THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 4 Variant Readings]

Hilufim Va-Yiggash 208a - 209b

ספר הזוהר – פרשת ויגש אליו

דף רח ע"א (שורה 19) דף רט ע"ב (שורה 10)

כתבי היד: א21, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג2 פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס3 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* - (חילופין של רובין

דף רח ע"א (שורה 19) דף רט ע"ב (שורה 10)

 20 לכל הנצבים עליו וגו'] וגו' ו5 פ2 לית' נ23 ו6 וכו' פ4 / וגו'[מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 י* ויקרא הוציאו כל איש מעלי וגו' א16 ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו ל2 פר6 מס4 / ואמר[מ קר]] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י*  20-27 צדקתו...אמר] לית' ו5 פ2  21 קרנו תרום בכבוד] וכו' נ23 וגו' ו6 / ואשליט] דאשליט ו6 / עליה] ליה מ7 נ23 ר1 פ4 לית' י*  22 דיהא] דאיהו א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / על כלא] לית' מ7 נ23 ר1 / בר נש] ברנש נ23 א16 י* / מתפרשן] מתפרשין נ23 ר1  23 ומנהון רשיעיא] מנהון רשיעייא מס4 / מנהון טפשין] ומנהון טפשין א16 / ומנהון חכימין] מנהון חכימין פ4 מס4 ומהון חכימין פר6  24 ומסכנין] מסכנין מ7 ר1 ומסכינין ו6 / בגין] לית' מ7 נ23 ר1 ו6 / למזכי(1)] לית' נ23 ו6 / עם רשיעיא] ברשיעיא ל2 / למזכי(2)] לית' נ23  25 למזכי] לית' נ23 י* / מסכנין] מסכנין וכולהו אלין באלין למזכי עתירין עם מסכנין מ7 מסכנין וכלהו אלין באלין למזכי עתירין עם מסכנין ר1 מסכנין וכולהו אלין באלין ובגין דיזכו עתירין עם מסכנין א16 מסכנין וכולהו אלין באלין י* מסכנין וכלהו אלין באלין א"ל(כצ"ל) / דהא בגין כך] לית' א16 דהא בגין דא פ4 / בר נש] ברנש נ23 א16 מס4 י* / לחיי] בהאי ל2 פ4 פר6 מס4 קר  26 דהא] לית' מ7 נ23 ר1 א16 דהאי מס4 / צדקה] הצדקה א16  27 לעלמין] לעלמא ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / דכתיב] לית' מס4 / וצדקתו] צדקתו מ7 ר1 א16 ו6 פר6 י* / לעד] לעד וגו' מ7 ר1 א16 / רבי אלעזר אמר] א"ר אלעזר א16  28 קב"ה עלמא] עלמא קב"ה ר1 / עלמא] לית' מס4 / קאים] קיים פ4 / חד] לית' מ7 ר1 / וצדיק] וצדי"ק נ23 פ4 / צדיק] צדי"ק נ23 / שמיה] שמה ו6 שמיה דכתיב וצדיק יסוד עולם י* א"ל(כצ"ל) / והאי] דהאי י* א"ל(כצ"ל) / איהו] דאיהו נ23  29 לכלא] לכולהו פר6 לכלהו קר  30 את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים] וכו' פ4 / והיה לארבעה...מהו יפרד] מהו ומשם יפרד מס4 / לארבעה] לד' קר  31 ומשקיא] דאשקיא מס4 / דההוא] בההוא ו6 / נהר] לית' ו5 פ2 / נטיל] נטל ו6 פ4 / ולבתר] לבתר ל2 פ4 פר6 מס4 / אתבדר] יתבדר נ23 אתברר מס4 (אתברך) [אתבדר] י* / לד'] לארבע מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י* / סטרין] סטרי נ23 פ4 סטר' קר / דעלמא] עלמא פ4  32 דמצפאן] לית' ו5 פ2 מצפאן מ7 נ23 ר1 מס4 / לאתשקייא] לאשתקייא נ23 א16 מס4 לאשתקיא ו6 ל2 קר לאיתקשייא פר6 / ולאתזנא מתמן] לית' נ23 ולא תזנא מתמן פ2 מתמן מס4 / כד"א] כדכתי' א16 דכתי' מס4 הה"ד י*  33 ואתה נותן להם את אכלם בעתו] לית' מ7 ר1 ו6 י* וגו' נ23 וכו' פ4 / דא צדיק] לית' מ7 נ23 דא צדי"ק פ2 פ4  34 איהי] הא ו5 פ2 איהו י* / שלים] דשלם ו6  35 עכו"ם] הרשעה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* עע"ז מ קר / איהי] איהו ו5 נ23 פ2 / בי מקדשא] בית הקדשים ו5 פ2 בקדושה {בי קדושא} מ7 בי קדושא ר1 ביה קדישא א16 בי הקדישא ו6 / כל מסכני] למסכני {כל מסכני} מ7 / דשרותא[ד"א]] דשרותהא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 לית' ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*  35-36 בגו צלא...לכלא] לית' א16 ו6  36 דשכינתא] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א"ל(נ"א) / וצדיק] וצדי"ק פ4 וצדיקא י* / איהו] הוא נ23 לית' י* / צדקה] הצדקה נ23 צדק"ה פ4 / למיחן] למיתן פ4 / לכלא] כולא פ2 / דכתיב] ההד' פ4 / לאביונים] לאביונים וגו' ו5 פ2 פר6 קר לאביונים וכו' נ23  37 בגין כך] ובגין כך מ7 נ23 י* בגין פ2 בגין כך ר1 / נטלי] נטיל מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 / לקביל[ו5 מ ד"א]] לקבלי מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* לקבלא פ2 לקיבלי ל2 פר6 / כלהו] כלא ו5 ו6 ל2 פ4 מס4 מ קר כולא פ2 א16 פר6 י* / דיהבי[ד"א]] לית' ו5 פ2 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* דיהבין מ7 נ23 ר1 / צדקה[מ7 נ23 ר1 ד"א]] לית' ו5 פ2 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*  38 לכל הנצבים] לכל הנצבים עליו מ7 נ23 פ2 ר1 מס4 לית' ו6 י* וכו' פ4 קר / דקיימי] דקיימין ו5 מ7 נ23 ר1 א16 / ולאתשקייא] ולאשקיא ל2 ולאשקייא פר6 ולשקייא מס4 ולאשתקייא קר

דף רח ע"ב

 1 בהתודע] בהתידע ו6 / בהתודע יוסף אל אחיו] וגו' קר / אל4] את ו5 מ7 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 / אחיו] {אחיו} מס4 / אתו[י* ד"א]] לית' ו5 פ2 א16 מ א"ת מ7 נ23 ר1 את ו6 ל2 פ4 פר6 קר {את} מס4 אל נ"א אתו א"ל / אחיו] אחי"ו מ7 / חיילין] וחיילין י*  2 בהו] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר י*  3 בכנ"י] כנסת ישראל ו6 / אל] את מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 קר / הוה] לית' מ7 נ23 ר1 י* א"ל(נ"א)  4 בישראל] בישראל ולא בשאר עמין ו5 פ2 / דאינון נטלי] דנטלי מ7 נ23 ר1 דאינון נטלו פ2 דאינון נטלי ליה י* / בלחודייהו] אורחייהו ל2 פר6 מס4 ארחיבו פ4 ארהייהו קר / ולא] בלא מ7 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ י* בכלא נ23 כלא ל2 קר / דעמין עעכו"ם] דשאר עמין ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* דעמין עע"ז מ  4-5 בגין כך[פר6 מס4 מ קר]] כגון ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 בגין דא א16 פ4 בגין ו6 ל2 בגיני כך י*  5 דא איהו] דא ו5 פ2 דאיהו ו6  6 חדא] בחדוא ו6 / אחי] אחיו פ2 למען אחי י* / כמה דאוקמוה] כדאוקימנא קר כמא דאוקימנא י* / דאוקמוה] דאוקימנא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 / ייסא] יוסי נ23 א16 מס4 קר / פתח] פתר ר1 פ4 א"ל(נ"א) פתח{ר} א16 פתר (ס"א סתם) קר  6-9 ורעי...ימי עולם] לית' ו5 פ2  7 ויבעי] ויכנס ויבעי ל2 / לאנקמא] לנקמא מ7 נ23 ר1 פ4 פר6 קר לינקמא א16 ו6 ל2 מס4 / נקמתא] נוקמהא מ7 נ23 ר1 נוקמתא פר6 קר י*  7-8 מעממיא עעכו"ם] משאר עמין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 קר י* משאר עמתא ל2 משאר עממיא פ4 מס4 מעממיא עע"ז מ א"ל  8 כדין] אכדין ר1 דכדין א16 ו6 ל2 פר6 קר לית' י* א"ל / כתיב] כתיב התם י* א"ל / אתי] אתו נ23 / הכא] לית' פ4  9 בהתודע יוסף אל אחיו] וגו' א16 לית' ו6 וכו' פ4 / אל אחיו] את אחיו נ23 ר1 ל2 מס4 קר / כד"א] כמ"ד מס4 / כל ימי עולם] וגו' קר  9-10 ולא יכול יוסף להתאפק] לית' פ4  10 יוסף] לית' ו6 / ואמר[מ]] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / שיר המעלות] לית' פ4  11 היושבי בשמים] וגו' קר לית' י* / ואתמר] לית' ו6 / תא חזי] תא חזי {כתיב'} מ7  11-12 האי קרא...את עיני] לית' ו5 פ2  12 עיני(1)] עיני היושבי בשמים ו6 / וכתיב] לית' פר6 מס4 קר / אל] לית' קר / ההרים אלא] אלא ההרים קר / אלא] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / ודא] דא פ2 א16 ו6 ל2 פר6 מס4  13 לאמשכא] לאתמשכא ל2 פר6 קר / מעילא5[מ7 ר1 מ י*]] מלעילא ו5 פ2 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / לתתא] ותתא ו6 פר6 קר / הרים] הרין פ4  14 ברכאן] ברכתא א16 ברכה ו6 / דאתברכא] לאתברכא נ23 ר1 א16  15 למצפי ולחכאה] למצבי ולחכאה ו5 לית' נ23 למצפה ולמחכה א16 למצפי ולזכאה (ס"א ולחכאה) קר למצפה ולחכאה י* א"ל(כצ"ל) / דנחתו] דנחתי6 נ23 פ4 קר / מתמן לתתא] לתמן ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* לתתא ל2 פ4 פר6 מס4 קר / דכל] בכל ל2 פר6 קר ב7{ד}כל פ4 / תוקפהא] תוקפ' פ2 תוקפא ר1 תוקפתא א16 תקפהא פ4  16 וחילאה] וחילהא מ7 ר1 ו6 פ4 פר6 מ קר וחילאהא פ2 / איהו] איהי ו5 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 מס4 / בגין] כדין ו6 / אפתח] אתפתח ו6 ל2 פר6 קר א"ל(כצ"ל) / מבועי] מבועיה ו5 פ2 מבועוי מ7 ר1 ו6 פ4 פר6 / דכל] וכל ו5 נ23 פ2 ר1 מס4 כל מ7 / תרעין] תרעי א"ל(כצ"ל)  16-17 וחילאה...בשמים] בשמים א16  17 כלהו] כולהון מ7 נ23 אינון פ2 כלהון ר1 / קיימי] קיימין מ7 נ23 ר1 / בשמים] בשמי קר / וכיון] כיון א16 / כל] לכל ו6 / דנפקי] דנפקין מ7 נ23 ר1 קר דעסקי דנפקי פר6 / מיובלא] מן יובלא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר / איהו] לית' י*  18 זן] אתזן י* / ואשקי] ואשתקייא א16 ואתשק ו6 ואתשקי י* / לה] לית' פ2 י* / על ידא] ע"י קר / חד] דא פ4 חי מ / וכיון] וכדין ל2 פר6 / וכיון דדא] וכדין דא (ס"א וכיון דדא) קר / לגבה] לגבי א16 לגביה ו6 י* לגבא ל2 פר6  19 אינון] דאינון ל2 / דקיימן] דקיימין מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 פ4 פר6 מ קר דקיימי א16 ו6 י* דקימין מס4 / בכל] לכל מ7 נ23 ר1 י* / לאתשקאה] לאתשקא מ7 ר1 לאשתקאה א16 ו6 לאתקיימא י* / כד"א] כמה דכתיב נ23 כמ"ד מס4  20 ולבקש מאל אכלם] לית' י* / איהי] איהו נ23 / דרזין] דירזין ו6  20-21 (ד"א ל"ג ליה)[ל2 פר6 מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* א"ל(נ"א) ד"א ג לה פ4 מס4  21 כדקא יאות וכלהו בכל דקיימין סטרין עמדי] לית' א2 מ7 נ23 ר1 כדקא יאות ו5 פ2 א16 ל2 פר6 מס4 קר י* א"ל(נ"א) כד קא יאות ו6 כדקא יאות וכלהו דקיימי בכל סטרין עמדי פ4 מ  22 בלחודייהו] בלחודהא נ23 / כד"א] כמד"א מס4 / אתו] אתי א2 אתו בהתודע יוסף מס4 / דכתיב[ל2 פר6 מס4 מ קר]] וכתיב א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* לית' א16 / ויקרא] לית' ו5 פ2 פ4 י* / מעלי] לית' נ23  22-23 ולבתר דאיהי מקבלא עדונין מבעלה] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר  23 עדונין] עדוני פ2 / אתשקיין] אשתקייאן נ23 אשתקיין מס4 י* / ואתזנו] לית' א16 ו6 / כד"א] כמ"ד מס4  24 ישברו] שברו א2 / ישברו פראים צמאם] לית' פ4 י* / פתח] פתר ר1 א16 מס4 א"ל(נ"א) / דכתיב] לית' א16 ו6 י*  24    דף רט ע"ב (32) רבי יוסי...רוח קודשא] והקל נשמע חסר וא"ו מ"ט א"ר אלעזר דא היא שכינת' דבכאת על חרוב בי מקדשא ועל גלותהון דישראל כתי' הכ' והקל נשמע וכתי' התם קול ברמה נשמע מה להלן שכינת' אף כאן שכינת' ו5 והקול נשמע חסר וא"ו מ"ט א"ר אלעזר דא היא שכ?? דבכאת על חרוב בי מוקדשא ועל גלותהון דישראל כתי' הכ' והקול וכתי' הת' קול ברמה נשמע מה להלן שכינת' אף כאן שכנת' פ2  25 יי'] ה' י* א"ל(נ"א) / [ה' אלהי]] יי' א2 נ23 ר1 א16 ו6 לית' מ7 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / הגם] וגם א16 / על] אל א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / אני] לית' ל2 אנכי מ7 / הרעות] הרעותה א2 נ23 לית' ו6  26 תרי] תרין א2 מ7 ר1 פר6 קר / הוו] דהוו ר1 / דקאמרין] דקאמרי א2 נ23 י* דקאמרו מ7 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר דקא אמרו א16 ו6 / לקביל קב"ה[מ]] כלפי מעלה א2 כלפי עילא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* לקבל קב"ה פ4 קר  26-27 לקביל קב"ה...אמר] לית' פר6 / לקביל...אמר הרעות] לית' ל2 מס4  27 הרעות(1)] הרעותה א2 / לעם הזה] לית' קר / לעם הזה...בנה] לית' פר6 / ואליהו] אליהו א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר / הרעות] הרעותה א2 נ23  28 קאמרו] קא אמרו מ7 ר1 אמרו א16 מס4 / איהו] {חדא} איהו א2 / הרעות] הרעותה א2 נ23 מס4  29 אלא] לית' א16 קר י* / לשלטאה] לשלטא נ23 קר / הרעות] הרעותה נ23  30 רשו(1)] רשות י* / לסטרא] לסטר ר1 / אחרא[פר6 מס4 מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 מס4 י* / דרע] דרע ליטול נשמת מ7 / אליהו] אליהו ע"ה ו6 אלא איהו ל2 / הרעות] הרעות להמית את בנה א2 מ7 ר1 פ4 הרעותה להמית את בנה נ23 / רשו] רשו לשלטא פר6 רשות י*  30-31 לסטרא דרע] לשלטאה לסטרא אחרא ברע קר לסטרא אחרא8 דרע מס4  31 ליטול] למיטל מס4 / דדא] דדין א2 מ7 נ23 ר1 דהאי מס4 / הרעות] הרעותה א2 נ23  31-32 הגם על האלמנה] לית' א2 מ7 נ23 ר1 הגם אל האלמנה ל2 פ4 פר6 מס4 מ הגם האלמנה קר  32 אשר אני מתגורר עמה] לית' קר י* / עמה] בה עמה א16 / ליה] לית' א16 / צויתי שם] שם צויתי א2 / אשה] לית' ל2 פר6 מס4 קר  33 ביומא] ביומי א2 מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר ביומוי ו6 י* / דכפנא] כ9פנא פ4 קר / הא] הוא נ23 לית' א16 קא ו6  34 באילנא דחיי] לית' ו6 באילנא ל2 / וגרים ליה] גרים ליה ל2 / חיים] חיי מ7 ר1 חיין י* / ולבנוי] לבנוי פר6 קר ליה ולבנוי י* / אליהו] אל אליהו א2 / אמר] קאמר א2  35 דקיים] דמיקים א2 דמקיים מ7 נ23 ר1 מס4 דקאים פר6 / זכי ליה חיים] זכי ליה חיים ולבניה בהדיה ו6 / לאתאחדא] לאיתקיימא10 לאתאחדא ר1  36 אילנא] (ב)אילנא י* / סטרא] בההוא סטרא ל2 פ4 מס4 מ דההוא סטרא פר6 קר / דאנת פקדת] דאיתפקידת פר6 דאתפקידת ל2 מס4 קר / פקדת] פקידת ר1 א16 ו6 י* דאתפקדת פ4 / לי] לית' ו6 ל2 פ4 מס4 יתי פר6 קר / בגין כך[מ]] בגין דא א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* לית' א"ל(נ"א) ג / הרעות] הרעותה א2 נ23 לית' א"ל(נ"א) ג  36-37 כך הרעות (נ"א למה הרעות)] כך הרעות (נ"א למה הרעות) ד"א למה הריעות ג / (נ"א למה הרעות)[א"ל(נ"א)]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*  37 ואי תימא] ואיתימא פר6 קר / דרע] כרע ו6 / אתעביד] אתעביד ליה מ7 איתעביד ליה ר1 / לבר נש] ליה לברנש א2 נ23 לברנש א16 י* / קב"ה] דקב"ה ו6 / בזמנא] בזמנין קר / דבר נש] דברנש א2 נ23 מס4 י*  38 תדיר] אזיל תדיר מ7 ר1 א16 / לגביה...עליה] לגביה י* / סטרא[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 האי סט' קר / לשלטאה] לשלטא נ23 לשלט' קר  38-39 תדיר...אתעברא] עליה ולא יכיל לשלטאה עליה דינא ולא סטרא דרע ובזמנא דבר נש אזיל לשמאלא נטירו דקב"ה מתעברא מס4  39 רע] סטרא דרע א16 / אתכפיא] אתרפיא ו6 איתכפייא פר6 / לשלטאה] לשלטא א2 נ23 / וכיון[מ]] כיון א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר י* / דנטירא] דנטירו א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י* / אתעברא] אתעברו11 א2 איתעבר מ7 אתעבר ר1 מתעברא א16 ו6 ל2 פר6 מתעבר' קר

דף רט ע"א

 1 ההוא] ההיא א2 / דחמי] דחמא א2 א16 דיחמי ו6  2 ואתי] ובעי פ4 / נשמתיה[ל2 פ4 מ י*]] נשמתין א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 נשמתא מס4 נשמתיה מניה קר / משה] משה רע"ה א16 ו6  3 הרעות] הרעותה נ23 / דאתיהיב] ואתיהיב א16 ו6 דאתייהיב קר אתיהיב י* / ליה] לית' א2 מ7 ר1 א16 ו6 פר6 מס4 קר י* / דרע] אחרא א2 פ4 אחרא דרע מ7 נ23 ר1 י* לית' ל2 / למהוי] ולמיהוי א2 א16 ולמהוי מ7 נ23 ר1 ו6 י*  4 הרעות] הרעותה נ23 / דהוו] לית' א2 מ7 נ23 ר1 י*  4-5 בסטרא דרע] בידי רע א2  5 דאיהו] בההוא מ7 ר1 דאיהי א16 דהוא מס4 / כל חידו] כל חד ו6 כל חירו פ4  6 משתכחן] משתכחין א2 מ7 ר1 פר6 קר משתכחי נ23 א16 ו6 י* משתכחן {וכלאן} וכלא12 מס4 / וכלא] ולא ל2 פ4 / איהו] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* איהי ל2 פ4 מ היא פר6 קר / דאמרי] {דאמרין} א2 לית' מ7 ר1 דכתי נ23 דאומרי' א16 דאמרין ו6 דאמ' קר / בשכמל"ו] ברוך שם כבודו מלכותו לעולם ועד ל2 ב"ש כ"מ ל"ו י* / בחשאי] לית' פ4 / ורזא] {ורזא} א2 / דא] לית' א16  7 בגין] לית' א"ל(כצ"ל) / (ס"א דהאי איהו יחודא) דאיהו כדין יחודא] דכדין איהו ייחודא א2 מ7 נ23 ר1 דכדין איהו גמיר ייחודא א16 דכדין איהו גזיר ייחודא ו6 י* דאיהו גזיר ייחודא ל2 איהו גזיר יחודא פ4 איהו גזיר ייחודא פר6 מס4 דאיהו גזיר יחודא מ דאיהו גזיר ייחוד קר דכדין איהו יחודא א"ל(כצ"ל) ג(ס"י) דהאי איהו יחודא ד"א / כדקא חזי] כד קא חזי א16  8 דאיהו] דאיהי ו6 דהוה מס4 / גזר] גזיר א2 מ7 נ23 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י* / גזיר] גזר א2 מ7 נ23 ר1  9 היך דחיל איהו[ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ]] איך הוא דחיל א2 היך איהו דחיל מ7 ר1 איך איהו דחיל נ23 היך דחיל הוא א16 הך דחיל איהו קר היאך דחיל איהו י* / מאיזבל] מאי זיבל ו6 מאזבל פ4 י* / דכתיב[א16 ו6 ל2 פ4 מס4 מ י*]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פר6 קר  10 את] לית' א2 / כנפש אחד מהם] וגו' קר / על נפשיה] מהם ו6 לנפשיה י*  11 בעאן] בעיין מ7 ר1 בעו ו6 / באתר] באתרא א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 / דנזקא] דנזקיה ו6 / אשתכחת (ליה)[מ]] אשתכח א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 ג אשתכח ליה ל2 מס4 שכיח קר אשתכח נ"א אשתכח ביה כצ"ל א"ל / לעינא] אוף13 לעינא א16  11-13 אשתכחת...אשתכח] אשתכח י*  12 דשמואל] דאמר שמואל ו6 / דכתיב] לית' מ7 ר1 ו6 דאמר פ4 קר / איך אלך[פ4 מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 ואיך אלך מס4 / שאול] שמואל מס4 / א"ל] אמר ליה קב"ה מ7 ר1 אמר לו א16 ו6 פר6 מס4  13 באתר דנזקא אשתכח] לית' א16 בשעתא דנזקא אשתכח פ4 באתר דנזקא אשתכח ליה לעינא מס4 באתרא דנזקא אשתכח קר / הכי] הכא א16 מס4  13-14 באתר דנזקא...למאריה] לית' א2 מ7 נ23 ר1  14 אליהו] דאליהו ל2 / בעי] בעא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / א"ל] אמ' ליה ר1 מס4 / אנא] לית' א2 נ23 ר1  15 באליהו] אליהו ל2 פ4 מס4 דאליהו פר6 קר / לא כתיב ביה] ביה לא כתיב ביה ו6 לא כתיב קר / ויירא] לית' ל2 פ4 קר / וילך] לית' פר6 / אל נפשו] לנפשו א16 ו6 את נפשו ל2 פר6 את14 {אל} נפשו מס4 אל ארצו י* / ראיה חמא] לית' א16  16 ומה] מה א16 / אלא] לית' נ23 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / חמא(2)] חמא ולא חמא ל2 פ4 מס4 קר חמא ולא חמה פר6 לית' י* / אזל[מ י*]] אזיל א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר הוה אזיל מס4 / בתריה[מ]] אבתריה א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* אבתרי קר / המות] לית' א16 ו6 / אתמסר] אתמסיר מ7  17 וילך אל נפשו(1)] וילך לנפשו א16 וילך את נפשו ל2 וילך את15 {אל} נפשו מס4 וילך לו אל נפשו י* / מאי וילך אל נפשו] {מאי וילך אל נפשו} א2 לית' נ23 מאי וילך לנפשו א16 ומאי וילך את נפשו ל2 ומאי וילך אל נפשו פ4 פר6 קר ומאי וילך {אל} את16 נפשו מס4 / אזל] אלא אזיל א2 מ7 נ23 ר1 אזיל א16 ו6  18 דחיי] די חיי ו6 / כלהו] הוא ל2 כולא הוא פר6 הא מס4 כלא הוא קר / את נפשו] אל {את} נפשו ר1 / אל נפשו] לנפשו נ23 את נפשו ל2 פ4 / דא] לית' ל2 פ4 מס4  19 דאמר] ויאמר ו6 / כלהו] כלא הוא ל2 כולא פר6 כלא מס4 קר / נפקי] נפקין א2 / נהר] אתר א16 ו6 י* / ונפיק] ונגיד מ7 / וכלהו] וכלא איהו ל2 פ4 מס4 קר וכולא איהו פר6  20 נקיט] נפיק א16 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / ההוא] ההיא נ23 מההוא פ4 קר דהא מס4 / דחייא] דחיי א2 מ7 נ23 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / כלהו] וכולהו ל2 פר6 וכלהו פ4 מס4 וכלהו קר / בתיאובתא] בתיובתא נ23  20-21 דכורא...דדכורא] דכורא ו6  21 דנוקבא] נוקבא א16 / לגבי] לגביה ל2 / נפקא] נפקין ל2 נפקי פ4 מס4 / ברעותא] ברעיתא א2 לית' מ7 ר1 מן רעותא ו6 דרעותא ל2  22 נשמתין] נשמתי מס4 / בקיומא יתיר] דקיומא תדיר ל2 פ4 מס4 / ורעו] ורעותא א2 וריעו י* / דאילנא דחייא] דאילנא דחיי א2 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* באילנא דחיי מ7  23 בגין דהוה] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / מההוא] מההיא פ4 / מבר נש] מברנש א2 נ23 א16 י* / אתקיים] יתקיים נ23 / ובגין כך] ועל דא פ4 / אל נפשו כתיב[מ]] כתיב אל נפשו א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י*  24 את נפשו(1)] אל נפשו ל2 / את נפשו(2)] נפשו מ7 לית' ו6 / דא] לית' ו6 / היא] הוא ל2 פ4 פר6 מס4 קר / נוקבא] דנוקבא י* / ואי תימא] דאיתמר נ23 ואיתימ' א16 ואיתימא פר6 / ואל] אל נ23 א16 ו6 מס4 י*  25 כללא...אמר] {כללא דדכר ונוקבא כד איהו גו דכורא כדין אל האשה אמר} א2 לית' נ23 פר6 / כד] כדין פ4 כדין (ס"א כד) קר / היא] איהו מ7 ר1 איהי א16 ו6 י* / בגו] גו מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 קר י* / כדין] וכדין קר / ואל] אל מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 קר י* / את האשה] אל האשה פר6 קר  25-27 את האשה...כלילו דדכורא] ואי תימא אל האשה אמר את האשה דא היא נוקבא בלחודהא א2  26 ולא] כלא א16 דלא ו6 בלא י* / כלילו] בכלילו מס4 כללא י* / כגוונא דא] כגוונא {דא} מס4 / בלחודוי] בלחודוהי פר6 / את נפשו] אתנפשו קר  26-27 ולא כלילו...ולא כלילו דדכורא] לית' מ7 ר1  27 ולא כלילו דדכורא] לית' א16 ו6 ל2 פר6 מס4 בלא כללא דדכורא י* / מסטרא דדכורא] בסטרא דדכורא א2 נ23 א16 י* בסטרא מ7 ?סטרא ר1 אסטרא דדכורא ל2 סטרא דדכורא פ4 / עלמא] עלמא ובגין דאיהו אסטרא דדכורא יתיר מכל בני עלמא קר  28 אתקיים] איתקיים נ23 יתקיים מס4 אתקיים יתיר י* / בקיומיה] בקיומי א16 בקיומא פ4 / יתיר] תדיר מס4 לית' י* / כשאר] כאורח ?כל א2 כאורח כל מ7 נ23 ר1 כאורחא דשאר י* / דכלא] דכללא מ7 ר1 / מאילנא] מן אילנא י*  28-30 יתיר...מה] לית' א16 ו6  29 עפרא] עפר א2 מ7 ר1 מ / לעילא] לעילא לעילא י* / כל בני עלמא] כל ארעא מ7 ר1 בני עלמא י*  30 השמים] השמימה א2 י* / וגו'[א16 ל2 פר6 מ קר]] לית' א2 מ7 ר1 ו6 מס4 י* וכו' פ4  30-33 תא חזי...אתעבידן] {ת"ח מה כתיב' והנה רכב אש וסוס אש גו' דהא כדין אתפשט גופא מרוח' ואסתלק דלא כדאר אורח ???? ואשתאר עליה קדיש' כשאר קדישי עליוני' ועבד שליחות' בעלמ' והא אוקמוה דניסין דעבד קב"ה על ידה אתעביד?} נ23  31 גופא מן רוחא] רוחא מן גופא מס4 י* א"ל(נ"א) / דלא17] דלאו א2 מ7 ר1 א16 לאו י* / כשאר ארח] ארח כשאר א"ל(נ"א) / בני] לית' א2 ר1  32 עלמא] ארעא א2 מ7 ר1 / ואשתאר] וישתאר ר1 / עליונין] עליונים א2 א16 עליוני' ו6 עילאין פ4  33 דעבד] דעביד מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 מ קר י* / בעלמא] לית' א2 מס4 / ידיה] ידוי א16 ידא ל2 ידי מס4 / אתעבידן] אתעבידו א2 מ7 ר1 י* אתעביד א16 ו6 ל2 פ4 מס4 קר איתעביד פר6 / ותא חזי[מ]] תא חזי א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 קר י*  34 את נפשו] אל נפשו למות מ7 ר1 י* / פתר ר1 פ4 / אל נפשו] לנפשו ר1 / כמה דאתמר] כמא דכתי' י* / בקיומא] לקיומא א2 מ7 נ23 ר1  35 למות[ו6 מ]] למותא א2 מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 מס4 למיתא פר6 למיתה קר / מותא] למותא ל2 פ4 / עליה] עלוי א2 מ7 נ23 ר1 ל2 פר6 מס4 קר / כמה דכתיב] כמד? א2 כמה דאת אמר מ7 ר1 כמד"א נ23 ? דאתמר דכתי' ו6  36 ועמדת] והעמדת א16 / בהר] בהר יי' מ7 ר1 בהר וגו' נ23 א16 בהר בגו ו6 לית' ל2 פ4 וגו' פר6 קר / בתריה] לית' א2 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / ה'] יי' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / האש] האש וגו' קר  37 הוא] ההוא פר6 קר / נפקין] נפקו א16 נפיק ו6 נפקי פ4 מס4 י*  38 כשמוע] כשמועא נ23 / אליהו] לית' נ23 / פניו] לית' א2 לפניו ו6 / אליו קול] לאליו קול מה לך פה אליהו א2 קול אליו מה לך פה אליהו מ7 קול אליו פר6 מס4 / ויאמר] לית' נ23 ר1  38-39 והנה...קנאתי] וגו' קר  39 קנא קנאתי] קנא קנאתי לה' י* / א"ל] אמ' ליה ר1 ל2 אמ' לי מס4 / מתי] אימתי א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 / אתה] את א2 פ4 אנת א16 ל2 פר6 מס4 / מקנא] מקנאה א16 ו6 ל2 פר6 / טרקת[נ23 ר1 י* א"ל(כצ"ל)]] ערקת מ7 טרקא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / גלא] גלי נ23

דף רט ע"ב

 1 יכיל] ייכול י* / לשלטאה בך מותא לעלמא ועלמא] לשלטאה בך מיתא לעלמא ועלמא א2 לשלטאה בך מותא ועלמא מ7 ל2 מס4 לשלטא בך מותא ועלמא נ23 לשלטא בך מותא עלמא ליה א16 לשלטאה בקדמיתא עלמא ו6 לשלטאה מותא בך ועלמא פ4 מותא לשלטאה בך ועלמא פר6 קר לשלטאה בך מותא לעלמין ועלמא י* / לא] אנת א16 / למסבלך] למיתב א16 למסב לך ו6 למסבל לך י* / בני (נשא)[א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*]] / א"ל] אמ' ליה ל2  2 עזבו] עברו י* / וגו'[א16 ל2 פר6 מ18 קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 מס4 י* / דבכל] בכל ו6 דכל י* / אתר] את קר / דבני (נשא)[ל2 פ4 מ]] לית' א2 דבני מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 מס4 קר י* א"ל(כצ"ל) ד"א ג / יקיימו[פר6 קר]] יקיימון א2 מ7 נ23 ר1 מס4 א"ל(כצ"ל) ג קיימון א16 דקיימו ו6 יתקיימו ל2 פ4 מ קיימין ויקיימו י* / קיים] קיימא א2  3 תהא] תיתי ו6 תהוי י* / זמין] זמן ו6  3-4 (ד"א והא אתמר בגין כך מתקנין כרסייא לאליהו דאיהו זמין תמן)] והא איתמר דבגין כך מתקנין כורסיא לאליהו דאיהו זמין תמן א2 מ7 ר1 והא איתמ' דבגין כך מתקנין כורסייא לאליהו דאיהו זמין תמן נ23 לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר והא אתמר דבגין כך מתקנין כורסייא לאליהו דאיהו זמין תמן י* והא אתמר בג"כ מתקנין כורסייא לאליהו דאיהו זמין תמן א"ל(כצ"ל) והא אתמר ובגין כך מתקנין כרסייא לאליהו דאיהו זמין תמן ד"א  4 ההיא[מ]] ההוא א2 מ7 נ23 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י*  5 אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו] וכו' פ4 / וכל הפה אשר לא נשק לו] לית' א2 מ7 ו6 י* וגו' נ23 קר וכו' ר1 / אמר ליה] אמר מ7 ר1 / קב"ה] הכ"ה ר1 לית' ל2 פ4 מס4  6 מכאן...בני (נשא)] לך שוב לדרכך דמשק וכו' א16 / ולהלאה] ולהלא א2 נ23 ו6 ל2 פר6 מס4 והלאה מ7 ר1 / דלא] לא א2 מ7 נ23 / דלא יכיל עלמא] לא יכיל עלמא ר1 דארעא לא יכיל פ4 עלמא לא יכיל י* / בני (נשא)[א2 מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* א"ל(כצ"ל)]] בני ד"א  7 יהא[ל2 פ4 מס4 מ]] הא א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 קר י* א"ל(כצ"ל) / לגבי] לגביה ל2 מס4 / בני (נשא)[פ4 מ]] בני א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י* א"ל(כצ"ל) ד"א / ואת תסתלק] ואסתלק ל2 פ4 ואנת תסתלק י*  8 ות"ח] ת"ח פ4 י* / בר נש] ברנש א2 נ23 א16 י* / דמקני] דקני י* / ליה לקב"ה[פ4 מס4 י*]] לקב"ה א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 קר ליה קב"ה ל2 / יכיל] ייכל ו6  9 נשא] אנשא ל2 פ4 / ויתקיים] ואתקיים א2 מ7 נ23 ר1 ו6 פר6 קר י* / שלם] שלום א16 ו6 / כמה דאתמר[מ]] כמה דכתיב א2 מ7 נ23 ר1 קר כמא דאיתמ' א16 כמה דאיתמר ו6 כד"א ל2 פ4 כמ' דכתי פר6 כמ"ד מס4 / בפנחס] ביה בפנחס א2 פנחס ו6 / לכן אמור] לית' מ7 ר1 לכן פ4  10 נותן לו את בריתי שלום] וגו' קר / לו] לי א16

1 כתב היד מתחיל בדף רח ע"ב שורה 20 במילה 'ברזא'.

2 הפירוש של גלאנטי נפסק בדף רו ע"ב ומתחיל שוב בדף ר"ח ע"ב.

3 על פי הרשימות של רונית, שהפעם בדקתי גם את סעיפי הסולם שהם מציינים, אין בלבנת הספיר חלקים מן הסימן הזה.

4 לא ברור מה כתוב ב-פ4.

5 נ23 מדלג מעל מילה זו.

6 לא לגמרי ברור שיש שם 'י' אבל ניראה שכן בתוך האות 'ת'.

7 מעל האות 'ב' נמתח קו.

8 מעל מילה זו נמתח קו.

9 לא ברור שזו האות 'כ' – היא נראית יותר כחצי 'כ' וחצי 'ד'.

10 מעל מילה זו יש סימן קטן שרומז לנו להתעלם מן המילה.

11 לא לגמרי ברור אם כתובה שם האות 'ו' או האות 'א'.

12 מעל מילה זו נמתח קו.

13 מישהו מתח קו מעל המילה א16.

14 מעל מילה זו נמתח קו.

15 מעל מילה זו נמתח קו.

16 מעל מילה זו נמתח קו.

17 הכתב יד ו6 המילה מחוקה חלקית ואי אפשר לדעת מה היה כתוב שם.

18 וגומ'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]