THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yetse 158a - 158b

ספר הזוהר - פרשת ויצא יעקב

כה”י: א2, א16, ו5, ו6, ו7, ו161, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

י - פירוש ”אור יקר” לרמ”ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר‘ אברהם גלאנטי (ס‘ אור החמה) / כ - ס‘ כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל - ס‘ אור הלבנה לר‘ אברהם אזולאי / ממ - ס‘ מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צבי רובין) / ר* (חילופין של רובין)

ז - ס‘ הזהר של מרגליות

דף קנח ע”א (6) - דף קנח ע”ב (26)

 7-6 כתיב...בשמים] לית‘ ו5  7 מאן אינון הרי בשמים] לית‘ פ2 / הרי] טורי נ23 / דאכללן] אכלילן ו5 דכלילן א16  8 בגין] בנין י* / דכל חד[מ7 פ2 א16 ו6 מ קר]] דכל חד וחד א2 ו5 נ23 י*  9 לקיימא] בגין לקיימא נ23 / הללויה[פ2 פ4 פר6 מ קר]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* / ועל דא] וע”כ י* / לא תקח] אם הבנים לא תקח פ2  10-9 לא תקח...ועל דא] לית‘ ו5  10 על הבנים] ואת הבנים תקח לך ו6 / דאיהו] דאיהי מ7 / ועל דא] לית‘ י*  11 את האם] לית‘ פ2 / ואת הבנים תקח לך] לית‘ א2 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פר6 קר י* / בגין] לא תקח האם על הבנים בגין ו5 /

דאיהו עלמא דאתכסיא[פ4 מ]] לית‘ א2 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פר6 קר י* / ולא] דלא א2 מ7 פ2 א16 ו6 פר6 קר י* / כלל] ועל דא שלח תשלח את האם בגין דלא אתגליא כלל ו5 פ4  12 וגו‘[פ2 א16 ו6 פר6 מ קר]] אשר היו לפניך א2 גו‘ ו5 אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ מ7 נ23 לית‘ פ4 י*  13-12 ולמקצה השמים ועד קצה השמים] לית‘ פ2  13 הני] לית‘ פ4 / מכאן] ומכאן פ2  14 בתר] לית‘ פ4 / והיה לארבעה ראשים[ו6 פר6 מ קר]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 י*  42-14 והיה...לאה] לית‘ פ22  15 השפחות[מ י*]] שפחות ו5 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 / קשירו] קשירי א2 י* / דאצטריכו] דאצטריכן ו5 דאצטריך פ4  16 ומכאן] מכאן א2 ו5 מ7 א16 ו6 י*  18-16 ואמר ר‘ אלעזר...לשם ה‘] לית‘ נ23  17 ולהלאה] ולהלה א2 ולהלא ו5 קר ולהלן מ7 י* / חד] חדי ו5 / בארח] באורחא פר6 / ולהלאה כלהו חד בארח מישר ועל דא כלהו] לית‘ ו6 / שבטין] שבטים א2 / דלעילא] לעילא א2 ו5 מ7 א16 פ4 י* לית‘ ו6  18 עדות לישראל להודות לשם ה‘] גו‘ ו5 עדות לישראל ו6 עדות לישראל וגו‘ פ4 וגו‘ ה‘ קר  19 ואמר רבי אלעזר] לית‘ א16 ואמר ר‘ ו6 א”ר פ4 / כתיב] לית‘ א2 ו5 נ23 א16 י*  20 ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו‘[מ73 מ]] לית‘ א2 ו5 נ23 י* ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי א16 פר6 ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ו6 ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב ללבן וגו‘ פ4 קר / חמא] ראה ו5 / למיהך] דבעא למהך א2 דבעא למיזל נ23 / לארחיה] אורחיה א2  21-20 למיהך...לא] לית‘ ו5  22-20 כד אתיליד...דחמא] לית‘ ו64  21 אתיליד יוסף] אתיליד מ7 י* / בעא] דבעא ו5 / למיהך לארחיה] למהך ארחיה א2 למהך באורחיה ו5 / לא בעא למיהך לארחיה] לית‘ נ23  22-21 יוסף...דאתיליד] לית‘ א16  22 דאתיליד] לית‘ נ23 / ותא חזי] ת”ח פ4 / בתריה] באתריה א2 ו5 מ7 פ2 א16 פ4 מ קר י* / ויוסף] יוסף מ7 דיוסף נ23  23 דאקרי] לאיקרי א2 / והכא] והא (נ”א והכא) קר / דחמא] דחזא ו5 / יעקב] לית‘ מ7 י* / דאשתלים גופא] גופא דאשתלים י* / בעא גופא] בעא א2 מ7 פ2 א16 י* בעי ו5 בעא הוא נ23 / למהך] למיזל נ23  24 לארחיה] בארחיה ו5 באורחיה פ2 / וסיומא דגופא הוא ברית] לית‘ פ2 / ברית] לית‘ ו5 מ7 ו6 פ4 פר6 מ קר / חושבנא] בגינא פ4  25 אשתלימו] אשתלם י* / ואי תימא[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / כען[א2 מ י*] לית‘ ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר  27-25 ואי תימא...עבד] לית‘ פ2  26 עד] לית‘ ו5 / דיתיליד] דאתיליד א2 ו5 מ7 נ23 א16 פ4 מ דאיתייליד פר6 י* / וישתלימו] וישתלמון א2 מ7 ואשתלימו ו5 קר  27 ומלה ידע] ומלה דחכמתא ידע יעקב פ2 / ודאי] לית‘ י* / אי] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 מ / אשתלימו] ישתלימו קר ישתלמו י* / כלהו] תרי עשר א2  28 שבטין] שבטין כולהו א2 / שריא] דשריא פ2 / לא] לית‘ א16  29 ליבעי] יבעי קר / דישתלימו[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 פ2 נ23 א16 פ4 פר6 קר י* / קדישא] לית‘ מ7 פ2 פ4 פר6 קר / ת”ח] חזי א2 / הוא] הוא ודאי נ23 י* / תקונא] תיקוני א2 ו5 מ7 נ23 י*  32-29 ת”ח...ותמן] לית‘ פ2  30 תתאה] לית‘ פ4 / נינהו] אינהו ו5 פר6 קר / מיתת] מתה א2 מ7 נ23 / האי עלמא] דעלמא א2 עלמא פ4  31 קדישא] לית‘ מ7 נ23 פר6 מ קר י*  34-31 ועל דא...אתתקנא בהו] לית‘ ו6 פ4  32 בארץ כנען בדרך] לית‘ א2 נ23 בארץ כנען ו5 וגו‘ מ7 בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה א16 / ותמן] וכאן ו5 / מיתת] מתה ו5 נ23 י* ומיתת פ2 / רחל] רחל בארץ כנען פ2  33 האי] לית‘ ו5 מ7 פ2 א16 פר6 קר י* / תתאה] לית‘ א2  34-33 לאתישבא...תתאה] לית‘ פר6 קר  34 לא] לית‘ פר6 קר / אתתקנא] אתתקנת א2 י* לאיתתקנא פר6 לאתתקנה קר / בהו] בהו כד א2 / מיתת] מיתא ו5 מתה מ7 נ23 / נטלא] נטלה א2 נטלת פר6 קר / (ד”א ל”ג לעילא)[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר5 י* / ביתא] ביתא לעילא קר  35 מיתת] מתה נ23 י* / בעלמא] דעלמא א2 מ7 מעלמ‘ ו5 נ23 פ2 י* בגין דעלמא א16 ו6 בגין בעלמא פ4  36 תתאה] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 קר / וכלא] וכלהו א2 נ23 מ קר י* וכולהו ו5 מ7 פ2 א16 ו6 פר6 / הוו] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 מ קר / ולאו] ולאה ו5 / מיתת] מיתה א2  37 בההיא] בהאי א2 י* בההוא מ7 קר / שעתא] זמנא מ7 קר / עובדוי] עובדהא א2 דעובד? פ2 / אינון] ולא באתגליא א2 / איהו באתכסיא] באתכסיא איהו א2  38-37 ובגין...ודאי] לית‘ י*  38 ולאו] אלא נ23 / ולאו באתגליא] אינון בנין דעלמא עילאה איהו באתכסיא ולא באתגליא פ2 / מיתתה] מיתה י* / ותא חזי] ת”ח פ4 וכל עובדוי דלאה באתכסיא אינון בנין דעלמא עילאה איהו באתכסיא ולא באתגליא ות”ח י*  39-38 דהכי הוא ודאי] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 פ4 פר6 מ קר  39-38 דהכי...באתגליא] לית‘ ו6  39 מלוי באתכסיא] מליה הוו באתכסיא א2 מילוי הנו באתכסיא נ23 כל מלוי הוו באתכסיא י* / כל מלוי באתגליא] באתגליא ו5 מ7 א16 פ4 פר6 מ קר  40 בגלוייא] בגילויא א2 באתגליא פ4 / דאורחא] באורחא מ7  41 דא בסתרא] דא באתכסיא נ23 באתכסייא פ4 / ודא] דא קר \ באתגליא[י*]] באתגליא בגין כך כל ברכאן דתרין עלמין באתגליא א2 ו5 מ7 א16 פ4 פר6 מ קר באתגליא בגין כך כל ברכן אתרי עלמין באתגליא ו6 / עלמא] בעלמא א2 ו5 {פ4} ואע”ג דאוקמוה רזא דא בעלמא מ7 דעלמא נ23 דעלמא י* / עלאה[מ7]] לית‘ א2 ו5 {פ4}  42-41 עלמא...אשר] לית‘ א16 ו6 מ טקסט לא ברור פר6 קר  42 בנות] בנות ותקרא שמו אשר נ23 / ובגין כך] בגינה ו5 ובגינה מ7 {פ4} ובגיניה פ2 / קראה] קרא מ7 נ23 קראת פ2 {פ4} / כי אשרוני בנות] לית‘ {פ4}  1-42 (בגין כך כל ברכאן דתרין עלמין באתגליא ובאתכסיא ועם כל דא)[פ4 י*6]] לית‘ א2 נ23 ועם כל דא ו5 מ7 פ2 א16 ו6 פר6 מ קר

דף קנח ע”ב

 1 ובגין דא כלא] הלא ו5 כולא מ7 פ2 א16 ו6 פ47 פר6 מ8 קר9 י* / הוי] דהוי ו5 מ7 נ23  2 עלאה הכי נמי ובכל] לית‘ נ23 עלמ‘ ובכל פ2 עלאה הכי נמי וכל א16 עלאה הכי נמי בכל ו6 / תרין] תרי א2 ו5 י*  3-2 תרין...לא] לית‘ ו6  3 מברכינן] דמברכין ו6 מברכין קר / אלא] לית‘ ו6 / בתרין] בתרי א2 ו5 מ7 פ2 י* אתרי ו6  4 בגיני] בגין א2 פ2 ו6 פ4 / כך] כך קרינן מ7 / קרינן] לית‘ מ710 / וקרינן[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / לעלמא[מ]] ועלמא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 קר י* לית‘ פר6 / תתאה] תתאה קרינן נ23 א16 פ4 י* ותתאה פר6  5 על ידא] איהו ברוך מעלמ‘ על ידא ו5 פ2 איהו ברוך מעלמא תתאה על ידא מ7 לית‘ א16 / דצדיק] לית‘ א16 / הה”ד] דכתי‘ ו6  6 שוכן ירושלים] לית‘ ו6 / וגו‘[ו5 פ4 פר6 מ קר]] לית‘ א2 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 ה‘ י* / ברוך] בריך א2 / תא חזי] ותא חזי ו6  7 יי‘ יי‘] ה‘ קר יהו”ה י* / תרין עלמין] תרי זימני תרי עלמין א2 ו5 מ7 פ2 א16 ו6 תרין זימנין תרין עלמין נ23 תרי זמני תרין עלמין י* נינהו] אינהו פר6 קר  8 טעמא] טעמין פ4 טעמא בעל פר6 / עד עלמא] לעלמא פ4  9 וגו‘[פ2 פ4 מ קר]] לית‘ א2 נ23 ו6 ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה וגו‘ ו5 ויאמר יעקב אל לבן שלחני אל מקומי ואל ארצי מ7 פר6 ויאמר יעקב אל לבן שלחני וגו‘ א16 ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי י*  34-9 אמר...כתיב] לית‘ פ2  11 זמנא] לבתר זמנא א2 נ23 / אחרינא] אחרא א2 מ7 א16 פ4 פר6 קר י* אחר ו511 לית‘ נ23 בתרייתא ו6 / אזיל[מ]] נטיל א2 לית‘ ו5 מ7 א16 ו6 פ4 פר6 קר נטל נ23 בעא למיזל י* / ברשותיה[מ י*]] רשותא ואזל א2 נ23 לית‘ ו5 מ7 א16 ו6 פ4 פר6 קר / אלא] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / בגין] לית‘ נ23 / דדחיל] דחיל נ23  12 כיון] כד ו6 חמא דכיון פ4 קר חמא פר6 / דחמא] לית‘ א16 ו6 פ4 קר כיון פר6 / דמטא] מטא ו6 לית‘ י* / שעתא] לית‘ פ4 פר6 קר  13 דבנימין] לבנימין פ4 קר / כמה דאת אמר] דכתי‘ נ23  14 אתקשרת] אתקשר א2 ו5 מ7 אתקשרא נ23 ואתקשרת א16 ו6 / שכינתא] שכינת א2 שכינא פ4 שבטא פר6 קר / שבטין] שבטין דשכינתא שריא בהו מ7 / ביתא בכלהו] ביתא בהו א2 ו5 מ7 נ23 ביתא י* / ברזא[פ4]] ברוח א2 מ7 א16 ו6 י* ברוחא נ23 / דחכמתא] חכמתא א2 מ7 א16 ו6 פ4 י* חכמאת‘ ו5  15 ישתלימו] אשתלימו א2 ישלימו פ4 פר6 / תתקשט ותתקשר] אתקשר א2 נ23 יתקשר ו5 שריא מ7 תתקשט א16 ו6 פ4 פר6 מ קר תתקשר י* / ורחל] רחל מ / תמות] מיתת א16 פ4 פר6 מ מיתה ו6 קר מתה י*  16 תא חזי] ות”ח א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פר6 קר י* / אתחזי] לית‘ פ4  17 למשה] ליה למשה א2 ו5 מ7 נ23 / יכילת] יכיל א2 יכילא ו5 נ23 יכיל יעקב א16 ו6 / דהוו] לית‘ ו5 דיהוו ו6 י* / בביתא] לית‘ ו5 כביתא פ4 בכיתא קר / אתדכיאת[מ]] לית‘ א2 ו5 מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  18 (נ”א אתדחיית)] א2 ו5 מ7 מ12 קר אתדחיא נ23 אתדחיאת א16 ו6 י* אתאחידת פ4 איתדחיאת פר6 / איהי] היא א2 ו5 מ7 א16 פר6 קר י* / והות] ואיהי נ23 והוה פ4 פר6 מ קר / דביתא] בביתא ו6 בכיתא קר  19 ודאי] לית‘ מ7 א16 ו6 / דאשתלימו] דישתלימו ו5 מ7 פר6 י*  20 ודאי] ובודאי א2 י* / יחות[מ י*]] יחוד א2 ו5 נ23 ייחוד מ7 א16 ו6 פ4 פר6 קר / הוא[מ]] לית‘ א2 ו5 נ23 ליה מ7 א16 ו6 פ4 פר6 קר לי י* / לביתא] דביתא א2 בית‘ ו5 מ7 נ23 לביתיה י* / לאתקשרא] ואתקשרא א2 ו5 נ23 א16 ו6 י* ואתקשרת מ7 ואתקשר פ4 ואיתקשר פר6 ואתקש‘ קר / אתדייחא] אתדחיאת א16 ו6 י* אתאחידת פ4 איתדחיאת פר6  21 קמיה] קמאי ו5 / אי תמות] איתימא פ4 / אפוק] אפיק א2 י* יפוק מ / מהכא] מכאן ו5 מ7 נ23 א16 ו6 י* הכא פר6 / לא אתחזי] אתחזי מ7  22 בגין] בגיני א2 ו5 מ7 נ23 א16 פר6 קר י* / וגו‘[פ4 מ]] רחל את יוסף א2 ו5 מ7 נ23 א16 פר6 קר י* רחל ו6 / אשתלימו] ישתלימו ו5 נ23 א16 פר6 קר י* ישלימו ו6  23 אמר] ואמ‘ נ23 ו6 י* / ודאי] לית‘ א2  26-23 ואי תימא...דאצטריך] לית‘ מ7  24 ליה] לית‘ א2 / מיד] לית‘ פ4 פר6 קר / אלא] לית‘ א16 ו6 / זמן] זמנא א2 ו5 א16 ו6 קר י* זימנא נ23 פר6 / מתעברא] אתעברא א16 ו6  25 תמן ויתחבר] בין שתי המילים האלה נ”א א213 תמן ואתחבר פ4  34-25 ויתחבר...דמאריה] לית‘ ו5 נ23  26 באתרא] באתר א2 לית‘ פ4 / (דלא)[מ י*]] לית‘ א2 א16 ו6 פ4 פר6 קר / דאצטריך] כמה דאצטריך פ4

1 לא מצוי בו הטקסט.

2 בהמשך כתב היד דפים 49-48 מופיעות שורות 38-22 בקנח ע”א בשינויים קלים ועם קפיצות על חלק מהטקסט.

3 נדמה שהמילה ’וגו‘‘ הוספה מאוחר יותר בקצה השורה.

4 מצויה שם מילה לא ברורה במקום.

5 המילה ’לעילא‘ כן מופיעה אבל אחרי המילה ’ביתא‘.

6 פרט לכך שב-י* נמצא ’דתרי‘ במקום ’דתרין‘.

7 כלא.

8 כלא.

9 כלא.

10 כפי שציינתי המילה קרינן מופיעה ב-מ7 אחרי המילה ’כך‘.

11 מילה אחרונה בשורה יתכן שלא היה מקום לאות ’א‘.

12 כתוב שם: (נ”א אתדחיית).

13 ניראה שיש פה טעות העתקה מפני שעל הטקסט נמתח קו בין המילה ’תמן‘ בשורה 25 ועד ר‘ אבא בשורה 26.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]