THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 233a - 234a

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רלג ע"א (6) – דף רלד ע"א (24)

כתבי יד: א2, א161, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ42, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס3 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רלג ע"א (6) – דף רלד ע"א (24)

 6 אדהכי] אד הכי א2  6-9 אדהכי...באורייתא] לית' ו5  6-33 אדהכי...דמתברכא מיניה] דאתברכא פ4  7 ובההוא] ובההיא קר / לא] לית' מ / דמיכו אזלו] דמכו אזלי א2 נ23 אידמיכו אזלו מ7 ר1 אזלו מ קר דמכו י* דמכו אזלו ד"א ג / בארחא] באורח נ23 / וצלו] וצלי י*  8 ויתבו] ויתיבו נ23 / נמו] ניימו א2 מ7 ר1 א"ל(כצ"ל) ג ? נ23 נאימו קר ניימי י* */ עד דהוה פלגות ליליא] עד דהוה בפלגות ליליא {כד הוה פלגות ללייא} א2 עד דהות פלגו ליליא בפלגו ליליא מ7 עד דהוה פלגו לילי' נ23 עד דהות פלגו ליליא ר1 עד דהוה בפלגות ליליא כד הוה בפלגותא ליליא קר עד דהוו בפלגו ליליא כד הוה פלגו ליליא י* עד דהוה פלגות ליליא וכד הוה פלגו דליליא א"ל(כצ"ל) / לאתעסקא] למלעי קר  10 בך יברך ישראל] לית' נ23 / וגו'[מ י*]] לאמר א2 מ7 ר1 לית' ו5 נ23 לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה וגו' קר / ויברכם ביום ההוא] לית' ו5 מ7 נ23 ר1 קר י*  11 סגי] סגיא ו5 מ7 ר1 / דקאמר] כדקאמ' א2 מדקאמ' ו5 בדקאמ נ23 מה דאמ' קר כד אמר י* / ותו כל לאמר כתיב] {ותו} כולהו כתיב לאמר א2 ותו לאמ{ו}ר כתי' ו5 ותו לאמור כתיב מ7 נ23 ותו לאמר כתיב ר1 ותו מ ותו כללא כתיב קר ותו כולהו כתיב לאמר י* ותו כלהו לאמר חסר כתי' ד"א4 ותו כלהו כתיבי לאמר א"ל(כצ"ל) / חסר והכא[א2 י*]] לית' ו5 מ7 נ23 ר1 קר מ והכא ד"א  11-12 לאמר בוי"ו...כתיב הכא)5] לאמור בוו {כתיב} א2 בוא"ו ו5 בוא"ו הכא מ7 ר1 בו"ו נ23 כללא כתיב לאמר אלא בוא"ו לאמור כתיב הכא מ אלא תרי לאמר כתיב הכא קר לאמור בוא"ו כתיב הכא י* לאמור בואו כתיב הכא א"ל(כצ"ל)  12 מאי שנא] מ"ש הכא א2 / מאי ביום ההוא] מאי ביום ההוא אלא ביום ההוא א2 לית' ו5 מ מאן ביום ההוא קר  13 רזא] אלא רזא מ7 נ23 ר1 י* / דאתמנא] דאיתמנא נ23 ר1 / לעילא] דלעילא א2 מ7 ר1 קר / דאקרי הוא] דאיקרי הו א2 דאיקרי הוא ו5 מ7 נ23 ר1 י*  14 בין יום ובין] בין יום ולילה נ23 / הוא ובכל] ? יום ההוא ו5 / אתר...(עלאין)6] אתר יום ההוא דא הוא תרין דרגין א2 מ7 ר1 קר י* יום ההוא הא תרין דרגין ו5 אתר יום ההוא דא תרין דרגין נ23 אתר היום ההוא דא הוא תרין עלאין מ  15 דרגא עלאה] עילאה נ23 י* / כד] לית' א2 קר / לבנוי] לבנו א"ל(כצ"ל)  15-16 ביחודא...כלהו כחדא] בייחודא דעלמא עילאה ותתאה כחדא א2 מ7 י* בייחודא דעלמא עילאה ותתאה וכחדא ו5 ביחודא דעלמא עילאה ותתאה כחדא נ23 בייחו{דא} דעלמא עילאה ותתאה כחדא ר1 ביחודא דלעילא כלהו כחדא קר ביחודא דעלמא עלאה ותתאה כחדא א"ל(כצ"ל)  16-17 (ס"א לאמור בוא"ו...כלהו כחדא)] לאמור בוו דאתכליל וו בינייהו ועל דא ייחד לון בייחודא דלעילא כולהו כחדא א2 לאמור בוא"ו דאתכליל וא"ו בינייהו ועל דא ייחד לון בייחוד' דלעילא כחדא ו5 לאמור בוא"ו דאתכליל וא"ו בינייהו ועל דא ייחד לון בייחודא דלעילא כולהו כחדא מ7 לאמו"ר בוא"ו דאתכליל ו"ו בינייהו וע"ד ייחד לון ביחודא דלעילא כלהו כחדא נ23 לאמור בוא"ו דאתכליל וא"ו בינייהו ועל דא ייחד לון בייחודא דלעילא כלהו כחדא ר1 לית' מ קר לאמור בוא"ו דאתכליל וא"ו בינייהו וע"ד ייחד לון בייחודא דלעילא לעילא כולהו כחדא י* לאמר בוא"ו דאתכליל וא"ו בינייהו וע"ד ייחד לון ביחודא דלעילא לעילא כלהו כחדא א"ל(כצ"ל)  17 דיתקיים] דאתקיים א2 מ7 דאיתקיים ר1 דתתקיים קר י* / ואמר] לית' ו5 / (לאמר)[א2 מ7 נ23 ר1 מ קר]] לאמור ו5 י* לית' ד"א  17-18 מאי בך] מאי בן כך א2 מאי בך בך מ7 ר1  18 דא רזא דיחודא] דא הוא רזא דייחודא מ7 ר1 רזא דיחודא קר / (ס"א יום ההוא מתתא לעילא)[א2 ו5 מ7 ר1 י* א"ל(כצ"ל)]] לית' נ23 מ קר  19 לאמצעיתא ולתתא[ד"א]] לתתא לאמצעיתא א2 מ קר לאמצעיתא ו5 מ7 נ23 ר1 י* ג לאמצעותא א"ל(כצ"ל) / בוא"ו] בוו א2 בו"ו מ7 נ23 ר1 בוו' קר / אמצעיתא] אמצעותא א"ל(כצ"ל) / בך] לית' קר / יאות] לית' מ7 ר1  20 ומעילא] ועילא נ23 / מאי ישראל] מאן ישראל א2 ו5 י* מאי ר1 / אלא] לא נ23  21 יברך] יברך ישראל ו5 נ23 / דהא ישראל] דהאי ישראל קר / מלעילא] לעילא א2 ר1 קר י* לעילאי מ7 לעיל מ / דקאמר] דאמר א2 נ23  22 לאמר] לית' מ7 נ23 ר1 / אקדים ליה] אקדים נ23 / לאפרים] אפרים מ  22-28 לאמר...בקדמיתא] ואקדים אפרים בגין דאפרים מטולא דסטר מערב ו5  23 על שמא] על שמיה י* ד"א / (דיוסף)[מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 י* ד"א א"ל(כצ"ל) / דישראל] לית' מ קר / אקרי] אתקרי א2 איקרי מ7 נ23 ר1 י* / מנ"ל] מ"ל מ א"ל(כצ"ל) מנלן קר / מהא דכד שבטא דאפרים] מכד זמנא דשבטא דאפרים א2 מ7 ר1 קר י* א"ל(כצ"ל) מכד זימנא דשבטא דאפרים נ23 מהא דשבטא דאפרים מ / נפק] נפיק א"ל(כצ"ל) / אשתלים] אישתלים מ7  24 דמצרים] דאפרים נ23 / מן גלותא] משעבודא נ23 / קמו עליהון] נפקו עליהון קר / וכתיב] דכתי' א2 מ7 נ23 ר1 קר י* א"ל(כצ"ל) הה"ד מ  25 כל בית ישראל] {כל} בית ישראל א2 / לאפרים] אפרים קר י*  26 קדם מנשה] לית' נ23 למנשה קר למשנה י* / אפרים] לית' מ / מטולי'] מטולא א2 מ7 נ23 ר1 מ קר י* א"ל(כצ"ל) ג / לסטר] דסטר א2 מ7 נ23 ר1 קר י*  26-27 לבני יוסף] לית' קר  27 מכאן] לית' א2 / דבני בנוי] דכר בנוי מ7 ר1 דבר בנוי מ לבני בנוי קר דברי' בנוי י* / חביב] לית' קר י*  28 דב"נ] לית' קר / אקדים חביבותא דבני בנוי קודם לבנוי] אקדים ברכה דבני בנוי נ23 / לברכא לון בקדמיתא] לברוכי זכי לון בקדמית' קר לברכינון בקדימתא י*  29 לאמר] לאמר וגו' קר / פתח ואמר[מ7 מ]] פתח א2 נ23 ר1 קר י* ? ו5 / יי'] ה' י* / יברך את בית ישראל] לית' קר י*  30 וגו'[נ23 מ י*]] לית' א2 מ7 ר1 יברך את בית אהרן יברך יראי יי' ו5 וכו' קר / יי'] לית' ר1 י* / זכרנו] לית' י* / יברך] לית' ר1 יברך וגומר י* / אלין(1)] אלין אינון קר / אלין נשין] אלין אנון נשין קר / דדכורין] דדכוראן א2 / בעיין] בעינא ו5  30-31 אלין נשין...ולבתר7] לית' נ23 אלין י*  31 מתברכן] מתברכין נ23 / דכד דכורין] לית' ו5  32 מתברכן(1)] מתברכין מ7 ר1 / מתברכן(2)] מתברכין מ7 ר1 / מהא דכתיב[מ]] אכתי' א2 והא כתי' ו5 הא כתיב מ7 נ23 ר1 קר י*  32-33 דבעי לכפרא] דבעא {לכפרא} א2 דצריך לכפרא ו5 מ7 נ23 ר1  33 בקדמיתא] בקדמיתא עלויה קר י* / ולבתר על ביתיה] ולבתר לכפר' על ביתיה ו5 / דמתברכא מיניה] דמתברכא {מיניה} א2 דאתברכ' ו5 נ23 דאיתברכא מ7 ר1 דמתברכא מ דמתברכא מניה קר / דנשין] נשין ו5 מ7 נ23 ר1 פ4  34 מגוברין] מגו גוברין נ23 / אתברכן] איתברכאן מ7 מתברכן נ23 פ4 איתברכן ר1 אינון מתברכן קר / אינון] אנון מגוברין פ4 בגוברין קר / בקדמיתא] בקדמיתא ולבת' כד מתברכן אינון קר / ומהאי ברכתא] ומההיא ברכתא א2 ומההוא ברכא ו5 נ23 פ4 ומההוא ברכה מ7 ר1 מההיא ברכתא קר מההוא ברכתא י* א"ל(נ"א) / מתברכן] אתברכאן א2 י* א"ל(נ"א) אתברכן ו5 פ4 איתברכאן מ7 איתברכן ר1 לית' קר / אוקימנא] אוקמית' ו5 אוקימנתא נ23  35 יהב] יהיב א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / דנסיב[מ7 נ23 ר1]] לית' א2 ו5 פ4 קר י* א"ל(נ"א) / דמתברכא] דאיתברכא מ7 ר1 דאתברכא נ23 פ4 / מיניה] מניה מ קר א"ל(נ"א)  35    דף רלג ע"ב (שורה 1) בגין דמתברכא...בגין דמתברכא] בגין דאתברכא נ23

דף רלג ע"ב

 1 יהיב קב"ה] יהב קב"ה ו5 י* קב"ה יהיב מ7 ר1 פ4 / ברכאן] לית' ו5 / דנסיב] לית' קר דנשיב ג / בגין דמתברכא] בגין דתתברך א2 קר י* בגין דאתברכא ו5 פ4 בגין דאיתברכא מ7 ר1  1-2 (מניה...מניה נוקבא)[מ]8] מיניה נוקבא א2 מ7 ר1 י* לית' ו5 פ4 ג נוקבא נ23 מניה נוקבא קר א"ל(נ"א)  3 דברכאן] ברכאן קר / כיון דאנסיב] דכיון דאינסיב מ7 ר1 דכיון דאי נסיב נ23 דכיון דא נסיב פ4 כיון דאינסיב קר / יהיב ליה] יהבי ליה ו5 פ4 יהבין ליה מ7 ר1 יהיב ליה קב"ה קר / תרין] תרי ו5 פ4 / חולקין] חולקי פ4  4 כלא חולקיה] כלא נטיל חולקיה קר / וחולק נוקביה] וחולקא דנוקביה ו5 קר י*  4-18 ת"ח...הודיעני יי'] כתי' ו5  4-5 (ס"א לאמור...מנייהו)] לאמר בריך לון ולכל דיפקון מינייהו א2 מ7 ר1 לאמר בריך לון ברכן לון ולכל דיפקון מינייהו נ23 לאמור בריך לון ולכל דיפקין מינייהו פ4 לית' מ לאמר בריך לון ולכל דיפקון מנייהו קר י* בריך לון ולכל דיפקין מינייהו א"ל(נ"א) לאמר בריך לון ולכך דיפקון מנייהו ג  5 לבתר] לית' נ23 מ / בוא"ו הכא] בוו והכא א2 בו"ו הכא נ23 בוא"ו והכא מ י* א"ל(נ"א) בוו" והכא קר / אתרמיזא] אתרמיז א2 נ23 ר1 פ4 י* ג איתרמיז מ7 / ברא] לית' מ  6 וכתיב[מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 י* / ואפרים] אפרים קר  7 תוספת וא"ו] תוספת וו א2 תוספת ו"ו נ23  7 ועל ספרך כלם יכתבו] לית' נ23 קר י*  8 וגו'[קר י*]] ימים יוצרו ולא אחד בהם א2 מ7 ר1 פ4 וכו' נ23 לית' מ / אוקמוה] אוקימנא נ23 / כל אינון נשמתין דהוו] כל נשמתין דהוות א2 ?כל אינון נשמתין דהוו קר כל נשמתין דהוו י* / דאתברי] דאיתברי מ7  9 כלהו] כולהון י* / קיימי] קיימו א2 מ7 ר1 קיימין קר הוו קיימי י* א"ל(כצ"ל) / קמי] קמיה פ4 קר י* / קב"ה] דקב"ה קר י*  9-10 דאתחזון לבתר בעלמא] דקיימי בהאי עלמא דאתחזון לבתר בעלמא א2 דאיתחזון לבתר בעלמא מ7 דיתחזון לתבר בעלמ נ23 דקיימי בהאי עלמא דיתחזון לבתר בעלמא קר  10 דגופא] גופא קר / דקאים] קאים מ7 נ23 ר1 פ4 / בהאי עלמא הכי קאים] בעלמא דא הכי קאים א2 בעלמא הכי קאים מ בעלמא דא הכי הוא קר י* / ובשעתא] וכדין בשעתא קר  11 דנשמתא] דההיא נשמתא מ7 ר1 דההוא נשמתא נ23 פ4 / דא זמינא לאחתא] זמינא לנחתא מ7 נ23 פ4 קר / בעלמא] לעלמא נ23 / ההיא נשמתא] האי נשמתא י* / בההיא דיוקנא] בההוא דיוקנא קר י* / דקיימא] דקיימי נ23  12 (לעילא)] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י* / קמי] קמיה פ4 / דיטור] דתטור קר דנטיר י* / יעיבר] יעבר פ4 קר  13 על קיימין] על קיימיה א2 פ4 קר י* על קיימא דיליה מ7 ר1 על קיימי נ23 / ומנ"ל] ומ"ל מ ומנלן קר / דקיימין] דקיימי מ7 ר1 דקיימא נ23 דקיימן פ4 / קמיה] קמיה דקב"ה מ7 ר1 / דכתיב] כמא דכתי' א2 כמה דאת אמר מ7 ר1 כמה דכתי' פ4 / חי יי'] יי' מ7 ר1 חי יי' אלדי ישראל קר חי ה' י* / לפניו] לפניו וגו' קר / עמדתי(2)] עמדתי לפניו א2 לית' מ7 ר1 י* אשר עמדתי נ23 פ4  14 אוקמוה] אוקימנא נ23 / ובג"כ] ובגין דא א2 / לא יתחזי (צולמא) בעלמא] לא אתחזי בעלמא א2 פ4 י* לא יתחזי בעלמא מ7 נ23 ר1 א"ל(כצ"ל) ג לא יתחזי צולמא מ לא יתחזי צלמא קר  15 כל נשמתין] כלהו נשמתין א2 כולהו מ7 כולהו נשמתין נ23 י* כלהו ר1 כלהו נשמתי? פ4 נשמ? קר / בההוא] כהא נ23 לית' קר בההיא י* / דלהון] לית' נ23 / כתיבין] כתיבו א2 י* כתיבי מ7 נ23 ר1  16 הא אוקמוה] הא אוקימנא נ23 והא אוקמוה קר / ולא אחד בהם] ולא אחד בהם ?לא אחד בהם נ23 ולא אחד מהם י* / בקיומא] בקיומא דלהון קר / דמאריהון] דמאריה י*  17 כד זכי] זכי א2 י* כד זכי בר נש מ7 ר1 פ4 כד זכי ברנש נ23 / טבאן] טבין קר / יומין] אינון יומין נ23 ר1 קר אנון יומין פ4 / אתברכאן לעילא] איתברכאן מעילא מ7 איתברכן מעילא ר1 מתברכן לעילא פ4 ?תברכן לעילא קר מתברכאן לעילא י*  18 דאיהו] דאיהי א2 מ7 ר1 פ4 דהיא קר י* / פתח ואמר] פתח נ23  18-19 הודיעני יי'...אבל ת"ח] אדעה מה חדל אני הודיעני יי' ו5 האי קרא אוק?א אבל ת? הודיעני יי' נ23 הודיעני ה' קיצי ומדת ימי מה היא וגומר האי קרא אוקמוה אבל ת"ח י*  19 וגו'[מ קר י*]] לית' א2 מ7 ר1 וכו' פ4 / קצי] ? מ7 הודיעי ?? רוח פ4 הודיעני יי' קצי ר1 / דא קץ הימין דאיהו מתקשר] דא קץ ימינא דאיהי מתקשרא ו5 ? דאתקשרא מ7 דא קץ הימין דאיהו מתקשרא נ23 דא קץ הימין דאתקשרא ר1 דא קץ הימין דאיהי מתקשרא פ4 / ומדת] מדת א2 מ7 נ23 ר1 י*  20 מה היא] לית' א2 י* / דא איהו] דא הוא נ23 / דאתמני (נ"א דאית ממנא)] דאתמני א2 מ י* ממש דאיהו מדת ימיו דממנא ו5 פ4 קר ממש דאיתמנא מ7 ר1 ממש דאתמנה נ23 / ממש] לית' ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר / הא] אהא ו5  21 אתמר] איתמר ו5 מ7 נ23 ר1 / דאתגזרו עלוי] אתגזרו עליה א2 עלוי מ7 דאתגזרו עליה נ23 עלוי ר1 דאתעמדו ואתגזרו בהון על אדם קר  22 דאינון ע'[מ]] דאינון שבעין שנין א2 קר דאינון שבעין ו5 מ7 ר1 י* באינון שבעין נ23 דאנון שבעין פ4 / דהא אתמר] והא איתמר ו5 מ7 נ23 ר1 והא אתמר פ4 / דחיין כלל לא הוו ליה] דחיים כלל לאחמא ליה ו5 דחיין כלל לא חמא ליה נ23 פ4 דחיים כלל לא הוו ליה קר / דיהיב] דיהב א2 ו5 נ23 פ4 קר י* / אדם] אדם לדוד ו5 / יומין] יומי נ23  23 ורזא דא] ורזא דלא א2 / לא משמש] דלא משמש כלל ו5 פ4 / וסיהרא...כלל[מ7 ר1 מ]] ושמשא וסיהרא לא מנהרת מג{ר}מיה כלל א2 וסיהרא לא אתנהירא מגרמה כלל ו5 וסיהרא לא אתנהירת כלל נ23 וסיהרא לא אתנהרא מגרמא כלל פ4 ושמשא דא וסיהרא לא נהירת מגרמהא כלל קר וסיהרת לא נהירת מגרמה כלל י*  24 בכל סטרהא] בכל סטרא מ7 ר1 / לקב"ה[מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י*  25 רזא דא על מה] אמאי א2 י* למנדע על מה מ7 על מה נ23 דא על מה ר1 הא דעלמא דא מ רזא דא אמאי א"ל(כצ"ל) / לית לה] לית ליה ו5 מ7 ר1 ג לית פ4 / חיין] חיים א2 נ23 / מגרמה] מגרמה כלל נ23 / ולמנדע] ובעא למנדע קר / עקרא דילה[ג]] עיקרא דיליה א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 עקרא דיליה מ קר עיקרא לעליה י* / מה היא] מה ו5 לית' מ7 נ23 ר1 פ4  26 דא הוא דרגא (ס"א דעלמא)] דרגא א2 דא הוא דרגא ו5 מ7 ר1 פ4 א"ל(כצ"ל) ג דא איהו דרגא נ23 קר דא הוא דרגא דעלמא מ דא דרגא י* / עלאה] לית' מ / סתימא] סתימאה נ23 / דאיהו קיימא] דאיהי קיימא א2 נ23 א"ל(כצ"ל) דאיהי קימא י* / אינון] לית' קר י*  27 חיין דילה] חיין דיליה ו5 נ23 פ4 מ י* חיים דיליה קר / לכלא] על כלא קר / אדעה] ואדעה א2 ו5 מ7 ר1 פ4 קר י* / אני] אני מאי מה חדל אני א2 ו5 מ7 י* א"ל(כצ"ל) אני מאי חדל אני ר1 / אנדע] אודעני ו5  28 מגרמי] מגרמי {ועל ?} א2 מגרמיה פ4 מגרמאי י* / ואתמנע מני] אתמנע מניה א2 ואתמנע מיני ו5 נ23 ר1 ועל מה אתמנע מיני י* / נהוראין עלאין9] חיין עילאין א2 ר1 י* עילאין ו5 פ4 ד"א חיין מ7 נ23 חיי עלאין מ עלאין קר נהורין עלאין א"ל(כצ"ל) / דאית לון] דאית להון מ7 / חיין] חיים נ23  28-29 ואנא על...למנדע] לית' קר  29 אנא חדל ועל מה] לית' ו5 חדל אנא ועל מה נ23 חדל אני ועל מה פ4 / אתמנע מני] אתמנע מיני ו5 פ4 י* אתמנעו ממני מ7 ר1 אתמנעו מיניה נ23 / דבעא דוד] דבעא ו5 / אתייהיב] אתייהיבו י*  30 רשותא] רשו נ23 רשות א"ל(כצ"ל)  31 כלהו] וכל כלהו פ4 / אתמסרו] אתמסרן ו5 איתמסרו מ7 ר1 / לברכא] לאתברכא מ לאתברכא נ"א לברכא א"ל(כצ"ל) / לכלא] דכלא ו5  32 דלית לה] דלית ליה א2 ר1 קר י* / מגרמה] מגרמיה א2 קר י*  33-34 כלהו קיימין...נפקי10] כולהו קיימין ביה ומיניה קיימיי א2 כולהו קיימי בה ומינה נפקי ו5 מ7 כולהו קיימי בה ומינה נפקין נ23 כלהו קיימי בה ומינה נפקי ר1 כלהו קיימי בה ומינ? נפקי פ4 כלהו קיימין בה ומנה קיימי מ כלהו קיימין ביה ומניה קיימין קר כולהון קיימין ביה ומיניה נפקין י* כלהו קיימין בה ומנה נפקי א"ל(כצ"ל)  34 ועל דא] לית' מ קר י* / אתקריאת[א"ל(כצ"ל)]] איקרי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 ג אקרי פ4 לית' מ ואקרי קר ואיקרי י*  35 ואקרי] ואיקרי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 י* א"ל(כצ"ל) ג לית' מ / ברכה ממש] לית' מ / כמה דכתיב[מ י* ד"א]] ועל דא כתיב א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר  36 ברכת יי'] ברכת ה' י* א"ל(כצ"ל) ג / תעשיר] תעשיר ברכת יי' ודאי א2 מ7 ר1 פ4 תעשיר ולא יוסיף עצב עמה ברכת יי' ודאי ו5 נ23 תעשיר ולא יוסיף עצב עמה קר תעשירו ג  37 ברכת יי'] ברכת ה' י*  38 ירשה] ירשה וגו' קר / ובגין כך] בגיני כך א2 בגין כך ו5 מ7 פ4 י* בג"כ נ23 בגין דא ר1 / אית לה] אית ליה ו5 מ7 ר1 / בכלהו] ככולהו מ7 / שיור] שארי ו5 שאר מ7 נ23 ר1 פ4 קר א"ל(נ"א) שא"ר י* / ומכלהו] ומכלא א2 מכולהו ו5 מ7 מכלהו נ23 ר1 פ4 קר  39 אתמלי'] מתמליא א2 / ומכלהו אית בה] לית' א2 מ י* מכולהו אית בה מ7 מכלהו אית ? ר1 / ואתברכא] ואיתברכא מ7 ר1

דף רלד ע"א

 1 ואתמסרו לה] ואיתמסרו ליה מ7 ר1 / לברכא מנלן] לברכא {ומנל דכל ברכאן} א2 לברכא ו5 פ4 מ קר לברכא מנא לן דכל ברכאן לא איתמסרו לה לברכא דכתיב והיה ברכה מכאן אתמסרו בידך מ7 לברכא מנא לן דכל ברכאן לא איתמסרו לה לברכא דכתי' והיה ברכה מכאן איתמסרו בידך ר1 לברכא ומנ"ל י* א"ל(נ"א) / דא"ר יצחק] א"ר יצחק א2 ו5 מ7 ר1 פ4 מ קר  2-3 דא"ר יצחק...מאתר דא] לית' נ23 י* א"ל(נ"א)  3 דכל ברכאן] וכל ברכאן מ  4 אתמסרו בידי'] אתמסרו ליה ו5 פ4 איתמסרו בידיה מ7 ר1 אתמסרו לה נ23 י* א"ל(נ"א) / כד"א] כמא דכתי' ו5 דכתי' נ23 י* א"ל(נ"א) מנלן דכל ברכן אתמסרו ליה דכת? פ4  5 ולהלאה ברכאן] לית' נ23 ברכן פ4 ואילך י* / אתמסרו] איתמסרו מ7 ר1  6-7 אנן מברכן ומשבחין] אנן מברכן ומשבחאן ליה א2 אנא משבחן ומברכאן ו5 אנן מברכאן ומשבחן ליה מ7 קר י* מתברכאן ומשבחאן נ23 אנן מברכן ומשבחן ליה ר1 אנן משבחן ומברכן פ4 אינון מברכן ומשבחין לה מ אנן מברכין ומשבחין א"ל(כצ"ל)  7 וע"ד] ע"ד נ23 / הלילא] הילילה א2 כלילא קר / דאינון] באינון ו5 נ23 ר1 באנון פ4  8 דקאמרי] דקא אמרי מ7 דקאמ' פ4 דקאמרן קר דקא אמרין י* / הלילא] הילילא א2  8-9 דאמר..בהלילא] וא"ר חייא בהילילא א2 דא"ר חייא {ד}הלילא ו5 ודאמר חייא בהלילא מ7 ר1 דא"ר יצחק חייא בדלילי? פ4 ואמר רבי חייא בהלילא מ י* וקאמר רבי חייא בהלילא קר  9 צריכין תלתא] צריך תלת ו5 צריכין תלת מ7 תלת נ23 לא צריכין תלת ר1 אצטריך תלת פ4 צריכין ג' מ צריך תלתא קר צריך ג' י* / חסידים] חסידי נ23 חסידי' פ4  10 צדיקים] וצדיקים ו5 ר1 צדיקי נ23 צדיקי' פ4 / וישראלים[מ א"ל(כצ"ל)]] וישראל א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י*  10-11 (ס"א בגין...דרגין)] {בגין דיסתלק יקרא דקב"ה על כולא באינון דרגין} א2 בגין דתסתלק יקרא דקב"ה על כלא באלין דרגין ו5 פ4 א"ל(כצ"ל) {?תלק יקרא דקב"ה באלין דרגין חסידי' יקים וישראל} מ7 בגין דיסתלק יקרא דקב"ה על כלא באינון דרגין נ23 בגין דתסלק יקרא דקב"ה על כלא באילין דרגין ר1 לית' מ קר בגין דאסתלק יקרא דקב"ה על כולא באינון דרגין י*  12 חסידים] חסידים צדיקי' וישראל חסידים ו5 א"ל(כצ"ל) חסידי צדיקים וישראל צ' חסידים נ23 חסידים וצדיקים וישראל חסידים ר1 / צדיקים] וצדיקי' ו5 וצדיקים מ7 פ4 וצדיקי נ23 ר1  13 דשמאלא] דימינ' ו5 / אינון] אלין א"ל(כצ"ל) / סטרין] ברכאן סטרין ר1  14 (דישרים)[מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) / דישראל כלילן מכלהו] דישראל מכל אינון סטרין כלילן מ7 דישראל מכל אינון סטרין כלילאן ר1  15 אסתלק] סליק ו5 איסתלק מ7 נ23 ר1 אסתלק' קר אסתלקת י* / מכלא] בכלא ו5 נ23 ר1 פ4 בכולא מ7  16 וכן בכל] ובכל פ4 / משבחן] קא משבחן מ7 נ23 ר1  17 אסתלק] יסתלק מ7 ר1 איסתליק נ23 אסתליק פ4 / בכלא] מכולא י*

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד.

2 סימן זה מצוי בשוליים של כתב היד.

3 על פי הרישומים של רונית מרוז בספר לבנת הספיר לא מצוי אף טקסט מתוך סימן זה.

4 מצד שני כתוב שם: 'אצ"ל מן ותו עד לאמר'.

5 בדרך אמת כתוב: 'כתיב מאי שנה' כלומר שהוא מדלג על הטקסט המצוי בסוגריים.

6 בדרך אמת כתוב: 'תרין דרגין דרגא עילאה' ובאור הלבנה כתוב: 'הוא תרין דרגין' ובפירושו של גלאנטי כתוב: 'דא הוא תרין דרגין דרגא עילא' ותתא' וכו' ה"ג'.

7 באור הלבנה כתוב: 'נ"א את בית ישראל אלין נשין ונשין לא מתברכאן וגו' וכל השאר כל השאר אדל"ג'.

8 בדרך אמת כתוב: '(מן אתתא וכן עד ב' מניה) מצויין'.

9 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'כשאר כל אינון נהורין וכו' ודא הוא דבעא דוד למנדע ולא אתייהיב ליה רשותא למנדע ת"ח וכו' ה"ג'.

10 בד"א כתוב: 'ומנה קיימי וע"ד אקרי כוס' ובפירושו של גלאנטי כתוב: 'ומינ' נפקו ועל דא איקרי כוס של ברכה...ה"ג'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]