THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 230b - 232a

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רל ע"ב (16) – דף רלב ע"א (10)

כתבי יד: א2, א161, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ42, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס3 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רל ע"ב (16) – דף רלב ע"א (10)

 16 ואמר] לית' י* / האזרחי] האזרחי חסדי יי' עולם אשירה וגו' קר / אבינו] לית' מ7 ר1  17 דישתמודעון] דאשתמודען א2 בגין דישתמודעון מ7 ר1 דישתמודעאן נ23 דמשתמודעון פ4 דאשתמודעון קר דאשתמודעין י*  18 לקב"ה] לית' א2 נ23 פ4 קר י* / דקב"ה] דהוא מ7 ר1 / שליט] שליטא קר / ארעא] עלמא פ4 / ואקרי] ואיקרי א2 מ7 נ23 ר1 י* ג / בגין] לית' מ ד"א / דאתקף] דאתתקף א2 פ4 קר י* דאיתתקף מ7 ר1 דיתתקף נ23 דיתקף מ / בתקיפו] לית' נ23  18-19 ביה בקב"ה] דקב"ה קר  19 חסדי יי'] חסדי ה' י* / עולם] לית' פ2 / אשירה] אשירה וגו' ו5 פ2 אשירה לדור ודור אודיעך אמונתך בפי חסדי יי' עולם אשירה פ4 / דחסידים] דחסדים מ7 ר1 דרחמי פ4 דחסד י* / אתיין] אתיא פ2 אתי קר י* / לזמרא] לזמרא (ס"א דרחמי אתיין לזמרא) קר  20 אתכליל[מ]] אתכלילו א2 ו5 מ7 נ23 פ2 קר י* איתכלילו ר1 אתכללו פ4 / דשמאלא] שמאלא ו5 פ2 פ4 / נסי] הוא נסי קר / ובחין ליה[מ]] ואבחין ליה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 / והא אתמר] והא איתמר מ7 נ23 ר1  20-22 והא אתמר...בדינא] דישתכח בדינא ו5 פ2  21 תלתין] תלתי פ4 / ושבע] ושבעה א2 / שנין] שני פ4  22 מבעי ליה] מיבעי ליה א2 מ7 נ23 / אלא] {אלא} א2 / דישתכח] בגין דישתכח נ23 דאשתכח פ4 קר / ולאתכללא] ובגין לאתכללא קר ולאתכלא ו5  23 דישתכח שלים] דישתכח בשלים א2 בשלם נ23 דישתכח בשלימו קר י* / וע"ד] ועד"א נ23 / חסדי יי'] חסדי ה' י* / חסדי ה'4[י*]] חסדי יי' א2 מ7 ר1 פ4 מ קר  23-29 ד"א...וגו'] שמים תכין אמונתך בהם כי אמרתי עולם חסד יבנה ו5 פ2  24 חסדים] {חסדים} א2 ניסין נ23 חסדין פ4 לית' מ / אודיע] אודיעי פ4  25 אודיע אמונתך] ? נתך א2 אודיע אמונתך בפי פ4 אודיע קר י*  26 אברהם] אברה' ליה קר / ואדכר ליה] וידכר ליה מ7 ר1 / אמונתך בפי] ? א2  27 וכד...דמהימנותא] {וכד ידע רזא דמהימנותא} א2 וכד ידע רזא רזא דמהימנותא מ7 וכד יידע רזא ? פ4 וכדין מ קר  28 דעלמא] לית' א2 נ23 מ י* / אתברי] איתברי מ7 נ23 אתבני קר / ואתקיים] לית' א2 ואיתקיים נ23 ואתברי ובגיניה אתקיים עלמא קר / כי[ד"א]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 מ קר י* א"ל(נ"א)  29 וגו'[מ]] ? אמרתי עולם חסד יבנה א2 לית' מ7 ר1 וגו' כי אמרתי עולם חסד יבנה נ23 שמים בארץ אמונתך כי אמרתי עולם חסד יבנה פ4 ותו כי אמרתי עולם חסד יבנה קר י* וגו' ותו אמרתי עולם חסד יבנה א"ל(נ"א) / יכיל] ייכול ו5 פ4 יכול פ2  29-30 עד דאושיט] ?שיט א2  30 ימינא(1)] ימיניה ו5 פ2 פ4 / עליה(1)] עלייהו מ לעילא קר / לאו] לא א2 מ7 נ23 פ2 ר1 / ימינא(2)] ימיניה ו5 פ2 / עליה(2)] עלייהו ואתקיים מ / אתקיים] איתקיים נ23  31 אתברי] איתברי מ7 / והא] והאי פ4 / אוקימנא] אוקמינא ו5 פ2 / ואתמר] ? ואיתמר א2 לית' ו5 פ2 פ4 ואיתמר מ7 נ23 ר1 / בראשית] לית' פ4 / ורזא] ורזא דא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) / כללא חדא] כל? ? ו5  32 דאמרן] דקאמרן ו5 פ2 פ4 קר  32-33 מעילא לתתא] מתתא לעילא נ23  33 וקאמרינן ב'[מ]] וקאמרן בית א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 וקאמרן ב פ4 וקא אמרינן בית י* / כדקאמרינן] כדאמרן נ23 כדקאמרן פ2 כדקא אמרן פ4 כדקאמר י* / בית קדש] בית קדשי א2 א"ל(כצ"ל)  33-34 דהאי אתייהיבת (נ"א איהי בית)] דהא איהו בית א2 דהאי איהי בית ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 י* דהאי יהיבת נ23 דהאי אתייהיבת מ דהא איהי בית קר א"ל(כצ"ל) דהאי איהו בית ג  34 לההוא ראשית] להאי ראשית א2 ו5 פ2 לההיא ראשית פ4 קר י* / איהי] היא פ4 / ובהאי בי"ת] ובההיא בית א2 ובהאי ב פ4 / אתברי] איתברי מ7 אתבריא י*  35 עלמא דא] עלמא א2 פ4 קר י* עלמא דאי ר1 / אתקיים] יתקיים מ7 ר1 אתקיים מלה קר י* / בהבראם באברהם] {בהבר?ם} באברהם נ23  35-36 והא אוקמוה...חסד יבנה] דכתי' אמרתי עולם חסד יבנה והיינו אברהם דכתי' בהבראם אל תיקרי בהבראם אלא באברהם ו5 דכתי' אמרתי עולם חסד יבנה והיינו אברהם דכתי' בהבראם אל תקרי בהבראם אלא באברהם פ2  36 (ההוא עולם)[א25 מ קר]] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* ג  37 הוה ביה] ההוא הוה ביה פ4 / לקיימא] קיימא מ לאתקיימא י* א"ל(כצ"ל) / בשמאלא] איהו כשמאלא קר בשמאל י*  38 ובהנהו] ובהו א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר ג ובההוא מ י* א"ל(כצ"ל) / אתקן] אתתקן ו5 נ23 פ2 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) איתתקן מ7 ר1 / וכתיב] דכתי' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר א"ל(כצ"ל) ג / שמים תכין] לית' ו5 פ2 ושמים תכין קר  39 חסדים] חסדין א2 חסדי יי' ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 חסדים דיי' נ23 / אתקנו] אתת?נו ו5 איתתקנו מ7 ר1 אתתקנו נ23 פ2 פ4 קר א"ל(כצ"ל) אתתקן י* / דאמונה] דאמירה מ / אתקנת] אתתקנת א2 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) / תקונהא] תיקונא נ23 תקונא פ4 קר  40 מגו שמים] מגו שמים כדכתיב קר / דא הוא רזא דמהימנותא] לית' נ23 דא איהו רזא דמהימנותא י* / ד"א[מ קר י*]] ד"א דכתי בית לבריה דא א2 ד"א כרתי ברית לבחירי ו5 מ7 ר1 פ4 לית' נ23 ד"א כרת ברית לבחירי פ2 / דא איהו[מ קר י*]] דא הוא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4

דף רלא ע"א

 1 דמיניה] דמניה קר / נפקין] נפקי ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 / לכלהו] לכהו א"ל(נ"א;כצ"ל) / וכל (אינון) חיוון קדישן] ואינון קדשאן א2 וכל חיוואן קדישן ו5 וכולהו חיוון קדישן מ7 וכל אינון קדושאן נ23 וכל חיואן קדישן פ2 וכלהו חיוון קדישן ר1 וכל אינון קדישן פ4 מ וכל אינון (ס"א חיון) קדישן קר ולכל אינון קדישאן י* וכל חיוון קדישין א"ל(נ"א;כצ"ל) ג / אתברכאן] מתברכאן מ7 ר1  2 לתתאי] לתתא א2 קר / כתיב] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* / דא רזא] רזא מ7 ר1 / דאיהו] דאיהי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר  3 בצדיק] דצדיק פ2 / דלא יתבדרון] ולא {דלא} יתפרדון מ7 דלא יתפרדון פ2 ר1 פ4 קר א"ל(כצ"ל) ג / דנגידו] דכל נגידו א2 מ קר דכל נגידי י* / אתמנעו] איתמנעו מ7 אתמעט (ס"א אתמנע) קר  4 דמהימנותא] לית' ו5 / לא] {?} נ23 / אשתלים] אישתלים מ7 / עייל ליליא] עייל שמשא ליליא פ2 עיילי ליליא מ א"ל(כצ"ל) / חדוון(2)[קר י* ג]] דחוון א2 מ7 ר1 דחיוון ו5 נ23 א"ל(כצ"ל) דחיואן פ2 וחדוון מ (דחון) [חדוון] י* / עאלו] עאלין קר י*  5 קמי מלכא] קמיה מלכא נ23 ר1 פ4 י* / דחדוון] דדחוון א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 לית' קר (דדחוון) [דחדוון] י* / לא] דלא קר / אתערו] איתערו ו5 מ7 נ23 ר1 אתע?עו פ2 אתעדו חדוון קר / אבל] אלא פ2 / לבר] לבתר מ7 ר1 / ומזמרי] ומזמירי א2 / אתפליג] אתפלג ו5 נ23 פ2 פ4 איתפליג מ7  6 סלקא] סליקת קר י* / לעילא] לעיל[א] י* / אתער] איתער מ7 נ23 ר1 / חילי שמיא] חיל שמיא א2 / ואזדעזען עלאי ותתאי] ואזדעזעו עילאין ותתאין א2 ואזדעזעאן עילאין ותתאין ו5 נ23 ואיזדעזעאן עילאין ותתאין מ7 ר1 ואזדעזאן עילאין ותתאי פ2 ואזדעזען עלאין ותתאין קר ואזדעזען עילאין ותתאין י*  7 קמיה] קמי פ2 פ4 / דמתערי] דמתער א2 י* / באורייתא] באוריית' וכד מתערי ? באוריית' ו5 באוריית' וכד מתערי לתתא באורית' פ2 באוריתא וכד מתער לתתא באוריתא פ4 באוריתא וכד מתערי לתתא באוריתא קר / וכל אינון נשמתין] וכולהו נשמתהון ו5 פ2 וכל נשמתהון נ23 וכלהו נשמתין פ4 / (דעמיה) כלהו6] כולהון א2 כולהו ו5 מ7 פ2 י* לית' נ23 כלהו ר1 קר עמיה כלהו פ4 מ  8 צייתין וחדיין לההוא7[מ]] צייתין עמיה חדין א2 צייתי? ?ההוא ו5 צייתין לההוא מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 צייתין עמיה וחדאן לההוא קר צייתי עמיה חדאן לההוא י* / נייחא] נייח קר  8-9 (ס"א קמיה ואתי נייחא לכלהו נשמתין דצדיקיא עמיה) (קמיה אשתכח)] קמיה אשתכח ואית נייחא לכולהו נשמתין דצדיקייא דכולהו צייתין עמיה א2 קמיה ואית נייחא לכולהו נשמתהון דצדיקייא עמיה ו5 קמיה אישתכח ואית נייחא לכולהו נשמתהון דצדיקייא דצייתין עמיה מ7 קמיה אשתכח ואית נייח' לכלהו נשמתין דצדיקיי' דצייתין עמיה נ23 קמיה ואית נייחא לכולהו נשמתהון דצדיקיא עמיה פ2 קמיה אישתכח ואית נייחא לכלהו נשמתהון דצדיקיא דצייתין עמיה ר1 קמיה ואית נייחא לכלהו נשמתהון דצדיקיא עמיה פ4 ג עמיה קמיה אשתכח מ קמיה אשתכח קר קמיה אשתכח ואית נייחא לכולהו נשמתין דצדיקייא דצייתין עמיה י* קמיה ואית נייחא לכלהו נשמתהון דצדיקייא עמיה א"ל(כצ"ל)  9 דמיומא] דהא מיומא מ7 נ23 ר1 פ4 / דאתחריב] דאיתחרב מ7 דאתחרב נ23 ר1 / מקדשא] בי מקדשא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / לתתא] דלתתא א2 קר י* / בגו ירושלם דלעילא] לירושלם לעילא מ7 ר1 בירושלם לעילא נ23 פ4 בירושלם דלעילא קר בגו ירושלם דלעיל[א] י*  9-10 עד דיעלון ישראל לירושלם דלתתא] דלא דיעלון בגופי ירושלם דלתתא ישראל א2 עד דייעול ישראל בירושלם לתתא מ7 ר1 עד דייעלון ישראל בירושלם דלתתא נ23 עד דיעלון בירושלם לתת' פ4 עד דייעלון גו ירושלם דלתתא קר עד דייעלון ישראל בגו ירושלם דלתתא י*  9-15 בגין...יי' אלהיכם] לית' ו5 פ2  11 מזמרי] דמזמרי א2 / לבר] מלבר מ7 נ23 ר1 פ4 / פלגי ליליא] פלגי דליליא א2 פ4 פלגו דליליא מ7 נ23 ר1 / בתושבחתן] בתושבחן נ23 ר1 בתושבחאן י*  12 וכלהו חילי] וכל חילי א2 קר י* / ביממא] ביומא פ4 / דמקדשי ישראל] דישראל מקדשי מ7 נ23 ר1 פ4  13 וכדין כל חילי שמיא מקדשי שמא קדישא] וכד ישראל מקדשי לתתא כל חילי שמיא אינון מקדשי לעילא שמא קדישא א2 וכד ישראל מקדשי לתתא כולהו חילי שמיא כולהו מקדשי שמא קדישא מ7 נ23 וכד ישראל מקדשי לתתא כלהו חילי שמיא כלהו מקדשי שמא קדישא ר1 וכד ישראל מקדשי לתתא כדין כלהו מקדשי שמא קדישא פ4 וכד יש' מקדשי לתתא כל חילי שמי' מקדשי שמא קדישא קר וכד ישראל מקדשי לתתא כל חילי שמייא מקדשי שמא קדישא י* / מתקדשין] מתקדשי מ7 נ23 ר1 פ4 מקדישין (ס"א מתקדשי) קר / מעלאי ותתאי] מעילא ומתתא א2 מ7 נ23 ר1 י* מן עילאי ומתתאי פ4 מעלאי ומתתאי מ א"ל(כצ"ל) מעלא ומתתא (ס"א מעלאי ומתתאי) קר מעילאי ומתתאי ג  14 (ס"א בגין דקדושא דשמא דקב"ה לא סליק אלא מעילא ומתתא)[א2 א"ל(כצ"ל) ג]] בגין דקדושא דקב"ה לא סליק אלא מעילא ומתתא מ7 ר1 לית' נ23 מ בגין דקדוש דשמא דקב"ה לא סליק אלא מלעילא ומתתא פ4 בגין דקדושה דשמא דקב"ה לא סליק אלא מלעילא ומתתא קר / הה"ד] ובגין כך מ7 נ23 ר1 פ4  15 אני יי' אלהיכם[א2 נ23 מ קר]] אני יי' מ7 ר1 וכו' פ4 אני ה' אלהיכם י* / אלהיכם] לית' מ7 ר1 / הטבעו] הטבעו או מי ירה אבן ? ו5 הטבעו וגו' נ23 קר הטבעו או מי ירה אבן פנתה פ2 פ4 / האי קרא] הא ו5 פ2 / א"ל] אמר לה ו5 פ2 קא"ל פ4  16 עלמא] קב"ה עלמא מ7 ר1 קר / אלא] ב?לא א2 / דאינון] ואינון מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 / כד"א] דכתי' ו5 פ2  17 לא אתיידע] לית' ו5 פ2 לא אתידעו נ23 פ4 / קיימין] קיימי נ23 פ4 אינון קיימי' קר / בגין דאיהו] בגין דאית דאיהו ר1 / סתימא] וסתימ' פ2 / סתימן] סתימין א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ קר י*  18 ועלמא] ועל דא עלמא מ7 ר1 / אתברי] איתברי מ7 ר1 אתבני (ס"א אתברי) קר / דנטל] דנטיל מ7 נ23 / ואיהו אבנא] ואיהי אבנא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ י* והיא אבנא קר / דאתקרי] דאיקרי ו5 מ7 נ23 ר1 דאי קרי פ2 דאקרי פ4 דאתקריאת קר י* / אבן שתיה] אבן השתיה קר / ונטל לה] ונטיל ליה א2 נטל לה ו5 פ2 קר נטיל לה מ7 ר1 מ נטיל ליה נ23 נטל ליה פ4 נטיל ל(י)ה י* / וזרק לה לגו] וזריק לגו א2 פ2 י* וזריק לה לגו ו5 מ7 ר1 מ קר ונטיל ליה לגו נ23 וזריק לה גו פ4  19 תהומא] תהומי ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 / ומניה] ומינה ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 ג ומיניה נ23 י* ומנה א"ל(כצ"ל) / אשתיל] אישתיל מ7 / דעלמא] דכל עלמא ו5 פ2 פ4 / ובהאי נקודה] ובההיא נקודה א2 קר י* ובההוא נקדה ו5 פ2 ובההוא נקודה מ7 נ23 ר1 פ4  19-20 קיימא קדש הקדשים] קיומא דקדש הקדשים א2 י* קיימא קדש קדשים מ7 ר1 פ4 קיומא קדש הקדשים מ / אבן פנתה] אבן פנתה אבן פנתה ו5 פ2  21 אבן מאסו הבונים] לית' ו5 פ2 פ4 / האי] לית' מ7 / אתברי מאשא ומרוחא וממיא[מ קר]] איברי ממייא ומאשא ומרוחא ו5 אתברי מאשא וממיא ומרוחא מ7 נ23 ר1 איברי ממיא ומאשא ומרוחא פ2 אתברי מאשא וממייא ומרוחא פ4 אתברי מאשא מרוחא וממיא י* / ואתגליד[מ קר]] ואגליד ו5 מ7 פ2 ר1 ואיגליד נ23 ואיגלדי פ4 ואתגליף י*  22 וקיימא] וההיא אבנא קיימ' ו5 פ2 פ4 קיימא מ7 נ23 ר1 קר י* / תהומי] תהומא י* / נבעין מניה מיא] נבעין מינה מייא א2 ו5 נ23 פ2 קר נבעין מינה מיא מ7 ר1 נבעי מינה מייא פ4 נבעין מיני(י)ה מייא י* נבעין מנה מיא א"ל(כצ"ל) / ואתמליין] ואתמלייא א"ל(כצ"ל) / קיימא] לית' פ4  23 באמצעיתא] באמצעותא א2 / והאי איהו אבן] והאי אבן איהו א2 והאי אבן איהי מ7 קר י* והאי איהי אבן נ23 ר1 פ4 מ / דקיים] דקיים יעקב קר י* / ואשתיל] ואישתיל מ7 / שתילו] שתילי י*  23-24 הה"ד...וירימה מצבה] דכתי' ו5 מ7 נ23 פ2 פ4 {ד}כתי' ר1  24 אשר שמתי מצוה] לית' פ4 / וגו'[נ23 מ]] לית' א2 א"ל(כצ"ל) ג יהיה בית אלהים ו5 פ2 וכו' מ7 ר1 פ4 יהיה בית אלדים וגו' קר וכו' י*  24-26 וכי האי...שוי לה)] וכי השתא שוי ליה יעקב והאי עד לא אתברי עלמא הות אלא דיעקב שוי א2 וכי השת' שווי לה יעקב והא עד לא אתברי עלמ' הות אלא דיעקב שוי קיומה לעילא ויעקב שוי ו5 וכי השתא שוי לה יעקב והא עד לא איתברי עלמא הות אלא דיעקב שוי מ7 דהשתא שוי לה יעקב והא עד לא אתברי עלמא הות אלא דיעקב שוי נ23 וכי השתא שוי לה יעקב והא עד לא אברי עלמא הות אלא דיעקב שוי קצתה לעילא ויעקב שוי פ2 וכי השתא שוי לה יעקב והא עד לא אתברי עלמא הות אלא דיעקב שוי ר1 א"ל(כצ"ל) ג וכי השתא שוי לה יעקב והא עד לא אתברי עלמא הוות אלא דיעקב שוי קיומא לעילא ויעקב שוי פ4 כי האי שוי ליה יעקב והאי אבן לא אתברי שוי מ וכי השתא שוי לה יעקב והא עד לא אתברי עלמא הוית אלא דיעקב שוי קר וכי השתא שוי ליה יעקב והא עד לא אתבריא עלמא הוה אלא דיעקב שוי י*  26 דלעילא] לעילא א2 מ7 נ23 ר1 מ קר י* א"ל(כצ"ל) ג לית' ו5 פ2 פ4 / ותתא ועל דא] דא א28 לתתא ועל דא ו5 פ2 פ4 ותתא הה"ד וע"ד קר / שמתי] שמתי מצבה קר  27 מאי אשר שמתי דכתיב] {מאי אשר שמתי דכתי'} פ2 מאי אשר דכתיב פ4 / מדורא דלעילא הכא] מדוריה הכא מ7 ר1 / אית עלה[ד"א]] דאית עלה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ קר י*  28 עינים(1)] עיינין פ2 / על אבן...עינים] (גליון: כד"א על אבן אחת שבעה עינים, זכריה ג) י* / על מה] לית' פ4 / אתקריאת] אתקרי א2 ו5 פ2 פ4 י* איתקרי מ7 נ23 ר1 אתקריא קר / חד] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 פ4 מ קר י* א"ל(כצ"ל) ג / דמנה[א"ל(כצ"ל)]] דמיניה א2 דמינה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* ג דמניה מ  28-29 (אשתלים) אשתיל] אשתלים א2 נ23 מ ד"א אשתיל ו5 פ2 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) ג אישתיל מ7 אשתלי ר1  29 וחד] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ י* א"ל(כצ"ל) ג דשוי קר / שת יה] לית' מ / דשוי] לית' קר / קב"ה לה[מ א"ל(כצ"ל)] לה קב"ה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* קב"ה לה בגין קר / מנה עלמא] מינה עלמא א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* מיניה עלמא פ2 מניה עלמא מ / דעלמא מנה[א"ל(כצ"ל)]] דעלמא מינה א2 קר י* דמינה עלמא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 דעלמא מניה מ / מתברכא] אתברכא ו5 פ4 קר  30 דעאל שמשא] דעייל לשמשא פ4 / כרובים דקיימין] כרובי דקיימן א2 כרובים דקיימן ו5 פ2 קר כרובים דקאמרן דקיימן מ7 ר1 כרובין דקיימן נ23 כרובין דקיימין י* / יתבי] יתבין מ7 ר1 קר / אקשן] אקישאן א2 אקישן ו5 מ7 נ23 פ2 פ4 קר י* אק{י}שן ר1  31 לעיל] לעילא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ קר י* / דגדפייהו] בגדפייהו מ7 / שראן] שריין א2 / מלאכין דאמרי] מלאכים דאמרין א2 מלאכין דאמרין מ7 ר1 י* מלאכי דאמרי פ4 מלאכין ואמרין קר  32 בשירותא] בשירות מ7 ר1 / דיסלק] דסליק א2 מ7 ר1 פ4 מ קר י* / יקריה] יקרא קר / ומאי שירתא] ומה שירת' ו5 פ2 ומאי שרותא פ4 / הוו] לית' מ7 ר1 / אמרו] אמרי א2 ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 מ קר י* / ההוא] האי א2 ההיא ו5 הוו פ4  33 את יי'] יי' מ את ה' י* ד"א / כל] לית' מ7 ר1 קר / עבדי יי'] לית' מ7 ר1 קר עבדי ה' י* ד"א / וגו'[מ7 נ23 ר1 קר י* ד"א]] לית' א2 מ העומדים בבית יי' בלילות ו5 פ2 וברכו את יי' קר  33-34 וגו'...וגו'] וכו' פ4  34 וגו'[מ7 נ23 ר1 י* ד"א]] לית' א2 מ א"ל(נ"א) וברכו את יי' ו5 פ2 / (אינון) איהו] אינון א2 מ7 ר1 מ קר י* לית' ו5 פ2 איהו נ23 פ4 א"ל(נ"א) ג / שירתא] שירותא א2 מ7 ר1 מ קר א"ל(נ"א) ג שרותא ו5 נ23 פ2 פ4 י* / במשמרתא] במשמרת א2 מ במשמרה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* / כרובים] כרובין פ4

דף רלא ע"ב

 1 לעילא] לית' נ23 / ואשתמע קול] אשתמע קול? א2 נ23 ואשתקל (ס"א ואשתמע קל) קר אשתמע קל י* / מלאכין דקיימין[מ י*]] מלאכים דקיימין א2 מלאכים דקיימן ו5 פ2 מלאכין דקיימי מ7 ר1 מלאכין דאמרין נ23 מלאכי פ4 מלאכין דקיימן קר  1-2 במשמרתא תניינא] במשמרה תניינא א2 ו5 מ7 פ2 פ4 י* שירת' בשרות' דליליא בגין דסליק יקריה דקב"ה מתתא לעילא נ23 במשמרה תנינא ר1 קר  2 ומאי שירתא] ומה שירתא ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 קר י* / אמרי] אמרין פ2 ר1 אמרו קר / בהאי שעתא] בההיא שעתא א2 קר לית' ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 י* הוו נ23 / נגונא] לית' י* / דגדפייהו] בגדפייהו מ7 ר1 כגוונא דגדפייהו י* / דכרובים] דכרובי בההיא שעתא א2 דכרובים בההיא שעתא ו5 מ7 פ2 פ4 י* דכרובים וההוא שעתא ר1 / ביי'] בה' י*  2-3 הבוטחים ביי' כהר ציון וגו'] הנה וברכו את יי' כל עבדי יי' וגו' שאו ידיכם קדש וגו' וכדין אינון שרותא לאינון מלאכי עילאי לזמרא בההיא שעתא הבוטחי ביי' בהר ציון לא ימוט וגו' נ23  3 וגו'[מ7 ר1 מ א"ל(כצ"ל)]] לא ימיט לעולם ישב א2 לא ימוט לעולם ישב ו5 פ2 וכו' פ4 לא ימוט לעולם ועד וגו' קר לא ימוט וגומר י* / וכדין (ההוא) איהו (שירתא) שירותא] וכדין האי9 {איהו} שירתא א2 וכדין איהו שירותא ו5 מ7 פ2 ר1 א"ל(כצ"ל) וכדין איהו שירתא נ23 קר י* וכדין איהו שרותא פ4 וכדין ההיא שירתא מ / לאינון] דאינון קר / דקיימי בהאי] דקיימין בההיא א2 קר דקיימי ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 דקיימין נ23 דקיימין לההיא י* / משמרה] במשמרה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4  4 אקשו] אקישו א2 קר אקשי ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* / ואמרי] ואמרו ו5 / ומאי היא] ומה שירת' אמרי אינון גדפי כרובים ו5 פ2 וכדין אינון מלאכים די במשמרה תליתאה כולהו ממנן וקיימין ואמרי שירתא ומאי שירתא אמרי אינון גדפי דכרובים נ23 וכדין אינון מלאכין די במשמרה תליתאה כלהו ממנן וקיימי ואמרי שירתא ומאי שירתא אמרי אינון גדפי כרובים ר1 וכדין אינון מלאכי' דבמשמרה תליתאה כלהו ממנן וקיימי שירתא ומה שירתא אמרי אנון גדפי כרובי' פ4 וכדין אינון מלאכין דבמשמרה תליתאה כולהו ממנן וקיימי ואמרי שירתא ומאי שירתא אמרין אינון גדפי דכרובים י* / הללויה] הללו יה פ2 / עבדי יי'] עבדי ה' י* ד"א / וגו'[ד"א]] לית' א2 ר1 מ קר י* הללו את שם יי' ו5 נ23 פ2 וכו' פ4  4-5 ומאי היא...ממזרח וגו'] לית' מ7  5 יהי] לית' נ23 פ4 / שם יי'] לית' נ23 פ4 שם ה' י* / מבורך] לית' נ23 פ4 / וגו'(1)[מ]] לית' א2 נ23 ר1 פ4 מעתה ועד עולם ו5 פ2 קר י* / ממזרח וגו'[מ]] ממזרח שמש וגו' א2 קר י* ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם יי' ו5 נ23 פ2 ממזרח שמש ועד מבואו ר1 לית' פ4 / כדין] וכדין מ7 ?כדין קר / אינון מלאכין] כל אינון מלאכים א2 נ23 כל אינון מלאכי' ו5 פ2 כל אינון מלאכין מ7 ר1 קר י* כל אנון מלאכי פ4 / דקיימי] דקיימין ו5 פ2 י* די מ7 נ23 דקיימן קר / אמרי] אמרו ו5 ממנין וקיימי ואמרי שירתא ומאי שירתא אמרי אינון גדפי כרובים הללויה הללו עבדי יי' יהי שם יי' מבורך ממזרח שמש ועד מבואו כדין כל אינון מלאכין דקיימי במשמרה תליתאה כולהו אמרי מ7 אמרין י*  6 דברקיעא] דרקיעא כולהו א2 פ2 דרקיע' כולה ו5 דברקיעא כולהו מ7 נ23 דברקיעא כלהו ר1 דרקיעא קר / פתחי שירתא[א2 מ קר י*]] פתחי ואמרי שירתא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / כמה דכתיב] כד"א ו5 מ7 פ2 ר1 / בקר] לית' פ2  6-7 ויריעו...אלהים] וכו' פ4  7 דהא אינון] דהני אינון ו5 פ2  7-8 ככבי דנהורא...שירתא)10] כוכבי נהורא די ממנן על שירתא א2 כוכבי דנהורא חסר ? ו5 ככבי נהורא דממנן על שירתא מ7 י* ככבי דרו? דנהורא די ממנן על שירתה נ23 כוכבי דנהורא חסר של שירתא פ2 כוכבי נהורא דממנן על שירתא ר1 ככבי דנהרא דממנן על שירתא פ4 ככבי נהורא דמנגנן על נהור' מ ככבי נהורא דמנגנין על שירותא קר ככבי נהורא דממנן על שירתא א"ל(כצ"ל) ג  8 נטלי] נטלין א2 קר י* נטילי מ7 ר1 / (ס"א ישראל) דישראל] ישראל א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* ג דישראל מ קר / וסלקא יקריה דקב"ה] וסלק' שירת' דקב"ה ו5 פ2 וסלקא יקרא דקב"ה קר  9 מתתא ומלעילא] מתתא לעילא פ4 מ קר / עלאי] לית' פ4 / וכדין] לית' ו5 פ2 / שמא קדישא] שמא קדישא לעילא ולתתא א2 שמא קדישא לעילא קר  9-10 בכל סטרין] בכל סטרא נ23  10 דקאמר[מ א"ל(נ"א)]] דקאמרן א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 דקאמרי קר דקאמרינן י* / כלהו] לית' קר י* א"ל(נ"א) / מלאכי עלאי] מלאכי עילאי לעילא ו5 פ2 מלאכי עילאה ר1 אינון מלאכי עלאי כלהו קר אינון מלאכי עילאי כולהו י* אינון מלאכי עלאי א"ל(נ"א) / וישראל לתתא כלהו] לית' י* / אתקפו] אתתקפו א2 נ23 פ4 קר י* אתתקפי ו5 איתתקפו מ7 ר1 אתתקפין פ2 / סלקא] סלק קר / לעילא] לית' מ7 ר1  11 לאתעטרא] לית' ו5 פ2 לאעטרא מ7 ר1 לאתטערא פ4 / גו] וגו ו5 / לאשתעשעא] לאשתשעא פ4 / בגנתא דעדן] בג"ע א2 קר י*  11-13 זכאין...קלייהו] צייתין לקליהון ו5 פ2  12 כל דקיימי] כל אינון דקיימין א2 נ23 י* כל אינון דקיימי מ7 ר1 כל אנון דקיימי פ4 כל דקיימין קר / בקיומייהו] בקייומוי פ4 / ומשתדלין] ומשתדלי מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / בליליא] כליליא קר / וכל אינון] וכולהו נ23 / דבגנתא דעדן] בג"ע א2 לית' נ23 דבג"ע קר י* / שמעי] צייתין נ23 כלהו צייתי פ4 שמעין קר  13 קלייהו[מ]] לקלייהו א2 מ7 ר1 קר י* לקלהון נ23 לקליהון פ4 / אינון] לית' ו5 פ2 / דמשתדלי] דמשתדלין קר / כמה דכתיב] דכתי' ו5 כמה דאת אמר מ7 ר1 הה"ד פ2 / וגו'[ו5 פ2 מ]] חברים מקשיבים לקולך השמעיני א2 מ7 ר1 קר חברי מקשיבים לקולך השמיעיני נ23 חברי' וכו' פ4 חברים מקשיבים לקולך וגומר י* / ת"ח] והא איתמר תא חזי מ7 נ23 ר1 והא אתמר תא חזי פ4  14 איהו אבן] היא אבן א2 קר י* איהי אבן ו5 נ23 פ2 / ודא הוא] ודא איהו פ4 קר / רזא דכתיב] דכתי' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 רזא פ4 / טורי אבן] טורים אבן ר1 קר טורי אבן וכו' פ4  15 (דאשלמותא)[מ י* א"ל(נ"א)]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר ג(י"ס דלא גרסי) / אשלמותא דאבן יקרה[מ קר]] דאשלמות א2 אשלמותא דאבן טבא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 לית' י* א"ל(נ"א) / בגין דאית] בגין דא ו5 פ2 בגין נ23 / (אשלמותא) אבן אחרא] אשלמותא דאבן אחרא א2 מ י* א"ל(נ"א) אבן אחרא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר / דכתיב] דכתיב ביה א2 קר י* דכתיב בה מ7 ר1  16 וגו'[מ י* א"ל(נ"א)]] מבשרכם א2 קר מבשרכם ונתתי לכם לב בשר ו5 נ23 פ2 מבשרכם וכו' מ7 ר1 פ4 / וכתיב ואת רוחי אתן] לית' פ4 / בקרבכם] בקרבכם גו נ23 לית' פ4 / והאי איהו] והאי איהי א2 ו5 פ2 פ4 מ י* והא איהי ר1  17 ואוקמוה] והא אוקמוה א2 מ7 ר1 פ4 קר י* לית' ו5 והא אוקימנא נ23 / ועל רזא דא כתיב] ועל דא רזא דכתי' א2 מ7 נ23 ר1 קר י* ועל דא רזא כתיב פ2 / אתגזרו מהכא] מהכא אתגזרו ו5 פ2 פ4 קר מהכא איתגזרו מ7 ר1 מהכא אתגזראן נ23 / ועל דא] לית' קר  18 אקרון] איקרון א2 ו5 מ7 נ23 ר1 י* ואקרון קר / על שמיה] על שמא ו5 נ23 פ2 פ4 קר / דהאי אבן] דאבן דא פ4 קר / והאי[מ קר]] וד? א2 ודא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 / הוא] איהו פ4 קר  18-19 (ס"א הא ודאי אבן ישראל איקרי)[ו5 ג]] האי ודאי אבן ישראל איקרי א2 מ7 נ23 ר1 הא ודאי אבן ישראל אקרי פ2 האי ודאי אבן ישראל אקרי פ4 א"ל(כצ"ל) לית' מ קר [הא ודאי אבן ישראל] איקרי י*  19 כמה דאתמר] כמא דכתי' ו5 פ2 כמה דאיתמר מ7 ר1 והא איתמר נ23  19-20 והאבנים...ישראל[פ4 קר י*]] והאבנים ע"ד שמות בני ישראל תהיינה א2 והאבנים על שמות בני ישראל המה ו5 פ2 והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל מ7 ר1 מ והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל וגו' נ23  20 שתים...יקרין] שנים עשר והאבנין אילין אבנין יקרין א2 שתים עשרה על שמותם פתוחי חותם איש על שמו תהיינה לשנים עשר שבט והאבנים אלין אבנין יקרין ו5 שתים עשרה על שמותם והאבנים אלין אינון אבנין יקראן מ7 ר1 והא בני' אלין אינון אבנין יקרן נ23 שתים עשרה על שמות' פתוחי חותם איש על שמו תהיינה לשני עשר שבט והאבני' אלין אבנין יקרין פ2 והאבנים אנון אבנין יקירין פ4 שתים עשרה אלין אבנין יקרין מ שתים עשרה על שמותם אלין אינון אבנין יקירין קר שתים עשרה על שמותם אלין אבנין יקרין י* / דאתקרון] דאיקרו ו5 דאיקרון מ7 נ23 ר1 דאקרו פ2 דאקרון פ4 דאתקרין קר דאקריין י*  20-21 כד"א...כמה דאית] כמה דאתמר קר  21 המקום] המקום? וישם מראשותיו ו5 המקום המקום וישם מראשותיו פ2 / והא אוקמוה] והא אוקימנא נ23 י* / והאבנים] לית' א2 ו5 פ2 י* והאבנים תורין פ4 / (י"ב אבנים) י"ב שבטים] י"ב שבטין א2 לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* י"ב אבנים וי"ב שבטים מ שתים עשרה שבט קר י"ב שבטים א"ל(כצ"ל) ג(ס"י)  22 הכי נמי] הכי אית א2 תריסר שבטין הכי נמי אית ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 לית' נ23 קר י"ב שבטין הכי אית י* / לעילא] לית' נ23 קר / תריסר] לית' קר / שבטין] שבטין עילאין א2 לית' פ4 מ קר / ואינון תריסר] ואינון {איקרון} תריסר א2 ואלין אינון תריסר ו5 ואינון איקרון תריסר מ7 ר1 הכי אית לעילא י"ב שבטין ואלין איקרון י"ב נ23 ואלין אינון פ2 ואלין אנון תריסר פ4 דאינון תריס' קר ואלין איקרון י"ב שבטין תריסר י* / יקירין] יקירן ו5 יקיראן מ7 ר1 יקרין פ2  23 (דא רזא)[מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) ג(ס"י) / דא ישראל] דא רזא ישראל א2 דא הוא רזא דישראל מ7 ר1 לית' מ ישראל קר / רזא] לית' א2 מ7 ר1 מ קר רזא דישראל י* א"ל(כצ"ל) / דלעילא] לעילא מ קר / וכלהו] וכלא ו5 פ4 וכולם מ7 וכלם נ23 ר1 וכולא פ2 / לשם יי'] לשם ה' י* א"ל(כצ"ל) / וע"ד] לית' פ4  23-24 והאבנים...תהיינה] והאבנים תהיין על שמות בני יש' קר  24 תהיינה] המה{?תם עשרא עליש מותם} א2 המה שתים עשרה על שמותם ו5 מ7 פ2 י* הנה שתים עשרה על שמותם נ23 ר1 המה שתי' עשרה על שמותם פ4 / וכמה דאית] כמא דאית א2 י* כמה דאית מ7 נ23 ר1 פ4 קר / י"ב שעי ביממא] תריסר שעתי ביומא מ7 ר1 פ4 תרי סר שעתי ביומא נ23 תריסר שעתי ביממא קר תרתי סרי שע(ת)י ביממא י* / הכי אית] הכי נמי אית פ4 / י"ב שעי בליליא] תריסר שעתי בליליא מ7 ר1 פ4 קר תרי סר שעתי בליליא נ23 תרתי סרי שעי בליליא י*  24-25 ביומא לעילא בליליא לתתא] תריסר שעי ביממא לעילא תריסר שעי ביממא11 {ליליא} לתתא א2 תריסר שעתי ביממא לעילא תריסר שעתי בליליא לתתא מ7 ר1 תרי סר שעתי בליליא תרי סר שעתי ביממא לעילא תרי סר שעתי בליליא נ23 תריסר שעתי ביומא לעילא תריסר שעתי בליליא לתתא פ4 ביממא לעילא בליליא לתתא קר  24    דף רלב ע"א (שורה 13) וכמה דאית...פתח ואמר] לית' ו5 פ2  25 לקבל] לקביל נ23 ר1 / י"ב שעי דבליליא] תריסר שעתי די בליליא מ7 ר1 תרי סר שעתי דבליליא נ23 תריסר שעתי די בליליא פ4 תריסר שעתי דבליליא קר / מתפלגי לתלת פלגאן] מתפלגין לתלת פלגין א2 מתפלגין לתלת פליגאן מ7 מתפלגין לג פליגאן נ23 מתפלגי לתלת פלגין פ4 מתפלגין לתלת פלגן קר / ממני] ממנן א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / תריסין] תריסר מ תריס' קר  26 קיימי תחותייהו] קיימין תחותייהו א2 נ23 קר י* קיימי תחותוי מ7 ר1 קיימן תחותיי? פ4 לית' מ / כלהו] כלהון א2 וכלהו י* / ונטלי] ונטלין א2 מ7 נ23 ר1 קר י* / וכדין] כדין נ23 לית' קר וכן י* / כד] וכד קר / אתפליג] איתפליג מ7 אתפלג נ23 פ4 י* / קיימין] קיימי פ4 קר  27 (סתרין) סדרין] סדרין א2 נ23 פ4 קר ג תריסין מ7 ר1 סטרין מ סהדין י* סדרין נ"א סהדין א"ל / ותרין סדרין] ותרין קר / מסטרא אחרא] מסטרא תניינא נ23 מסטרא פ4 קר י* / (ס"א דא)] לית' א2 מ7 נ23 ר1 מ א"ל(נ"א;כצ"ל) ג דא תניינא פ4 קר דא ותרין סהדין מסטרא אחרא י* / עלאה] לית' קר / נפק (ס"א נשיב)] נשבה א2 נשיב מ7 נ23 ר1 פ4 י* א"ל(נ"א;כצ"ל) ג נפק מ נשב קר / בינייהו] בהו מ7 ר1  28 וכדין] כדין נ23 (ס"א וכדין כד אתפילג ליליא קיימין תרין סטרין מסטרא אחרא ורוחא עיילא בינייהו) וכדין קר / אילנין] אילני קר / דבגנתא דעדן] דבג"ע א2 י* די בגנתא דעדן מ7 ר1 לגנתא דעדן נ23 דגינתא דעדן פ4 דג"ע קר / פתחי] פתחין א2 קר י* / בגנתא דעדן] בג"ע א2 קר לגינתא דעדן פ4 בעדן י*  29 מלפני...הארץ] מלפני יי' כי בא לשפוט וגו' א2 מלפני יי' כי בא לשפוט נ23 וכו' לשפוט את הארץ פ4 וכו' קר מלפני ה' כי בא לשפוט הארץ י* / כמה דכתיב] לשפוט כמה דאת אמר מ7 ר1 כד"א נ23 פ4  30 מנה (ס"א מניה)] מיניה א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* מניה מ קר / ג"ע] גנתא מ7 נ23 ר1 גינתא פ4 / ורוחא] ורוח נ23 / אתער] איתער מ7 ר1 אתערב נ23 / וחדוה] וחייוותא א2 וחדוותא מ7 נ23 ר1 פ4  31 בוסמין] קוסמין (ס"א בוסמין) קר / וסלקן] וסלקין מ7 נ23 ר1 מ קר י* וסלקי פ4 / ריחין] ריחא פ4 / לעילא...ומתהנן] לית' פ4 / ומתעטרין (ס"א ומתערין)] ומתעטרין א2 מ א"ל(כצ"ל) ומתערין מ7 ר1 ומתעטרי נ23 ובכן מתעטרן קר ומתעטרו י* / בעטרייהו] בעטורייהו כדקא יאות א2 י* בעטרייהו כדקא יאות מ7 נ23 ר1 קר א"ל(כצ"ל) / ומתהנן] ומתהניין קר  32 וההוא נהורא] וההוא נהירו א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר וההוא נהירי י*  33 מאלין] מאינון מ7 נ23 ר1 פ4 / נטיל לחולקיה] נטל חולקיה א2 נטיל חולקיה מ7 נ23 ר1 פ4 נטיל חולקא דיליה קר נטלין חולקיה י* / והוה נטיל (ס"א והכי נהיר)] והני נטיר א2 והכי נהיר מ7 נ23 ר1 פ4 י* א"ל(כצ"ל) ג והוה נטיר מ והכי נטיל (ס"א נהיר) קר  34 (מאינון)...דמתכספי] מאינון {אית} דמתכספי א2 מנהון מתכספי מ7 נ23 ר1 פ4 מאינון מתכספי מ אית דאינון מתכספי קר מאינון אית דמכספי י* אית מנהון מאילון דמתכספי א"ל(כצ"ל) אית מאינון דמתכספי ג

דף רלב ע"א

 1 והא אוקמוה] והא אוקימנא מ7 נ23 ר1 ואוקמוה י* / חולקיה דליליא] חולקין דליליא א2 מ7 ר1 פ4 קר י* א"ל(נ"א) ג חולקי דליליא נ23 / מכד] דכד פ4  2 נמוסין] נימוסי א2 / מתערין] מתערי פ4 / ושטאן] וסאטן מ7 ושאטין קר / ופתחין] ופתיחין מ7  3 כמה דאוקימנ'] כמה דאוקמוה פ4 / אתפליג] איתפלג מ7 ר1 אתפלג נ23 פ4 קר / נחית] אחיד נ23 / (נהיר נהירו)[א2 מ7 ר1 מ קר י* א"ל(נ"א;כצ"ל)] לית' נ23 פ4 ג / מעילא] {חד} מעילא א2 מלעילא נ23 פ4 חד מעילא קר א"ל(נ"א;כצ"ל) חד מלעילא י*  4 ואחיד בי'] ואחיד בה מ7 נ23 ר1 ג ואחיד קר / דדרום] דדרומא פ4 / אתער] איתער מ7 נ23 ר1  5 אחידו ביה] אחידו בה קר א"ל(נ"א;כצ"ל) ג / וכדין] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י*  6 סלקין...ובעותהון] סלקין ליה {לעילא} בצלותין ובעותין א2 סלקין לה לעילא בצלותהון ובעותהון מ7 נ23 ר1 סלקי לה לעילא בצלותהון ובעותהון פ4 סלקין ליה בצלותיהון ובעותיהון י* / לעילא] לתתא12 לעילא א2 לית' מ7 נ23 ר1 פ4 / ואתגניזת] ואיתגניזאת מ7  6-7 ואתגניזת...דאתמשכא] ואתגניז נ23  7 (דמלכא)[א2 מ7 ר1 מ קר]] לית' פ4 י* א"ל(כצ"ל) / ואתברכא] ואתברכאן י* / דאתמשכא] דאתמשכא {נ"א דאתברך} א2 דאיתמשכא מ7 ר1 דאתברך (ס"א דאתמשך) קר דאתמשכא (גליון נ"א דאתברך) י* דאתברך א"ל(נ"א) / מלעילא] מעילא א2 פ4 י* / ומההוא] וההוא נ23 מההוא י*  8 רבוון אתזנו מניה] רבבן דאתזנו מיניה א2 רבוון דאיתזנו מיניה מ7 רברבאן דא יתזנו מיניה נ23 רבוון דאתגניזו באיתזנו מיניה ר1 רבוון דאתזנו מיניה פ4 רבבן אתזנו מניה קר רבבן אתזנו י* / מההוא] דההוא א2 קר ומההוא מ7 נ23 ר1 פ4 / ומניה עתידין] ומיניה עתיד א2 י* זמינין מ7 נ23 ר1 פ4 ומניה זמינין קר / לאחייא] לאחאיה י*  9 מיתייא] מיתייא לעלמא א2 מ7 מיתייא לעלמא דאתי נ23 מתייא לעלמא ר1 מתייא לעלמא דאתי פ4 / הה"ד] כמד"א נ23 ה"ד י* / ורננו] לית' מ7 / טלא] לית' מ  10 לעילא] לית' מ

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד.

2 סימן זה מצוי בשוליים של כתב היד.

3 על פי הרישומים של רונית מרוז בספר לבנת הספיר לא מצוי אף טקסט מתוך סימן זה.

4 כתב יד נ23 מדלג מעל צירוף זה דילוג מן הדומה אל הדומה.

5 מעל צירוף זה נמתח קו.

6 בדרך אמת כתוב: 'ט אצ"ל עמיה.' לא ברור אם מדובר על מילה זו או לא כי מספור השורות קצת שונה.

7 באור הלבנה כתוב: 'ודחיין לההוא...כצ"ל'.

8 יתכן שהטקסט היה מצוי במקור כי כתב היד נראה כאן קרוע או מחוק.

9 מעל מילה זו נמתח קו.

10 בד"א כתוב: 'נהורא מנגנן על'.

11 מעל מילה זו נמתח קו.

12 מעל מילה זו נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]