THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 249a - 251a

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רמט ע"א (שורה 37) דף רנא ע"א (שורה 15)

כתבי יד: א21, א162, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ43, פר6, קמ9, ר14, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס5 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רמט ע"א (שורה 37) דף רנא ע"א (שורה 15)

 37 ר"ש] לית' נ23 / יתבו לגו מערתא[קר]] ותבו לבי מערתא א2 נ23 י* ותבו למערתא מ7 ר1 יתיבו לבי {יתבו לגו מ? אמ' חמינ?} פ4 יתבו לבי מערתא מ ג  37-39 ר"ש פריש...יתבו] לית' ו5 פ2  38 דין[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 דא י* / ינפול] ינפיל מ קר / ויעדרון] ויעברון מ7 נ23 ר1 / תרי] תרין א2 / (בי)[א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ י* א"ל(נ"א)]] לית' קר / רומאי] ארמאי מ לית' קר / אי] ואי א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י*  39 ינפול] יפול א2 מ7 ר1 פ4 / לגו מערתא] לבי מערתא א2 מ7 נ23 פ4 מ קר י* / יתבו] ויתבו י* / פתח ר"ש ואמר] פתח ואמר נ23 פתח ואמר ר' שמעון ואמר פ2 / וגו'] הקשיבי לישה עניה ענתות א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 הקשיבי לישה וגומ' פ4 לית' י*

דף רמט ע"ב

 1 צהלי קולך[א2 מ7 נ23 ר1 מ קר]] לית' ו5 פ2 פ4 י* / דאיהי] דהיא א2 ו5 פ2 דהא נ23  2 משבחא[מ]] דשבחא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* בשבחא קר דמשבחא נ"א דשבחא א"ל / צהלי] וצהלי ו5 / מהכא] מההוא קר / כל מאן] כל מה נ23 כל קר / דבעי לשבחא] דשבח ו5 פ2 דבעי פ4 דבעי ליה לשבחא קר / לקב"ה[מ קר]] ליה לקב"ה א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* קב"ה ו5 פ2 / בעיא] בעי א2 י* א"ל(כצ"ל) בעיא לשבחא פ2  3 קלא(1)] בקלא ו5 פ2 / נעימותא] דנעימותא י* / דיערב לאחרנין[פ4 קר]] דאתערב לאודנין א2 י* דיתערב לאודנין ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 דיתערב לאחרנין מ דיתערב לאחרנין נ"א דיתערב לאודנין א"ל(כצ"ל) / דשמעין] דשמעי פ4 / לאו לא[פ4 מ קר י*]] לא לא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / יקום] לית' פ2 / לארמא] ירים ו5 פ2 / קלא(2)] קליה מ7 פ2 ר1  4 דכתיב[מ]] כתי' א2 ו5 פ2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / וגו'] ולא יעבוד עוד א2 מ7 ר1 לא יעבוד עוד ו5 נ23 ולא יעבד עוד פ2 לית' פ4 י*  5 בגין] לית' מ7 ר1 פ4 בגין (ס"א דהאי) קר / דקליה] לית' פ4 מ קר / (דרגיה ואי) נמיך] הא חצרניך א2 הא אינמיך ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 דהאי דרגיה ואי נמיך פ4 דרגיה ואי נמיך מ קר הוא אעמיק (גליון: נ"א אנמיך) י* איהו נמוך א"ל(נ"א;כצ"ל) / ולא יערב[ד"א]] ולא יתערב א2 מ7 נ23 ר1 מ י* א"ל(נ"א;כצ"ל) ולא אתערב ו5 פ2 פ4 קר / כשאר חברוי] דשאר חברי קר / כדין] בגין {כדין} פ2  6 מהאי] לית' ו5 פ2 / צבא] מצבא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* / העבודה] העבודה ובגין דכנס"י פ2 / (מחיילין)[ג]] מחילין א2 ו5 מ7 נ23 ר1 מחילא פ2 לית' פ4 מ קר מדרגין י* ומחיילין א"ל(נ"א;כצ"ל) / דלעילא] לעילא ו5 פ2 דלעיל פ4 / דקיימין] דקיימי ו5 פ2 פ4 / לנגנא] לנגונא פ2 לנגדא פ4 לנגנא (נ"א לנגדא) קר / עבודה] עובדא י*  7 שמא קדישא] דשמא קדישא פ2 / כדקא חזי...שמא קדישא[מ קר]] לית' א2 כדקא יאות ו5 פ2 כדקא יאות דתנינן חילין ומשריין לעילא כולהו ממנאן לגבי תתאי לשבחא שמא קדישא מ7 ר1 לית' נ23 כדקא יאות חילין לעילא חילין ומשריין לגבי תתאי לשבחא לשמא קדישא פ4 כדקא יאות דתנינן חילין ומשריין דלעילא כולהו זמינן לגבי תתאי לשבחא שמא קדישא י* כדקא חזי דתנינן חיילין ומשריין לעילא כלהו זמינן לגבי תתאי לשבחא שמא קדישא א"ל(נ"א;כצ"ל) כדקא חזי דתנינן חיילין ומשיריין לעילא כלהו ממנן לגבי תתאי לשבחא שמא קדישא ג  8 ולזמרא לון] ולזמרא קמיה א2 מ7 נ23 ר1 א"ל(נ"א;כצ"ל) לית' ו5 י* ולזמרא קמה ג / דכנ"י] {דכנסת ישראל} דקב"ה א2 / קא] לית' י* / משבחא] משבחת א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 משבח מ משבחאת קר / ליה] לית' קר  9 קרא] לית' ו5 מ7 פ2 ר1 / תו] {תו} א2  10 ואתכליל] ואתכלילת נ23 ואתכלל פ4 / תלי] {תלי} א2 לית' מ7 נ23 ר1 / תלים] תלים {נר' גלים} מ7 גלים נ23 / מניה] מינה א2 נ23 פ4 / כדכתיב[מ קר א"ל(כצ"ל)]] כד"א א2 ו5 מ7 פ2 ר1 כמד"א נ23 כתיב פ4 דכתיב י*  11 גל] גן א2 פ4 קר י* / וכל אינון גלים] לית' פ4 מ וכל אינון גלין י* / ומבועין] ומבועים א2 ומבועי קר ומביעין א"ל(כצ"ל) / איהי] איקרי נ23 דאיהי י*  12 קשיא] קשי ו5 פ2 / כתיב] כתיב בת גלים6 א2 / דהוא] דהא דא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר י* א"ל(כצ"ל) דהא פ4 מ / ולארמא[מ]] לארמ' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י*  13 כתיב הקשיבי] הקשיבי לישה כתיב מ7 ר1 הקשיבי פ4 / אמאי] אמאי כתיב פ4 קר / קולך] לית' פ2 / כיון דכתיב הקשיבי] {כיון דכתיב הקשיבי} א2 / צהלי] צהלי קולך ו5 מ7 נ23 פ2 ר1  14 ולזמרא ת"ח...לקב"ה[מ קר]7] ולזמרא ליה לקב"ה {ת"ח אי שרא ישראל שרן לשבחא ולזמרא לה לקב"ה} א2 ולזמרא ליה לקב"ה ו5 פ2 ולזמרא ליה לקב"ה ת"ח {אי} ישראל ישראל שראן לשבחא ולזמרא לקב"ה מ7 ולזמרא לה לקב"ה נ23 ולזמרא ליה לקב"ה ת"ח אי ישראל שראן לשבחא ולזמרא לקב"ה ר1 ולזמרא ת"ח אי ישראל שראן לשבחא ולזמרא ליה לקב"ה פ4 / כדין] בזמנא דישראל מזמרי ו5 פ2 / הקשיבי] הקשיבי קולך קר  15 מ"ט] לית' ו5 פ2 / דישראל] דכנסת ישראל נ23 / אנון] לית' מ7 ר1 / משבחן ומזמרין בגינה8] משבחן {בגינה} לה9 א2 משבחן בגינה ו5 מ7 פ2 ר1 משבחא בגינה נ23 משבחן בגיניהו פ4 משבחין בגינייהו בגינה קר משבחן בגינ(י)ה י* / צהלי קולך וכתיב[מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* א"ל(נ"א) הקשיבי קולך וכתיב קר  16 בגין] כיון פ2 / מסטרא] מסטר פ4 / כד"א] דכתיב י* / והאי לישה[מ קר]] ואיהי לישה א2 מ7 נ23 ר1 והיא לישה ו5 פ2 י* א"ל(נ"א) ג  17 לתברא] למברא פ2 בגין לתברא פ4 / בגין דאיהי[א2 מ קר י*]] מ"ט בגין דהיא ו5 מ7 פ2 מ"ט בגין דאיהי נ23 מאי טעמא ד"ר בגין דהיא ר1 / (עלה)[מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* א"ל(כצ"ל) ד"א ג עליה פ4 קר  18 עניה] עיניה נ23 לית' פ4 מ קר ד"א / לה] לית' ו5 פ2 ליה ר1 פ4 קר / נהורא] לנהורא נ23 נהור קר / מגרמה] מדילה ו5 פ2 לית' מ7 נ23 ר1 / דיהיב] דיהב ו5 / איהו] איהי נ23 דאיהי י*  19 ושריין] דשריין י* / כהני] לית' ו5 אסכני ר1 / מסכני] כהני ר1 / דאהדרן] דאהדרין א"ל(נ"א) / (דליואי)[מ קר]] כליואי א2 מ7 נ23 פ2 ר1 ג כליוואי ו5 כלואי י* דלואי א"ל(נ"א) לית' ד"א / דישגח] ישגח קר  19-21 ושריין...דעמא] {ושריין ביה כהנים מסכנין דאהדרן על פתחי דליואי ולית מאן דישגח בהו בגין דכל אנו? בני ההוא כפר קליסין הוו בעיניהו דעמא וביתייהו רי? יתיר מכל עמא בר מ? ? לון כמסכני קליסי ?מא} בגין דאנון בני כפר הוו {ההוא} כפר תליסר הוו ובינייהו ריקנין יתיר מכל עמא בכמה דיהבון ליה במסכני תליסין עמא פ410  20 דכל] לית' מ א"ל(נ"א) לית' (ס"א דכל) קר / אינון] לית' מ7 נ23 ר1 דאינון מ א"ל(נ"א) דאינון (ס"א אינון) קר / בני] בני כפר מ קר לית' א"ל(נ"א) / ההוא] לית' ס"א קר א"ל(נ"א) / כפרא (ס"א קלישין) קליסין] כפר קליסין א2 מ7 נ23 ר1 כפר קליסין מ כפר תליסר ס"א כפר הוו קליסין קר כפר קליסין (גליון: נ"א תלתין נ"א תליסין) י* כפר תליסין א"ל(נ"א) / הוו] לית' ס"א קר וכן הוו א"ל(נ"א) / בעיניהו] בעניותא י* א"ל(נ"א) / דעמא] דעלמא ס"א דעמא קר  20-22 בגין דכל...בגין כך] בגין כך ו5 פ2  21 וביתייהו ריקניין יתיר] ובתיהון ריקנין א2 ובתיהון רקנין יתיר מ7 ר1 ובתיהון ריקנין יתיר נ23 ובנייהו ריקנין יתיר ס"א וביתייהו ריקנין יתיר קר / בר מה] בכמ' ס"א בר מה קר / דיהבין] דיהבי א2 דיהבין ס"א דיהבו קר / כמסכני] מסכני י* א"ל(נ"א) / (ס"א קלישין) קליסין] קליסי א2 מ7 נ23 ר1 קליסין מ תליסי' ס"א קליסי קר תליסי י* [מטושטש תיבה] א"ל / דעמא] עמא א2 מ7 נ23 ר1 י* עמא קר  22 בגין כך] בגיני כך כך ר1 / נהורא] לית' נ23 / מגרמה] מגרמה כלום קר / דאתחבר] {ד}אתחבר נ23 דיתחבר פ4 / אתנהיר[פ4 מ קר]] ואתנהיר א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ואתנהירת י*  23 דכתיב] רזא דכתיב א2 ו5 מ7 פ2 ר1 כתיב פ4 / ענתות] לית' נ23 עד ענתות פ4 / כי איש מות] לית' י*  24 אתה] אתה וגו' ו5 נ23 פ2 לית' י* / ליה] להו י* / אקרי] איקרי המלך ענתות נ23 / מסכנא] מסכנאי י* א"ל(כצ"ל)  25 דאידבק ביה] דאתדבק בה א2 ו5 דאתדבק ביה נ23 פ2 י* דאיתדבק ביה מ7 ר1 לית' פ4 מ קר / עניה] עליה פ4 עלה קר / ואי תימא] וכי תימא מ7 ר1 לית' נ23  26 זכאה דלא קטיל] זכה דלא קטל ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ קר זכה דלא קטלי י* / מאתר] לית' פ4 מ קר  27 לא] דלא י* / סליק] עלה נ23 / למלכו] למלכות ו5 פ2 למלכא קר / מכמאן] כמאן נ23 / והוי] והוה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ קר והיה י* / כמסכנא] במסכינא ו5  27-28 מכמאן...באשלמותא] מכמאן ליה {מכמן ליה שאול ? אורחוי כמסכנא לבתר כגוונא דא ולזמנא ד? שלמה דסהרא קיי? באשלמותא} פ4 / (לבתר) אביתר] לבתר א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ קר י* (לבתר) [אבית"ר] ד"א  28 ולזמנא] ובזמנא ו5 פ2 ולבתר נ23 / דשלט] דשלטא מ7 נ23 פ2 ר1 קר דשליט י* / שלמה] לית' ו5 פ2 / סיהרא] דסיהרא א2 נ23 י* דסיהרא שלימא מ7 ר1 / קיימא] וקיימא ו5 מ7 פ2 ר1 / באשלמותא] באשלמותיה מ7 ר1  28-29 והוה...הוה ליה] ועתיר{ו} דכולא הוה ביה א2 ביומי שלמה ועתידו בכלא הוה ליה ו5 ועתירו דכולא הוה ליה מ7 נ23 ר1 ביומוי דשלמה ועתירו בכולא הוה ליה פ2 והוה אוריתא דעתירו דכלא הוה ליה פ4 והוה בחדייתא דעתירו דכלא הוה ליה מ והוה (ס"א והא) אורית' דעתירו דכלא הוה ליה קר ועתירו דכולא הות ליה י*  29 ענתות] דענתות ו5 פ2 / הוה(2)] לית' א2 הוא ו5 מ7 פ2 ר1 / דקני] דקנא א2 קר דקנה ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 י*  30 ליה] לה ר1 / כלא] דכולא פ2 / הוה] הוא ו5 פ2 ר1 / לאחסנא] דאחסנא ו5 פ2 / רזא עלאה] רזא עילא מ7 / שדה] לית' פ4 / תפוחים] של תפוחים א2 ו5 מ7 פ2 ר1 י*  31 כד איהו במסכנו] וכד איהו במסכנא א2 כד איהי במסכנות ו5 פ2 כד איהי במסכנו מ7 / בגיני כך] ובגיני כך א2 מ7 נ23 ר1 / דלתתא] לתת' פ2 לית' פ4 מ קר / עביד ליה] עבד לה א2 עבידו לה ו5 פ2 עביד לה מ7 ר1 י* עביד פ4 קר / ושלימותא] ושלימו א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 שלימו י*  32 כמה] בגין פ4 כמה (ס"א בגין) קר / כל יומוי אשתדל] אשתדל כל יומוי א2 כל יומוי אשתדל כל יומוי מ7 כל יומוי י* כל יומי אשתדל א"ל(כצ"ל) / שלימו לה] שלימו ליה א2 שלימו ו5 שלמא פ2 לית' פ4 מ קר / ולנגנא] ולאגנא א2 לית' פ4 מ קר / זמרי לזמרא ולשבחא[מ]] ולזמרא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* ולזמרי פ4 לזמרא לשבחא קר ולזמרא ולשבחא א"ל(כצ"ל)  33 אסתליק] אסתלק א2 ו5 פ2 י* איסתלק מ7 / מעלמא] לית' פ4 מ קר / שביק לה] שבק ליה א2 פ4 י* שבק לה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר / ושלמה נטל לה בעותרא] ונטל ליה שלמה מלכא א2 פ2 י* ונטל לה שלמה מלכ' ו5 מ7 נ23 ר1 ונטיל ליה פ4 ושלמה נטל ליה בעותר' מ ונטל ליה בעותרא קר  34 נפקא] נהרא ו5 פ2 / ממסכנו] ממסכנות נ23 / ועאלת] ועאל א2 / לעותרא] לעותרא בגיני כך עותרא א2 ו5 פ2 י* לעותרא ובגיני כך עותרא מ7 ר1 בעותרא בגיני כך עותרה נ23 לעותרא ובגין כך עותרא פ4 קר / דבהך...ארעא] דשלמא סלקא על כל מלכי עלמא א2 דשלמה שלטת על כל מלכי ארע' ו5 פ2 דשלמא שלטא כל כל שאר עמא נ23 דשלמה שלטא על כל שאר מלכי ארעא מ7 ר1 שלטא על מלכי ארעא פ4 קר דבהך עותרא שלטא על כל מלכי ארעא מ דשלמא שלטא על כל מלכי ארעא י*  35 בימי שלמה] וגו' פ4 בימיו קר בימי שלמה למאומה י* / כלא] לית' ו5 פ2 / דהב דאתרבי] זהב בגין דהא אתרבי א2 ו5 מ7 ר1 {פ4} זהב בגין דהא אתברי נ23 זהב {בגין} דהא אתרבי פ2 דהב בגין דהא אתרבי קר דהב בגין דכולא אתרבי י* / דהב(2)] זהב פ2 / ובההוא] ובההיא פ2 / כתיב] לית' י*  36 עפר] עתיר (ס"א עפר) קר / מסתכל ביה[מ]] אסתכל ביה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר י*  37 ותוקפיה] ותוקפי מ ותוקפא קר י* א"ל(כצ"ל) / עפרא] עפר פ2 דארעא קר דעפרא י* א"ל(כצ"ל) / עביד] אתעביד י* א"ל(כצ"ל) / דהב] זהב פ2 / מטורי] טורי י* לית' א"ל(נ"א) / דנהירו] נהירו א2 ו5 מ7 פ2 ר1 מ קר א"ל(נ"א) {נהירו} פ4 מנהירו י* / דתוקפא] דתוקפיה מ7 ר1 לית' י*

דף רנ ע"א

 1 דארעא] בארעא מ7 ר1 / דהב] זהב פ2 / בישין] ביש ו5 בישן מ7 פ2 מ קר בישאן נ23 / דרביאו] דדכיאו קר  1-2 בני נשא לא הוו] לא הוו בני נשא מ7 ר1  2 דהב] דהבא א2 ו5 נ23 פ2 ר1 {פ4} קר י*  3 תקיפא] תוקפא א2 ו5 נ23 פ2 ר1 {פ4} מ קר י* א"ל(נ"א) / בעפרא] בעלמא י* א"ל(נ"א) / ועוד] {ועל} פ4 / עפרא] עפר א2 מ7 נ23 ר1  4 דדינא] דדהבא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} דדינא (ס"א דדהבא) קר (דדרגא) [דדינא] י* דדרגא א"ל(נ"א) / כד] וכד ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} י* / ביה] בה נ23 לית' פ4 קר / שמשא] {שמשא ביה} פ4 / נטל] נטיל נ23 / ואתרבי] וארבי י* / דהבא] דדהבא נ23  5 בה] בהאי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} י* א"ל(נ"א) / ואכריז ואמר[{פ4} מ א"ל(נ"א)]] אכריז א2 ואמר ו5 פ2 ואכריז מ7 נ23 ר1 אכריז ואמר קר י* / וגו'] לית' א2 י*  6 לנגנא] שלמה לנגנא א2 / שירתא] שקורא (ס"א שירתא) קר / דאיהו] דאיהי פ2 / רחימי] רחימו א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} י* רחימי (ס"א רחמי) קר / דהוא נהירו ורחימו] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} ורחימו דנהירו ורחימו י* א"ל(נ"א;כצ"ל) / דכל תושבחן דעלמא] דכל משבחין בעלמא א2 דכל משבחין דעלמא נ23  7 תושבחתא] שבחא א2 / כד יתבא] כד יהב לה י* א"ל(נ"א;כצ"ל) / לקבליה דמלכא קאמר] לקבל מלכא קדישא א2 לקביל מלכא קאמר ו5 לקבלי מלכא מ7 ר1 לקבלי דמלכא קאמ' נ23 לקבל מלכא קאמרי פ2 {לקבל מלכא קאמ'} פ4 לקבלי מלכא קאמר קר לקבלי מלכא קדישא קאמר י* דמלכא קדישא קאמר א"ל(נ"א;כצ"ל) / כתיב] לית' ו5 פ2  8 המלך] שלמה א2 מ7 נ23 ר1 {פ4} המלך שלמה קר / את הכסף] את הכסף ואת הזהב מ קר / בירושלם] באבנים קר / דכלא] דלא פ2  9 כד"א] כדכתיב מ קר דכתיב י* / ושמשא] ושמש פ2  9-10 אתדבק בהדה[ד"א]] אדבק בהדיה א2 אתדבק בהדיה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} מ קר אתדבק י*  10 אתעדי מינה[ד"א]] אתעדי מיניה א2 מ7 נ23 ר1 {פ4} י* איתער מיניה ו5 אתער מיניה פ2 אתעדי מניה מ קר / דהא חמא דאתקריב[מ]] חמא דהא אתקריב א2 ו5 נ23 פ2 ר1 {פ4} קר י* א"ל(נ"א) חמא דהא איתקריב מ7  11 מחבקא ושמאלא[ד"א]] מחבק שמאלא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} מ קר י* / רישא] רישיה א2 ו5 מ7 פ2 ר1 / דאתקריבו] דאתקריב י* / אמר] לית' נ23  11-12 אתקריבו...דאתקריבו] אתקריבו א2 איתקריבו דא בדא ימינא מה הכא דהא ימינא לאו איהו אלא בגין לקרבא כיון דהא איתקריבו מ7 ר1 אתקריבו דא בדא ימינא מה הכא דהא ימינא לאו איהו אלא בגין לקרבא כיון דהא אתקריבו נ23 {אתקריבו כחדא ימינא ? הכא דהא ימינא לאו איהו אלא בגין לקרבא כיון דהא אתקריבו} פ4  12 מה הכא] לית' ו5 פ2 מהדרא (ס"א מה הכא) קר / לקרבא] דא (ס"א לקרבא) קר / כיון דאתקריבו] כיון דהא אתקריבו ו5 פ2 קר י*  13 כסף] הכסף א"ל(כצ"ל) / שלמה] {שלמה וכו'} פ4 שלמה למאומה י* א"ל(כצ"ל) / אנת(1)] את א2 ו5 מ7 פ2 ר1 י* / אנת(2)] את א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר י*  14 תצטרך] איצטריך א2 תצטריך מ7 נ23 תצטרף קר / ולא תשכח] לית' נ23 / בני נשא] דבני נשא א2 לית' ו5 פ2 / תשכח] תשתכח א2 / מלקבל] לקביל נ23 מלקביל ר1  15 לאתחשכא] לאתחשך ו5 פ2 / מהדר] אהדר א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} / אני קהלת] אני קהלת הייתי מלך מ7 ר1 / דיעבד] דיעביד ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} מ קר  16 דדחה] דדחק פ2 / חשיב ליה[מ י*]] חשיב לה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} קר  16-17 בימי שלמה למאומה] {וכו'} פ4  17 כל] כל מאן א2 מ7 נ23 ר1 מ י* מאן ו5 פ2 קר / לגבי] קמי ו5 פ2  18 מבלי טרף] בבהמה מ7 ר1 / וגו'] ובני לביא יתפרדו א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 לית' י* / כדכתיב[מ]] כד"א א2 ו5 מ7 פ2 ר1 {פ4} כמד"א נ23 דכתיב י*  19 כדכתיב[מ]] כד"א א2 מ7 ר1 {פ4} קר כמד"א נ23 דכתיב י*  19-20 כדכתיב...כדכתיב] מבלי טרף כד"א ו5 פ2 / תבעה (ס"א עילה) עלה] תובעת עליה א2 נ23 תבעת עליה מ7 ר1 {פ4} תבעה עלה מ תבעת עלה קר תבעה עליה י* א"ל(כצ"ל) תבעא עילה ד"א  20 כדכתיב[מ]] כד"א א2 מ7 ר1 {פ4} קר כמד"א נ23 דכתיב י* / לביתה] {לביתה וכו'} פ4  21 חיילין] חילן פ2 אלין (ס"א חיילין) קר מליין י* א"ל(נ"א) / יהיבת להון[מ]] יהיבת לון א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} קר י* / כלהו] כולהון א2 / וינקין] וינקי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} / כחד] בחד נ23 / וכד] לית' פ4  22 יתבא] יתבי א2 נ23 / דגרם] גרמא א2 דגרמ' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} קר י* / בני לביא[מ]] ובני לביא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} קר י* / מתפרשן] מתפרשי קר  23 סטרין וארחין] אורחין וסטרין א2 סטרין אחרנין י* / בגין] לית' נ23 / לאשכחא] לאשכחא (ס"א דאשתכח) קר  24 מתתקנן] מתתקנן (ס"א מתהניין) קר מתקנין י* / כדאמרן] כדקאמן ו5 כדקאמרן מ7 ר1 מ קר י* כד קאמראן פ2 {כדקא אמרן} פ4 / דקרבנא] דלית קרבנא ו5 פ2 / לא אתעביד ודאי] לית' ו5 פ2 / בני לוי] ובני לוי ו5 פ2 {פ4} י*  25 ובגיני כך] בגיני כך א2 נ23 בגין כך מ7 ר1 / לית לן[מ]] לית לך א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 {פ4} קר לית י* / יום] יומא קר / אשתכח] ישתכח י* / מתערין] {מתערי} פ4 / עלאין ותתאין] {עילאי? ותתאי} פ4  26 עלאה] לית' י* / ותתא] ולתתא י* / ובברכתא] וברכתא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ קר י*  27 מתברכין] דמתברכין א2 נ23 מברכין פ4 מ י* / עלאין ותתאין] עילאי ותתאי פ4 / מתברכין עלמין] מתברכי עלמי פ4 מתברכאן עלמין מ קר  28 דמברך ליה] דבריך א2 מ7 נ23 ר1 דמברך פ4 י* / יתברך] יתברך כלא ו5 מברך כלא פ2 / מאן] ומאן ו5 פ2 לית' נ23 י* / דלא] ודלא י* / לקב"ה(2)] לית' ו5 נ23 פ2 י*  29 ובוזי יקלו] וגו' י*  29-30 רב המנונא...אחרא] רב המנונא סבא למיהב כסא דברכתא לאיניש אחרינא א2 רב המנונא סבא כך אמר כסא דברכת' לא יקרב ליה לבר נש אחר' ו5 פ2  30 לברכא] {לברכא} פ4 לית' מ קר רב המנונא סבא כסא דברכתא לא יהיב לברנש אחרא י* / (דבעי לאתנטלא)] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* א"ל(כצ"ל) ג דבעי לנטלא ליה פ4 קר דבעי לאתנטלא ליה מ / אלא איהו...ונטיל ליה] לית' פ4 מ קר / (בימינא ובשמאלא)[פ4 מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* א"ל(כצ"ל) ג  31 ומברך] ומתברך נ23 / והא] לית' י* / אמרן] אמ' פ4 וקאמר י*  31-32 (ס"א ולא בשמאלא) ובשמאלא] ושמאלא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* ובשמאלא פ4 מ קר  32 ואע"ג] אע"ג י* / אתערו ביה] לית' פ4 מ קר י* אתרעו ביה א"ל(כצ"ל) / שפיר] ושפיר א2 מ7 נ23 ר1 / הוא] איהו ג / כסא דברכה] כוס ברכה א2 כוס דברכ' ו5 נ23 פ2 י* כוס של ברכה מ7 ר1 כסא דברכתא פ4 קר / כוס] לית' פ4 מ קר / דכתיב] כד"א א2 ו5 מ7 נ23 פ2 י* א"ל(כצ"ל) ג כמד"א ר1 לית' פ4 מ קר  34 וכניש לון] ואכניש לון א2 וכניש אתנגידו ברכאן ו5 פ2 וכניש קר / לגביה] לית' ו5 פ2 / אתנטיר (לון)[מ קר]] אתעטר א2 אתנטיר ו5 פ2 י* א"ל(נ"א) ג איתעטר {נר' איתנטר} מ7 איתעטר ר1 אתנטר לון פ4 / ואתכניש] ואתכניס פ2  34-35 וכניש לון...ובעינן] וכניש ובעי נ23  35 ובעינן] ובעינא פ2 י* / בימינא] מימינא פ4 / (ס"א ובשמאלא) ולא בשמאלא] ולא בשמאלא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* א"ל(כצ"ל) ג(ס"י) ומשמאלא פ4 ובשמאלא מ קר / דאיהו] דאיהי א2 נ23 ר1 קר י* דהוא ו5 פ2  36 ובעינן] ובעי כן ו5 פ2 ובעי נ23 / פתורא] על פתורא א2 מ7 נ23 פ2 ר1 י* א"ל(כצ"ל) / תהא] תהי פ2 / מנהמא] נהמא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 דנהמא מ קר מנהמא נהמא י*  37 כלא (חד) כחדא] כלא בחד א2 כלא חד ו5 פ2 פ4 מ קר כולא כחד מ7 נ23 ר1 י* כלא כחדא א"ל(כצ"ל) / כנסת ישראל כוס של ברכה[פ4 מ קר י*]] כוס של ברכה כנסת ישראל הכי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / אקרי] אתקרי ו5 פ2 / וכיון] ובגין י* א"ל(נ"א) / דאיהו[פ4 מ קר]] דאיהי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* א"ל(נ"א)  38 בעינן] בעינא נ23 בעינין י* / (ובעי)[מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* א"ל(נ"א) ג / לנטלא...כוס] לית' נ23 לנטרא ליה וההוא כוס פ4 לנטלא ליה וההוא כוס (ס"א לנטלא ליה לההוא כוס) קר / אתייהיב] דאתיהיב א2 ו5 מ7 פ2 ר1 לית' נ23 אתידע {דאתיהיב} פ4 אתייהיב (ס"א דאתיידע) קר דאתייהיב י* / בין ימינא] לית' נ23

דף רנ ע"ב

 1 ושמאלא] לית' נ23 / ובעי דאתמליא חמרא] ואתבעי מתמליא מחמרא א2 בעי דאתמליא חמרא מ7 ר1 ובעינן דיתמלא חמרא פ4 ובעינן דיתמלי חמרא קר / דאיהו] דהוא ו5 פ2  1-3 דאיהו נפיק...אתגלייא רזא דרתיכא] {דאיהו נפיק מעלמא דאתי ות"ח כוס של ברכה הכא בהאי אתגליין מלין עלאין הכא דאנן במערתא הכא אתגליא רזא דרתיכא} במערתא רזא דרתיכא פ4  2 כוס של ברכה (הכא) בהאי11] בכוס של ברכה א2 י* א"ל(נ"א) כוס של ברכה בהאי ו5 נ23 פ2 כוס של ברכה ביה מ7 כוס של ברכה ב{י}ה ר1 כוס של ברכה הכא בהאי מ קר / אתגליין] אתגליא נ23  2-3 הכא דאנן...קדישא] לית' ו5 פ2 הכא דאנן במערתא אימא הכא אתגליא ברתיכא קדישא מ7 ר1 הכא דאנן במערתא הכא אתגלייא רזא דרתיכא קדישא מ קר  3 כוס של ברכה בעי] {כוס של ברכה בע?} פ4 / לקבלא ליה] לנטלא ליה מ7 ר1 {לקבלא ליה} פ4 / בימינא ושמאלא] {בימינא ?שמאלא} ימינא ושמאלא פ4 בימינא ושמאלא ימינא ושמאלא י* / דא[פ4]] ימינא ושמאלא דאינון א2 מ7 ר1 דאינון ו5 נ23 פ2 י* א"ל(כצ"ל)  4 צפון ודרום] דרום וצפון פ2 / וכוס] וכלהו וכוס פ4 / דיהא] דקא א2 דהא נ23 בינייהו י* א"ל(כצ"ל) / נטיל] דקא נטיל י* א"ל(כצ"ל) / ברכא] ברכאן א2 מ7 נ23 ר1 י* א"ל(כצ"ל) לית' ו5 פ2 / מנייהו] בינייהו פ4 קר / מאן] מאי פ2 / מטתו] כוס נ23  5 דבעינן...לאנחא לה] ובעינן לאשגחא ליה א2 ובעינן לאנח' ליה ו5 מ7 ובעי לאנחא ליה נ23 ובעינ' לאנחא ליה פ2 ר1 דבעינן דאתיהיב בין צפון לדרום פ4 דבעינן דאתייהיב בין צפון לדרום מ דבעינן דאתייהיב בין צפון ודרום קר דבעינא דאתייהיב בין צפון לדרום י* דבעינן דאתייהיב בין צפון לדרום ובעי לאנחא ליה א"ל(כצ"ל) / בימינא] לית' פ4 מ קר / דיתתקן] דאתתקן בהדייהו ובעינן לאשגחא ליה בעינא וגופא דיתתקן י*  6 בהדייהו] ביה א2 ו5 מ7 נ23 ר1 ליה פ2 לית' פ4 מ קר י* / וישגח] ואשגח ו5 פ2 / לברכא ליה] של ברכא לארקא ליה ברכאן לברכא ליה קר  6-7 כוס לברכא...אשתכח] {כוס לברכא ליה בארבע ברכן בגי' דכתי' תמיד עיני יי' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית השנה אשתכח} פ4 כוס לברכא ליה בארבע ברכאן אשתכחי י*  7 תמיד] לית' מ7 פ2 / וגו'] מראשית השנה ועד אחרית שנה א2 מ7 ר1 קר מראשית השנה ועד אחרית השנה ו5 נ23 פ2 / אשתכח] ואשתכח ו5 פ2 / רזא] ברזא ו5 פ2 / ודרום] דרום פ4  8 ומזרח] מזרח א2 ו5 נ23 פ2 ר1 פ4 י* / הא] האי י* / ומערב] מערב פ4 / כדקא חזי] לית' ו5 פ2 / ליה[פ4 מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר י* / ופתורא] {ופתורא} פ4 לית' קר / בנהמא] דנהמא ו5 פ2 ונהמא קר בנהמא דיתברכא י* / בגין] {בגין} פ4  8-13 דיתברכא...ויתברך)12] דיתברך מכל סטרין מעילא ומתתא לעילא ברזא דכוס של ברכה לאתחברא דוד מלכא באבהן ויתברך לתתא דיתברך לחם עוני ויהא פנג ליה פנג והא אוקמוה ויתברך א2 דיתברך מכל סטרין מלעיל' ומתת' לעיל' ברזא דכוס של ברכ' לאתחבר' דוד מלכא באבהן ויתברך לתת' דיתברך לחם עוני ויהוי לחם פנג ויתברך ו5 דיתברך מכל סטרין מעילא ומתתא לעילא ברזא דכוס של ברכה לאתחברא דוד מלכא באבהן ויתברך לתתא דיתברך לחם עוני ויהא פנג לחם פנג והא אוקימנא ויתברך מ7 ר1 דיתברך מכל סטרין מעילא ומתתא לעילא ברזא דכוס של ברכה לאתחברא דוד מלכא באבהן ויתברך לתתא דיתברך לחם עוני ויהא פנג ליה פנג דהא אוקמוה דיתברך נ23 דיתברך מכל סטרין מלעילא ומתת' לעילא ברזא דכוס של ברכה לאתחברא דוד מלכא באבהן ויתברך לתת' דיתברך לחם עוני ויהא לחם פנג ויתברך פ2 דיתברכא בגין דיתבא13 {דיתברך} ההוא לחם לתתא {?תברך ? ? ויהא פנג לחם פנג והא אוקימ'} וישתכח כנסת ישראל מתברכא כד' סטרי עלמא לעילא ותתא לעילא בההוא נהמא של ברכה לאתחברא חד מלכא באבהן ויתברך לתתא דיתברך פ4 דיתברכא ההוא לחם דלתתא ויתברך לחם עני ויהא לחם פנג והא אוקימנה וישתכח כנסת ישראל מתברכא בד' סטרי עלמא לעילא ותתא לעילא בההוא נהמא של ברכה לאתחברא דוד מלכא באבהן ויתברך לתתא דיתברך מ דיתברכא (ס"א בנהמא) בגין דיתבה (ס"א דיתברכא) ההוא לחם דלתתא ויתברך לחם עני ויהא לחם פנג והא אוקמוה וישתכח כ"י מתברכא מכל סטרין לעילא ותתא בההוא נהמא של ברכה לאתחברא דוד מלכא באבהן ויתברך לתתא דיתברך קר דיתברך ההוא לחם לתתא וישתכח כנסת ישראל מתברכ' מכל סטרין לעילא ותתא לעילא בההוא כוס של ברכה לאתחברא דוד מלכא באבהן ויתברך לתתא דיתברך לחם עוני ויהוי לחם פנג ויתברך י*  14 לאשתכחא ביה[מ]] לאשתכחא מיניה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* לאשתכחא מניה קר / כלהו] כולהון א2 / ונשקו] נשקו פ4 / אמרו] אמרון קר אמר י*  14    דף רנא ע"א (שורה 5) קמו כלהו...דנפשא דכתיב] לית' ו5 פ2  15 דאעילנא] דעלינא א2 דעאלנא מ7 נ23 ר1 י* א"ל(כצ"ל) דאעלנא פ4 / נפקו] נפקי נ23 / ואזלו] אזלו פ4  15-16 חמו עיטרא] חמונו רסחי א2 חמא עירטא מ7 ר1 חמו עירטא נ23 מ קר י*  16 דבי נשא] דבני נשא נ23 / יתבו וחמו] יתבי וקא חמו א2 וחמא קר וחמו י* יחמו א"ל(נ"א) / דקא] לית' א"ל(נ"א) / ספדי] ספדו נ23 לית' י* א"ל(נ"א) / לאינון] לית' י* א"ל(נ"א)  17 דמיתו] מיתו י* / רומאי] ארמאי מ / ואמר] לית' א2  18 האטד(1)] האטד אשר בעבר הירדן י* / מאן] מאי א2 נ23 ר1 {פ4} י* / הכא] לית' נ23 / אתרמיז] אתרמיזו י* / שלטנותא] שלטנות מ / דמצראי] {דמצראי} א2 דאיתעדי מ7 ר1 דאתעדי נ23 לית' פ4 למצרי' קר  19 דאתעדי(1)] דאתעדי מדבר בנוי א2 ממצראי מ7 ר1 מברה נ23 / דא ממנא שולטנא] דא שלטנותא ממנא א2 דא ממנא שלטא נ23 ממנא שולטנותא י* / דמצראי] ממצראי נ23 / דאתעדי(2)] לית' א2 מ7 נ23 ר1  20 דהא חמו] לית' ג(בס"י נמצא חסר) / (גורן)] לית' א2 מ7 נ23 ר1 {פ4} מ קר י* א"ל(כצ"ל) / בגרן] לית' מ7 ר1  21 וכבד] לית' פ4 / מאד] לית' מ7 נ23 ר1 פ4 קר / וגו'] לית' א2 נ23 י* / על כן] ועל כן א2 / מצרים] מצרים אשר בעבר הירדן מ7 ר1 מצרים אשר בעבר הירדן אבל מצרים ודאי י* / עד היום הזה] לית' א2 מ7 נ23 י* עד היום הזה אבל מצרים א"ל(נ"א) / דודאי] אבל י* וודאי אבל א"ל(נ"א) / ממצרים] דמצרים א2 נ23 {פ4} קר דמצראי מ7 ר1 י* א"ל(נ"א) / הוה] הוא מ7 ר1  22 הכא] לית' מ7 ר1 / דיודאי] דוודאי (ס"א דיודאי) קר / נינהו אלין] חילין אינון א2 אינון אלין מ7 נ23 ר1 נינהו דלא י* א"ל(נ"א) / אע"ג] ואע"ג א2 מ7 נ23 ר1 / ביה] לית' מ7 ר1 {יודאי} פ4 בי קר / יודאי] ביה {פ4}  23 יודאי] יודאי טבי א2 י* יודאי טבו א"ל(כצ"ל) / דיעקב] דהא יעקב א2 מ7 נ23 ר1 {פ4} י* א"ל(נ"א) דדא יעקב קר / אע"ג] לית' א"ל(נ"א)  25 ערסא שלימתא] לית' י* / כההוא ערסא] כערסא א2 מ7 ר1 {כולי} ערסא נ23  26 נשמתיה] ונשמתיה א2 מ7 נ23 {פ4} מ קר / אתקשר[מ]] אתקשרת א2 מ7 נ23 ר1 {פ4} קר י* / ת"ח[{פ4} מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 י* / הוה] לית' פ4 / עאל יעקב] יעקב עאל א2 {פ4} קר י*  27 דגנתא דעדן אשתכח] דנשמתין דעדן אשתכחו א2 י* דגנתא דעדן אשתכחו מ7 ר1 {פ4} דנשמתא דעדן אשתכח נ23 דג"ע אשתכחו קר דנשמתין דגנתא דעדן אשתכחו א"ל(נ"א) / סלקא] סליק י* / ושרגא] בשרגא א2  28 דליק] דליק דהוה דליק א2 מ7 נ23 {פ4} דליק דהוה דלקי ר1 דליק כד הוה דליק י* / לגבי] לגביה ר1 / למצרים] וחמו כל מצרים קר / לאשתכחא] לאשתכח נ23 י* / דשרגא] דשרגא לאתריה א"ל(כצ"ל)  28-29 דשרגא...שרגא] דשרגא י*  29 במערתא הדרא שרגא] למערתא תב נהורא דשרגא א2 במערתא תב נהורא דשרגא מ7 נ23 ר1 {? תב נהורא דשרגא} פ4  30 יומא] יומי א2 מ7 נ23 ר1 מ קר י* / קבילת] קבילית מ א"ל(כצ"ל) / ולא תקבל...דזכאן] ולא יקבל ונשמתהון דזכאין א2 ולא תקבל ונשמתין דזכאין מ7 ולא יקבל ונשמתין דזכאין נ23 ר1 ולא יקבל ונשמתין דזכאן מ קר ולא תקבל עוד ונשמתין דזכאן י* א"ל(כצ"ל)  31 בבי] בגו נ23 / וחמין] ויחמון א2 מ7 נ23 ר1 קר י* א"ל(כצ"ל) / ויחדו] וייחדון א2 מ7 י* ויחדון נ23 ר1 / קמי] קמיה מ7 ר1 קר  32 קב"ה] לית' קר / אבא] לית' נ23 / א"ל] אמר י* / זיל] לית' קר / שאיל] שייליה נ23 / ת"ח] לית' מ7  33 את עבדיו] לית' קר / את הרופאים] הרופאים מ לית' קר  34 כשאר בני נשא] הוה חניטא דא קר / הוה חניטא דא] הוה חנתו דא ר1 כשאר בני נשא קר / אי תימא] לית' י*  34-35 הוא דעבדו] הוו עבדי קר הוא דעבדי י*  35 וגו'] ק' ועשר שנים ויחנטו אותו א2 מאה ועשר שנים ויחנטו אותו מ7 נ23 ר1 י* בן מאה ועשר שנים וגו' קר / ויישם] ויישם בהאי א2 לית' י* / בארן במצרים] לית' י*  36 בארחא] אורחיה נ23 אורחא ר1 י* ארחא קר / וכתיב] דכתיב נ23 / ויחנטו אותו] ויחנטו אותו ויישם בארון במצרים י* ויחנטו אותו ויישם וגו' א"ל(כצ"ל) / ארחא] בגין ארחא קר / אינון] איהו מ7 ר1  37 על] לית' י* / משחין] שאר משחין מ7 ר1  37-38 ושאיב ליה בגופא] ושאבין לגופא מ7 ר1 ושאבין ליה גופא נ23 מ קר ושחין ליה גופא י* א"ל(נ"א)  38 משחא טבא] משח טבא נ23 משא טבא ר1 / דכתיב] כמה דכתיב מ7 נ23 ר1 קר י*  39 זמנין] שנין י* א"ל(נ"א)  40 בגין] בגין בגין נ23 / דכל] {ד}כל מ7 / וארעא] [ו]ארעא י* / ההוא] לית' נ23 / מכלה] מכלי מ7 בלי נ23 מבלי ר1

דף רנא ע"א

 1 עבדי] עבדין מ7 ר1 {עבד} פ4 עבדו י* / ועבדי] ועבדו י* / מגו(1)] מגוה ר1 / מגו(2)] מגאו ר1  2 בטבורא] בגו י* / לגו] לגאו מ7 ר1 / ואשתאיב] ואשתאב י* / וקאים ליה לגופא מגו] וקיים ליה לגופיה מגאו מ7 ר1 וקיים ליה לגופא מגו נ23 וקאים ליה לגופא מלגו י* / ומברא לזמנין] ומבר זמנין מ7 ר1 ומלבר לזימנין נ23 {פ4}  3 הכי הוה] הכי הוא מ7 נ23 הכי נמי כך הוה י* / והכי אצטריך דגופא] לית' י* והכי אצטריך א"ל(נ"א) / דאבהן איהו] דא בהאי איהו מ לית' י* א"ל(נ"א) / והוה בקיומא] לית' י* בקיומא א"ל(נ"א) / בגופא] דגופא מ7 נ23 לית' י*  4 דאיהו דוגמא דגופא ובקיומא] יוסף בקיומא י* / ונפשא הוא] ונפשא הוה מ7 נ23 {פ4} קר י*  5 דכתיב] כתיב י* / במצרים ותנינן] לית' ו5 ותנינן מ7 במצרים פ2 במצרים ותמן י* / תרי] בתרי ו5 פ2 תרין מ7 נ23 קר י* / אמאי אלא יוסף] לית' ו5 פ2 אמאי אלא תנינן יוסף נ23 / נטר ליה] בגין דנטר ו5 פ2 נטיר ליה י*  5-6 ברית לתתא...דלעילא] ברית {ד}לתתא וברית דלעילא ו5 להאי ברית דלתתא ונטר ליה ברית דלעילא מ7 ברית דלתתא ונטר ליה ברית דלעילא נ23 ברית דלתת' וברית דלעילא פ2 ברית דלתתא ונטיר ליה ברית דלעילא י*  6 ונטיר] {ונטר} פ4 / דלעילא] {לעילא} פ4 / אסתלק] כד אסתלק פ2 י* כד איסתליק מ7 אסתליק מ א"ל(כצ"ל) כד אסתליק קר / אתשוי] אשתוי מ7 פ2 לית' נ23 אשתוו י*  6-7 בתרי ארוני...ארון הברית] בהדי ארון הברית ו5 בתרי אתרי בארון דלתתא ובארון דלעילא ארון דלעילא מאן איהו אלא כד"א הנה ארון הברית מ7 מאן איהו אלא כד"א הנה ארון הברית נ23 בהדיה ארון הברית פ2 בתרי אתר בארון לתתא ובארון לעילא ארון דלעילא מאן איהו אלא כד"א הנה ארון הברית מ בתרי אתר בארון לתתא ובארון לעילא בארון לעילא מאן איהו אלא כד"א הנה ארון הברית קר בתרי ארוני בארון דלתתא בארון דלעילא ארון דלעילא מאן איהו אלא כד"א הנה ארון הברית י* בתרי ארוני בארון דלתתא ובארון דלעילא מאן איהו אלא כד"א הנה ארון הברית א"ל(כצ"ל)  7 דארון] (ב)[ד]ארון י*  8 ירית] ירת פ2 / דנטר] דנטיר י* / נטר] נטיר י* / ליה לברית] ברית ו5 פ2 ליה לברית קדישא י* / אתשוי] אשתוי מ7 נ23 אתותוי פ2 אשתווי י* / ויישם בארון] כמה דכתיב ויישם בארון קר  8-11 אלא מאן...אמן ואמן] אלא מאן דנטיר ברית ארון הברית אקרי וליה יריתו בתרי ארוני ובגין דיוסף נטר ליה שדר ליה בתרי ארוני כד"א ויישם בארון במצרים לעילא ותתא בגין דמית צדיק וכל מאן דמית צדיק ירית ארעא קדישא דכתי' ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר אמן בילא"ו פ414  9 דאף על גב...אתקשר] דאתקשר ו5 פ2 דאע"ג דנפקת נשמתיה ברשותא אחרא דאתקשר מ7 נ23 י* דאף על גב דנפקא נשמתיה אחרא ברשו אחרא אתקשר קר  10 בארון] בארון במצרים קר בארון במצרים בארון י* / ולתתא] ותת' ו5 נ23 פ2 / בגין] ובגין י* / דהוה] דמית (ס"א דהוה) קר / דכל צדיק] וכל צדיק קר / קדישא עלאה] קדיש' דא ו5 מ7 נ23 פ2 קדישא קר י* / כד"א[מ]] דכתי' ו5 מ7 נ23 פ2 כמה דכתיב י*  11 לעולם...להתפאר] וגו' נ23 / ברוך...ואמן] ת"ם בילא"ו נ23 בילא"ו יילא"ו קר  12-15 תם ונשלם...ספרים] לית' ו5 נ23 כד"א לב"א מ715 סליק פ2 חסלת פרשת ויחי יעקב ובו נשלם ספר בראשית מן הזוהר המופלא תל אמן פ416 תם ונשלם תהלה לבורא עולם ספר בראשית ביום ו' כ' אב שי"א לפ"ק ירומון יקומון אמירי אמרי ושירי ישורון לקושר קשרים יגונן יחונן עבדיו ידידיו להשלים מאורים חמשה ספרים מ סליק ספרא קר תם ונשלם י*

1 הדף האחרון של כתב יד זה חסר ולכן גם חסר הטקסט המצוי בדף רנ ע"ב (שורה 35) – מן המילה 'בארן' ועד סוף הפרשה וסוף ספר בראשית.

2 בכתב יד זה מסתיים הטקסט מבראשית בדף רמט ע"א (שורה 16) במלה 'לא'. אחרי שמסתיים הטקסט מזוהר-בראשית מתחיל טקסט לא מזוהה בכתב יד שונה.

3 הטקסט המצוי במרגליות דף רמט ע"ב (שורה 35) – דף רנ ע"א (שורה 26): 'אלא כלא...כדקאמרן' מצוי בשוליים של כתב היד. כמו כן הטקסט המצוי במרגליות דף רנ ע"ב (שורה 15) – דף רנא ע"א (שורה 8): 'כד עאלו...ירית ליה' מצוי חלקו בשוליים וחלקו בדף האחרון של כתב היד (לאחר סוף הפרשה וכן לאחר הטקסט שכתב המעתיק אחרי שסיים את מלאכת ההעתקה) – כתב היד בשוליים ובסוף נראה כאותו כתב יד שבו נכתב כתב היד, יתכן שהמעתיק הבין שחלק מן הטקסט חסר והוסיפו לאחר מכן. הטקסט שהוסף בסוף כתב היד בחציו איננו ניתן לקריאה. לא ברור אם זה קשור לצילום בעיתי של או שאכן כתב היד איננו קריא.

4 לכתב יד ר1 חסר הדף האחרון של זוהר-בראשית. חסר הטקסט מדף רנא ע"א שורה 3 מן המילה 'הכי'.

5 על פי הרישומים של רונית מרוז הטקסט מסימן זה לא מופיע בספר לבנת הספיר.

6 מעל הצירוף 'בת גלים' נמתח קו.

7 אור יקר מדלג מעל טקסט זה. באור הלבנה כתוב: 'בגין לשבחא ולזמרא לקב"ה אי ישראל שראן לשבחא ולזמרא וגו' כצ"ל'. בפירושו של גלאנטי כתוב: 'בגין לשבחא ולזמרא לקב"ה הכי גרסינן'.

8 באור הלבנה כתוב: 'נ"א ומזמרן בגיניה...'

9 מעל מילה זו נמתח קו.

10 מעל כל הטקסט שלא מצוי בשוליים נמתח קו.

11 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'כוס של ברכה הכא מלת הכא ל"ג ליה '.

12 באור הלבנה כתוב: 'נ"א והא אוקימנא וישתכח דכ"י מתברכא מכל סטרי עלמא לעילא ותתא לעילא בההוא כוס של ברכה וכוס של ברכה לאתחברא דוד מלכא באבהן וגו'.'

13 מעל מילה זו נמתח קו.

14 נראה שהטקסט הזה גם מצוי בהוספה שמצויה בדף האחרון של כתב היד אבל מכיוון שכתב היד משובש שם לא יכולתי לראות.

15 בדף האחרון של כתב היד יש טקסט מאוד יפה שנכתב על ידי המעתיק לסיום העתקת זוהר על בראשית. (כדאי להסתכל).

16 בסוף פרשת ויחי מצוי טקסט שכתב המעתיק על עצמו, זמן ההעתקה וכו'...

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]