 י / דאצטריך] לית׳ מ7 / ולאעלא] ולא עאלא ל27  30 דביתא] בביתא אס פ4 מ י* דנוקבא ו5 פ1 / בנוקבא] דנוקבא ו16 י ל מנוקבא מ7  30-31 דכיתא...דילה] דיליה ולאו דדכורא א2  31 דילה] דיליה ולא דדכור׳ אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* ל [דיליה: דילה אס ל27 פ4 קר י*] דיליה מ / לביתה] לביתה וחק לנערותיה פ1 פ4 י* כ לביתה וגר קר  32 ממשלת...דנוקבא] לית׳ ו5 מ / דדכורא] לדכורא אס א2 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר י ל / ממשלת הלילה] לית׳ ו16 פ1 / דנוקבא] לנוקבא אס א2 ל2 ל27 מ7 פ4 קר י ונוקבא ו16  32-37 (מאור...לעילא) [ל27 י]] לית׳ אס א2 ו5 ו16 ל2 מ7 פ4 מ קר כ  32 גדול] הגדול ל  33 אית] וד״א היום אית ל27 / קטן] הקטן ל  34 ביה] לית׳ ל* / ושלטא] ואיהי שליטא ל27 י* ל*  36 מכילן] מכילתיה ל  37 הככבים] הככבים אינון נערותיה דסיהרא ל27 י* ל*(נערוהי)  38 דנוקבא פקידת] פקידת ו16 דפקידת ל27 י* פקידה את מ7 / ביתא] ביתה אס א2 ו16 ל2 פ4 ביתהא ו5 פ1 / ואתכניסת [מ]] ואתכנישת אס א2 ו5 ו16 פ1 פ4 קר / לכעלה] בבעלה אס א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י ל* / לביתא] בביתא אס מ7 דביתא א2 ו5 ו16 ל2 ל27 פ1 פ4 מ קר י* / לעולמתן [ל2 פ4 מ]] לעולמתין אס לעולימתא א2 לעולמיתא ו5 פ1 דעולימין ו16 דעולמתן ל27 י* בעולימתהא מ7 לעולימתן קר  39 לאתקנא [קר]] ולתקנא אס א2 ו5 ו16 ל2 פ1 ולאתקנא ל27 פ4 לתקנא מ7 / תקוני ביתא [מ קר]] תיקוניו דביתא אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 י* / ביתא] ביתה א2 לית׳ ו5 פ1 / לשלטנו דדכורא] שלטנו לדכור׳ ו5 פ1 / ביממא] לית׳ ו16  40 כלא] לית׳ מ קר ויעש [א2 ל27 קר י* כ ממ]] ויברא אס ו5 ו16 ל2 פ1 פ4 מ / המאורות [מ כ]] המאורות הגדולים אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 קר י* [המאורות: המארת א2 המאורת ל2] המאורות וכר פ4  41 נהורין דסלקי לעילא] דסלקי לעילא ל27 סלקין י* / אור] האש א2 / נהורין] מאורין תחתיין אס מאורין ו16 ל27 י* (מאורן) / דנחתו] דנחתין אס א2 ו16 ל2 פ1 פ4 מ קר י* כ דנפקין מ7  42 אש] האש אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר י* כ ל* / דאנון] ואינון אס / לתתא] דלתתא אס ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* ל* / כל] על כל י על ל* / כד] כל א2  43 דהא אתיהיב] דאתיהב מ / סתרא] סטרא ל27 י ל / דדרגין] דדרגין דלתתא י כ דדרגא דלתתא ל / ורזין] ברזין א2 ו16  44 ואחורים אחורים אינון] ואחורניים ואית מנהון ל27 ואחוראין אינון מ7 / ואינון] לית׳ פ1

דף כא ע״א

114 בטופרין במ״ש] לית׳ י* / דהא] לאסתכלא דהא ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר לאסתכלא דרא ו16 / לשלטאה] שלטאה אס א2 ו16 לית׳ י* ל*  2 אלין] אלא א2 / אתחזיין] לית׳ אס ואם אתחזיין ל27 / לא אית] לית ו5 / מלעילא] לית׳ ל27 י*  3 ורזא דא] ועל דא אמ' ל27 י* ל*  3-4 דלא...האש [ל27 ל*]] לית׳ אס א2 ו5 ו16 ל2 מ7 פ1  4 וראית] ורזא דא וראית ל*  5 דלבר] לית׳ ל27 י*  6 באינון] דאינון אס מ7  7 כורסי] כורסיה ו5 ו16 ל2 פ1 פ4 מ ל*  8 עלמין] עמין מ7 מ / ירותא דיומא] לית׳ א2 ירותא ביומא י* / עמא] לעמא מ7 / דאקרון] ואיקרון מ7 / בארעא] כאנון מ  9 דהוה] דא איהו א2 דא הוה ו16 דאיהו י* / דביומא] ביומא אס א2 ו5 ו16 ל2 מ7 פ1 פ4 מ קר וביומא חד ל27 י ל(ביומא)  10 גניזין] גניזין אינון ל27 י* ל*  10-11 מאורי אור] אינון א2  11 דלא] ולא אס ו5 פ1 / האש] אור א2 / בל] בכל אס / על דוכתייהו] בדוכתייהו כ / במ״ש [מ]] ממוצאי שבת אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* ממש ל  12 עד] לכר א2 / מעלי יומא דשבתא [מ ל]] מעלי שבת אס ל2 מ7 פ1 פ4 קר [שבת: שבתא ל2 מ7 פ4 קר] מעלי דשבתא א2 ו5 יומא דמעלי שבתא ו16 ל27 י* [דמעלי: מעלי ל27 י*] / וע״ד אצטריכו] וכל דא אצטריכו ו5 פ1 דאצטריכו מ7 / לאתנהרא מההוא שרגא במ״ש [אס ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 מ [ב: למוצאי פ4 מ]]] לכהרא במוצאי שבת מההוא שרגא א2 לאכהרא מההוא שרגא ממוצאי שבת ו16 ל27 י* [ממוצאי שבת: במ״ש ל27 י*]  13 דלא] ולא מ7 / דההוא] מההוא י*  14 בגבייהו] עלייהו ובגבייהו ל27 י ל(ובגווייהו) / מטטרון [א2 ו16 ל27 מ7 מ]] מטטרון מטטרון אס ו5 ל2 פ1 פ4 / משאר] מכל שאר מ7 / אלין [א2 ו16 ל2 פ4 מ](כ״א חיילין) [אס ו5 ל27 מ7 פ1 קר י* ל]]  15 פרסי] כורסי אס / דמטמרן] ממטמראן ל27 / אנון] אינון דכיון אס ל2 אינון דרביעאן א2 אנון דכיין ו5 פ1 אינון רכיבן ל27 ל אינון רכוון מ7 אינון רביען קר י ל / תחות] לית׳ כ / תרין] אינון מ7  16 אתוון] לית׳ ל27 / שליטין] דשלטין כ / אלין] דאלין ו5 פ1 / לאלין] על אלין ו5 פ1 / וההוא] דההוא ל2 מ7 פ4 מ / לכל טמירין] דכל טמירין ו16 מ7 קר י כ דטמירין ל27  17 דלא] לית׳ ל27 / אנון לתתא] לית׳ כ / תחות] מתחות ל27  18 ואתנהרן] ואנהרן כ / מנייהו] עלייהו א2 / בגינייהו] בגויהו ל27  19 מארת] מאורות אס כ ל* / ברקיע השמים [א2 י*]] לית׳ אס ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר כ ל* / למאורות] למארת פ4  20 בההוא רקיע] ברקיע ו5 פ1 כ / דא] לית׳ ו5 ו16 ל2 ל27 פ1 פ4 מ י* / דכתיב] דכתיב ביה א2  21 כעין] בעין אס / הקרח [מ]] הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה אס א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 י* הקרח וכו׳ פ4 קר ל* נוכו׳: וגו׳ קר ל*] הקרח הנורא כ / דא] לית׳ ל27 י* / ההוא קדמון [מ](נ״א ה׳ קדמאה [אס א2 ו5 ו16 ל2 מ7 פ1 פ4 קר כ ממ])] רזא קדמאה ל27 י ל* הוא קדמאה  22 דהא] דהא לעילא כ  23 ומחשבה דקב״ה] דקב״ה א2 מחשבת קב״ה פ1 / טמירא] הוא אל״ף טמירא א2 אל״ף טמירא קר כ / מחשבה] ממחשבה י / בכל] דכל י  23-24 (נ״א לא יכיל [אס א2 ו5 ו16 ל27 מ7 פ1 קר י ממ])] לית׳ ל2 פ4 מ ל  24 לאתדבקא] לאדבקא אס ו5 ל2 ל27 פ1 פ4 [לאדבקא: לאידבקא אס] לאתבקה ו16 לאתדנא מ7 / דיכיל] יכיל ל* / לאתדבקא] לאדבקא אס ו5 פ1 י ל* [לאדבקא: לאידבקא אס] לאתבקה ו16 / לה] ליה ל27 ממ  25 מחשבה ממש] מחשבה עילאה ממש א2 ל27 י ל / דעביד רעיוני [פ4 מ קר]] דאביד בעיונוי אס דאביד דעיונוי א2 דאביד רעיוני ו5 פ1 דאביד רעיונן ו16 דעבד רעיונוי ל2 דאביד רעיונא ל27 ל* דעביד רעיונוי מ7 דעביד רעיונא י דעבד רעיוני כ / דהא] והא אס 1526 לית ביה] לית בה אס דלית ביה ל27 י אין ביה פ1 / תליא] עליא אס תליא בה א2  27 לאסתכלותא מחשכה] לאסתכלותא במחשבה אס ל2 דאסתכלותא דמחשבה א2 ו5 ו16 ל27 פ1 קר י ל לאסתכלותא דמחשבה מ7 פ4 מ כ / סתימא] סתימו אס ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר ו י כ ל / דסתימא] דסתימו ו5 פ1 קר / נחיתו] דסתימו ל27 י* ל סתימו י / נהיר] לית׳ ו16 ל27 י*  28 ולא] דלא ו16 ל27 פ1 קר י / סתים כסתימו [ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י](נ״א כרשימו [י*(נ״א) כ ל])] רשים ברשימו א2 / כחדודא] כחדותא ו16 כחד ודא פ1 כחודא כ / סתימא] סתימו א2 ו5 ו16 ל2 ל27 פ1 פ4 מ קר י כ ל דסתימו מ7  29 לא] דלא א2 י* ל ולא ו5 / רשימין] רשימו י כ ל  30 נפקן] נפקא א2 ו16 ל2 / א] לית׳ מ / וסופא] לית׳ כ / דכל] כל ו16 / ביה דרגין [ל]] בדרגין א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י* כ  31 אחד] א׳ אחד ו16  32 ודאי איהו] ודא איהי א2 ו16 קר ודאי איהי ל2 פ4 י / תליין ביה] תלייא בה א2 תליין בה ו5 ו16/ דרזא] חד רזא ל27 י(נ׳׳א)16 ל חד דרזא קר י  33 אתפשטו] אתפשט א2 פשיטו אתפשטו י טמירו פשיטו ל / בגין] ה׳ בגין מ7 לית׳ מ / נפיק] נפק ו5 פ1 כ  34 בההוא] ההוא כ  34-35 דאל״ף שית] ראשית מ7  35 חיות] חיוון י / עלאין (ס״א דסלקין) (ס״א דתליין)] עלאין דתליין א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י ל עלאין מ עלאין דסליקן י*(נ״א) עילאין דאתגליין כ / מגו] גו ל27 י ל  36 ואתגניז דהא נהירו] ואיגניז דא נהירו א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* [נהירו: נהיר ל2 פ4] ואתגניז דא נהיר מ ואתגניז דא נהירו י ואגניז [והוא] נהירו כ / דאת] דאית מ7 / (ט) דבראשית (ס׳׳א ב׳ דבראשית)] ט דבראשית א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר י כ  37 דהוה] רזא דהוה א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י ל* [דהוה: דהוא א2] הזה דהוה מ / פתח] בפתח י / דאיהו] דאיהי ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 י כחום היום דאיהי ל* / מתתא לעילא] לההוא דלעילא ו5 פ1  38 ונהרא] ונהיר מ7 / דאזיל] דא ואזיל ו16 ל27 דאחיל מ / לאתחשכא] לאתמשכא א2 י / לעת [ממ]] לפנות ערב א2 קר י כ ל לערב ו5 ו16 ל2 מ7 פ1 פ4 מ לערבי ל27  39 ערב] בקר ו16 ערבי ל27 / לאתקנא האי] לאתתקנא ההוא ר לאתתקנא האי ו16 ל2 ל27 דאתקנא האי י*  40 בשדה לפנות ערב] וגר ו5 פ1 בשדה לההוא פנות ערב ו16 בשדה לפנות ערב לההוא פנות ערב ל27 י ל* בשדה בההוא לפנות ערב מ7 / אסתכלותא] לההיא פנות עת אסתכלותא א2 י*(לההוא) / דערב] בערב כ / וחשופן [מם]] וחשכין א2 ו5 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י ל* אחשכין ו16 וחשיכן ל2 וחשכן ר מ וחשוכין כ / בהאי] דהאי מ7  41 ואסתכל (נ״א אסתחן)] אסתכן ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י כ ל ממ [אסתכן: אסתכאן א2 ו5 נסתכן כ] אסתכל מ / דעשב] לית׳ ו16 / נהירו] נהיר י* / תרין] תמו מ 1־41 תרין אלין] אלין תרין ו5 פ1

דף כא ע״ב

1 וגו׳] כאשר עבר את פנואל א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 י / דכתיב] כדכתיב י  2 ודאי] ודא א2 והאי י* ל / כד] לית׳ כ / בההוא] בהאי י / דא] לית׳ ו16  3 על ירכו] לית׳ ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קרחי/ כתיב ולא] ולא כתיב ל27  4 אתנבי] אתגבי ר אתגבר ו5 ל2 אתעבד פ1 / שמואל] שמואל נביאה ר / ועליה] ועל דא ר ח  5 וגו׳] לא ישקר ר קר ח לית׳ א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 וגו׳ וכתיב כי לא אדם הוא וגו׳ ל לא וגו׳ י* לא ישקר ולא יחנם כ / כדין] בדין ח / אתקן] אתתקן דרגא ר י ח נדרגא: דרגא דא י*] אתתקף דרגא דא א2 קר י*(נ״א) אתתקן ו5 ל2 מ7 פ1 אתתקן דרגא הוא דא ל27 דרגא דא אתתקן ל אתתקף ל / דהוה] דהוא פ4 קר י* / מכד אסתכן [ל2 פ4 מ י*]] מדאסתכן א2 מ7 דאסתכן ו5 פ1 מיד אסתכן ל27 מכאן אסתכן קר / אכינו בממנא] מן ממנא ר כי ממנא ר* בממנא א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 כ ל* מממנא ח  6 ויגע] דאגע ר אגע ר* ויגע דרגא דא קר / כד] לית׳ ח / נטל] נטיל י / תוקפא] תוקפו מ / פנות] לית׳ מ  7 אתכליל] כליל י / וירא] וכתיב וירא י* ל / ליה] ביה א2  8 נטל] נטיל א2 ו16 ל2 ל27 פ4 / תוקפא דדינא] דינא ותוקפא מ7  9 דיעקב] ויעקב ר ו16 קר ח י* כ ל / גופא] בגופא ח / וגופיה הוה [מ]] וגופא הוה ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י* כ ל בגופא הוה ר* לית׳ ח / כליל] אתכליל א2 10־9 כיון דנטל] דכיון דנטיל ר א2 ו16 ל2 ל27 פ4 י* י כ ל [דכיון: כיון ל2 פ4 י כ / דנטיל: דנטל ר ל]  10 מגופא] לית׳ מ7 מגופיה מ / ולא] דלא י / אתנבי] אתגבי ר / מתמן] תמן ר*  11 נצח ישראל כתיב ביה] כתיב ביה נצח ישראל וגו׳ מ7 / כתיב] כליל א2 / הוא] הוא להנחם י* ל / אתנבי] איתגבי ר17 / מהודו] מהודוי א2  12 הוד] לית׳ ר א2 ו5 ו16 ל2 מ7 פ1 פ4 מ קר ח למען ישמעו כל עדת בני ישראל ל27 י* [בני: חסר ל27] / ודא] ודא איהו ו16 והא מ / דרגא חמישאה] ירכא ימינאה ל27 דרגא חמישאה הוד י / נצח] לית׳ מ7 / ירכא] דרגא ו5 פ1  13 דיעקב] יעקב מ / אתא דוד] אתא דוד מלכא ו16 אמר דוד מ / ליה] לית׳ ר ביה ו5 פ1  14 ימינך [פ4 מ קר]] ימינך נצח ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 ח י* ל ממ / בימינך] בימינך נצח ו5 פ1 / אתחלש] דאתחלש ר אחלש א2 / דאתקרב] דאיתרבי ר ח דאתקף א2 ל27 י ל* / ביה] בה י*  15 סטר מסאבא [ל*]] סטר מסאבו ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר ח י [סטר: בסטר א2 ו5 דסטר ו16 ל2 מ7 פ1 פ4] בסטר מסאבא מ / ונקיט] דנקיט פ4 מ / תוקפא] תוקפיה ל2 / עד] עם ו16 / לאדכרא] לאתרא ר* לאתר דא לאתדנא א2 לאתדכאה ל*  16 לאדכרא] לאתרה ח / דדא [א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 קר י*] דא ר* ח דרא ו16 ל27 בדא מ / איהו] אינו ר / ירכא דישראל דכתיב] לית׳ י*18 ח דכתיב ל* / הוו] הוי ר פ4 הוה ל7  2 י  17 ובסופא] ובסופא ברחימותא ח / כליל] אתגלי מ7 / לבתר בהוד] בהוד ו5 פ1 י  18 שקיל איהו] הוה שקיל שמואל ר ח  19 תרין סטרי] סטרין א2 / הוא] הכא שמואל ר הכי ו5 פ1 הכא ח / כגוונא] בגוונא ר ו5 פ1  20 כגוונא דמשה ואהרן דלעילא [מ]] ועל דא שקיל הוה שמואל כמשה ואהרן א2 ו5 פ1 [הוה: חסר א2 ו5] כגוונא דמשה ואהרן לעילא ועל דא שקיל הוה שמואל כמשה ואהרן ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר י* ל* [כגוונא: בגוונא ר / לעילא: חסר ל27 דלעילא קר / שקיל הוה: הוה שקיל קר]  20-21 דכתיב...שמו] תרתי משה ואהרן דווקא שמואל י* 22־20 וכלהו...משה] דוקא שמואל דהא שית עקרין כולהו אחידן דא בדא ומשה ר ועל דא שקיל הוה שמואל כמשה ואהרן דוקא שמואל דהא שית עקרון כלהו אחידן דא בדא ח  21 בכהניו...שמו] שמואל ל27 ל* (ושמואל) / דהא שית] דראשית ל2 מ7 / סטרין אתכלילו ואחידן] סטרין כולהו אחידן ו5 פ1 דיקיונין וכולהו אחידאן ו16 סטרין אתכלילו אחידן ל2 מ7 מ קר סטרין כלהו נהירין י* ל* / במה] כמאן ו5 פ1 22־21 דהא...ושמואל] לית׳ א2 דהאי שית כגון דין כולהו נהירן דא בדא ואהרן ושמואל ל27 / כמה דאלין אחידן] דכתי׳ משה ואהרן בכהניו וכו׳ פ4 לית׳ י*  22 (נ״א דא בדא)] קר ל* ממ19 / משה ויוסף] יוסף ומשה ו5 פ1  23 יעקב מאריה דביתא] בחדא אזלין יעקב מארי דביתא א2 יעקב מארי דביתא ו5 ו16 י יעקב דביתא מארי ל27 / נטל משה ביתא] משה ל27 / לה בחייו] ליה א2 ליה בחיוי ו5 ו16 פ1 י* ליה בחייו ל27 ממ  24 הוה] הוא ל27 / יעקב] ותרוייהו לא שמשו בביתא אלא ביוסף בגין דהוה צדיק יעקב א2 ו16 ל27 י ל* [בביתא: ביתא ל* / יעקב: ויעקב ל27 י* ל*] / ביוסף] ויוסף מ  25 בה] ביה א2 / לא] איהו לא א2 ו16 ל27 י* ל*  26 בה] ביה ל27 לית׳ מ / עמו [מ7 מ קר] עמו כיון דכתי׳ ויקה משה את עצמות יוסף א2 ו16 ל2 ל27 י* ל* [את עצמות יוסף: חסר ו16] לית׳ ו5 פ1 פ4 / אמאי] דאמאי מ 27־26 אמאי כתיב עמו] לית׳ מ7  27 בתיב] לית׳ ל27 י* / אזדווג] יכיל לאזדווגא א2 / בהדי] בהדיה א2 ו5 ו16 ל2 פ1 מ י* / ברית] בריה מ קר / נטל] נטיל ל27  28 ליה] לית׳ ו16 / כיון] אלא כיון ל27 / שמש] שמש עמו ו5 פ1 אשתמשו ל27 29־28 משה ויוסף] ויוסף ומשה ל27  29 אזלי] אילין ר* / בארעא] לארעא ו16 / גופיה] גופא ו16 ל27 י*  30 קדישא] לית׳ ל2 ל27 מ7 י* / משה] משה מית ל27 י*(נ״א) ל*  31 בעלה] בעלא ר ל2 קר / הוה] הואי ר / אזדווג] ואזדווגת ו16 אזדווגת ל2 / דהוה] דהואי ר  32 מני לה] לית׳ ר* מני ליה פ1 / בעלה] בעלא ר* ל2 קר / תניינא] תניינא דמטרוניתא ר י* ל* / קדישא [מ]] לית׳ ר ר* א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י*  33 גופיה] גופא ו5 ל27 פ1 י / שלים] לית׳ ר*  34 ומשריין] משריין ל2  35 ומשריין] משריין ר / בארעא] לארעא א2 מ7 / הוה] לא הוה ו16 / אעלת] אעל את ו16  36 לא] לית׳ ל27 / בארעא] בעת ר* / בארעא בתר דמית משה] בתר משה ל27 / משה] לית׳ א2 / גופיה] גופא ו5  37 ואתהדרת] אהדרת ר כ אתהדרת י ל* / ודאי] דתמן ודא ר א2 ו16 ל27 י ל* ודא ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 מ קר / מכאן] מהכא פ1 / דאתנסיבת] דנסיבת ר / בתרין] לתרין ר מ7 י ל* דתרין ו16  38 אהדרת] הדרת ר אתהדרת ו5 ו16 פ1 פ4 קר הדרא י / לקדמאה] לקדמיתא פ4 / דבעלה] דבעלא ר דבעלה מנייה ר*  39 משה זכה בחייו [מ ו]] מני לה בחיוהי ר מנייה בחיובא ר* משה מני לה בחייו א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 י ל* [לה: ליה פ1 ממ / בחייו: בחיוי ו5 ו16 ל2 ל27 פ1 י בחיויי ל2] משה זכה בחייוי פ4 קר כ / ביה] כן א2 ל2 ל27 מ7 פ1 י* ל* לית׳ ו / יעקב יעקב] יעקב דיעקב ו / בה] לית׳ ממ  40 דגריעו דמשה [ממ]] גריעו דמשה ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 קר י כ ל* משה גריעו פ4 מ / אלא] לית׳ פ4 מ  41 רברבן] רבוון ר ו16 ל2 ל27(וריבוע) מ7 פ1 י ריבוא ו5 רבבן פ4 מ קר ל* / עלאה] לית׳ ו5 פ1

1מרדכי אזולאי כתב בהערה: "אולי צ״ל אפיקת ארעא קדישא חילהא כו׳."

2 [ר ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 מ קר י]

3זהר ח״ג דף רעד ע״א.

4"אית דגרמי במקום אתנהר״ן אתנהג״ן וקרוב זה לזה למאוד כי ההנהגה הוא ע״י ההארה מלמעלה..." פירוש הרמ״ק כרו ב׳ דף יח.

5"בכל שמועה זו אית דגרסי לאסתלקא ואית דגרסי לאסתכלא והכל ענין א׳ כי הסתכלות המסובב בסבתו הוא סלוק לו וע״י סילוק והמסתכל ישיג ויאיר ויושפע." פירוש הומ״ק כרו ב׳ דף יח-יט.

6"הכי גרסינן בכל הספרים." פירוש הרמ״ק כרך ב׳ דף יט.

7"רזא דהכא ל״ג וצריך להיות כמ״ש בזוהר מוגה חציר דשא דהכא..." מקדש מלך כרר א׳ דף ק׳.

54 ממ:גרסינן

9לפי פירוש הרמ״ק בס׳ אור החמה, "לאתתקנא האי בהאי."

10"כאן יש שתי גרסאות או בלילות או(לברה) [בלילות] וכל הסוגיא הולכת על שתי דרכים אלו בספרים." אור יקר כרף ב׳ דף כב.

11ובצד כתוב "נהורא".

12 גרמינו כבזוהר מדויק." מקדש מלך, דף קב.

13"מנהרן. מנהרך (כ״י ו5)

14 אור הלבנה (ז׳ ע״ב): "חסר כאן ויעש אלהיט את שני המאורות דא מאור ודא מאור וגו׳ כצ״ל."

15 On line 26, several mss. have ...למנדע. אין סוף with a period between למנדע and ־- אין סוף do you want these listed?

16 ס׳ אור יקר כרך ב׳ דף לח(א):״ויש גורסים טמירו חד חא דמחשבה עילאה והכל עניו אחד.

17 כ״ה בדף  43 ברובין. אבל בדף 119: "ונתת מהודו עליו יהושע איתנבי מהודו של משה דא דרגא חמישאה."

18בל27 "ירכא...דכתיב" כתוב בגליון.

65 “ מקדש מלך, כרו א׳ דף קה: "...גרמינו. וכן הוא בזוהר מוגה."

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]