THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 4, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Yitro 2 69a - 70a

ספר הזוהר פרשת יתרו

דף סט ע"א (שורה 1) – דף ע ע"א (שורה 10)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, ו5, ט1, פ5, קמ9, ו3, נ47, ו7, ו8, נ38, א17, ר1, ו16, פ2, מ5, א3

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף סט ע"א (שורה 1) – דף ע ע"א (שורה 10)

 1 וישמע יתרו וגו'] וישמע יתרו ר1 נ47 נ38 מ5  2 בגוים יי'] יי' בגויים ר1 נ47 / דא ברוח קדשא[ר1 נ47 נ38 מ י*]] ברוח קודשא א2 א17 ברוח הקדש מ5 קר  3 לא אסתליק] לא אסתלק א2 א17 נ47 נ38 / בסליקו] בסילוקו י* / ולא אתיקרא][א2 א17 מ י*]] לאתיקרא ר1 נ47 נ38 מ5 קר  4 מסטרא] מן סטר נ38 / הא קב"ה[ר1 נ47 מ5 מ קר י*]] קב"ה א2 א17 / בגיניהון] בגינייהו י*  5 ודאי[ר1 נ47 נ38 מ קר י*]] לית' א2 א17 / הוי יסודא] הוו יסודא א2 א17 ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י* / דשרגא[ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י*]] ושרגא א2 א17 / שאר] כל שאר מ5 / עמין] לית' נ47  6 דיקרא] ביקרא מ5 קר / אתוסף[א2 א17 ד"א ג]] אתתקף ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י*  7 על כל] כל נ47 מ5 מ קר  8 ואימתא] ואימתנא א2 א17 באימתא נ47 דאימתא נ38 מ5 קר / נפל עלייהו] עלייהו נפל ר1 / מקמי] מקמיה מ5 / וכיון דאתא] וכד אתא ר1 וכדין אתא נ47  10 דכל עלמא] דכלא עלמא מ5 / כד שמעו שמע] כד שמעו שמעו א17 כד שמעו י* / זעו] {זעו} נ38 / וכלהו] וכלהון נ38  11 דאיהו חכים ורב ממנא] דאיהו רב וממנא נ47 דאיהו חכים ובר ממנא מ5 / דכל טעוון דעלמא] דכל עלמא נ47  13 וידעו דלית בהו] וידעו דהא לית לון א2 א17 ר1 נ47 וידעו דלית להון מ5 וידעו דלית בהון מ קר י* / יקרא דשמא קדישא] שמא קדישא א2 א17 ר1 נ38 יקרא דשמא י*  15 הוה ביה ביתרו] הוה בדין א2 א17 הוה ביה ר1 נ38 מ5 מ קר י* הוה ביה יתרו נ47 / יתרו] דיתרו ד"א / מחכימין] מחכימי נ38 / דפרעה הוה] דפרעה נ47  16 חד יתרו דלא הוה] יתרו לא הוה נ38  17 על שולטניה] על שלטניא נ38 / וההוא שמושא] וההוא שמו{ש} א17 שמושא מ5  18 בכל מיני חרשין] בכל זיני חרשין ר1 נ38 בכל זינין חרשין נ47  19 הוה עקרא] הוה עיקריה י* / דיליה[א2 נ38 מ י*]] דהאי א17 דהכי ר1 נ47 דקני מ5 קר  19-20 בין דקדושה בין דסטרא אחרא] בין בקדוש' אחרא בין בסטרא א2  20 דלעילא] דלעילא בין דקדושה בין דסטרא אחרא לא יכיל בר נש לאמשכא רוחא דלעילא מ5 / ולמקרב גביה] ולמהר לגביה נ47 ולמקרב בהדה י* / אלא בדחילו[נ38 ד"א]] אי לא בדחילו א2 א17 ר1 נ47 מ5 מ קר אי לאו בדחילו י*  21 לביה] לבא י* / וכדין ימשיך] כדין ימשך י*  22 לביה ורעותיה בדחילו[ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י*]] ליביה ורוחיה בדחילו א2 א17 / לההוא סטרא] ותבירו דלבא וכדין ימשך לההוא זמנא מ5  23 לאתדבקא ביה רעותיה[מ י*]] לאדבקא {ביה} רעותיה א2 לאדבקא רעותיה א17 ר1 נ47 לאדבקא ביה רעותיה נ38 לאתדבקא רעותיה מ5 קר / ולא] ולאו נ47 / דאית בהו] דאית דכלהו מ5 דאית בכלהו מ קר י*  24 שלטנין] שליטין א2 א17 ר1 נ47 נ38  25 ואימתא] ואתתא מ5 / יתיר] א2 א17 ר1 נ47 נ38 מ לית' מ5 / אצטריך פולחניה] אתטריך פולניה מ5 / דההוא סטרא תדיר] דההוה סטרא א2 דההוא סטרא א17 ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י* / בין] בין בין א2  26 לבר נש...ליה] {לבר נש בין בזמנא דלא אצטריך ליה} נ38 / דביק לגביה] דביק ליה י*  26-27 בגין דההוא...דאצטריך ליה] לית' מ5  27 בלעם] לית' נ38 / אתדבק] לית' א2 א17 ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י* / כמא דאתמר] בלעם באינון חרשין כמה דאתמ' נ38  27-28 בסגיאו דההוא דחילו[ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר]] בההוא דחילו א2 א17  28 דיליה] ליה נ47 / במצרים] למצרים נ38 / למדחל] למדחיל ר1 / מקמיה דקב"ה] מקמי קב"ה א2 א17 ר1 נ47 י* קמי דקב"ה נ38 מקמיה קב"ה מ5 מ / כד חמא] כד חמא ? א2 כד חמא פרעה א17 / גבורן ונסין] נסין וגבורן נ38  28-29 אינון גבורן...דא עד] לית' נ47  30 לא הוו[נ38 מ קר]] לא {הוו} א2 לא א17 ר1 מ5 לאו נ47 / ונפקו] לית' נ38 / בימא] במיא א2 א17  31 לפולחנא] לפלחניה נ38 י* / דטנופא (ס"א דטפסא)] דטנו/טפא א2 דטטפא א17 דטנופא ר1 נ47 נ38 בסנופא מ5 דטנופא (ס"א דטפסא) מ בטנופא קר דטפסא (נ"א טנופא) י*  32 הוא] הוה א2 א17 ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י* / דמרחיק] דמרחוק א17 ר1 נ38 / הוה מסתכל בגו] הוה אסתכלותא בגו א2 ההוא אסתכלו{ת} בגו א17 ביה בגו נ38  33 ההוא טנופא (ס"א טפסא)] ההוא טטפא א2 א17 ההוא טנופא ר1 נ47 נ38 מ5 קר ההוא טנופא (ס"א טפסא) מ ההוא טפסא (נ"א טפסא) י* / ואתדבקותא] ואסתכלות' ואתדבקותא נ38 / דסטרא אחרא] דסטרא {אחר'} א17 בסטרא אחרא מ5 קר  34 דקיק חד[ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י*]] חד דקיק א2 א17 / דנהיר] נהיר ר1 נ38 / סחרניה] לסחרניה נ38 / כד"א] כמא דכתיב א2 א17 ר1 נ47 נ38 כדאמר מ5 / ודא אסתכלותא[ג]1] ובדא אסתכלותא א2 א17 ר1 נ38 מ5 מ קר י* ובודאי אסתכלותא נ47 / זעיר] לית' מ5 מ קר י*  35 (וע"ד)] לית' א2 א17 ר1 נ47 נ38 מ5 קר ד"א ג וע"ד מ י* / מרחיק[נ47 קר]] מרחוק א2 א17 ר1 נ38 מ / ולא בכלהו מלין[ר1]] וכד בכולהו מילין א2 א17 נ47 נ38 מ5 מ קר וכך בכולהו מלין י* / וכד הוה מסתכל] הוה מסתכל א2 א17 ר1 נ38 מ י* הוה נ47 מ5 קר / זעיר] זעיר מסתכל א2 א17 זעיר ביה ר1 מ5 קר זעיר בה נ47  36 הוה אמר] לית' נ47 / ולא ידע] ולא הוה ידע י* / מאי קאמר] מה קאמר ר1 נ47 מה אמ' נ38 / והוה מסתכל[מ קר]] {והוה מסתכל} א2 לית' א17 ר1 נ47 נ38 מ5 / בההוא נהירו] כההוא נהירו קר  37 בסתימו] דסתימו א2 א17 ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר דסתימא י* / ואתגלגל] דאתגלגל ר1 נ38 / עינא וחזי] {עינא וחזי} א2 עינא ואחזי מ5 מ קר י* / ולא חזי] {ולא} חזי נ38  38 שתום העין] סתום העין ר1 נ47 נ38 מ5 קר / דלית ביה] דלית בה נ47

דף סט ע"ב

 1 נהירו דקיק] נהיר ודקיק א17  2 דחטין] דחטי א2 א17 דחטים נ47 דחנטין נ38 / טפסי] תפסי מ / מסאבי] מסאבו א2 א17 ר1 נ47 מסאבן נ38  2-3 ובהו הוה בלעם יודע] ובכולא הוה בלעם {ידע} א2 ובכלא הוה בלעם א17 ר1 נ47 נ38 י* ובכלא הוה בלעם יודע מ5 מ קר  3 חולקיה[ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י*]] חולקא א2 א17 / במה] במאי נ38  4 אתייהב] אתיהיב א2 א17 ר1 נ47 נ38 קר יהיב י*  4-5 חמי נהירו] דקיק נהירו מ5  5 זעיר] לית' נ47 / כמבתר] כמ{ב}תר א2  6 נהירו] ההוא נהורא נ38 / כמבתר] כבתר נ47 / חד חשוכא] חד חשוך א2 א17 נ47 נ38 חד חשוך חשוך ר1  7 ולאו] ולא א2 א17 נ38  8 נביאה מהימנא] מהימנא נביאה ר1  9 הוה בגו ההוא] הוה {גו} ב/כההוא ר1  10 מגו טמא] מגו דטמא א17 / מי יתן] מי נ47  11 סלקא] סלקן נ38 / ודא קליפה לא יתעדי ולא יתבר] והאי קליפא לא איתעדי ולא איתבר א2 א17 ר1 והא קליפא לא אתעדי ולא אתבר נ47 והאי קלפה לא אתעדי ולא אתבר נ38 ודא קליפה לא אתעדי ולא אתבר מ5 מ קר י*  12 זמנא] לית' מ5 / מתין] מתים א2 א17 / יתבר קליפה] איתבר קליפא א2 א17 ר1 אתבר קלפה נ38  13 מגו מוחא] מגו מוחאי א2 / ובעלמא דאתי] ודאתי נ38  14 ואת שני בניה[ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י*]] ואת שני בניה וגו' א2 א17 / אמר רבי חייא[ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י*]] לית' א2 א17 / וכי בניה] וכי בניה היו נ38 בניה י*  15 אבתרייהו] בתרייהו נ38 / אורייתא] לית' א17 / ולא בניו] ולא בנוי א2 א17  16 יוסי] לית' א17 / בניה ודאי] ודאי בניה נ47 / אמר] לית' מ5  17 באתר אחרא קדישא עלאה[מ י*]] באתר {קדיש?} אחרא עילאה א2 באתר אחרא עילאה א17 נ47 מ5 קר באתר אוחרא עילאה ר1 באתר אחרא קדישא ועילאה נ38 / ולאו] ולא מ5 / דיליה] דילי ר1  18 הוו] הוון נ38 / בגין יקרא] בגין דיקרא א2 א17  19 דההוא שעתא[ר1 נ47 מ5 מ קר י*]] דההוא סטרא {שעתא} א2 דההוא סטרא א17 דההיא שעתא נ38  21 וגו'] אל משה ויבא יתרו חתן משה וגו' א2 א17 אל משה ויבא יתרו חותן משה ובניו ואשתו וכו' ר1 מ קר אל משה ויבא יתרו חותן משה ובניו וגו' נ47 למשה ויבא יתרו חותן משה ובניו ואשתו למשה נ38 אל משה ויבא יתרו חתן משה ובניו מ5 אל משה ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו י* / אמר ר' שמעון אלעזר אלעזר] ר"ש אמ' אלעזר א2 א17 נ38 א"ר שמעון לר' אלעזר בריה אלעזר ר1 ר' שמעון אמ' לר' אלעזר אלעזר ברי נ47 רבי שמעון אמר מ5 קר ר' שמעון אמר אלעזר אלעזר מ י*  22 חמינא] חזינא קר / בפרשתא] בפרש' א17 דבפרשתא ר1 לית' נ38 בפרשא מ5 / דא] לית' נ38 / מלה] בפרשתא דא מלה נ38 / ודאי] {ודאי} נ38 ודאי יקרא מ5 קר  23 בגין] דבגין ר1 / יקרא דשכינתא] לית' ר1 דשכינתא מ5 קר / במשה[מ5 מ קר י*]] משה א2 א17 ר1 נ47 נ38 / בניה] בני מ5 בניו קר  24 והא כתיב] והכתי' א2 א17  25 לבתר] בתר נ47 / לגביה] לגבי מ5 / והכי הוה[ר1]] והכי הוא א2 א17 נ47 מ5 מ קר י*  26 לגביה] לגבי ר1 נ47 מ5 / דלבן] לבן נ38 / כיון] דכיון מ י*  26-27 אוף הכא...ליתרו בנין] לית' נ38  27 דיוריה] דיוריה ביה א2 א17 מדוריה י* / ליתרו בנין] בנין ליתרו א2 א17 / וכל ביתיה] וכל ביתי{ה} ר1 / גדפי] גדפוי י*  28 דשכינתא] שכינה נ38 / אני חותנך יתרו בא אליך[נ38 מ5 מ קר י*]] אני חתנך וגו' א2 א17 נ47 אני חותנך יתרו כו' ר1  28-29 ואשתך ושני בניה...כתיב[מ5 מ קר י*]] ואשתך ושני בניה א2 א17 ר1 ושני בניה נ47 ואשתך ושני בניה נ38  29 ולא כתיב] ולא י* / ושני בניך] שני בניך מ5 י*  29-30 (ס"א ויבא יתרו...ליתרו] בנין ליתרו א2 ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר בנין לית{רו} א17 ויבא יתרו חתן משה ושני בניו בנין דיתרו י* ויבא חתן משה ובניו בנין הוו ליה ליתרו ד"א  30-31 דכתיב ובני...עם משה] דכתי' ובני יתרו חתן משה נסעו מעיר התמרים ובנוי שבק במשה א2 א17 ר1 דכתי' ובני {יתרו} חותן משה עלו מעיר התמרים ובנוי שבק במש? נ47 דכתי' ובני יתרו חותן משה עלו מעיר התמרים ובנוי שבק במשה נ38 מ5 דכתיב ובני קני חתן משה עלו מעיר התמרים ובנוי שבק במשה מ קר י*  31 חתן משה[מ5 מ קר י*]] לית' א2 א17 ר1 נ38 חתן משה וגו' נ47 / רבים] לית' מ5  32 וגו'[מ י*]] ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה וגו' א2 א17 אל בית אלהי יעקב ויורנו מד{ר}כיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר יי' מירושלם ר1 ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר יי' מירשלם נ47 ויורנו מדרכיו ונלכה בארחוניו כי מציון תצא תורה ודבר יי' מירושלם נ38 אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה וגומ' מ5 קר / אוקמוה] אוקמוהו מ / בכמה אתר] בהאי {בכמא} אתר א2 בהאי אתר א17  33 עמין] לית' נ47 / גדפי דשכינתא] גדפי שכינתא א2 א17 גדפוי דשכינתא י* / כל[מ י*]] כל שאר א2 א17 ר1 נ47 נ38 מ5 קר  34 אית לון ירידה] ירידה אינון ירידה נ47 אינון ירידו מ5 קר / אית ביה] אית ליה א17 ר1 נ47 נ38  35 אל] לית' נ47 מ5 קר / אשר יאמר היום] לית' י*  36 קרי ליה] קרא ליה נ47 מ5 מ קר י* / לכל מאן[מ י*]] דכל מאן א2 א17 לכל ר1 נ47 נ38 מ5 קר / דבעי בעלמא] בני עלמא ד{ב}?? נ47 דבעי נ38  36-37 דא קדישא] קדישא דא מ5  37 לקבלא] לית' א17 נ47 / בעלמא] לית' נ38 / אל בית] אל בית אלהי יעקב נ38 / דקרא] דקארי נ38  38 כי אם] כי {אם} א2 / ד"א[מ י*]] לית' א2 א17 ר1 נ47 נ38 מ5 קר / הר ובית] הר דא ובית ר1 נ47 מ5 קר / אע"ג] דאע"ג נ47

דף ע ע"א

 1 סליקו[ר1 נ47 נ38 מ קר י*]] דסליקו א2 א17 סליק מ5 / כד אתאן] כד אתיין א2 א17 ר1 נ47 נ38  2 כאתתא...בדיורא] לית' נ47 / חד] חדא א2 א17 ר1 נ38 לית' נ47 / בחדווה[ר1 נ38 מ5 מ קר י*]] לית' א2 א17 נ47 / ורביעא עלייהו] לית' נ47 ורביעאי עלייהו קר  3 הכא ביתרו] הכא מ5 / וגו'[י*]] אל המדבר א2 א17 ר1 נ38 לית' נ47 מ5 מ קר  3-4 כיון דכתיב אל משה] לית' י*  4-5 למה דהוה אתי אל המדבר[נ47 נ38 מ5 מ קר י*]] למה כתי' אל המדבר דהוה כתיב אל המדבר א2 א17 למה כתי' אל המדבר דהוה אתי אל המדבר ר1  5 דדא איהו] דא איהו א2 א17 דהא איהו ר1 נ38  6 למשה] לית' מ5 / לגיירא לון] לגיירא למשה לון א17 / תחות גדפי שכינתא[ד"א]] לית' א2 א17 ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר י* / אל המדבר] אל המדבר אל המדבר ר1 נ38  7 הוו אתיין] אתיין הוו א17 / נפשייהו] הר האלהים נפשייהו נ47  8 דהר דכל מאן] דהא כל מאן א2 א17 מ5 מ קר י* דהר כל מאן ר1 נ47 נ38 / זכי ביה] זכי בה מ קר ד"א / גר אף] אף נ38  9 באתר דא] באתר דא ידיע נ47 / דשבק] דשביק י* / ואבהתוי] ואבהתיה ר1 לית' נ38  9-10 (ואתדבק בבריתו)] לית' א2 א17 ר1 נ47 מ5 קר ד"א ואתדבק בבריתו נ38 מ י*  10 גר (צדק)] גר א2 א17 ר1 נ38 מ5 ד"א לית' נ47 קר גר צדק מ י* / אקרי] איקרי גר נ47 / מדוריה[ר1 נ47 נ38 מ5 מ קר]] דיוריה א2 א17

1 בדרך אמת כתוב: 'אסתכלותי' זעיר הוה מסתכל ה"ג'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]