THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Bereshit 52a - 55a

דף נב ע״א (27)

28 דחקלא] דברא א2 / חכים] לית' ו6 ל32  30 אתמשך] דאתמשך י*  31 דמטין] דמטו א2 / דעלמא] עלמא ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 קר י*  32 ושטו] וסטו קר / באתר] בתר י* ל  33 להו] ליה ו6 ל2 לית׳ ל32 / ובכל דרי] ולכל דרוי א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* [ולכל: וכל מ7 י* ובכל פר6 מ] / דאתו אבתריה] אבתריה א2 ו6 ל32 י* דאבהתא בתריה ל2 מ7 פ4 (דאבתהא)  34 דחטו] דמטו ו6 ל32  36 כאן [מ7 מ]]לית' א2 ו6 ל2 ל 32פ4 פר6  37 בחכמה דנהירו] בחכמה בנהירו ל2 מ7 פר6 בנהירו פ4  38 לתתא] לית׳ ו6 ל32  39 -(נג ע״א)  1 לא יגורך רע] וגו׳ א2

דף נב ע״ב

1 בתר רע [מ]] אבתריה דרע א2 י* ל ברע ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר1 / דיירא] נייחא י* ל  2 והוו ידעי חכמתא] וידעין בחכמתא א2 וידעי חכמתא ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר ז י* / וקיימי...עלאה] לית׳ ל2 מ7 פ4 פר6 קר  3 דחלי] הוו דחלין קר דחלין מניה י* / אפילו קלא [מ7 ז י*]] אפי׳ קלא א2 ו6 ל32 אפיק קלא ל2 פ4 פר 6(אפיקו (?)) קר נפיק קלא קר (ס״א) אפי׳ בקלא ל* / דלתתא [ז]] מתתא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר ל* מלתתא י / עד לא] כד {מ7}  4 דקיימו] דקמו פ4 / ישראל] לית' מ7 ו6  5 אתאחידו] אתאחדו ו6 ל32 י*  7 עינייהו] מנייהו ל / דשמיה [ל2 מ7 פ4 מ ל]] דשמא א2 ו6 ל32 קר ז י  8 ייכול [מ]] יכיל א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר ז י* / כקדמיתא] כדבקדמיתא א2 כדקדמיתא ל2 / בעגל 1מ קר ז י* ל]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6  9 אתעבר] אתעברו מ7 קר ז י* ל / ואתעברו] ואתעבר א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר ז י* / אנון חגירו] אינון חגירין א2 י* ל* (חגורין) חגית ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 קר ז חגירו דהוו ל32  10 דאתעטרו משמא [ז]] דעטרי שמו א2 בעטרי שמוי ו6 בעטתי שמא ל32 דעטרי שמוי מ קר י* דמעטרי משמא ל* / עלאה קדישא] עלאה ו6 ל32 מ קר י* עלאין קדישא קר (ס״א) קדישא עילאה ז  10-11 דאתעטרו...עלמא] דעטרי עלמין ל2 מ7 פ4 פר6  11 כתיב] כתיב וירא ישראל את היד הגדולה וכתיב ו6  11-12 וירא...אליו] ויראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה ויראו מגשת אליו א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פר6 מ קר י* [ויראו: וייראו א2 וירא ל32 / כי...אליו: כי קרן וכו׳ פ4 והנה קרן עור פניו וגו׳ וייראו מגשת אליו מ / ויראו: וייראו מ7 פר6 י*]  12-13 מה...הגדולה] לית׳ ו6  13 חמאן] חמאן ולא דחלין א2 / זהרין] נהרין ו6 / ומתנהרין] ונהרין א2 ואתנהרין ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 קר י* ואתנהרא מ7 אתנהרין ז / באספקלריא דנהרא] באספקלראין דנהרין ו6 ל32 קר (דנהר׳) י* מאספקלריא דנהרא פ4 באספקלריאין דנהרא פר6 / דכתיב] כד״א א2 ו6 ל32 י* לית׳ פר6 / הקולות] הקולות ואת הלפידים י*  15 פני...דכתיב [מ ז דכתיב: מה כתיב ו]] כתיב א2 מה כתיב ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* / ת״ח [מ7 פ4 מ]] ותא חזי א2 ו6 ל2 ל  32 פר6 קר ז י* ל*  16 דאתעבר] דאתעברו מ7 קר ז  17 מזיינין] זיינין מ7 / דאתחברו בהו [ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 מ קר ז] (ד״א דאתחגרו בהון) [מ7 י* ל*]] דאתחברו ביה א2  18 דאתעבר] דאתעברו מ7 19־18 ונטה...המחנה] ונטה לו וגו׳ א2 ו6 וגו׳ ל32 ונטה לו מחוץ למחנה וגו׳ קר  20 דאתעברו] דאתעבר א2 ל2 ל32 פר6 י* דיתעבר ו6 מ / מינייהו] מיניה ל2 / עלאין] עלאין דאתחברו בהו בטורא דסיני ל*  21 ייתי] אתי א2 / לדיירא] [ו6 ל32 מ קר ז י] לה ידא ל2 פ4 ליה להדיא מ7 ליחדא פר6 / ואי יקום] וייקום מ7 ואיקום י* / יסתאב] אסתאב א2 מ7  22 ונטה...המחנה] וגו׳ ו6 ל32 פ4 ונטה לו מחוץ למחנה מ7 וגו׳ הרחק מן המחנה קר / להא] דהוא ו6  25 דאיהו [ז]] איהו א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י  26 דאתוספא גיה] לאיתוספי בה א2 ו6 ל32 דאיתוספא בה ל2 מ7 פ4 לאתוספא ביה י ל / ומה מועד) [א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* ל]] לית׳ ז / ביה] בה פ4 פר6 ז / הכא] השתא ו6 ל2 מ7 פ4 י* ל  27 לה] ליה מ7 קר ז / (חויא) [מ י*] אהל [ממ]] לית' א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר ז ל  29 יתדותיו לנצח] וכו׳ ל2 מ7 פ4 קר  31 זמנא וחיין] זמנין וחיין א2 חיין פ4 35־34 והוו יתבי קמיה רבי [פ4 פר6 מ קר ז2 והוו: הוו פ4]] הוה יתיב קמיה רבי א2 ו6 ל2 מ7 י* [יתיב קמיה: קמיה יתיב י*] והוה יתיב קמיה דרבי ל32  35 אמר רבי יהודה] אמר רבי יצחק א2 י*(נ״א) א״ר יצחק ר׳ ל  37 ישראל תינח] תינח ישראל דחטאו א2 ישראל תינח דחטאן י ל*  38 אעדי [א2 ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 מ קר י* ל*] (ד״א אתעדי) נמ7 ז]] / ההוא]לית׳ א2

דף נג ע״א

1 אעדי [מ י*] (נ״א אתעדי) [א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 קר ז ל*]] א{ת}עדי פר6 / בני [פ4 מ]] כל בני א2 ו6 ל2 מ7 פר6 קר ז י* ל*  2 דאתעדי] דאעדי א2 י* דלא אתעדי מ7 / והא [פר6 מ]] דהא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 / חטא] חטא עמהון כלל א2 / הוה] לית׳ מ7  3 (ד״א ל״ג דהא) דלא] דהוא לא א2 י* ל דהא לא ו6 ל2 ל32 מ7 פר6 מ דלא פ4 קר ז ל / עטרא] עטרא דקבילי ישראל א2 עיטא ל32  4 אמאי] לית׳ ו6 / פתח] פתח ר״ש ז  4-5 ישר יחזו פנימו] וגו׳ קר  5 מאי דקאמרו [מ]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 י* מה דאמי קר ז  5-6 ושמיה צדיק [ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר ק] וצדיק שמיה א2 ו6 ל32 י  6 איהו] ואיהו א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י / וישר] וישר הוא א2 ו6 ל32 מ7 י ל* / דא] דא ישר א2  7 ויתקנו [מ]] יתקנון א2 ו6 י ויקרון ל2 פ4 פר6 אם יתקנון ל32 ואקרון מ7 ויתקנון קר ז י* ל*  9 גרם נפר6 מ]] גרים ליה א2 גרים ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 קר ז י ל* / לאפרשא] לאתפרשא י  10 חובא דפגימו דא] פגימו דחובה דא א2 חובא דפגימותא ו6 ל32 פגימו דא י 11 ישראל בטורא] על טורא א2  11-12 פגימו...סיהרא] סיהרא ל2 מ7 פ4 וכד חבו ישראל הדרא סיהרא פר6  12 סיהרא] לית׳ י  13 בישא] לית׳ א2 / בה] לה א2 ביה פ4 / לה] ליה ל2 מ7 פ4 פר6 / לגביה] בגביה א2 ל לגביה ואתפגימת קר ז  14 בה] ביה פר6 / לה] ליה ל2 מ7 פ4 פר6 לית׳ ל32  15 לגביה] בגביה א2 לית׳ ל2 פ4 לגוייהו ל32 / ואתפגימת] ויתפגימת ו6 ל / לה] ליה ל2 פ4 קר ז  16 דיליה] דילה ל2 פר6 קר ז ל  17 דהוה] שהוא ל32  18 עלאה [י* ל* ממ]](לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר ז / לא] לית׳ מ קר / בה] לית׳ ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר לה ל  19 לכל עלמא [א2 ל* ממן] לעלמא ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר  21 בקדושה] דקדושה מ7 / דאיהו בסטרא] מסטרא מ7  22 בקדושה] דקדושה מ7 / לאתערא [מ ז]] דאתערא2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י ל  22-23 לעילא לאתנהרא [ז]] לאנהרא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 י* ל לעילא לאנהרא פר6 מ  23 לה] ליה ו6 ל32  24 ולאתקרבא] ולאתדבקא מ7  25 משיך] מטין מ7 פר6 / נהוראה] נהורא א2 ו6 ל32 פ4 פר6 מ י ל נהורה מ7 קר נהוראהא ז / ואתדבקת] ואתדבקת נהורא קר  26 בישא] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר ז / לתתא] לית׳ א2 ו6 ל32 י ל / ואתדבקת] דאתדבקת א2 ל2 מ7 פר6 מ קר ז י  27 מותא] לית׳ ל2 פ4 פר6  30 ויהושע] ומשרתו יהושע ו 6ל32 / לא...דאע״ג [מ דאע״ג: אע״ג מ]] אע״ג א2 ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 קר י* לתתא אע"ג מ7 דאע״ג ז  32 כיון] כאן ו6 / סיחרא] לית׳ ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר  33 בלחודוי] לית׳ ו6  34 מניה] מיניה מההוא גוונא ו6  36 חירו] חידו ו6 פ4 פר6 / ידעו מ7 פ4 פר6 מ קר י  37 מחירו] מנהירו י* (נ״א) ל / לון] לכלא ל2 מ7 פ4 פר6

דף נג ע״ב

1 עלה] עלי י / אוקימנא] אוקמוה י* / דאוליפו] ואוליפו ו6 ואוליפנא ל2 ל32 פר6 קר ואוליפנאדאוליפופ4  2 וההיא] בהאי א2 בההיא ו6 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י  3 וקומה דאדם [מ]) וקיומא דאדם א2 מ7 וקיימא דאדם ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 קר דקומה דאדם י* דקומה דאדם וקיימא על ל* / ואתלטיא] ואתמליא י  4 והא אוקימנא] לית׳ קר  5 האדם] לית׳ א2 האדם וכו׳ מ7 / עביד] עבד א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר כ  6 או] אבל ל / את א״ת] את ל2 מ7 (א״ת) פ4 פר6 קר כ  7 את. האדם] את א2 את האדם. ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* כ / האדם ודאי] ודאי כ  8 אדם את] את אדם ו6 / וישכן] וישכן מקדם א2  9 וסתים] סתים א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י כ דא סונים ל*  10 בקוזפי3 [ו6 ל2 (כקוזפי?) פ4 פר6 מ קר י* כ ל*]] בזוקפי א2 בקוספין מ7  11 עלמא] כל עלמא י* ל* / לגוונין] בגוונין א2 / מעלמא] מרשיעי דעלמא א2 י* ל* / לזמנין גוברים לזמנין נשין] לזמנין לנשין לזמנין לגוברין א2  12 דלית [מ]] דלא אית א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* כ / וכל] ועל ו6 ל32  13 דמלהטין] דמהלכין ו6 ל32 דמלהטא ל2 פ4 פר6 מ  14 וקוסטירי] וקוסטינר ל32 וקוסטיר פ4 פר6 מ קר / דרשיעיא וחייביא [מ]] דחייביא א2 ו6 ל32 מ7 פ4 קר י* דחייבא ל2 פר6  17 (אפילו) [מ י* כ]] אפי׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4־פו־6 קר לית׳ ל  18 ולאסטאה] ולאסתאבא ו6 ל32 / דעברין] דסרבין מ7 פ4 / פקודי] פקודא א2 / דמאריהון] אוריתא ל32  20 שלמה] שלמה מלכא פ4 / ושוי] ושרי מ7 פ4 פר6 / דמלכותא] דמלכותא על רישיה א2 / והוו] והוה פ4  21 דחלו מניה כל עלמא [י* דחלו: דחלין י*]] דחלין ליה כל עמא א2 דחלין ליה כל עלמא ו6 ל32 ליה כל עלמא ל2 מ7 פר6 דיליה כל עלמא פ4 דחלין מניה כל עלמא והוה דיליה כל עלמא קר  22 ודחיל] אתו ואתערו עליה ודחיל א2 י* ל* והוה דחיל קר / במה [מ קר]] קמה א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 י* ל* [כמה: כמא א2 ו6 ל2 י*]  23 דאתדבק] דא יתדבק ל2 / הכי משיך] הכי אמשיך ו6 אמשיך ל32 / ממנא] מימינא א2 / דאזיל] ואזיל ל32  24 הוה [ל*]] הוא א2 ו6 ל32 קר דהוא ל2 פ4 פר6 מ דהוה מ7 / עליה [א2 ל*]] לית׳ ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר / אחרא [נ32 מ7 מ קר ל*]] לית׳ א2 ארחא ו6 ל2 פ4 פר6 י* / כד [פר6 מ]} לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 ודאי כד י*  25 חילא] לית׳ א2 ל2 / מסאבא] מסאבו פ4 / ליה ולכל בני] לית׳ א2 / והאי] ודאי ו6  26 עלמא] לכל עלמא קר / נשמתין [ל2 מ7 פר6 קר]] נשמתא א2 ו6 י* ל* נשמה דא ל32  28 וגו׳] בנפש וגו׳ א2 לכל נפש אדם וגו׳ ו6 ל32 יטמא י* יטמא וגו׳ ל*  29 איסתאב] יסתאב י* / בישא] לית׳ ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י*  31 גדפהא על [מ]] על א2 גדפי האי ו6 גדפהא ל32 מ7 פ4 פר6 קר  32 טעמי] טעמו ו6 מ7 / דטעמי] דטעמו ו6  33 (על) [פר6 מ]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 קר י* ל / (ד״א ל״ג בגו קפטירא דיליה) [א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 מ קר יק] בגו קסטירא דיליה פר6 קר (ס״א) י*(נ״א) ל/על ידוי] עלוי מ7 / דב״נ ואסתאב] דב״נ ואסתאבו א2 ואסתאבן ו6 ל32 ואסתאבא׳ ל2 ואסתאבא מ7 פ4 פר6 מ דבני נשא ואסתאבן קר דבר נש ואסתאבן י* ל  34 אתער [א2 מ]] אתעבר ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 אתער ואתעבר קר / כולהו מסאבי] איהו מסאב א2 כולהו מסאיב ל2 קר י* ל* מסאיב ל32  35 לאלבשא ממאן] לאלבשא ממה ו6 לאבשא ממנן ל32  36 אמשיך] משיך א2 אתמשך ו6 / ואית] ולית פ4 / מסאבא] מסאב ו6 פ4  37 דאשכח] דאשתכח י / מסטריה] מסטרא ו6 / ידוי בר נש] אדם א2 ידי בר נש ל2 / ממאן] ממנן ל32  38 ליה] מיניה א2

דף נד ע״א

2 דלא [מ קר י*]] ולא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 / לאעברא] לבערא ל2 ל32 (לבערה) פ4 פר6 קר י* ל לאבערא מ7 / מעלמא] לית׳ ל32  3 ואת] לית׳ ו6 ל2 / (וכדין) [ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר](נ״א וכתיב) [א2 י* ל]]  4 וגו׳] ומחה יי׳ אלהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי יי׳ דבר ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* [וחרפת...דבר: וגו׳ מ7 פ4 / כי יי׳ דבר: חסר ו6 קר]  5 וגו'] לית' א2 כ ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יי' ו6 ל2 ל32 מ7 פר6 י* ותהר ותלד את קין וגו' קר / (ואמר) [ל32 מ]] לית' א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 קר י* כ  8-9 מתפרשא [י ל*]] לית' א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר כ / בשבעין...אנפין [י*]] בשבעין סטרין לשבעין ענפין א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 [ענפין: אנפין ל2 מ7 פ4] בשבעין אנפין לקביל שבעין סטרין ושבעין ענפין מ בשבעה (ס"א בסטרין שבעין ובשבעין אנפין) (ס"א בשבעין אנפין לקבל ע' סטרין וע' ענפין) סטרין לשבעין אנפין קר  9 הוא בכל [מ]] הוא כל א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* [הוא: חסר ו6 ל32]  10 לכל [מ7 מ קר (ס"א) י*] לכמה א2 ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 קר  12 אתעדי] יתעדי א2 קר  13 מניה] מינה ל2 פ4  14 דלסטר שמאלא] לסטרא מסאבא ל32 / ולא] אל א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ (ואל) י* לא קר  15 אתא] אתי י*  16 ברא...לעלמא] וברא דיפוק מיניה בעלמא ל32  17 עליה] הוא משיך עליה ו6  18 ואתדבק] ויתדבק י*  19 דיפוק] דיוליד ויפוק י* / מסאבו] דמסאבא י*  20 איהו] איהי ל32 פ4 י*  21 סלקא] דסלקא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פר6 קר י* / איהו] איהי א2 ל2 ל32 פ4 י / ההוא סטר שמאלא] לית' ל2 מ7 פ4 פר6  22 מעילא] לית' ל2 ל32 מ7 פר6 היא פ4 / ושוי דיוריה] ושרי ל2 מ7 פ4 פר6 / בבר] דבר א2 / אעדי] אתעדי י* ל / מניה] מניה דאיהו רוח מסאבא ל2 מ7 פ4 פר6 קר  22-23 וברא (ומה)...מסאב] ומה דאוליד מההוא רוח מסאבא א2 ומה דאוליד בההוא רוח מסאבא מההוא רוח מסאבא ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* [מההוא: מה הוא פר6] וברא דאוליד בההוא רוחא מסאבא איהו הוי בריה דרוח מסאבא ל  23 בההוא] מההוא א2 / (רוח) [א2 ו6]]  24 ונטלת] לית' א2  25 בר] לית' א2 / ברא דרוח] דרוח א2 מרוח ל32  26 בתיובתא] בתיובתיה א2  28 נחש ההוא] ההוא נחש ו6 ל32 קר י* כ / ליה] לה מ7 / אשתמש עמה אדם [א2 ל*]] אשתמשת האדם ו6 אשתמש עמיה דאדם ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר כ [אשתמש: אשתמשת ל32 מ7 אשתמשא כ / עמיה: חסר ו6]  29 מההוא סטרא מסאבא] מסטרא דההוא רוח מסאבא א2 י* [דההוא: חסר י*]  29-30 והוי...דלתתא [ממ]] והוה דמי קין בדיוקנא דלעילא ובדיוקנא דלתתא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י כ [קין:חסר א2]  30 ברא דרוח] בדא רוח פ4  31 הוה] הוא י* / דאיהו...(והבל ברא דאדם) הוה [מ קר י* הוה: הוא י*]] לית' א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 דאיהו חיויא בישא ל / דקין אתא [ל]] דאתא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר כ דאתא קין י  32 והוא] והוה א2 ל2 מ7 פ4 קר בסטרא] מסטרא י* ל / ומניה] לית' א2 ו6 י*  33-34 מסטרא דמסאבא] מסטריה א2 מסטרא ל2 מסטרא דידיה מ7 מסטרא דשמאלא פ4 קר (ס"א) מסטרהא ל  34 ולבתר] לבתר א2 ו6 ל32 פ4 קר י* כ ל / אקריב] קריב א2  35 אקריב] קריב א2 / ויהי...וגו'] ויבא קין מפרי האדמה א2 ויהי מקץ ימים ו6  35-36 רבי...דא [ל2 פר6 מ קר י* ל מאי: מאן י*]] מהו מקץ ימים דא א2 דא ו6 ר' שמעון אמ' ויהי מקץ מאן קץ ימים דא ל32 מאי מקץ ימים ר' שמעון אמר דא מ7 ר' שמעון אמר ויהי מקץ ימים דא פ4 כ  36 בשר] בשר בא לפני ו6 ל32  37 מההוא] מה הוא ו6 / קרבנא] קרבניה כ  38 ימים] הימים ו6  38 דקאמר...ימין [א2 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* מקץ: קץ א2 ל2 ל32 / אמר: כתי' א2 קאמ' ל32 מ7 / מקץ: קץ א2 ל2 ל32 פר6 קר י*]] דאמ' קץ הימים ולא אמ' ימין ו6  38-39 ואתה...ותנוח] לית' ל32  39 א"ל...א"ל] לית' מ7 / א"ל] לקץ הימין אמר ליה א2 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י* [הימין: חסר א2] לקץ הימין אמ' לו דניאל אתה אומ' ואתה לך לקץ ל32

דף נד ע"ב

1 אייתי] אייתי קרבנא מ7 / מפרי האדמה] מפרי האדמה מפרי האדמה ו6 ל32  2 מפרי האדמה] לית' א2 / כד"א אוי] כד"א מפרי מעלליהם יאכלו דכתי' אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו וסמיך ליה אוי כ4  2-4 גו'....ויתדבק] יעשה לו כי פרי מעלליהם יאכלו פרי מעללהים יאכלו דא מלאך המות יאכלו דאתמשך עלייהו ויתדבק א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר מ י* כ [יעשה לו: וגו' ל2 פר6 מ קר / כי פרי: וכתי' כי פרי ל32 ואמ' כי כפרי י* / יאכלו דא: דא מ7 כ / דאתמשך: דיתמשיך מ7 י* / ויתדבק: ואתדבק קר כ] וגו' אוי לרשע רע דא מלאך המות כי גמול ידיו וגו' דאתמשך עלייהו ויתדבק ל דא מלאך המות יעשה לו דאתמשך עלייהו ואתדבק ממ  5 מבכורות [מ]] לית' א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* כ ל  6 מסטר קדושתא [ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*] (ד"א מסטרא קדישא)] מסטרא דקדושה א2 כ  7 (לון) [א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*] (ד"א ליה)]  8 לא] לית' ל / וקביל] וקני י* וקנא ל  9 בשדה דא אתתא [מ]] לית' א2 דא אתתא ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר כ מאי בשדה דא אתתא י* מאי בשדה דא אתתא ועל דא קם וקטליה ליה דהא מסטרא דא ירית לקטלא ל  9-10 כד"א...ללדת [א2 מ י*]] לית' ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר כ

11 הלא] הלא אם טיב שאת ואם לא תטיב הלא י* / כדאמר] אמר י*  14 דא דינא עלאה] לית׳ א2  15 ביה] לית׳ ל2 פ4  16 כתרגומו] לית׳ פ4  17 היך (נפיק) (נ״א יפיק) נשמתיה] מאן יפיק ושמתיה א2 קין היך נפיק ושמתיה ו6 היך נפיק ושמתיה ל2 ל32 פ4 (ושמתא) פר6 מ קר היך יפיק ושמתיה מ7 ל* האיך ושמתיה נפקא י* / והוה...כחויא [י* ל*]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר  18 והוה] והוא א2 פר6 כ / לכל] בכל ל2 / הוה] אשכח פר6 הוה אשכח קר כ  19 דמקבל] דיקבל פ4 / ארעא] לית׳ כ  20 ליה] לית׳ א2 / בה] ביה ל32 י*  21 אלא...ארעא] לית׳ ל2 מ7 פ4 פר6 / דתחותה [מ7 פ4 מ קר]] דתחותיה א2 דתהומא ו6 דתחותא ל2 פר6 י* דתחומא ל32  23 וכאן] וכן ו6 26 דקטיל קין להבל דאתפרש (ד״א אתפרש)] אתפרש א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 י* ל דאתפרש מ דתב קין בארעא דנוד אתפרש קר דקטל קין להבל אתפרש כ 28־27 תרין...עמיה [ל]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*  30 תקשי] יקשי י  31 אתיין] דאתיין כ מגו דאתיין ל  32 וחייכן] וחייבין ל32 / עמיה [א2 מ קר ח] מניה ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 ביה י* ל  33 ואלין] אי הכי כל קרי דחמי בר נש הוא מגו רוחין נוקבין דאתיין ומזדווגן עמיה ומתחממן מניה ואולידן דוכרין ונוקבין ואלין קר  34 לדיוקני] לדיוקנא ו6 מ7  38 מינייהו] מינייהו נשי עלמא י*  40 אתלבש אדם] אתלבשת ו6 אתלבש ל2 כ

דף נה ע״א

1 בקינויא] בקנויה י* בדיוקנא ל  2 בקיטרי] כקטרי פ4 / דאתאביד] דאיתברי ל32  2-3 דאתלבש...בעלמא] דאתלבש בגופא בעלמא א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 קר י* ל* [בגופא: בגופא אחרא י* ל* / בעלמא: דעלמא א2] ויתלבש דעלמא ל32 דאתלבש בגופא דארעא בעלמא מ  3 הבל] הבל כי הרגו קין א2 מ7 י*  4 בצלמו] בצלמו א2 ו6 ל2 ל32 מ7 7־4 (בדמותו...הוא) בדיוקנא...מישר (נ״א ומלה...ייסא) במה...סבא] בדמותו בצלמו ומלה דא הוא כמה דאמר ר״ש משמיה דרבי ייסא סבא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר [בצלמו: כצלמו פר6 מ / הוא: הוה פ4 / משמיה דרבי: משום רבי מ7 פ4] בדמותו כצלמו ומלה דא הוא כמא דאתאמר ואמר ר׳ אבא משמיה דרב ייסא סבא (נ״א כמה דאמר ר״ש משמיה דרב ייבא סבא) י* ...רשב״י...ר׳ ייבא סבא כ בדיוקנא דיליה והיינו כדמותו בצלמו בתיקונא דגופא ובתיקונא דנפשא באורח מישור כמה דאתמר ואמר ר׳ אבא משמיה דר׳ ייבא סבא ל  7 דזוהמא] בזוהמא ל2 פ4 פר6  8 דאיהו סמאל הוו [ל*]] הוא א2 הוי ו6 הוו ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר י* / הוו] הוה ל2 פ4 פר6 מ  9 אמרת] אמרן מ7 דאמרת פר6 / בדיוקנא] בדיוקניה י*  10 (ד״א ליה) [מט]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* כ / והאדמ...אשתו [מ קר י* כ] וידע אדם עוד את אשתו א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 נעוד: חסר א2 מק  11 ולא (ד״א א"ל...דלא) כתיב ויולד את קין] הכי הוא ודאי ולא כתיב ויולד את קין א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* כ [ולא; דלא ל2 מ7 פ4 פר6 קח ולא כתיב ויולד את קין מ א״ל הכי הוא אבל תרווייהו לא הוו בדיוקניה ל*  13 בהאי] בשת י* ל* / כצלמו] בצלמו א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 / ותלתין [א2 ל32 ל]] ועשרין ו6 ועשר ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר י* כ ועשר מאה ותלתין י  14 מאתתיה [נ32 מ]] מחוה א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 קר י* כ / ותלתין [א2 ל]] ועשר ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר י* כ לית׳ ל32 / דחסיל] דאעדי י* ל  16 (דאעדי)] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* כ / כצלמו] בצלמו א2 ו6 מ7  17 כל בר גש דאזיל] כד בר נש אזיל ל2 מ7 פ4 / רוחי מסאבי] רוחא מסאבא א2 ו6 ל32 רוחי מסאבא ל2 פ4 קר י*  18 ורוח מסאב אתדבק] אתדבק ל2 פ4 ואתדבק מ7 פר6 / אעדי] אתעדי י / (דיליה) דההוא] דיליה בההוא א2 ל32 דיליה דההוא ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 קר י* דיליה מההוא מ דההוא ל*  19 הוי [ל*]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*  20 דמתדבקין] דאתדבקן א2  21 בעלמא] לעלמא מ7 פ4 פר6 מ קר / ועלייהו...ארץ [א2 י* ל* ארץ: ארץ וגו׳ א2 י*]] לית׳ ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר  23 רוחין] רוחות פ4 פר6  24 בתרה] אבתריה ו6 ל32 קר / אמן] נעמה אמן י* ל* / דמסטרא] ומסטרא א2 ו6 ל32 מ7 פר6 קר י* ל*  25 והיא] והא פ4 פר6 / על ליליא [ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר] (עם לילית) [א2 מ קר כ ל*]] על לילית ו6 ל32  26 אמר מר] אמרינן מ7 / דהיא אתמנת] דהא אמרת ו6 דהא אתמנת ל2 פ4 פר6 דאתמנת מ7 / לחייכא] לחייבא א2 ל2 / דאולידת] אולידת א2 מ7  28 אינון] תנינן דאינון קר יכל*  29 הכי הוא] הכי הוא ודאי א2 י*  30 דנפקא] דנפקת ל32 דנפקן פר6 מ קר כ / קיימות] קיימי א2 קיימן ל* / דיבער] דיעבר א2 דיעבד ל32 דאעבר מ7  32 ידעין] ידעין ולא שמעין א2 / דלא] ולא א2 פ4  33 עלמא] ארעא ו6 ל32 / וממלין] דממליין מ7 / (יהיב) [ל2 פ4 פר6 מ] אתייהב [א2 ו6 ל32 מ7 קר י* כ ל אתייהב: אתיהיב א2 ו6 ל32 מ7 קר י*]  35 דשדין] דשידיה ו6 / ומסטרה] ומסטרהא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* כ / שדין נמ קר]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 י*  36 וחייכת] וחייבין ו6 ל32 וחייכן מ7 וחייכאן א2 / דעבדי] ועבדין א2 ל32 מ7 / ובגין דבעל] ובג"ד בעל קר כ / אתי] אתא ו6 ל32 דאתי ל2 מ7 פ4 פר6 קר כ  37 לאסחאה] לאסגאה ל2

1 זוהר ח״ב קצג ע״ב-קצד ע״א

2 ח״ב דף קצד ע״א

3 From Arabic? Kadafa. Wehr, 750.

4 "זאת היא הגרסא האמתית." כתם פז, חלק א דף קלב ע"ב

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]