THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 239a - 240b

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רלט ע"א (1) – דף רמ ע"ב (5)

כתבי יד: א21, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס2 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רלט ע"א (1) – דף רמ ע"ב (5)

 1 אכילנא] אכילנא {לאש???א} א2 אכילנא ולא שתינא י* א"ל(כצ"ל) / יומא דין[מ קר]] דין ו5 פ2 יומא מ7 נ23 ר1 א16 פ4 יומא דא י* / אפיקו] אפיקו ליה א2 / ויהיבו ליה[פ4 מ קר]] ויהבו ליה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* / ואשכחו] ואשכח י*  2 נביעא] נביעו מ7 ר1 / דמיא] לית' ו5 פ2 פ4 קר י* דקיק מ7 ר1 / דקיק] ממיא מ7 ר1 / שתי] שתו א2 ממייא שתו ו5 פ2 שתה מ7 ר1 ממיא שתא נ23 ממייא אשתי א16 ממייא שתי פ4 קר ממיא שתה י* / מנייהו] כולהו ו5 פ2 מיניה פ4 / ואינון שתו ויתיבו] ואיהו שתי ויתבו א2 לית' ו5 פ2 ואינון שתו ויתבו מ7 ר1 י* ואינון שתו ויתבון א16  3 אל תקנא בעושי עולה] לית' א2 נ23 ר1 ואל תקנא בעוש? עולה פ2 ואל תקנא בעושי עולה פ4 / לדוד] לית' י*  4 לא קאמר(1)[מ]] דא לא קאמ' א2 ו5 נ23 פ2 א16 קר י* דא לא קאמא מ7 ר1 הא לא קאמר פ4 / לא קאמר(2)] לא קאמא מ7 ר1 דא לא קאמר י* / אלא בכל אתר לדוד] אלא{ד}{בשכל} בכל אתר דאיכא לדוד א2 אלא בכל אתר דוד ו5 נ23 ר1 / סתם] לית' מ7 נ23 ר1 / רוח הקדש אמרו] ברוח הקדש קאמר מאי א2 ברוח הקדש אמרו נ23 רוח קודשא אמ' פ4  5 אל תתחר] לית' פ4 / במרעים(1)] לית' מ7 נ23 ר1 פ4 / במרעים(2)] לית' מ7 נ23 ר1 א16 י*  5-6 אל תעביד[א16 פ4 מ קר]] לא תעביד א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י*  6 תחרות במרעים] ממרות ברשיעייא פ4 ממדות במרעי' קר / ידעת] ידע ו5 פ2 / תיכול ליה] תיכול ליה {וכדאי קמיה} א2  7 אתעקר] יתעקד פ4 / ותדחי] ותחדי א16 ותדחה י* / קמיה] מקמיה י* / עולה] [עולה] י*  8 תשגח] תש(כ)[ג]ח י* / בעובדיהון] בעובדין ו5 ר1 י* בעובדוך פ2 בעובדון קר / ולא] אלא3 {ולא} פ4 / תיתי] לית' א16 / לקנאה עלייהו] לקנאה {עליהוא} א2 לקנאה מ7 נ23 ר1 לקנאה לון י* / דכל מאן] דכל מה י* / עובדיהון] עובדון ו5 פ2 ר1 עובדין י*  9 לקב"ה] ליה לקב"ה א2 להקב"ה פ2 / דכל] כל פ4 / אעבר] עבד א2 עובר א16 עבר י* / על תלת] על תלתא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* / דכתיב] דהא כתיב א2  9-10 על פני...תמונה[פ4 מ קר]] לית' ו5 על פני מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* א"ל(אדל"ג)  10 לא תשתחוה] ולא תשתחוה קר  11 יי'] ה' י* / ליה] לית' ו5 פ2 / לב"נ] לאיניש א2 בר נש ו5 פ2 / לאתפרשא] לאתפרש ו5 פ2 / ולמסטי] ולאסטאה א2 מ7 נ23 ר1 / אורחיה] אורחוי א16 אורחייהו פ4 אורח י*  11-13 ולמסטי...קמיכון] לית' ו5 פ2  12 על דא] על כדין4 {דא} א2 על כן מ7 ר1 קר י* עד כאן א16 עד כען פ4 / אתפרשנא] תתפרשנא נ23 / וסטינא ארחאי] וסטינא מן אורחא א2 וסטינא אורחא מ7 ר1 וסטינא ארחא נ23 וסטינא אורחוי א16 וסטינא אורחי י* / ולהלאה] ולהלה א2 מ7 ר1 א16 ולהלא נ23 / דאשכחנא לכו] דאשכחנא {לכו} א2 כמא דאשכחנא לכן א16 / אימא] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 י* האי קרא אימא קר  13 הני קראי קמיכון] האי קרא קמייכו א2 א16 הא קרא קמייכו מ7 נ23 ר1 י* האי קרא פ4 קמייכו קר / אל"ף זעירא] אלף דויקרא זעירא א2 א" זעירא מ7 ר1 אל"ף זעירא מויקרא א16 / אמאי] לית' י*  14 דהאי] דההוא מ7 נ23 ר1 / הוה(1)] הות א2 י* / הוה(2)] הות י* א"ל(כצ"ל) / דהא לא] בגין דלא א2 נ23 בגין דהא לא מ7 ר1 דלא פ4 קר / במשכנא] במשכנא ואמ' ויקרא אל משה ר1 / ובארעא] ובארע א2  15 אשתכח] הוה5 {אשתכח} א2  15-16 (ס"א ל"ג התם וגריס נוקבא)] התם א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י* התם דכר ונוקבא ו5 פ2 א16 נוקבא התם א"ל(כצ"ל)  16 שלימו דדכר ונוקבא] לית' א16 / אדם(2)] לית' נ23 / דכר] דדכר א2 מ7 ר1 קר  16-17 שלימו...הכא נוקבא] לית' ו5 פ2  17 הכא נוקבא] הכא שכינתא {נוקבא} א16 / תו סיפא] תו סופיה ו5 פ2 תו סופא מ7 נ23 ר1 / וידבר יי'] וידבר ה' י*  18 אל"ף(1)] א" א2 מ7 / תו אל"ף] תו א נ23 ותו אל"ף קר י* / מתל] לית' ו5 מ7 פ2 ר1 מ י* מתלא פ4 / דהוה יתיב[א16 פ4 מ קר י* א"ל(כצ"ל)]] כד איהו א2 כד איהו יתיבה ו5 כד איהו יתיב מ7 נ23 פ2 ר1 / וכתרה[קר]] {ו}כתרא א2 כתר ו5 פ2 כתרא מ7 נ23 ר1 פ4 י* וכתרא מ / דמלכותא] דמלכות פ2  19 אקרי] ואיקרי מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* ואי קם פ4 ואק' קר / ואזל] ואזיל א2 ו5 נ23 פ2 א16 ואחיד מ7 ר1 / לבי] לגבי? מ7 לגבי פ2 ר1 י* / זוטא] זוטר א2 מ7 ר1  20 דאיהו] דקב"ה א2 מ7 נ23 ר1 דהוא א16 י* / דנחית] דנחת ו5 מ7 פ2 ר1 י* / לתתא] לית' נ23  21 לאו] לא א2 ו5 נ23 פ2 / כקדמיתא] כדבקדמיתא א2 כבקדמיתא מ7 ר1 כך כבקדמיתא נ23 כדקדמיתא א16 פ4 מ קר י* / אל"ף] א' פ4 / ויקרא] דויקרא א2 מ7 נ23 ר1  22 להיכליה] להיכלא קר / מאן אהל מועד] מאי אהל מועד א2 לית' מ7 נ23 ר1 מאן הוא אהל מועד קר / אהל דביה] דביה ו5 פ2 אהל דתליין ביה י* / תליין] לית' י*  22-23 מועד וחגא ושבתא] מועדי ושבתי א2 מ7 נ23 ר1 מועדי וחגי ושבתי ו5 פ2 י* א"ל(נ"א) מועד' וחגא ושבת' קר  23 לממני] למימני ו5 פ2 לית' מ7 ר1 / ולמועדים] ולמועדים ולימים ולשנים א16 ולמועדים ולימים ושנים י* / ביה] וביה קר / שריא] שריאן מ7 / חושבנא] חושבני א2 מ7 חושבניה נ23 ר1  24 לממני] למימני א2 ו5 מ7 ר1 א16 / ומאן איהו] מאן איהו ו5 פ2 / סיהרא] סוהר' ו5 / בל יסע] ובל יסע נ23 / יתדותיו לנצח] וגו' א2 מ7 ר1 יתדותיו ו5 וכו' נ23  25 מאי] מהו ו5 פ2 / לגלאה] לכלא נ23  25-26 (אבל...לגלאה)6] וכל7 {אבל כלא} חד ושפיר הוא בגין דשלימו הוא אתר לגלאה א2 לית' ו5 פ2 אבל כולא חד ושפיר הוא בגין דשלימו הוא אתר לגלאה מ7 ר1 א16 מ קר י* אבל כלא חד ושפיר הוא בגין דשפירו הוא אתר לגלאה נ23 אבל כלא חד ושפיר איהו בגין דשלימו הוא אתר לגלאה פ4  26 לגו] לגאו ר1 / ובכל אתר] ובכל אתר לגו נ23 בכל אתר א16 / לאמר] לית' נ23 / וידבר יי'] וידבר ה' י* / אל משה] אליו מ7 ר1 אליו מאהל מועד פ4  27 לאמר] לאמר וידבר יי' אליו מאהל מועד לאמר קר / אבל כלא] לית' א16 פ4 מ קר י* / חד הוא] חדא ו5 לית' פ4 מ קר י* חד א"ל(נ"א) א16 / ושפיר הוא בגין] לית' א16 פ4 מ קר י* ושפיר הוא א"ל(נ"א) / דהא] והא י* דהאי א"ל(נ"א)  27-29 אבל...תו] לית' מ7 פ2 ר1 תו נ23 / דהא אתמני...לגלאה] דשלימו הוא אמר לגלאה מה דהוה סתי' לגו ובכל אתר לאמר כד"א וידבר יי' אל משה לאמר דאתיהיב רשו לגלאה ו5  28 ההיא] ההוא א16 פ4 קר י* / וידבר יי'] וידבר ה' י* / באמצעיתא] (ד)[ב]אמצעיתא י*  28-31 קיימא...דמשה] לית' א16  29 בתרייתא] כבתרייתא פ4 בבריתא (ס"א בבתרייתא) קר  30 את המשכן] אל המשכן ו5 אל משה נ23 / אל משה] אל המשכן נ23 / וגו'] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* / הכי] הכא י* / אמרו] אמרן ו5 פ2  31-32 כד"א...וגו' וכתיב[מ קר]] הה"ד א2 מ7 נ23 ר1 הה"ד כאשר הראה אותך בהר ואכתי ו5 פ2 הה"ד כאשר הראה אותך בהר וכתי' כמראה אשר הראה יי' את משה וכתי' א16 הה"ד כאשר הראה אותך בהר כמראה אשר הראה יי' את משה וכתי' פ4 הה"ד כאשר הראה אותך בהר כן יעשו כתיב י*  33 בתבניתם] כתבניתם מ / אשר אתה מראה בהר] וכו' פ4 / אייתיאו ליה[ד"א]] דאייתיאו ליה א2 פ4 מ קר דאיתיאו מ7 ר1 דאיתאו נ23 דאיתיאו ליה א16 י*  33-34 וראה...אבל] לית' ו5 פ2  34 דיחמי] דחמי נ23 דיחמי (ס"א דיסטי) קר / אי איהו] איהו א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 אי איהו (ס"א איהו) קר / כההוא[ג]] ההוא מ7 נ23 ר1 א16 פ4 י* א"ל(כצ"ל) כההוא (ס"א ההוא) קר בההוא מ ד"א / דחמא] דחמאי ר1 / את המשכן] אל המשכן נ23  35 אל משה] לית' פ4 / אלא למלכא] אלא מתל למלכא פ4 / דבעא] דבעי פ2 / למבני] למיבני א2 {למיבני} ו5 / לאומנין] לאומניה נ23  36 לערסא] לערסא וכו' נ23 לערסיה פ4 קר / והכא[מ]] הכא א2 מ7 ר1 א16 פ4 קר י* {הכא} נ23  37 אתר לנייחא] {אתר} נ23 / דעבידו לון[מ קר]] דעבדו לון א2 ו5 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 י* / אחמיו] אחזיאו א2 אחמיאו מ7 נ23 ר1 אחמי י* / את המשכן] אל המשכן נ23  38 מארי] מריה פ4 מאריה קר / דאשתכלל] דאשתכלל אחמיאו למלכא נ23 / היכלא] היכל ו5 / מטרוניתא[מ]] למטרוניתא א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 קר י* דמטרונית' ו5 פ2  39 להיכלא] לית' נ23 בהיכלא פ2 למיכלא פ4 / זמינת] לית' נ23 / לבעלה] למלכא א2 מ7 לית' נ23 / עמה] עימיה א16 / בג"כ] ובגין כך מ7 נ23 ר1 / ובגין דמשה] דאיהו {ובגין דמשה} פ2 בגין דמשה י* / מארי] מריה פ4 מאריה קר  40 יקח] יקח לו ו5 / מחוץ למחנה] מחק אהל מועד למחנה א2 / מארי] מריה פ4 מאריה קר

דף רלט ע"ב

 1 עביד] יכיל למעביד א2 / מה] לית' ו5 פ2 א16 פ4 קר י* / לבר נש אחרא למעבד הכי] לגבר אחרא למעבי הכי א2 לגבר אחרא למעבד הכי מ7 ר1 לגבר אחרא למיעבד הכי נ23 / ודיבר] וידבר ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 מ קר י* / יי'] ה' י*  2 וכדין] ובגין פ2 / דאזדמן] דאזדמין א16  3 מכם] מכם קרבן ליי' מ7 ר1 מכם קרבן נ23 א16 מכם קרבן לה' י* / אלא] לית' פ2 / אתחברו] אתחברן קר  3-4 פתח ואמר] אמר פ4  3-18 כד אתחברו...בדרגוי] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1  4 אדם] אדם כי יקריב מכם י* / כדכתיב] {כד"א} א2 כד"א א16 י*  5 הכא] {קרא} א2 / דיעביד] {דיעבדו} א2 דעביד י* / דישתכח] דאשתכח א16 י*  6 דכתיב] לית' קר / דישתכח] דאשתכח א16 פ4 / בחיזו] דחיזו א16 כחיזו פ4 קר / קרבן ליי'] קרבן לה' י* / דאקריב] דיקריב פ4 קר י* / לאתאחדא] {לאתחברא} א2  7 לעילא ותתא] עילא ותתא א16 פ4 קר עילאה ותתאה י* / כלא] וכלא קר  7-8 אלין רתיכין דאינון] {אילין אינון דאינון} א2 אלין דאינון פ4 קר אלין אינון י*  8 דכיון] {כיון} א2 כיון פ4 מ י* / מסאבן] מסאבין י* / ואמר] אמר פ4  8-9 רתיכין...ומן הצאן] דאינון א16  9 תקריבו את] לית' י* / קרבני] {את קרבנכם את קרבני} א2 את קרבני פ4 / מאי קרבנכם] {מאי את קרבנכם} א2  10 בקדמיתא קרבן ליי'] בקדמייתא קרבן לה' י* / והשתא] {השתא} השתא פ4 קר / קרבנכם קרבן ליי'] קרבנכם קרבן לה' י* / אדם] א2 / קרבנכם(2)] לית' א2 / מן הבהמה] לית' פ4 מ קר  11 מתתא לעילא ומעילא לתתא] מעילא ותתא פ4 מעילא לתתא קר / היינו] דהיינו י*  12 קרבן ליי'] קרבן לה' י* / מעילא] ומעילא י* / קרבנכם] קרבנכם מתל פ4 קר / דאיהו] דהוה י*  13 וכרסיא] וכרסייא דיליה קר כורסיה י* / אתתקן] תתקן א16 אתקן פ4 / בר נש] וברנש י*  14 דורונא] {דורדנא} א2 קורבנא פ4 קרבנא (ס"א דורונא) קר / בעא] {בעי} א2 בעי א16 י*  15 לאתר] באתר פ4 / סלקין] סלקי פ4 / דורונא למלכא] {דורדנא למלכא} א2 דורונא (מעילא) למלכא י*  16 דורונא דמלכא] {דורדנא מן מלכא} א2 דורונא מן מלכא א16 פ4 קר דורונא [דמלכא] י* / דורונא מעילא] {דורדנא מעילא} א2 דרונא מעילא מ דורונא [מעילא] י* / ידעין] ידעו פ4 / דההוא דורונא דמלכא] {דההוא דורדנא} א2 דההוא דורונא א16 פ4 קר י*  17 נחית] נחתין א2 א16 י* נחתי מ קר / דאיהו לתתא] מאן דאיהו לתתא א16 / סליק] סלק א2 / בדרגוי] בדרגיה פ4  18 ליי'] לה' י* / מן הבקר] מן הבקר ומן הצאן י* / נחית] נחת א16  19 בגיני כך] ובג"כ י* / כתיב] לית' א2 קר י*  19-20 שתיתי...חלבי] וגו' א16 לית' י*  20 וקרבן ליי'[פ4 מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קרבן ליי' א16 קרבן ליהו"ה י* / מן הבהמה] לית' פ4 מ קר  21 וכדין תקריבו את קרבנכם] לית' מ7 נ23 ר1 / ר' יצחק ור' יהודה] ר' יהודה ור' יצחק ו5 פ2 א16 פ4 קר י* ר' אבא יצחק ור' יהודה נ23 / ונשקוה] {ו}נשקוה ו5 ונשקוהו נ23 פ4 / אמרו] אמר י*  21-23 אמרו...בחד גנא] לית' ו5 פ2  22 דלא] {דעביד} דלא א2 דהא י* / אתאבידו] אתמסרו א"ל(נ"א) / מלין אלין] מלין אלין יקירין א2 / בההוא] מההוא י*  23 נטיע] נטוע קר / בחד גנא] כהאי גוונא8 {בהאי גינא} א2 בההוא גונא {נר' גינא} מ7 בהאי גוונא נ23 בההוא נטיע גונא ר1 בחד גנה א16 בהאי גנה י* / ינוקא] ינוקא תו פ2  24 ולשורקה בני אתונו] ולשרקה בני אתונו וכו' מ7 ולשרקה בני אתונו וגו' א16 וכו' פ4 לית' י* / רזא עלאה הוא[מ]] {רזא} עילאה {אי} הוא א2 עילאה הוא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* רזא עילאה איהו פ4 קר  25 מבעי ליה] מבעי מבעי ליה ר1 / רזא הוא[מ קר י*]] רזא דא א2 מ7 נ23 ר1 מה הוא א16 רזא איהו פ4  25-26 דאינון בבי רב] דבי רב ו5 פ2 לאינון בבי רב נ23  26 לאסתמרא] לאסתמרי ו5 / מההוא] בההוא מ7 נ23 ר1 / גירא] גיורא מ7 ר1 לית' נ23 א16 / דעיר] דעירי ו5 פ4 / אתכליל תמן] אתכלילת ו5 פ2 / י"ה] לית' נ23  27 שמא קדישא] אתכליל שמא קדישא א2 / הכי נמי] הכי ר1 / ולשרקא] ולשורקה בני אתונו נ23 שורקה א16 / שורק] ולשורק פ4  27-28 אתכליל...כדכתיב] כד"א א2 מ7 ר1 לית' ו5 פ2 כמד"א נ23 בני בן מיבעי ליה שורק כד"א א16 דכתי' פ4 בני בן מבעי ליה שורק כדכתיב מ קר בני בן מבעי ליה שורק כמא דאתמר י*  28 ואנכי נטעתיך שורק] לית' ו5 נטעתיך שורק מ7 / בן כד"א[מ קר]] בני {אתונו} בן מיבעי ליה א2 כד"א ו5 בני בן מיבעי ליה בן כמה דאת אמר מ7 ר1 בני בן מיבעי ליה כמד"א נ23 בני בן מיבעי ליה כד"א פ2 כד"א9 בן כד"א א16 בני בן מבעי ליה כדא פ4 בן כמא דאתמר י*  29 בן אתונות] בן אחותי קר / בני] שורק בני פ2 [בני] י* / כמה דאית] כמד"א נ23 כמא דאמרן א16 כמא דאתמר דאית י* / לאכפיא] לאתכפיא א2 לאתכפייא ו5 נ23 פ2  30 אית[א"ל(כצ"ל)]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 פ4 מ קר י* / לאכפיא חילא אחרא] לאתכפיא לחילא אחרא א2 ?תכפיא לחילא אחרא ו5 לאכפיא לחילא אחרא מ7 לאכפייא לחילא אחרא נ23 ר1 לאתכפייא לחילא אחרא פ2 לאכפיא חילא דאחרא א16 / דאיהי[מ]] דאיהו א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 קר י* / דאלמלא] דאלמלי ו5 פ2 / דשמא] שמא מ7 ר1 פ4 י*  31 אתרמיז] דאתחזי י* / הוו] לית' א16 פ4 מ י* / טרטשי] מטסטשי א2 מ7 מטשטשי נ23 ר1 מטרטשי (ס"א מטשטשי) קר / עלמא י"ה] {עלמ' י"ה} נ23 עלמא י"ה נ"א וי"ה א"ל / דא (ס"א וי"ה) ו"ה] דא וה10 {ויה} א2 דא ?ה ו5 דא וי"ה מ7 פ2 ר1 פ4 קר י* ג דא ? וי"ה נ23 לית' א16 דא וד"' מ דא ו"ה ד"א דא ו"ה א"ל  32 לאסתמרא] לאסטמרא נ23 / עלמא] {עלמא} א2 לית' מ7 נ23 ר1 קר / ולאסתמרא בר נש] לית' י* / ישלטון ביה] ישלטון {ביה} א2 / בעלמא] עלמא מ7 ר1 י*  33 לגפן] לגפן עירה מ7 נ23 ר1 י* / אתקריאת] איקרי א2 ו5 מ7 נ23 א16 י* אקרי פ2 ר1 קר אקרון פ4 אקרייא מ אתקרייא ד"א / אלא] {אלא} לית' א2 / מקבלא] מקבלי נ23 / עלה[מ י*]] עליה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר לה א16  34 הכי נמי] הכי {נמי} א2 הכי נ23 י* / עלה] לית' א2 עליה ר1 / לקב"ה] קב"ה פ4 י* / ובגין] ובגין כך מ7 ר1  35 קמה] לית' א2 ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4 מ קר י* / כל] לית' א16 י* / חילין] חילי נ23 ר1 / אחרנין] אחרינן א"ל(כצ"ל) / יכלין] לית' ו5 פ2 / ולשלטאה] ולשלטא א2 / אטיל] אעיל י* א"ל(נ"א)  36 קרא] לית' מ7 / שמא קדישא] קב"ה ו5 פ2 / דאתעקר] דאתעקד ג(וי"ס דגרסי') / ההוא] דאיהי11 {ההוא} א2 דהוא ו5 פ2 דאיהו מ7 נ23 ר1  37 כמה דאת אמר] דאתמר י* / וגו'(1)[א"ל(נ"א)]] כלה זרע אמת א2 לית' ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4 מ קר י* כולו וגו' נ23 / כבס ביין לבושו] לית' ו5 פ2 כבס ביין נ23 א16 / וגו'(2)[מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 י* / כבס כובס] {כבס} כובס א2 כובס נ23 א16  38 דאתברי עלמא] דעלמא אתברי פ4 / לתתא] לתתאי א"ל(נ"א)  39 ביין] לית' א"ל(נ"א) / סטר שמאלא] לסטר שמאלא א2 א"ל(נ"א) / ובדם] לית' א"ל(נ"א) / ענבים] ענבים סותה מ7 נ23 ר1 לית' א"ל(נ"א) / סטר שמאלא לתתא] לית' א"ל(נ"א) / וזמין] וזמנין ו5 פ2

דף רמ ע"א

 1 לשלטאה] לשלטא א2 נ23 לאשלטאה פ4 / דעמין עעכו"ם] דשאר עמין א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 י* דעמין עע"ז מ דשאר עמין עע"ז קר / ולתברא] ולשברא נ23  2 ומתתא] ותתא א16 / כגוונא] לית' פ4 מ קר י* / דהאי] דהא מ7 נ23 ר1 א16 פ4 מ קר י* א"ל(נ"א) / חידו] חדווא א2 נ23 חדווה מ7 ר1 / וכוליה] וכולי נ23 וכלהו פ4 קר  2-3 ד"א...לעמין עעכו"ם] לית' ו5 פ2 / (לעמין עעכו"ם)..עעכו"ם] לשאר עמין א2 / (לעמין עכו"ם)] לית' מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* ד"א א"ל(נ"א) לעמין עע"ז מ  2-5 אחזי חידו...אסחי] לית' א16  3 יחזי] חזי פ4 קר / וכוליה] וכלהו פ4 קר / לעמין עעכו"ם] לשאר עמין מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* לעמין עע"ז מ  4 כתיב] דהא כתי' ו5 פ2 / רוחא] רוח י*  5 דאתברי] דאיברי מ7 / אסחי] אחסי ו5 פ2 / לבושיה] לבושי א2 לבושא א16 ללבושיה פ4 קר  5-6 עלאה...דא חמרא] לית' פ4 קר  6 ולבן שנים מחלב] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / דא חמרא] [גליון: דא חמרא] י*  6-7 עלאה...דמרוי12] {דמרוי} עילאה דאוריתא א2 א16 פ4 קר דמרוי עילאה דאוריית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ [גליון: עילאה דמרוי דאורייתא] י*  7 מניה שתי] [גליון: מיניה שתיה] י* / ולבן שנים מחלב] [גליון: ולבן שינים מחלב] י* / דהא אורייתא] דא אוריתא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1  8 ותורה] תורה ר1  8-9 (ס"א אמאי...דקרא)] אמאי בגין דמאתר דחדוה קאתי ומן הוא סופה דקרא {מוכח} דכתיב א2 אמאי בגין דמאתר דחדווה קאתי ומאן הוא סופיה דקרא אוכח דכתי' ו5 אמאי בגין דמאתר דחדוה קא אתי ומאן הוא סופא דקרא דכתיב מ7 ר1 אמאי בגין דמאתר דחדווה קא אתי ומאן הוא סופא דקרא דכתיב נ23 אמאי בגין דמאתר דחדוה קא אתי ומאן הוא סופיה דקא אוכח דכתי' פ2 לית' א16 פ4 מ קר י*  9 משמן] משמן משמן ו5 פ2 א16 / ודאי] ודא[י] י*  10 דאתקרי] דאיקרי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 דאקרי פ2 פ4 לית' י* / ת"ח] דהא מ7 דהיא ר1 / שירתא] שרותא מ7 ו5 / חדוה] בהו פ4 לית' קר / הוא אתר] איהו אתר א2 מ7 נ23 ר1 / דכל חידו] דכל חירו מ7 ר1 / נפקא] נפק א2  10-12 הוא אתר...מאתר13] מ"ט בגין דשירות דיליה חדווא איהו אתר ו5 מ"ט בגין דשירות' דיליה חדוה איהו אתר פ2 מ"ט בגין דשרותא דיליה חדווה הוא אתר א16 מ"ט בגין דשרותא דיליה חדוה הוא אתר פ4 איהו מ"ט בגין דשרותא דיליה חדוה הוא אתר דכל חידו מניה נפקא וסופיה דינא מ"ט בגין דסופא דיליה אתכנישו דכלא דינא הוא וביה אתדן עלמא ועל דא שרותא חדווה סופא דינא בג"כ להצהיל פנים משמן מאתר קר וסופיה דינא מ"ט שרותא דילי' חדוה הוא אתר דכל חידו מיניה נפקא וסופיה דינא מ"ט בגין דסופא דיליה אתר כנישו דכולא דינא הוא וביה אתדן עלמא וע"ד שרותא חדוה וסופא דינא בגיני כך להצהיל פנים משמן מאתר י*  11-13 וסופיה דינא...מניה נפקא] {מאי טעמא בגין דשרותא דיליה חדוא איהו אתר דכל חידו מיניה נפקא וסופיה דינא מאי טעמא בגין ד??? דיליה אתר כנישו דכולא דינא הוא וביה אתדן עלמא ועל דא שרותא חדווא וסיפא דינא בגין כך להצהיל פנים משמן} א2 לית' מ7 נ23 ר1  13 דכל חדוה] דכל חדו ו5 דכל חידו א16 י* דכל חירו פ4 / נפקא] נפקא וסופיה דינא מ"ט בגין דסופא דיליה אתר כנישו דכלא דינא הוא וביה אתדן עלמא ועל דא שרותא חדווא וסופא דינא בגיני כך להצהיל פנים משמן מאתר דכל חדווא מיניה נפקא א16 נפקא וסופיה דינא מ"ט בגין דסופא דיליה אתכנישו דכלא דינא הוא ובזה אתדן עלמא ועל דא שרותא וחדוא סיפא דינא בגין כך להצהיל פנים משמן מאתר דכל חדוא מיניה נפקא פ4 / מאן לחם] מאי לחם י*  13-14 סעיד (סמיך)] סעיד א2 מ7 נ23 ר1 סמיך ו5 פ2 א16 פ4 מ קר סעיד וסמיך י* א"ל(כצ"ל)  14 דביה] דבי א2 ביה מ7 ר1  15 בלא] כלא קר / יומא] יום א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 י* / אשתכח] ישתכח ו5 פ2 / דאפריש] דמפריש א2 / יתפרש מחיין[ד"א א"ל(כצ"ל) ג]] אתפרש מחיים א2 נ23 י* יתפרש מחיים ו5 פ2 א16 איתפרש מחיים מ7 ר1 אפריש מחיין פ4 מ קר  16 והיינו] היינו מ7 ר1 / דכתיב למען הודיעך] לית' א2 דכתיב מ7 נ23 ר1 / האדם] האדם וגו' א2  17 בעי] לית' א2 / לאתפרשא] לאתפרש ו5 פ2 א16 לאפרשא מ7 ר1 י* לאפתרשא קר / היך] מלכא היך י* / קאמר] קאמא מ7 ר1 אמ' א16  17-18 הואיל ולא תלייא] הא לא תלייא י*  18 בלחודוי סעידו דעלמא] סעידו בעלמא בלחודוי י* / דייקא] דייק מ7 ר1 / דמלה] דעלמ' ו5 פ2 במלה מ7 ר1 דאמ' א16  18-19 ולחם וא"ו איתוסף כמו וה'] ולחם {וו} דאתוסף כמו ויי' א2 לחם דאתוסף וא"ו כמו ויי' ו5 ולחם דאיתוסף כמו ויי' מ7 נ23 ר1 ולחם דאתוסף וא"ו כמו וי' פ2 ולחם כמו ויי' א16 קר ולחם כמו יויי' פ4 ולחם כמו וה" מ י*  19 ועל דא כלא] ועם כל דא כלה א2 / דמברך] דמברכין א16 דבריך י* / על מזונא] על מזוניה י*  20 ובעי[מ קר]] וליבעי א2 ו5 מ7 נ23 ולבעי פ2 ר1 בעי א16 דבעי פ4 י* א"ל(כצ"ל) / נהמא] לית' א16 א"ל(כצ"ל) / לאשתכחא] לית' י* לאשתכחא נהמא א"ל(כצ"ל) / על פתורא] על פתורא נהמא א16 על פתוריה י* / בימינא] בימיניה י*  21 שמאלא בימינא] ימינא בשמאלא פ4 בימינא י* / דיתברך] דאתברך א2 י* דיתברכ' ו5 פ2 דאיתברך מ7 דאתבריך ר1 / ולאתקשרא] ואתקשרא מ7 ר1 ולאתקשר קר  22 כדקא יאות] לית' י*  23 שריין] שראן ר1 י* / ופתורא] וסטרא ופתורא פ2  23-34 א"ר יצחק...אית לן ביה] אמרו ליה מאן אבוך אמר רב יהודה בריה דרב המנונא סבא קרו עליה מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק אמ' לון ההוא ינוקא מלה אתא לרייכו פרישו ליה אמרו אימא אנת פתח ואמ' ו5 אמר? ליה מאן אברך אמ' רב יהודה בריה דרב המנונא סבא קרו עלי? מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק אמ' לון ההוא ינוקא מלה אתיא לידייכו פרישו ליה אמרן אימא אנת פתח ואמ' פ2  24 אלמלא] לית' קר / נזדמן] אזדמן א2 מ7 נ23 א16 פ4 מ קר י* איזדמן ר1 / לן(1)] לית' א16 / די לן] די לנא מ7 דיי לנו ר1 די לון פ4 דיי י* / א"ר יהודה] א"ר יצחק א2 מ7 נ23  25 הוא[מ]] הוה א2 מ7 נ23 ר1 א16 קר י* / להאי] לההוא י* / כל האי ואנא] כולי האי {ואנא} ולא14 א2 כל האי ולא מ7 ר1 כל האי ודא נ23 כלי האי ואנא קר כולי האי ואנא י* / עליה] מיניה פ4 / אי יתקיים בעלמא] אי אתקיים עלמא א2 מ7 ר1 אי איתקיים עלמא נ23 אי אתקיים בעלמא א16 אי מתקיים בעלמא פ4 אי יתקיים עלמא י*  26 א"ר יצחק] א"ל ר' יהודה א2 מ7 ר1 א"ל יהודה נ23 / בגין] לית' קר / דהאי רביא יכיל[מ י*]] דהא יכול א2 מ7 ר1 דהא יכיל נ23 פ4 קר דהאי יכיל א16 / לאסתכלא] לאתכללא פ4 לאתכללא (ס"א לאסתכלא) קר / באתרא] באתר א2 מ7 נ23 ר1 א16 י* / דלית] דלית ליה א2  27 לבר נש] לית' מ7 נ23 ר1 קר לבר פ4 / לאסתכלא] ולאסתכלא פ4 / ומסתפינא] ואסתפינא א2 נ23 פ4 קר ואיסתפינא מ7 ר1 / לפרקוי] לפרקו א2 נ23 ר1 לפרקיה מ7  28 שמע] לית' מ7 ר1 / אמר] ואמ' א2 נ23 א16 י* שמע ואמר מ7 ר1 / מעונשא] דערער מעונשא א2  29 דאסתליק] דסליק א2 מ7 נ23 ר1 דאסתלק פ4 י* / יגין] יגן ר1  30 אמרו ליה] א"ל א2 אמ' ליה ר1 / ומאן הוא] מאן הוא א2 נ23 ר1 א16 י* מאן מ7 קר / אמר[א16 פ4 מ קר י*]] לית' א2 אמר לון מ7 נ23 ר1 / (נ"א ליתא רב יהודה)] ר' יהודה א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 מ קר י* א"ל(נ"א) ג(ה"ג בספרים ישנים)  31 וארכבוה] וארכבוהי א2 וארכבוהו נ23 קר וארכבהוי פ4 / על כתפייהו] על כתפוי א16 פ4 קר / קרו] קרי א16 וקרו י*  32 וגו'[מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* וכו' א16 / אמר לון] אמר להו מ7 ר1 י* / אתא] אתת לי א2 דא אתייא י* דא אתא א"ל(כצ"ל) / פרישו לה] פרישו ליה נ23 קר  33 אמרו] ואמ' אמרו קר / ליה] לית' פ4 קר / זמין לן] זמין לך א2 / ארחא דחיי] אורחא {דחיי} פריש א2 אורחא מ7 נ23 ר1 / אימא אנת] ואימא אנת א2 אימא אנתי ר1 א16  34 ומעז יצא מתוק[מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 י* / מהאוכל דא צדיק] מהאוכל דא מאכל צדיק פ2  35 נפשו צדיק] נפשו א2 מ7 נ23 ר1 פ4 / אוכל] לית' פ4 / ודאי] לית' ו5 פ2 פ4 ודאי ואכיל נ23 / ונטיל] מטיל פ2  36 שבעא] שובע א2 מ7 נ23 ר1 / לההוא אתר] להאי אתר א2 לההוא מ7 ר1 א16 פ4 מ קר י* א"ל(כצ"ל) / דאקרי] דאתקרי פ4 / נפשו דדוד] {נפשו} נפש דוד א2 נפשו דאיקרי נפשי דוד ו5 נפש דוד מ7 נ23 ר1 נפשו דאקרי נפש דוד פ2 פ4 א"ל(כצ"ל) נפשו דאיקרי נפש דוד א16 י* נפשו דאקרי דוד מ נפשו דאק' נפש דוד קר / יצא מאכל] יצא ממאכל ו5 / דאלמלא] דאלמלי ו5 פ2 / יפוק] יפיק א2 יפול פ4 יפיל קר  37 לעלמין[פ4 מ קר]] לעלמא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* / יכיל] ייכול ו5 יכול פ2 / עלמא] לית' נ23 / לקיימא (ביה)[ו5 פ2 א16 פ4 מ קר י* ד"א]] לאתקיימא ביה א2 לאתקיימא בה מ7 ר1 לאתקיימא נ23  38 בטל] מטל י* / תו אע"ג] {תו} ואעג א2 תו ואע"ג מ7 נ23 ר1 קר ואעג"ב א"ל(כצ"ל) / דכלא] דכל פ2 / אלמלא] אלמלי ו5 פ2 ואלמלא נ23 / דדינא] דדינא דדינא ר1 / נפקא] נפקאת פ4 נפקת קר  39 מאן דבש דא תורה שבעל פה] לית' מ7 ר1 / דכתיב...ונפת צופים] {דכתיב ומתוקים מדבש ונופת צופים} א2 לית' מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ומתוקים מדבש ונופת צופים קר  40 מעז...שבע"פ] {ומיעז דא תורה שבכת' דכתי' יי' עוז ? יתן יצא מתוק דא תורה שבעל ?} נ23 לית' א16 פ4 קר [בזוהר הנדפס: מעז דא תורה שבכתב דכתיב ה' עוז לעמו יתן יצא מתוק דא תורה שבע"פ] י* / מעז] ומעז א2 ו5 פ2 {נר' ומעז} מ7 לית' ר1 / דא] לית' ר1 / יי'] {יי'} א2

דף רמ ע"ב

 1 כחדא] לית' א2 מ7 נ23 ר1 / תלת יומין] תלת מילין מ7 לית' ר1 / עד דמטו לטורסא[מ י*]] {עד דמטו} לטורסיא א2 לטורקיא מ7 ר1 כחדא לכורסייא נ23 דמטו לטורטא א16 לטורקא פ4 לטורסא (ס"א לטורהא) קר / דקירא] דקידא מ7 ר1 יקירא נ23 דקירא דדירא א16 / דאמיה] אימיה א16 / דחמאת] דחמא א2 נ23 פ4 מ  1-6 אזלו כחדא...ר' אבא פתח] דכתי' ומתוקים מדבש נופת צופים ו5 ומתוקים מדבש ונו? צופים פ2  2 אתקנית] אתקין א2 נ23 ר1 א16 פ4 קר אתקינת מ7 אתקינ' מ / תלת] תלתא נ23 א16 פ4 / ברכוהו] ברכו לון א2 מ7 נ23 ר1 ברכוה פ4 מ י* / קמיה] לקמיה א2 מ7 נ23 לקמי ר1  3 ירותת] לית' פ4 קר ירותא י* א"ל(כצ"ל) / אורייתא] דאורייתא י* / יתענש] אתענש א2 נ23 י* איתענש מ7 ר1 / מלעילא] מלעיל י*  4 אבל קב"ה] אבל {ודאי} קב"ה א2 / דאזלין] דאזלי נ23 פ4 / בתר אורייתא] באתר דאוריתא א2 בתרה דאורייתא י*  5 אמר יי' רוחי אשר עליך וגו'[מ]] לית' א2 אמר יי' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר יי' מעתה ועד עולם מ7 ר1 א16 וגו' נ23 אמר יי' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך וכו' פ4 אמר יי' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך וגו' קר אמר ה' רוח אשר עליך י*

1 בכתב יד א2 מצוי בשוליים טקסט שמתחיל בשורה 3 במילה 'כד' ומסתיים בשורה 21 במילה 'קרבנכם'. לא אציין כל הזמן שכל טקסט זה מצוי בשוליים רק כאשר יהיו שינויים בינו ובין הנוסח של מרגליות.

2 על פי הרישומים של רונית מרוז: בעמוד 78א יש סיכום של סימן תרכו בסימן. הסימן מצוי בדף רלט ע"ב במרגליות.

3 מעל מילה זו נמתח קו.

4 מעל מילה זו נמתח קו.

5 מעל מילה זו נמתח קו.

6 באור הלבנה כתוב: 'נ"א מאי לאמר בגין לגלאה מה דהוה סתים לגו וגו' בגין דשלימו ושפירו הוא אתר לגלאה וגו' כצ"ל'.

7 מעל מילה זו נמתח קו.

8 מעל 'כהאי גוונא' נמתח קו.

9 מעל מילה זו נמתח קו.

10 מעל 'וה' נמתח קו.

11 מעל מילה זו נמתח קו.

12 באור הלבנה כתוב: 'ולבן שנים מחלב דא חמרא עלאה דמרוי דאורייתא וגו' כצ"ל' ובפירושו של גלאנטי כתוב: 'דא חמרא עילאה דמרוי כך נ"ל שצריך לגרוס'.

13 באור הלבנה כתוב: 'ת"ח שירותא דחמרא חדוה וסופיה דינא מ"ט בגין דשירותא דיליה חדוה הוא אתר דכל חידו וגו' כצ"ל' ובפירושו של גלאנטי כתוב: 'ה"ג ת"ח שירותא דחמרא חדוה הוא מ"ט בגין דשירותא דילי' חדוה הוא אתר וכו''.

14 מעל מילה זו נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]