THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Va-Yishlah 165b -167b

ספר הזוהר - פרשת וישלח יעקב

כה”י: א21, א16, ו5, ו6, ו7, ו162, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ93, ר1, ו5

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

י - פירוש ”אור יקר” לרמ”ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר‘ אברהם גלאנטי (ס‘ אור החמה) / כ - ס‘ כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל - ס‘ אור הלבנה לר‘ אברהם אזולאי / ממ - ס‘ מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צבי רובין) / ר* (חילופין של רובין)

ז - ס‘ הזהר של מרגליות

דף קסה ע”ב (10) - דף קסז ע”ב (36)

 10 וישלח יעקב מלאכים] לית‘ מ7 נ23 פ4 י* / וגו‘[מ קר]] גו‘ ו5 לפניו וגו‘ פ2 לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום א16 פר6 לפניו ו6 לית‘ מ7 נ23 פ4 י*  11 לשמרך בכל דרכיך] גו‘ ו5 פ2 / חברייא[פר6 מ]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 קר י* / דהא] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2  12 לעלמא] להאי עלמא מ7 / בהדיה] ליה י*  13-12 מקטרג ליה לבר נש] מקטרגא דברנש נ23  13 מאי חטאת רובץ] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2  14-13 דא יצר הרע] ודא הוא יצר הרע ו5 מ7 נ23 פ2  14 הכי נמי] הכי א16 / קרייה] קראיה נ23 קמיה ו6 קראו קר / חטאת] חטאה נ23 פ2 / דכתיב וחטאתי נגדי תמיד] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  15 דאיהו] לית‘ פ2 / ליה לבר נש] לברנש מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 י* לאינש פ2 ליה י* / כל יומא] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 קר י* / למחטי] דמחטי נ23 / מריה] דמריה פ2 / ויצר הרע] דכתיב וחטאתי נגדי תמיד ו5 מ7 נ23 דכתיב וחטאתי נגדי תמיד ויצר הרע ו6 פ4 פר6 מ י* תדיר דכתיב וחטאתי נגדי תמי ויצר הרע קר / דא] והאי ו5 ודא מ7 נ23 דלא ו6 לית‘ קר  16-15 ויצר הרע...לעלמין] דכתי‘ וחטאתי נגדי תמיד ויצר הרע אעדי מברנש מיומא דאתיליד ולעלמין א16  17-15 ויצר הרע...ברנש לאתדכאה] דכתי‘ וחטאתי נגדי תמיד והאי לא אתעדי4 מברנש מן יומ‘ דאתיליד ולעלמין ויצר הטוב אתיהיב כבר נש ביומ‘ לאתי ואתדכאה פ2  16 לא] לית‘ פ4 / אתעדי] אעדי ו5 ו6 פ4 קר י* / מברנש] מן ברנש מ7 נ23 / ברנש] לית‘ ו5 נ23 ו6 י* / לעלמין] ולעלמין ו5 מ7 נ23 ו6 י* / ויצר הטוב] יצה”ט י*  17-16 בר נש לעלמין...מיומא] עד מ / אתי לבר נש] אתיהיב בבר נש ו5 לא אעדי מברנש קר אתי עם ברנש ק9 מ7 נ23 ו6 י*  17 מיומא] ביומא ו5 / ואימתי אתי בר נש לעלמין] לית‘ קר / אתי בר נש] בר נש אתי פ4 אתי י*  18 תליסר] תלת עשרה מ7 יג‘ נ23 קר תלת עשר ו5 פ2 / כדין] כד נ23 בכן קר / אזדווג] אזדון פ2  19 ויצר רע] י”ר קר יצה”ר י* / ואינון] דאינון ו5 מ7 נ23 פ2  20 דבר נש] לית‘ י* / אתי] כד אתי נ23 / ברנש] לית‘ נ23 / אתכפיא] כפייא פ4 קר / קמיה] קמיה יעקב בחכמה ועליה אמרה חנה פ2 מיניה א16 ו6 פר6 (מיניה) [קמיה] י*  21 ליה] לית‘ קר / בכל] מכל פ4 / דהוא] דאיהו ו5 מ7 נ23 פ2 פ4 קר י*  22 הה”ד[פר6 מ]] כמה דאת אמר ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 י* דכתיב קר / יצוה לך לשמרך בכל דרכיך] וגו‘ קר / לשמרך בכל דרכיך] וגו‘ פ4 / מוקים] אוקים ו6 מוקי קר / ליה] לית‘ ו6 פ4 קר י*  23 להאי] האי נ23 להני פ4 קר / אזמין] אזדמן ו5 א16 / משריין] ומשריין ו5 פ2 א16 י* / ממנן] וממנן א16 / דהא איהו] דאיהו נ23 א16 י*  24 שלמין] עלאין נ23 פ4 / כמה דאתמר] לית‘ א16 ו6 כמה י* / (דכתיב)[ו6 פ4 פר6 מ קר]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 כדכתי‘ א16 דכתיב ביעקב י* / ויעקב הלך לדרכו] לית‘ ו6  25 ויפגעו בו מלאכי אלהים ואתמר] לית‘ קר ואתמר י* / מלאכי אלהים] לית‘ ו6 / ואתמר] גו‘ ואיתמ‘ ו5 פ2 ואיתימא ו6 / והכא] הכא פ2 / דאשתזיב] דישתזיב מ7 / מניה דלבן] מלבן קר / והא אתפרש] ואתפרש קר  26 כדין אזדווגת] כיון דאזדווגת נ23 / עמיה] בהדיה מ7 / ליה] לון נ23 / וכדין] כדין נ23

דף קסו ע”א

 1 וגו‘[נ23 א16 פ4 פר6 מ קר]] מחנה אלהים זה מ7 ו6 י* גו‘ ו5 פ2  2 מלאכים] מלאכים לפניו י* / ממש הוו ודאי] ודאי מ7 פ4 ודאי הוו ו5 נ23 פ2 הוו ודאי א16 קר הוו מאי ו6 / פתח רבי יצחק ואמר[י*]] ר‘ יצחק אמר ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר / כתיב] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 י*  3 ויחלצם] לית‘ מ7 נ23 / הא אוקמוה] והא אוקמוה ו5 מ7 פ2 א16 פ4 פר6 מ קר י* ואוקמוה נ23  4 מלאכיו] מלאכין מ7 לית‘ נ23 זמנין קר / סגיאין] לית‘ נ23 / דכתיב חונה] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 / ה‘ סביב ליראיו ויחלצם] לית‘ מ7 נ23 ה‘ ו5 פ2 א16 פ4 קר י* ה‘ סביב ליראיו פר6  5-4 והכא חד...מלאכין] אלא ו6  5 כי] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 / יצוה לך] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 קר י* / מלאכין] מלאכין סגיאין נ23 / מלאך] ומלאך קר / ה‘] לית‘ נ23 / סביב5] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 קר י*  6 כד”א] דכתי‘ נ23 הה”ד י* / מתוך הסנה] גו‘ ו5 לית‘ מ7 פ4 קר י* וגו‘ נ23  7-6 מתוך הסנה...ליראיו] מלאכיו אלין שאר מלכין6 ו6  7 סביב ליראיו] סביב גו‘ ו5 לית‘ קר / ליראיו] גו‘ פ2 ליראיו ויחלצם א16 / לאקפא ליה] לאתתקפא לון נ23 לאתקפא ליה ו6 / בגין] לית‘ נ23  8 כד] לית‘ נ23  9 מלך גת] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 / ואשתזיב] ושזיב ו5 מ7 פ2 קמ9 ושזיב ליה נ23  10 מנייהו] לית‘ א16 ו6 / מאכיש] מאנשי אכיש ו5 נ23 פ2 קמ9 / ומעמיה כל אינון דאתקיפו (נ”א דאקיפו) ביה] לית‘ קמ9 / כל] ומכל א16 / (נ”א דאקיפו)] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* (נ”א דאקיפו) מ  11 ויתהולל] וישנו את טעמו בעיניהם ויתהולל קר / אמאי] מאי מ7 אמ‘ א16 לית‘ י* / ויתהולל] לית‘ י*  12 אהדר] לית‘ ו6 / על ההוא] לההוא נ23 על ההיא מ / דכתיב[פר6 מ י*]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 ו6 פ4  13 וגו‘[פר6 מ י*]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 שלום וגומר קר / קב”ה] לית‘ קמ9 הקב”ה י* / עדיין] לית‘ נ23 קמ9 ו6 / אנת] לית‘ מ7 את י* / אצטריך] תצטריך ו5 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  14-13 להאי...הוללים] ליה פ4 / להאי...דקני] בהו פר6  14 דעאל לבית אכיש] לית‘ קמ9 / ואתקיפו] דא תקיפו ו5 פ2 דאתקיפי קמ9 / מה כתיב] כתי‘ ו6 / בידם] לית‘ ו5 פ2 קמ9 / דקני] דאתקיף בהו נ23 דקני בהו ו5 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 י* דיקני בהו קר  15 ושריא] וסחרא ושריא נ23 וסחרא ו5 פ2 / ואי תימא] וכת‘ נ23  16 דאיהי] דאיהו נ23 דההיא פ4 / ודאי] לית‘ קמ9 / (דינקין)[א16 ו6 פ4 פר6 מ קר]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 י* / לינקא] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 מ קר  17 אבל] אלא ו5 פ2 / שריא] שאני ו5 נ23 קמ9 א16 מ קר שני פ2 פר6 מגינא אפי‘ בארעא אחרא ו6 / והכא] הכא קר9 לית‘ קר / כד] וכד קר  18-17 כלהו משריין קדישין סחרן ליה ולא אשתאר בלחודוי] כלהו משריין קדישין אתו בהדיה קר  18 סחרן ליה] לית‘ פ4 / ולא] לא פ4 / א”ר חזקיה אי הכי] לית‘ פ4 אי הכי פר6 א”ר חזקיה אי קר  19-18 (ס”א דכלהו משריין קדישין אתו בהדיה ושכינתא בהדיה)] כלהו משריין קדישין אתו בהדיה ו57 מ78 נ239 פ210 קמ911 א1612 ו613 קר י*14 לית‘ פ4 פר6 מ  19 אמאי] אמר ר‘ חזקיה אי כולהו משריין קדישין אתו בהדיה מה כתיב ויותר יעקב לבדו דהא אי שכינתא בהדיה או אינון משריין קדישין לא אשתאר איהו בלחודוי אמאי ו5 מ7 פ2 א”ר חזקיה אי כולהו אתו בהדיה מה כתיב ויותר יעקב דהא אי שכינתא בהדיה או כולהו מלאכין קדישין לא אשתאר בלחודוי אמאי נ23 אמ‘ ר‘ חזקיה אי כולהו משיריין קדישין אתו בהדיה אמ‘ ר‘ חזקיה אי כולהו משריין אתו בהדייה מה קמ9 א”ר חזקיה אי כולהו משריין קדישין אתו בהדיה א16 ו6 ואי תימא פ4 מה כתיב ויותר יעקב לבדו דהא אי שכינתא בהדיה או אינון משריין קדישין לא אשתאר בלחודוי אמאי קר א”ר חזקיה אי כלהו משריין קדישין אתו בהדיה אמאי כתיב ויותר יעקב לבדו דהא אי שכינתא בהדיה או אינון משריין קדישין לא אשתאר איהו בלחודוי אמאי י* / כתיב[מ קמ9]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 פ4 פר6 קר י* מה כתיב א16 ו6 / וגו‘] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  20 דאעיל] לאעיל קמ9 דאזמין א16 דמסר ו6 / גרמיה] לית‘ י* / לההיא סכנה] לשכינ‘ ו5 פ2 לסכנה קמ9 א16 לההוא סכנה ו6 פ4 פר6 י* / אינון] ואינון ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 מ י* / אתפרשו] דאתפרשו מ7  21 ומכל האמת] לית‘ קמ9  22 לשבקא] לשבקון ו6 ל(א)שבקא י* / עם] על פ2 / עלאה[מ י*]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 קר  23 ואלין] ואינון ו5 מ7 פ2 קמ9 א16 ו6 / אזלי] אזלו ו5 פ2 ו6 פ4 קר אזלין קמ9 / לשבחא] ולזמרא נ23 / ליה לקב”ה] לקב”ה מ7 נ23 קמ9 קר בקב”ה ו5 פ2 / בההיא] בההוא א16 פ4 פר6 י*  24 הה”ד] דכתיב נ23  25-24 ומכל האמת אשר עשית את עבדך וגו‘] וגו‘ קמ9 ו6 פ4 וגומר קר / אשר עשית את עבדך] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 י*  25 וגו‘[נ23 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר]] לית‘ מ7 י* גו‘ ו5 פ2  26-25 (ס”א מחנה חד הוה דכתיב מחנה אלהים זה)15[י*]] וחד הוה דכתיב מחנה אלהים זה ו5 מ7 פ2 קמ9 לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 מ קר  26 דהוה] לית‘ י* / מכל] בכל נ23 י* מתרין פ2 / מתרין] בתרי י*  27-26 לשני...וסומק] לית‘ קמ9  27 הא] ההוא מ7 / ההוא] דההוא נ23 ההיא קמ9 / שולטנותא] של מרותיה א16 / דסטרא דעשו[מ]] דההוא סטרא מ7 נ23 דההיא סטרא ו5 פ2 קמ9 דעשו א16 ו6 י* דההוא סטרא דעשו פ4 פר6 קר  28 בההיא] בההוא פר6 / יהי] לית‘ פ4 / חסר] לית‘ נ23 / כך] דא א16  29 דאשתאר] ואשתאר א16 / דאשתאר יעקב דאיהו שמשא בלחודוי דאתכסיא סיהרא מן שמשא] לית‘ קמ9 / יעקב דאיהו שמשא] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / ואע”ג] לית‘ י* / דנטירו] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 י* נטירו ו6  30 (ס”א ועכ”ד נטירו)[י*]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר / דקב”ה[א16]] דשכינתא ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 / אתעדי] אעדי י* / וע”ד] לית‘ קמ9 / דכתיב] וכתיב פ4  31 לאברהם] אברהם פ4 ליה לאברהם י*  32-31 אסתכל לשמאלא וחמא ליצחק] אסתכל ליצחק פ2  32 ליצחק] יצחק פ4 ליה ליצחק י* / דאתכליל] דהא אתכליל מ7 / ואתכליל מסטרא דא] ומסטרא דא מ7 ו6 קר י* / כדין] וכדין קר  33 ויגע[מ]] וירא כי לא יכול לו ויגע ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / לבר] לברנש א16 / מן גופא] מגופא נ23 פ4 י* גופא א16 לית‘ קמ9  34 סביב ליראיו ויחלצם] לית‘ קמ9 וגו‘ קר / ויחלצם] לית‘ ו5 נ23 פ2 י*  35 בגויה] לית‘ י* / (ס”א לגביה)[י*]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר / ומשריין] וכמה משריין פ4  37 וישלח] הה”ד וישלח נ23 דכתי‘ וישלח ו6 / וכי] לית‘ ו6 / איהו] יעקב איהו א16 / דעשו] עשו ו6 / וטב[מ קר]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 י* / הוה] לית‘ קר  38 לאשתוקיה] לשתוקיה י* / יעקב] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 י* / חייש] לית‘ פ2 / ליה] לית‘ נ23 א16 ו6 י*  39 ולעלם] דלעלם י* / קמיה] ליה ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 י* / והא ידענא] והאידנא ו6 / הואיל] דהואיל ו5 מ7 פ2 קמ9 י* והואיל א16 / ואבא] דאבא קר / מסתפינא] מתפייסנא מ7 / אבל] לית‘ א16 י* / השתא] והשתא א16 לית‘ ו6 / דאבא] לית‘ ו6  40-39 לא מסתפינא...בעינא] לית‘ קמ9 פ4 פר6 / אבל...בעינא] לית‘ קר  40 קאים] קיים ו5 מ7 נ23 פ2 א16 י* לית‘ ו6 / בעינא] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 מ / לאתפייס] אתפייס ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 מ ואתפייס קר לאתפייסא י* / עמיה] מיניה פ4 פר6 / מיד] לית‘ נ23 פר6 למיעבד נייחא דרוחא לאבא מיד י* / מלאכים לפניו] גו‘ ו5 וגומר קר / מלאכים] לית‘ פ4 / לפניו] לפניו גו‘ פ2 לית‘ קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 / וישלח יעקב מלאכים16] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 ו6 פר6 קר י* וגו‘ פ4  41 ואמר[פר6 מ]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 קר י* / לחם] לחם וגו‘ קר  1-41 על יצר הרע אתמר[א16]] איתמר על יצר הרע ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9

דף קסו ע”ב

 1 בגין] לית‘ קמ9 / מקטרגא תדיר לגבי בני נשא] מקטרג ליה לברנש תדיר קר / בני נשא[מ]] דברנש ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 י* לברנש קר / ויצר הרע] לית‘ נ23 ו6 / איהו] ואיהו נ23 ו6 לית‘ קמ9  2 ורעותיה דבר נש] לית‘ קמ9 / דבר נש בגאותא] בגאותא דברנש ו5 נ23 פ2 / מסלסל] ומסלסל י* / שעריה[מ]] בשעריה ו5 מ7 נ23 פ2 פ4 קר י* לית‘ קמ9 א16 ו6 פר6 / וברישיה[מ קר י*]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 פ4 ברישיה קמ9 א16 ו6 פר6  3-2 דאיהו אתגאי] דאתגאי נ23  3 ההוא] לית‘ קמ9  4 דיצר הרע ולא אתגאי כלל] לית‘ קמ9 / ולא] דלא י* / ולביה ורעותיה] לית‘ קמ9 / קב”ה] דקב”ה נ23 / וכדין] לית‘ ו5 נ23 פ2 קמ9  5 ההוא] וההוא ו5 נ23 פ2 קמ9 / מתהפך] אתהפך מ7 א16 ו6 קר י* / לעבד] עבד מ7 / מתהפך לעבד לו] איהו עבד לו ו5 נ23 פ2 קמ9 / דלא] ולא נ23 / וההוא] אבל ההוא ו6  6 כד”א] לית‘ קמ9 י* / ממתכבד] ממתכבד וחסר לחם ו6 י* / כמה דאמרן] כמה דאת אמר מ7 כמה דקאמרן ו6 כדקאמר י* / דאיהו אוקיר] דאוקיר ו6  7 מסלסל] ומסלסל ו6 / אתגאי] ואתגאי ו6 י* / כד”א[פר6 מ]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 ו6 פ4 קר י* ודא א16  8 וגו‘[ו5 א16 פר6 מ]] לית‘ מ7 נ23 קמ9 ו6 פ4 קר י* גו‘ פ2 / לחם אלהיהם הם מקריבים וגו‘[א16 פר6 מ י*17]] לחם אלהיהם וגו‘ מ7 פ4 קר לית‘ נ23 קמ9 לחם אלהיהם ו5 פ2 לחם אלהיהם הם מקריבים ו6  9 (ועבד לו)[מ7 נ23 קמ9 פ4 פר6 מ קר י*]] לית‘ ו5 פ2 א16 ו6 / רוחיה] גרמיה נ23 / דעשו] עשו י* / דלבתר ליהוי] דלהוי לבתר ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 קר  10 לו] ?18 דאיצטריך דלהוי ההוא חסר לחם עבד למאן דאית ליה רוב דגן ותירוש ו5 פ2 / וישתחוו לך לאומים] לית‘ נ23 קר / לאומים] בני אמך פ4  12-10 וישלוט...עבד לו] לית‘ קמ9  11 וגו‘[א16 פר6 מ קר]] גו‘ ו5 לית‘ מ7 נ23 פ2 פ4 י* הוה כביר לאחיך ו6 / ועדיין] עדיין א16 ו6 / זמניה[מ]] מניה ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / יעקב] ליעקב קר  12 מיד] לית‘ נ23 / ההוא דאיהו מתכבד יהא עבד לו] הוה מתכביד הוה עבד לו נ23 ההוא דאיהו מתכבד וחסר לחם יהא עבד לו ו6 איהו דהוה מתכבד יהיה עבד לו פ4 קר  13-12 ההוא דאיהו...ותירוש] ההוא חסר לחם עבד כמאן דאית ביה רוב דגן ותירוש קמ9 / ההוא דאיהו...ת”ח] לית‘ ו6  13 יהא עבדא] ליהוי עבד נ23 הא עברא פר6 הוא יהא עבד י* / לההוא דיהבו ליה] למאן דאית ליה נ23 / ותירוש] תירוש ויצהר נ23  17-13 ת”ח...ויתן עז למלכו וגו‘] לית‘ קמ9  14 ליה נקלה[מ]] נקלה ו5 מ7 נ23 פ2 ו6 פ4 פר6 קר לנקלה א16 / ועקימו] עקימו פ4 פר6  15 דא] לית‘ א16 / יקטיל] קטיל א16  16 עבד] עבד יעקב ו5 נ23 פ2  17 מריביו] לית‘ קר / וגו‘19[מ7 פ2 פר6 מ קר י*20]] גו‘ ו5 לית‘ נ23 ו6 פ4 עליו בשמים ירעם וגו‘ א16 / ויתן עז למלכו] לית‘ ו6 קר / וגו‘[פ4 פר6 מ י*21]] וירם קרן משיחו גו‘ ו5 וירם קרן משיחו מ7 נ23 פ2 לית‘ א16 ו6 קר / כה תאמרון לאדני לעשו] וגו‘ קר  -17קסז ע”א 34 כה תאמרון...עשרה אינון] לית‘ קמ9  18-17 לעשו...מיד] לית‘ ו6 / כה תאמרון...עד עתה] לית‘ מ7 י* וגו‘ נ23 / כה אמר...עד עתה] גו‘ ו5 פ2  18 עם לבן גרתי ואחר עד עתה] וגו‘ פ4 קר / פתח יעקב22] פתח ו5 מ7 נ23 פ2 ו6 פ4 קר  19 עשו[י*]] לית‘ ו5 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר  20 לבתר כדקא אמרן] כדקאמר לבתר ו5 מ7 י* כדקאמרן לבתר נ23 פ2 א16 פר6 קר ליומא כתראה כדקאמרן ו6 כדקא אמרן לבתר פ4 מ / מאי חמא] מאי קא חמא ו5 נ23 פ2 ו6 פ4 קר י* מאי קאמ‘ א16  21 וכי] לית‘ פ4 פר6 / דעשו] לית‘ מ7 לעשו ו5 נ23 פ2 ו6 פר6 קר י* / (דאמר)[מ]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / מלה דא] דא מלה פר6  22 דישתזיב] משתזיב ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 י* / דהוא הוה] דהא הוה ו5 דהוה ו6 קר  23 בקוסמין] מקוסמין ו5 מ7 נ23 פ2 א16 פר6 / ואבוי דבעור הוה] והוא הוה אבוי דבעור מ7 / דכתיב[פ4 פר6 מ קר]] וכתיב ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י*  25 ביעקב] ליעקב פ2 / זיינין] זמנין ו5 מ7 נ23 פ2 י*  26 חכימין] לית‘ קר / וחרשין] חרשין קר  27 דבעי] דבעא ו6 / בחרשוי לא] ליעקב בכמה זינין הה”ד ו6 / אשתזיב] ישתזיב פ2 / מה] מאן פ4 מ / דידע] דהוה ידע מ7  28 ביה בבלעם] בבלעם ו5 מ7 פ2 א16 פ4 פר6 קר לית‘ נ23  29-28 מבורך ואשר תאר יואר] לית‘ פ4 מבורך וגו‘ קר / ואשר תאר יואר] גו‘ ו5 פ2 לית‘ ו6  29 הוו] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / דשדר] דשרי נ23  30 דזעיר הוה] לא יתבתי עמו אלא א16  31 אתאחרית] אתאחדית פר6 / דלא] לא א16 פ4  32 תרין גזרי דינין דכד] דדינוקי דינין דהא כד ו6 / תרין גזרי דינין דכד מתחברן] לית‘ פ4 פר6 / גזרי] גווני מ7 דדינוה א16 / דכד] דהא כד א16 דקא קר  33 לאבאשא] לאובדא א16 / כתיב] לית‘ ו6 / יחדו] כתי‘ ו6 וגו‘ פ4  34 אינון] לית‘ פ4 קר י* / כתרי] לית‘ ו6  35 הוה עשו] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  36 ליה מיעקב] לעשו א16 ליה לעשו ו6 ליה לעשו מיעקב י* / לב”נ] משל לברנש א16 מתל לברנש פ4  38 אנת] את מ7 / מפלוני] מפלניא י* / א”ל] א”ל סנא נ23 / לך] לי נ23  39 דקריב] דיקרב ו5 פ2 דמקרב א16 / חד] עד א16 ו6 / מייתי] מאית ו6  40 א”ל] וא”ל קר / די קריב] דיקרב ו5 מ7 פ2 קר למקריב א16 דקריב ו6 פ4 פר6 / חד חויא[מ]] חויא ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 קר י* חויא חד פר6 / דהוא] דאיהו ו5 פ2 דהוה י* / מייתי] מית ו5 ממית ו6 מייתא פ4

דף קסז ע”א

 1 ומיית] ומיתי ו5 / ההוא] לההוא פ2 / לגיון] לית‘ מ7 / ודחיל] דחיל י* / לקבליה] לגביה מ7  2 דחמא ליה] דחמא מ7 / ווי] לית‘ א16 / דהשתא] השתא ו5 פ2 א16 ו6 י*  3 אמר] אמ‘ ליה פר6 מ / הוה] דהוה י* / ליה[מ]] לית‘ ו5 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 י* / לקטלא] לקטלא בני נשא ו5 מ7 נ23 פ2 לקטלא ביה י* / לא סגיד] לא הוה סגיד מ7 לא כרע ולא סגיד י*  4 וכל כך] לית‘ מ7 ו6 וכך ו5 נ23 פ2 א16 פ4 קר י* / כרע] וכרע מ7 ו6 / לקבלי] לקבלי כל כך ו6 / לא] ולא א16 / כך] כד י*  5 אמר יעקב] יעקב אמ‘ ו5 נ23 א16 ו6 פ4 קר י* / גרתי] גרתי וגו‘ נ23 / ואחר עד עתה] וגומר י* / ואחר] לית‘ קר / עד עתה] עמיה ו6 לית‘ קר / אתאחרית עמיה] לית‘ ו6 אתאחדית עמיה פר6  6 אמר] ואמ‘ נ23 י* / ווי] לית‘ מ7 נ23 א16  7 בפומיה] בתומיה א16 / שארי] לית‘ ו6 / נפיק] ונפק ו6 / לקדמותיה] לית‘ א16 ו6 / לאתפייסא] לפייסא פ4 / עמיה] ליה פ4 / מה כתיב] לית‘ א16  8 מאוד ויצר לו] וגו‘ קר / כיון] וכיון מ7 / דקריב] דאקריב ו5 פ2 / בהדיה] לגביה מ7 להדיא פ4 / שארי] שנא ו6 / כרע וסגיד] סגיד וכרע פ4 קר  9 שבע פעמים עד גשתו עד אחיו] וגו‘ קר / עד גשתו עד אחיו] לית‘ ו6  10 לא] לא הוה קר / מה] לית‘ ו6  11 בלבן] ובלבן נ23 ו6 / כתיב] מה כתיב י*  12 ויאמר לו השמר לך] וגו‘ קר וכו‘ י*  13-12 ויאמר לו...וגו‘] לית‘ ו6 / ויאמר לו...מטוב] לית‘ פ4 / פן תדבר עם יעקב מטוב] לית‘ נ23  13 עם יעקב מטוב] לית‘ קר י* / וגו‘[נ23 פ4 קר]] עד רע ו5 מ7 פ2 א16 פר6 לית‘ ו623 מ וכו‘ י* / פן תדבר] לית‘ י* / ליעקב רעה[מ]] רעה ליעקב ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פר6 י* רע פ4 לית‘ קר  14 בחילא דגוברין] בגוברין מ7 / ביה קרבא] קרבא פ4 קרבא ביה י*  16-15 ארמי אובד אבי ובגין כך] לית‘ ו5 פ2  16 ובגין] ובגיני נ23 ו6 פר6 י* / פן תדבר] מדבר עם יעקב פ4 פן תדבר עם יעקב קר פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע י* / לעשות] לעשות עמכם רע יש לאל ידי מ7 נ23 א16 י* לית‘ ו5 פ2 לעשות עמכם רע ו6 וגו‘ יש לאל ידי קר  17 מנין] מאן קר / ידע] לית‘ נ23 / הוה] לית‘ ו5 פ2  18 וגו‘[פ4 מ קר]] לאמר וגו‘ מ7 נ23 לאמר השמר לך פן תדבר גו‘ ו5 פ2 לאמר השמר לך פן תדבר עם יעקב וגו‘ א16 לאמר ו6 י* לאמר השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע פר6 / הוא] לית‘ י*  19 לפני ה‘ אלהיך ארמי עובד אבי] לית‘ י* / ארמי עובד אבי] לית‘ ו6 קר / וגו‘[ו6 פר6 מ קר]] לית‘ מ7 נ23 א16 פ4 י* גו‘ ו5 פ2 / וענית] לית‘ פ4 פר6 קר י* / כד”א] כמו א16 לית‘ פ4  20 ברעך] ברעך שקר מ7 י* / כתיב ביה בבלעם] בבלעם כתי‘ ביה פ4 / ביה] לית‘ ו6 / ולא] לא ו6  21 הוא] הוה י*  24 בלעם] לית‘ א16 / כי] דכתי‘ כי נ23 פ2  25 בישראל] ביעקב בישראל ו6 / בעא] ובעא פר6 / לאבוהון] ליעקב ו5 מ7 נ23 פ2 ית אבא פ4 פר6 ית אבא דלהון קר / בנחשים] בלחשים ו5 פ2 / ובקסמים] וקוסמין ו6  26 סליקא] סליקו ו5 מ7 פ2 פ4 פר6 מ קר  27-26 ולא קסם בישראל] לית‘ ו6 י* וגו‘ קר  27 חרשין] דחרשין ו6 / וקוסמין] לית‘ פ4 / דקוזטפי] דקטיפי פ2 דקסטיפי ו6 דקסטופי י* / דכתרין] דכרין פ2  28 לבן] בלעם פ4 / יכיל] יכיל ליה מ7 ייכול ליה נ23  29-28 דיעקב...לאבאשא ליה] ולא סליקו בידוי לאבאשא ליה פ2  29 מונים] מונים ולא נתנו אלהי‘ להרע עמדי מ7 מונים אלא תקרי מונים אלא מינים ו6 / דכלהו עבד לבן לקבליה ולא סליקו בידוי לאבאשא ליה] לית‘ א16 / לבן] לית‘ נ23 פ4 / דכתיב] וכתי‘ א16 הה”ד י*  30 והחליף את משכרתי עשרת מונים] לית‘ א16 פ4 והחליף את משכרתי וגו‘ קר / ולא] וכתיב ולא ו6  31 כתרגום] כתרגומו מ7 א16 לית‘ ו6 / אחריהם] לית‘ ו6  32 מינים] לית‘ א16 פר6 / כמשמעו] משמע ו6 כתיב כמשמעו י* / ועשרה זינין אינון דחרשין[מ]] דעשרה אינון זינין דחרשין נ23 דעשרה זינין אינון דחרשין פ2 ו6 פ4 פר6 קר דעשרה זינין דחרשין אינון א16 זינין דאינון דחרשין י* דעשרה זינין אינון ו524 / וקוסמין] ובקוסמין י* / בכתרין] וכתרין קר י* / וכלהו עבד לקבליה] לית‘ ו6 / לקבליה] לקבליה ולא סליקו בידוי לאבאשא נ23  33 זינין] לית‘ ו6 / ומנחש] מנחש מ7 / ומכשף] לית‘ נ23 / וחובר] חובר מ7  34 אינון] זיינין אינון ו5 פ2 לית‘ ו6  35 אינון] לית‘ פ4 פר6  36 והיינו] היינו ו6 י* / בידם] לית‘ קמ9 / אתא לבן בנחש] לבן אתא בנחש קר / האי והאי] והאי והאי ו5 מ7 ו6 י* והאי נ23  37 לא סליקו] אסתליק קמ9 / ולא קסם בישראל] וג‘ קר  38 כי לא נחש בישראל] לית‘ קר / כי] דאינון בנוהי כי ו5 מ7 פ2 / כי לא נחש] לית‘ ו6 / בקדמיתא] לית‘ ו6 י* / דלבן] דיעקב דלבן פ2 לבן ו6 / ולא קסם] לית‘ ו6 / בישראל] ובישראל ו6 / לבתר] לית‘ ו6 פ4 קר י*  39-38 כי...אמר] דאינון בנות נ23 / כי לא...דבלעם] דאינון ב?25 קמ9  39 דבלעם] בלעם ו5 ו6 / תא חזי] לית‘ י* / להון] לון קר / דכל קסמין וחרשין] בכל חרשין וקסמין קר י* / וחרשין] וחרשין ונחשין ו5 נ23 פ2 קמ9 וחרשין דיליה פ4 / דבכתרין] דבסטרין ו6 לית‘ פ4 י* / דילן] לית‘ פ4  40 מקיזפא] מזקיפא מ7 / דלעילא (ותתא) מתעטרן (דהא) והוא אתקשר בהו] (ס”א דלעילא אתעטרן דהא אתקשרא בהו) קר / דלעילא] לעילא מ7 מעילא פ4 פר6 קר דעילא מ / (ותתא)[פ4 פר6 מ קר]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 י* / מתעטרן] מתחברן א16 ו6 לית‘ פ4 קר / (דהא)[מ]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / והוא] והיא נ23 קמ9 י* והא א16 ו6 לית‘ מ / והוא אתקשר בהו] ורזא בהו אתקשר פ4 קר ורזא איתקשר בהו פר6  41 ותרועת מלך בו] לית‘ קמ9 / מלך בו] וגומר י* / דלעילא] עלאה פ2

דף קסז ע”ב

 1 כלל דהא קב”ה לא אתרעי בעם ולישן אחרא דישתמש ביקריה] דהא לא בחר למנדע נ23 קמ9 / דהא קב”ה] דקב”ה פ4 / לא אתרעי בעם] לא בחר למנדע ולא איתרעי בעם ו5 מ7 פ2 / דישתמש] דישמש פ4 / בנוי] בבנוי נ23 קמ9 / ואמר] וכתי‘ פ4 קר  2-1 ואמר...מאן דאינון קדישין] לית‘ קמ9  2 דאינון] אינון ו6 קר / ישתמשון בקדושה ישראל אינון קדישין] לית‘ פ4 / ישראל אינון קדישין] לית‘ ו6  3-2 ישראל...עם אחרא] לית‘ קמ9  3 קדוש אתה] קדוש אתה לה‘ ו5 קדוש אתה לה‘ אלוהיך א16 / אתה קדוש] לית‘ ו6 / דאינון] אינון ו6 / מסאבין] לית‘ ו6 / מסאבו] מסאבא ו5 פ2 / אזדמן] יזדמן א16  4 טמא הוא] לית‘ פ4 פר6 קר / בדד ישב] לית‘ נ23 קמ9 / מחוץ למחנה מושבו] גו‘ ו5 פ2 לית‘ ו6 מחוץ למחנה וגו‘ קר / ומסאבא למסאבא] מסאבא ומסאבא א16 מסבא הוא ומסאבא קרי ו6 ומסאבא לסאבא פ4 מסאבא למסאב‘ קר י* / דכתיב] כמה דאת אמר ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9  5 יקרא] לית‘ קמ9 / כלא] דלא קמ9  6 הוא] לית‘ ו6 / דהוה[פר6 מ]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 קר י* / הוא דיליה] דיליה הוא מ7 קר  7 דקאמר] דאמר מ7 י* / דהא כתיב] לית‘ נ23 קמ9 דכתיב קר  8 כיעקב] ליעקב ו5 דיעקב נ23 פ2 א16 ו6 פ4 קר דיעקב קדישא קמ9 / למחלף] לומ‘ דאסתאב בלבן בחרשוי או שבא הוא דיליה אמ‘ ליה ר‘ יוסי אע”ג דקאמ‘ למחלף קמ9 / דמסאבא[פר6 מ]] מסאבא ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 קר י*  9 אנכי] אנא נ23 / אבל] לית‘ נ23 קמ9 / והא אוקמוה] לית‘ נ23 קמ9 ואוקמוה ו5 פ2 א16 ו6 פ4 קר י* / לומר] לית‘ י*  10 לההיא] לית‘ ו6 / לההיא ברכתא דבריך לי אבא[מ]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 לברכתא ההיא דבריך לי אבא א16 י* דברכתא ההיא דבריך לי אבא פ4 פר6 קר / דאתקיים בי] הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך בגין לך עבדך יעקב לאדני עשו ו6 מה דבריך לי אבא קמ9 / דאתקיים] דיתקיים מ7 / בי] בי מה דבירך לי אבא ו5 מ7 נ23 פ2  11 וישתחוו לך בני אמך] לית‘ קר / בגין] בגיני נ23 / ברוב] ורוב ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 ו6 י* ורב א16  12 הא לא] לא ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 / דלא אוצרנא] לאוצרא ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 לית‘ ו6 דלא צריכנא פ4 / לון] לית‘ ו6 / צאן ועבד] לית‘ ו6 קר / ועבד] ועבד ושפחה ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 פ4 / ענא] צאנא נ23 עאנא אנא פ2  13 בחקלא] בחקלא הוינא מ7 לית‘ נ23 קמ9 / השמים] השמים מעל פ4 / ומשמני הארץ] לית‘ קר / הא] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 / בי] לית‘ א16 ו6 / בגין דהא] אלא ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 דהא ו6 קר בגין פ4 / עם] דעם פ4  14 דלא] לא פ2 / הוה] הוי מ7 הות קמ9 / חדא] אפי‘ חדא ו6 / כל שכן משמני הארץ] לית‘ ו6 / בגין] לית‘ פ4  15 עמיה] עליה ו5 פ2 ליה פ4 קר / רבי אבא אמר] א”ר אבא ו5 פ2 / כתיב ביה ביעקב] ביעקב כתי‘ ו6 מה כתיב ביה ביעקב קר  16-15 איש תם יושב אהלים גבר שלים] גבר שלים איש תם יושב אהלים ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 איש תם גבר שלים א16 קר  16 יתיב] יושב אהלים א16 / בתרין] לתרין מ7 קמ9 א16 ו6 פר6 קר י* לתרי נ23 פ4  17 אמר] לית‘ ו6 / דאסתאב] לאסתאב א16 אסתאב ולא אמר דיסתאב ו6 דיסתאב פ4 / אבל על מה] לית‘ א16 / דקאמר] דאמר ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 קר י* / רבי יהודה] לית‘ פ2 / דלבוי] דלבו מ7 דלביה ו5 פ2  18 וקשוט] ועל קשוט פ2 / דכל] דכולי מ7 / ידעי עובדוי דלבן מאן אינון] ידע לבן מאן אינון עובדוי מ7 ידעי דלבן מאן אינון עובדוי נ23 ידעי בלבן מאן אינון עובדוי ו5 פ2 ידע דלבן מאן אינון עובדוי קמ9  19-18 (ס”א מניה כל עשרין שנין דהויתי עמיה)] מיניה ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  19 מקטרוגא דיליה דבעי לאובדא לי] ואנא אתגיירנא עמיה עשרין שנין ובעא לאובדא לי ו5 מ7 פ2 ואנא דנא עמיה עשרין שנין ובעא לאובדא ליה נ23 קמ9 מקטרוגא דיליה ובעא לאבדא לי א16 ו6 פ4 פר6 קר מקטרוגא דיליה י*  20-19 (ס”א ואנא יתיבנא ועבדנא עמיה עשרין שנין)[י*]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר  20 וקב”ה] ובעא לאובדא לי וקב”ה י* / וכלא הוה] לית‘ ו6 וכלא איהו פ4 פר6 / בגין] ובגין ו5 פ2 קמ9 ו6 פר6 / יסתכל] אסתכל קמ9 פ4 / ביה עשו] ביה בעשו פ4 / דאתקיימו ביה] ואתקיימו ביה פ4 פר6  21 אינון ברכאן ולא ינטר ליה דבבו] לית‘ פ4 פר6 / דבבו] דבבו וכולא הוא ו6 / וגו‘[קמ9 פר6 מ]] וכו‘ מ7 לית‘ ו5 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 קר י*  22 תמים תהיה עם ה‘ אלוהיך] לית‘ קמ9 / יעקב] יעקב וגו‘ קר / לאמר] לית‘ קר  23-22 באנו...עמו] לית‘ ו5 פ2 ו6 קר  23 וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו] לית‘ מ7 קמ9 י* וגם הולך לקראתך נ23 וגו‘ א16 פ4 / דאמר] דאמרו ו5 פ4 / באנו] לית‘ פ4  24 הוו] הוו ליה מ7 נ23 פ4 פר6 מ קר י* הוה ליה ו5 פ2 הוי ליה קמ9 / ואי תימא] אי תימא מ7 וכי תימא נ23 / דהדר] דאהדר ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 קר  25 בארח] כאח ו5 / מתקנא] מתקן ו5 קמ9 מתתקן נ23 פ2 קשונן פ4 קשוט קר / לאו הכי] לית‘ נ23 קמ9 / עשו] הוא עשו מ7 / הרשע כדמעיקרא[קמ9 מ]] רשע כמעיקרא ו5 נ23 פ2 קר כמעיקרא א16 ו6 פר6 דמעיקרא פ4 רשע כדמעיקרא י* / וגם הולך לקראתך] לית‘ קר / ואי תימא] דאי תימא מ7 / דאיהו] לית‘ נ23 קמ9  26-25 דאיהו בלחודוי אזיל] דאיהו אזיל בלחודוי פ4 אזיל בלחודוי קר  26 בלחודוי] יחידאי יחיד‘ ו5 מ7 נ23 יחידא פ2 יחידאי קמ9 / לאו אלא[מ]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 קר י* / ארבע] וארבע ו5 מ7 קמ9 פ4 י* / (אלא אינון)[א16 פ4 פר6 מ י*]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 קר אלא ו6 / אמרו ליה] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 ו6 קר  27 בצלותהון26] בצלותהון דצדיקיא מ7 י* / כדאמרינן] כדקאמרן מ7 פ2 כד קאמרו ו6 כדקא אמרן פ4 קר / דההוא] בההוא קמ9 ההוא י* / מלאכא] לית‘ ו5  28 דישראל] דצדיקייא פ4 קר / סנדלפון שמיה[מ]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 פ4 פר6 קר סנדלפון י* / אינון] אלין נ23 / ועביד] עביד קמ9 / מנייהו] לון ו5 מ7 פ2 לן קמ9 מנהון פ4 קר י* / לחיי העולמים] ושוי ברישיה דחי העולמי‘ מ7 ושויא ברישיה דחי העולמים נ23 ושויה ברישיה דחי העולמים ו5 פ2 ושוי לון ברישיה דחי עולמים קמ9 אל חי עלמא א16 / ואוקמוה] לית‘ י*  31-28 ואוקמוה...מאריהון] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 מ קר  29 בהו] תדיר בהו י* / ואתעבדן] ואתעבידו ו5 מ7 נ23 / לאתעטרא] לאעטרא י* / לקב”ה] קב”ה ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9  30 אתיין עמיה] עמיה אתיין פ2 / על זכותייהו] על דא ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 י*  31-30 על צלותהון] בצלותהון ו5 מ7 נ23 פ2 קמ9 י*  31 קב”ה] דקב”ה נ23 / ומתעטר] ואיהו מתעטר פ4 ואתעטר קר  -31קמט ע”א 38 ות”ח...בקרוב)] לית‘ קמ9  32 בההוא] בההיא פ4 קר / דסלקא] לסלקא פ4 / דאתכלילת] דכלילא ו5 פ2 א16 ו6 / מכמה] בכמה ו5 נ23 פ2 א16 י*  33 דצדיק] לית‘ פ4 / חי] דחי פ4 / איהי] איהו י*  34 איהי] איהו י* / אלא] לית‘ נ23 / חד] אחד פ4 פר6 / איהו] איהי ו5 נ23 פ2 ו6 פ4 פר6 קר היא י* / לאתקבלא] לקבלא פ4 לית‘ פ4 / (אלא בצלותא)[מ י*]] לית‘ ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 / כצלותא] לית‘ מ י*  35-34 לאו איהו מתתקנא לאתקבלא (אלא בצלותא) כצלותא דסגיאין] (ס”א לאו איהי אלא מתקנא בצלותא דסגיאין) מתקנא לקבלא כצלותא דרבים קר  35 דסגיאין] דרכים פ4 / ות”ח] ת”ח א16 פ4 קר לית‘ ו6 / יעקב] ויעקב ו627 / קב”ה] לקב”ה פ4 פר6 קר

1 הטקסט איננו מצוי בכתב היד.

2 הטקסט איננו מצוי בכתב היד.

3 צילום כתב היד המצוי אצלי מתחיל בדף קסו ע”א שורה 9.

4 המילה לא לגמרי ברורה.

5 בכתב יד פר6 כתב היד משובש בדיוק במקום בו היתה אמורה להיות המילה ’סביב‘ לפי המקום שתופסת המילה נראה שהיא כן מופיעה שם תחת הכתם.

6 מילה לא ברורה.

7 ראה ההערה הבאה - כך גם קורה ב-ו5.

8 מ7 קופץ מן הדומה אל הדומה מן המילה ’קדישין‘ בסוף שורה 17 אל המילה ’קדישין‘ בסוף שורה 18.

9 גם ב-נ23 קיים אותו הדילוג כמו ב-מ7.

10 גם ב-פ2 קיים אותו הדילוג כמו ב-מ7 ו-נ23.

11 כנ”ל.

12 כנ”ל.

13 כנ”ל.

14 כנ”ל.

15 נ23 מדלג מעל טקסט זה דילוג מן הדומה אל הדומה.

16 השני בשורה.

17 וגומר.

18 מילה לא ברורה.

19 הראשון בשורה.

20 וגומ‘.

21 וגומר.

22 פר6 משובש פה ואי אפשר לדעת מה מצוי מתחת לכתם.

23 מדלג מעליו.

24 קופץ מהדומה לדומה לשורה 33 מהמילה אינון למילה אינון.

25 מילה לא ברורה.

26 השני בשורה.

27 הראשון בשורה.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]