THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Bereshit 48b - 52a

דף מח ע״ב (17)

17 אשר...וגו׳] אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם א2 ו5 ו6 ל2 מ7 פר6 ר1 י* לית׳ פ4 וגו׳ קר  19 מהו [פר6 מ קר]] לית׳ א2 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 ר1 י* ל  20 בה] לה ל2 פ4 קר / בגיני...דרכה] לית׳ ו5  21 דאית...אזלו)] דאית ביה דעת ותבונה כחד י* ל / (דעת...אזלו) [ו6 ל27 פר6 מ קר י*(נ״א) י כ דעת: לית׳ ו6 ודעת ל27] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1  22 לה] ליה ו5 ל2 פ4 י / אתקריאת] אתקרי ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ י אתק׳ קר / ואתקריאת] ואתקרי ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ י ואתק׳ קר  23 דהוה] דאיהו י ל / יי׳ אלהים בכלא] לית׳ ו5 ל / בגין] כגון ו6 / בתרי] דתרי ו5 ל27 מ7 ר1 י ל ב׳ דתרי ל2 קר(ס״א) ב׳ בתרי פ4  24 ונאספו] לית׳ א2 וגו׳ ו5 ל2 פ4 / דהא] דהיא ו6 מ7  25 לאשה] לית׳ א2 י* ל / דסטר] בסטר א2 מ7  26 קטיר כחדא 3פר6 מ קר]] קשיר בחדא א2 קשיר כחדא ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 י*  27 אלא לאתכללא] לית׳ ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 / ולאתחברא] ולאתרזברה א2  28 בתורה שבכתב. כיון] ליה לבתר מ7 ר1 / מה] כל מה מ7 / דאצטריך] דתצטריך י  29 היינו...אוקימנא] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 / מכאן אוליפנא] מלה אוליפנא מכאן ו6 / דאנסיב] דלא נסיב ו6  30 לא] לית׳ ו6 / כל מה] מאן ל2 מה קר כ / דאצטריך] דתצטריך י*  31 יתן] יהיב י* ל  32 אתקינו [פר6 מ י*]] מתקנין א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 ו  32-33 (בכ״ד...כ״ד) [מ י*1 ו]] לית׳ א2 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 ל וקשיטו לה בכ״ד קשוטין ויבא״ה בגימטריא כ״ד קר כ  33-34 (ואעאלא...חתנים) [מ קר י* כ וקול שמחה...חתנים: וכו׳ י*]] לית׳ א2 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 ל  34 פחדא] בחד א2 ו5 מ7 קר י חד ל2 פ4 פר6 בכ״ד קשוטין ויבאה בגי׳ כ״ד ולבתר ויביאה אל האדם לאתקשרא כלא כחדא ל  35 חד פחד] דא בדא ו6 / ליה] לה א2 ו6 ל2 מ7 מ י ל* לית׳ פר6 לה כל קר / כד] לית׳ א2 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י* כ  36 אמא] אמה ו5 ו6 ל27 מ7 פ4 קר כ  37 דחברת לח בבעלה] דאתחברת לה בבעלה ו6 דאתחבר לה בעלה מ7 דחברתה לה בעלה ר1 דאתחברת בבעלה קר / מה] מאן ל2 פ4  37-38 ויתקן עובדהא [ו6 מ7 פ4 פר6 י כ]] ואתתקן עובדא א2 לית׳ ו5 ויתקן עובדא ל2 ל27 ויתקן עובדה קר  38 (והאי...אתקשר) [ו6 ל27 פר6 מ קר י ברזין עילאין: בתא דרזין ל27 יק] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 כ ל(אדל״ג)

דף מט ע״א

1-3 (ד״א האי...בשמא) [א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 מ קר י כ ו דהא: בהא א2 / בה: לה א2 / והו״א דא: ודא הוא ו5 / דבל: בכל מ7 ר1 / דאקרי: ואיקרי י*]] לית׳ ו6 ל27 פר6 ל (אדל״ג)  4 דאתכליל ביצר הטוב] לית׳ א2 ו6 פר6 מ קר י*  5 אבל...טוב] לית׳ ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 ל / אלהים] אלהים את האדם י* / ביצר] דאתכליל ביצר קר י*  6 טוב ליה [ו6 פר6 מ קר כ]] הטוב א2 טוב ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 י / לגבי] לגביה ל2 פ4 פר6 / נוקבי] נוקבא א2 פר6 קר כ נוקביה ו5 ו6 ל2 מ7 י* ל  6-7 (ס״א ומסטר...נוקבא) [ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 קר ומסטר: וסטר מ7 / לבגי: לגביה ל2] רזא...נוקבא [א2 ו6 פר6 מ רזה דמלה: חסר א2 / לגבי: לגביה פר6]] ומסטר שמאלא אתער תדיר רזא דמלה מכאן אוליפנא דצפון אתער תדיר לגבי נוקבא קר כ ל* [תדיר:תדיר לגבי נוקבא י* ל*]  7 דצפון] דסטר צפון א2  8 אתקריאת [ל*] אתקרי א2 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 ר1 י* איקרי פר6 מ אק׳ קר  8-9 דאתייהבת נוקבא בינייהו [ו6 פר6 מ י*(נ״א) כ] (ס״א רנוקבא אתכלילת בהו) [א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 י* ל]] דאתכלילת כוקבא נבינייהו קר (ס׳'א)  10 לגבה] לגבייהו קר  11 טוב] טוב ויצר רע ל2 פ4 קר(ס״א)  11-15 (ובדין...רע) [ו6 פר6 מ קר כ לאתקנא: לאתזנא כ] (ד״א ולעילא...אלין) [א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 קר (ס״א) בה: ביה פ4 / ושמאלא: לשמאלא א2 ו5 פ4 / לגבי: לגביה ל2 / סטרין: חסר א2]] ולעילא סטרא דצפון ממש דאיהו חדוה בלא זוהמא דיצר הרע אחיד בה בקדמיתא דכתיב שמאלא תחת לראשי ולבתר וימינו וגו׳ ואתיהיבת בין ימינא לשמאלא וכדין אתייהבת בינייהו לאתזנא ועל דא וייצר ה׳ אלהי*ם שם מלא לגבי תרין סטרין אלין יצר טוב ויצר הרע י* ל  15 תרין סטרין אלין] יצר טוב ויצר הרע קר / אוקימנא] אוקמוה א2 ו5 / אבל [ו6 פר6 מ קר י* כ]] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 ל  15-16 (ד״א ולא הוו) [א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1]] לא פר6 מ ולא קר י כ / השתא] דהשתא י ל / לאתקנא] לאתתקנא א2 פ4  17 ת״ח] כדקא חזי מ7 ר1 / איש אשה] כמא דקרינן איש אשה א2 קר י* ל כמה דקריע ו6 פר6  18 עופר] עפר ו5 ל2 פ4 פר6 קר / (וכדין) [א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י*]] לית׳ ו5 / ואיהו] ואיהי א2 / צביה [י כ]] צבי א2 ו6 ל2 מ7 ו5 פ4 פר6 ר1 מ קר ל* / (ד״א כד״א) [א2 י*]] לית׳ ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר דכתיב ל*  19-31 כתיב...האדמה [ו6 ל27 פר6 מ קר י כ ל*] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1  20 אשר תעשה לך. אצל מזבח] אשר תעשה לך ו6 לית׳ ל27 אשר תעשה לך. אצל מזבח ה׳ אלהיך י*  21 אשר] אשרה מ / (ד״א ה״א) [קר]] היא ו6 י* ל* לית׳ ל27 פר6 דא מ והיא כ / אתקריאת] דאתקריא פר6קר  22 (נ״א הרי הם אשר ה״א)] לית׳ ו6 ל27 פר6 מ קר י* כ ל*  23 כתיב] לית׳ ל27 י* / אשרה] לית׳ ל27 / כל עץ] לית׳ ו6 פר6 קר / אלהיך] אלהיך אשר תעשה לך ל27 / (נ״א אשרה)] לית׳ ו6 ל27 מ קר י*  24 על דא] לית׳ ל27 / לקבלה] לקבליה כ  25 אחרא] לית׳ ל27 / כל] לית׳ ו6 / אקרון] אינון אקרון ל27  26 איקרון] אינון ל27 / אתקרי] אתקריאת ו6 ל*  27 אתעבר שמא דא [י כ ל* ממ1] אתעביד שמיה דא ו6 אתעבד שמא דא ל27 מ לית׳ קר 28 והוא [ל27 קר י*] (ד״א הא)] והא ו6 לית׳ מ  29 וקיימא] וקיימי ו6 מ י* / תחותה] תחותי ו6  30 (נ״א אתעביד) אתעבר [קר י]] אתעברת ו6 אתעבד ל27 מ / יתתקפון] אתתקפון ו6 ל27 פר6 מ י* / עעכו״ם] לית׳ ו6 ל27 פר6 קר י* עע״ז מ ל*31 קרינן] קרינן לה כ ל* / דאיהו] דאיהי ל* / מזבח אדמה] ואם מזבח אדמה מ / וגו’] תעשה לי וזבחת עליו וגו׳ ל27 י*  32 (מלה...באפיו) [ו5 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י כ ל* אתכליל: אתכלילת ו6 פ4 קר כ דאתכלילת ל*]] לית׳ א22 ממ / אתכליל כשמת חיים] נשמת חיים ו5 ל2 פ4 פר6 מ י* לית׳ קר  33 כנוקבא] דנוקבא א2 כאתתא פ4 בנוקב׳ קר / ואתמלייא] ואתמליין א2 / ומאי] ומאן א2 מ7 פ4 דמאן ל2 פ4  35 אלהים] אלהים את הצלע מ7  37 בנות ירושלים [ו6 פר6 מ]] ליתי א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 י* כ וגו׳ קר / אבל אבא] ואבא ו5 מ7 פ4  38 בהדה] בהדיה פ4 / דכלה] לית׳ ו5 דכלא ו6 / לאעלה] לאעלא לה א2 ו5 מ7 פ4 ר1 לאעלא ליה ל2 למיעל קר לאעלא לכלה י* למיעלה כ  39 וגו'] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 י* לאשה ו6  43 דנטיל] דנטל ו5 ו6 מ7 פ4 ר1 / דמתחבר] דאתחבר ו6 ל2 מ7 פר6 ר1 קר י*

דף מט ע״ב

4 הכא] מהכ׳ ו5 / דאפילו [ל]] דאלו א2 ו5 ו6 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י* כ / ערסי] ערסא א2 י / יקר] דדהבא ויקר ו6 / למיבת] למיתב ו5  5 תתקין] דמתקין ו5 מתקנא מ7 דידי׳ תתקין קר / ליה] לה אבנין א2 ו5 ל2 פ4 לה ו6 ר1 / דיליה] מדיליה א2  6 תתקין] אתתקן ו5 מתקנא מ7 / הבא] קרא פר6  7 וגו’] לית׳ ו6 ל2 מ7 ר1 עצם מעצמי ובשר מבשרי וגו׳ י* עצם מעצמי כ עצם וגו׳ ל / לאמשכא] למשכא ו6 / ולאמשכא לה (עמה) לרעותיה] ולאמשכא עמה רעותיה מ לרעותיה קר  8 עמה] עמיה י* ל* / חמי...דרחימותא אינון] חזי(?) כמה בסימין כמה אינון מילי רחימותא א2 חמי כמה בסימין אינון כמה אינון מילי רחימות׳ ו5 ל2 פ4 חמי כמא בסימין מילי רחימותא אינון ו6 פר6 מ קר י* [רחימותא: דרחימותא מ י*] חמי כמה בשימין. כמה אמון מלי רחימותא מ7 חמי כמה בסימין כמה אינון מלי רחימותא ר1 חמי כמה בסימין אינון מלי דרחימותא ל*  9 ובשר מבשרי] לירג׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 / ולא אית פירודא בינייהו בכלא [ו6 פר6 מ קר י כ]] בלא פירודא א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1  10 ישתכח] אשתכח א2 ו5 קר י* כ אשתכחת ל2 מ7 פ4 ר1  11 יקרא] יקירו א2 ו5 ל2 פ4 / גבה] קמה קר י* ל / בפני בני] בבני א2 ו5 מ7 ר1 בפני פ4 דבני פר6 קמי בני קר לפני בני י  12 כולא הוא מלי רחימותא [ו6 פר6 מ קר י*]] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1  13 ואת עלית על כלנה] וגו׳ קר  14 ודבק באשתו וחיו לבשר אחד [מ י*]] ודבק באשתו א2 קר ודבק ו5 לית׳ ו6 ל2 מ7 פ4 ר1 ודבק וגו׳ פר6 / כלא] כל הני מילין דרחימותא כלא א2 י* ל* [כלא: חסר א2] / כיון דאתער] כי קא אתער מ7 ר1  16 וגו'] מכל חית השדה וגו׳ ו5 ל2 לית׳ ו6 מ7 ר1 י* כ מכל חית השדה קר / הא] הא אתמר דהא י* ל* (והא) / בה] לה י* / בגין לקשרא לה [מ7 פר6 מ קר]] לקשרא א2 מ7 ר1 לקשר' לה ו5 ל2 פ4 ולקשרא לה י* ל*  17 בתיאובתא דגופא [ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 מ]] בתיאובתא בגופא א2 בגופא ו6 פר6 קר בתאובתא בגופא י* / ולאתערא לגבה] ולאתערא לון לגבה א2 ולאתערא לגבה בתיובתא דגופא ולאתערא לגבה קר / מלין] במילין י* / אתענג [ו6 מ י* ח] אתפלג א2 מ7 ר1 אתפנג ו5 ל2 / עד] לית׳ י*  18 לעינים] לעינים ונחמד העץ להשכיל ו6 י* ל*  18-19 וכי...ותאכל] לית׳ מ7 ר1  19 ליה] לה ל* / ברעותא] בטיב רעותא מ7 ר1 / עמה] עמה ויאכל ו6 י* ל*  20 בתיאובתא (נ״א בתאובתא) לאתערא (נ״א למיהב)] בתיאובתא למיהב ליה א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 בתיאובתא לאתערא ליה ו6 פר6 קר י* (בתאובתא) כ ל* בתאובתא ולאתערא ליה מ בתאובתא לאתערא ליה למיהב ל*  22 ליה] לה ו5 ל2 פ4 ר1 / יצר הרע [ו6 פר6 מ י* ח] שמאלא א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 ל 24־22 אתערא....בגופא] אותערנא ברזא דשמאלא וימינא כגוונא דא יצר טוב ויצר רע יצר טוב מימינא יצר רע משמאלא אילין לעילא ואילין לתתא ושמאלא לעילא אחיד בה בגופי לקשרא לה כחדא א2 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י* כ ל* [איתערנא...דא: לית׳ ו6 פר6 כ מ / וימינא: חסר קר / כגוונא: גגוונא ו5 לית׳ קר דא כגוונא י* ל* / ויצר: ודא יצר ו5 / לעילא אחיד: אחיד ו6 פר6 י* כ / בגופי: בנוקבא א2 קר3 י* כ ל* / לקשרא: לאתקשרא פר6 מ קר כ / לה: בה פר6 כ ביה מ / כחדא: חסר ו5 קר בגופא ו6 פר6 מ י* כ ל*]  25 וגו׳] לית׳ ו5 מ7 פ4 פר6 וימינו תחבקני י* / מלין] מאלין כ  26 בזוטרא [פר6 מ קח (נ״א בזוטא) 1א2 ו5 ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר י ח] / דזיפתא] בזיפתא ו6 / לזעיריה] לזעירין א2 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י* כ / דטינקין [ו6 ו5 ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר(ס״א)] דטנקין א2 דשינקין מ7 ר1 דתינקין קר דקניטין י* ל* דינקין כ4  27-30 ר״ש...למשמע] לית׳ ט1  28 דאתחברו] דאתחברו ביה א2  29 אילנא חד מאילני [י* ל*]] אילני א2 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר / מאלין] אימא מה מאלין מ7 אימא לן מאלין ל*  30 בעינא] דבעינא מ7  31-32 עד...העי [ו6 פר6 מ יק] לית׳ א2 ט1 לי מ7 פ4 ר1 וגו׳ קר  32-33 אלא...דשכינתא [ו6 פר6 מ קר י]] חד דידיה וחד דשכינתא תרין מטלנין אינון א2 ט1 ל27 חד דידיה וחד דשכינתא וכו׳ והשלום הענין הזה הוא בפרשת פנחס ל25 חד דידיה וחד דשכינתא מ7 פ4 ר1  34 כד לא ט1  35 ת״ח] לא דתא חזי א2 ל* / צלותא [מ]] צלותיה א2 ו6 ט1 ל27 פר6 קר י ל*  36 לארחא [י]] לית׳ א2 ו6 ט1 ל27 פר6 מ קר  37 דאשתכח] דישתכח ו6 פר6 קר / ושבחיה] [פר6 מ קר]] לית' א2 ו6 ט1 ל27 י* ל  38 דכר ונוקבא] לית׳ י*

דף נ ע"א

1 באורחא] באורחיה ו6 ט1 באורחי בכל חיליה י* באורחיה בכל חיליה ל* / יתפרש] תתפרש א2 י* ל* אתפרשא ו6 ט1 פר6 מ מתפרש ל27  3 אתקשרת ביה] אשתכח עמיה ואתקשר׳ עימיה א2 י* ל* / עלאה [י*]] לית׳ א2 ו6 ט1 ל27 פר6 מ קר / בארחא] באורחיה פר6 מ קר / מתפרשא] אתפרשא ו6 ל27 פר6 קר י*  4 בעא לחדתא] בעי לחדתא א2 פר6 קר בעי ליה לחדתה ו6 ט1 ל27 קר ל* [לחדתא: לחדאה ל*] / דביתהו [י* ל*](ביתיה) [ט1 פר6 מ]] ביתייהו א2 ל27 ליתי ו6 ביתהו מ  5 דדביתהו ני*(דדבתהו) ל*]] דביתייהו א2 ל27 ל32 פר6 דביתהו ט1 מ קר / לחדתא לה] לאחדתא פר6 קר לחדאה לה ל*  6 גווני] זווגין ל27 י* ל* דההיא ]] דהאי א2 ו6 ל27 ל32 י* ל* דהאפר6  6-7 וחדוותא דמצוה חדוותא דשכינתא איהו [ט1 ל27 י ל*]] וחדוותא דמצוה דשכינתא איקרי א2 חדוותא דשכינתא איהו ו6 ל32 פר6 מ דהא זווגא חדוותא דמצוה חדוותא דשכינתא איהו קר  7 סתם (לתתא)(נ״א לאתתא)] לית׳ א2 סתם ו6 ט1 ל27 ל32 פר6 קר י ל* לתתא מ קר(ס״א) ל*(נ״א)  8 אי [ל27{פר6} מ קר ל*]] לית׳ א2 ו6 ט1 ל32 / פקיד לאיתתיה] איפקיד לה איתתיה פר6 פקיד לה לאתתיה ל32 י* ל* אפקיד לאתתיה מ  9 חטא] חוטא ל32 / הכי הוא ודאי ]{ט1} מ קר]] ודאי הכי א2 הכי ודאי ו6 ט1 ל27 י* ודאי ל32 הכי הוא פר6 / ודביתהו [י ל*]] ודביתייהו א2 וביתהו ו6 ט1 ל27 פר6 מ קר וביתיהו ל32  10 בה [מ]] ביה א2 ו6 ט1 ל27 ל32 פר6 קר י  12 (דאנון חכימין) דאיהו זווגא דחכימין [א2 ט1(דאיהי) ל27 ל*]] דאיהו דחכימין ו6 ל32 דאינהו חכימין פר6 מ קר  14 שכינתא] קב״ה פר6 מ קר(ס״א שכינתא)  15 אינון יומין [א2 ט1 ל32 מ קר י*]] יומין ו6 ל27 יומין אינון פר6 / לאתעסקא] דיתעסקו ל27  16 מתפרשא] אתפרשא א2 ו6 ל32 / בגין] ובגין א2 / דישתכח] דמשתכחי א2 ו6 ט1 ל27 ל32 פר6 מ קר י* / דעאל] דעאלו פר6  17 לחדתא] לחדאה ל* / לדביתהו [ל32 ל*]] לביתייהו א2 ט1 פר6 דביתיהו ו6 ביתייהו ל27 לביתהו מ קר דביתהו י*  18 לבייתו] לית׳ א2 לביתייהו ו6  19 מסאבו דילה [ל32 מ קר]] דמסאבו א2 מסאבן ו6 ט1 ל27 פר6 י* / לה] ליה י* / בהדיה] בהדה ל32  20 דישתכח] ואשתכח א2 ט1 ל27 ל32 וישתכח ו6 פר6 מ קר / לה] ליה פר6 מ  21 כל אינון] כולהו א2  22 לבא ורעותא] רעותא פר6 קר / בהאי] לית׳ א2 / ואי] וכי א2  24 דביתהו [י ל*]] הוה ביתהו א2 ביתיהו ו6 ל27 ביתהו ט1 ל32 פר6 מ קר  25 דביתהו [י* ל*]] ביתיהו א2 ו6 ל27 ביתהו ל32 פר6 מ קר / דכתיב] לית׳ א2 ו6 פר6 קר  26 דשרגא] אמרי דשרגא א2 / לביתא] לגבה ל32  28 לברוכי [מ]] לברכא א2 ו6 ט1 ל32 פר6 קר י* ל* לית׳ ל27  29 ואתי] ואתא פר6 קר / לגבה] לגבי ו6 ט1 ל27 ל32 קר י* ל* לגביה פר6  30 תתאה] עילאה ל27 ל32 / לברכא] לית׳ מ קר / נוקבין] נוקביה ל27 פר6 / אתעטר] אתער א2  31 תיאובתא] תיאובתיה א2  32 נוקבא עילאה] לית׳ פר6 מ / לאתקנא ליה ולאעטרא] לאתערא לאעטרא ליהולאתקנאא2  34 ואתעטר] ואתער א2  36 ואתעטר] ואתער א2 / באורחא] לאורחא א2  38 בקליפי סנפורי] בקליפי סנפיה א2 בקילפי סנפיה ו6 ל27 בקלפי סנפירי ט1 בקילפי סנפירי ל32 פר6 קר י בקליפי סנפירי מ בקילפי סנפרי י* / קטרא] קוטרא ל27 ל32

דף נ ע״ב

1 עטרא [פר6 מ]] פטרא א2 ו6 ט1 ל27 ל32 קר י ל  1-15 א״ר....ראשית [א2 ו6 ט1 ל32 פר6 מ קר י]] לית׳ ל2 מ7 פ4  2 וגו'] לית׳ א2 ו6 ל32 י* / אתגליא] דאיתגליא א2 ו6 ט1 ל32 פר6 קר י ל* / (סתימא) [א2 ו6 ט1 ל32 פר6 מ קר י]]  3 (דא) [ו6 ל32 פר6 מ קר ק] דא היא א2 ט1 / דכתיב] כד״א א2 / איהו] לית׳ א2  4 בי גרון] ברכאן ל32 / (ביה) [א2 פר6 מ קר]] לית׳ ו6 ט1 ל32 י ל*  5 פסק [ט1 מ קר י]] פסיק א2 ו6 ל32 נפק פר6 / ואיהו [ו6]] ואיהי א2 ט1 ל32 פר6 מ קר י / דקה] קלא ו6 / דאיהו] דאיהי א2  6 יעקב] דיפוק ל32 / אשתמע (דאשתמע) דנפקא (נפקא) מההיא דלא אשתמע] אשתמע דנפקא א2 אשתמע דנפקא מההיא דלא אשתמע לעלמין ו6 ט1 ל32 פר6 מ קר [דנפקא: דנפקי פר6 קר / מההיא: מהא ל32 / לעלמין: חסר ט1 פר6 מ קר] אשתמע נפקא מההיא דלא אשתמע י דאשתמע נפקא מההיא דלא אשתמע ל*  7 ונפק לבר] ונפיק ליה א2 ונפיק לבר א2 ו6 ט1 ל32 פר6 מ קר י / דאיהו] דאיהי א2  8 נקבי] נוקביה ל32 פר6  10 סתימאה] לית׳ א2 ממ  11 ההוא...בחשאי] לית׳ א2 / בחשאי] בחשאי דלא אשתמע ט1  13 גדול דאיהו בחשאי ולא אשתמע [ו6 ט1 ל32 פר6 מ קר י ל* דאיהו: איהו י / ולא:דלא ו6 ט1 ל32 י ל* לא י*]] גדול דאתאחיד בהדיה דלא אשתמע דאיהו בחשאי א2  14 דבור] איהו דבור א2 / איהו] דאיהו א2 ט1 / אורייתא] רזא דאוריתא א2 ט1  15 פתח...דכתיב] ועל דא כתי׳ פ4 / בי"ת ראשית [פר6 מ קר]] בראשית א2 בי"ת בראשית ו6 ב׳ ראשית ט1 מם לית׳ ל32 בי"ת דבראשית יי ל  16 את הצלע] לית׳ ו6  16-17 כד״א ועצם] היינו דכתיב עצם א2 ט1 כד״א עצם ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י ל* ממ  17 מעצמי] מעצמי וגו׳ א2 ט1 / ודאי...החיים [י ל* האי: חסר י א יהי ל*] לית׳ ו6 ט1 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר / תו] לית׳ א2 ו6 ט1 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* ל*  18 עד...לרגליך] וגו׳ קר  20 עעכו״ם] לית׳ א2 ו6 ט1 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 י עע״ז מ קר / נאם יי׳ לארוני] לית׳ ו6 ל32 פ4  22 בה] ביה א2 ו6 ט1 ל2 ל32 מ7 קר י / ימינא ביובלא] יובלא בימינא ו6  23 בימינא] ביובלא בימינא א2  24 ובשמאלא [ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר]] ושמאלא א2 ו6 ט1 ל32 י ל  25 עלמא דין] האי עלמא א2 ו6 ט1 ל2 ל32 מ7 פר6 קר י* עלמא פ4 / דהוא] דהוה א2 ט1 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י / ביה] ליה א2 / דאלף] דבאלף ו6 ל32  26 לחוד אתקשר [מ]] איקרי חד ותתקשר א2 ט1 י* ל [איקרי: אתקרי א2 / ותתקשר: ואתקשר ט1] חד אתקשר ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר  27 וישתכחון] ואשתכחון ל32 מ7  28 עד] לית׳ ו6  30 תפרוצי] תפרוצי וזרעך גוים יירש ו6 ל32  31 באתחברותא] כד אתחברא ל32  32 בעו [א2 ו6 ט1 ל32 פר6 מ קר י*](ד״א בעא)] בעי ל2 מ7 פ4 ל / קמו [א2 פ4 פר6 מ]] קמיה ו6 ל32 קמוי ט1 ל2 קמן מ7 לית׳ קר י׳ ל  33 רבי שמעון ואמר [פ4]] ואמר א2 ט1 ל32 ר׳ שמעון ו6 ל2 מ7 קר / תרי קראי כתיבי] לית׳ א2 תרי קראי אמי כתי׳ ו6 / כי] לית׳ א2 ל2 מ7 פר6 מ כתיב כי י* / הוא] הוא אל קנא ו6 ל32 קר  34 התם [ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר]] לית׳ א2 ו6 ט1 ל32 י* / חיים בלבם היום] וכו׳ פ4 חיים וגו׳ קר / להו] לון ו6 ט1 ל2 ל32 מ7 פ4 להו פר6 מ קר  35 אתר] אתרי מ7  36 דא] לית׳ א2 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר / אכלא אשא (ואית אשא) ואכיל] אכלא אשא ואכיל א2 ו6 ל32 י* ל* אכלא אשא גו׳. ע״ד ושריא על כל עלמא תתאה ט16 אכלה ואית אשא אכיל ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר / לה [ל*]] ליה א2 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י / לה [ל*]] ליה א2 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י  37 דיחודא] מ]] ביחודא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* ל* / יסתכל] אסתכל א2 ל32 מ7  38 דהא] דא א2

דף נא ע״א

1 גסה (נ״א אחרא) עבה א2 גסה א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פר6 מ קר י* אחרא ל / דסלקא] דסלקן ל2 פ4 פר6 דסלק׳ מ  2 חוורא דנהיר] חוורא ל2 פ4 דנהיר מ7 / דאתאחיד בה [ל*]] דאיתאחדא ביה א2 דאתחזייא ו6 ל32 דאתאחיד ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר  4 לההוא] לנהורא א2 לההוא נהורא קר / נהורא חוורא] חיורא ו6 ל2 ל32 מ7 קר י  5 כלא חד וההוא] חד דא א2 ל2 ל32 פ4 פר6 קר י* חד האי ו6 חד כחדא. דא מ7 כלא חד דא מ / או [ל ממ]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י  6 וע״ד] ועל ו6 ל2 וע״ד דא י* / כרסיא תכלא] כרסיא דיקר תכלא או ל*  7 לאתאחדא] לית׳ ו6 ל32 / בנהורא חוורא(ס״א עלאה)] בההוא חיוורא א2 בנהורא חיוורא ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר בההוא חוורא נהורא עילאה י* בההוא נהורא חוורא עילאה ל* / ודא תכלא] כמה דתכלא ל32  8 וההוא נהורא] דהא נהורא ל32 וההוא נהורא עלא׳ י* ל*  9 אבל] אלא כך א2  10 והאי] לית׳ ל32 דהא מ7 והכי אוקמוה דהאי ל* / (נ״א עילאה)] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* ל*  11 מלה] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* / ביה] ביה א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י* ל* 12־11 (מלין...לאדלקא) ולאתאחדא ביה] לית׳ א2 ו6 ל32 מלין דשווין ליה לאדלקא ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר ל* [לאדלקא: לאדלקא ליה ל* ולאתחדשא ל(נ״א)] לאדלקא י  13 בכל מה] כל מה ל32 כל מלה י* / שצי ליה ואכיל ליה [א2 י*]] שצי ליה ואזיל ליה ו6 ל32 שצי ליה ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר אכיל ליה ושצי ליה ל*  16 נהוריה] נהורא א2 נהוראי ו6 / משה] מרע״ה ו6 ל32 / הוא אוכלה] הוא א2  17 ושצי כל] ולא שיצי ו6 / דשריא תחותוי] דתחותוי א2 / יי׳ [ל2]] לית׳ א2 ו6 ל32 י*  18 דמשה בההוא נהורא חוורא דלעילא הוה] דההוא נהורא חיוורא דלעילא הוה משה פר6 קר / דלא] ולא ל32  19-20 על ידי ישראל דאי נון מתדבקן [קר י* ל* ישראל: דישראל קר י* ל*]] ישראל דמתדבקין א2 ישראל דאינון מתדבקן ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ  20 דאורחיה] לית׳ א2  21 מתדבקן ביה] מתדבקין א2 / וקיימן] וקיימי ו6 ל32 וקיימ' א2 וקיימא פ4 פר6  22 חיים] חיים כלכם היום ל32 י* לית׳ מ7 פ4 וגו׳ קר / ביי׳] לית׳ קר י* / אלהיכם ולא אלהינו] אלהיכם כתיב ולא כתיב אלהינו י* ל* / (אלא ביי׳ אלהיכם) [מ קר י*]] לית׳ א2 ל* ביי׳ אלהיכם ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6  23 כל] לית׳ א2 ו6 מ7 פר6 קר / מה] מאן י* ל* / ביה] לית׳ ל2 מ7 פ4 פר6  24 וקיימי דכתיב] וכתי׳ א2 / היום] לית׳ ו6 / סתימא] סתימו ל*  24-25 ועל...הכא] לית׳ ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר  25 תשכח] אשונכח מ7 ל* / וחכמתין] וחכמתא א2 ו6 ל32 מ7 י* ל*  27 דאמרן] אמרן ל32 / איהו] דיהוה ל2 מ7 פ4 איהו יהו״ד קר  28 דבג״כ] בגיני כך א2 / דשמא] לית' א2  29 נהורא תכלא] תכלא מ7  30 בנהורא] בנהורא עילאה י* ל  31 לאתחברא עם נהורא] לאנהרא בנהורא א2 לאיתחברא בנהורא ו6 י* ל לאתחברא ה׳ בנהורא ל32 / מנלן דכתיב] ורזא דמלה א2 ורזא דמלה דכתיב י* ל  32 נערה] נער י*  33 בדכורא] נוקבא בדכורא ו6  33-34 ה״א...ד׳ [ו6 ל32]] כדין איקרי די וסלקא ה״א א2 ה״א לא אשתכח וסלקא מתמן ואשתאר תלת ל2 מ7 פ4 פר6 נואשתאר: ואשתארו מק  34 וסלקא] ואסתלק י*  35 אקרי] כדין אקרי א2 י* / אתחבר כחדא [ו6 ל32 ממ כחדא: בחדא ממ]] הוא כחדא א2 י כחדא ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר כחדא אתחבר ל / איהי...חוורא] לית׳ א2 איהו אתדבק בנהורא חיוורא ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* ל  36 מתדבקן בה (ד״א ל״ג לתתא) וקיימא תחותה לאדלקא לה וכדין כלא חד] דקיימין לתתא כולהו אתאחדן דא בדא וכלא חד א2 מתדבקן ביה לתתא וקיימי תחותוי לאדלקא ליה וכדין כלא חד ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* ל* [ביה: ליה מ]  37 לאדלקא] לאנהרא א2 לאדלקא ליה פ4 ל* / אתדלק] אסתליק ו6 ל32

דף נא ע״ב

1 כיחודא] בחיבורא א2 / חד] דא ל32  2 מה] מאן א2 / כד] כדין א2 / דליק] דיליה ו6 ל32  3 ותפול...וגו׳ [קר]] ותרד אש מן השמים ותאכל את העולה ואת החלבים ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ י* [ותאכל: ותאכל על המזבח ל32 / ואת החלבים: וגו׳ ל2 מ7 פ4 פר6 מ לית׳ י*]  4 דההיא] דהא א2 ל דהוא ו6 מ7 דהיא ל2 פ4 / נהורא מכלא] תכלא נהורא א2  5 ואיהו] דאיהו מ / אכיל] ואחיד ו6 דאכיל ל32 ואכיל י* / דמשמע] לית׳ א2 י*  5-6 (נ״א ואיהו...אכיל)] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*  6 סליק(נ״א דליק) וכלא אתקשר] דליק א2 ו6 ל32 סליק ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר י* דליק שם וכולא אתקשר ל  7 דעלמין] בעלמין א2 לעלמין פ4 / וכולא אתקשר] ולאתקשרא ל2 מ7 פ4 פר6 קר(ס״א)  9 ברעותא] בחדוותא א2 / ושרגא דליק] דדליק א2 בשרגא דדליק ו6 דשרגא דליק ל32 ושרגא דביק פ4 / כחד] בחד א2 ו6 ל32 מ7 ל  10 עלמין] עלמא ו6 בעלמין ל32 / וכדין] וכדין כתי׳ א2 11־10 חיים כלכם היום] חיים כלכם ו6 וגו׳ מ7  11 ואתם] ואתם הדבקים א2 / אלא ו'] אלא ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ וא״ו ל*  12 אוכמא] כמא ו6  13 כל] תנא כל פ4 קר ל / לחלמא] בחלמא ו6  14 דביה מותא] דמותא ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר / תתאה] לית׳ א2  15 אכיל ושצי] שצי ואכיל א2 ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 קר י* שצי ואכיל תדיר מ7 / בשמיא] בשמיה ו6  16 וכלהו (שצי׳ ואכיל) קיימי] וכולהו קיימין א2 י* ל* לית׳ ו6 וכולהו שיצי ואכיל ל2 מ7 פ4 פר6 מ קר דכולהו ל32  16-17 נהורא תכלא אתבללן] אתכלילת ל2 פ4 פי*6 אתכלילן מ7 נהורא אתכלילן קר  17-18 גסה עלמא (נ״א אחרא לתתא על מה) דקיימא ושריא] גסה כגוונא דעלמא דשריין א2 גסה עלמא דקיימא ושרייא ו6 פר6 מ גסה על מה דקיימא ושריא ל2 ל32 מ7 פ4 קר מט גסה כגוונא דעל מה (נ״א עלמא) דקיימא ושרייא י* אחורא לתתא עלמא... ל  18 עליה] עלייהו י* / לה] לך א2 ו6 ל32 י* ליה מ7 פר6 קר / אחרא לתתא] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י*  19 גווני זיני [מ ל]] זיני גווני א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פר6 קר ז י* זיני פ4 20בתהומא] לתהומא א2  21 בגו תהומא [ז ל*]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר י* / ונקב] ונקבי ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 מ י ונקיב מ7 קר ז / נפקא] נפקי א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר ז י  22 וחפייא] וחפייא ליה קר / נפקו] נפקין א2 נפקי קר י*  23 לארבע] בארבע י  24 ופלגו] ופלגין א2 פ4 מ קר ז י / וכראן (ס״א ושראן) בחשוכי תהומא] ובראן(?) אחשוכי תהומא א2 וכדין בחשובי תהומי ו6 ל32

וכראן בחשוכי תהומי ל2 פ4 פר6 קר (תהומיא) ז י ובראן בחשוכי תהומא מ7

וכראן בחשוכי תהומא מ ושראן בחשוכי תהומי ל  25 אתערבי [א2 (איתערבו) י]] איערעי ו6 ל32 אערבי ל2 מ7 פ4 פר6 מתערבי י* / בהון] בהו א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר י / ואתערבו] ומתערבן י* ואיעברן פר6 ואתערבן ל32 פ4 א2  26 נהורין] נהורא ל32  27 חד] חד וחד י* ל* / תחומא] תהומין א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר ז י* / ובהו] ובהבל ל32  28 בקליה] בקלין ל32 / (ואתזעזען) [ל2 פ4 מ] ואזדעזען [א2 ו6 ל32 מ7 קר ז י ל]] ואיתלעיען פר6(?)  30 תלת מאה (נ״א ושתין) ותמנין (וחמשה)] תלת מאה ותמנין א2 (תלת ק"פ) ו6 ל2 ל32 י ל שס״ה מאה ותמנין מ7 תלת מאה ותלתין פ4 תלת מאה ושתין וחמישא פר6 מ קר ז י*(נ״א) / גידין [א2 ו6 ל27 פ4 מ קר ז י ל]] גירין ל2 ל32 מ7 פר6  31 אמכלילו נמ7]] אתכלילן א2 ו6 ל2 ל32 פ4 פר6 ז י אתכללן ל* / גידין [א2 ו6 ל27 פ4 מ קר ז י ל]] גירין ל2 ל32 מ7 פר6  32 גידין [א2 ו6 ל27 פ4 מ קר ז י]] נירין ל2 ל32 מ7 פר6 / (אתקיימו) [ל2 פ4 פר6 מ קר] אתרקימו [א2 ו6 ל32 מ7 ז י* ל*]] / תהומי] תהומא ז  33 כחיזו] בחיזו ז  34 קיימין] לית׳ ל32 / אינון] איליו א2  35 ומיין [א2 (ומיא) י* ל*] ומחתי ו6 ל32 קר ומחת ל2 מ7 פ4 לית׳ פר 6מ  36 אלין תרין כרסוון] לית׳ ו6 ל2 פ4 מ  37 סלקין סלקין] סלקין ו6 / (בחד) [ל2 פ4 פר6 מ] בההוא [א2 ו6 קר ז ל*]]  38 דרקיע] ברקיע מ

דף נב ע״א

1 ונחתין] דנחתין מ7  2 (ס״א נחתי ונקטין) נקטין [ל2 מ7 פ4 מ קר(ס״א) י]] נקטון א2 נקטין כל אינון רשתין שמאלא ונחתין ביה מתגלגלן כד קא אמרן ו6 נחתין ל32 קר ז ל / בשפולא] בשפולי ל32 י ל לשפולא פ4  5 אתנעצו] אתיעטו מ7 איתיעשו פ4 איתיעצו פר6 / (ד״א ל״ג נהורין) צנורין] צנורין א2 ו6 ל32 פר6 ז י ל* נהורין צינורין ל2 מ7 פ4 מ קר 6-5 אינון שבעה] לית׳ א2  7 דהאי] בהאי ל*  7-8 מיין [פ4 פו6 מ קר י*](נ״א בתהומיא) [ז(ס״א)]] מיא א2 ו6 ל2 ל32 מ7 מיין בהו י  8 כראן] בראן ו6 ל32 לית׳ מ7  9 עלאין] עאלין א2 ו6 (עלין) ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ קר ז י*  11 שבע ימים] ימים א2 ל32 ימין וכל אינון ימין ו6 ל2 פ4 פר6 קר י* ל [אינון: אינון שבע קר] ימים וכולהו ימים מ7 כולהו ימין י / ביה] בה א2 ו6 י  12 ומחאן] ומחא מ7 / (לשבעין) [ל2 פר6 מ] לשבעה [א2 ו6 ל32 מ7 פ4 קר י ל]]  13-14 כדכתיב...וגו'] לית׳ א2  14 וגו'] לית׳ ו6 י*  16 עאלין] עילאין עיילין מ7 / לגביי הו] גבייהו ו6 ל2 ל32 בגווייהו קר י ל*  17 נפקי] נפיק מ7  18 בכל אינון] באמון א2  19 ושאיב] וסאיב י ל / אתרה] בתרה ל2 מ7 פ4 קר (ס״א) אתרא ל32 י אתרי׳ קר / אינון] לית׳ ל2 ל32 פ4 פר6 מ קר  20 (חדוד דלישניה) חדוד לישניה [מ7]] חדודא דלישניה א2 חדו דלשניה ו6 ל2 ל32 פ4 פר6מקרי  21 סאיב] שאיב ל2 מ7 פ4  22 קאפי] קאפי ולא קאפי י*  23-24 אשר...אלהים] ליוני ו6 מ7 וגו׳ קר  24 מתתא לעילא [א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 מ] (ס״י מעילא לתתא] [קר י* ל]]  25 לאפתי לתתא] לאפתי לאתתא קר (ס״א) מתתא לעילא י* / גו] לית׳ ל32 גויה פ4  26 דעלמא] לעלמא ל32 / דסתים] לית׳ ו6 דסתימו ל דסתירו ל* / ואית חויא [מ י]] לית׳ א2 ו6 ל2 ל32 מ7 פ4 פר6 קר

1 This follows ולבתר ויביאה אל האדם rather than the other way around (Y*, vol. 1, p . קד).

2 Homoi on line  32 "נשמת חיים" O2.

3בד״קר - (ס״א) – "בגופא״.

4 "יש ספרים שהעתיקו ׳מכאן ולהלאה מלין בזוטרא דזיפתא לזעירין דטינקין׳ ויש ספרים שהעתיקו ׳דתינקין' בתי״ו גם שנויים אחרים רבים מצאתי באלה המלות ושאלתי את פי מלמדי ויענני ואסר כי הגירסא האמיתית היא ׳מכאן ולהלאה מלין בזוטא דזיפתא לזעירין דינקיו".׳" ס׳ כתם פז, א:קכט׳ ד׳.

5 L2. M7, P4 and R1 continue with the השמטה on l:253b-254. and then pick it up again at 1:50b: 15. V5. which also includes the השמטה, does not include the opening section (49b:27-33).

6 Here ends Parashat Bereshit in the Toronto ms.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]