THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 236b - 237b

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רלו ע"ב (15) – דף רלז ע"ב (21)

כתבי יד: א2, א161, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ42, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס3 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רלו ע"ב (15) – דף רלז ע"ב (21)

 15 וגו'(1)[מ קר]] לית' א2 נ23 ר1 פ4 י* בקהלם אל תחד כבודי כי באפם הרגו וכו' מ7 / פתח ואמר[מ]] פתח א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / סוד יי' ליראיו(1)] סוד ה' ליראיו י* / וגו'(2)[מ]] ובריתו להודיעם א2 מ7 ר1 קר לית' נ23 וכו' פ4 י* / סוד יי' ליראיו(2)] לית' פ4 סוד ה' ליראיו י*  15    דף רלז ע"א (שורה 4) בסודם...כלכם היום] לית' ו5 פ2  16 יהיב] יהבה א2 י* א"ל(כצ"ל) יהביה מ7 ר1 פ4 קר יהבו מ / דחלי חטאה] דחלי פקודוי דחלי חטאה ר1 דדחלי פקודוי דחלי פ4 מארי דדחלי פקודוי דחלי חטא' קר / ומאן דאינון דחלי] ומאן אינון דחלי מ קר  16-17 חטאה אתגלי לון רזא] חטאה חטאה {אתגלי לון} רזא א2 לית' מ7 ר1 מ חטאה אלין אינון דאתחזון לאתגלאה לון רזא קר  17 עלאה דאורייתא(1)] לית' מ7 ר1 מ עלאה קיימא קדישא דאוריתא קר / ומאן איהו...הוי] {ומאן איהו} הוי א2 רזא עילאה דאורייתא הוי מ7 ר1 ומאן איהו רזא עילאה דאוריתא הוי פ4 רזא עלאה דאוריתא מ ומאן איהו רזא דאוריתא קר ומאן איהו הוי י* ומאן איהו רזא עלאה דאורייתא הוי כצ"ל נ"א ומאן איהו רזא דאוריי' הוי א"ל / אימא] אידנא ר1 לית' קר אומר י* / דא את קיימא] דא קיימא א2 מ7 ר1 י* דא קיומ' נ23  18 סוד יי'] סוד יי' ליראיו מ7 ר1 סוד ה' י* / אטרחו] אינון אטרחו קר / דיגזרון] דיגזרו פ4  19 ויקבלון] ויקבלו פ4 / עלון[מ]] עליהון א2 עלייהו מ7 נ23 ר1 קר י* עליהו פ4 / אסהיד] אסהיד עליהון קר / תו בעובדא] תו עובדא נ23 / האי סוד] האי סוד יי' א2 מ7 ר1 קר האי סוד ה' י* / ויעקב אמר] אמ' יעקב נ23 פ4 יעקב אמר קר  20 תבא נפשי] תבא נפש נ23 / מאי נפשי] לית' נ23 פ4 קר / נפשא] נפש א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* נפשי מ / ואתאחדת] ואתאחד' מ / בברית עלאה[מ]] בברית א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י*  21 בקהלם] ובקהלם קר / הא אוקמוה] הא אוקי' נ23 / כד"א] כמד"א נ23  22 למשה] משה מ7 [ל]משה י* / ר' חייא אמר4] ר' חייא אמר [חסר] י* חסר כאן: ר' חייא אמר א"ל(כצ"ל)  23 (חסר) (ובגיני כך) (ס"א משמע)] {חסר} בגיני כך א2 י* בגיני כך מ7 נ23 ר1 מ בגין כך פ4 משמע קר א"ל(כצ"ל) / דלא] כולא מ7 כלא ר1 / כלא] כללא נ23 / ולית לך] ולית נ23  24 דינא] דינא דינא מ7 / דלהון] דילהו פ4 עליהון קר י* א"ל(נ"א) / ואסגיאו] לית' נ23 ואסהידו מ דאסגיאו קר י* א"ל(נ"א) / דבני נשא] ודעתירין בני נשא א2 / הא לך כלא] לית' קר י* א"ל(נ"א)  25 (ס"א הא לקבל הא)[ג(ס"י)]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ הא לקבל {הא} קר הא לקבלא י* א"ל(נ"א)  26 ידך בערף אויביך] לית' נ23 ר1 פ4 קר י* / וגו'(1)[נ23 מ קר י*]] לית' א2 ר1 ישתחוו לך וגו' מ7 וכו' פ4 / ר' יוסי[נ23 מ]] ר' ייסא א2 מ7 ר1 פ4 קר י* / וגו'(2)[נ23 מ]] שמש ידע מבואו א2 מ7 ר1 פ4 קר י*  27 עשה ירח] לית' א2 נ23 קר עשה ירח למועדים מ7 ר1 פ4 י* א"ל(כצ"ל) / ולעלמין סיהרא לא נהיר] ולעלמא לא נהיר סיהרא א2 ולעלמא סיהרא לא נהיר נ23 לעלמין סיהרא לא נהיר פ4 לעלמין וכדין בגין דא סיהרא לא נהירת קר  28 שליט[א2 מ י* א"ל(כצ"ל)]] שלטא מ7 נ23 ר1 פ4 קר / כד אתכניש] וכד אתכניש נ23 כד איתכניש ר1 / כדין סיהרא] סיהרא כדין נ23 פ4  29 אתכניש] איתכניש ר1 / הה"ד[א2 מ קר י*]] דכתיב מ7 נ23 ר1 פ4  29-30 ויתן אותם...וגו'[מ]] ויתן אותם אלהים להאיר א2 ויתן אותם אלהים ברקיע השמי' להאיר וגו' מ7 ר1 ויתן אותם אלהים ברקיע השמים נ23 ויתן אותם אלהים ברקיע השמים להאיר עלה ארץ פ4 ויתן אותם אלהים ברקיע השמי' להאיר על הארץ קר י*  30 והיו לאותות אלין שבתות] והיו לאותות למועדים {לא??ת} אינון שבתין א2 והיו לאותות אלין שבתין מ7 ר1 והיו לאותות אינון שבתין י* / דכתיב] הה"ד א2 י* / אינון] אלין מ7 נ23 ר1 פ4 קר  31 רישי ירחין ולשנים] ריש ירחין ושנים א2 י* ריש ירחין ולשנים מ7 ר1 ראשי חדשים ושלים נ23 ראשי חדשים ושנים פ4 רישי ירחין ושנים קר / רישי שנין] ראשי שנים נ23 רשי שנין פ4 / דלהוון] דלהוו מ7 ר1 פ4 דליהוו נ23 קר דילהון י* / אומות העולם עבדין חשבן] עבדין {חושבן} אומות העולם א2 עבדין אומות העולם חשבן מ7 ר1 אומות העולם עבדין וחשבין נ23 אומות העולם עבדין חושבן פ4 י* עבדין אומות העולם חושבן קר  31-32 הא כי הא] הא בהא א2 פ4 הא כהא קר  32 כתיב] לית' נ23 קר / ישראל] לית' ר1 / דכתיב בהו] דכתיב פ4  33 גדול] גדול לו הגדלת השמחה א2 מ7 נ23 ר1 / וכתיב גוי אחד בארץ[פ4 מ קר א"ל(נ"א) ג]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 י* / לו בגיניה...(ממש)] {לו} בגיני ממש הגדלת השמחה א2 לו בגיניה הגדלת השמחה מ7 ר1 א"ל(נ"א) ג בגיניה הגדלת השמחה נ23 לו הגדלת השמחה בגיניה הגדלת השמחה פ4 לו הגדלת השמחה בגיניה ממש מ לו הגדלת השמחה בגיניה ממש הגדלת השמחה קר לו הגדלת השמחה בגיניה ממש הגדלת י* / דאתרביאת] דאיתרבי מ7 ר1 דאתרבי נ23 פ4 דאתרביית קר דאתרבית י*  34 לשמשא וישראל לסיהרא] אינון לשמשא וישראל אינון לסיהרא א2 / מנייהו] מינייה מ7

דף רלז ע"א

 1 ושמשא] ושמשא לתתא ושמשא קר / דאומות] לאומות מ / וההוא שמשא] והאי שמשא א2 / מהאי (ס"א סיטרא) סיהרא נהיר] מהאי סיהרא נהיר א2 ר1 מ י* מהאי שמשא נהיר מ7 מההוא סיהרא נהיר נ23 פ4 מהאי סיהרא (ס"א מההוא סט') נהיר קר / חמי] נמי חמי נ23 ? פ4  2 אחידו] אחידי א2 מ י* אחידן מ7 נ23 ר1 פ4 קר / עלאה] לית' מ7 ר1 עליה קר  2-3 ואתאחדו באתר (ביה) (ס"א דנהיר לשמשא) דנהירא משמשא עלאה5] ואתאחידו ביה באתר דנהיר לשמשא עילאה א2 מ7 ואתאחדו באתר דנהיר לשמשא נ23 ואיתאחידו ביה באתר דנהיר לשמשא עילאה ר1 ואתאחדו באתר דנהיר לשמשא עילאה פ4 ואתאחדו ביה דנהיר לשמשא עלאה מ ואתאחידו באתר דנהיר לשמשא עלאה קר ואתאחידו באתר דנהיר לשמשא עילאה י* ואתאחדו בה דנהירא משמשא עלאה ד"א ואתאחדו באתר דנהיר לשמשא עלאה א"ל(כצ"ל)  3 ומתדבקן] ומתדבקין נ23 קר י* / יי'] ה' י*  3-4 אלהיכם חיים כלכם היום] אלהיכם א2 אלהיכם וגו' מ7 ר1 קר  4 וגו'[א"ל(כצ"ל)]] יודוך אחיך א2 נ23 קר י* לית' ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 מ / ר' שמעון] ר' יהודה מ7 ר1 / מלכו] לית' ו5 פ2 / אתקיים] אתקיים מלכו ו5 איתקם מלכו פ2  4-5 דאמרינן מאי דכתיב] דאמ' {מאי דכתיב} א2 דאמרי מאי דכתיב נ23 דאמר מאי דכתיב י*  5 את יי'(1)] את ה' י* / בגין דאיהו.רביעאה...בגין דאיהו[מ]] לית' ו5 פ2 בגין דאיהו רביעאה אודה את יי' מ7 נ23 ר1 ובגין דאיהו רביעאה אודה את יי' פ4 בגין דאיהי ס"א בגין דאיהו רביעאה אודה את יי' קר בגין דאיהו רביעאה אודה את ה' י*  6 יה"ו דא] יהודה יהו דא ו5 פ2 דא איהו ס"א יה"ו דא קר / רשימא[א"ל(נ"א)]] רשימו א2 ו5 מ7 נ23 פ2 פ4 קר י* {ר}שימו ר1 / ובמה] ובמאי ס"א ובמה קר / אשתלים בה"א (ס"א בדל"ת)] אשתלים בד' א2 פ4 אשתלים בדל"ת ו5 א"ל(נ"א) ג אשתלים בה" מ7 ר1 י* אשתלים בדלית נ23 פ2 אשתלי' בה"א מ אשתלים ביה ס"א אשתלים ב"ד קר / והיינו ה"א[מ א"ל(נ"א) ג]] והיינו ה" א2 ו5 מ7 ר1 פ4 והיינו דכתיב ה"א ס"א והיינו ה' קר דהיינו ה' י*  7 דשמא קדישא] בשמא קדישא ס"א דשמא קדישא קר / שמא קדישא] לית' ס"א שמא קדישא קר / שלים] {שלים} א2 לית' מ7 לית' ס"א שלים קר / וקשר] וקשר ס"א וקשיר קר / על דא[מ]] ועל דא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* / דמלכו לך] דמלכו דילך מ7 ר1 מ קר י*  8 אתחזיא] אתחזי ו5 פ2 פ4 א"ל(נ"א) איתחזיא מ7 ר1 / ודאי] ודא {הוא} א2 כד"א ו5 כמ' דאיתמ' פ2 ודא הוא קר י* א"ל(נ"א)/ ויהודה עוד רד עם אל] לית' ו5 פ2 יהודה עוד רד עם אל נ23 מ / מאן קדושים] מאי קדושים פ2 קדושים קר / אלין] אלין אינון קר  9 קדושים עליונין] קדישי עליונים א2 מ7 פ2 ר1 קדישי עליונין ו5 קדישי עליוני' נ23 קדישי עילאי פ4 קדישין עליונין קר קדישין עליונים י* / ושויוה] ושוי ס"א ושווין קר ושוי י* / דכלהו...נאמן] לית' ו5 פ2 דכולהו אודאן לגביה ושוייה נאמן נ23 / הוא(1)] איהו מ7 ר1 קר י* / בכולא] על כלא א2 ו5 מ על כולא פ2 / הוא מלכא] על מלכא נ23 / על כלא] עילאה י*  10 פתח ואמר[א2 פ4 מ קר י*]] פתח ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / פנימה] פנימה ממשבצות זהב לבושה א2 ו5 פ2 פנימה וכו' פ4 קר פנימה וגו' י* / כל כבודה(2)] לית' מ7 ר1 קר י* / כבודה(3)] לית' מ7 ר1 מ א"ל(כצ"ל) / דאיהו כבוד[מ קר]] דאית כבוד ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* א"ל(כצ"ל) ג  10-12 דאיהו כבוד...פנימה בגין] {כבוד דא על דא ודא נוקבא ואיתקרי כבודה בת מלך ו? היינו בת ? בת קול והאי מלך עילאה הוא פניאה בגין} א2  11 דא על דא...(ס"א נוקבא)] דא על דא ודא נוקבא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* דא על דא דא דכר ודא נוקבא פ4 מ קר דא על דא דא דכר ודא נוקבא דא נוקבא א"ל(כצ"ל) / ואתקרי כבודה] ואיקרי כבוד' ו5 כבודה מ7 ואיקרי כבודה נ23 ואקרי פ2 ואתקרי נוקבא כבודה פ4 / בת מלך] בת מלך דאיהי עלאה א"ל(כצ"ל)  12 דאיהו קול גדול[ו5 פ2 ג]] לית' מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י* / והאי מלך] ואיהו מלך ו5 פ2 והא מלך פ4 / הוא פנימה] דאיהו פנימה ו5 פ2 הוא פנימאה נ23 י* / לגו] לגיו נ23 / כוותיה] כוותה א2 כותיה מ7 פ2 ר1 ביתיה קר / והאי כבודה] והיינו כבודה מ7 ר1  13 בת מלך] בת מלך פנימה פ4 / דאתלבשת] דאיתלבשת ר1 דאתלבש' מ / בגבורתא] בגבור' ו5 בגבורה מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר / נמי] ה"נ א2 קר י* א"ל(כצ"ל) / מלך] המלך ו5  14 אקרי] איהו ו5 פ2 / ובגינה] ובגיניה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* ג ובגין כך מ ובגיניה (ס"א ובגין כך) קר / ארעא] עלמא נ23 / בשעתא דאתאחדת] בזמן דאתאחדא ו5 בזמן דאתא{ח}דא פ2 בזמנא דאתאחדת קר י* / כד"א] הה"ד קר י*  15 ארץ] ארץ וגו' ו5 פ2 / קרינן] קרי נ23 / מלכו] מלכו קדישא קר / ויהודה[ד"א]] יהודה א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י* / אתאחיד בה] ביה אתאחד מ7 נ23 ביה איתאחד ר1 ? אתאחד חד פ4 אתאחיד ביה מ קר י* / דבארעא[מ]] דארעא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / ר' (אבא) יהודה] ר' יהודה א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* ד"א א"ל(כצ"ל) ג ר' אבא מ  15-16 ודא קרינן...וניזיל] לית' ו5 פ2  16 קאזלי] קא אזלי א2 נ23 י* אזלי מ7 פ4 קר ג אזל ר1 קאזלו א"ל(כצ"ל) / אמר ר' יצחק[מ]] א"ר יהודה א2 מ7 נ23 י* א"ל(כצ"ל) אמר יהודה ר1 / נפתח] ניפתח נ23 / פתח ר' יצחק ואמר] ר' יצחק פתח ואמר ו5 פ2  17 וישכן מקדם לג"ע] וישכן מקדם א2 וגו' אפילו הכי וישכן מקדם לג"ע מ / וגו'[א2 נ23 מ י* א"ל(כצ"ל)]] את הכרובים ואת להט החר' המתהפכ' לשמור את דרך ארץ החיים ו5 את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת מ7 ר1 את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור על דרך6 את דרך ארץ החיים פ2 וכו' פ4 קר / אוקמוה חברייא אבל[א2 פ4 י*]] אית ביה רזא ו5 פ2 אוקמו חברייא אבל נ23 אוקמוה חבריא אבל מ7 ר1 מ קר / ויגרש] ויגרא י* / דגריש] דיהיב תירוכין ו5 נ23 ליהיב תירוכון פ2 דיהיב תרוכין פ4  18 לאנתתיה[ו5 פ2 מ]] לאתתיה א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / האדם] האדם האדם פ4 / רזא דמלה] רזא עילאה מ7 ר1 / אדם במה דחטא אתפס] במא דחטא חיים את?ס א2 אדם במה דחטא איתפס מ7 נ23 ר1 אדם במה חטא אתפס קר / מותא ליה[מ קר]] מותא {ליה} א2 ליה מותא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4  18-19 ולכל עלמא[א2 פ4 מ קר י*]] וגרים לכולי עלמ' ו5 וגרים לכל עלמא מ7 נ23 פ2 ר1  19 דחטא ביה] דסטא ביה ו5 / לאתרכא ביה] לאתערבא ביה נ23 לאתתרכא ביה פ2 פ4 קר / ולאתתרכא] ולאתרכא א2 מ7 ר1 י* ולאיתערא נ23 / בבנוי] {ב}בבנוי ר1 בנוי מ  20 את דייקא] דייקא את מ7 ר1 קר י* / כמה דכתיב[מ]] כמא דכתיב א2 י* כד"א ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 כמד"א נ23 כמה דאתמר (ס"א כד"א) קר / ואראה את יי'] וארא את אדני נ23 וארא את יי' (ס"א לית') קר וארא את ה' י* / אוף הכי[מ]] אוף הכא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* אוף הכא (ס"א לית' קר) / את] (ס"א לית') קר / האדם] האדם דייקא ו5 האדם דייק? פ2 (ס"א לית') קר  20-21 וישכן מקדם לג"ע] וישכן (ס"א לית') קר וישכן י*  21 וגו'[מ י* א"ל(נ"א)]] לית' א2 את הכרובים ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 וכו' קר / וכמה דכרובים] כמא דכרובי' ו5 כמא דכר? פ2  22 דשלהובי] דשלוהבי ו5 דשלהובא נ23 ושלהובי קר / מההוא] דההוא קר / דמתלהטא] דמלהטא ו5 נ23 פ2 פ4 / המתהפכת] דאתהפכת קר / דא האי] דא הוא א2 קר י* דא ההיא נ23 דא היא פ2 ד? האי פ4 / חרבא] לית' ו5 פ2  23 בתרין] בתרי ו5 פ2 פ4 / ואתהפכא] ואיתהפכא ר1 ואתהפכת י* / לסטרא אחרא] לסטר' דא ו5 פ2 פ4 לסטרא דאחרא ר1 / דא להט[ד'"א]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ קר י* א"ל(כצ"ל) ג / טפסי] טפנוי פ2 תפסי (ס"א טפסי) קר  24 דשלהובא (ס"א דמלכותא)] דמלכותא7 {דשלהובא} א2 דשלהובא ו5 פ2 פ4 י* א"ל(כצ"ל) ג דמלכותא מ7 נ23 ר1 מ דמלכותא (ס"א דשלהובא) קר / דקאמרן] דקא אמרן פ4 דקאמר מ י* א"ל(כצ"ל) דקאמר (ס"א לית') קר ג / דמתהפכן] מתהפכן ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 מתהפכין פ2 דמתהפכן (ס"א מתהפכן) קר דמתהפכין א"ל(כצ"ל) / לזמנין גוברין] לזמנין נשין ו5 פ2 לזמנין לגוברין (ס"א לזמנין גוברין) קר / ולזמנין נשין[י*]] לזמנין נשין א2 מ7 ר1 פ4 מ קר א"ל(כצ"ל) לזמנין גוברין ו5 פ2 לזימנין נשין נ23 / ומתהפכן מדוכתייהו] ומתהפכן מדוכתייהו לסטרייהו קר ומתהפכן בדוכתיהו (ס"א לית') קר / לכלא] בכולא א2 מ7 בכלא ו5 נ23 פ2 ר1 פ4 לכלא (ס"א לית') קר  24-25 וכל דא] ועל דא א2 מ7 ר1 מ ודא הוא (ס"א וכל דא) קר ודא הוא י*  25 את] ואת א"ל(כצ"ל) / כד"א] כמד"א נ23 כמא דא' י* / אמר ר' יהודה] אמר ר' [יהודה] י*  25-29 אמר ר' יהודה...ואחיד ביה] ות"ח דמיומא דחטא אדם הראשון אתפגים סיהר' נגד דאיתחד בה יהודה ו5 ות"ח דמיומא דחטא אדם הראשון אתפגים סיהר? עד דאיתאחד בה יהודה פ2  26 והכי הוא] הוא והכי הוא מ7 / ודאי] והאי8 {ודאי} א2 והאי נ23 מ קר / דגרים] דגרם מ7 ר1 דג?ם פ4 / לההוא אילנא] להאי אילנא נ23 / ביה] לית' פ4 / לאתרכא] לאתדכחה9 {לאתתדכא} א2 לאתתרכא נ23 י* לאתתרכ? פ4 לאתדכאה (נ"ל לאתתרכא) קר לאתברכא א"ל(נ"א) / כד"א] כדקאמרי' א2 כמד"א נ23  27 קאמרת] קרא אמרת א2  28 בגין] לית' י* / דדא] דהאי קר / ומההוא יומא] וההוא יומא א2 מ7 נ23 י* / בתיובתא (נ"א בתיבותא) אתו] בתיבותא אתו א2 מ קר בתיבה אתו מ7 ר1 לתיבה אתו נ23 פ4 כל בתיבותא אתו י* א"ל(נ"א;כצ"ל)  29 חייביא] חייביא {אדדר} א2 חייביא והדר קר חייביא ואהדר י* א"ל(נ"א;כצ"ל) / ואתפגים] אתפגים קר י* א"ל(נ"א;כצ"ל) / (ואתקיימו)[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* א"ל(נ"א;כצ"ל) ג / וקיימא] לית' מ / ואחיד ביה] לית' נ23 ואחיד בה קר ואתאחיד ביה י* / ואתקף[מ]] ואתתקף א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר י* א"ל(נ"א;כצ"ל)  30 במלכותא] במלכות י* / ואחסין ליה אחסנת עלמין[מ]] ואחסין לאחסנא ירותת עלמין א2 י* ואחסין ליה לאחסנת ירות' לעלמין ו5 פ2 ואחסין לה לאחסנת ירותת עלמין מ7 ואחסין ליה לאחסנת ירותת עלמין נ23 פ4 וא{ח}סין לה לאחסנת ירותת עלמין ר1 ואחסין ירותת עלמין קר / הוא] והוא מ7 ר1 / בתרוי] בתריה פ2  30-31 (ס"א בגין....אחיך)[א"ל(כצ"ל)]] {בגין דיליה מלכותא עליהו כדא יהודה גבר באחיו יודוך אחיך ודאי} א2 לית' מ7 ר1 מ בגין דיליה מלכותא עלוויהו כד"א כי יהודה גבר באחיו יודוך אחיך נ23 בגין דיליה מלכותא עליהו כד"א כי יהודה גבר באחיו יודוך אחיך פ4 כד"א כי יהודה גבר באחיו יודוך אחיך קר בגין דיליה מלכותא עלוייהו כד"א כי יהודה גבר באחיו יודוך אחיך י* בגין דליה מלכותא עלייהו כד"א כי יהודה גבר באחיו יודך אחיך ג  30    דף רלז ע"ב (שורה 4) (ס"א בגין...ולא שאר עמין] לית' ו5 פ2  31 ודאי] ודא איהו קר  32 בשעתא] הוה בשעתא קר / דקיימו] דקמו נ23 דקיימי פ4 קר / דכלהו] וכולהו א2 דכל?ן פ4 וכלהו מ קר י* כלהו ד"א / אבתריה] אבתריה לי' נ23 / בימא] לימא מ7 ר1 פ4 קר לית' נ23  33 יעלה] לית' פ4 / (בתחלה)[א2 מ7 נ23 ר1 מ קר י*]] בתחלה יהודה יעלה פ4 / דכל אינון] דכלהו פ4  34 בגין דא] בגין דאמ' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* לית' קר / ולא] ולא אמ' נ23 / הא כלהו] הא כללא כולהו נ23 / שאר שבטין] שבטין א2 י* / דאתפליג] דאתפליגו א2 מ7 נ23 ר1 י* דאתפלגו פ4 דאינון אתפליגו קר  35 לתרין] לתרי פ4 / סלקין] סלקן נ23 סלקי פ4 / סגדין] סגדן נ23 כרעין קר / וכרען] וכרעין א2 וסגדן קר / דבירושלם] דירושלם מ7 ר1 די בירושלם נ23 י* דיבירושלם פ4 / דמלכותא] דמלכותיה י* א"ל(כצ"ל) / דירושלם] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י*

דף רלז ע"ב

 1 ממלכותא קדישא (שלטא) מניה[מ]] ממלכות קדישא שלטא10 מיניה א2 ממלכות קדישא שלטא מיניה מ7 ממלכותא קדישא מיניה נ23 פ4 ג ממלכותא קדישא שלטא מיניה ר1 ממלכות קדיש' סלק ומני' קר ממלכו קדישא מיניה י* ממלכותא קדישא מניה א"ל(נ"א) / הוה] הות נ23 הוי י*  2 לשאר עמין] שאר עמין פ4 קר / דייתי] דאתי קר / מלכא] לית' נ23 קר / משיחא] לית' קר [משיחא] י* / דכתיב] דכתיב שם מ7 ר1  3 דישראל כלהו] לכל ישראל מ7 דכל ישראל ר1 / כלהו יפלחון] יפלחון ליה מ7 ר1 יפלחון נ23 י* ? יפלחון פ4 קר  4 לרישא דגולא לראש דבבל] לרשא דכולא א2 לראש גולה די בבל מ7 ר1 לראש גולה די דבבל נ23 לרישא דגולה די בבבל פ4 לריש' דגולה דבבל קר לראש גולה דבבל י* לראש דבבל א"ל(נ"א) / ולא שאר עמין] ולאו לשאר עמין מ ולאו שאר עמין ד"א א"ל(נ"א) / אריה] אר ה פ4 / יהודה] לית' ו5 פ2 יהודה גור אריה נ23 יהודה וכו' פ4  5 בקדמיתא נער] בקדמיתא גור פ4 בקדמיתא נער (ס"א גור קר / איש יי'] לית' נ23 איש ה' י*  5-6 מטרף בני עלית מאי] לית' פ2  6 דאיהו קיימא] דקיימא ו5 פ2 דאיהי קיימא נ23 ר1 פ4 י* / בני עלמא] בני נשא קר  7 משזיב] משיזיב א2 / (ומהו) ומההוא] ומ{ד}הו א2 ומההוא ו5 נ23 פ2 פ4 קר י* ומה הוא מ7 ר1 ומהו מ / טרף] וטרף מ  8 דאדום] לית' מ / דאיהו תקיפא] דאיהי תקיפא מ דאיהו תקיף י*  8-15 כרע בגלותא...זעירא אלא] לית' ו5 פ2  9 דבני עלמא עעכו"ם מפתין] דכל בני עלמא מפתין לון א2 דכל עמין מפתן לון מ7 ר1 דכל בני עלמא מפתאן לון נ23 י* דכל בני עלמא מפתן לון פ4 קר דבני עלמא עע"ז מפתין מ / ואינון קיימי] ואינון קיימין א2 מ7 נ23 ר1 מ קר י*  10 כך שכינתא] לית' א2 מ7 נ23 ר1 י* / דאע"ג] דאע"ג דאע"ג נ23 / ולא] לא קר י*  11 בתולת ישראל] לית' פ4 / היא] איהי קר / בהאי נפילה] בההיא נפילה א2 מ7 נ23 ר1 קר י* בההוא נפילה פ4  12 בגין] לית' נ23 י* / ולשלטאה] ולשלטא מ7 ר1 קר לית' נ23 / דהא מרחיק] לית' נ23 דמרחיק קר / ארח טרפיה] ארח ארה טרפיה א2 ארח אריה טרפיה מ7 ר1 קר י* לית' נ23 אר? אריה טרפא פ4 / דארח] דאריא נ23 דאריה קר / נפל[מ]] נפיל א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י*  13 ולא קם] לא קם קר / ואכיל לה[א2 מ]] ואכלה מ7 נ23 ר1 פ4 ואכיל ליה קר י* א"ל(כצ"ל)  14 לנקמא] לאנקמא פ4 / מעמין עעכו"ם] משאר עמין א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* מעמין עע"ז מ  15 יקום לנקמא מנייהו נוקמא] יכול לאנון מ מינייהו נוקמא פ4 יקום (ס"א יכיל) לנקמא מנייהו נוקמא קר / מי כד"א] מאן מי כד"א א2 מ7 ר1 פ4 י* מאן מי אלא כד"א ו5 פ2 מאן מי כמד"א נ23 מאי מי כד"א קר / מי ירפא לך] מי ירפא לנו מ7 / והוא] והאי א2 נ23 ר1 פ4 קר י* א"ל(נ"א) והא ו5 מ7 פ2  16 דביה] דבי{ה} ר1 / לאתקפא] לאתתקפא א2 ו5 נ23 פ2  17 ואוקמוה] והא אוקמוה קר  18 מיהודה] לית' ו5 פ4 / וגו'[ו5 פ2 מ ד"א]] לית' א2 נ23 ר1 קר י* ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה וכו' מ7 וכו' פ4 / אוקמוה חבריא אבל] לית' ו5 פ2 האי קרא אוקמוה חבריא אבל מ7 אבל נ23 ואוקמוה חבריא אבל ר1 מ ואוקמוה חברייא אבל י* / שיל"ה בה"א] שילה ב"ה קר שילה בה' י*  19 בו'[מ קר א"ל(כצ"ל)]] בוו" א2 מ7 ר1 בוא"ו ו5 פ2 פ4 י* ו"ו נ23 / הכא רזא (הכא) דשמא קדישא11] רמז הכא שמא קדישאה א2 הכא שמא קדיש' ו5 פ2 רמז הכא שמא קדישא מ7 ר1 מ קר י* הכא רמז דשמא קדישא נ23 הכא רמז שמא קדישא פ4 הכא רזא שמא קדישא א"ל(כצ"ל) / י"ה] לית' נ23 / אחרא] חדא ו5 פ2 / שילו בלא ה'[א"ל(כצ"ל)]] שלו בוו" א2 שלו ו5 מ7 ר1 פ4 מ שילו נ23 פ2 קר שי לו י*  20 באתר אחרא[מ]] ובאתר' חדא ו5 ובאתר אחרא מ7 נ23 פ4 ובאתר חד פ2 ובאתר אחר ר1 / בלא י'] בלא יוד א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* בלא ו" מ א"ל(כצ"ל) / ה"א] וה"א מ7 ר1 / רזא דשמא] רמז לשמא א2 מ7 ר1 מ קר י* רמז דשמא פ4 / קדישא[מ קר י* א"ל(כצ"ל)]] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4  21 תקום בשמא (ס"א דא) די"ה] תיקום בשמא דיה12 {דא} א2 תיקום בשמא דא ו5 נ23 פ2 י* דיקום בשמא דא מ7 ר1 תקום בשמא דא פ4 תקום בשמא די'' מ ג בשמא דהא (ס"א דא) קר בשמא די' נ"א בשמא די"ה א"ל(כצ"ל) / ואיהו רזא די' (ס"א מ"י) כדקאמרינן] ואיהו רזא מי כדקאמרן א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 ואיהו רזא מ? כדקאמרן פ2 ואיהו רזא די'' דקאמרינן מ ואיהו רזא מי (ס"א דא) כדקאמר קר דאיהו רזא מי כדקאמרן י* ואיהו רזא די' נ"א מי' כדקאמרינן א"ל(כצ"ל) ואיהו רזא מי כדקאמרינן ג

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד.

2 סימן זה מצוי בשוליים של כתב היד.

3 על פי הרישומים של רונית מרוז: בדף 76א אמור להיות משפט אחד מתוך פסקה המצויה בסימן תקסב בסולם.

4 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'רבי חייא אמר מהני קראי חסר בספרים ולא נמצא חסרונו אח"כ מצאתי ס"י דגרסי הכי מהני קראי משמע דלא אתאחיד וכו'...'

5 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'ואתאחדו באתר דנהיר וכו' ה"ג'.

6 מעל הצירוף 'על דרך' נמתח קו.

7 מעל מילה זו נמתח קו.

8 מעל מילה זו נמתח קו.

9 מעל מילה זו נמתח קו.

10 מעל מילה זו נמתח קו.

11 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'הכא רזא דשמא ה"ג'.

12 מעל צירוף זה נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]