THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Va-Yishlah 176a -177b

ספר הזוהר - פרשת וישלח יעקב

כה”י: א21, א16, ו5, ו6, ו7, ו162, ט13, ל2, מ7, נ23, פ24, פ4, פר6, קמ95, ר1, ו56

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

י - פירוש ”אור יקר” לרמ”ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר‘ אברהם גלאנטי (ס‘ אור החמה) / כ - ס‘ כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל - ס‘ אור הלבנה לר‘ אברהם אזולאי / ממ - ס‘ מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צבי רובין) / ר* (חילופין של רובין)

ז - ס‘ הזהר של מרגליות

דף קעו ע”א (12) - דף קעז ע”ב (35)

 12 ואמר[מ7 מ]] לית‘ נ23 פ2 א16 פ4 פר6 קר י*  14-13 לכל ישראל ואת אשר ישכבון את הנשים הצובאות פתח אוהל מועד] לית‘ קר  14 וכי] לית‘ י* / דכהני] כי כהני א16 כהני פ4 / דיעבדון] יעבדון מ7 נ23 א16 י* / עבידתא] עיבידתא מ7 בעובידתא א16 / והא] דהא מ7 / מקדמת] מן קדמת מ7 / ופרישת] ופירש א16 פ4 פר6 י* ופריש‘ קר  15 אורייתא] באוריתא פ4 דהא אורייתא הוה פר6 / מנחת] לית‘ מ7 נ23  16 וגו‘[מ7 נ23 א16 פ4 פר6 מ קר]] לית‘ י* / וכתיב] לית‘ מ7  17 לצלות לכהן וגו‘[א16 פר6 מ קר]] וכו‘ מ7 וגו‘ נ23 לצלות הכהן וגו‘ פ4 לצלות לכהן י* / וכתיב] לית‘ פ4 פר6 קר  18 ואמר לו] לא מ7 א16 לא לא נ23 ואמר לא פ4 פר6 ויאמר לא י*  19 מאוד] לית‘ מ7 נ23 פ4 / וגו‘[פר6 מ קר]] לית‘ מ7 נ23 א16 פ4 י* / מאינון חולקין] מחולקהון א16 / להו] להון י*  20 דהוה] דהוו א16 / קליל קרבנא] קרבנא קליל מ7 / אמר] איתאמר מ7 אתאמר נ23 / את] לית‘ מ7 נ23  21 (אלא)[מ7 נ23 א16 פ4 פר6 מ קר י*]] / עבדו] עברין מ7 עבדין נ23 עבדי א16 פ4 פר6 מ קר י* / דא] דא דהא נ23 / כ”ש] וכ”ש קר / באתרא] באתר א16  22 כל ישראל] ישראל א16 י* / להון] לון מ7 נ23 פ4 קר להו א16 י* / דהוו מעכבי] דמעכבי י* / לון] להו מ7 נ23 י*  23 בידהון] בידון מ7 נ23 א16 פ4 פר6 י* בידיהון קר / דקורבניא] דקרבנין מ7 נ23 א16 פ4 קר י* דקורבין פר6  24 מייתין] מייתן מ7 נ23 פר6 מתיאן א16 מייתי פ4 / למיטל] למיכל פ4 י* / מעכבין לון] מעכבי להו מ7 מעכבי לון א16  25 ובגין כך] לית‘ א16 / אינון] אלין מ7 י* ואינון א16 / הוו] אינון פר6 / תמן] תמן ולא עבדוי א16 / את] לית‘ מ7  26 כדקאמרן] כדאמרן פ4  27 בגין] לית‘ י* / שמושא דמצוה] שמושא שמצוה גרים לאסתלק שכינתא מעלמא נ23 שמושא דמצוה אתחשב ליה קא איהו שכיב עמה א16 / הוא] איהו א16  28 עבידתא] עובדא מ7 נ23 עיבידא פר6 עבירה י* / דבכל] בכל י* / אתר] אתרא י* / דשמושא] דבשמושא פר6  29-28 דא דבכל...ההוא אתר] לית‘ פ4  29 אתר] אתרא נ23 י* / דגרים] גרים מ7 א16 / לעכבא] לאעכבא מ7 עכובא א16 / שמושא] לית‘ א16  30 גרים] דא גרים א16 / דיסתלק] לאסתלקא מ7 נ23 דאסתלק י* / מעלמא] מן עלמא פ4 / כתיב] לית‘ מ7  31 ובגין דא] ובגין כך מ7 נ23 ועל דא א16 / כתיב] לית‘ מ7  32-31 פלגש אביו וישמע ישראל] וגו‘ קר  32 וישמע ישראל] וגו‘ א16 לית‘ י* / ולא גרע] לא גרע נ23 א16 פ4 פר6 י*  33 דלהון] לית‘ א16  34-33 ולבתר יעקב דכתיב וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שני עשר] ולבסוף ויהיו בני יעקב נ23  34 ישראל] יש‘ ולבתר קר / שנים עשר] לית‘ פ4 י*  35 ולא יתיר] לית‘ פ4 פר6 / בעי] בעא י*  36 אנן] א(י)נ(ו)ן י* / בעי] בעא י*  37 ההוא שמושא] תמן ההוא שמושא מ7 נ23  39 נהרי] טורי מ7 / אפרסמונא] דאפרסמונא נ23 י* / דכיא] לית‘ א16 / אלין] אינון מ7 נ23  40 אתתקנת] אתדבקת מ7 אתקנת פ4 / ועביד] ועבידת י*

דף קעו ע”ב

 1 אתחזיין] אתחזון מ7 נ23 / לאסתכלא] לאסתלקא מ7 נ23 א16 פ4 פר6 י*  2 דאילו] ואלו י* / עבד] לא עבד פר6 / ייתי] עייל קר / במניינא] בחושבנא פ4 קר / דאתנטיל] ואתנטיל פ4 דנטיל י*  3 בכורתיה] בכירותיה מ7 בכרותא נ23 בכרותיה א16 י* בכירותי פ4 / ואתיהיב ליוסף] לית‘ מ7  4 להוא שמיה] ליהוי שמא נ23 מ לההוא שמיה פר6 להוי שמיה י*  5 דאלהא] דקב”ה נ23 א16 פ4 פר6 מ י* / די כל] דכל י* / מעבדוהי] מעבדוי פ4  6 דבר נש] דברנש נ23 א16 י*  7-6 דהא כל מאי (מאן)] דכל מה מ7 נ23 דהא כל מה א16 י* דהא כל מאן פ4 פר6 מ קר  7 דאיהו עביד] דאיהו פ4 דעביד י* / דקב”ה] קב”ה מ7 נ23 א16 פ4 פר6 קר י*  8-7 יעקב בשעתא] בשעתא דיעקב נ23  8 דעאל] עאל נ23  9 וטפה קדמאה[מ]] ומההיא טפה קדמאה מ7 ומההוא טפה קדמאה נ23 א16 פ4 פר6 קר י* / לאה] לית‘ פר6  10 דהא אלמלא] דאלמלא א16 / לא יסתליק] לה אסתליק מ7 לא אסתלק נ23 י* ליה יסתלק א16 לא אסתליק פ4 / ראובן] לית‘ א16 פ4 פר6 י*  11 אסתלק] יסתלק א16 / שמיה] בשמא מ7 נ23 י* שמא א16 פ4 / ועם כל דא] עכ”ד י* / אהדר] אהדרה א16 / עובדא] לעובדא עובדא פר6  12 כמה] היינו י* / אתהדרת] אהדרת י*  13 דהא] בההיא מ7 דההוא א16 דההיא י* / בכורתיה] בכירותא א16 קר י* בכרותי פ4 / אהדרת] אתהדרת פ4 קר / אתר] אתרא מ7 נ23 אחר א16 / הות] הוה מ7 א16  14 באתריה] לאתריה מ7 נ23 / כלהו] כולא מ7  15-14 רבי חזקיה אשכחיה יומא חד לרבי יוסי] ר‘ חזקיה לר‘ יוסי יומא חד א16 ר‘ חזקיה אשכחיה יומא חזי לר‘ יוסי קר  15 דהוה] לית‘ מ7 נ23 / מסטמיט[נ237 פ4 פר6 מ י*]] מחמיט מ7 מסטמט א16 מסתמיט קר / ספסינא[מ]] שספניא מ7 אספניא נ23 מפונא א16 סוספינא פ4 קר סספינא פר6 סמפונא י*  16 קטורא דתננא] תננא דקטורא י* / דקרבנא] לית‘ פ4 / דהוה] דהוו מ7 נ23 פ4 פר6 מ י* / סליק] סלקי מ7 נ23 פר6 מ י*  17 מדבחא] מזבחא א16 / הוה] דהוה י* / כי האי] כהאי מ7 נ23 בהאי י* / לא שריא רוגזא] לאשראה א16 לא שרא רוגזא פ4 פר6 י*  18 אתגלי] איתגלו מ7 נ23 פר6 אתגלו א16 פ4 קר י*  19 מי זאת עולה] לית‘ א16 פ4 / בזמנא] בחד זמנא פר6  20 אזלי] ישראל מ7 ישראל אזלי א16 י* / ואינהו] ואינון מ7 נ23 א16 י* ואיהו פ4 / הוו] לית‘ מ7 הוה פ4 / אבתרה] בתרה מ7 נ23 בתריה א16 י*  22-21 לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם] לית‘ מ7 נ23 פ4 / ולילה בעמוד אש להאיר להם] לית‘ א16 י*  22 וגו‘[א16 פ4 פר6 מ קר י*]] לית‘ מ7 נ23  23 אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר] לית‘ פ4 אהבת כלולותיך קר י* / וגו‘[א16 פ4 פר6 מ קר8 י*]] לית‘ מ7 נ23 / הות] הוה מ7 נ23 א16 פ4 פר6  24 יקר] יקרא מ7 פ4 / בהדה] בהדי מ7 / הוה שכינתא] שכנתא הות א16 / הוו] כולהו הוו י* / כמה דכתיב] כדכתי‘ א16  25 ואחרי כן יסעו בני ישראל] לית‘ א16 / וגו‘[א16 מ]] לית‘ מ7 נ23 י* בכל מסעיהם פר6 בכל מסעיהם וגו‘ קר / איהי] איהו פר6  26 סלקא] סליק מ7 הות סלקא א16 לית‘ פר6 / עד] לית‘ פ4 פר6 / ואמרי] לית‘ מ7 נ23 א16  27 אתחזיא] אזלא אתחזייא פ4  28 דאדליק] דא דליק מ7 / ויצחק] ליצחק מ7 נ23 א16 פ4 פר6 י* יצחק מ קר / בריה] בידיה י* / בה] בהו נ23 בכולא י* / ולא אעדי] לא אעדי נ23 / אתאחדת] אתאחד9א מ7 אתחדא נ23 אתאחד א16 י* אתאחדית מ  29 נורא] נהורא פ4 פר6 מ קר / בגווה] בגויה מ7 / עננא] לית‘ מ7 נ23 י* / (נ”א תננא)[נ23 י*]] לית‘ פ4 פר6 מ קר  30-29 נורא בגווה...אחרנין] לית‘ א16  30 מקטרת] מקוטרת נ23 / מתקטרא] מתקשרא מ7 נ23 / עננא דיצחק] עננא ליצחק מ7 ועננא דיצחק י*  31 דא יוסף] יוסף י*  32 לגביה אמאי] לגבי ארונא דסהדותא אמאי א16 / בגין] לית‘ א16 פ4 פר6 קר י* / לאחוי] אחוי א16 / לגביה דאבוי] לאבוי מ7 לגבי אבוי נ23 לגבי דאבוה א16 לגבי‘ דאבוה י*  33 קטירי דקוסטרי[פ4 פר6 מ קר]] קטורי דקיסתי מ7 קטורי דקוסרוי נ23 קטירי דקוסרי א16 י* / ואבקי] ודאבקי מ7 / דפולמי] דכולמי א16 דעלמא {ס”א דפולטי} קר  34 בגין] לית‘ מ7 נ23 א16 פ4 פר6 / פקודי] פקודוי מ7 פוקודי נ23  35 אורייתא] דאורייתא מ7 פר6 י* / קדישא] קיימא קדישא פ4 קר / מתקטרא] מתקטרת א16 מתקשרא י*  36-35 באברהם יצחק ויעקב] באבהן קר  36 יצחק ויעקב] ויצחק יעקב נ23 פ4 פר6 ויצחק ויעקב א16 י* / להו] להוי מ7  37 דמאתר דנהרא] דמאתרא מ7 דמאתרא דנהרא נ23 דמאתר נהירא פ4 פר6 דמאתר נהורא קר  38 אשתקייא] אתשקייא א16 פ4 אשתקי י* / כל אנפין] דכל אנפין א16 כל אפין פ4 / בארעא והוו] לית‘ נ23 בארעא קדישא והוו א16  39 מתקרבין] מתקרבאן מ7 מתקרבן נ23 מתדבקי פ4 / קב”ה] דקב”ה קר / וכד קרבנא] וכל קורבנא א16  40 סליק] סלקא מ7 נ23 א16 פ4 פר6 קר י* / בארח] באורחא פר6 באורח י*

דף קעז ע”א

 1 בוצינא] בוסמא א16 בוסינא פר6 / דאתחזיא] דאיתחזרא א16 דאתחזי פ4 דאיתחזי פר6 / ובוצינין] ובוסינין נ23 א16 פ4 פר6 קר / ומיומא] מן יומא מ7 נ23 מיומא א16 פ4 פר6 מ קר  2 בי מקדשא] בי מקדשא ואילך נ23 / ביה] ליה פר6 / ורוגזא] ואגחא פר6  3 חדוה] חדוא מ7 פ4 חדווא א16 י* / ומתתא] ותתא פ4  4 דטעוון] טעוון מ7 נ23 פ4 פר6 לית‘ מ אחרא ברשו טעוון י* / קרא דכתיב] לית‘ א16  6 מאי מרוב כל] לית‘ מ7 נ23 י* / הכא מרוב כל] הכא רוב נ23 כתי‘ הכא מרוב כל א16 / והתם] וכתי‘ התם א16 / בחסר] מחסר פ4 / דיתער] דאיתער נ23 דאתע(ט)ר י*  7 מביני] מבין מ7  8 ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה‘ אלהיך שמה] וכו‘ מ7 ושב וקבצך מכל העמים וגו‘ נ23 קר וגו‘ א16 פ4 י*10 / וכתיב] לית‘ י*  9 בקצה השמים משם יקבצך וגו‘[מ]] בקצה השמים וכו‘ מ7 וגו‘ נ23 פ4 בקצה השמים משם יקבצך ה‘ אלהיך ומשם יקחך א16 פר6 י* בקצה השמים וגו‘ קר / בחיי] בחייו מ7 נ23 לית‘ א16 בחיוי י*  10 יצחק] דיצחק מ7 נ23 פר6 י* ביצחק א16 / לא אתמנון] דלא יתמנון א16 / בנוי דיעקב] בני יעקב מ7 דיעקב פר6 / מית] ימות מ7 א16 פ4 פר6 יימות נ23  11 אתמנון] יתמנון א16 לא יתמנון פ4 לא איתמנון פר6 / בעשו] לעשו מ7 נ23 א16 פ4 פר6 י*  12-11 ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו] וגו‘ פ4  12 ויקברו אתו עשו ויעקב בניו] לית‘ מ7 נ23 / בתריה מה כתיב] וכתיב בתריה מ7 מה כתיב בתריה פ4 קר  13 ובאחסנתיה ועדביה] ובעדביה ואחסנתיה מ7 ובעדביה ובאחסנתיה נ23 א16 ואחסנתיה ועדביה פ4 ובעדביה י*  14 דלאו] {לאו} א16  15 בחולקא] בחולקיה פ4 פר6 / דבסטר] חדא בסיטרא מ7 חדא בסטרא נ23 חד בסיטרא פ4 חד בסטרא פר6 קר די בסטר י* / דמהימנותא] מהימנותא י* / לבתר] בתר פ4 י*  16-15 דבסטר דמהימנותא עביד חושבניה לבתר דמית יצחק ואתפרש חולקיה לאתר אחרא ת”ח לבתר דמית יצחק] חד בסטרא דיצחק א16  16 ועשו] עשו א16 י* / לסטריה] לאתריה פ4 קר / מה] לית‘ י*  17 את נשיו] את בניו ואת נשיו נ23 לית‘ פ4 / וגו‘[א16 פר6 מ]] ואת בניו וילך אל ארץ מ7 וגו‘ וילך אל ארץ נ23 פ4 קר וילך אל ארץ י* / מפני יעקב] ומאן דאיהו במהימנותא עביד חושבניה ולעשו בתר דמית יצחק אתפרש לסטריה לאתר אחרא וילך אל ארץ מפני יעקב א16 / ליעקב] לית‘ קר  18 וזבין ליה] וזבין מ7 נ23 וזבין לון פ4 / חולקיה] לית‘ פ4 י* / מן מערתא] ממערתא א16 מערתא י* / ואזל] דאזל נ23  19-18 מן ארעא...ליה מכלא] לחולקיה ולעדביה ואשתאר יעקב באחסנת אבוי ועשו אז למארעא ומן מהימנותא ומחולקיה ואנח כולא ואזל א16  19 ומחולקיה] ומחולקא מ7 נ23 ומן חולקיה י* / הוה] הוי מ7 פ4 הוא נ23 / חולקיה] חולקא פ4 / דיעקב טבא] טבא דיעקב מ7 נ23 פ4  20 בכלא] מכולא מ7 לית‘ נ23 / אשתאר] ישתאר מ7 / ואתפרש] ויתפרש מ7  21-20 לחולקיה ולעדביה...ובאחסנת אבהתוי] לית‘ א16  21 אבהתוי] דאבהתוי מ7  22 חולקיה] חולקא דיליה י*  23-22 ואחסנתיה ועדבא דמהימנותא דיליה] ועדביה ואחסנתיה ומהימנותא דליה א16 ועדביה דמהימנותא דיליה פ4 ואחסנתיה ועדביה דמהימנותא דיליה פר6 קר  23 חולקיה] חולקא א16 חולקהון י* / דיעקב] דבית יעקב י* / עליה] דעלייהו י*  24 יעקב חבל נחלתו] וגו‘ פר6 קר  25-24 בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל] וגו‘ קר  25 לפני מלך מלך לבני ישראל] לית‘ פ4 / רבי ייסא] ר‘ יוסי א16 / פתח ואמר[מ]] אמר מ7 י* פתח נ23 א16 פ4 קר  26 עבד] ברא א16  27 פליגין] פליגאן מ7 נ23 פלוגן י* / לקביל] לקבל מ7  28 חזי ליה] יאות ליה מ7 חזי פ4  29-28 בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים] לית‘ מ7 בהפרידו בני אדם וגו‘ נ23 א16 קר בהפרידו בני אדם י*  29 עמים] עמים וגו‘ פ4 / רברבן] רברבי מ7 / ממנן] ממנאן מ7 לית‘ א16 פ4 קר י* / לא] לאו פר6 י* / אית] איתי א16 פ4 פר6 / בהו[מ קר]] לית‘ נ23 א16 פ4 פר6 י* / בזוי] לית‘ מ7 / קמיה] לית‘ נ23 לקמיה פ4 קר / כממנא] כמה ממנא מ7 נ23 פ4 פר6  30 בגין] משום פ4 / דסטרא] דסטרי נ23 / סטרא מסאבא] סטרא דמסאבא מ7 נ23 י* / וסטרא דמסאבא] וסטרא מסאבא א16 פ4 / איהו קלנא] קלנא איהו מ7 א16 י* קלנא הוא נ23 קלנא פ4 פר6  31 מאינון] ומאינון מ7 נ23 א16 פר6 מ י* ומאנון פ4 / דבתר] דבתרי א16 / ריחיא] חיויא פ4 / סריקתא] סריקא א16 / קא אתיא] קא אתא י*  32 בגוים] וגו‘ קר / בזוי אתה מאוד] וגו‘ פ4 / מאוד] לית‘ מ7 נ23 / דכתיב] וכתיב מ קר  33-32 ועפר תאכל כל ימי חייך] וגו‘ מ7 פ4  33 כל ימי חייך] וגו‘ קר / מאד] לית‘ מ7 י* / כד”א] מה דאמר י* / ומכל חית השדה] וגו‘ פ4 / חית השדה] ? מ7  35 קפטירין] {קטירין} פ4 קנטרין פר6 / אלין וקשירין] אלין באלין בקשירן מ7 אלין וקשיראן נ23 {אלין באלין וקשירין} פ4 / דא מן דא] {דא מדא} פ4 / ומלכו] מלכו מ7 נ23 א16 פ4 פר6 / אתקשר] אתקשרי י*  36 במלכו] דא בדא במלכו נ23  37 ותלת] תלת תלת מ7 נ23 א16 פר6 ותלת תלת פ4 מ וג‘ ג‘ קר תלת י* / לההיא[מ]] לההוא נ23 א16 פ4 פר6 קר י* / ובכל] בכל מ7 נ23 פ4 פר6 י*  38 קפסורא] קפטורא מ7 נ23 י* קפס א16 / ואתמנא] ודא אתמנא א16 / בעטורא] בעטרה מ7 נ23  39 ככביא] לית‘ פ4 פר6 / כל] וכל קר / ביה] בין נ23  1-39 חד ככבא וחד מזלא וכל ככביא] חד וחד מזלא ועל רברבייא פ4 פר6

דף קעז ע”ב

 1 אינון] לית‘ פר6 / דלעילא] עילאין דלעילא מ7 נ23 / דא] לית‘ פ4 כן פר6 / כל] לית‘ פר6  2 אתעטר] אתעביד פ4 / אשתכח] תשכח מ7 נ23 א16 פ4 פר6 קר י*  3 דפוסתקא] דפוסקתא א16 פ4 דפוסקרא קר דפיסתקא (גליון: ס‘ תמקום פ‘) י* / דאתקשרא] דאתקשרו מ7 נ23 א16 פ4 מ קר י* דאיתקשרו פר6 / וסטרי] לית‘ א16 וסטרא פ4 פר6 מ בסטרא י* / דדרגי] דרגי מ7 נ23 א16 פ4 פר6 מ קר / מסאבי] מסאבא א16 פ4 פר6  4 גבורן סומקן] גבוראן סומקאן מ7 גבוראן סומקן נ23 א16 גבוראן סומאקן פר6 גבוראן סומקן י* / תליין] תלייאן נ23  5 גבורן] גבוראן מ7 נ23 א16 פר6 / ורבו רבבן] ורבוא רבוון מ7 קר ורבו רבוון נ23 ורבוא רבוואן א16 ורבוא רבבן פ4 מ י* וריבו רבוון פר6  6-5 בגוים בזוי אתה מאד כדקאמרן] בין סטרי מסאבי פ2 בגויים כדקאמרן י*  6 מאד] לית‘ פר6 / כדקאמרן] לית‘ פ4 / בארץ אדום] וגו‘ קר / בארץ(2)] לית‘ נ23 פ2 א16  7 דיליה] דלבר פ2 / דאיהו] דאיהי מ7 נ23 / דכתיב] כמה דאת אמר מ7 נ23 פ2 א16 י* כדכתי‘ פ4 / קאתו] קא אתו מ7 נ23 פ2 א16 פ4 פר6 י*  8 דרוח מסאבא] דרזא מסאבא א16 דרוח מסאבו י* / דרגין] לית‘ נ23 פ2 פר6 / דקיימין] דקאימן י* / בי תרעי] בי תרעון פ4 בתרעי י*  9 ובג”כ] בג”כ י* / דרגין] דדרגין פ2 פר6 קר י*  10 קדמאין] קדמאי פ2 / ובגין כך] בגין כך י* / דעד] דען פ2 / כען] כאן פר6 י*  11 דמלכו שמיא] מלכו דשמא נ23 מלכו שמייא פ2 דמלכו שמייא א16 פ4 / ולאתאחדא] לאתאחדא נ23 א16 פ4 לאתאחדה פ2 ולאתחדא פר6 מ / בבני ישראל] לבני ישראל פ4 פר6  12 שלימו] שלטו מ7 סלקו נ23 שלטין פ2 ישלימו א16 שלמו י* / אתער] יתער פ4 פר6 מ קר / לשלטאה] לית‘ א16 פ4 פר6 י*  13 כד”א] הה”ד א16  14 רודם] לית‘ א16 / וגו‘[נ23 פ2 פר6 מ קר]] לית‘ מ7 א16 פ4 י* / וביה] לית‘ י* / שארי] שם פ4 פר6 / באתריה] לאתריה מ7  15 בהדיה] באתריה א16 / דלא] די לא מ7 / לעלמא] לעלמין פר6 / רבי חייא] ר‘ אבא מ7 פר6 קר י* / ואמר[מ7 פר6 מ]] לית‘ נ23 א16 פ4 קר י*  24-15 רבי חייא פתח...חד] לית‘ פ2  16 וישראל] וישורון פ4  17-16 יעזרך אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו] וגו‘ קר  17 אבטח לון] דאטרח מ7 / בכמה] בכל מ7  18-17 (ד”א ל”ג בגין)[מ7 נ23 א16 פ4 פר6 מ קר י*]]  18 למזכי] למיתי א16 פ4 קר י* למייתי פר6 / דאתי] לית‘ א16 / אתרעי] בריר מ7 / לכל עם] מכל עם א16  19 לישראל] ישראל א16 פ4 י* / בלחודוי] בלחודייהו מ7 נ23 א16 פר6 קר י* בלחודיהו פ4 / אורייתא] אורייתא קדישא י* / דקשוט] קשוט פר6 / למזכי] ליזכו א16  20 דירתון] דירתין י* / ארעא(1)] אתרא פ4 פר6 / בהאי ארעא] בארעא י*  21 לעלמא] בעלמא מ7 נ23 / ארץ] ארץ וגו‘ קר  22 אתמר] אתמרן קר  23 הא] (ו)הא י* / נמי] לית‘ פ4 / אינון] באנון פ4 באינון פר6  24 חד ישורון אמאי אקרון] כחד אמאי ישורון איקרי מ7 בחד ישורון אמאי איקרי ישראל נ23 כחד ישורון אמאי יקרון א16 חד ישורון אמאי אקרי י* / בשמא דא] שמא דא נ23 א16 פ4 פר6 י* / וישורון] ישורון פ4 פר6  25 בגין] ויאמר בגין נ23 פ2 פ4 פר6 / שורה] ישורון מ7 שורא נ23 א16 / ולהאי] ושורא להאי א16  26 אינון] דאנון פ4 דאינון י* / שורין] סטרין נ23 טורין פר6 / אקרי] אקרון פ2 יקרון א16 איקרון י* / ישראל ישראל ] ישראל א16 י* / על] לית‘ י*  27 ישראל] (ישראל) י* / (ס”א ישורון)] לית‘ מ7 נ23 פ2 א16 פ4 פר6 מ קר [ישורון] י*  28 כדקא אמרן] דקאמרן מ7 פ2 א16 פ4 כדקאמרן נ23 קר דקא אמרן פר6 דקאמר י* / ואינון] וכל אינון מ7 / לחד] ליה פ2 בחדי א16  29 פקודא] פקדונא מ7 נ23  30 עליה] עלייהו פ2 / וכלא] כלא פ2 / כתיב] דכתי‘ פ2 / וכתיב] לית‘ י*  31 כל] בכל פ2 / אלין] אינון מ7 א16 אילון פר6 / דרגין] דרגין עילאין פר6 / אתמר] אוקמוה מ7 נ23 פ2 / בור”א יוצ”ר עוש”ה[מ711 פ2 פר612 מ קר]] בורא יוצר ועושה נ23 בורא יוצר עושה א16 פ4 י*  32 וכלהו] וכולא פ2 וכלא פ4 / בהו] בהון י*  -32דף קעח ע”א 30 זכאה חולקהון...משתכחין בטוריא] לית‘ פ2  33 עמין] שאר עמין מ7 נ23 פר613 י* שאר עממין א16 / עעכו”ם] לית‘ מ7 נ23 א16 פ4 פר6 י* עע”ז מ / דבכולהו] דכולהו נ23 דבכולהו עמין י*  34 בעת פקודתם יאבדו] לית‘ מ7 נ23 / מן עלמא] מעלמא נ23 א16 פ4 קר י* / וישתאר] ואשתאר מ7 נ23

1 הטקסט איננו מצוי בכתב היד.

2 הטקסט איננו מצוי בכתב היד.

3 כתב היד נקטע בדף קעב ע”ב שורה 36 אחרי המילה ’עלמא‘ לא הצלחתי לזהות עדיין את המקום שבו הוא מתחיל שוב.

4 כתב יד זה נקטע בדף קעד ע”א שורה 16 אחרי המילה ’תדיר‘ ומתחיל שוב בדף קעז ע”ב שורה 5 במילה ’הנה‘.

5 הטקסט איננו מצוי בכתב היד.

6 ו5 נקטע בדף קעג ע”א שורה 34 אחרי המילה ’שקוציהם‘ ומתחיל שוב בפרשת וישלח - עדיין לא זיהיתי את המקום שבו הוא מתחיל שוב.

7 המילה קצת מחוקה וקשה לקבוע בודאות מה כתוב שם.

8 וגומ‘.

9 לא ברור לגמרי אם אכן יש פה את האות ד‘ מפני שהמעתיק כתב אות שנראית כמו ד‘ עם קו למעלה. נראה שהוא התבלבל מפני שאין אות שניראית כמו האות אותה כתב שם.

10 וגומר.

11 מעל המילים מופיעים שלושה קווים קטנים מאונחים בצורה של משולש: שניים למטה ואחד מעל.

12 מעל המילים מופיעות שלוש נקודות בצורת משולש (נקודה אחת למעלה ושתיים מתחתיה) ולא גרשיים.

13 מעל המילים ’מכל שאר עמין‘ יש מעין קו עבה המוחק חלק מהן ומקשה על הקריאה - נראה לי שזה מה שכתוב שם.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]