THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Yitro 2 91a - 94a

ספר הזוהר פרשת יתרו

דף צא ע"א (שורה 32) – דף צד ע"א (שורה 19)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, ו5, ט1, פ5, קמ9, ו3, נ47, ו7, ו8, נ38, א17, ר1, ו16, פ2, מ5, א3, קמ2

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף צא ע"א (שורה 32) – דף צד ע"א (שורה 19)

 32 דעילא] דלעילא מ5  33 דחיון] דאינון א2 / הוא ברזא] איהו רזא א2  34 דתריסר] דתליסר מ5 מ קר י* / לא תעשה לך פסל] לא תעשה לך פסל וכל תמונה א2  35 דקדושה] דקודשא נ47 / דאיהו רזא דטעוא אחרא] דאיהו טעוון אחרא נ47 / ורזא דא] ודא רזא נ47 / כד"א] כדאמר מ5  36 וארא והנה[מ י*]] לית' א2 ר1 נ47 מ5 קר / רוח] ורוח מ5 קר / וגו'] ענן גדול א2 ר1 נ47 וכו? מ5 ענן גדול וגו' קר / ואש] אש א2  37 יי' אלהיך] לית' נ47 מ5 מ קר י* / לאתערא] לאתעטרא ר1 / לגבי עילא] לגבי עילאה נ47 / ולא לנחתא] ולא לנחתיה י*  38 לתרע] לית' א2 / אל קנא] אמר ליה אל קנא מ5 / איהו] הוא א2 ר1  39 ואיהו] ואיהו אל א2

דף צא ע"ב

 1 אתרגיזת] אתרגשת א2 ר1 / על בנים על שלשים ועל רבעים] וגו' א2 לית' ר1 / חדא] חד נ47 מ5  2 חדא] חד א2 ר1 נ47 / ותלת זמנין] לית' א2 ר1 נ47 מ5 מ קר ותל' י* / על חובי קדמאי] על חובוי קדמי א2 על חובוי קדמאי ר1 י*  3 ורביעי חד הוא] ורביעי הדא לשונא נ47 ורביעי חד הוא לא תשא את שם יי' אלהיך לשוא מ5 קר ורביעי חד הוא לא תשא את שם יי' אלדיך לשוא וגו' מ / אתתקן] מתתקן א2 ר1 נ47 מ קר ג  4 דדא] דא א2 ר1 נ47 מ5 מ קר / דאיהו] דאיהי י*  5 על קיומיה] בעל קיומיה מ5  6 (נ"א כדין) ועושה חסד וגו'] לית' א2 ר1 נ47 מ5 מ קר י*  8 שתיל] שתל א2 ר1  9 גו תהומי] גו תהומא נ47  9-12 חקיקא...חקיק] חקיקה א2 חקיקיא בשמא דא ואטבע ליה גו תהומא וכד מייא בעאן לסלקא חמאן רזא דשמא קדישא חקיקא ר1 חקיקא בשמא דא ואטבע ליה גו תהומא וכד מייא בעאן לסלקא חמאן רזא דשמא קדישא חקיקא נ47 חקיקא בשמא דא ואטבע לה לגו תהומא וכד מייא בעאן לסלקא חמאן רזא דשמא קדישא חקיקא מ5 מ קר י*  12 על ההוא צרורא] על צרורא דא נ47  13 ומשתקעין] ומתשקען נ47 / והדרין לאחורא] ומתהדרין לאחוריה א2 ומתהדרין לאחורא ר1 נ47 מ5 מ קר י*  14 עד יומא] עוד יומא מ5 מ5 קר / דא[ד"א]] לית' א2 ר1 נ47 מ5 מ קר י*  15 דאומין בני נשא] דאומי ברנש א2 דאומן בני נשא ר1 נ47 מ5 מ קר י*  17-18 אומאה...אומאה] אומאה מ5  20 לשקרא] דשיקרא א2 מ5 דשקרא ר1  20-22 לשקרא...דשקרא] {ואיהי} דשקרא נ47  21 לקבלא לה] לקבלא ליה ר1  21-22 לההיא אומאה...דשקרא] ואיהי שקרא א2 י* ואי איהי שקרא ר1 לאיהי שקרא מ5 קר לאיהו שקרא מ  23 ומיין אזלין ושטין] ומייא אזלין ושאטן א2 נ47 ומייא אזלין ושאטין ר1 ומיין אזלין ושטאן י*  24 דההוא] דההיא מ5 / פרחן] פרחא ר1  25 ובעאן] ובעיין י*  26 ליה] לית' א2 ר1 נ47  27 דזמין (נ"א דרמיז)] דאזמין א2 ר1 נ47 דלזמין מ5 דזמין מ קר י* / ממנא] ממ{נ}א נ47 ממנאה מ5  28 די ממנא] דיממ{נ}א נ47  29 ואעל לגביה דההוא] ועאל לגבי ההוא א2 ר1 ועאל לגביה ההוא נ47 מ5 י* ועאל לגביה דההוא מ קר  31-35 ואהדרו מיין...עלמא)] ואתהדרו מייא ואתקיים א2 ר1 נ47 ואהדרו מיין לדוכתייהו מ5 מ קר ואתהדרו מיין לדוכתייהו י*  35 את שם] את ר1  36 יי' אלהיך לשוא] יי' וכו' נ47

דף צב ע"א

 2 רזא] רזא דשמא ר1 / דבהאי] דהא מ5  3 קיימין] קיימי א2 קיימן עלמא נ47 / דשייפי גופא] דשייפין דגופא א2

דף צב ע"ב

 27 דנקיט] דלקיט מ5  28 דאיהו לילה] דאיהו ליליא נ47 מ5  30 דהא לית] דהא לית ליה ר1  32 וגו'] לית' א2 ר1 / וחובוי] וחיבוי מ5  33 קמי] קמיה מ5 / מה דאיהו] מה דאיהי י* / ומאן איהו] ?מאן א2 ומאן דאיהו מ5 מ קר ומאן דאיהי י* / קמיה(2)] לית' נ47  34 דכלא] דכללא א2 / אתגליף] איגליף נ47 אגליף רזא לבתר מ5 אגליף מ קר  35 יד"ו[מ]] יה"ו א2 ר1 נ47 מ5 קר י* / ובמה] וביה א2 ר1 נ47 מ5 מ קר י* / כל קדושן] כל קדושין א2 ר1 נ47 י*  36 מתעטרי] מתעטרא א2 ר1 נ47 מ5 מ קר י* / על עמא קדישא] על עלמא ר1  36-37 בצלותין ובבעותין] בצלותהון ובעותהון א2 בצלותין ובעותין נ47 ובצלותין ובבעותין מ5 מ קר  37 לא אצטריך] לא צריך י* / לאתקדשא דהא מניה נפקין] לאתקדש אע"ג דמיניה נפקין א2 לאתקדשא אע"ג דמיניה נפקין ר1 נ47 מ5 מ קר י*  38 אצטריך לאתקדשא] אתקדשא איצטריך א2 איצטריך לאתתקפא נ47  39 לאתקדשא] לאתתקפא נ47

דף צג ע"א

 1 ואת אמך] לית' א2 ר1 נ47  2 בעובדי] בעובדין א2 ר1 י* בעובדוי נ47 מ5 מ קר  3 כד"א] כדאמר מ5  4 ודאמיה] ואמיה א2 ר1 נ47 י*  19 כד"א] כדאמר מ5  21 דההוא] ההוא א2 / דאבוה ודאמיה] דאבוהי ואימיה א2 דאבוה ואמיה ר1 נ47 י* / מממונך] ממונך י*  22 דאצטריכו] דאיצטריכן א2 / ולאמא] ואמא א2 ר1 נ47 י* / דשותפותא] דשוטפותא מ5  23 חדא] חד ר1 / בקב"ה] לקב"ה א2 נ47 / וכמה] כמא א2 ר1 נ47 י*  24 ולאמיה] ואימא ר1 ואמיה י* / ולאוקיר] ולאוקר א2  25 חיי בר נש] חיי דברנש א2 נ47  25-26 ואוקימנא...לעילא] לית' נ47  26 וכלהו קיימין קמי] ? קיימן קמיה ר1 וכלהו קיימין קמיה מ5 מ / חיי דבר נש] חיי ברנש א2 ר1 נ47  27 לאתהניא] לאתהנאה א2 לאתהנא ר1 נ47  28 אספקלריא] אספקלריאה מ קר  29 פקודין דאורייתא] פיקודי אוריתא א2 פקודי אוריתא ר1  30 תליין] תלייא ר1  32 למען ייטב לך וגו'] לית' א2 ר1 נ47  33 עלאה] עילא א2  35 וגו'] לית' נ47 מ5 קר / מקצה השמים(1)] למקצה השמים א2 ולמקצה השמים ר1 / ועד] עד קר  36 איטב] איטיב א2  36-38 למען איטב...למען ייטב לך] למען ייטב לך י*  37 לא כתיב] לית' נ47 מ5 קר  38 דאוטיב] דיוטיב נ47 / ואיהו עלמא] ואיהו אתר א2 ומי הוא עלמא מ קר י* ואית עלמא ג / דסתים] סתים ר1 נ47 מ5 מ קר י* ג

דף צג ע"ב

 1 ברשותא] ברשותיה א2 ר1 נ47  2 ויכוון ביה] ויכוון בה י* / ואף על גב...דמריה] לית' נ47 דעביד פקודא דמ??? מ5 דעביד פקודא דמאריה י*  3 אתחשיב] אתחשב נ47 / כמאן[ד"א]] מאן א2 ר1 מ5 מ קר (כ)מאן י* / ביא] ביה נ47 מ בה י* / ברעותא דאסתכלותא] ברעותיה באסתכלותא א2 ברעותא באסתכלותא ר1 / ביקרא] דיקרא ר1 נ47  4 למסבר] למיסב מ5 קר למסב מ / מלה] {מלה} נ47  5 לשמה] בשמא א2 ר1  6 דנפשא] בנפשא א2 ר1 נ47 דנשמתא י* / בעי לבא[מ]] לבא בעי א2 ר1 נ47 מ5 קר  7 דלבא[מ י*]] לית' א2 ר1 נ47 דכלא מ5 קר / על דא] ועל דא מ5  10 כוננה עלינו(1)] כוננה עלינו וגו' א2  11 עלינו] לית' ר1 / אף על גב] ואע"ג נ47 / ידעי] ידעין א2 ר1 נ47 מ5 קר י* / מעשה] ומעשה י* ג  12 למאן] לית' מ י* למען קר / לההוא] ההוא א2 קר / באבהן] דאבהן א2  13 מתתקנא] מתקנא נ47 / בהון] עמהון א2 ר1 נ47  14 לא תגנב] לא תגנוב לא תענה ברעך עד שקר א2 ר1 קמ2 מ5 מ קר לא תגנוב לא תענה ברעך ע{ד}שקר נ47 / לא פסקא] פסקא קמ2 לא ו' פסקא י* / בכל הני תלת] בהני תלתא כלא א2 ר1 נ38 בהאי תלתא קמ2 בהני תלתא פסקא טעמא נ47 בהני תלת כולא מ5 קר / ואי לא] ואי לאו קר / דפסקא] פסקא י*  15 לא הוי] לא הוה ר1 קמ2 נ47 נ38 / אסיר] אסור י* / לקטלא] לסלקא קמ2 / נפשא] נפש א2 ר1 קמ2 נ47  16 דיעבור] דעבר א2 ר1 נ38 דיעבר קמ2 נ47 קר דיעביד מ5 / על אורייתא] על פקודי אוריתא קמ2 / ושרי] וש(א)רי י*  17 לאו] לא ר1 קמ2 / אפילו] אפי קמ2 / באתתיה] לאתתיה א2  17-18 לא תנאף...ושרי] לית' י*  18 ובמה דפסקא טעמא] ומאי דפסקא טעמא א2 ר1 נ47  19 אי לאו] אי לא ר1 נ47 מ5 / הוה] לית' א2 קמ2 / אפילו] אפי קמ2 נ47 ואפי' קר / דעתא] דעתיה ר1 נ47 / באורייתא] לית' קמ2  20 או] ואו נ47 / דעתא דחכם] דעתיה דחכימא נ38 / לאסתכלא ביה...טענה] לאיסתכלא באוריתא או דעתא ??/דדיינא קמ2 לאסתכלא ביה או דיינא דדאין דינא לפום טעמא מ5  21 דעתא(1)] דעתיה נ47 / דרמאה ולמגנב דעתא דתרווייהו] דחכם למידן דינא או דאיצטרי? ליה למיגנב דעתא דרמאה קמ2 / לנהורא] לאנה{ו}רא {לנהורא} נ47  22 דפסקא] דפסק א2 קמ2 נ47 / ושרי] וש(א)רי י*  23 פסקא] פסק א2 ר1 קמ2 פסיק נ47 / כלל כלל] כלל קמ2  24 לאתתקנא] לאתקנא נ47 לית' י*  25 בה(1)] לית' נ47 י* / ולמהך בה] למהך בה ולמתתקנא בה י* / כמה דאת אמר] כדאמר מ5 / אני] אנכי נ38 / אלהיך] לית' נ47 מ5 מ קר י* / להועיל] לעשות א2  27 לא פסיק] לא פסק א2 ר1 קמ2 נ47 לא טעמא פסקא נ38 / טעמא] לית' ר1 קמ2 נ47 נ38 מ5 / אסיר] אסור ר1 נ47 אסורא קמ2  28 דלא פסקא] דלא פסקא טעמא א2 ר1 קמ2 נ47 נ38 / בכלהו] בכל תשע אמירן נ38 / עבדת(1)] עבד א2 עבדא ר1 קמ2 נ47 נ38 קר י* עובדא מ5 / כלל] כללא נ38 / ובהאי עבדת] ובהא עבד א2 נ47 מ5 קר ובהא עבדא ר1 ובהאי עבד קמ2 ובהא נ38 ובהאי עבדא י*  29 וגו'] ואמתו וגם קמ2 ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך היינו נ38 / אורייתא] באורייתא י* / חמודת] חמודות א2 ר1 קמ2 נ47 היא חמודות נ38 / שעשועים] לית' קמ2  30 גנזי] גניזא קמ2 / דאורייתא] דאורייא מ5 / אינון] דאינון א2  31 דעילא] דלעילא קמ2 מ5  32 דהוו] לית' א2  33 דכלילן] דכלילו א2 ר1 נ38 י* / כלא אתחזי לעיינין כלא איהו] כלא איתחזא לעיניהון כלא הוה קמ2  34 בסכלתנו] בסכלתנא א2 / וכלא הוה] ומלה הוה מ5 מ קר וכלהו הוה ג / לעינייהו] לעיניהון דישראל קמ2 / בההוא] בההיא א2 ר1 נ47 נ38  35 כל רזין דאורייתא וכל רזין עלאין] כל רזין וכל רזי דרזין עילאין קמ2 / לא אעדי] לא אתערי א2 לא איתעדי ר1 לא אעדיו קמ2 לא אתעדי נ47 נ38 י* / בגין] ובגין קמ2

דף צד ע"א

 1 בעינא] בינא {?עינא} מ5 / הוה] הות י*  2 דקב"ה אתגלי] דאתגלי קב"ה נ38 / דסיני] {ד}סיני א2 / דחמאת] דאתא קמ2 חמאת נ38  3 על הים[מ]] על ימא ר1 קמ2 נ47 נ38 מ5 קר י* / חמא] חמאת מ5 / כההוא] אבל כההוא קמ2 בההוא מ5 / דקאימו] דקיימו נ38 קר י* / ישראל] לית' נ47  4 לאו הכי] לא הוה קמ2 לא הכי נ38 / בגין] אלא בגין א2 דבגין מ5 / דההוא] דבההוא קמ2 / דקיימו] דקאימו א2 ר1 קמ2 נ47 מ5  5 וכל גופין] וכל גופייהו קמ2 / הוו] לית' נ38 / כצחצחא[מ קר]] בצחצוחא א2 ר1 קמ2 נ47 י* ב/כצחצוחא נ38 בצחצחא מ5 / דמלאכין] דמלאכי ר1 נ38 / עלאין] קדישין נ38 עילאי י* / כד מתלבשן] כד מתלבשי נ38 / בלבושי] בלבושוי א2 בלבושין קמ2 בלבוש נ47  6 מצחצחן] מצחצח נ47 / ובההוא] ובהוא י*  6-7 עאלין לאשא ולא דחלין] הוו עאלין ישראל ישראל בגו אשא ולא הוו דחלין קמ2 עאלין לגו אשא ולא דחלין נ38  7 דההוא] דא הוה א2 / כד אתחזי] כד איתחזא קמ2 / בשלהובא] בשלהובא דאשא קמ2  8 המזבח] המזבח וגו' א2 ר1 קמ2 נ47 י* / וכד אעבר] וכד איתעבר קמ2 וכד אתעבר י* / ההוא זוהמא] האי זוהמא נ38  9 מצוחצחין[מ]] מצחצחן א2 ר1 קמ2 נ47 נ38 מ5 קר י* / לגו] לגר א2  10 דהוו חמאן] והוו קמאן א2 והוו חמאן ר1 קמ2 נ47 נ38 מ5 י* / גו יקרא] ביקרא א2  10-12 מה...דמריהון] לית' א2 מה דלא הוו הכי על ימא דלא אתעבר זוהמא מנייהו בההוא זמנא והכא בסיני דפסקא זוהמא מגופא אפי' עוברין דבמעי אמהון הוו חמאן ומסתכלן ביקרא דמאריהון ר1 מה דלא הוה הכי על ימא דלא אעבר זוהמא מנייהו בההוא זמנא והכא בסיני דפסקא זוהמא מנייהו אפי עוברין במעי אימהון הוו חמאן ומסתכלן ביקרא דמאריהון קמ2 מה דלא הוו הכי על ימא דלא אתעבר מינייהו זוהמא בההוא זמנא והכא בסיני דפסקא זוהמא מגופא אפי' עוברין {ד}במעי אמהון הוו חמאן ומסתכלאן ביקרא דמאריהון נ47 מה דלא הוו הכי על ימא דלא אתעבר זוהמא מנייהו כההוא והכא בסיני דפסקא זוהמא מגופא אפי' עוברין במעי אמן הוו חמן ומסתכלן ביקרא דמאריהון נ38 מה דלא הוו הכי על ימא דלא אתעבר זוהמא מנייהו בההוא זמנא והכא בסיני דפסקא זוהמא מגופא אפילו עוברין שבמעי אימן הוו חמאן ומסתכלן ביקרא דמריהון מ5 מה דלא הוו הכי על ימא דלא אתעב' זוהמא מנייהו בההוא זמנא והכא בסיני דפסקא זוהמא מגופא אפילו עוברין שבמעי אימן הוו חמאן ומסתכלן ביקרא דמריהון מ מה דלא הוו הכי על ימא דלא אתעבר זוהמא מנייהו כההוא זמנא והכא בסיני דפסקא זוהמא מגופא אפילו עוברין שבמעי אימן הוו חמאן ומסתכלן ביקרא דמריהון קר מה דלא הוו הכי על ימא דלא אתעבר זוהמא מנייהו בהוא זמנא והכא בסיני דפסקה זוהמא מגופא אפילו עוברין דבמעי אמן הוו חמאן ומסתכלאן ביקרא דמאריהון י*  13 קבילו] קבילו אוריתא נ47 / קמי] קמיה א2 קמ2 מ5 / יתיר מיומא] כיומא קמ2  14 דיומא] דיימא קמ2 / לא הוה] לא הוא קמ2 / עד דקבילו] עד דיקבל?ן א2 עד {ד}יקבלון ר1 עד דיקבלון קמ2 נ47 נ38 י* עד דאתקבילו מ5 / אורייתא] אוריתא בטורא דסיני קמ2  15 כיון דקבילו] כד קבילו נ38  16 אתבסם] אתבשם נ38  16-17 ואשתמודע קב"ה] וקב"ה אשתמודע א2 ר1 נ47 נ38 י* וקב"ה אישתמודע קמ2  18 לבש יי' עז התאזר] וגו' א2 לבש יי' ע? וגו' נ38 / שנאמר] דכתי' א2 ר1 נ38 י*

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]