THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Noah 64b - 66b

ספר הזהר - פרשת נח

כה"י: אס (ס' אגן הסהר), א2, א16, ו5, ו6, ו16, ל2, ל27, מ7, פ4, פר6, ר1

דפוסים: מ - מנטובה , קר - קרמונה

ו - פירוש ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

י - פירוש "אור יקר" לרמ"ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר' אברהם גלאנטי (ס' אור החמה) / כ - ס' כתם פז לר' שמעון לביא

ל - ס' אור הלבנה לר' אברהם אזולאי / ממ - ס' מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקנטי (עריכת צ. רובין) / ר* (חילופים של רובין)

ז - ס' הזהר של מרגליות

Prepared and edited by Barry R. Mark

דף סד ע"ב (31) – דף סו ע"ב (14)

R1 and V5 skip from 64b,  31 (ר') to 65b,  4 (ת"ח) but in between them appear the following (see hashmatot, §11):

קמו ואזלו אמ' ההוא יודאי בודאי כתי' עשה לך לך גרמך לאסתמר בהדה ולאשתזבא בה (ו5)

א"ר יוסי זכאין אינון ישראל דאיתיהיב לון אוריתא קדישא ואינון משתדלי בה יממא וליליא ת"ח דהא משמע דאלולא אישתכח נח עם תיבותא באתחברותא חדא לא אשתזיב אסתים מן עינא בגו תיבותא קמו ואזלו אמ' ההוא יודאי בודאי כתי' עשה לך תיבת עצי גופר לך גרמך לאסתמרא בהדה ולאשתזבא בה כתי' ויעש נח (ר1)

R1 is illegible when it resumes at 65b, 4.

31 ר'...א"ל] לית' ו6 / א"ל] א"ר אלעזר פ4  32-33 או לא] לית' ו6 פ4 מ קר י*  34 דסלקין] דסלקא י*  35 על גבי] אל י*  36 לאתודאה עלה] לאתודאה עלייהו ו6 לאתודאה עליה פ4 קר י*  37 דקרבנא] לית' י*  38 וגו'] לית' ו6 פ4 קר י* / הכא] מהכא פ4  39 מטולא] מטולה ו6  41 ושירתא דליואי] וישראלי וליואי ו6 י* ולואי וישראל פ4 מ קר  42 ומסתפקין (ס"א ומתפנקין) (ס"א ומתפשטין)] ומסתפק ו6 מ ומתפסקי פ4 ומתפנקי (ס"א ומסתפקי) (ס"א ומתפסקי) קר ומסתפקי י*

דף סה ע"א

2 בדא] ודא ו6  3 ידאי] ידי ו6 ידא מ קר י* / לעילא] לית' קר  4 לעילא לעילא] לעילא ועילא ו6 י*  5 כלל] לית' ו6 י* / מאי דאפיק] מייא דנפיק ו6 מאן דאפיק פ4 מ קר / ולא] דלא ו6 פ4 מ קר  6 מאי] מה ו6 מאן פ4 מ קר / רעו דמחשבה] במחשבה ו6 רעו במחשבה מ / אבתריה] אבתרה י*  8 ההוא] דההוא קר (ס"א) / (ס"א ההוא) איהו [ו6 פ4 מ קר י*]] / עלאה] לית' ו6 פ4 י*  9 נהיר בנהירו (ס"א בסתימו) סתים] נהיר בנהירו סתים ו6 פ4 י* נהיר בסתימו סתים מ נהירו בנהירו סתם קר נהיר בסתימו סתים קר (ס"א)  9-10 בטש...דנהיר] לית' ו6  10 דקיימא] דקיומא קר  11 (נ"א האי) דא [ו6 פ4 מ י*]]  12 והיכלין] להכלין ו6 פ4 קר י* / לאו] דלאו קר י*  13 אית [מ י*] (איהו) [קר]] איהי ו6 פ4 / מאן] מה פ4  15 אתיידעו ואלין] ידעי אילין ו6  16 עלאה [ו6 מ] (נ"א עילאין) [פ4]] עלא' קר עילאי י*  17-18 (דלתתא ד"א ולתתא)] ותתא ו6 דלתתא ולתתא פ4 ולתתא קר (ס"א) י* דלתתא מ קר י* (נ"א)  19 (כדין ד"א כד)] כד ו6 פ4 קר י* כדין מ  19-20 אתיידע...דנהיר] ידע ממה נהיר ו6 י* ידע ממאן דנהיר פ4 ידיע ממאן דנהיר מ ידיע ממאן נהיר קר  20 למאן] מאן ו6 פ4 מ קר י*  21 דאתכלילו] דאתכליל ו6  22 בסליקו] בנהירו י* (נ"א בסליקו) / אתעטר] אתעטף י* / דאתנהיר] דנהיר ו6 פ4 מ קר י*  23 (דלא...כלל) [מ]] דלא ידע איהי ביה כלל ו6 פ4 י* [ידע: ידיע קר / ביה: בה פ4 קר י*] / אין סוף ומיניה] אין דמיניה ו6 פ4 קר י* אין ומניה מ / וקיימא] לית' פ4  24 כלא] לית' ו6 מ קר י*  26 בחדוותא] דחדותא ו6 קר ובחדוותא י* / קיימא] לית' ו6 פ4 מ קר י*  27 מתחדשא] אתחדשא ו6 פ4 קר י*  28 קרבנין] קורבנא י* / וישתמש] ולאשתמיש י*  29 דיתאחדון [מ]] דיתחדון ו6 פ4 קר  30 בחולקא] חולקא ו6 י* / ביה שעיר] ביה י*  31 אשתמש] משתמש י*  35 לאתרא] לאתרה ו6 לאתריה פ4 קר  36-37 דלאו...דביה [מ]] לאו בגין דאית ביה מומא ו6 לאו בגין דביה מומא פ4  38 וגו'] לית' ו6 יהיה לכם פ4 / כפרה...בעלמא] כפרה אינון דעלמא בקרבנא ו6 כפרה וקורבנא אינון דעלמא פ4 כפרה אינון דעלמא וקרבנא אינון לעלמא מ כפרה אינון וקרבנא דעלמא קר

דף סה ע"ב

1-3 (ועל....חד) [פ41 מ קר]] ועל דא עשו לך תיבת עצי גופר בגין לאשתזבא בה ולא יכיל לשלטאה עלך ו6 י*  4 וגו'] לית' ו5 והמבול היה מים על הארץ ו6 / אתא] לית' ו5  8 והוה צדיק שלים וכדין] והוה צדיק שלים ובגין ו5 וכדין ו6 פ4 ובכן מ קר / כגוונא] בגוונא ו5  9 כבן] כדין ו6  9-10 נח...שנה] לית' ו5  10 (ד"א ל"ג לקביל...דעלמא)] לית' ו5 ו6 פ4 לקבל שית סטרין דעלמא מ קר  11 מים] מים ואני הנני ו6 / מ"ט...ואני] כיון דאמ' אני אמאי כתי' הנני ו5 / ואני] ואני אמאי הנני ו6 ואני אמאי כתיב הנני קר / אנכי [ו5 פ4 מ קר] (נ"א הנני) [ו6]]  12 אתעביד] דאתעביד ו6 / ודאי] ודא ו6 קר  12-13 ת"ח...דלעילא] לית' פ4  13 ממה] מה ו6 / באת] ברית פ4  14 למה] לכלא ו6 כחדא פ4 קר / דעבידנא נוקמין] דאעביד נוקמא קר  16 הנני] לית' ו5 ו6 מ  17-18 מחבלא...אזיל] מחבלא אזיל ו5 ו6 פ4 קר מחבלא לחבלא בהון מחבלא אזיל מ  18 הכי תנינן] לית' קר  19 קרא] לית' ו6 פ4 מ קר  19-20 ובגין...לצדיקיא] לית' ו5  20-26 באני....לן] באני ו5  22 ודא] דדא פ4  24 (נ"א דל"ג ואוריך לון) [מ קר]] לית' ו5 ו6 פ4  25 (ס"א בר' יוסי מחוזא)] לית' ו6 פ4 מ קר  26 (נ"א האי דאמרי לכון)] לית' ו5 ו6 פ4 מ קר / יה] לית' קר  27 חדל] חלד ו5 ו6 פ4  28 אלא] ולא ו6 פ4 / אלא...דעלמא] ולא מסתכלי במלוי דההוא שלמא קר (ס"א) / דעלמא] דההוא עלמא ו5 ו6  29 דחכמתא] חכמתא ו5 ו6 פ4 קר  33-36 ואילין....וגו' (אלא יושבי חדל)] ולא אקרו יושבי חלד ולא אקרו יושבי חלד אלא יושבי חדל פ4 ואילין קארון יושבי חדל ולא כתיב יושבי חלד אלא יושבי חדל מ ואליןאינון יושבי חדל ולא כתיב יושבי חלד אלא יושבי חדל קר  34 חדל] חלד ו5 פ4 חלד חדל ו6  34-40 ולא....דעדן] לית' ו5  34-36 בגין....לון] דאמעלינון (?) ו6  38 (נ"א עם) על [ו6 פ4 מ קר]]  41 וכי] לית' פ4 / למחמי יה] למחמיה פ4 קר

דף סו ע"א

1 עלאה] ה' עלאה קר (ס"א)  2 כמה] הכי ו6  3 לבושא דזהרא] זהרא פ4 / ביה] בה ו5 לית' פ4  6 ותרגום [מ קר]] לית' ו5 ו6 פ4  8 ויבא...וגו'] לית' ו5 ויבא משה וגו' קר / וגו'] ויעל אל ההר ו6 לית' פ4  9-13 כגוונא....אוליד] לית' ו5 וקיימי לאסתכלא בנהורא דנהיר בההוא ארץ החיים מ  10-11 עלמא בלבושא....דא] עלמא פ4 עלמא בלבושא כגוונא דהאי עלמא קר  11-13 וזהו...אוליד] לית' ו6 פ4 מ קר  13 לא] ולא ו5 ו6 פ4 קר / דא] דא חזקיהו ו5  14-15 בגין...אוליד] בגין דלא הוה אוליד ו5 ו6 פ4 מ קר  15 מניה] מינה ו5  16 מכל מה דאמרן] בתירובין סגיאין ו5  16-17 (כ"ש....נשא) [מ]] כל שכן שאר בני נשא ו5 כל שכן וכל שכן שאר בני נשא ו6 פ4 קר [וכל: לכל ו6]  17 צדיקא] לית' ו5 / כך] לית' ו5 ו6 פ4 מ קר  18-19 איהו [קר] (אינון) [ו5 ו6 פ4 מ]]  19 דרבנן] לית' ו5 ו6 פ4 מ קר / דאתלבישו] דמתלבשאן ו5 דאתלבישו בו ו6 דאתלבישו בה פ4  20-21 דגניז...לו] לית' ו5  20 טבין ועידונין] טב ו6 פ4 קר טבין מ  23 את יי'] לית' י* / ויקדש בם] לית' ו5 ר1  23-24 מ"ש...אחרנין] לית' ו5 מאי שנא הכא דקאמר מי מריבה י*  24 אלא הני] וכי הני הוו י* / דיהבו] היה בו ו6  25 דדינא] לדינא פ4  27 אשר...יי'] לית' ו5  29 אלא] אמ' ליה ו6 פ4 ר1 קר י*  29-30 מאן...סיהרא] כביכול מאן דלא אצטריך הוי סיהרא ו5 מאן דלא אצטריך האי סיהרא ר1  30 המבול] המבול מים ו5  32 על חוביהון] לית' י* / בעוד] בגין פ4 / בהאי עלמא [מ]] בעלמ' ו5 ו6 פ4 ר1  33 דכד] כד י* / אתיב] תב ו5 ר1 תאיב ו6  34 ולא...לגיהנם] ולא בעא לאתובי לבתר יפול בגיהנם ו5 {ולא לאתבא קמי קב"ה על חבוי לבתר} ינפול לגיהנם ו6 ולא בעאן לאתבא קמיה קב"ה לבתר ינפול בגיהנם פ4 ולא בעא לאתבא קמיה קב"ה על חוביהון לבתר ינפול בגיהנם ר1 ולא בעו לאתבא קמי קב"ה על חובוי לבתר ינפול לגיהנם מ ולא בעו לאתבא קמיה דקב"ה על חוביהון לבתר ינפלון לגיהנם קר ולא באעו לאתבא קמי קב"ה על חובוי לבתר ינפלון לגיהנם י*  35 ליה] להון קר / מתמן] לית' ו6 / דרא] דדרא ו5  36 חובייהו] לביהו ו5  37 רחמן [י*]] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר  37-38 ואי...לא [י* לא: לא דאין ליה קב"ה י*]] לית' ו6 פ4 מ קר חפי עלוי ומחיל ליה ושביק ליה אי תב לגביה (?) ולא עביד ?? אלא ?? ואי לא ר1  39 מארעא] בארעא קר / באתגלייא...נפקי [י*]] אתמחון היך אתמחון דנפקו ו5 אתמחון היך אתמחון דהוו נפקי ו6 היך אתמחון אלא דהוו נפקי פ4 אתמחון היך אתמחון אלא דהוו נפקי ר1 קר והיך אתמחון אלא דהוו נפקי מ  40 הכי נמי] וכן ו5 / בשרא] בשרא אתמחי י*  40-41 אשתארו אלא בגרמייהו] אשתאר אלא גרמין ו5 משתארן אלא אינון גרמי ר1 משתארן אלא בגרמייהו קר משתארן בר בגרמייהו י*  41-43 וכל....חיים] לית' ו5  42-43 ר'...בדינא] לית' ו6 פ4 מ קר

דף סו ע"ב

1 אתך] אתך ובאת אל התיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך י* / לעילא] דלעילא ו5  1-2 מהכא...אלעזר] לית' ו6 פ4 מ קר  2 לתתא] דלתתא ו5 / דכתיב] דבריתי י* / מכאן...דכד] כד ו5 ר1  3 אתקיים] מתקיים ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י*  3-4 כד אתערותא] באתערותא ו6 פ4 מ קר י*  4 נוקבי] נוקביה ו5 ו6 פ4 ר1 קר י*  5 בעלמא] בהאי עלמא ו5 ו6 י* / דילה] דיליה פ4  6 לגבה] לגביה קר י* / לנוקביה] לנוקבא ו6  7 את בריתי אתך] לית' ו5 ר1 את בריתי קר / אתער] יתער ו5 ר1 / תיאובתא] חביבו ו5 ר1 חיבותא קר / בגינך] בג"כ קר / כגוונא] בגוונא ו5  9 צדיק (ברית) [ו5 ו6 ר1 מ קר י*]]  10 לתיבה] בתיבה ו5 ר1 / ובגיני...אתמר] לית' ו5  11 ישבקון] שובקין ו5  12 דא] קיימא ו6 י* לית' ר1  13 (וכל דיליה) [מ]] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 קר י* / ליה] לברית ו6 / אעבר לון] אתעברו ו5

1 On P4, a passage from 1:63a is inserted between עלך and ר' (65a, 2).

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]