THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Bereshit 22a - 30b

דף כב ע״א

1 ובההוא] וההוא י / דיוקנא] דיוקנהא ר* / אזלו] אזלת ר* ו16 ל27 י / עאלו [ו16 ל2 פ4 מ ממ]] עאל ר א2 מ7 פ1 קר י כ ל* אעלא ו5 לית׳ ל27  2 כדקא חזי] בחזי ו16 / תקונא] תקונין אס תיקוני ר / הוה [מ כ]] הוו אס ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 פ1 פ4 י לית׳ ר*  3 דאיהו] דהוה מ7 / בגופא] גופא ר* בגופיה א2 / לה] ליה ל27 פ1 / לרעותיה] ברעותא ר ברעותיה ו16 י כרעותיה קר ב / אתפטר] אתפטרת ר* / מהאי] מן ר  4 סליק] סליק מיא ל27 / ברוחא] במחיה אס ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 קר י ברוח׳ פ1 / ואתהדר] ואתאחד ו16 / ברוחא] במחיה ר / ליובלא] דיובלא ר ו16 / עלאה] לית׳ פ1 כ / אתדבקו] אתדבק אס ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 מ קר כ י  5 באינון] באלין י / רבוא דהוו] רבוון דהוו אס ר מ7 רבוא י / ליעקב] ביעקב י / דהוא אתהדר] דאיהי אתהדר ר איהו איתאחד ו16 / ברוחא לגו] לגו ברוחא אס  6 חוה פן בחייו(בגין) כיון 1 קר(בחייוי)]] הוה כן בחיוויי כגון אס כן ליעקב בחייוי בגין א2 הוה כן בחיוי בגין ר ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 ל* [בחיוי: בחייו ר מ7 ל* בחיויי ל2 בחייוי פ4] הוה כן ביעקב אתון בחייוי בגין ו16 י* כן בחיוי בגין ל27 כן בחייו לפי כ / דביתא] דהא ביתא כ / ליה] לית׳ א2  7 בתקונא] בתיקוני אס ל2 קר בתיקוניה ר ו16 מ7 כ בתקונוי י ל* / (דעלמא נ״א דלתתא)] דלתתא אס ר א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קר י כ ל* דעלמא מ / אתתקנת] אתקנת ר אתתקן א2 / לא אתחזון למיהוי] לית׳ ר*  8 כחדא] לית׳ ר* / בלחודייהו] כולהו דיירו אס בלחודוי ו16 / כלהו] לית׳ ל27 / ברוחא] לרוחא ר  9 בלחודייהו] בלחודוי ו16 / למהוי] לית׳ ר* / ואלין] לית׳ ר* ל27 באלין מ7 / אלא] ולא מ  10 גו טיהרא [ל2 מ7 פ4 מ קר] בסיהרא ר ו16 ל27 י לית׳ אס סיהרא ל2 / לנהרא] לאנהרא ל27 מ7 / מגו אלין וכלהו] מגו אלין אלין ר לית׳ ר* / בארעא] לארעא ר מ7  11 כוותייהו] דכותייהו אס / ולא] דלא מ / הוה] הות ו16 פ4 מ / מקדמת] מקדמן אס  12 דאתחזיא] דאתחזי ר י ל* דאתחזין ר* / שמש] בשמש ל27  13 ברוחא] ברוחא יוסף אשתמש עד דקמי ליה בנין?? ולא יותר ל27 / ושמש] לית׳ כ  14 בההוא] וההוא ר* ל27 ל* והוא ו16 / אתדבק] מתדבק ו16 אדבק י / רוחא ברוחא] מחיה ברוחא אס ר א2 ו5 ו16 ל27 פ1 קר י כ ל / עלאה] עלאה קדישא א2 י* לית׳ ו5 פ1 קדישא י ל / וכל] וכן כל ר קר  15 מתדבקן] מדבקן ל2 מתאבקן לד2 אתדבקן י / כלהו] לית׳ ו5 פ1 / גופיה] גופא ל27 / דשמטה] דשמשא אס / רוחא] הוה רוחא ר  16 לאתדבקא] לאתדבקה ר / גופיה] גופי ר / אנון] דאינון ר*  17-18 כדיוקנא דלהון לתתא כארעא נר ו16 ל27 פ4 מ כ י* בדיוקנא: כדיוקנא ר / בארעא: חסר ל27](נ׳׳א כדיוקנא...כארעא) [אס א2 ו5 ל2 מ7 פ1 קר י*(נ״א) י ל* דילהון לתתא בארעא: מנהון לתתא בארעא א2 מנהון בדיוקנא דילהון לתתא בארעא י*(נ״א)]]  18 הכא רזא דתרין] רזא תרין אס ר א2 ו16 ל2 מ7 פ4 מ קר כ רזא דתרין ו5 ל27 פ1 י / כחדא] נהרא אס  19 ושכלולא] דשכלולא ר ו16 בשכלולא ל27 י ל* / ואתהדרן] ואתהדר ר כ  19-20 כלילן בהאי] כליל בהאי ר לית׳ ל27 בהאי מ7  20 ברזא] רזא ר י*

דף כג ע״א

9-20 בראשית...רתיכו] בראשית כתי׳ אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון כמא דאיתמ׳ קב״ה אתעטף בעטופא דזהרא [דזהורא פ4] דנהירו קדמאה כיון דאתעטף ביה כדין ברא עלמי ואפיק אילנין ארזין עילאי רברבין מההוא נהרא ננהורא מ7 פ4] זיוא סתימ׳ ושוי רתיכין א2 ו5 ל2 פ1 מ7 פ4 [בראשית: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ מ7 / כתיב: לית׳ א2 / מעצי הלבנון: וגו׳ א2 לית׳ מ7 / זיוא: זינא ל2 / סתימ׳: סתימין ל2 / רתיכין: רתיכו א2 רתיכוי ל2 מ7 פ4]  9 בראשית] לית׳ ו16 ל27 פר6 י* כ פרשת בראשית ו7 קמ9  10 תנינן] תנינא ו16 / דאתמר] לית׳ א16 אתמר ו6 / דשלמא] קדישא ו7 קמ9 שלמא ממ / במלך] כלא ו7 קמ9  11 (ס״א בנוקבי מלכא)] לית׳ א2 א16 ו6 ו7 ל27 פר6 קמ9 מ קר י* כ ל / בנוקבא מלה (נ״א מלן) תתאה בעלאה ורזא] בנוקבי מלה א2 ו7 קמ9 בנוקבא דמלה. ורזא ו16 מלך תתאה בעילאה ורזא ו6 בנוקבא מלא תתאה בעילאה ורזא ל27 מ קר כ ממ בנוקבא מלה ורזא פר6 בנוקבי מלכא תתאה בעלאה ורזא י* ל [בנוקבי: בנוקבא י*(נ״א) / מלכא: מלה י*(נ״א)] / דמלה] לית׳ א16 ו6 ו7 ו16 ל27 פר6 קמ9 מ קר  12 לעלאה] לעילא / תרוויהו כחד והיינו בי״ת דכתיב נו6 ל27 מ קר י* כ ל דכתיב: וכתיב ו6 ל27 מ קר י* כ ל]] דכתיב א2 והיינו ב׳ כתוב ו7 תרוויהו בחד קירוב וכתיב ו16 תרוייהו חד היינו ב׳ וכתי׳ פר6 והיינו ב׳ כתי׳ קמ9  13 המלך שלמה מעצי הלבנון] וגו׳ ר א2 המלך שלמה ו16  14 דעלמא תתאה מעלמא עלאה [ו16 דעלמא: בעלמא ו16] דעלמא עילאה ועלמא תתאה א2 דעלמא עילאה ו7 דמלכא עילאה קמ9  14-15 הוה...חד] הוה הוא ושמיה סתים בגויה חדא ר ו16 מ קר כ הוה סתים שמיה ביה א2 י* הוה הוא סתים שמיה ביה א16 ו7 ל32 קמ9 קר(ס״א) ל [סתים: סתם א16 / שמיה: שמא ל32] הוא הוא סתים שמיה ביה ו6 ל27 הוה [סתים] שמיה בגביה חד פר6 / (והוא הוה בלחודוי) [א16 ו6 ל32(והוה הוא) מ קר י]] לית׳ ר ו16 פר6 קר כ ל והוא בלחודוי א2 והוא הדין בלחודוי ו7 קמ9 הוא הוא בלחודוי ל27  16 דסליק] דסליקו א16 / ברעותא] ברעותיה ו16 בזיהרא ל27 / (דמחשבה...דטמיטרא) נר א2 א16 ו6 ו16 ל27 ל32 פר6 קמ9 מ קר י כ ל דסמיטרא: דסמטרא ר דסמטיר׳ כ דנהירו קדמאה וגו׳ ל]] דמחשבה לקיימא כלא ו7 קמ9 לית׳ ממ / והוה] והוא א16 ו7 ל32 קמ9  17 ובני [ר כ]] גבוי ו7 קמ9 י ובנני ל32 גבוי ובני ל ובאני י*(נ״א) / דאתעטף בעטופא חד דזיהרא] דאעטף בחד עיטופא דזוהר ימינא ר/חד דזיהרא] דזיהרא א16 ו 6(דזהרא) ו7 ל27 קמ9 י דחד זוה״ר ימינה ו16 קר(ימינא) רזא דא ל32 חד דזוהרא קר דחד זיהרא ל / (עלאה דמחשבה) נא16 ו6 ל27 ל32 פר6 מ קר כ י]] עילאה וברא שמים ורזא דא בראשית ברא וגומר ר במחשבה ו7 קמ9 עילאה וברא שמים. ובהאי דאיהו זוה״ר קדמאה לשאר נהורין ברא שמים תא דא האי קרא דכתיב בראשית ברא אלהי״ם א״ת השמי״ם וא״ת האר״ץ עד כאן ו16 דנהירו קדמאה וכדין קר(ס״א) ימינא עלאה דמחשבה ל  18 (נ״א ימינא דעלמא קדמאה) (נ״א שמים)] לית׳ א16 ו6 ו7 ל27 ל32 פר6 קמ9 מ קר י ל / (אילנין) ארזין עלאין רברבין] אילנין רברבין עילאין א16 אילנין עלאין רברבין ו6 ל32 פר6 מ אילנין ארזין עילאין רברבין ו7 ל27 קמ9 י ל אלנין עלאין ארזיו רברבין קר כ ארזי לבנון רברבין ממ  19 נהורא] נהרא ו7 פר6 קמ9 לית׳ ל27 מ / (נ״א וזיוא רבא) זיהרא עלאה (נ״א חד דזהד ימינא עלאה)] וזיוא עילאה א16 ו6 ו7 ל27 ל32 קמ9 י ל נוזיוא: זיוא ו7 ל27 קמ9] זהרא עלאה פר6 מ וזיוא רבא זיהרא עילאה ממ  20 רתיכו] רתיכוי א16 ו6 ו7 ל27 ל32 פר6 קמ9 מ י כ ל ממ / הה״ד] לית׳ קמ9  21 וכתיב...נטע] לית׳ א2  21-22 (דהא...אפריון) [א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 מ י* כ מאלין: מאילנין א2]] לית׳ א16 ו6 ו7 ל27 ל32 פר6 קמ9  22 המלך שלמה] ךית׳ פ4 / לו לגרמיה] לגרמוי א16 לגרמיה ו6 לגמרי ל32 / לתקוניה] לתיקונא א16 ו6 ו7 ל32 פר6 קמ9  23 יקרא עלאה. לו לאודעא] יקרא עילאה לו. לאודעא א16 לית׳ ו72 ל27 קמ9 ל / כמה דאת אמר] כדאמרינן א16 כמא דאתמ׳ ל32 הדא הוא דכתיב מ7 24־23 (יהיה...וכתיב) [א2 ו5 ל2 ל32 מ7 פ1 פ4 מ י* ל יהיה: לית׳ י* / וכתיב: ולמנדע דאיהו ושמיה חד הוא דכתיב א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 י* נדאיהו: דאיהו חד פ1 / הוא: לית׳ פ4 י* הוה ל / דכתיב: כד׳׳א י* הה״ד ל]]] לית׳ א16 ו6 ו7 ל27 פר6 קמ9  24 לבדך] לבדך עליון על כל הארץ א2 א16 ו6 ל27 ל32 לבדך וגו׳ ו7 קמ9 לבדך עליון וגו׳ י* / במטון דקלפוי [ו5 ו6 כ י*]] דמטון דקולפוי א2 י במטוי דקולפוי א16 במטון דק״ו לפני קמ9 במטוי דקלפוי  25 ידיעא] ידיעאן י* כ / נטיף] נזף א16 ו5 ו6 ו37 ל2 פר6 כ נוף ל27 קמ9 טף מ7 פ1 פ4 מ י(נ״א) צף י ל נטף ממ / נטיף] טף א2 מ7 פ1 פ4 מ ו נזף א16 ו5 ו6 ו47ל2 ל32 פר6 כ נוף ל27 קמ9 ינזף ל32 צף י נטף ממ  26 לארבע] מארבע מ / זויין] זיווי פ4  27 נהרא נו7 י*(נ״א) כ]] נהורא א2 א16 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 ל32 מ י5 / ועביד ליה] וכן לארבע זויונין ומלכו אתפשט ועבדי לה א16 ו6 [זויונין: זיויין ו6 / לה: ליה ו6] דעביד ליה ו67 קמ9 ועביד לה כ / כמה דאת אמר] כדאמרינן א16  28 והים איננו מלא] לית׳ א16 / דהא הוא] דהא הוה א16 דההוא ו7 פר6 קמ9 מ דא י / ליה] לון י / כד״א] כדאמרינן א16  29 שושנת העמקים [מ]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 י / ימא רבא [ל]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 י ימא מ  30 כל מימין] מימין א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 פר6 י ל כל מימוי א16 ו6 ו7 ל27 קמ9  30-31 דעלמא...ונהיר (ועאלין...נהיר)] דא אפיק שאיב נהיר א16 ועאלין ביה בגין כך דא אפיק ודא שאיב נהיר ו5 ל2 פ1 פ4 פר6 מ [בגין: ובגיני ל2] אפיק ושאיב ונהיר ו6 דעלמא בגיני כך דא אפיק ודא שאיב נהיר ו77 ל27 קמ9 סגיאין ועאלין ביה. בגיני כך דא אפיק ודא שאיב. נהיר א2 מ7 י [אפיק: נפיק מ7 נהיר: ונהיר י] סגיאין בעלמא בג״כ דא דאפיק ושאיב ונהיר ל  31 באורחין] באורחתין פר6 / (נחלייא כפן עליוה) [פר6 מ י*]] נחלייא בראן עליה א2 מ7 דנחליא דראן עליה ו87 קמ9 נחלייא בכאן עלייה ל2 פ4 דנחליא כדאן עליה ל27 לית׳ א16 ו5 ו6 פ1 דנזלין ברכאן עליה ל / עלייהו כתיב] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ י* כ  32 וע״ד בי״ת בראשית (נ״א וע״ד בית דעלמא מלך סתם [א16])] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 פר6 מ כתי׳ ועל דא ב׳ דבראשית דעלמא מלך סתם ועלדאו7ל27 ועלדאקמ9 ועל דא בית דעלמא ל

32-39 (בית...אקרון]

והמלך ישמח באלהים. כד עילאה לאחדא ביה ברישיה ולקרבא ביה בחדוא למיהוי והמלך ישמח באלהים. ישמח. חדו דנהרא דנפיק בחד שבילא טמיר וגניז. ב׳ תרין דאינון חד. ועלדא עלמא אשתכלל לקיומא שלים. והמלך ישמח באלהים עילאה עתיקא חדו דנגיד ונפיק באין אתר חד. באלהים. ביה חדי ביה שדר חייו. חיי מלכא איקרון א16

והמלך ישמח באלהים במלך עילאה לאחדא ביה תחות רישיה ולקרבא ליה בחדוא למהוי והמלך ישמח חדו דנהרא דאפיק בחד שבילא טמיר וגניז ב׳ תרין דאינון חד ועל דא עלמא אשתכלל לקיומא שלים והמלך ישמח באלהים עלאה עמיקא חדו דנפיק ונגיד באן אתר חד. באלהים ביה שדר חיין חיי מלכא איקרון ו6

בית עילא׳ אתבני [אתבני: יתבני א2] בחכמה וכן תתא׳ אוף הכי אבל ב׳ עילא׳ רברב׳ יישוב דעלמ׳ מלך סתם בית תתא׳ והמלך ישמח באלהים כד איתער גבור׳ עיל׳ לאחדא׳ ביה תחות רישיה ולקרב׳ ליה בחדווה למהוי כלא חד והמלך ישמח חידו [חדווה ל2 פ4] דנהור׳ דנפיק בחד שביל׳ טמיר וגניו [וגניז: לית׳ א2] דעייל ביה ב׳ תרי דאינון חד ועל דא עלמ׳ אשתכלל בקיומ׳ שלים והמלך ישמח באלהים עלמ׳ תתא׳ חדי [חדי: חד פ4] בעלמ׳ עילאה עמיק׳ סתימ׳ ההוא דשדר [דשדר: דסדר מ7] חיין לכלא חיי מלכי איקרון א2 ו5 ל2 מ7 פ1
ב׳ עלאה רברבא יישובא דעלמא מלך סתם והמלך ישמח באלהים כד איתער גבורה עילאה לאחדא ביה תחות רישיה ולקרבא ביה בההוא [בחידוה ל27] למיהוי כלא חד והמלך ישמח חידו דנהרא דנפיק בחד שבילא טמיר וגניו דעיל ביה ב׳ [ב׳ תרין ל27] דאינון חד ועל דא עלמא אשתכלל לקיימא [לקיומא ל27] שלים9 והמלך ישמח באלהים נורא [נהרא ל27] עילאה עמיקא חדו דנפיק ונגיד לאין יתר [באן יתר ל27] חדי באלהים ביה חדי ביה שדר חיין חיי מלכא איקרון ו710 ל72 קמ9
בית עילאה אתבני בחכמה וכן תתאה אוף הכי אבל בית עילאה רברבא יישובא דעלמא מלך סתם והמלך ישמח באלהים כד אתער גבורה עילאה לאחדא ביה תחות רישיה ולקרבא ליה בחדוא למהויכלאחד. והמלך ישמח חדו דנהרא דנפיק בחד שבילא טמיר וגניו דעייל ביה ב׳ תרין דאינון חד ועל דא עלמא אשתכלל לקיומא שלים. והמלך ישמח באלהים עילאה עמיקא חדו דנפיק ונגיד. באן אתר באלהים ביה שדר חיים מלכא איקר׳ פר6

בית עלא׳ אתבני בחכמה וכן תתאה אוף הכי אבל בית עלאה רברבא ישובא דעלמא מלך סתם ביתא תתאה והמלך ישמח באלהים כד אתער גבורה עלאה לאחדא ביה תחות רישיה ולקרבא ליה בחדוה למהוי כלא חד. והמלך ישמח באלהים חדו דנהרא דנפיק בחד שבילא טמיר וגניו דעייל ביה ב׳ תרין דאינון חד ועל דא עלמא אשתכלל לקיומאשלי׳. והמלך ישמח באלהים עלמא תתאה חד בעלמא עלאה עמיקא חדו דנגיד ונפיק באן אתר חדי באלהים ביה חדי ביה שדר חיים לכלא חיי מלכא אקרון מ
...כד אתער גבורה עילאה לאחדא לה תחות רישיה...בחד שבילא טמיר וגניו דעייל בה ב׳ תרין דאינון חד...והמלך ישמח באלהים עלמא תתאה חדי בעלמא עילאה...באן אתר חדי...חיי מלכא כ אתבני בחכמה וכן תתאה אוף הכי ועל דא כתיב בית רברבא ישובא.... והמלך ישמח באלהי״ם [עלמא עילאה] כד אתער גבורה עילאה.... חדו דנהורא דנפיק שבילא טמירא.... וע״ד אשתכלל בקיומא שלים והמלך ישמח באלהי״ם נהרא עלאה חידו דנגיד ונפיק וגו׳ ל
דב׳ עילאה אתבני בחכמה וכן תתאה אוף הכי אבל ב׳ עילאה רברבא יישובא דעלמא. מלך סתם ביתא תתאה והמלך ישמח באלהים כד אתער גבורה עילאה לאחדא ביה תחותרישיה. ולקרבאליה בחדוא למהוי כולא חד. והמלך ישמח, חידו דנהרא דנפיק בחד שבילא, טמיר וגניו, דעייל ביה ב׳, תרין דאינון חד. וע״ד עלמא אשתכלל לקיומא שלים. והמלך ישמח באלהים, נהרא עמיקא עילאה חידו דנגיד ונפיק, באן אתר חדי באלהים, ביה חדי, ביה שדר חיין. חיי מלכא איקרון י [נהרא עמיקא עילאה: נהרא עילאה עמיקא י*

Ca9(2) skips from line  28 (כלא) to 29b line  3 (דקאפו).

39דא] דאהוא א2 ו5 ו7 ל27 מ7 פ1 פ4 יכל* דא הוה ל2

דף כט ע״ב

1 בני] באני א2 ו7 ל2 ל27 מ7 קמ9 / ביתא דעלמא. ובני עלמא [א2 מ קר(ס״א) ממ ובני: ברי א2]] ביתא. עלמא בני עלמא. א16 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 קר [ביתא.: ביתא פ4 פר6 / בני: באני ו7 ל27 פ1 קמ9 ברי ל2 פ4 בארי מ7] ביתא עלמא ברא עלמי ו5 ביתא עלמא דא בני עלמא ו6 / ודא הוא נפר6 מ]] ורזא דא א2 ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 נ23 פ1 פ4 קמ9 ודא א16 ודא דא ו6 ורזא דא הוא קר / אלהים [מ קר י*]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9  1-2 ברא אלהים ב׳ ראשית] לית׳ נ23  2 ב׳ ראשית] ב׳ בראשית ו6 ל27 / בד] כדין י* ל / ואתעביד] ואיתעש ביה קמ9 / לשאבא] לאשאבא א2 נ23  3 דקאפו] דאקפו ל2 פ4 קר(ס״א) דנפיק ל27 דאקפוי פ1 דקפאו כ / מימין] מימוי ל27 י* / בגויה] לגביה קמ9  4 ואשתאבן ביה] ושבאן ליה ל27 ואשתאבן בה נ23 / ודא] ולא ל2 פ4 / וסימניה דרזא דא [פר6 מ קר]] וסימניך א2 א16 ו5 ל2 מ7 פ1 פ 4(וסימ') כ וסימניך דרזא דא ו6 וסימניך דרזא דא ו7 ל32 נ23קמ9 וסימנא דרזא דא ל27 וסימן דרזא דא י*  5 דמימוי] ומימוי ל27 פ4 ומימי י*(נ״א) ומימין ל / ימא] דימא מ7 / דקפא] דאפיק ל27  6 דתוקפא] לית׳ ל27 / דדרום] בדרום ו6 / מטי] מטא נ23 / לגביה] לגויה י*(נ״א) / ומקריב] ומתקריב נ23 ומקרב כ / בהדיה] גביה נ23  7 כדין...ונגדין] לית׳ ל* / בסטרא] לסטרא ל32 מסטרא כ / משתרן ונגדין] לית׳ א16 ו6 ו7 קמ9 ל32 י אשתארן ונגדין ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 נונגדין: ונגדיי ו5] נגדין נ23 / מסטרא] סטרא א2 א16 ו5 ו6 ל2 ל32 מ7 קמ9 י* ל* / גלידי] גלי ו6 גליד מ קר י* כ ל*  8 ומסטרא] מסטרא ו6 / משתרן ונגדין] נגדין ותשתאין א2 תשתארן ונגדין א16 ו6 (תשתראן) מיא משתארן ונגדין ו5 ו7 ל27 פ1 פר6 קמ9 [משתארן: תשתראן ו7 ל27 פ1 פר6 קמ9] מייא דתשתראן ונגדין ל2 אשתרן מ7 מייא תשתרו נ23 דאישתראן ונגדין ל32 משתראן מיא. ונגדין כ / כל] כלא פר6 לכל כ / אנון] לית׳ א16 ו6 ל32 י כ / חיות] חיואן ו5 ל32(חיון) פ1 / כד״א] כדאמרי׳ א16 הה״ד נ23 9 וגו'] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 נ23 ל32 פ1 פ4 קמ9 י* כ / ואלין] ואינון קר / הרי בתר] הרי בתרי א2 לית׳ ו5 ל2 פ1 פ4 / טורין] טורא פר6 / דפרודא דכלהו משתקיין [א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 מ קר משתקיין: אתשקיין א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4]] דמתשקיין א16 ו7 ל32 דמשתקיין ו6 דפירודא דמתשקיין ל27 קמ9 דפירודא דמשתקיאן נ23 י* (דמשתקיין)  10 כד סטרא] בסטרא נ23  10-11 עלאה דנגיד כלא הוו ברכו [ממ]] נגיד דלא נגיד כלא א2 ו5 דעילאה נגיד כלא הוא א16 ו6 ו7 ל2 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ קר [כלא הוא: כולהו מ7 כולא פ1 כלא הוי פ4 כלא הוו מ קח עילאה נגיד כלא ל27 י* נגיד כלא הוה ל32 דלעילא דנגיד כלא הוא ל  11 סליק] סלקא קר י כ ל / (דחדוה)11 נא2 א16 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 נ23 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ קר י ח] בחדוא ו7 י* חדוה ל / מטמירא] טמירא נ23  12 (ואתנגיד) ננ23 מ כ ממ]] ואנגיד א2 ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 י לית׳ א16 ו6 ל32 ל ואתנגידו פר6 / חד נהר (כתרא טמירא) וכד מהקרבין] חד גוונא טמירא מהקרבין א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קר חד כתרא מהקרבין א16 ו6 י* (נ״א) חד נהר טמירן מתקרבן ו7 חד נהר מהקרבין נ3  2 קמ9 כד בתרא מהקרבין ל32 חדכתראטמיר׳ מהקרבין מ קר(ס״א) כ חד נהר גוונא טמירא דמתקרבין ל חד טמירא מהקרבין י  13 ידיע] אתידע י / ותתא והכא הוא] והוה הוא א16 הוא ו6 ותהא דהא ל / מלך] מלה י* / ראשיתא אשתכלל] ראש א16 ו6 ראשיתו אשתכלל ל27 ראשית ברא אלהים את השמים ל32 ראשיתא אשתכללו מ בראשית אשתכלל י  14 ודמי דא לדא (ובחילא דא)] ובמלה דא א2 ליה׳ א16 ו6 ל32 ובחילא דא ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ י ממ ובהאי חילא קר כ 16־14 (סתמא...ברא)(נ״א בתר...בדא)(ונ״א נהרא...עלאה)(ונ״א נהורא...בדא)] סתימא נהורא סתימא דנגידו מימוי ונפקי בדא א2 ו5 ו7 ל27 פ1 נסתימא: סתט׳ ו5 פ1 סתימו ו7 / בדא:ברא ל27] סתמא בת״ר נפקין בדא א16 סתמא בתר נפקין ברא ו6 סתמא נקודה סתמא. דנגידו מימוי ונפקין ברא ל2 סתמא בתר דנפקין בכל ל32 סתימא נקודה סתימא נהורא סתימא דנגידו מימוי ונפקין בדא מ7 סתמא נהרא דנפיק בה עלאה נ23 סתמא נקודה סתימא דנגידו מימוי ונפקין בדא פ4 ממ סתמא נקודא סתימא דנגדין מימוי ונפקין ברא פר6 מ סתמא נהורא סתימא דנגיד ונפיק מימוי ברא קמ9 ואת הארץ סתמא. נקודה סתימא דנגדין מימוי ונפקין ברא קר כ נהורא סתימא דנגידו ממוי ונפקין ברא(נ״א בהא) י* סתמא נהורא סתימא דנגידו מימוי ונפקין ברא י ואת הארץ סתמא בתר נפקין י*(נ״א) סתמא נהורא דנגיד ונפיק ברא ל  16 ואפיק קול] ואפיק לון ל32 ואפיק לון קול י*  17 (ואיהו) דאיהו קול השופר (נ״א ואיהו שופר)] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 קמ9 דאיהו א16 דאיהו קול השופר ו6 ו7 ל27 ל32 י כ ואיהו השופר נ23 ל ואת דאיהו קול השופר פר6 מ קר / ושמים] והשמים כ  18 המלך [פר6 מ)] מלך א2 ו5 ו6 ו7 ל2 ל32 מ7 נ23 פ1 פ4 קמ9 י / עלאה] לית׳ א16 ו6 ל32 / וסימניך] וסימניך דרזא דא ל27 י* ל* 19־18 תליין ככן ישי (ובוא״ו נגדין ליה) ובהו] נגדין ליה ובהו א2 תליין בבן ישי א16 ו6 ל32 תליין בבן ישי ובהו נגדין ליה ובהו ו5 תליין בבן ישי ובהו ו7 ל7  2 קמ9 נתליין: תלוייןו7 קמ9] תליין בבן ישי ובו״ו נגדין ליה ובהו ל2 מ7 פ4 מ קר י* כ ממ [תליין: תלויין מ7 / ובהו: ובהוא מ/ליה: לה כ] תליין בבן ישי חי על האדמה נ23 תליין בבן ישי ובהו נגדין ליה ובהו(?) פ1 / בכלא] על כלא ו5 פ1  19 שליט] שליט בארעא י ל* / אתזנת] אתזן א16 ו6 ל32 נ23  20 דאתוסף] מיתוסף א16 דאתנהר ו7 קמ9 / במזוני [כ]] עליה במזוניה א16 במזוניה ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 ל32 פ1 פ4 קמ9 י* במזונא מ7 / על ארעא] ארעא כ / והוא] והוה א2 לית׳ נ23 קמ9  21-20 חילא דכללא דעשדין והדין נל32 נ23 קמ9 ממ]] חילא תתאה דכליל עשרין ותרין א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 י י*(נ״א) ל [תתאה: לית׳ ל] חילא תתאה דכללא בכ״ב א16 ו6 פר6 מ קר י* [בכ״ב: דס׳ב ו6 פר6 קר י‘] חילא דכללא כ״ב כ  21 דאפיק...ויהיב] דאתיהיב א2 דאפיק אלהים א16 ו6 ו7 ל2 ל27 ל32 נ23 קמ9 י דאפיק אלהים לשמים דאתיהיב ו5 דאפיק אלהים ואתיהיב מ7 דאפיק אלהים לשמים דאתיהיב לשמי׳ פ1 דאפיק אלהים לשמים דא יהיב פ4 קר כ(ויהיב) דאפיק אלהים פר6 דאפיק אלהים דא ויהיב מ דאפיק אלהים ויהיב ממ / כד״א] כמא דכתי׳ א2 ו5 ו6 ל2 ל27 ל32 מ7 פ1 פ4 כדכתי׳ א16 כמד״א כ  22 ביום חתונתו נפר6 מ קח] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 ל32 מ7 נ23 פ1 פ4 קמ9 י* וכו׳ כ / לון] לן א16 לוןבחדאו6  22-23 השמים...כחדא] השמים לאכללא לון דא בדא ולאתקימא כחדא ל32 לית׳ נ23 השמים קמ9  23 באינון] דאינון ו7 נ23 קמ9 / מלכא] דמלכא ו6 ו7 קמ9 / סתם] סתים דיהיב לון לשמים מ7  23-24 לאתזנא מני׳ שמים ואת הארץ [א16 ו7 ל27 ל32 נ23 פר6 קמ9 מ קר מני׳: מיניהו ו7 ל27 נ23 פר6 קמ9 מיניה ל32 מניה מ / שמים: שמים וארץ מ]] דיהיב לון לשמים. ואת א2 לאישנא מינייהו שמים ואת דיהיב לון לשמים וא״ת ו5 פ1 לאתזנא מינייהו שמים. ויהיב לון שמים ואת ל2 לאתזנא מנייהו. ואת מ7 לאתזנא מינייהו שמים דיהיב לון לשמים. ואת פ4 קר [מינייהו: מניה קר(ס״א)] לאתזנא מיניה שמים וארץ ואת הארץ י  24 הבורא] בחבורא י* ל* / דדכר] דכר ו6  24-25 חבורא...שמיא] לית׳ נ23 קמ9 / מן שמיא רשמים נגדין לון] מעלמא עילאה לשמים א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 קר(ס״א)  25 רשמים] השמים א16 ו6 ל32 / נגדין] אנגיד ל27 י / לון] לית׳ נ23 / ארעא וכל] לארעא וכל אינון ל2 פ4 קר (ארעא) / דילה] דיליה ו6 ל32 פ1 / ורזא ראלהים] ורזא דעלמא א2 מ7 ורזא דאלהים עלמי ו5 ורזא אלהים דעלמא פ4 קר אלהי״ם ל* / עלאה] לית׳ ו6 דעלמא עילאה ל2  26 וארץ] וארץ לתתא ורזא דכלא ו7 / ראשיתא] ראשיתה א2  27 רא רזא עלאה] דא ע׳ רזא עלאה דא ע׳ י*(אד״ג) ל / עביד] עבד א2 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 י / לתתא] לית׳ א2 פר6 / ורזא] ברוא מ  27 והאי] וה׳ קר(ס״א)  28 תרין עלמין] תרוייהו לעלמין א2 תרוייהו עלמין ו5 ו7 ל2 מ7 פ1 פר6 קמ9 תריץ אתוון תרין עלמין י* / ובראו [מ]] וברו א2 פ4 קר וביארו ו6 ובארו ו7 ל2 ל27 ל32 נ23 פר6 קמ9 ובארי מ7 / עלמין] לית׳ נ23 אתוון נפקין תרין עלמין י / כגוונא] בגוונא פר6  29 דדא דא ברא] דא א2 ל27 דא. דא ו5 ו6 ו7 (דא דא) ל2 ל32 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 דדא דא נ23 מ קר (דדא. דא) י* / ברא [ל*]] לית׳ א2 ו5 ל2 ל27 ל32 מ7 נ23 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ קר י* / תרין] בתרין ו7 קמ9 / נינהו] לית׳ י*  30 ודא אפיק תרין עלמין] לית׳ א2 ו6 פר6 / בחילא דראשית עלאה] דראשית דעילאה א16 בחילא בראשית עילאה קמ9 / נחית] מאת א2 א16 מ7 קמ9 מחת קר כ מיחת י  31 ואתמלייא] ואתמלך ו5 פ1 / דחד] בחד ו7 קמ9 לית׳ ל32 / דשרי] דשדי א16 שרי ל32 / עלה] ליה א2 עליה ו7 ל32 קמ9 / כגוונא] בגוונא ל2 32־31 סתים וטמיר] דטמיר א2 דסתים וטמיר ל32 / וגניז נו7 ל27 ל32 קמ9 מ]] דגניז א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ1 פ4 קר  32 דחד] לית׳ א2 חד ל2 ל32 פ4 מ קר / ההוא דלתתא ארח כד״א [קר כן] כד״א א2 ו6 ו7 ל2 ל27 ל32 מ7 פ4 פר6 קמ9 כדאמרי׳ א16  32-33 בר...כדכתיב] שביל כד״א ו5 פ1  33 דקיק כדכתיב] כד״א א2 ו6 ו7 ל2 ל27 ל32 מ7 פ4 קמ9 כדאמרי׳ א16 כדכתי׳ פר6 מ קר דקיק כד״א ל* דכתיב כ  34 עיט] עיט ולא שזפתו עין איה ל27 עיט וגו׳ ל* 35־34 ובמים...עלאה] לית׳ ו5 פ1  35 רבים] רבים וגו׳ קר / עלמא עלאה] לית׳ א2 א16 ו7 ל2 ל27 ל32 מ7 פ4 פר6 קמ9 / כד] כל ל2 פ4 / אתמליא] איתמליל א16?ל  36 כנוקבא] בנוקבא ל32 / דמתעברא] דאתעברא א2 פ4 / תרין] לית׳ ל32 / בנין כחד] בחד א2 מ7 כחד ו5 ל2 פ1 פ4 / ואינון] והיינו א16 ו6 ל32  37 כגוונא] בגוונא ו5 / עלאה] דלעילא ל27 מ7 / ממימוי דשמיא [מ]] ממייא דשמיא א2 ו6 ו7 ל2 ל27 ל32 מ7 פ4 קמ9 קר י ממייא עילאה א16 ממייא דשמליא ו5 ממייא דשמאליה פ1 מימוי דשמיא פר6 ממיא דשמים אפיק ארעא ל* / אתזן] אתונת א2 ו5 ל27 מ7 פ1 לית׳ ל2 פ4 אפיק ארעא ואתזן י12 / ומימוי אשתדן [מ]] ומימוי דשראן א2 ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 נדשראן: דשרן פ4 דשאוץ פר6] וממיא דשרן א16 ו6(דשראן) וממיין דשריין ל32 ומימוי אשתארן קר ומימוי אשתאבן י ל*(אשתאבין) / בגווה] בגויה ו5 פ1 38־37 אלא דעלאי דכר ותתאי נוקבא ותתאי] אלא לעילא דכר ונוקבא נוקבא ותתא א2 דעילאה דכר לחדא נוקבא ותתאה ו7 קמ9 אלא דלעילא דכר ותתאי נוקבא ותתאי ו7(ס״א) ל27 י  38 אתזנן ומיין תתאין] תתאי א16 ו6 אתזנת ומיין תתאין ל27 ל* תתאין ל32 ומיא תתאי פר6 אתזנו ומיין תתאין מ / לעלאין] לעילא א16 למיין עלאין י  39 ושדת] ושארת א2 ו5 מ7 ושראת ל2 ושרת ל27 פ4 פר6 קר(ושר׳) / מיא לקבל מיא] מיא א16 מייא. מייא ו6 ל32 40־39 זרעא...אתזנת] ארעא ו5 פ1  40 ונוקבא מן דכורא אתזנת] לית׳ א2 / בתוספת] לית׳ א2  40-41 כמה דאתמר כתיב] כדכתי׳ א16 כמא דאיתמר ו6 ל7  2 41 וגו׳] לית׳ א2 א16 ו6 ו7 מ7 פ4 / אתוון] לית׳ ל32 תלת אתוון קר י כ

דף ל ע״א

1 בעובדא] ועובדא ו5 ל2 פ1 פ4 ובעובדא קר / דעלאה [פר6 מ]] עילאה א2 א16 ו5 ו6 ו137 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 קר כ14 / דתתאה נמ1] תתאה א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 קר כ  2 בקרא] בקראי א2 א16 ו6 בהכא ו7 / ב׳ בראשית ברא. א׳ אלהים את. ב׳ ראשית ברא] ב' ברא א׳ את ב׳ ברא א2 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ15 קר י ברא א׳. את. ב׳ א16 בראשית ברא אלהים בי״ת ברא אלף בית ברא כ בראשית ברא אלהים בראשית ברא ל / ודאי] לית׳ ו6 ודאי בחילא עילאה כ / כמת דאתמר בי״ת ברא] ברא א2 כמא דהא איתמר בית ברא ו7 לית׳ מ7 כמא דאתמר כמא דבית ברא כ  2-4 ודאי...הכי] לית׳ ל27  3 ברא] לית׳ א16 ו6 / כמה...דלעילא ני]] דב׳ ברא א2 כמא דב׳ ברא א16 ו5 ו6 ו7 ל2 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ קר כ כמה דב׳ ברא יו״ד א׳ בחילא דלעילא ל  4 הכי] לית׳ ו6 ו167 קמ9 / אתוון] לית׳ י ״את״ כ / השמים] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 קמ9 מ קר י כ ל / ותרתין] ותרין א2 ל2 פ4 קמ9 י* / ה׳ אפיק] ה׳ ו7 קמ9 ה׳ אפיקת כ השמים ה׳ אפיק ל / שמים] שמים ה׳ שמים א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4  5 חייו] מיין ל27 / (נ״א ולאשקאת נל]) ולאשרשא נא2 א16.ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ קר י כ]] / ליה] לון כ / ואת הארץ ו׳ אפיק הארץ] והארץ א2 ו׳ הארץ ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 [הארץ־ והארץ ו6 ו7] ו׳ אפיק הארץ מ קר י* ו״ו ואת אפיק ה״א הארץ כ / לה] ליה א2 ו5 פ1 פ4  5-6 ואת הארץ...ואת הארץ] והארץ א16  6 לה] ליה א2 פ1 / ולמיהב לה סיפוקא דאתחזי לה] לית׳ ו7 קמ9 / לה] ליה א2 פ1 פר  6  6-7 דנטיל וא״ו את] לית׳ ו7 ואת קמ9 דנטל וא״ו את י  7 כללא דעשרין] דכליל עשרין א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 קר(ס״א) / ומתזן ארעא [א16 ו6 ו7 ל27 פר6 י כ(ומתזנת)]] למיהב ליה מזונא א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 קר(ס״א) נליה: לה ו5 מ7 פ4 קח למהרן ארעא ו7 קמ9 / לגווה] בגווה ו5 ו7 י כ ל* לגויה ל2 בגויה פ1 פ4 קמ9 / כד״א] כדאמרי׳ א16  8 הולכים אל הים] וגף ו5 פ1 הולכים אל הים והים איננו מלא ל27 י / וקבלית] לקבלה ו7  9 הארץ] לית׳ א16 / דא] רזא א16 ו6  8-10 דכניש...מלה] חבורא דכר ונוקבא וכלא אתכניש לגבי נוקבא וכליל לון. ואת רזא שמים וארץ כחדא מטו״ן מטו״ן א2 ל2 מ7 פ4 [וכליל: וקבלה ל2 וקבילת מ7 פ4 / מטו״ן מטו״ן: מטון פ4]

חבור דכר ונוקבא וכלא אתכניש לגבי נוקבא וכליל לון. מטו״ן מטו״ן ו5 פ1

דכניש לכלא בגווה לקבלה לון הארץ נטלא ואת לקבלת לון לאתזנא מטון מטון ו7 קמ9

חיבורא דדכר ונוקבא דכניש כלא בגוה לקבלא לון הארץ נטל ואת דא שמים וארץ נטלא ואת דא שמים וארץ כחדא לקבלת לון הארץ לאיתזנא וכלא איתכניש לגבי נוקבא וקבילת לון ואת רזא דשמים וארץ כחדא מטון מטון ל27

חבור דכר ונוקבא וכלא אתכניש לגבי נוקבא וקבילת לון ואת רזא שמים וארץ כחדא מטון פ4 קר(נ״א) [מטון: מטו׳ מטו׳ קר]

דכניש לכולא בגווה וקבלת לון הארץ נטלא וא״ת רזא שמים וארץ וקבלת לון לאתזנא מטון מטון א16 פר6

דכניש כלא לגווה וקבלת לון הארץ נטלא א״ת השמים רזא דשמים וארץ כחדא וקבילת לון לאתזנא. מטון מלה מ

דכניש כלא בגווה וקבילת לון האר׳ נטלא וא״ץ רזא דשמי׳ וארץ כחדא וקבילת לון לאתזנא מטון מלה

קר

חבורא דדכר ונוקבא דכניש כולא בגווה, וקבילת לון הארץ נטלא ואת דא שמים וארץ כחדא לקבלא לון לאתזנא. וכולא אתקנת לגבי נוקבא וקבילת לון ואת רזא דשמים וארץ כחדא מטון(נ״א אטון) מל״ה י* י [בגווה: בגויה י]

הארץ נטלה ו״ו "את" רזא דשמים וארץ כחדא...מטון מלה כ17

הבורא דדכר ונוקבא דכניש כלא בגווה וקבלת לון ואת דא שמים וארץ כחדא לקבלת לון לאתזנא וכלא אתקנת לגבי נוקבא וקבילת לון ואת רזא דשמים וארץ כחדא מטון מלה ל

10 מטון מלה] מטון מטון א16 ו6 / בקולפוי] בחולפוי א16 / דקוטרא] דקלטרא ו7 קמ9 דקונטרא קר  11 שכיח] שכיחי ל27 מ7 / דמלהטא] מלהטא פ1 דמתלהטא קמ9 / משמאלא] שמאלא י ל / אחיד] אחידין ל2 פ4 ואחיד כ / בה] ביה א16 ו6 / וסלקא] סלקא כ / כד״א] כדאמרי׳ א16 12 מפני...באש] וגו׳ ו5 פ1 / דא אשא ודא תננא] אשא דא תננא ו7 קמ9 / וכתיב] דכתיב מ7 דכתיב באש וכתיב קר  13 תננא באשא] אשא באשא ו7 קמ9  15 בחילא דימינא] שמאלא וימינא ו7 קמ9 שמים בחילא דימינא ל27 ל* / כי האי גוונא [פר6]] בהאי גוונא א2 א16 ו5 ו6 ל27 פ1 י* ל* לית׳ ו7 קמ9 דהאי גוונא ל2 פ4 כגוונא דא מ7 / שמיא] לית׳ ו7 קמ9 שמים וארץ ל27 / ודכר] ונוקבא א2 ודכורא ל2 מ7 פ1 פ4 י ל* ודכרא ל27  16 ונוקבא מסטרא דשמאלא] ונוקבא מסטרא דשמאלא דכתי׳ אף ידי יסדה ארץ א2 א16 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 מ קר י ל* [דשמאלא: שמאלא א16 דשמאלא אתייא קר י / דכתי׳: ובתי׳ א16 ל* קא אתי. וכתיב מ / ארץ: ארץ וכו׳ קר ארץ וימיני טפחה שמים ל*] לית׳ ו7 קמ9  17 לשאלא] לאשאלא ל27 / כדלעילא] בדעילא א2 ו5 ל27 פ1 פר6 קמ9 קר בלעילא א16 ו6 ל2 פ4 ביה בדעילא ו7 בדלעילא ל* / דחכמה] וחכמה א16 ו6 פר6 מ  18 ולא קיימא לשאלא] לשאלא א16 ו6 ולא קיימא לית לשאלא פר6 לית׳ ל* / לית] דלית י* ולית י 19־18 נהורא עמיקא נהוריה] נהורא עמיקא א2 ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 קר(ס״א) י*(נ״א) ל [נהורא: נהרא ו7 קמ9 / עמיקא: קא קר(ס״א)] נהורא א16 ו6 נהוריה מ קר י כ  19 בשאלתא] לשאלתא י / מכלא] מכללא ל27 / ליה] עליה א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 קר(ס״א)  20 מי. מי] מי א2 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 קמ9 י* / רזא] דא א2  21 מבטן מי ודאי (יצא הקרח)] ודאי א2 מבטן מי ודאי א16 ו6 ו7 ל27 קמ9 י* ל* מבטן מי יצא הקרח ודאי ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 מי ודאי פר6 מבטן מי ודאי יצא הקרח מ קר / לשאלתא] בשאלתא א2 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 י ל*  22 לשאלא אתר דנפקן ני כ דנפקן: דנפקו י]] שאלתא אתר דנפקו א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 קר(ס״א) נשאלתא: אילו שאילתא קח / ולא] לא קמ9  22-23 דהא לא יכלין] דהא א2 לית׳ ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 דהא לא יכלינן ו6 ל27 פר6 מ קר י* דהא לא יכלינן ליה ו7 קמ9  23 לשאלתא] בשאלתא א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 קר י / ביה] לית׳ א2 א16 ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ קר י* מי ו6 / בראשית ב׳ ראשית ראשית נו5 מ7 פ1 פ4 מ קח] ב׳ ראשית א2 ו7 קמ9 לית׳ א16 ב׳ בראשית ו6 בראשית ב׳ ב׳ ראשית ראשית ל2 פר6 בראשית ראשית ל27 י בראשית ב׳ בראשית וגו׳ ל*  24 או נימא דבראשית] אי נמי בראשית ו6 או נימא בראשית י* / לא נפיק] דנפיק פר6 / ואתפשט] דאתפשט פ4 ואתפשט מניה קר / חיליה] חילי ל27  25 סתים] חתים מ7 / ביה] לית׳ ל27 / ומאמר] ומאי ו6 מאמר ומאמר קר / דנפיק] דנפק ו5 דנפיק ביה(ליה?) ל2 / ואתפשט] דאתפשט פ4 / חילין] חיליה מ7 קר  26 והוא מאמר] ומאמר קר / בלחודוי] עילאה א16 ו6 פר6 קמ9 י18 מ עילאה בלחודוי ו7 / ההוא] ההוא מי קמ9 / דברא] דיקרא י / כד אתפשט] דאתפשט ו7 ל27  27 ואשתכלל] וכד אשתכלל ו6 לאשתכלל פ4 / עביד] עבידי פר6 / הההוא] בההוא ו5 ל2 פ1 פ4 פר6 קר י* כ  28 ודא] לית׳ א16 / כגוונא דדא] בגוונא דא ו5 ו7 פ1 נדא: דדא ו7] / כתיב] לית׳ א16 ו6 ל27 / במסבו. במסבו] במסבו ו5 ו7 פ1 קמ9 במסבו וגו׳. במסבו קר  29 דההוא חברותא] דההוא חביבותא פר6 קרוס״א) דההיא חכמיתא י19 ל (חכמתא) / דההוא חביבותא דבעדן נמ]] דא עדן א2 מ7 דבעדן א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 פ1 פר6 קמ9 קר י ל דבי עדן פ4  30 דההוא] דבההוא ו7 / עלאה] לית׳ א16 / ונפקא] ונפיק ל27 ונפקן פ4 / בנחלין] בחילין ו5 פ1  31 נרדי...לתתא] לית׳ פר6 / מלכא תתאה] מלכו תתאה א2 ל27 מ7 י*(נ״א) י״ס בתראה א16 ו6 ו7 קמ9 י כ ימא בתראה מלכא תתאה מ קר הוא בתראה מלכא תתאה ל / לתתא] תתאה פ1 / כגוונא] בגוונא ו5 ל27 פ1  33 אתעבידו] דאתעבידו ו7 איתעביד י  33-34 כמה דאת אמר] כדאמרי' הה״ד ו6  34 עשה...הארץ] וגו׳ ו5 פ1 / כרון [מ י ר]] לית׳ א16 ברון ו5 ו6 פ1 קר שתין ו7 קמ9 כדין ל2 מ7(ס״א) ברזן ל27 כמן מ7 כדון פ4 ברום פר6  35 ועבדו] ועבד פ4 / נוקבין...נוקבין] לית׳ א2 נוקבין לתהומא רבא ואינון שיתין א16 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 מ קר י כ נלתהומא: לתהומה ל27 בתהומא מק נוקבין לתהומא רבא ו7 קמ9 ...ואינון נוקבין שתין ל / דנחלי] לית׳ א16 ו6 פר6 י* דנהלי׳ ו5  36 תהומא] תהומין א16 ו6 פר6 מ קר כ ל תהומי ו5 ו7 ל2 ל27 פ1 פ4 י* תהומה י / (הא תנינן) [מ]] תנינן א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 ו י* כ ל בראשית תנינן פר6 קר / השיתין] שיתין א2 ו5 ו7 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 י  37 דעלמא] דארעא ו5 פ1 / דקמרי] דקאמרי א2 קר דקארי מ7 פ4 קר(ס״א) [דקארי: דקרי מ7] דקלמרי כ דקלמי ל* / דהוה] היתה דהות כ  38 היתה כבר] לית׳ פ1 היתה פר6 / בארבעין] בעטרין פר6  39 אתגליף] אתקיים פר6 / ואתקיימת 1א16 ו6 מ]] ואתקיים א2 ו5 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 פר6 קר כ ל* / וכלהו] לית׳ א16 ו6 פר6 / כד] לית׳ ו6

דף ל ע״ב

1 אתוון] באתווי א16 ו5 ו6 ו7 ל27 פ1 קמ9 קר(ס״א) באתוון ל2 פ4 מ קר (ס״א) י / לעילא] לכלא קר (ס״א) / בעטרין] עטרין א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 פ1 פ4 פר6 קמ9 מ קר י כ / בארבע] לארבע ו7 / ויכיל עלמא] לית׳ א2 פר6  2 אתקיימין בעובדוי] אתקיימו בעובדי א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 אתקיימו בעובדוי ל27 קמ 9(נתקיימו) י ל* אתמנן בעובדי כ20 / דעלמא נא2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 י* כ](נ״א דמלכא)] / טופסרא דקילטא] טופסרא דקינתא א2 טיפסא דקולטרא י* ל טופסא קלטא י*(נ״א)21 טופסרא דקולטירא י טופסא דקילטא כ  3 כחותמא נקר כ22)] בחותמא א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 מ י / את ואת] לית׳ א16 ו5 פ1 את את מ7 קמ9 / ואתברי] ואבריא י  4 ואצטרפו] מצטרפין א16 ל2 ל27 ואצטרפין קמ9 י* ואצטרפן י / בקולפי] בקוטפוי א2 בקולפני קר(ס״א) / מחו] דכד מחו מ י* (אד״ג) דכר מחי קר / ועאלו] ועל א2 ואעילו קר ל / נוקבי דעפרא] נוקבי דארעא ל2 מ7 פ4 נוקבי תהומי דעפרא ל27 תהומי ל תהומי דעפרא י*(אד״ג)  6 דנפק] דנפיק ל27  7 בתיקלא] בקיטרא א16 ו6  8 נטיפו] נטלו א16 ו6 נטפי מ7 קמ9 מ י כ נפקא ל / תיקלא] קילטא קר(ס״א) / ופלגו דעאלו לתתא] ופלגולתתאא2 ופלגא דעאלו לביתא ו5 /  9 בסליקו דידא] בטיקלא דירה א2 בסליקא דירה א16 בסילקא דידא ו5 פ1 קמ9 בסילקא דירא ו6 בטילקא דידא ו7 בטיקלא דידא ל2 ל27 פ4 פר6 י(בטקלא) בתקלא דידא מ7 קר כ בתיקלו דידא מ בתקלו קר(ס״א) בסליקו בתיקלא דידא ל / מישר] ליתי ל27 / סטא] סאטו פ4  10 וגו׳] לית׳ א2 א16 ו6 מ7 פ4 בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים ל27 / הוה בית בארעא נפ4 מ]] הוה בה בארעא א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 מ7 פ1 פר6 קמ9 קר י ל הוא בארעא ל27  11 סתים] חתים פר6 / אתגלייא] אתגליין קר / וחילא] ורוחא כ / גלידין] סתימין י* ל / נגידו] נהירו ו7 אתנגידו פ1 אנגידו כ / אתפשטו] אתפשט ל  12 דאנהיר] דנהיר ו6 כ23 דאתנהיר ו7 ל27 מ7 פ1 פ4 קמ9 י* ל / ואשתריאו] ואשתאירו ל27  13 ויאמר אלהיס] לית׳ א2 / דא...דנא [א16 ו6 ו7 ל27 פר6 קמ9 מ קר י כ הוא: הוה א16 ו6 ו7 פר6 לית׳ קר כ/אור: נהורא ו7 לית׳ פר6 / דהוה: דהוא ל27]] דא הוא קדמאה לכלא א2 דא קדמאה עילאה דהוה קדמאה לכלא ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 ר1 נדא: דא אור מ7 דא הוא אור ר1] / דנהיר] דנחית קר דהוה נהיר י*  15 ונחית [מ] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 קר י* כ ל / אסתלק נהוריה] אסתכל נהורא א2 הוה סליק נהוריה ל27 מסתלק נהוריה מ7 אסתלק נהורא פר6 / כד אסתכל] כד אסתלק ו6 כיון דאסתכל ר1  16 עלמא] עלמא דלית אמון כדאי י* / אתגניזו אתטמר] אתגניז ואתטמר א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 מ קר י כ [ואתטמר: ואטמר פ4 י] / בשבילוי] שבילין א2 בשבילין א16 שבילוי ו7 ל2 פ4 קמ9 ושבילוי מ7 ר1 / דלא אתגליין] ולא גליין א16 ו6 [ולא: דלא ו6]  17 תנן] כתי׳ תנן א16 ל2 ל27 תנינן פר6 קר כ כתיב י* / חלמא] מילתא א2 / דכי טוב נפר6 קר י כ]] דבי א2 ל27 פ4 דכי א16 ו5 ו6 ו7 ל2 מ7 פ1 ר1 דב׳ קמ9  18 כפום] בפום א61512 ו7 פ1 קמ9 / וחד] וחד טב איהו מ7 / ט׳] טב ט׳ ו5 פ1 ב׳ ו7 קמ9  18-20 ליה...הוא טב] טוב א16 לית׳ ו6  19 לחלמיה] לחלמין ל27 / פתח] פתיח י* / לסייפי עלמא] לית׳ י*  20 ט׳ טב טוב הוא טב] ט׳ טוב א2 י* טוב ו7 קמ9 ט׳ טב טוב ל2 פ4 פר6 ר1 האי ראשונה. שם המיוחץ רמינה נפקי כל טיבין לעלמא ט׳ טב ל27 טוב ט׳ טב מ7 ט׳ טב הוא מ קר ט׳ טב טוב הוא ל / נהירו] נהיר ו7 מ7 פר6 קמ9 ר1 מ קר ל / באשלמותא] באש כמותיה א16 באשכמותא ו6 באשלמותיה ל2 פ4 ר1 יל/ט'] לית׳ ל / דכלא] לית׳ מ7 / את דאתנהיר] אתר דאתנהיר א16 אית דאתנהיר ו6 אתנהיר ל27 את דנהיר מ7 לית׳ קמ9 ר1 ל את דאנהיר י* / מעלאה] עילאה קמ9 ר1 ל  20-21 מעלאה...דנקודה] לית׳ א2  21 ואתכליל ביה] ב׳ א16 ו6 דאתכליל בי׳ ו5 פ1 י ל דאתכליל ב׳ ו7 קמ9 ואתכליל בי׳ ל2 פר6 דאתכליל בי׳ ל27 דכולא ואתכליל בי׳ מ7 / ואתעביד בסתימו דנקודה דזא די׳ דהיא נקודא חדא] דהיא רזא דנקודא חדא ל27 ואתעביד בסתימו דנקודה חדא דאיהו י׳ מ7 ואתעביד בסתימו דנקודה חד קמ9 ר1 י24 ואתעביד בסתימו דהיא רזא דנקודא חד י*(נ״א) ל [דהיא: חסר י*] / די׳] לית׳ א2 / נפיק] נפק ו76 מ7 פ1 פ4 קמ9 ר1 / ו׳] ן׳ ו7  21-22 דזא...מחיליה] חד ו׳ מחי ליה א 16ו6 [מחי ליה: מחיליה ו6]  22 אתעביד] ואתעבידו ו5 פ1 אתעבידו ו7 מ7 פ4 קמ9 ר1 י ל / שמים] לית׳ א16 ו6 / אסתיים] אסתכם ו5 פ1 אסתימו ר1 / גו אתנהרא] גו את ו5 פ1 גו נהרא ו7 בההוא אור קדמאה איהו טמיר וגניז מ7 גו את נהרא פ4 פר6 יל גו את נהיר נהרא ר1  24 מניה נפקו עלאה ותתאה עלאה טמירא תתאה אתגלייא] מתמן נפקת לאתזנא ולאתדלקא עלמא תתאה דאתגלייא א2 ו5 ל2 פ1 פ4 ל מניה נפקו משיריין וחילין לזנייהו לאתדשנא ולאתדלקא עילאה ותתאה עילאה טמירא תתאה אתגלייא מ7  25 טו״ב אתכלילו לבתר] טו״ב אתכליל ר וב׳ אתכלילו לבתר א2 טו״ב דאינהו טוב אתכלילו לבתר א 6ו 16ל27 מ7 פר6 קמ9 ר1 מ קר י*  25-26 לצדיקא דעלמא [פר6 מ]] בצדיקייא דעלמין א2 בצדיק ימא דעלמא א16 בצדיקיא דעלמא ו 5ו 16פ1 י* בצד[י]קא דעלמא ר ו7 ל2 ל27 מ7 פ4 קמ9 ר1  26 דכליל...כד״א] דכתיב ר / דכליל] לבתר דכליל ו7 קמ9 ר1 / לעילא ותתאה] לית׳ ר1  26-27 בגין...דכתיב [ר מ7 מ דנהירו: דנהירו עולם ר* / דכתיב: כתיב מ7]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 פ1 פ4 קמ9 ר1 קר וכתי׳ ל27  27 טוב יי׳ לבל] טוב יי׳ לכל כר ר לית׳ קר / ורחמיו...כתיב [מ]] לית׳ ר* מ7 קר כתיב א2 ו5 ל2 פ1 פ4 לכל כתיב א16 ו6 ו7 ל27 קמ9 ר1 י*  28 דא...לאנהרא] לית׳ ר / סתמא] סתימא א2 י* / לאנהרא] לאתנהרא ל27 י / יומא חד] ומאתר ו7 קמ9 יומא חד ולא יתיר י* 29־28 עלאה על כלא. עד כאן סתמא דמלין] עלאה דכלא ו5 פ1 עד כאן סתמא דמלין מ7  30 אלהים] אלהים רזא דכתי׳ ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן מ7 ר1 אלהים וכו׳ קר 31־30 דא חכמה עלאה דאיהי ראשית [מ]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ל2 ל7  2 מ7 פ1 פ4 פר6 ר1  31 דעלמא] דחכמתא ר לעלמא א16 ו6 / לאתשקאה] דאתשקייה א2 לאשקיא א16 ו6 פ4 פר6 קר לאשקא׳ מ י* לאשתקייא ל 32־31 מההוא נהר דעייל ביה] לית׳ א16 ו6 ל27 פר6 י*  32 ביה] בה קר / דזא] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ1 פ4 ר1 כמא ל27 י*(כמה) / יוצא...הגן] לית׳ ר / דאכניש] דא כניש א16 ו5 ו6 מ7 פ1 ר1 י* ל* / מעומקא] מעומקא דבירא י* ל* 34־32 ונהר דאכניש...בראשית] לית׳ קמ9 36־32 ונהר דאכניש...מכלא] איסתימו ביה אתוון בחד שביל דקיק נפקו שמים מגו ההוא נהר דנפיק מעדן ו7  33 פסיקו] פסקין י* / לעלמין] לית׳ א16 ו6 ל27 פר6 י* / לאשקאה לגנתא] לית׳ א2 מלאשקאה לגנתא י* / עמקא [מ]] עומקא א2 א16 ו5 ו6 ל2 ל27 פ1 פ4 פר6 ר1 קר י* ל  34 בראשית נל]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 ר1 מ קר י* / אסתיימו] אסתתימו א16 ו6 פר6 קר / בחד] בהו קר / דגניז בגויה] וגניזו בגויה מ7 דגניז בגווה א2 פ4 נפיקו שמים קמ9 ר1 [נפיקו: אפיקו ר1]  35 עומקא...חילין] נהר דנפיק מעדן קמ9 נהר ר1 / נפקו] נפקין י* / חילין] מילין א2 חולין ו6 / השמים] השמים ואת הארץ פר6 מ קר י* / השמים] את השמים א2 ו6 ל27 פ4 השמים ר״ל חילא דשמייא וחילא דארעא מ קר י*  36 עומקא דסתים מכלא] עומקא רזא סתימא דכלא א2 ו5 ל2 ל27 פ1 פ4 עומקא דסתים כולא א16 עומקא סתימא דכולא נהר דנפק מעדן מ7 נהר דנפיק מעדן קמ9 ר1 / סתימא] נהר ו7 מ7 קמ9 ר1  37 אבל] לית׳ א16 ו5 ו6 ל2 ל27 פ1 פ4 פר6 מ קר / דשמים] בשמים א16 / הוה [ל*]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר י* הוות ו7 מ7 קמ9 / מתדבקא] לית׳ מ7 ר1 / בסטרוי] מסטרוי פר6 בעיטרוי י* / דא בדא] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 פ1 פ4 פר6 קמ9 בדא מ7 ר1 דא לדא מ קר י* / כד אתנהיר] לאתנהיר ל2 פ4 אתנהיר מ7 ר1  38 באתרה] באתרהא ואתפרשא מסטרוי א16 באתריה ו5 ל2  39-38 ואת מכללא] ו׳ וכללא א2 ו6 ל2 פ4 פר6 ו׳ כללא א16 ו5 מ7 פ1 קמ9 ר1 מ קר י* ל* ן׳ כללא ו7 ל27 / דאנון את [מ ל*]] לית׳ א2 א16 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 קר / כד] והארץ כד ר / ארעא] לית׳ ר א2 א16 ו5 ו6 ו7 ל2 ל27 מ7 פ1 פ4 פר6 קמ9 ר1 / באתרה] באתריה ו5 לאתרה פ4 / ואתפרש] ואיתפרשו ו7 ואתפרש׳ מ קר ואתפשטא י

1 מ: בלי "בגין", קר: (ס״א בגין).

2 כתוב בשוליים: "יקרא עילאה לו לאודע דאיהו"

3כתוב בשוליים: "ס״א אף"

4כתוב בשוליים: "ס״א אף"

5רמ״ק מביא גם "נהרא" וגם "נהורא" בפירושו.

6כתוב בשוליים: "ס״א ועביד"

7כתוב בשוליים: "ס״א מימיו פנימיו ואעליו ביה בגין דא אפיק ודא שאיב נהירו"

8כתוב בשוליים: "[ס״א] מחליא בראן עליה"

9כתוב בשוליים: "[ס״א] ועל דא עלמא בקיומא דנפיק שלים"

10 כתוב בשוליים: "[ס״א] בית עילאה רברבא ישובא דעלמא אתבני בחכמה וכן תתאה אוף הכי אבל בית עילאה רברבא ישובא דעלמא מלך סתם ביתא תתאה והמלך ישמח באלהי׳ וכו׳"

11On this one, I did not distinguish between an alef and a heh at the end of the words.דחדוה-דחדוא or בחדוה-בוזדוא.

12 "ואית דלא גרסי אלא ממיא זשמיא ארעא אומנת." רמ״ק כרך א׳ דף קלט.

13V7 contains an alternate version of a large section of 30a.

14 ובגוף הפירוש, "דלעילא...דלתתא." (דף צ.א)

15ב׳ ברא. א׳ את ב׳ ברא...

16At the margin (fol. 181a), V7 mentions הכי as an alternative reading.

17 כתם פז דף פט.ד: "זהו הנוסח האמתי כי נמצא טעות בספרים."

18 "ויש גורמים ׳והוא מאמר בלחודוי׳" רמ״ק, דף קמג.

19 "ברזא דההיא חברותא או חכמיתא" רמ״ק, דף קמד.

20At the beginning of the commentary, K quotes the entire passage (30a:37 30b:16), in which this phrase reads: אתמנון בעובדא. The variants I use are from the commentary. Any differences found in this introductory passage will be listed as footnotes.

21”לכלהו נסחי דגרסי בין לספרים דגרסי טופסרי בין לספרים דגרסי טופסא הכל לשון טופ״ס וחותם. קולטירא אית דגרסי קלטא ואי גרסינן הכי ירצה טופס קיבוץ הנמצאות וקלטה לשון קליטה ולשון המשנה קולטת את הפסולת. ואי גרסינן קולטרא לא ידעתי פירושו.“ רמ״ק, דף קמח.

22 בחותמא

23 דאנהיר

24 Ramak seems to suggest that 'דאתכליל בי and ואתעביד בסתימו דנקודה חד are two alternative readings, and not to one continuous reading (קנד). However, on קנה he seems to read them together.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]