THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 237b - 238b

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רלז ע"ב (21) – דף רלח ע"ב (39)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס1 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רלז ע"ב (21) – דף רלח ע"ב (39)

 22 ולשורקה] ולשריקה א2 לית' י* / בני אתונו] לית' י* / וגו'[א16 מ]] לית' א2 נ23 ר1 ו6 פ4 קר י* כובס ביין לבושו ובדם ענבים ס{ו}תה ו5 כבס ביין לבושו ובדם ענבים סותה מ7 פ2 כבס ביין לבושו ובדם ענבים סותה תמניא דרגין כלילן בהאי קרא ד' מנהון דמיין אהדדי תרין מנהון דמיין אהדדי ותרין אחרנין דמיין אהדדי ד' דדמיין אהדדי אינון גפן שורקה היינו גפן היינו שורקה דמנהון נפקי ענבים ומנהון מתעביד חמרא דאיקרי יין וכולהו רזא חדא ומשרשא חד נפקין ונגדין ותרין דדמיין אהדדי עירה אתונו היינו עירה היינו אתונו ורזא חדא נינהו וברזא חדא כלילן ומרזא חדא נגדין לבוש"ו סות"ה היינו מלה חדא ורזא חדא כי הוא כסותו לבדה היא שמלתו זמנא קרייה קרא כסות וזמנא אחרא קרייה לבוש וזמנא אחרא קרייה שמלה וכלהו משרשא חדא נגדין ומלה חדא עבדין וחלופא דשמהן רזין עלאין כלילן בהו ומאן דדייק טעם מדי ומאן דלא דייק לא טעים ולא מדי והכא תמנייא דרגין עלאין רמיזין בהו אבל קרא כפשטיה קאי.ת"ח יעקב שלימא דאבהן הוה כד"א ויעקב איש תם מאי איש תם דאשתכלל מחכמתא דלעילא ומחכמתא דלתתא והיינו דכתיב יושב אהלים תרין אהלים נינהו אהל דאיקרי לפנים מן הפרגוד ואהל דאיקרי אחורי הפרגוד וכליל הוי מתרין סטרין מבתי גואי ומבתי בראי ומאן אוליף ליה ליעקב כולי האי ת"ח דהא אינון שני דהוה טמיר וגניז בהדייהו דשם ועבר שם אוליף ליה חכמתא עילאה דבתי גואי ועבר אוליף חכמתא תתאה וסימניך בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם מאי בעבר הנהר אלא רזא הוא דכל יומיהון דאינון קדמאי לא הוי אוליפן אלא חכמתא תתאה דאתיא מבתי בראי דאיקרי אחורי הפרגוד ובאינון דאחורי הפרגוד הוו מתדבקין והוו מודיעין לון מלין דעתידין למיתי לעלמא ביש או טב וכדין הוו כל אינון דרין עד דאתא ההוא סטרא דקדושא עילאה ואמשיך ליה לאברה' ואודע ליה מלין עלאין דשרשרא דאתמשכן לעלמא דילהון מבתי גואי ומתמן שאבין כל אינון דאקרון בתי בראי ומתמן מתהוון קצת מלין לא כולא וסימניך מתמצית גופו של ארץ ישראל העולם שותה ומהאי שעתא דקאים אברהם אע"ה על ההוא סטרא קדישא דמיניה כולא נפיק ונגיד וביה כולא תליין נפק ליה לשעתיה מהאי סטרא דאינון בני עבר הנהר ואתא ליה לאשתעשעא בארעא קדישא הה"ד ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ כנען ממש ארעא דשאר חיילין עלאין תבירין תחותה תמן ולית להון קיומא בהדה וגו' עכ"ל מה שחסר א"ל2 / יי'] ה' י*  22-23 ישמור את נפשך] וכו' נ23  23 כיון דאמר] לית' פ4 י* / יי'] לית' נ23 ר1 פ4 י* ה' א"ל(נ"א) / ישמרך מכל רע] לית' פ4 י* / אמאי] מה יצטריך לומ' א16 לית' פ4 י* מהו א"ל(נ"א) / ישמור את נפשך אלא] לית' פ4 י* / יי'] לית' י*  24 בההוא עלמא] בעלמא דאתי פ4 / שמירה] שמורה א16 / דהאי עלמא[ו6 פ4 מ י*]] בהאי עלמא א2 מ7 נ23 ר1 א16 קר  24-25 הוא למהוי[פ4]] למיהוי א2 א16 למהוי ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 פ4 קר י*  25 נטיר ב"נ] בר נש נטיר מ7 ר1 / זינין] לית' מ7 ר1 / מקטרגין] מקטרגן ומקטרגין א16 מקטרגי פ4 ומקטרגין י* / דאזלין לקטרגא בני נשא בעלמא[מ]] דאזלין בעלמא לקטרגא בני נשא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 קר י* דאזלי בעלמא לקטרגא כבני נשא פ4  26 ולאתדבקא בהו] ולא ידבקן בהו א16 / בההוא עלמא[פ4 מ קר]] מההוא עלמא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 (מ)[ב]ההוא י* / מאי הוא] מאיהו א2 מאי היא א16 ו6 / כמה דאמרן] לית' ו5 פ2 כמא דאמר י* / נפיק[א16 ו6 פ4 מ קר י*]] נפק א2 ו5 מ7 פ2 ר1  26-27 ב"נ מהאי עלמא אי איהו זכי] לית' ו5 פ2 בר נש מההוא עלמא אי איהו זכי מ7 ר1  27 איהו] הוא א16 ו6 / נשמתא דיליה[מ]] נשמתיה א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 קר י* נשמת' דבר נש ו5 נשמתיה דבר נש פ2 נשמתא פ4 / סלקא] סלק נ23 סלקת א16 מתעטרת קר / ואתעטרת באתריה] ואתעטרא באתרא א2 נ23 ואתעטר' באתריה אי זכאה הוא ו5 ואתעטרא באתריה מ7 ר1 ואתעטרא באתריה אי זכ? הוא פ2 וסליקת באתרה קר ואתעטרת באתרה י* א"ל(כצ"ל) / לא] לאו ו5 פ2 א16 ו6 פ4 י* / כמה] כמור ו5 / חבילין[מ א"ל(כצ"ל)]] חבילי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 קר י*  28 טריקין] טניקון א16 / אזדמנן] אזדמן א2 נ23 איזדמן ר1 א16 ו6 / לאנגדא] לאגדא ו6 לנגדא י* א"ל(כצ"ל) / לגיהנם] בגהינם פ4 / ולאמסרא] ולאמסר ו5 פ2 ולא מסריה נ23 ולמסרא א16 / ליה] לית' נ23 / בידא דדומה] בידי דדומא ו5 בידיה דדומה נ23 בידוי דדומה פ2  28-29 דאתמסרא לממנא] די ממנא א2 דממנא ו5 פ2 דאתמסר ממנא מ7 קר דיתמסר ממנא נ23 דאיתמסר ממנא ר1 דהוא ממנא א16 דאתמסרא ממנא ו6 ג ואיתמסרא ממנא פ4 ואתמסרא לממנא מ דאתמנא ממנא י* דאתמסרא ממנא נ"א דאתמנא ממנא א"ל(נ"א)  29 ותליסר[נ23 ר1 פ4 מ קר]] ותריסר א2 ו5 מ7 פ2 א16 ו6 י* / אלף רבוא] אלפי רבוון י* / וכלהו] וכולא י* / אזדמנן] אזדמנו א2 אזדמינן ו5 אזדמן נ23 א16 ו6  30 דחייביא] דחייבא ו6 / תא חזי] לית' ו5 פ2 ת"ש קר / שבעה] ושבעה ו5 דשבעה פ2 שבע פ4 / מדורין אית ביה בגיהנם] מדורין לגיהינם ו5 מדורין אית בגהינם נ23 מדורין לגיהנם פ2 מדורין אית ליה לגיהנם קר / ושבעה פתחין] לית' ו5 פ2 / ונשמתא] ונשמתין פ4 ונשמתהון קר  31 דחייביא] דחייבא מ7 / עאלת] עאלה א2 עאלו פ4 קר עאלת בכלהו א"ל(כצ"ל) / וכמה טריקין טהירין] וכמה {חבילי} טריקי זוהרין א2 וכמה טריקו טהירין ו5 פ2 וכמה טריקי תוהירין מ7 ר1 וכמה טריקי טהירין נ23 א16 וכמה חבילי תריסין (ס"א טריקין) טהירין קר / נטורי תרעי] נטרי תרעין א2 נטורי תרעין ו5 מ7 נ23 א16 פ4 קר י* כטורי תרעין פ2 נטירי תרעין ר1 / בכל תרעא] בכל תרעין ו5 בכל תרעא תרעא פ2 לכל תרעא קר  32 אתמסרון] אתמסרן ו5 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 מ קר איתמסרן מ7 / על ידא] על ידוי א2 / דאתמסרן] דאיתמסרן מ7 דאתמסר א16 ו6  33 סתמין] סתימין ו5 פ2 פ4 מ קר {??} תתמין ו6 / תרעין] לית' פ4 / דאשא] ואשא מ7 נ23 ר1 י* / דמלהטא] דמלהטיא ו6 מלהט' פ4 דמתלהטא קר מתלהטא י* / הוו תרעין] הוו נ23 י*  34 פתיחין] פתיחאן א2 תרעי פתיחאן נ23 פתחין פ2 ו6 סתימין ר1 פתיחן א16 קר / וסתימין...סתימין] ונפקי חייביא עד אינון פתיחין3 דלגו סתימין {וסתימין אינון דלבר פתיחן דלגו סתימין} א2 וסתימין אינהו דלבר פתיחין דלגו סתימין ו5 פ2 וסתימין אינון {ד}לבר פתיחן {ד}לגו סתימין מ7 וסתימין אינון דלבר פתיחאן דלגיו סתימין נ23 ופתיחין אינון דלבר פתיחן דלגו סתימין ר1 וסתימן אינון דלבר וסתימן אינון דלגו בכל יומי שבתא סתימין א16 וסתימין לאנון בתר {ד}לבר פתיחין דלגו סתימין פ4 וסתימין אינון דלבר פתחין דלגו סתימין מ וסתימי' לאינון דלבר פתיחין דלגו סתימין קר / ושבת[נ23 פ2 פ4 מ י*]] לית' א2 מ7 ר1 א16 ושב קר  35 פתיחין ונפקין] פתיחאן ונפקי א2 פתיחן ונפקי ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4 קר י* פתיחאן ונפקין נ23 פתיחן ונפקין מ / חייביא] אינון חייבייא נ23 / פתחין] פתחים ו5 פ2 / ופגעין] ופגעי א2 / דמתעכבין] דמתערבי א2 דמעברי מ7 ר1 דמתעכבי א16 ו6 פ4 דאינון מתערבי (ס"א מתעכבי) קר  36 בפתחין] בפתחי מ7 ר1 / כד נפק שבתא[א16 פ4 מ י*]] כד נפיק נשמתא4 {שבתא} א2 כד נפיק שבתא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 כד נפיק שבת קר / קאי] קרי א2 ו5 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 מ קארי מ7 ר1 קר נפק י* / ואמר] קרי ואמ' א2 נ23 קארי ואמר מ7 ר1 ואומ' א16  37 וגו'[ו5 פ2 מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 ו6 וכו' א16 פ4 כל גוים שכחי אלהים י* / ת"ח] לית' קר / נשמתין[מ]] נשמתא א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 קר / נטיר לון] נטיל לון א2 נטיר לה ת"ח קר / יתמסרון] תתמסר קר אתמסרון י*  37-38 ת"ח...את נפשך] לית' ו5 פ2  38 דדומה] לית' א16 ו6 / דהוא ממנא[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר דממנא א16 ו6 דהוא ממנא על גיהנם * א"ל(כצ"ל) / הה"ד...וכתיב[א"ל(כצ"ל) ג]] כד"א א2 מ7 נ23 ר1 קר הה"ד א16 ו6 מ י* הה"ד יי' ישמור צאתך ובואך וכו' פ4 / ישמור את נפשך] ישמור את נפשך וכו' מ7 ר1 לית' פ4

דף רלח ע"א

 1 עירה] לית' נ23 א16 / מאי] מאן א16 ו6 פ4 מ י* א"ל(כצ"ל) / כד"א] כמא דאתמר י* א"ל(כצ"ל) / גפן(2)] לית' ו6 / תסיע] לית' נ23  2 אשתך(2)] לית' קר / כהאי] האי א16 / גפן קדישא] גפן פוריה קדישא מ7 ר1  3 האי גפן דמברכינן ביה[מ]] הא דברכינן דשתי חמרא א2 האי דברכינן ו5 האי דברכינן אשתי חמרא מ7 ר1 היינו דברכי' נ23 האי דמברכינן פ2 י* האי דכתיבנן א16 האי דכתבינן ו6 הא דמברכינן פ4 האי דמברכינן אשתיית חמרא קר / דכתיב] לית' י* / עץ] לית' א16 ו6 י* / עושה פרי] עושה פרי למינו א"ל(נ"א)  4 עושה פרי דכר] עץ עושה 5{עושה פרי} דכר פ4 / עץ פרי דא נוקבא] פרי נוקבא פ4  4-5 דא עץ פרי...ונוקבא כחדא] לית' ו5 פ2  5 דא דכר[ג]] דכר א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 מ קר י*  5-6 (ס"א נשמתהון...הגפן)] נשמתהון דצדיקייא אינון פרי הגפן כדקאמרן בורא א2 א"ל(כצ"ל) ג(ה"ג וחסר בספרים) אלו נשמתהון דצדיקייא דאינון בורא פרי הגפן כדקאמרן בורא פרי דכר ונוקבא כחדא ו5 נשמתהון דצדיקיא אינון פרי הגפן כדקאמרן בורא וגו' מ7 ר1 נשמתהון דצדיקייא אינון פרי הגפן כדקאמרן בורא וגו' נ23 אלו נשמתהון {ד}צדיקייא דאנון בוא? בורי פרי הגפן כדקאמרן בורא פרי דכר ונוקבא כחדא פ2 לית' א16 ו6 פ4 מ נשמתהון דצדיקיא אינון בורא פרי הגפן כדקאמרן בורא וכו' קר נשמתהון דצדיקייא אינון פרי הגפן כדקאמר י*  6 לשלטאה] לשלטא א2 נ23 ר1  6-7 חילי עממיא חילין] חילין ו5 פ2 חילי עממייא וחילין א16 עממיא חילין קר חילין דעממיא חילין י*  7 די ממנן על עמין עכו"ם] דממנן בהו שאר עמין א2 מ7 נ23 ר1 פ4 דממנן על שאר עמין ו5 פ2 י* די ממנן בהו שאר עמין א16 ו6 קר די ממנן על עמין עע"ז מ / דלהון] כלהון פ4  7-8 לאתתקפא...עלייהו] לית' ו5 פ2 לאיתתקפא וזמין מלכא משיחא לאתגברא עלייהו נ23 לאתתקפא וזמין מלכא משיחא לגברא עלייהו א16 קר לאתתקפא כולהון לאתתקפא וזמין מלכא משיחא לגברא עליהו ו6 לאתתקפא וזמין מלכא משיחא לגברא עליהו פ4  8 דהאי גפן] דהא גפן מ7 ר1 / אלין כתרין] כתרין א2 מ7 נ23 ר1 אינון כתרין ו5 פ2 / דשלטי] דשלטין א2 מ7 נ23 ר1 י* דשליטין א16 ו6  8-10 דשלטי בהו...משיחא] לית' ו5 פ2  9 עעכו"ם] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* עע"ז מ / לעילא] דלעילא מ7 נ23 ר1 / ישיצון] ישזון א2 / וינצחון] וינצחו ו6 / חילין] חילי א16 ו6  10 יתגבר] אתגבר א2 נ23 י* / הה"ד] כמד"א נ23 ההוא דאמר י*  11 ועל עיר] ועל עיר בן אתונות א2 מ7 ר1 א16 ו6 י* ועל עיר בן אתונו נ23 / תרין] תרי א16 ו6 / אינון[פ4 מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* ? ו5 תתאין פ2 / דשלטי] דשלטין א2 מ7 נ23 ר1 קר י* דשליטין ו5 פ2 א16 ו6 / עעכו"ם] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* עע"ז מ / ואינון] דאינון א16 ו6 י*  12 סטרא דחול] סטרא דמסאבא א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 מ קר י* סטרא מסאבא פ2 / ומה דאמר עני] ולמה נחמעני א2 ומה נאמר עני ר1 והא דאמר עני י*  13 וקרינן] וקרי נ23 / ליה(2)] לית' פ2 א16 ו6 פ4 קר / מלך המשיח] המלך המשיח א2 מ7 נ23 ר1 א16 י* / דא הוא] דא ו5 פ2  14 לעילא] לית' מ7 ר1 דלעילא ו6 / דלית לה] דלית ליה מ7 פ2 ר1 / אלא משמשא] {מגרמא} אלא משמשא א2 / מלכא משיחא[פ4 מ]] המלך המשיח א2 מ7 נ23 ר1 קר י* ומלך המשיח ו5 פ2 מלך המשיח א16 ו6 / בשלטניה יתייחד[מ]] בשולטנותיה ויתייחד א2 י* בשלטנותיה ויתייחדא ו5 בשלטניה ויתיחד מ7 ר1 בשלטנותיה ויתאחד נ23 בשולטנתיה ויתייחדא פ2 בשולטנותיה ויתיחד א16 בשלטנותיה ?תיב ו6 בשלטנותיה ויתיחד? פ4 בשלטניה ויתייחד קר  15 וכדין] כדין י* / סתם] סתים א2 / הוא[פ4 מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* ? ו5 / דהא] ? ו5  16 אי לעילא עני] אי דעיל' ו5 פ2 / אספקלריא] אספקלריאה ו5 מ קר י* / ועם כל דא] ועל6 {כל} דא א2  17 דעמין עעכו"ם] דכל שאר עמין א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* דעמין עע"ז מ / לאכפייא] לאתכפייא א2 י* לאתכפיא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 / תחותיה] תחותוי פ4 / ויתתקף] ויתקף קר ואתתקף ביה י* ויתתקף בזה א"ל(כצ"ל)  18 לבושו] לית' ו5 פ2 / כד"א] כמא דאתמר י*  18-19 חמוץ בגדים מבצרה] לית' א2 וגו' מ7 ר1 חמוץ בגדים וגו' א16 חמוץ בגדים פ4  18-20 חמוץ בגדים...סותה דא] וגו' ובדם ענבים אלין ו5 וגו' ובדם ענבי' אלין בידינ' פ2  19 וכתיב] וכתיב בתריה א2 / וגו'[א16 מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 י* וכו' קר / ביין] ביין לבושו קר י* / דינא קשיא] דינא א2 קשיא מ7 ר1  20 למהוי] למיתי א2 מ7 נ23 ר1 למיהוי א16 / עעכו"ם] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* עע"ז מ / סותה[פ4 מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* / דא] דאל ו6 / אילנא לתתא] בי דינא ו5 אליינא לתתא פ2 אילנא דלתתא י* / בי דינא] {בדינא} א2 אילנא לתת' ו5 לית' מ7 פ2 ר1 / דאקרי] איקרי א16  21 ויינא] דינא מ7 ר1 ודינא א16 / אתמסר (ס"א אסתמר)] אסתמר א2 ו5 נ23 פ2 א"ל(נ"א) ג איסתמר מ7 ר1 אתמסר א16 ו6 פ4 מ קר י* / בדם ענבים] ביין וענבים ו5 פ2 בדא ענבים מ7 ר1 כד"א ענבים א"ל(נ"א) / לאתלבשא] לאתלבש ו5 פ2  22 תחותיה] ל??? ו5 תחותוי מ7 ר1 פ4 לחודיה פ2 / כל] על כל פ2 לית' מ / שאר] לית' מ / עמין] עממין ו5 לית' מ / עעכו"ם] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* עע"ז מ א"ל(נ"א) / ומלכין[מ]] וכל מלכין א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* / פתח ואמר[מ]] פתח א2 נ23 ו6 פ4 קר י* אמר מ7 ר1 פתחי כתי' א16  22-35 ר' יוסי...דכתיב] ר' יוסי פתח ו5 פ2  23 עירה] לית' א2 נ23 א16 עירה וכו' פ4 וכו' קר / וכתיב[א16 פ4 מ]] כתי' א2 מ7 נ23 ר1 ו6 י* ד"א / והיא כפורחת עלתה נצה] והיא כפורחת עלתה נצה וגו' א2 מ7 ר1 וגו' נ23 א16 פ4 לית' ו6 י*  24 אינון] לית' י* / דלא ידעין] דלא משגיחין מ7 ר1 / ולא משגיחין] ולא אשגחן א2 ולא ידעין מ7 ר1 ולא אשגח נ23 ולא משגיחין ולא מסתכלין א16 י* / ולא מסתכלי] ולא מסתכלין מ7 ר1 י*  25 במלי דאורייתא] במלי אורייתא מ7 במילי אוריתא נ23 במלי אוריתא ר1 מילי דאוריתא פ4 במילי אורייתא י* / ארחייהו] {אורחייהו} א2 אגרייהו מ7 נ23 אגריהו ר1 / יתפסון] יתפשון מ7 פ4 קר יתפצון ר1 יתפרשון א16 ו6 / דכתיב[פ4 מ קר]] כד"א א2 מ7 ר1 א16 ו6 י* כמד"א נ23  26 לא ידעו במה יכשלו] {וגו'} א2 וגו' מ7 ר1 וכו' פ4 לית' י* / הות[א16 ו6 פ4 מ קר י*]] הוה א2 מ7 נ23 ר1 / נבואה] לית' נ23 / עלייהו] עלייהו נבואה נ23  27 והוו] והווי י* / ידעין] ידעי א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 י* / ומסתכלי] ומסתכלין קר / מנייהו[מ]] לית' א2 נ23 א16 ו6 פ4 קר דשריא עלייהו מ7 דשרייא עלייהו ר1  28 משתמשי] משמשי נ23 / השתא] השת א2 / פסקא] פסק קר  28-29 בני נשא] לית' מ7 ר1 י*  29 דרגא] תתאה פ4 קר / תתאה] תתתאה א2 דרגא פ4 קר / הוא] דהוא קר / אחד[פ4 מ]] חד א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 קר י*  30 מששים] משתין קר / לנבואה[מ]] בנבואה א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* / מאי טעמא] לית' א16 ו6 / מדרגא] מדרגאה ר1 / שתיתאה לתתא] שתיתאי לתתאי א16 ו6 שתיתאה קר / והא אתמר[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 קר י*  31 מסטר שמאלא] מסטרא דשמאלא א2 פ4 קר מסטרא שמאלא א16 ו6  32 ואתחזי] ואפילו לחייביא איתחזי מ7 ר1 / חלמא] לית' א2 מ7 נ23 ר1 / אפי' לחייביא] לית' מ7 ר1 / לעכו"ם] לאומות העולם א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 מ קר ד"א לאומות דעלמא י* / דזמנין] דלזמנין מ7 ר1 דלזימנין נ23  33 ושמעין] ושמיען א16 / הני] הייני פ4 / זיני] זינין א2 מ7 ר1 זיינין פ4 י* / ומודעין] ומודעי פ4 / דחייכן (בהו)[מ]] לחייבא א2 מ7 ר1 דחייכאן נ23 קר דחייכן א16 ו6 פ4 א"ל(כצ"ל) דחייכאן בהו י* דחיובין בהו ד"א / בבני נשא] בני נשא פ4 קר / ומודיעין] ומודעין א2 נ23 ר1 א16 ו6 י* ומודעי פ4  34 לון] להו י* / כדיבין] כדיבאן א2 נ23 כדיבן מ7 ר1 קר כדיכאן י* / ולזמנין...דשמעין] {ולזמנין מילין דקשוט} א2 לית' מ7 ר1 ולזמנין קשוט דשמעין י* / ולזמנין דאינון] וכל זימנין דאינון נ23 / שלוחין] שליחאן י* / לחייביא] לחייבא ו6  35 ומודעי לון] ומודעין לון א2 מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 י* / עלאין] עילאה א16 עלאין ת"ח קר / מאי כתיב[מ]] מה כתיב א2 מ7 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* / דקשוט] קשוט א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 מ קר י* / דכתיב] כתיב י*  36 מאי גפן] מאן גפן ו5 פ2 פ4 קר / הבט משמים וראה] לית' א2 מ7 נ23 ר1 הבט משמים ו6  37 משמים דהא מאתר] גפן דאיהי זאת הבט משמים דא אתרא א2 דאיהי זאת הבט משמים דא אתרא מ7 ר1 משמים דהא מאתרא נ23 / דא אתרמי[מ קר י*]] דאתרמי א2 מ7 נ23 ר1 דא אתרמיז א16 דא אתרמיו ו6 פ4 / כד"א] כמד"א נ23  38 דהיא[מ י*]] דאיהי א2 מ7 נ23 ר1 פ4 דהוא ו5 פ2 לית' קר / זאת(2)] לית' א16 קר / ודאי] ודא (ס"א ודאי) קר / שלשה שריגים] ובגפן שלשה שריגים א2 מ7 ר1  38-39 רובצים עליה] לית' ו6  39 כפורחת] כפורחת עלתה נצה א2 פ4 י* / דכתיב[פ4 מ קר]] {כד"א} א2 כד"א ו5 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 י* כמד"א נ23  40 דלתתא[פ4 מ]7] לתת' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 א"ל / עלתה] עלה ו5 / עלה] לעילא י* / ויניק לה] ויניק ליה פ4 / כד"א] כמד"א נ23 כמא דאתמר י*

דף רלח ע"ב

 2 דמנטרא] דמיטמרא ו5 פ2 דמינטרא מ7 נ23 / חמי...פרעה] לית' ו5 פ2 חמי כמה חמי ההו' רשע מה כתי' וכוס פרעה קר חמי מה חמא ההוא רשע כתיב וכוס פרעה י* / בידי] בידו א2 לית' ו5  3 ואשחט] ואסחט א2 ו5 פ2 לית' י* / אותם] לית' י* / הכא חמא...תרעלה] היינו כוס התרעילה ו5 היינו כוס התרעלה פ2 הכא חמא כוס תרעלה י* / יניקא] ינקא קר / דבי דינא] דבידיעא ו6  4 דאתייהיב] דאתיהב י* / ענבים] ענבין פ4 / דאתייהיב] דאתיהיבו פ4 / ושתי ליה] לית' ו5 פ2 ושאתי לה ו6 נשאתי8 ליה {????} פ4  4-6 כיון דשמע...בהאי] לית' ו5 פ2  5 דא חדי] {ד"א חדי} א2 חדי מ7 נ23 ר1 / דקשוט[א2 מ קר י*]] קשוט מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 / בהאי חלמא] בהדי חלמא א16 ו6 / פשר ליה] פתר ליה א2 מ7 נ23 ר1 / לטב[מ]] {ל}טב א2 טב מ7 ר1 א16 ו6 פ4 טב בגין נ23 / על] לית' נ23  6 בהאי] בההוא א16 ו6 / עירה] עירו א2 לית' נ23 / דאתכפיין] דאיתכפיין מ7 דאיתכפיאן ר1  7 חילין] מילין י* / תקיפין] ותקיפין ו5 פ2 / דעמין עע"ז[מ]] דשאר עמין א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 קר י* לשאר עמין פ2 עמין ו6 / כדאמרן] כדקאמרן א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 מ לית' ו5 פ2 כדקא אמרן קר כמא דאתמר י* / בגין] ובגין ו5 פ2 / האי] דהאי (נ"ל דתחות האי) קר / ואתכפייא] ואתכסייא ו5 פ2  8 ואתמר[פ4 מ]] כמא דאיתמר א2 ואיתמר ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* / אית גפן(2)[מ י*]] {אית} גפן א2 גפן ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 לית' קר / קדישא עלאה] קדיש' גפן עילאה ו5 פ2  8-9 ואית גפן דאקרי...סדום ואית[מ]] {ואית גפן דאיקרי גפן סדום} א2 גפן דאיקרי ו5 פ2 א16 לית' מ7 נ23 ר1 גפן דאקרי ו6 פ4 קר וגפן דאיקרי גפן סדום י*  9 גפן נכריה...אל נכר] נכריה ו5 פ2 נכריה בת אל נכר פ4  10 ההיא] האי נ23 / דאקרי] דאיקרי {זאת} א2 דאיקרי ו5 מ7 נ23 ר1 א16 י* / כלה] לית' מ7 ר1 / אלו ישראל] אלין ישראל פ4 / כד] כד"א א2 כי ו5 פ2  11 וגו'[ו5 פ2 א16 מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 י* / ובגין כך] בגיני כך א2 נ23 א16 ו6 י* בגין כך ו5 פ2  12 ר' יהודה ור' יצחק] ר' יצחק ור' יהודה פ4 / ניזיל] נזיל פ4 קר  12-22 ר' יהודה...ת"ח] כתיב ו5 פ2  13 דהוא] דאיהו א2 מ7 נ23 ר1 דאיהי קר / אמר רבי יהודה כתיב[מ קר]] פתח ר' יהודה ואמ' א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 פתח ר' יהודה ואמר כתי' ו6 י* א"ל(כצ"ל)  15 חברנא] {חברנא} א2 חבירנא א16 ו6 פ4 חב(י)רנא י* / אוקים ביה] אוקמיה פ4 אוקים ליה י* / דאמר] ואמר י*/ דינא] לית' א16 / דחייבי דגיהנם] דחייבין ביה בגיהנם א2 דחייבין ביה בגהינם מ7 ר1 דחייבין בגיהנם א16 דחייבין גיהנם ו6 דחייביא בגהינם פ4 דחייביא בגיהנם קר / ירחין פלגא] ירחי פלגו א2 מ7 ר1 ירחין פלגו נ23 ירחי פלגא י* / בחמה] באשא י*  16 ופלגא] ופלגו א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 / מנייהו] לית' א16 ו6 / אינון] לית' נ23 / אמרי] אמרין א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* אמרו קר  17 אמרי] אמרין א2 ו6 פ4 ואמרין מ7 ר1 ואמרי נ23 [אמרי] י* / דסיטא (דסיתוא)] דסתווא א2 דסתוא מ7 ר1 י* לית' נ23 דסיטא א16 ו6 פ4 קר דסיטא (דסיתוא) מ / שראן ואמרין] שראן בה דאמרין פ4 שראן בה ואמרין קר שרן ואמרין י* / וה] ווה מ7 ר1 י*  18 אמרין[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 קר ג / ווי] וי נ23 ו6 ויי א16 פ4 / ודוד] ודוד ? ו6 דוד פ4 י* / ויקם וגו'[מ]] לית' א2 מ7 ר1 ו6 וכו' א16 ויקם פ4 ויקם על סלע רגלי י*  18-19 ודוד...ווי] לית' קר  19 דאמרי] דאמרין א2 מ7 / וה] ווה מ7 ר1 לית' י* / ולבתר] לית' א16 ו6 פ4 י* / ווי] ויי א16 וי פ4 / משתלמי] משתלמין נ23 / נפשייהו] בנפשייהו פ4 קר / כד"א[מ קר]] הה"ד א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 י*  20 כן] לית' א2 מ7 ר1 כך י*  21 בגין] לית' נ23 משום פ4 / דכל] כי כל א2 מ7 נ23 ר1  22 ופריעה] פריעה מ7 ר1 / ותפילין] תפלין מ7 ר1 / ונר חנוכה] נר חנוכה מ7 ר1 / כו'] לית' א2 מ7 ר1 א16 ו6 י* וגו' נ23 וכו' פ4 מ קר / משלג] לית' א2  23 דאיהי] דאיהו א16 / כל ביתה[מ י*]] כי כל ביתה א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר משלג כי כל ביתה ו5 פ2 / כמה דאמרן] כדקאמרן מ7 ר1 כמא י* / דכתיב] לית' נ23  24 וגו'[א2 א16 מ]] לית' ו5 מ7 פ2 ר1 ו6 מבצרה וכתי מדוע אדום ללבשך נ23 מבצרה פ4 י* מבצרה וגו' קר / דדינא] בדינא י* / מעמין עע"ז[מ]] משאר עמין א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* / לבושא] {לבושא} א2 לית' מ7 נ23 ר1  24-29 וזמין קב"ה...הוא אלא] לית' ו5 פ2  25 וחרבא...דכתיב] הה"ד י*  26 בגדים] בגדים וגו' א2 בגדים מבצרה מ7 נ23 ר1 י* / סייפא] חרבא מ7 ר1  27 לה'[י*]] ליי' א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 מ קר / ליי'] לה' י* / וגו'[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 קר י* וזבח גדול בארץ אדום א16 / תו] {תו} א2 לית' נ23 ו6 ותו י*  28 שנים] שנים מאי שנים אלין שנים קדמניות בגין נ23 / אתייא] את? ו6 אתי י*  29 הכי הוא] הכי הוא ודאי פ4 / כל[פ4 מ קר]9] כי כל ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 י* / מאי שנים] מ"ט שנים י* א"ל(כצ"ל) / אלין] אלו פ2  30 דאיהי[פ4 מ קר]] דהיא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 דהא י* / מכלהו] מן כולהו מ7 מן כלהו ר1 / וינקא מכל] לית' ו5 פ2 וינקין מכל נ23 / סטרין[פ4 מ קר י*]] סטרא א2 מ7 נ23 ר1 לית' ו5 פ2 / כדכתיב[מ קר]] כד"א א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* דכתי' פ4  31 ביה] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 / דהוה] דהוא י* / לקפוטקיא[מ]] לקפוט{ק}יא א2 לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 קר י*  31-39 עד דהוו...מלה מפומך] ר' יהודה ור' יצחק הוו אזלין באורח' פגעו בההוא ינוקא אמרו ליה זיל בהדן ו5 ר' יהודה ור' יצחק הוו אזלי באורחא פגעו בההוא ינוקא אמ' ליה זיל בהדן פ2  32 בקסטירא[א16 פ4 מ קר]] בקסטרא א2 מ7 נ23 ר1 ?קסעירא ו6 בקיסטרא י* / סבא] לית' מ7 ר1 / לההוא ינוקא[פ4 מ קר]] לינוקא א2 מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* / ברי] לית' נ23 א16  33 אימא] אימ נ23 ר1 / לי] לית' א2 לך ו6 לן י* / ליה] לית' מ7 ר1 / קראי] קרא פ4 קר / אלא] אלא או א2  34 ארכב לקמך] ארכיב לי קמך א2 מ7 נ23 ר1 ארכיב לקמך קר / ואימא] ואמאי ו6 / לך] לית' א2 מ7 ר1 א16 ו6 י* / ליה] לית' א16 ו6 קר י* / לא] לית' מ7 / אנא] דאנא א2 / ואנת רביא] ובעינא למרכב ואת רביא א2 ואת רביא מ7 ואתרביא ר1  34-35 ואימא לך...אמר ליה] ואימ' נ23  35 דאתקל] דאיתקיל א2 דאתקיל מ7 ר1 א16 ו6 פ4 קר י* א"ל / גרמי] גרמאי י* / אמר ליה] אמ' א2 מ7 ר1 / שאלת] שאילתא א2 שאילת י* / קראי] קרא א16 ו6 פ4 קר / אמר ליה] אמ' א2 קר  36 דניזיל] דנזיל פ4 קר י* / באורחא] אורחא א2 נ23 א16 ו6 ארחא מ7 ר1 פ4 קר / אמר] א"ל נ23 / דההוא] דהאי ו6 / סבא] גברא סבא א2 / דהוא[א2 מ]] הוא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 קר י*  37 ואמר דלא יתקל בהדי] ואנא ידע ואמ' דלית הוא בעי דיתקל גרמי בהדאי א2 ואמר דלא יתקל גרמיה בהדאי מ7 ואמ' דלא יתקל גרמיה בהדי נ23 ואמר דלא יתקל גרמיה בהדיה ר1 ואמ' דלא יתקל בהדיה פ4 ואמר דלא יתקל בהדאי י* / אתפרש] איתפרש מ7 נ23 ר1 / סבא] לית' מ7 / ואזיל ליה] ואזל א2 ואזל ליה מ7 נ23 ר1 / כד מטו] כיון דמטא מ7 ר1 כד מטא נ23 כד מטי ו6 / ר' יהודה] ר' יצחק10 {ר' יהודה} א2 ר' יצחק פ4  38 קריב] קריבו י* / ור' יצחק] ור' יהודה פ4 / שאילו] שאלו א16 ו6 קר / אמר ליה[א2 א16 מ]] אמר מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 קר י* / ר' יהודה] לית' א2  39 קאעבדת זיל] עבדת דלא אזלת בהדיה זיל א2 קא עבדת זיל מ7 נ23 ר1 א16 פ4 מ קר י* עבדת זיל ו6 / וניתיב] ונתיב א16 פ4 / אמר לון] אמ' ליה ו5 פ2 / לאי (ס"א רבא) אנא דלא] {לאינא} לא יכילנא דלא א2 לאינא דלא ו5 פ2 א16 ו6 פ4 י* לאי אנא דלא מ7 ר1 מ קר דלא לאינא דלא נ23

1 על פי הרישומים של רונית מרוז לא מצוי טקסט מסימן זה בספר לבנת הספיר.

2 מצוי גם בדפים רנה ע"ב – רנו ע"א במרגליות. סימן כא בהשמטות הזהר.

3 מעל המילים 'ונפקי...פתיחין' נמתח קו.

4 מעל מילה זו נמתח קו.

5 מעל 'עץ עושה' נמתח קו.

6 מעל האות 'ל' נמתח קו.

7 אור יקר מדלג על מילה זו דילוג מן הדומה אל הדומה.

8 מעל מילה זו נמתח קו.

9 א16 מדלג מעל מילה זו דילוג מן הדומה אל הדומה.

10 מעל מילה זו נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]