THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Bereshit 45b - 48b

דף מה ע״ב (32)

32 ויהי אור וגו' [מ]] לית׳ א  2 ו6 ל27 י* וגו׳ פר6 קר  33 משמע] לית׳ ל / יהי] ויהי ו6 / אומר] אמר ו6 קר / תנן משמע] תנו א2 ו6 ל27 פר6 י* ל* לית׳ קר  34 אסתכל] אסתלק א2 ל27 אסתכל אסתכל ו6  34-35 באינון דרין ררשיעיא גניז ליה לצדיקיא הה״ד] באינון דרין דרשיעייא דלא יתחזון לההוא נהורא גניז ליה הה״ד וימנע מרשעים אורם ולמאן גניז ליה לצדיקים לצדיקיא דוק׳ כמא דכתי׳ א2 י ל* [הה״ד: לצדיקייא הה״ד ל* / לצדיקייא: הה״ד לי] וכו׳ וכתיב ו6 ל27 פר6 קר ברשיעיא וגנזו לצדיקים ו 35והא אתמר] לית׳ א2  36 וגו' וירא] וירא א2 צדק יקראהו לרגלו וגו׳ וירא אלהים את האור כי טוב כי טוב לגנוז אותו וירא ל27 צדק יקראהו לרגלו וגו׳ וירא י*  37 א״ר...ליה]{ו6}  37-42 חמא...דסליק] דסליק ל27  38 כי טוב] כי טוב כי טוב י* ל* / וירא] דכתיב וירא קר / את האור] כי טוב מאי ראה אמר רבי חייא כדקאמרן י* את האור כי טוב מאי ראה אמר רבי חייא כדקאמרן ל*  38-42 כי....וכי] דסליק נהורא מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא כי א  2 כי טוב לגנוז אותו וירא אלהים את האור דסליק נהוריה מסייפי עלמא ועד סייפי דעלמא וכי ו6 פר6  38-42 [נ״א ושתיל....חמא]] ל(נ״א)  42 דסליק] דהיינו דסליק י סליק י*

דף מו ע״א

1 ליה] לית׳ א2 / יהנון [מ]] יתהנון א2 ו6 ל27 פר6 קר י* ל*  2 ישתבח] אשתכח א  2 ל27 קר י*  3 (ד״א אוכח) ויגדל] אוכח דכתי׳ ויבדל א  2 י* ל* ויבדל ו6 ל27 פר6 מ קר  4 לא] דלא י* / אשתכח] ישתכח ל* / ביה] ליה מ / למהוי] לית׳ י  5 והוא] והא פר6  5-6 גולפוי(נ״א גליפי) גליפין] גלופי גליפין א2 ו6 ל27 י ל [גליפין: גלופין ל27 י* ל] גולפי גליפין פר6 קר גולפוי גליפין מ  6 כתיב] דכתי׳ א2 לית׳ ל27  6-7 פעלת...טובך] לית׳ א2 ל27 פעלת לחוסים בך נגד בני אדם מה רב טובך ו6 מה רב טובך קר י*  7-8 ליראיך...חטאה] לצדיקים א2 ליראיך לצדיקים ו6 ל27 פר6  9 ויהי...אחד] לית׳ א  2 ו6 ל27 ויהי ערב ויהי בוקר קר י*  10 משתתפי בחדא] דמשתתפין בחדא א2 / אמר] אומי א2 ל27 לית׳ ו6 פר6  11 ויהי ערב] לית׳ פר6 קר  12 אבעון לאתפרשא] אתיהיבו לאפרשא א2 באעין לאפרשא ל27 אבעון לאתפרשא י* / יוסי] אלעזר ו6 / דנפק] דנפיק ו6 / אור] מאור ל27 / אתפשט] אתפשטי פר6  13 אלעזר] שמעון ל / משמע] ממשמע א  2 ו6 י* ל  15 יהי אור יהי (ד״א ל״ג אור)] יהי אור א2 פר6 י* יהי אור יום ו6 יהי אור יהי ל27 י ל יהי אור יהי אור מ קר  16 אית] דאית א2 ו6 ל27 פר6 מ קר דלית י ל*  17 לסטר] בסטר א  2 דלסטר ו6 ל27 פר6 אלא מסטר י ל* / כי טוב] לית׳ א  2 / לאתכללא] לאכללא א2 ו6 ל27 מ י*  18 (ד״א ביה) [א2 ל*]] לית׳ ו6 ל27 פר6 קר י  19 לאתכללא [מ](ד״א לאכללא) [א2 ו6 ל27 פר6 קר י ל]] / כלהו] אינון א2  20 בקדמיתא] בקדמיתא א2 פר6 קר / בהאי] לית׳ א2  21 מיין] דמיין א2 ו6 פר6 / ממיין] למיין א2 ו6 ל27 פר6 מ  22 מיין עילאין לתתאין [פר6 מ]] מים למים מיין עילאין למיין תתאין א2 ו6 קר י* ל* [מים למים: חסר קר / מיין: בין מיין י* ל* / למיין: חסר ו6]  24 מחלוקת] המחלוקת אס ו6 ל27 פר6 מ קר  25 דאתא] לית׳ פר6 / ואשתלים] דאשתלים א2 / בג׳׳כ כי טוב [מ]] ובתי׳ ביה כי טוב אס1 א2 ואמי כי טוב כי טוב ו6 ל27 פר6 מי*  26 עבידתא] יחד על עובידתא ל27 / לגרמיה] על אשלמות גרמיה י*  27 שני] שני ביום ג׳ א2  28 ביומא] דביומא ל* / משתככין]2 משתתכי א2 משתבבין מ / ביה] לית׳ א2  29-32 ר׳...שלם] תרגום עברית: וביום ג׳ נבראת רפואתן של הרשעים ורחמים עליהם ולכן נאט׳ בו ב׳ פעמים כי טוב. נמצאת אומי האור יצא לפועל ביום א׳. והחשך יצא לפועל ביום ב׳. והבדיל המים ממנו ומחלוקת היה בו. וא״ת למה לא נשלם ביום ראשון שהרי הימין כולל לשמאל יש לוט׳ כי על זה הוא המחלוק׳ ולכן בא השלישי והכריע ביניהם. והלכה כדברי המכריע. אס  30 ביום ראשון] ליתי י* ל  31 הוה] הוא א2 ל27 י  32 תדשא] ויאמר אלהי״ם תדשא א2 / אתחברותא דמיין] אתחברו מיין א  2 ל / בתתאין] לתתאין ו6  33 (ד״א פרין ורבין) ועבדי] רביין ועבדי אס א2 ו6 פר6 מ קר י* / איבין] (תרגום) ספינות(!) אס  35 לתתא] לעילא א2 / אי הכי] לית׳ פר6  36 דקא אמרן (ד״א אמר)] דקאמ׳ א2 דקא אמרן ו6 ל27 דקאמר כ / מאן...אלהים] מאן אלהים א״ל אלהים סתם אלהים אס א2 ו6 ל27 פר6 קר כ [סתם: סתם הוא אס] מאי אלהים אמר ליה (אד״ג אלהים סתם) אליהים י* מאן אלהים אלא אלהים סתם. אלהים מ מאן אלהים אמר לו אלהים ל*  37 ואי תימא] לית׳ ל27 / אלהים סתם] לית׳ א2 / איהו] הם אס

דף מו ע״ב [כ״י: א2 ו5 ו6** ל2 ל27 מ7 פ4 פר6]3

1 כמה דאת אמר] כדאמרינן י / ואמרי׳] ואמרינן ו6 י כ  2 (ס״א דלעילא [אס א2 ו6 ל27 פר6 מ קר י כ]) לעילא] / איהי] יהי פר6 קר(ס״א) איהו ל27 י / איהי...תולדות] (תרגום) שממנו יתהוו הכל הוא שעושה תולדות אס / עבדת] עבידת א2  3 היא] לית׳ א2 ה״א ו6  4 ואינון] דאינון קר(ס״א) כ / תולדותיה] תולדות א2 ל27 קר(ס״א) כ ל* תולדותיו ו6 פר6 מ קר / (חמישי) [ו6 ל27 פר6 מ קר כ] הששי [א2 י ל*]] / נפש חיה] וכו׳ א2 לית׳ ו6 ל27 פר6 קר נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן י*  6 בה] ביה פר6 / צדייא] תהו ובהו צדייא י* ל*  7 ואתיישבת] ואיתשבת ו6 / וקבילת] ותקינת א2  8 שמשו] שמשא ל27  9 יהי] ויאמר אלהים יהי קר י* ל* / השמים] השמים להבדיל וגו׳ י* / (ד״א מארת כתיב חסר) [א2 ל*]] לית׳ אס ו6 ל27 פר6 מ קר כ מארת חסר י*  10 ועבד] ועביד א2 ו6 ל27 פר6 מ קר י כ / פירודא] פירודין פר6 קר / משמש] (תרגום) יאיר אס  11 האדמה] האדמה בעבורך א2 ל* / חד] לית׳ א2 ל27 פר6 מ קר י* כ יי(י) ו6  12 רקיע] ברקיע א2 ו6 פר6 מ קר י* כ  13 דכלא] דכולהון ו6  14 בסיהרא הוא] דסיהרא הוה א2 / וחשבון] וחשבונות ו6 וחושבן י* כ / ועיבורין] וחושבן עיבורין ל27 י* / בסיהרא] ברזא דסיהרא א2 ל27 י* ל* / דהא] לית׳ ל27  15 ולא והא [פר6 מ קר]] וה״א א2 י(!) / חברייא] חבריא לעילא קרב 16־15 ולא...הכי] לית׳ ל27  16 קיימא]קמאי*  17 ולמועדים] ולמועדים ולימים ולשנים י* ולמועדים ולימים ל*  18 ביה כאספוקא] בה בקופא א2 ביה כאסקופא ו6 פר6 מ קר בה באסקופא ל27 בה באספוקא י* כ  19 אית ומתמן] מתמן א2 ו6 דמתמן ל27 אית דמתמן י / דההיא] מההוא א2 / לממני] לממנא א2 רשו לממני ל* / לעילא] לית׳ ל27 / דלא] ולא א2 21לממני] למיבני א2 ו6 ל27 ל למכני י / ועומקא] ועמיק א2 ועמיקא ו6 ל27 י* ל  22 לבל] דבל ו6 / הכא הוא] הוא א2 ל27 הבא י  23 דדבקי] דדבקי ביה א2 ו6 ל27 פר6 קר כ י ל* / בקב״ה] בסיהרא י / חושבן] חושבנין קרב / ביה] בה ו6 ל27 י* ל  24 ליה] לה א2 מ לית׳ ו6 פר6 קר י ל / אלהיכם וגו׳] אלהיכם א2 אלהיכם חיים יי׳ ו6 לית׳ ל27 פר6 י* וגו׳ קר  25 שרץ נפש חיה] לית׳ ו6 פר6 קר שרץ נפש חיה וגו׳ מ7 / רחישו] דרחישו מ7 26 אתמר] אתאמרן ו5 / על הארץ] לית׳ א2 ל27  28 (ד״א ל״ג יעוף מבעי ליה אלא) ]ו5 ל2 מ7 פ4 מ]] לית׳ א2 ו6 ל27 פר6 קר י* ל / דכתיב] דכתיב ביה ו5 ו6 ל2 מ7 פר6 קר  29 (ד״א ל״ג ודא הוא יעופף) [ו6 פר6 מ קר י*]] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ל 34־29 על...וכו׳]4 על הארץ דא מלאך המות דהוא חשוך ארעא על פני רקיע השמים כדקא אמרינן עולה ומשטין וכו׳ ו6 נ״א ודא הוא מלאך המות. יעופף על הארץ דא הוא חשך ארעא על פני רקיע השמים כדאמרינן עולה ומשטין וכו׳ ל27 דא מלאך המות דהוא חשוך ארעא על פני רקיע השמים כדקאמרן עולה ומסטין וכו׳ פר6 מ  30 (נ״א דא אליהו) [א2 ו5 ל2 מ7 פ4 קר י* ל]]31 (ס״א ואיהו טאס עלמא) בד׳ טאסין (י)] בד׳ טיסין א  2 ו5 מ7 ל(טסין) בארבע סיטרין ל2 פ4 קר / ה׳] אלהים א2 ו5 ל2 מ7 פ4  32 ה׳] אלהים א2 ו5 ל2 מ7 פ4  33-34 (אית דלא גרסי)(חשוך ארעא על פני)(נ״א אחשיך...תהום) [א2 ו5 ל2 מ7 פ4 קר י* ל*]]  34 עולה ומשטין וכו'] יורד ומשטין עולה ומרגיז נוטל רשות ונוטל נשמה א2 עולה ומסטין יורד וממית קר עולה ומשטי׳ יורד ומקטרג י* 35־34 רקיע...אלא] ד״א ו5 ל2 מ7 פ4  35 והא] והלא א2  35-36 על פני] לית׳ ו5  36 דארעא] בארעא א2 / עלה] עלהא א2 / חיליה] חילהא א2  37 השמים] השמים כדאמרינן ל27  38 הגדולים] הגדולים ואת כל הנפש החיה הרומשת וכף ל27 י* ל* ]וכו׳: חסר ל*] 39־38 (ד״א הא...ד״א) [א2 ו5 ל2 מ7 פ4 מ י הא אוקימנא: חסר א2 י*] לית׳ ו6 ל27 פר6 הא אוקימי קר  39 ממנן רכרכן נפר6 מ]] רברבין ממנן ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 י ]ממנן: דממנן י*] רברבן ממנן דממנן ל* / עמין] אמין א2 / אתבריאו] אתבריכו א2 ל* אתברכו ו6 ל27 פר6 י* (נ״א) איתברי י  40 אינון] לית׳ ו5 י* מו ע״ב  40 - מז ע״א  1 דאינון...ואקרון] דאינון ו6 פר6 לית׳ ל72

דף מז ע״א

2 למינהו] לית׳ א2 ו5 ו6 ל2 מ7 פר6 / אינון] איקרון י 3־2 ובגין...חיה] לית׳ ו5  3 כנף] כנף למינהו ל27 / כדקא אתמר] לית׳ ו5 כד קאמרן ו6 / אינון] לית׳ א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ4 י* אלין ו6  4 דאינון [א2 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 י מ קר] (ד״א אינון)] 4-5 בני דקב״ה [פר6 מ קר (בנין)] (ד״א בנין לקב״ה] ]א2 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 י]]  5 קדישין] דקדישין ל27 / נפשאן [פר6 מ ל]] נפשא א2 ו5 ו6 ל2 ל27 פ4 י* נפשין מ7 / דשאי עמין] משאר עמין ו6 דעמין קר / עעכו״ם] לית׳ א2 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 י* עע״ז מ קר ל / מאן] ממאן פר6 מ קר / הוא] אינון קר אתו קר (ס״א) י* ל*  6-7 חולין...ומיחלין] מסאבי דמסאבי לון ומסאבי א2 ו5 ל2 מ7 פ4 [מסאבי־ מסאבא פ4] דמסאבי לון אית להו נשמתין ובגיני כך כולהו מסאבין ומסאבין ו6 ל27 פר6 מ קר י  7 ויאמר אלהים] לית׳ פ4  8 וגו'] למינה א2 ו5 פ4 כ למינה וגו׳ ו6 ל2 מ7 למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה וגו׳ ל27 י* / אחרנין] לית׳ ו5 / וא״ר] דאמי ר׳ ו6 / למה] במה א2 למאן ל27  8-9 זיניה...דאמרן] אורחיהו ו5  9 קדישא] לית׳ ו5 ל2 מ7 פ4  10 שאר] לית׳ קר / עעכו״ם] לית׳:א2 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 י* עע״ז מ קר כ / אינון] איהו א2 / (ד״א ערלה) [א2 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קר י* כ ל*)] לית׳ מ  12 נעשה] תו אמר אלהים נעשה מ7 / כדמותינו] לית׳ א2 / דאתכליל] דישתכליל א2 דיתכליל ו5 י  13 בשייפי] דשייפי ל / מתקנן נל2 מ7 פ4 פר6 מ]] אתקן א2 מתתקן ו5 ו6 מתתקנן ל27 קר י / דחכמתא] דחכמת׳ תיקונא י / כדקא] תיקונא כדקא ל / תקונא] בחכמתא י ל  14 דכר ונוקבא] דכתיב זכר ונקבה ברא״ם י* / כלא...עלאה] לית׳ ו5  15 (ד״א ל״ג חד) הוא] הוא א2 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 קר(ס״א) י ל* חד פר6 מ קר  16 (ד״א כלל) נו6 ל2 פ4]] לית׳ א2 ו5 ל27 מ7 פר6 מ קר י* כ  16-18 הכא....ואזלא] לית׳ ל27  17 כי טוב בשני] בשני כי טוב א2 / דאתברי] דיתברי א2 / והכא] וכהכא א2 / והכא...מאד] לית׳ ו5  18 ואזלא...מות] לית׳ ו6 / במה] למה א2 ל27 פר6 קר ל / מאד זה מות [ל]] מות א2 ל2 ל27 פר6 י מאד מיתה ו5 זה מות מ7 פ4 מ קר [זה: דא קר / מות: המות פ4 מ] דא חיים מאד דא מות כ  18-23 וירא....דבראשית] לית׳ ו5  19 והנה טוב מאד] לית׳ א2 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 קר י* כ / חמא] חמא. חמא ל27 / ומאן] ומה א2 (ומאי) מ7 פ4 פר6 קר י ל* ומר ל27 / את כל] וירא את כל מ7 פ4 את י*  20 וכן כל [פר6 מ קר)] וכל א2 ל2 ל27 מ7 פ4 י כ ל* / דיתחדש] דאתחדש ו6 פר6 / בעלמא] לית׳ מ7 פ4פר6  21 לאייתון] לאאייתי א2 לאייתי ו6 דלא ייתי ל2 ל27 פ4 י* לאייתין מ7 קר / כל עובדין נפר6 קכ]] כל עובדא א2 ו6 ל27 פ4 י ל* עובדא מ7 / דתמן] ותמן ל27  22 דייתי ויתחדש [ו6 ל27 פר6 קר ל*]] דיתחדש וייתי א2 ל2 מ7 פ4 / בעלמא] לית׳ ו6 ל27 פר6 לעלמא ל2 מ7 מ / ליה] לית׳ א2  23 אתמר] כתי׳ ו5  25 (נ״א דאיהו נ״א יסוד)] לית׳ א2 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 מ קר י* כ דאיהו ו׳ כלומר לאכללא הא בואו ל / ויכלו] כלומר לאתכללא ה׳ בוא״ו ויכלו י* / חד [ל27 פר6 מ קר](ד״א כחד) [ל]]5 בחד א2 ו6 י  26 בכלא] מכלא ל27 י ל* בכללא חדא כ / ויכלו...צבאם]6 ויכלו א2 ו5 ל2 ל27 ויכלו השמים פ4 פרשת ויכלו השמים והארץ ר1 ויכלו השמים והארץ וגו׳ י*  27 אשר...אדם] לית׳ א2 פ4 אשר צפנת ליריאך וגו׳ ו5 ל2 מ7 ר1 קר כ [וגו׳: חסר ר1]  28 קב״ה ברא [פר6 מ קר כ]] עבד קב״ה א2 ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 י קב״ה עבד ל / בעלמא] בארע׳ ו5 ל2 פ4  7 ארחוי] ארחוי למיהוי שלים בפולחנא א2 י ל*  29 דיזכי] למזכי י / עלאה דגניז] עלאה דאגניז א2 ל27 י* ל* דאגניז ו5 ל2 פ4 דגניז כ / קב״ה] לית׳ ו16 מ7  30 יעשה למחכה לו] וגו׳ ו5 קר יעשה למחכה לו הה״ד מה רב טובך אשר צפנת וכו׳ כ  30-31 (ס״א זכי ב״נ) יזכי ליה לבר נש [מ]] יזכי בר נש א  2 ל2(יזכה) פ4 יזכה ו5 זכי ליה לבר נש ו6 זכי ליה בר נש ו16 מ7 פר6 ר1 זכי בר נש ל27 י יזכה ליה בר נש קר כ זכי ביה בר נש ל / לההוא...דאשתדל] לית׳ ו5 / דכל] לכל ו6 / דאשתדל] דישתדל א2 ו6 מ7 פר6 ר1 קר  31-32 בכל יומא יזכי [מ קר י יזכי: יזכה מ קר י]]/זכי בכל יומא ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 ל  32 חולקא] חולקיה ו6 חולקא טבא מ7 ר1 / ויתחשב] ואתחשב א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 י / באני] בני א2 ו5 ל2 פ4 פר6 מ קר ל*  33 אתבני] אתברי ו5 / הה״ד] דכתי׳ יי׳ בחכמה יבנה בית וכתי׳ ר1  33-34 כונן שמים בתבונה [מ]] לית׳ א2 ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 פ4 פר6 קר י* וכתיב בחכמה יבנה בית מ7 וכו׳ י  35 וכל] וכל מאן י ל* / וכל...ליה] לית׳ ו5 / בה] באוריתא כאלו ל27 י ביה פ4 פר6 מ קר בה כאלו ל* / עלמין] עלמא א  2 ו6 ל2 ל27 פ4 ר1 קר י ל* / ברוחא] ברוחא דקדשא מ7 ר1 / עביר] עבד א2 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י ל*  36 וברוחא] ומחא י / רוחא] ברוח ו5 ל*  37 דרביי] לית׳ ל27 דרבויי בך ל* / ליראים] לזכאין א2 / לאינון] דאינון ו16  38 מאי פעלת] לית׳ ו5 / אבא] אחא א2 ל2 ל27 י ל אהא ו5  39 באומנותא [ו5 מ]] באומנא דאומנותא א2 ו6 ו16 ל2 ל27 מ 7(דאומנותא באומנא) פ4 פר6 ר1 (באומנותא באומנא) קר י כ ל / עביד] עבד ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 י* / בגוונא] בגוונא ו5 / בארעא] לית׳א2 / לאתתקפא] לאתתקנא קר (ס״א)

דף מז ע״ב

1 נגד בני אדם] לית׳ א2 ו5 ל2 ל27 פ4 / דהא הוא] דהאי דלתתא י* ל* דודאי הוא כ / (בני) [ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י כ ל*]] / אדם] אדם הוי י* ל*  2-3 אר״ש...דמאריהון] אר״ש ג״ע לעילא נגד בני אדם הוי לאתכנשא ביה צדיקייא עבדי רעותא דמאריהון א2 ו16 ל2 פ4 [נגד: ונגד ל2 פ4] לית׳ ו5 אמר רבי שמעון ואפי׳ אחרא נגד בני אדם הוי לאיתכנשא ביה צדיקיא עבדיה רעותיה דמאריהון ו6 ל27 מ7 פר6 ר1 מ קר י* כ [ואפי׳: גן ואפי׳ ל27]  3 דכלו] דכלין פר6  4 עובדא ואומנותא] אומנות׳ ו5  5 דאורייתא] איהי תורה ו6 בתורה מ7 / ועובדא ואומנותא דתורה] ועובדא ואומנותא איהי תורה ו6 ותורה ו16 ועובדא ואומנותא בתורה מ7 / פרטי] פרושי קר(ס״א) רזי  9 דאיהו] דאיהי א2 ו5 ו6 ל2 פ4 פר6 קר כ / וביה] ובה א2 ל2 ל27 פ4 י ל / דאיהו] דאיהי א2 ו5 ו6 ל2 פ4 פר6  10-11 דהא...מחכמתא [ו6 ו16 מ7 פ4 פר6 ר1 מ י כ דהא: דא מ7 ר1 י* / בתוקפא: בתורה מ7]] לית׳ א2 ו5 ל2 פ4  12 הא תלת] לית׳ ו6 ל27 פר6  13 שבעל פה] שבכתב ויברך אלהים את יום השביעי דא תורה שבעל פה ו6 / דעם] דעד ל* / דעם...אמרן [א2 ו6 ל2ל27מ7 פר6מי* דא: חסר מ7]] לית׳ ו5 כדקאמרן ו16 ר1  14 ייבא] המנונא ו5 ו6 ל27 י ל לית׳ ו16 ל2 י* (נ״א) ייסא פר6 קר י* (נ״א) כ / דא] וישבות ביום השביעי דא מ7  15 הכא] לית׳ א2 ו5 פ4 / מלאכתו] מלאכתו אשר עשה י* / נפיק מניה] מיניה נפקי א2 ל2 מיניה נפק ו5 פ4 נפק מיניה מ7 פר6 ר1  16 הוה] הוי ו5 ו6 ו16 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י כ ל  17 והוא נטיל ברישא] והוה נטיל ברישא א2 לית׳ ו16 והוא עייל ברישא מ77 / דתנן כהן נוטל בראש [מ י* ל* כהן: כהן גדול ל*:] לית׳ א  2 ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1קר/ לברכא] לברכה ו5 ל2 ל27 פר6  18 הני תרי] הכי ר1 י (אית דגרסי) הנך תרי כ / חד] לית׳ ו6 ל27 פר6 קר י (אית דגרסי) ל / דעלמא איהו] לית׳ א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 י / רבי... דאמצעיתא] לית׳ ו16 / וחד...דאמצעיתא] לית׳ ו6 ל27 פר6 י*(נ״א) ל  19-20 (ד״א ל״ג) (אבל...הגדול) [א2 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 מ קר י כ חד במעלי: חד דמעלי א2 מ7 פ4 ר1 קר י כ ל* הני דמעלי ו5 ל2]] לית׳ ו6 ו16 ל27 פר6 י*(נ״א)  20 וכן (ד״א ל״ג ויקדש)] ויקדש א2 ו5 ו16 ל2 מ7 פ4 ר1 קר י*(נ״א) כ ל* וכן ויקדש ו6 ל27 פר6 מ י / לההוא] דההוא א  2 ו16 אתר לההוא ו5 / דאת קיימא ביה שריא [י כ]] דאיהו אתקיימא א2 ו5 ל2 פ4 לאתקיימא ביה שרייא ו6 ואתקיימא ביה שרייא ו16 דאתקיימא ביה שריא ל27 ר1 קר  22-21 לעילא [ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר] (ד״א דלעילא) [א2 ו6 ו16 מ7 ר1 י כ ל*]] עילאין ו5  22 ונפקי] ונפק כ / לכנסת ישראל] לשבת דלילא ו5 / לה] ליה א2 ו16 ל2 ל27 פר6 קר / תפנוקא [מ]] תפנוקי א2 ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י כ ל  23 דא] נפק לדא ו16  24 (ד״א מאן) דהוה(ד״א ל״ג) (ליה)] דהוה א2 ו6 ל2 ל27 פ4 פר6 קר דהוא ו16 ר1 דהוה ליה מ מאן דהוה י* ל* ממ  25 הוא יהיב] הוה י* / (ד״א לה) [א2 ו16 ל27 מ7 י]] ליה ר1 קר י* ל*  25-26 כנסת...דעלמין] לכנסת ישראל דהוה יתיב לשבת דליליא למיהב לתפנוקי מלכין פ4  26 דעלמין] מלכין פ4 / דנפקין מלעילא מהאי אתר דנפקין] דנפקין מעילא מאתר דא דנפקין א2 ו5 דהאי אתר ומיניה נפקי לכנסת יש׳ ורזא דא לבני מהימנותא בתיקונא דברכאן אקב״ו ו16 עילאין מהאי אתר נפקי. ורזא דא לבני מהימנותא בתיקונא ברכאן אשר קדשנו במצותיו וצונו מ7 ר1 דנפקי מלעילא מאתר דא נפקי י*  27 ההוא את קיימא] ליתי א2 ו5 ל2 פ4 ההוא אתקיימא ו6 ל27 ר1 אתקיימא ו16 ההוא את קיימו י* / דכלא] לית׳ ל27 / (נ״א ביה נייחא) [א2 ו5 ו6 ו16 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י כ ל*]] לית׳ ל27 מ  28 שבתא [פר6 מ קר כ] [ד״א אתייא)] ארעא א2 שבת׳8 ארץ ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 י ל* [ארץ: הארץ ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 י ארעא ל*]  28-30 אשר...דכלא. [ו16 מ7 פר6 מ קר כ אלהים: אלהים לעשות מ7](ס״א אשר...דכלא) [א2 ו5 ל2 פ4 ברא: ברא אלהים לעשות א2 ו5 ל2 פ4 / אצטריך: דאצטריך פ4]] אשר ברא אלהים מכללא דזכור נפק שמור לאתקנא עיבידתא דעלט׳ לעשות אומנותא דאצטריך לעלמ׳ וכל עיבידתא דכלא ל27 י* ל  30 תו פריש] תו פתח י* פתח ל / מלה] ופריש מלה א2  31 כתיב] לית׳ ו5 מ7 / כנסת] שומר א2 ו5 ל2 פ4 י* (נ״א) ל  31-32 דא יסודא דעלמא] כדקאמרן א  2 ו5 ל2 פ4  32 דכנסת] וכנסת א  2 ו5 ו6 ו16 ל2 פ4 פר6 י מ קר / ואיקרי שומר ישראל] לית׳ א2 ו5 ל2 פ4  33 דכלא] לכלא ו16 מ7 ר1 / ביה...דעלמא] לית׳ ו5 / עבידן] עובידתא א2 עובדוי ו6 / ודאי] ומאי ר1  34 לשכללא] לאכללא ל לאשתכללא י ל / ולאתקנא] ולאכללא א2 ו5 ל2 פ4 ולאתכללא י ל ולאתכלל׳ ולאתקנא י*(נ״א) / כל יומא ויומא] כל חד וחד כל יומא ויומא א2 ל2 פ4 י ל* [ויומא:חסר א2] כל יומא ו16 מ7 ר1 / ונשמתין] ונשמתין קדישין לעלמא א2 י* ל*  35 אינון] איהו א2 / לתקונא [מ]] תיקונא א2 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י* תיקוני כ  36 ולאלקאה] בגין לאלקאה קר כ לאלקאה א2 / עלמא] ארעא ל2 ל27 פ4 / ומאי] מאן א2 ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6

י* ומאן מ קר  37 לשמאלא] בשמאלא ו6 / לקכלייהו [ו6 מ](ס״א לקי כהו) [פר6 קר ממ9]] לגבייהו א2 ו5 ו16 ל2 ל27 פ4 ר1 י* ל בגבייהו מ7  38 לתקונא] לתיקונא דעלמא א2 ו5 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 י* ל [לתיקונא: לתקוני ל27 מ7 ר1(?) דעלמא: עלמא מ7]  40 ואלין אינון] ואינון ל  2 פ4

דף מח ע״א

1 (ולא אתייסדו) נם קר י*]] לית׳ א2 ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 ל  2 אתדבקו] אתדבק מ 310 איהו...מניה] לית׳ פו־6 / ושמא [פר6 מ]] והא שמא א  2 דהא שמא ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 ר1 קר י* ל* [שמא: שמיה ו6] דא שמא פ4  4 נפק] נפיק א2 ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 ר1 / מיניה] מהאי עלמא ו16  5 בפרגודא [ו6 ו16 פר6]] לפרגוד א2 ו5 ל27 פ4 י*  6 אשתלים] ישתלים ו5 ל27 מ7 ר1 י* כ ל  6-7 ופגימו...לעלמין] לית׳ א2 ו5 ל2 פ4  7 אתדבק] יתדבק ל27 אשתכח י* (נ״א) / לעלמין] בעלמין ו16  8 ואלין] ואלין אינון ו5 פ4 י* / דכתיב בהו אשר ברא אלהים לעשות [מ י אשר: חסר י]] דכתיב בהו לעשות א2 ו5 ל2 פ4 ברא אלהים לעשות ו6 ו16 ל27 מ7 פר6 ר1 קר כ דכתיב לעשות קר(ס״א)  9 לאו (ד״א אשתלימו) ]ל]] לא אשתלימו א2 לאו ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7,פר6 ר1 מ קר י* כ  11 וקיימי] וקיימן א2 / השרת] קדישין א2 ו16 ל2 ל27 מ7 ר1 י*  11-12 תלת...אוקמוה] לית׳ ו  5  12-13 (ד״א ל״ג אטמרו) [מ כ(אתטמרו)] אשתארו] אשתבכו א2 ו5 פ4 פר 6(אשתכבי) ר1 איסתכחי ו6 אישתככו ו16 מ7 ל אשתככן ל2קר אשתלחו ל27 אשתכחו{מ7} אשתדרו י* ל אשתרו י*(נ״א) 13 אינון רוחין] לית׳ ו5 מ7 / בתר רחייא] באתר ריחייא ו16 באתרא מ7 ר1 בעינא דרחייא בתר רחייא קרב / דנוקבא] דנוקבי ו6 פ4 קר י* כ  14 דנפק] דנפיק א2 ל2  15 לאתנטרא] נטורא ו6 ו16 פר6 קר כ לאתערא מ7 לאסתמרא {מ7}  16 יכלין] ידעין א2 / בעינא] בעינן׳ ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 ר1 י* ל  17 ואתקינו] דא תקינו ל2  18 שלום] שלום עלינו א2 י* ל* / ואתפריסת] ואתפרישת א112  19-20 בעינא דריחייא] בריחייא א2 ו5 ל2 21 וכדין] והא ו6 ו16 פר6  22 כגון] כדין ל27 בגין פ4 פר6 / לעד אמן [א2 מ]] לעד ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 פ4 פר6 קר י* לית׳ מ7 ר1 / ביומא דחול] בשאר יומי ו5 ביומי ל2 פ4 בנטירו דחולא ל27 ל ביומי דחול מ7 פר6 נטית ביומי דחול י*  23 אתפריסא על עלמא] ואתפרישת א2  24 וכלא] וכולן ו6  25 מברכינן] מברכין א2 מ7 / כל] לית׳ ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 פ4 פר6 י  26 אלא דא היא] דאיהי ו5 / ובעינא] ובעינן א2 ו5 ו6 ל27 מ7 פ4 ר1 י  27 דאתפרסת] דיתפרס׳ ו5 ל* דיתפרשא י / ולמשרא עמנא ולמהוי (ד״א מגינא) עלנא] ולמשרי עמנא ולמיהוי מגנה עלנא א2 ו6 י* ל* [מגנה: חסר ו6 מגינא י* לק ולמשריעלנאו5 ולמישרי ולמיהבי עלנא ו16 ולמשרי עמנא ולמיהוי עלנא ל2 ל27 מ7 ר1 קר ולמשרי עמנא ולשריא עלנא פ4 קר(ס׳׳א) ולמישרא עמנא ולמיהוי עלנא פר6 מ  28 שלום עלינו [מ]] שלום א2 ו6 ו16 מ7 פ4 ר1 וגו׳ ו5 שלום וגו׳ ל2 שלום עלינו ועל עמו ישראל ועל ירושלים ל27 י* שלום עלינו וכוי פר6 קר  29 שלום] שלום עלינו י* / קדושתא] קב״ה ו16 מ7 ר1  30 זינין] אינון ו6  31 מעלמא] בעלמא ל27 / נשמתין חדתין] תרתין נשמתין א2  32-33 דביה...שריין [ו6 ו16 פר6 ר1 מ](ס״א דכדין...שריין) [א2 ו5 ל2 פ4 קר(ס״א) זווגא: זווגהא פ4 / ובה: וביה פ4]] דבה זימן נשמתין ושריאו ל27 דבה נשמתין שריין מ7 קר י כ כדין מטא זמן זווגא ונטלא נשמתין ובה שריין י*(נ״א) ל*  33 ומנית] ומינה ו16 ל27 מ7 פ4 ר1 קר כ ל* / ופריסת] ופרישת דוגמא קר  34 על דא] לית׳ ו5 / דעלמא] לעלמא ל2  35 ועל] תו תנינן ל* / דא בדא] דא לדא ו16 דדא בדא י* דדא דא ל*  35-36 ושבת...הוא] לית׳ ו5  36 מרזא דזבור] מרזא דא א2 מעלמא דאתי ו16 מ7 ר1 מח ע״א  36 - מח ע״ב  1 דנטיל מעלמא דאתי] לית׳ ו16 מ7 ר1

דף מח ע״ב

1 ודא] לית׳ ו6 / לעלמא [ו6 ו16]] לעמא א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י* / ויתנשי] ואתכניש א2 ואתנשי קר כ  2 מלין דחול [ו6 ו16 ל27 פר6 ר1 מ]) דחילו א2 ו5 ל2 פ4 מלין דחול כל דחילו קר / עקין [מ]] עאקו א2 פ4 פר6 אעקן ו5 עקאין עאקין ל27 י* עאקין מ7 ר1 עאקן קר / יי׳] יי׳ אלהיך א2  3 ומן העבודה הקשה וגו׳ נפר6 מ]] ומן העבודה הקשה א2 ל27 י* ומן העבודה הקשה אשר עבד בך ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 ר1 וגו׳ ו16 קר  4 חדא] לית׳ כ  4-5 ואית...ושפיר] לית׳ ו6 ו16 ל27 מ7 פר6 ר1 מ י*  5 ליומא] מכולא ליומא מ7 ר1 לאימא פר6 קר(ס״א)  5-6 וכל...חבריא] לית׳ א2 ו5 ל2 פ4  6 ולזעירי] ולסעוד ל  6-7 לנשי עמא] לעמו ו16  7 בבתה [מ כ]] כביאת ו6 כבאה ו16 ל2 כבאת ל27 פר6 כבת פ4 קר י* לית׳ ר1  8 כו׳] לית׳ ו16 פ4 קר / מטרוניתא] דמטרוניתא י*  8-9 מטרוניתא...שריין] בה שריא כל בוצינא עילאה נשמתא קדישא א  2 ו5 ל2 פ4 מכולא אתכלילת ומטרוניתא דעלמא איהי ונשמתין דאינון בוצינא עילאה בה שריין מ7 ר1  9 דאינון] דההוא כ / לאדלקא] לאדלקא בוצינא דשבת ו16 לאדלקא נר מ7 ר1  10 בדוכתהא] בדוכתא א2 ו6 ו16 ל2 ל27 פ4 פר6 י / דלבא ורעותא [ו16 מ7 פר6 מ ה] לית׳ א2 ו5 ל2 ל27 פ4 בלבא וברעותא ו6 ורעותא דלבא קר כ  11 דהא יקרא עילאה היא לה] למיזכי ליקרא עילאה א2 ו5 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 י* בגין למזכי ליקרא [עילאה] י למזכי ליקרא עילאה היא לה ל* / למזכי] דבגין תזכי א  2 דתזכי ו5 פ4 בגין דאיתזכי ו16 דבגין דא תזכי מ7 דבגין דאתזכי ר1  12 דעלמא] בעלמא א2 ו5 ו6 ל27 מ7 ר1 י / בארעא] לית׳ א2 בעלמי ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 קר(ס״א) י ל / לבעלה] לון כ / אורכא] אותה א2 אורחא ו6 אוכלא ו16  13 בה [מ י*]] לית׳ א2 ו5 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 קר / שבת [א2 ו6 ו16 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 מ י*]] לית׳פר6קרכ  13-16 ת״ח...אלהיו] לית׳ ו5  14 לקדשו] לית׳ ו6 ל27 פר6 קר י*  15 חולקיה] לית׳ ו16 מ7 ר1 חולקא ל2 ל27 פ4 י*  16 אשרי העם שיי׳ אלהיו] אשרי העם שיי׳ אלהיו וכתיב יי׳ עוז לעמו יתן יי׳ יברך את עמו בשלום ו16 מ7 ר1 וגו׳ פ4 אשרי העם שיי׳ אלהיו בילא״ו פר6 וגו׳ בילא״ו קר

1AS: ".״ונאמר בו כי טוב

2AS:״נשברו״.

3 KP does not include commentary on the ישרצו section (46b: 25-47a:7). He does mention בעלי הכנפים וסוד התנינים הגדולים however.

4These variants may reflect a homoi (lines 30-32,"דא"). but I included them because there were a several different versions.

5 L2. M7, P4. V5 and KP share what appears to be a homoioteleuton (II.  25-26 .("אשתכללו"

6 In ms. V6. this quote appears before the word ויכלו on line  25 and not before אלעזר.

7 M7 has נטיל on the side as an alternate reading (ס"א).

8 Some have שבתא and some have שבתה. Do you want me to list these?

9 "בזוהר מדוייק גריס לקי בהו וגירסא זו ניחא טפי." מקדש מלך, כרך א׳ דף קמה.

10 Several mss. read דדחלין וזעין or ודחליו וזעין on line 3. Do you want these listed?

11 In some mss. all forms of this word in this section are written with a ש instead of ס in: (eg. L27. O2).

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]