THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Noah 66b - 73b

דף סו ע"ב

17 וחמא] חמא א16 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 י* / בני] לית' א16 ל2 פ4 י* / האי ברית קיימא] קיימא קדישא א2 ו5 מ7 ר1  18 ואעברו] ואתעבר ו6 ואתעברו ל2 ל27 פ4 פר6 / מנייהו] לית׳ ו6 ל2 ל 27מ קר י*  21-18 ואעברו...מעלמא] דהוה מעלמא א16  19 מלה לדוכתיה [ו5 מ]] מלה א2 ל  2 ל27 פ4 פר6 ר1 קר י* לדוכתיה ו6 / אתסי...דכתיב] אתסי כולא מאי א2 מה כתיב ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר אתסי כולא לדוכתיה מה כתיב י*  20 דא] חסר מ7 ר1 / קיימא] קיימא קדישא א2 / (דאתא...קיימא) [ו51 ו6 ל2 פר6 מ קר]] לית׳ א2 ל27 מ7 ר1 דאתא לתקנא י*  24-36 והיינו....וגו׳] ובגין כך וירפא וגו׳ וכי רפואי איה׳ הכי ודאי דהא מקיים לההוא אתר דמהימנותא תלייא ביה ו5  32 את בריתי] את בריתי שלום ל2 פ4 פר6 מ קר ודאי אתן לו להאי בריתי י* ל [בריתי: ברית ל]  34-32 ומה...(לאתחברא כל חד בדוכתיה)...(שלום)..בהדיה [א2 ו6 ל2 מ7 פר6 ר1 מ קר י* ל ומה...שלום: חסר י* ל / (לאתחברא...בדוכתיה): חסר א2 ל / באתריה: לאתריה ל2 ל27 פר6 מ קר י* / (שלום): חסר ל27 ר1 / בהדיה: כחדא ל2 קר(ס״א)]] ומה שלו׳ דאיהו אתריה לאתחברא בהדיה א16 פ4 בהדיה: כחדא פ4]  34 דאיהו באתריה] לית׳ ר1 / דאתפרש] דפרש ו6  35 בגיניה] בג״כ קר  39-38 דהוו מקפחי] דמקפחי א16 ו6 ל2 ל27 פר6 מ קר י*  39 (וחמס...כך) [ו6 ל27 מ7 ר1]2] לית׳ א2 י*

דף סז ע״א

1 מפניהם]3 לית׳ א2 פ4 / משחיתם] משחיתם את הארץ א2 ל  3-1 מכל... ולבריות [י*]4] לית׳ א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר  3 בישין לשמים ולבריות] רע לשמים ורע לבריות א  2 י* ל*  7 וכל ביתך] וכל ביתך אל התיבה ו5 פר6 וכו׳ פ4 / ר׳ שמעון... אלהים] ר׳ שמעון אמ' בכלהו אלהים ו  5 ר' שמעון כלהו אלהים פ4 ר׳ שמעון אמ׳ מאי דבכלהו אמ' אלהים פר6  9-8 איהו דאוליפנא] אוליפנא פ4  9 אתתא] לית׳ פ4 / בהדה] בהדיה פ4  10 אוף...נח] הכא נמי אוף הכי נח פ4 הכא אוף הכי נמי נח נח פר6 / ולאו...יאות] ולא יכיל ו5 ולאו הוה יאות פ4 ולאו הוה ליה יאות פר6  11 (בהדה) [פ4 פר6]] לית׳ ו5 112-1 דכתיב...התיבה] לית׳ ו5  13 בעלה] בעלה דאיתת׳ ו5  14 כי] ויבא נח כי פר6 / לפני בדור הזה] וכו׳ פ4  15 בביתיה] לית׳ ו5 / אי איהו] אי הוה פ  4 דאיהו פר6 / ביה...חייבא] לית׳ ו5 פ4 פר6  16 אי קיים] דקאים ו5  17 לפני בדור הזה] וכו׳ ו5 לפני וכו׳ פ4  19-18 לא...לביתא] עד דיהיב לון רשו פ4  20 דאורחוי...וגו׳)] דאורחי ארעא: ו5 דארחא:בא אתה וכל ביתך פ4 פר6 [ביתך: ביתך אל התיבה פר6]  21 לדוד מזמור] לית׳ ו5 פ4 522ולבתר] ולבסוף פ4 פר6 / קדשא] דקודשא פ4  23 קדישא ולבתר] דקודשא ולבסוף פ4  25 כי...יי׳] וימלא כבוד יי׳ מלא פר6 25־26 וכתיב...אלא] לית׳ ו5  26 דאצמליא מכלא] לית׳ ו5  27 מכל טובא דלעילא] לית׳ ו5 חמה דלעילא פ4 פר6 / דא] לית׳ ו5 פר6  29 ארעאן] ארעא ו5 פ4 פר6  40-29 ד"א...אבד]{ו5}6  31-30 דצדיקייא...עליה] דצדיקייא דכולהו מליין בה ואתמליין מינייהו מחילא דעמודא חד על מה דקיימ׳ ו5 עליה דצדיקייא דכולהון מליין ביה ואתמליין מינייהו נשמתהון דעמודא חד דקיימא עליה פ4 עליה דצדיקייא דכולהו מליין ביה ואתמליין מינייהו מחילא דעמודא חד עלמא קיימא פר6  33 וכתיב כי הוא] לית׳ {ו5}  35 (ארעא)] לית' פ4 פר6 / ומליין לה היא איתמליא] ומתמליין ביה ואיתמליא פ4 פר6 / היך] הא כדין פר6  38 קדישא] לית׳ פ4 פר6 / משקיו] משקוי{ו5} משקין פ4 פר6  41-40 (עציב) (נ״א אסתכל) אשתדל] עציב פ4 פר6  41 (דקאים) דאגים עלה] דקאים עליה פ4 פר6  42 (דריה) גרמיה] גרמיה פ4 פר6

דף סז ע״ב

(ודאי...אלא) (ס״א ודא די ליה)] לית׳ ו5 ודא דיליה פר6 / ואפילו בדרא דמשה] לית׳ ו5 3 הוה] לית׳ ו5 פ4 פר6  4 אולי ימצאון] אם אמצא ו5 פ4 פר6  5-4 ולא...אלא] לית׳ ו5  5 אלא] לית׳ פ4 פר6  7 דחיבייא] דדרא ו5  8 הא אתמר דקב״ה] קב״ה ו5  11 דתיבותא] לית׳ ו5 פ4 פר6  12 לשלטאה ולקטרגא] לקטרגא פר6  14-12 ועל...כתיב] לית׳ ו5  13 קדישין] לית׳ ו6 פ4 פר6  15-14 15-14 בא...ביתך] בא אל התיבה ו5 7 פר6 וכו׳ וכתיב בא אל התיבה פ4 וימחו...ר׳ יצחק] {וימחו מן הארץ כתיב.} בא אל התיבה ר׳ יצחק א2 וימחו מן הארץ. בא אתה וכל ביתך. ר׳ יצחק א16 בא אל התיבה ר׳ יצחק ו5 וימחו מן הארץ. בא אתה וכל ביתך ר׳ יצחק ו6 וימחו מן הארץ כתי׳. וכתי׳ בא אל התיבה. ר׳ יצחק ל2 וימחו מן הארץ כתי׳ בא אל התיבה. ר׳ יצחק ל27 בא אל התיבה אתה ובניך ר׳ יצחק מ7 וימחו מן הארץ כתי׳ וכו׳. וכתי׳ בא אל התיבה: ר׳ יצחק פ4 וימחו מן הארץ כתי׳. בא אל התיבה. ר׳ יצחק פר6 וימחו מן הארץ כתיב. בא אתה וכל ביתך. ר׳ יצחק מ וימחו מן הארץ כתיב. בא אל התיבה. ר׳ יצחק קר8 וימחו מן הארץ כתיב ?  15 רבי] בא אל התיבה ר׳ ו5 קר כ בא אתה וכל ביתך ר׳ ו6 י* בוא אל התיבה אתה ובניך ר׳ ר1  16-15 בוקע...עולם] וגו׳ פ4 בוקע מים וכו׳ קר לית׳ י*  18-16 (נ"א זרוע תפארתו) דא...עולם] מוליך לימין משה דא זכות׳ דאברהם בוקע מים איהו וכל דא למה לעשות לו שם עולם לאתקנא ליה ההוא שם עולם ו5 מוליכם בתהומות כסוס במדבר לא יכשלו ו6 [במדבר לא יכשלו: וגו׳ קר] לית׳ פ4 מוליך לימין משה דא זכותא דאברהם דאיהו ימינא דמשה זרוע תפארתו ממש ובגין כך בוקע מים מפניהם דהא זכותא דאברהם בוקע מים איהו וכל דא למה לעשות לו שם עולם ר1 תפארתו דא זכותא דאברהם דאיהו ימינא ממשה זרוע תפארתו דמשה ובגין כך בוקע מים מפניהם דהא זכותא דאברהם בוקע מים איהו וכל דא למה לעשות לו שם עולם מ דא זכותא דאברהם דאיהו ימינא ממשה זרוע תפארתו דמשה בוקע מים מפניהם דהא זכותא דאברהם בוקע מים מפניהם איהו וכל דא למה לעשות לו שם עולם י* מוליכם בתהומות כ  18 בני] נביאי בני י*  19 למשה...גדול וגו' [פ4 מ למשה: חסר פ4]] ועת׳ הניח׳ לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו ו5 ועתה הניחה לי ואעשה אותך לגוי גדול ו6 י* ועת' הניח׳ לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול ר1 ועתה הניחה לי וגו׳ ואעשה אותך לגוי גדול ועצום קר 20מיד] לית׳ פ4 / וכי...אינון] וכי דיימרון השתא כל ו5 וכי אשבוק דילהו דישראל בדילי בגיני השתא יימרון כל אינון ו6 מ [בדילי: חסר מ] וכי אשבוק דילהו דישראל בגיני השתא ימרון כל פ4 קר י* השתא יימרון כל ר1  22-21 דישזיב ליה] דשזיב ליה ו5 דישתזיב ו6  24-22 (כמה דאתמר) דכתיב...דישתזיב [מ]] לית׳ ו5 כמה דאתמר דכתיב ואני הנני מביא את המבול מים וגו׳ ומחיתי את כל היקום ואני הנני מקים בריתי אתך וגו׳ ובאת אל התיבה כיון דאמ׳ ליה דישתזיב ו6 פ4 קר דכתיב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ גו׳ ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי וגו' והקימותי את בריתי אתך כיון דאמ׳ ליה קב״ה דישתזיב ר1 כמה דאתמר דכתיב ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ וכתיב ומחיתי את כל היקום וכתיב ואני אקים את בריתי אתך ובאת אל התיבה כיון דאמר ליה דישתזיב י*  25 ואתאבידו] ואתאביד ו6 פ4 ר1 קר דאתאביד י*  26 אשר...נח] לית׳ פ4 אשר נשבעתי וגו׳ קר וגו׳ י* / אמר] עוד אמר ר1  27 גדול] גדול ועצום ו5 פ4 קר / טב לי] טב ר1 / ישתצון] אשתצן י*  28 את...אלהיו] וגו׳ ו5 / עלייהו ואתער] אתער ו6  29 דבעא] דבעי מ קר י*  30 כו״ם] ע״ז ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י*  31 וישתחוו...וגו׳] וישתחוו לו ויזבחו לו ו5 קר ישתחוו לו ו6 י* לית׳ פ4  32 למעבד] דיעביד ו5 ר1 / (דאיהו) [ו6 מ קר י*]] לית' ו5 פ4 ר1 / יזעיר ליה קמיה] זעיר י*  33 קמיה אחרא] קמי י* / (ד״א ל״ג חייבא) [מ קר י*]] לית' ו5 ו6 פ  4 ר1  35 ואם...כתבת [ו6 מ קר י* מספרך אשר כתבת מספרך ו6 י* וגו׳ קר]] לית׳ ו5 ר1 וכו׳ פ4  36-35 על הרעה וגו׳] לית׳ ו5 על הרעה ו6 פ4 י*  38 דכתיב ויזכור (ימי...עמו) וגו׳] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 קר דכתיב מ דכתיב ויזכור ימי עולם משה עמו י* / וגו׳] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 י* / דכתיב] דכתיב ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו וכתי׳ ו5 ר1 [התיצבו וראו: וגו׳ ר1]  39 איהו] איה ו6 41-40 ימא...ימא) ימא ו5 ו6 ר1 / (על שמיה) המעלם מים] על שמיה פ4 מ קר י*  41 אסיק] סליק פ4 קר דאסיק י* / דא איהו משה דאשרי] דא איהו משה דשוי דאיהו רוח הקדש ואשרי ו5 דא משה דאיהו אשרי ו6 פ4 קר י* [אשרי: שרי פ4] דא משה דאיהו שוי רוח קודשא ואשרי ר1

דף סח ע״א

1 דישראל] לית׳ ו6  2 דנגידו] וגלידו ו5 ר1 בגלידו ו6 דגלידו פ4 מ קר י* / (וכלא...משה) (נ״א וע״ד...עמו) בגין דאמסר] וכל דא בגין דמסר ו5 וכלא אתמר על משה בגין דאמסר ו6 פ4 מ קר [דאמסר: דמסר ו6 קר] ועל דא בגין דמסר ר1 י* 3 ישראל] ישראל הוא איקרי משה עמו י*  4 (בגין) [ו6 פ4 מ קר י*]] לית׳ ו5 ר1 / על] לית׳ ו6 פ4 ר1 מ קר  5-4 לא...אבהן] הוה ליה על מאן דתלו גרמיה מאבהן ו5 ר1 / קדמאי] קדמאי דכתי׳ זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך ר1  5 במאן... כמשה] במה דתלי זכות׳ כלל ו59 ר1  7 עלייהו] לית' ו6 פ4 מ קר ולא בעא ר1 עלייהו דאנשי דריה ולא בעי י* / דאקריב] לא אקריב עד י* / דיקריב ליה] ליקריב ליה ו6 דיקריב פ4 דאלו הוה אקריב ליה י* / דלמא ישכך] וישכך ו6 פ4 ר1 קר שכך מ אולי הוה משכך י*  8 מאי...דהא] לית' ו6 פ4 ר1 קר  9 קמי קב״ה] קמיה ו6 פ4 מ קר קמיה והוו מרדין ביה י* 10 יערע ביה מותא] איערע ביה מותא ו6 פ4 ימות ר1 יערב ביה מותא י* / עובדיהון] עובדון י* / בישא] לית׳ ו6 פ4 ר1 קר י* 11 כל יומא] לית' ר1 י* / ר׳...אמר] ר׳ אלעזר אמ' ו6 ר1 קר י* ר׳ אלעזר פתח ואמר פ4 מ  13 ותנינן] ליתן' ו6 פ4 / ונח] והכא ו6 פ4 ר1 והכא נח קר / שזיב] ישזיב ר1 14 דיפקון מיניה] דיפיק קב״ה מיניה ו6 דיפיק מיניה פ4 דיפיק מיניה קב״ה ר1 קר י* / בעלמא) לעלמא) ו6 ר1 לעלמא ויפקון מיניה פ4 י* בעלמא ויפקון מיניה קר / דהוה] דההוא י* 16 וגו'] ולא שב מרשעו הוא רשע בעונו ימות י* / וכתיב] וכתי׳ בתריה ר1 י* 17 לחייבא] לחייביא קר 1 קביל] קבילו ו6 18-17 וההוא חייבא אתפס] ואינון אתפסו ו6 18 יזהר...הא] לית׳ ו6 פ4 ר1 י* יזהר ליה מ חייב למזהר ליה בכל יומא ויומא עד דימחי ליה וכיון דימחי ליה אשתזיב בנפשי׳ וחייב אתפס בחובי׳ קר / הא] דא ו6 והא פ 4קר  20 עמהון דחייביא] ועמהון חייביא פ4 עמהון דחיבייא כמא דאתמר מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ י*  21 מה] במה קר י* כ  22 ארחייהו] ארחייהו על ארעא ר1  23 בריין] בריין לחבלא ארחייהו כ / ובעון] לית׳ פ4 ובעו י* / (לאשכחא) [ו6 מ] לאכחשא [ר1 קר י* כ]] לאכחשאה פ4  24 לחבלא אורחייהו] לאכחשא אורחא דיליה ר1  25 (לאשכחא) לאכחשא [ו6 ר1 מ קר י* כ]] לאכחשאה פ4 / דלכון] דילהון ו6 פ4  26-25 אשר...האדמה] אשר עשיתי ו 6ר1 י* וכו׳ פ 4קר  26 עלמא] עלמין פ4  27-26 מיין...אתמר] לית׳ י*  27 בריין] לית׳ י* / בעלמא] לית׳ קר י*  28 ונשי בניו אתו] וכו׳ פ4 לית׳ ר1 אל התיבה מפני מי המבול י* / פתח ואמר [מ]] פתח ו6 פ4 ר1 קר י* כ 29־30 לבא סתימין עיינין [מ קר י* כ סתימין: וסתימין קר י* כ]] לית' ו6 פ4 ר1  30 דמאריהון] דמריהון קב״ה ו6 ר1 י*  32 לאן יתטמרון מקמיה [מ]] אן יטמרון קמיה ו6 ר1 קר אן יתנטרון מקמיה פ4 איך יתטמרון מניה י*  33 למלכא] מתל למלכא פ4 / פציריו [ל2 פ4 פר6 מ קר]] פסירין א2 ל27 מ7 י* פסיעין ו6  34 אסחר(אצער) [פר6 מ קר] עסער א2 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 י* אצעד (גי׳ אסחר) כ / מלכא בגייסוי [מ י*]] בגוייהו ו6 בגייסוי ל2 פ4 פר6 ר1 קר כ  35 פסירין [ר1 מ י*]] פצירין ל2 פ4 קר / לון] לון וידענא כולהו א  2 מ7 ר1 / לאתטמרא] לטמראה ו6 לאסתמרא פ4 פר6  36 פסירין] פצירין ל2 פ4 קר  37-36 ועבדית חשוכא ונהורא] אמר מלכא ואנא עבדית לון ועבדית נהורא וחשוכא י*  37 היך יכלין] יכלין ו6 פ4 י* בען ר1 / בר נש] לית׳ י*  38 ואמשיך [מ י*]] ואחשיך ו6 פ4 ר1 קר כ / לאתכסיא] ואתכסיא קר באתכסיא י* / עביד] בעי ועביד קר / וכד] וכד בעי פ4 כ / אדכי] אתדכי פ4 מדכי ר1 ואתדכי בפרהסיא כ  39 לאסתרא] לאסתתרא פ4

דף סח ע״ב

1 כד שריא דשריא ו6 פ4 מ קר י* כד שריא דינא ר1  2 דיתחזון] דאיתחזון ו6 ר1 י*  3 דעלמא] עלמא ו6 פ4 ר1 מ קר י*  4 יתזק (קמיה)] אתזק קמיה ו6 פ4 יתזק קמיה ר1 מ קר לאיתזק קמיה י*  5 באתגליא] דלא אתזק באתגליא י*  6-5 ומשום....(ועל דא) מה] ומה מאיש רע עין בעי לאסתמרא מיניה ולא לאיתקרבא בהדיה דהא איתזק קמיה מקמיה דמלאך המות על אחת כמה וכמה מה א2 ועל דא ו6 ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר ואם מאיש רע עין בעי לאסתמרא מיניה בגין דלא יתזק קמיה דמלאך על אחת כמה וכמה מה מ7 ר1 [מאיש: מבר נש מ7] ומה מאיש רע עין בעי לאסתמרא דלא איתחזי קמיה, מקמיה מלאך המות על אחת כמה וכמה מה י*

ומה מאיש רע עין למטה בעי לאסתמר׳ וכו׳ מקמי מלאך המות עאכ״ו מה כ  7 ובכל] וכל ו6 / הוה אמשיך] משית ו6 הוה ממשיך מ משיך קר י*  8 בהו בישראל] בהו ביש׳ בעינא בישא קר י* בעינא בישא בישראל כ / בגין...מסתכל] לית׳ י* / דישצי בכל] דישתצי כל ו6 / דעיניה הוה מסתכל] דיסתכל פ4 דעיניה מסתכל קר  9 מה] ת״ח מה קר י* / עיניו] עיניו וירא את ישראל ו6 י* / ומאיך...בגין] לית׳ ו6  11 וחמא חמא ו6 פ  4 ר1 מ קר י* כ  12 עיניה] עינא ו6 פ4  14 עינא] עינא בישא י*  15 רוח] רוחא בישא י* / דלא יתחבל] דיחבליה ו6 דאתחבל פ4 ר1  16 כמה דאתמר] בגין י* / מעינא] מעינא בישא ר1 / (דהא) דמיין] דמיין ו6 פ4 ר1 קר כ דהא מיין מ דאינון י*  17 אמר רבי יוסי] ויבא נח א״ר יוסי ו5 א״ר אלעזר פ4 / דהוה אתי (ד״א ל״ג לגביה)] קאתי ו5 דהוה אתי ו6 דקאתי פ4 ר 1(דקא אתי) דהוה אתי לגבי מ קר דקא אתי לגביה י*  18 ואסתמר [מ]] ואסתתר ו5 ו6 פ4 ר1 קר י* / (שתא) [פ4 מ קר]] לית׳ ו5 ו6 י* / אמאי תריסר ירחין] לית׳ ו5 ר1 מאי תריסר ירחין ל2 פ4 אמאי תריסר י*  20-18 פליגי...תיבה [א210 מ7 ר1 י* לאשלמא צדיק: תריסר ירחין לאשלמא צדיק מ7 ר1 י*]] דכך איהו דינא דחייביא ו6 ל2 ל27 פ4 מ קר כ [איהו: חסר ו5]  22-20 ר׳ יהודה...אמר (ליה)] שתא ירחין אינון במייא ושתא ירחין אינון באשא והא הכא מייא הוו אמאי שתא ירחין אמ׳ ליה ר׳ יוסי בתרי דיני דגיהנם ו6 אמר ר1 י*  32-20 ר׳ יהודה....יקומון] ר׳ יהודה אומ' שית ירחי אינון במיא ושית באשא והכ׳ מייא הו׳ אמאי שית ירחי אלא לאש למ׳ צדיק דרגא תריסר ושאר דרגין דאתחזי לאפק׳ מן תיבה ו5  21 תריסר] שיתא קר 22־23 במיא דמיין...רתיחן [מ קר י* דמיין: אינון מיין קר י* / באשא דמיין: מיין י*]] במייא אינון מיין דהוו מלעילא באשא באינון מיין דהוו מתתא דנפק רתיחן ו6 ר1 [דנפק: והוו נפקין ר1] לית׳ פ4  24 באשא...ר״א] א״ר ר1  26-24 (ובג״כ...ואשא) [ו6 פ  4 מ קר י*]  25 הוו] שתא פ4 י* לית' ר1 / והא אוקמוה] ואוקמוה ו6 פ4 ר1 קר י*  26 מעלמא] מעלמא ועל דא בדינא דגיהנם אתדנו במייא ואשא ובגין כך תריסר ירחי הוו י*  27 ותיבותא...הוה] ואיהי ו6 ואיהו פ4 קר (ס"א ותיבותא) ותיבותא איהי י*  28 וישאו] וירבו המים וישאו י* / ארבעים יום] לית׳ ו6 ט׳ יום ומ׳ לילה י*  30 דהא לא] דלא ו6 ר1  31 בדינא] בדינא לא יקומון ו6 / וימחו] וימחו מן הארץ ו6 ר1 מ  33 ותרם מעל הארץ] לית׳ פ4  34 לון לחייביא] לאינון חייביא ר1  36 ושכינתא...השמים אלהים [א2]] לית׳ ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י*  37 לה] ליה ו5 י* / שרייא] שראת ו5 ר1  38 מנה] מניה ו5 ו6 פ4 קר / לית] לא אית ו5 ו6 קר כ לא אייתי פ4 ר1  39-38 (בדינא) כדין...יתמחון] וכדין אתמחון ו5 כדין עלוי וכדין יתמחון ו6 ר1 בדינא עלוי וכדין יתמחון פ4 בדינא עלוי וכד יתמחון מ קר כדין עלוי וכד יתמחון י* כ  39 מינה (דעלמא) שכינתא] מיניה ושכינתא ו5 ו6 פ4 ר1 [מיניה: מינה ו6] מניה דעלמא שכינתא מ קר י* שכינתא כ  40 ייסא] יוסי ו5 כ  41 לאתרה] באתריה ר1  42-41 דלא אשתארו בה] דאשתארא עם ו6 דאשתארו בה פ4 דלא ישתארו בה ר1  42 אלא (אבל) [ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י*]]

דף סט ע״א

1 מדורה] מדורהא ו5 קר כ מדוראה ו6 / נוכראה אחרא[מ]] אחר נוכראה ו5 ו6 פ4 ר1 קר י* כ  2 דחייבי] דסאיבו ו6  5-2 והא...כלא] לית׳ ו5  5-4 אתמחון מן כלא] לית׳ ר1  5 בההוא זמנא] בזימני ו5 6 לבר] לית׳ ר1 / יברא לון גופייהו [ו5 ו6 פ4 ר1 (אברא) מ קר י* כ] (נ״א יוקים לון בגופייהו)] 8 כחמירא בעיסה [ו6 מ י*] כעיסה בחמירא ו5 פ4 ר1 קר  9 בארעא] בארעא קדישא ו6 / הנה אני פותח] בפתחי ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י* כ  10 אדמת ישראל [ו6 מ]] אדמתכם ו5 פ4 ר1 קר י* כ  11 וגו'] לית׳ ו5 ר1 י* כ  17-16 אלה...עולם [ו6 מ י* כ]] לית׳ ו5 ר1 וגו' פ4 קר  17 ופלוגתא...חברייא] לית' ו6 קר מ כולא כמא דאוקמוה חברייא י*  18 אשר...האדמה] וגו׳ ו6 לית׳ פ4 / (את כל) לאכללא] את כל לאכללא א  2 מ לאכללא ו5 ל2 ל27 פר6 ג לאבלא (לאכלא?) ו6 לא כללא א16 פ4 לאכלא לא מ7 ר1 את לאכללא קר י*  19 ממנן] לית׳ ו6 / היקום] יקום ו5 פ4 י*  20 בבני עלמא [י*]] בעלמא ו5 ו6 פ4 ר1 קר / אעבר לאינון] אעבר לון לאינון ו6 ר1 קר י* אעבר לון פ4  21 לאינון דיתבי] דאינון דתבו ו5 אינון דיתבי פ4  22 ולבתר על] ועל ו5 ו6 ר1 קר י* ולבתר ועל פ4 מ / על האדמה) באדמה ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י* / אלא] א״ל ו5  24-23 אל קנא [מ ל*]] (לית) ו5 ו6 פ4 ר1 קר י* 24(הוא) [ו5 ו6 פ4 מ קר י*] לית׳ א2 מ7 ר1 ל* / יקום דעלייהו] דיקום עלייהו ו6 מ / (נ״א מעבר) [קת] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 מ י*  25 דיתבי] יתבן מ7 ר1 / אשר...האדמה] וכו׳ פ4  27-25 ובגיני...דלתתא] לית׳ ו5  26 עד...אלין] כל מ7 ר1 / וימחו מן הארץ] וגו׳ ו6  27 / אך למעוטי [מ]] למעוטי ו5 ו6 פ4 ר1 קר אך למיעוטא כמה דאמרו אכין ורקין למעוטין {א2}י* ל* [למיעוטא: למעוטי ל*] / אשתארו] אשתאר ו5 ו6 י*  28 ר׳ יוסי...אוקמוה] לית׳ ו5 / דאכיש [ו5 מ]] דאקיש א2 א16 ו6 ל2 ל27 מ7 פר  6 ר1 קר  29 ואת כל הבהמה...בתיבה] לית׳ ו6 וכו׳ פ4 קר ואת כל הבהמה י*  30 ונסתר] ונסתר פתאים וכו׳ ו6 ונסתר פתאים עברו ונענשו ר1  31 עאל] ייעול ו6 פ4 מ  32 דאזיל] דהוה אזיל ר1  33 לתיבה] לית׳ פ4 קר / בגוה] לית׳ ו6 בגוויה פ4 / ראה רעה ונסתר] לית׳ י* / ראה רעה דא] רעה דא פ4 מהו רעה זה ר1  34 אמר] פתח ר1 / ערום] לית׳ ו6  35 (ויסתר לא כתיב) [מ קר י*]] לית׳ ו6 ויסתר כתי' פ4 כתי׳ ר1 / בעלמא] על עלמא ר1 / חכים] חכם י*  36 ולא יקום לבר ולא יתחזי] ולא יתחזי לבר ר1 / קמי] קמיה פ4  38 עברין] עברו ר1 38־39 (דא) (נ״א דמאריהון) ונענשו] דא ואתענשו פ4 מ קר דא ונענשו ר1  39 ונסתר] לית׳ ו6  40-39 עברו ונענשו] לית׳ ו6  40 (ונענשו) [מ]] לית' ו6 פ4 ר1 קר י*

דף סט ע״ב

1 אר״ש...ת״ח] ויזכור אלהים את נח אמר ר׳ שמעון תא חזי ו5 ר1 אמר ר׳ שמעון ויזכור אלהים את נח תא חזי ו6 פ4 מ קר י*  2 אתעביד] יתעביד ו5 / (ביה) [מ]] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 קר י* / ואתאבידו [ל2 פ4 מ] ואתעברו א2 א16 ו5 ו6 מ7 פר6 ר1 קר י*  3-2 חייבי עלמא] חייביא ו6 י*  3 בעלמא] על עלמא ו5 ו6 פ4  4 דאתעבר] דאתעבד א16 ו6 ל2 פ4  5 כתיב הכא] הכא כתי׳ זכור ו6 י* כתי׳ זכורה ר1 / דנח] דכתי׳ פ4  6 כתיב ביה [מ]] כתיב ו5 ו6 ר1 לית׳ פ4 קר כתיב ביה ובגיני כך כתיב ביה ויכתב בספר זכרון לפניו י*  7 קפיץ] קציף י* (נ״א) / בגלגולי [ו5]] בגלגלוי ו6 פ4 ר1 מ קר י*  8 מסטרא דימינא] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר / זעפיה [א2 א16 ו6 ל2 פר6 מ קר י*] זעמיה ו5 פ4 / ולית] ולא הוי ו5 ר1  11 חד חוטא דשמאלא] חוטא חד ו5 ר1 חד חוטא ו6 פ4 מ קר י*  12 דכד (דכיון) [ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר]] 13 בה] ביה ו5 ר1 קר י* / אתערין גלגלוי] גלגלוי מתערבין א2 ו5 מ7 ר1 מתערבין גלגלוי א16 ו6 קר אתערבין גלגלוי פר6 פ4 מ מתערבין ביה גלגלוי י* / ושאגן] ושאגי ו5 ושאבן ו6 ר1 מ קר ושאבין פ4 ושאגין י* 14 ליה (לון)51] ו6 פ4 ר1 מ קר]] / לאחורא] לארחא פ4  15 ימא] יומא דימא ו5  16 הוא] אינון ו5 לית׳ פ4 / למחמי] למימחי פ4 / מכאן כל] מכל ו5  17 דלא יכיל (נ״א ולא...רשותא)] דלא יכיל ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י*  19 וכיון] וכדין ו6 / ואתעברו] ואתאבדו פ4 / חייבי עלמא] חייביא ר1 / כדין] לית׳ ו5 21/ דידכר שמיה לעילא (קמי דקב״ה לעלמא)] דאידכר שמיה לעילא א2 ו5 מ7 ר1 דידכר] דידכר שמיה בעלמא ו6 דאידכר שמיה בעלמא א16 (דידכר שמיה קמיה קב״ה בעלמא פ4 מ (קמי) דידכר שמיה קמיה דקב״ה בעלמא ל2 פר6 קר דאדכר שמיה י* / אדכר] ידכר ו6 פ4 קר  22 (כלהו) [ו6 פ4 מ קר י*]] לית' ו5 ר1 / מנלן] מנא ליה י*  23-22 יום טוב] יומא פ4  24 דכדין אקרי] דאקרי ו5 פ4 ר  1 / מלך. מלך] מלך בההוא זימנ' מלך ו5 ר1 מלך. המלך קר י*  25 מלך] ומלך ו5 פ4 המלך ו6 קרי* / לי] בי ר1 / וישגחון] וישבחון ו6  26 (כלא) לא] כלא לא א2 א16 ו5 ל  2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י* ולא ו6 / עליה] ביה ו5 ר1  27 עמי] עמי אני יושבת ר1 י*  28 אדכר] אתדכר ו6 אדכר שמיה י* / אתעבר] אתעבד פ4 אתעביד א2 מ7  32-31 ואיהו אתי] ואתי ו5  33 דהא תנינן כל] (דכל ו5 פ4  35 אזיל] דאזיל ו5 ר1 אזל ו6  36 מלי דאורייתא [מ]] באורייתא מלה ו5 ר 1(באורייתא) ו6 פ4 קר י* כ מלי באורייתא מ  37 הוה אוליף לי] שיולי (?) ו6 אוליף לי פ4 כ אוליף קר סוי לי קר (ס״א) שני לי י* / וארכינא [ר1 קר] ואוריכנא ו5 ו6 פ4 מי*  38 לי [ו6 פ4 מ קר י*]] מלה ו5 ליה ר1  40-39 ליי׳...נח [ו6 ר1 מ]] וגו׳ ויבן נח ו5 ליי׳ פ4 ליי׳ ויקח מכל הבהמה הטהורה וגו׳ ויבן נח קר  40 דא איהו] דא ההוא ו5 פ4 דא הוא ההוא ו6 ר1 / ביה אדם קדמאה] אדם הראשון ו5 ביה אדם הראשון ו6 ר1 קר י* עליה אדם הראשון פ4

דף ע ע״א

1 דלבא [ו5 פ4 ר1] (דרעותא) [ו6 מ קר] דלבא דרעותא י*  2 הרהר ואמר] אמר ו6  3 ישתאר] ישאר פ4 אשתאר ר1 י*  4 ההוא מזבח] ההוא ו5 ו6 פ4 בההוא ר1 / הוה. אי הכי [מ]] אי ההוא הוה ו5 ו6 ר1 י* הוה פ4  5 קיימא] קיימ׳ ו5 קיימו ו6  6 חדא] חסר חדא מ לית׳ י*  7 ליי׳....נוקבא] ליי׳ לעולם עולה סלק׳ דכר ו5 ליי׳ לעולם עולה סלק׳ דכר אי עולה סלקא דכר ולא סלקא נוקבא א16 ו6 פר6 מ קר י* כ [אי: ואי י* כ] ליי׳ לעולם עולה סלק׳ דכר ולא סלקא נוקבא א2 ל2 מ7 פ4 ר1  9-8 אע״ג דעולה אתקריב דכר. ולאתריה אתקריב. לא] אע״ג דאתקרב דכר נוקבא לא א2 מ7 ר1 אע״ג דעולה איקריב דכר ולאתריה אתקריב נוקבא ולא א16 אע״ג דאתקריב דכר ולאתריה אתקריב נוקבא לא ו5 כ אע״ג דעולה אקרי דכר ולאתריה איתקריב נוקבא ולא ו6 אע״ג דעולה אקרי בדכר ולאתריה אתקריב נוקבא לא ל2 פ4 אע״ג דעולה אקרי בדכר. ולאתריה אתקרב. נוקבא לא פר6 קר אע״ג דעולה אתקרי בדכר. ולאתריה אתקרי׳. נוקבא לא מ אע״ג דעולה אתקריב דכר ולאתריה אתקריב נוקבא. לא י*  9 בה] בה ועמה ו5  10 בגין] לית׳ ר1  11 נח] ונח ו5 ו6 ר1 / למקרב] לאתחברא ליה למקרב ו5 / באתר דדכורא עבד] דאתר דכורא עביד ו6  12 הוא] לית׳ ו6  13 (בה) [פ4 מ]] לית' ו5 ו6 ר1 קר י* כ / דהא [י*[ (כל) [ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר כ]  14-13 ודכורא מסטרא דימינא באתדבקותא [י*]] דאתדבק ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר כ  14 (עולה) [מ[] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 קר  15 בה] ביה ו5  16-15 כחדא...בדא] לית׳ ו6  16 (ד״א כתיב) [י*][ לית' ו5 פ4 ר1 מ קר כ / דא בדא] כחדא ר1  18 מחוברין [מ י*]] מחובר א2 ו5 מ7 פר6 ר1 קר מחבר א16 ו6 ל2 פ4  20 לבר] לית׳ ו5 / דלאו איהו] דאיהו ר1 / ואתאחדן] ואחדאן א16 ואתחדן ו5  21 דרגיש] רגיש ו5 ו6 פ4 ר1 קר / וסימניך] וסימן קר  22 באפך] באפיך וכליל על מזבחך ו6  23 דאהדר] דאתהדר מ7 ר1 קר כ / (אתרגיש) [א16 ו6 ל2 פ4 מ קר כ] אתכניש [א2 ו5 מ7 ר י*]  24 ואתעביד] ואעביד י*  25 ניחח] ניחח ליי׳ ו6 / אתכניש] אתרגיש ו6 / ועייל] וקא עייל מ7 ר1 26אחיד] חדא ו6 אתאחדת י* / רוגזא] רוגזיה א2 מ / אתאחיד [ו 5ו6ר  1 קר י* ל*] (אחיד) [פ4]] אתאחיד אחיד מ  27 הוא] הוה ו5 / ואתקרי נייחא] ואתקרי ניחוח מ7 / נייחא דרוחא] דרוחא פר6 קר דרוחא (ס״א דכלא) קר נייחא דכולא י*  28 יי'...הניחח] לית׳ ו5 מ7 ר1 יי׳ ו6 פ4 פר6 יי׳ את ריח הבניחח וגו׳ קר  29 ומה] ומאן א2 לית׳ ו5 פ4 ומא ו6  30 אהדרנא...בהדך [א2 א16 מ קר י* כ אהדרנא: אהדר א2 / ונתחבר: ואתחבר קר י* כ]] אהדר אורח׳ ונתחבר כחד ו5 מ7 ר1 אהדרנא אורחא ואתחבר בהדך ו6 פר6 (ותתחבר) אהדרנא אורחא ואתחב כחדא ל2 הא דרכא אחרא נתחבר כחדא פ4  31 אמר...קמן] לית׳ ו5 / דהא] דקא ו6 / קמן] קמך א  2 ל2 פ4 פר6 / אחיד] (אחידו א2 ו5 מ7 ר1  32 לן] לית׳ פ4  33 ההוא ינוקא [מ]] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 קר י* כ / פיהו] פיהו כי טובים דודיך מיין פ4  34 דיפוק (דנפקא) [ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י* כ ל*]] / (לנשקא) [מ קר]] לית' ו5 ו6 פ  4 ר1  36 באתדבקותא דנייחא] בנייחא ו5 ר1 / כי] לית׳ ו5 / מההוא...דמחדי] מההוא יין דחדי א2 א16 ו5 ל2 מ7 פ4 ר1 קר י* כ ל* [דחדי: דמחדי י* ל*] ומה הוא יין דחדי ו6 מה הוא יין. יין דמחדי פר6 מההוא יין. יין דמחדי מ  37 דמשכר [ל*] (דשכיר) [א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י*]] דרוי א2 ו5 דכוי מ7 ר1  38 דחמר דא טב נהיר [מ]] דחמר טב דאנהיר א2 ו5 מ7 ר1 דחמר טב דין נהיר ו6 ל2 פ4 פר6 קר י* דחמר טב דא נהיר ל*

דף ע ע״ב

1 חדי ליה] חדו ליה ו5 אחדי ליה מ7 ר1 חדי פר6 קר כ / ליה נייחא] רעותא ונייחא מ7 ר1  2-1 ונסכו...ההין [א16 ל2 מ7 פ4 מ]] ונסכו יין רביעית ההין ולא יתיר א2 ו5 ר1 ונסכו רביעית ההין יין ו6 ונסכו רביעית ההין פר6 קר י*  3 דעילא] לעילא א2 א16 ו5 ו6 מ7 פר6 קר / כד אתדעך [מ]] דכבה א2 א16 ו5 ל2 פ4 פר6 קר כ דכבא ו6 מ7 ר1 י* בחד אתדעך קר (ס״א) / נהורא] נורא א16 ו6  5 ומזמנא [מ]] ומן יומא א2 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 ר1 קר י* כ  6 ואמר רבי יוסי] א״ר ייסא א2 ל2 פ4 פר6 קר י* ל* א״ר יוסי ו5 ר1 מ  8-7 (נ״א וברכאן לא נפקי)] לעלמ׳ וברכאן לא נפקי א2 א16 ו5 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י* כ ל*  9 ולאשתכחא] ולמשכא א16 לאשתאראה ו6 / לעילא] ברכאן עיל׳ ו5 / ועלמא] ועלמין א2 מ7 ר1 קר י*  10 יתיב בקיומיה] קיימין בקיומייהו א2 יתבי בקיומייהו א16 ו5 ו6 מ7 ר1 קר י* יתיב בקיומייהו ל2 פ4 פר6

11 כל זמנא] ולזמנא י*  12 לתקפא] לסלק' ו5 לאתתקפא ר1 י* / רוגזא] רוגזיה ר1  13 פסק (קמיה)] פסק ו5 ו6 פ4 ר1 פסק קמיה מ פסקי י*  16 דאתלטיא] אתלטיא ו5  17 עלה] על ו6  19 ממסאבא] ממסאבו] מ קר  20 (והיא) והאי הוה] ודא הוה ו5 פ4 קר ודא הוא ו6 ר1 והיא הוה מ והוא הוה י*  23-22 אבל...קללה] לית׳ ו5 / בההוא יומא] מההוא ו6 ,מההוא יומא פ4 ר1 י*  23 וקיימא] וקיימת ו6 ר1 קר י* / בההיא גריעותא [פ4 מ בההיא: בההוא פ4]] בגרעונה ו5 בגרעונא ו6 ר1 קר י*  24 אשתכחו [מ]] אשתכח ו5 ו6 פ4 ר1 קר  25 עליה] עליה האי פסוקא ר1  26 ואמך] לית׳ ו  5 ו6  32-26 א״ר חזקיה....דבראשית] לית׳ ו5  27 כמה...דכתיכ] כמא דאתמר וכתי׳ ו6 כד״א פ4 כמא דאתמר דכתי׳ ר1 מ  29-28 ומחה...דבר] ומחה יי׳ אלהים וגו׳ ו6 ליתי ר1  29 מעל...דבר] מעכ״פ וגו' קר30 בגין...כמה] לית׳ ר1 / דכתיב] דאמרינן ו6  31 ואור...הימים] וגו׳ ו6 לית׳ פ4 י* / מאי אור] מאי אור שבעת הימים ר1  32 בעובדא דבראשית] במעשה בראשית ו6 בעובדא דבראשית לצדיקיא דכתי' אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה ר1 בעובדא דבראשית כדכתיב אור זרוע לצדיק וגומר י*  33 ויאמר...ורבו וגו׳] /ןגו׳ ו5 פ 4קר לית׳ ר1 י* / ואמר] לית׳ ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י*  34 דא] דאיהי י*  35 דעלמא] בעלמא ו6 / ת״ח]11  36 יי׳] אלהים ו 6פ4 / וכל...התיבה] לית׳ ו5 וכל ביתך אל התיבה פ4 / וגו'] כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה י* / כמה דאתמר] לית׳ ו5 / דמאריה] דמארי ו5  37 לנפקא] לאפקא פ4  38 לסוף...דאתתא] לית׳ ו5 / מאריה] מארי ו5 ר1

דף עא ע"א

1 יעיל] יעילו ו5 עייל ו6 קר י* ייעיל ר1 / תפיק] יפיק ו5 פ4 מפיק קר / אל...לאמר] לנח ו5 / התיבה] התיבה וגו׳ ו6 התיבה אתה ואשתך ובני בניך אתך י* / דרשו] מהכא דרשו י*  6-1 מן...בבעלה] לית׳ ו5  2 הוה] הוא ר1 / לאושפיזא] לית' ו6 פ4 ר1 / לה] ליה פ4  7-2 לה....דבעלה] בעלה ר1 ונבזבן בידא דבעלה י*  3 בביתא] ביתא ו6 קר  4 בבעלה] באתתיה פ4 4־5 (למיהב...מתנן) [פ4 מ יהב: חסר פ4 מ]] לית׳ ו6  11-4 (למיהב...מתנן) וע״ד...בבעלה (נ״א כיון....ליה) ברכא ליה] לא למיהב בידא דבעלה כד נפיק מתנן לאתתיה אלא בידהא. ובג״כ כיון דיהיב לה מתנן ברכת ליה קר 5־11 וע״ד...בבעלה (נ״א כיון...ליה) ברכא ליה] ברכא ליה מ  6 לה] לית׳ ו6 6־11 (נ״א כיון....ליה) ברכא ליה] הה"ד ויקח מכל הבהמ׳ הטהור׳ וגו׳ מכאן אוליפנא אורח ארע׳ לאושפיז׳ למיהב בידא דבעלה כד נפיק מתנן לאתתיה ולאו בידא ויעל עלת קרבנ׳ לדכור׳ לאסגאה ביה רחימו בנוקביה ובגין כך ברכאת ליה ו5 ברכא ליה ו6 בריך ליה פ4  7 בה] לה ו5 ר1 / רחימותא] ברחימו ו5  8 אלין] יהב ר1 / לה] ביה ר1  9 בעלמא] באתתיה ר1 / דיהב מתנן] למיהב ר1  10 לאתתיה] כדתמן (?) מתנן לאתתיה ר1 / במזבח] לית׳ ר1 / לאסגאה] לאסגאה ביה ר1  11 ברכא ליה)] ובגין כך כיון דיהב ליה מתנן י*  12-11 בבעלה....וגו'] בנוקביה ר1 / ואת...וגו׳] לית׳ ו5 ו 6קר ואת בניו פ4 וגומר י*  12 כתיב [י*]] לית' ו5 ו6 פ4 קר / ודאי...דאתמר] לית׳ ו5 כמה דאתמר י*  15 ובג״כ...עמה] לית׳ י* / רזא] לית׳ קר 15־16 ודא...האדמה] לית׳ ו6 י*  16 האדמה] האדמה דכתי׳ ולא יוסיף עצב עמה פ4 ר1 קר / יהא לכון] לית' ו5 ו6 פ4  18 עשה את האדם] ברא אותו ר1 / עשה] ברא פ4 מ קר י*  19 למדחל] לית׳ ו5 ר1 למדחלי ו6  20 דעלמא] לית׳ ו6 / וחמאן] וחמא ו5  21 ודחלין] וחלין ו5 פ4 ר1 / דחטו] דחטא י* / מעינייהו] בעינייהו ו5 ו6 ר1 י*  22 ודחלין] וחלין ו5 פ4 ר1 / קמי] קמיה פ4 ר1 / כל אינון] כלהון פ4  23 פקודי [מ]] פתגמי ו5 ו6 פ4 ר1 קר י* / זיו [מ]] לית׳ ו5 ו6 פ4 ר1 קר י* / אשתני] אשתניו ו5 ו6 פ4 ר1 י* / מחיזו דדיוקנא] מדיוקנא י*  24 ודחלין] וחלין ו5 ר1  25 ודחלין קמיה] וחלין ו5 ר1ד / דאתחלף] דמתחלף ו5 ו6 פ4 ר1 י*  26 דיוקנא] דיוקנא דילהון פ4 קר / ההוא] לית׳ פ4  27 עלאה] לית' ו5 ו6 ר1 קר י* / ועל כך השתא כיון] וכיון פ4 וע״ד כיון קר  28 ברכה] ברכאן ו5 / ימא] יומא ו512  29 בידיהון] בידיכון ר1 מ קר  30-29 דכתיב...נח] לית׳ ו6 דכתי׳ ורדו בדגת הים ובעוף השמים פ4 ר1 מ קר י* [ובעוף השמים: ובעוף השמים וגו׳ מ וגו׳ קר]  30 חזקיה] חייא ו6  33 והוא] והא ו6  34 דהא] כסוי חטאה ו6 / אתקיל] בריך הוא אתקין ר1  38-37 מחבלא...דכיון] דכיון ו6  38 על] ועל פ4 ר1 קר י*  40 ואת בניו וגו׳] וגו׳ פ4 ואת בניו י* 42-1341 את נח ואת גניו [א2 פר6 מ קר י*]] נח ואת בניו ל2 פ4 נח ובניו מ7 ר1  42 אמר] קאמ׳ א2 מ7 (קאמא) ר1

דף עא ע״ב

 1 דדכורי ונוקבי] דנוקבי ודכורי פ4 דכר ונוקבא א2 מ7 ר1 / ותו...דילהון [י* ל*]] ותו את נח לרבות נוקביה ואת בניו לרבות נוקבייהו א2 מ7 ר1 [נוקביה: נוקבא דיליה א2 / בניו: חסר מ7 / נוקבייהו: נוקבי דילהון א2] לית׳ א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר  2-1 ובגין כן כתיב אתם] (בגין כך ואתם א2 ל2 ואתם מ7 ר1  2 ולהלאה שרצו בארץ] ולהלאה. שרצו בארץ א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר ולהלאה שרצו. מ7 ר1 5 לנח וגו'] אל נח וגו' ו5 פ4 אל נח ו6 ר1 לנח י* / ביני וביניכם וגו'] לית׳ י*  5-6 אשר...דנא] לית׳ פ4 אשר הקימותי וגו' קשתי נתתי בענן ר1  6 פתח] פתח בהאי קרא ו5 ר1  8 בלכתן] בלכתן קול המולה כקול מחנה ו5 ר1  9 דההוא רקיע] בההוא חיה ו6 דההיא חיה פ4 קר דהא רקיע ר1 / גדפייהו...מתחבראן] גדפין פרישין ומתחברן ו5 גדפן פרישן מתחברא ו6 גדיפין פרישן מתחברא פ4 מ גדפין פרישן מתחברן ר1 קר גדפאן פרישן מתחברן י*  10 דכולהו דאמרי] אמרי ו6 דכולהו אמרי פ4 מ קר י*  11 אשתכיך [מ]] משתכיך ו5 ו6 פ 4ר1 קרי*  13 כל] לית׳ מ / עילאין] עאלין ו6 14לדרום] למזרח ו6 / לצפון] למזרח ו5 ר1 קר י* (נ״א לצפון)  15 למזרח] לצפון ו5 ר1 קר י* (נ״א למזרח) למערב ו6 / אהדרו...ברוך] לית׳ ו  6 / ברוך] ברוך כבוד יי׳ ממקומו ר1  16 אסחרו] אסחר ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י* / דאתכלילו] ואתכלילו ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י* / ביה] בה פ4 קר י*  17 זויין] לית׳ ו5 / לתתא] לית' ו6 פ4 מ קר / דיליה] דילה ו5 קר  18 בכלהו] דכולהו ו5 ו6 ר1  19 ארי״ה אדם] אריא דאדם ו5 / (ד״א אדם)]14 לית' ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י*  20 כלהו] לאתכללא עלייהו כל ו5 ר1 י*  21 ארבע. בארבע גליפין [י*]] לית׳ ו5 ארבע בארבע גליפין ו6 מ ארבע בארבע ר1 / טהירין [מ]] טמירין ו5 ו6 פ4 ר1 קר י*  23 חוור...ספיר [מ י*]] לית׳ ו  5 ר1 חיור גווניו ו6 חיוור. גוון פ4 קר / דאתכלילו מכל] דכלילו כל פ4 דאתכליל ר1 גוונין דאתכלילו מכל י*  24-23 אשר...יי׳] לית׳ ו5 23־25 אשר...דכולא] חיזו דגוונין כלא ר1  24 דגוונין] דגוון פ4  25 דכתיב] לית' ו5 פ4  26 קשתו] קשתי ו5  27 אתאחיד] לית׳ ו6 פ4 מ קר / ובגין...קשת] לית׳ ו6 פ4 קר  28 ויפוזו מאי] ויפוזו זרועי ידיו מאי ר1 י* / אנהירו [מ]] אתנהירו ו5 ו6 פ4 ר1 קר אתנהיר י*  29 ומתוקים [מ קר]] לית) ו5 ו6 פ4 ר1 י* / הצדיק [ו5 ר1 מ]] צדיק ו6 פ4 קר י*  30 זהרא יקרא] והדא יקר ו5 ודא יקר י*  31 חזו כחיזו טמירין [מ] (נ״א טמירא)] כחיזו טמירא ו5 ר1 חיזו טמירין ו6 חזו כחיזו טמירא פ4 קר חיזו בחיזו טמירא י* / דלא אתגליין] דאתגליין ו5 פ4 מ קר  32 בקשת] דקשת פ4 / קלנא] קלא ו5 /  33 סוסטיפא קטירא כחיזו [מ]] סומטינה קשרא בחיזו ו6 סוטיפא קטירא בחיזו פ4 קר סוספיטא קטיר׳ בחזו ר1 י* (סוספיתא)  35 בין אלהים] ביני ובין קר וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלהים י* / דאלין [מ]] בגוונין אלין ו5 ו6 ר1 י* אלין פ4 קר / וחד] והאי פ4 קר (נ״א וחד) / בינייהו] מינייהו ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י*  37 ספיר] ספיר דמות כסא פ4  38 עלה] עליהו5 / ומאי] והאי ו5 פ4 ר1 קר 40עליו מלמעלה] לית׳ ו5 ר1

דף עב ע״א

1 יתה ]מ י*]] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 קר / דאיהו] דא דיוקנא] כורסייא פ4 קר (ס״א)  2 עלה] עליה ו5 פ4 קר  3-2 בפלגו ליליא [א2 (בפלגות) י*]] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר  3 אושפיזא] אושפיזיה ו6 מ7 ר1 י*  4 קסירא דקטפיר׳] קלוסטירי דקפטירא א2 קסירי דקטיפרא ו5 קסירי דקטפירא א16 ו6 ל2 מ7פ4 פר6 ר1 מ קר ג י* קסטי דקפרס׳ כ15 קסירי דקלופטרי י* (נ״א) קסירי קלופטרי ל*  9 ותו דיעקב] וכשיעקב ו6 / לא] לית׳ קר כ  10 הכון] כתי׳ הכון א16 ו6 ל2 מ7 ר1 ל*  12 ואתלבש] ולביש מאניה א2 ו5 מ7 ר1  14 דנתחבר] ונתחבר א2 ו5 ו6 י*  17 שכיב] שכיבנא ו5 י* יתיבנא פ4 / בערסאי] בערסא ו6 / צחותא] צלות׳ ו5  18 רוח] ההוא רוח א2 מ7 ר1  19 {בפלגו דליליא) [מ]]  20 צייתין (ליה צייתין)] צייתין ליה וצייתין א2 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י* צייתין ליהו5 צייתין מ7ר1 גל 21וכל] [מ ל*] וכלהו א 2א16 ו6 ל2 מ 7פ4 פר6 ר1 קר י* / מתעדנין [מ ג]] מתערין א2 ו6 מתערן א16 ל2 י* ל* מתעתדן ו5 מ7 ר1 מתעדנן פר6 קר / אהא] נהי ו6  22 א״ל] אמ׳ ו5 22- 223 בפסוקא...והאבן] בהאי קרא והאבן א2 דכתיב והאבן א16 ו6 ל2 פר6 ר1 קר י* ל* והאבן פ4 בפסוקא דא רזא דאבן שתיה דאמרת והאבן מ  23 דדא] ודא ו6 פ4 ר1 קר י* 23־24 (השתא דציית למלי) [מ[[ לי ת' ו  6 פ4 ר1 קר  25 עלמא] כל עלמא א2 א16 ו6 מ7 פר6 ר1 קר / אשר שמתי] והאבן הזאת אשר שמתי מצבה י* / וכתיב] דכתיב א2 א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 מ קר י*  26 מראשותיו] לית׳ ו6 מראשותיו וגו׳ קר / אכפל] אקפיל א2 פ4  28-26 ותו....מצבה] ותו דיעקב בבית אל וכו׳ א״ל מי כתי׳ אשר שם אשר שמתי כתיב ו5  28 מצבה] לית׳ א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 קר / לה] לי פ  4 30 הוה] הוא א2 ו5 י* / ועלה [ל]] ועליה א2 ל2 פ4 פר6 מ קר י* ועלייהו ו6  31 יקרא] יקרא עילאה מ7 ר1  33 אבן] לית' א2 א16 ו5 ל2 מ7 פ4 פר6 קר י* כ  34 לאתחזאה] לית׳ ו6  36 בתקונהא] לית׳ ו5 בתקונא קר  37 בבקר] בבקר אל המקום ו6  39 ב״נ] בר נש אחרי ו6 / גרמיה] גרמיה משה ו5 16

דף עב ע"ב

1 אשר שמתי מצבה] וגו׳ ו5 אשר שמתי ר1  2 וגב״כ...מאי] מאי ו5 / ויקח...מראשותיו] לית׳ פ4 / מאי מצבה] לית׳ ו6  3 יתיר] יתיר] פ4 קר 4-3 למעבד...עלמא] יתיר מבני עלמא ו5 4 (והיך) ואת [א2 ל]] והיך את א  16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י* כ ואנת מ7 ר1 7-4 א״ל....באורייתא] תו ו5  5 ומנח] ומנחת י* / דחיקא לי [מ קר ג כ]] דחיקא א2 ו6 ל2 מ7 פ4 ר1 י* דחיקא ליה א16 פר6  6 לון [מ]] לית' א2 א16 ו6 ל2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י* ל* / אגר] אגרת ל* / למורייהו [מ י* ל*]] תלמודייהו א2 מ7 ר1 לימודייהו א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר  10 דיליה] ליה פ4  11 מאי וראיתיה] לית׳ ו5  12 על מצחות וגו׳ ]מ ל*]] בגין א2 ו5 מ7 ר1 לית׳ א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  13 הוא (נ״א הכי)] הוא א2 א 16ו 5ו6 ל27 פ4 פר6 ר1 מ קר י* כ  15 לבעלה] בבעלה ל2 פ4  16 (אמר לי) [ו5 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 מ י*]] לית׳ א16 ו6 קר / לרגלי] לרגלא א2 א16 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 מ קר י* ל*  17 דיתחזי [ג]] דתתחזי א2 ו5 ל2 פ4 דתחזי מ7 קר דאתחזי י* ל / בעלמא (ד״א ל״ג בעננא)] בעלמא ו5 ו6 פ4 ר1 קר ג בעננא מ בעלמא בעננא י*  18 לעלמא [פ4 מ]] עלמא א2 א16 ו5 ו6 ל2 ל27 מ7 פר6 ר1 קר ג י* ל*  19 דאתחזיא] דאתחזיין ו6 אתחזייא ר1 / לדוכרנא [א2] (והיא לזכור) [ל2 ל27 פ 4פר 6מ קר י*]] והאי לזכור ו5 מ7 לזכור ברית עולם ו6 לדוכרנא והיא לזכר ג ל*  21-19 אבל...וידכר] ובזמנא דאתו ידכר ו5  20 בתקונא...לבעלה [מ י* בתקונא: בתיקונהא י*]] בתיקונהא א2 ל2 ל27 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י*  21 דאיהו] דאיהי ו5 פ4 ו6  24 וע״ד...מעפרא] לית׳ ו5  25 / ודכורנא דילה ודא הוא] ודוכרנא דיליה במאי א2 ודוכרנא דיליה בדא ו5 ודוכרנא דיליה ו6 דוכרנא דילה בדא ל2 ל27 מ7 פ4 ר1 מ קר ודוכרנא דילה רמז נביאה בדא י* ודוכרנא דילה ודא רמז לנביאה ל  26 עוד על הארץ] וגו׳ ו5 ר1  29 אמר [מ קר כ] ] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 י*  31 וגו׳] לית' ו5 פ4 ר1 י*  33 בעלמא] לית׳ כ / ביני אנשא [ג]] בני נשא ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר י*  35 וסתמין] סתמין פר6 קר / לון] לית׳ ל2 פ4 / ומתתקפי] ומתקני ל2 פ4 / בפולחנא] בפולחניהו ר1  37-36 (תוספתא) דכד...חדוון] דכד אתער חדווא לכל חדוון. תוספתא טמירא סתימא סיבתא דסיבתין אנהיר מיניה נהירו דקיק חדווא דכל חדוון א2 דכל דאיתער חדוא דכל חדוון א16 דכר יתער חדווא דכל חדוון. תוספתא טמיר׳ סתימ' סיבתא דסיבתין אנהיר מיניה נהירו דקיק חדווא דכל חדוון ו5 דכל איתעוור חדוואן דכל חדוון ו6 דכד אתער חדוה דכל חדוון ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר דכד אתער חדווא דכל חדוא. תוספתא טמירא סתימא׳ סיבתא דסיבתין אנהיר מיניה נהירו דקיק חדווא דכל חדוון מ7 דכד אתער חדוה דכל חדווה תוספתא ר1 דכר אתער חדוא דכל חדואן תוספתא טמירא סתימא סבתא דסבתין אנהיר מיניה נהירו דקיק חדוה דכל חדואן י*  39 (נ״א דארגוונא) [ו5 ר1] דתרין סטרין [א16 ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר כ]] דארגונא בתרין סטרין א2 ג י* ?? ו6 / ואתיהיב ברוחא] לית׳ קר  40 תלת עאלין...חד [א2 מ ג י* כ]] לית׳ א16 ו6 ל2 ל27 פ4 פר6 קר / נפקא] Iנפיק ו5 / דדבקא [א2 ר1]] דבקא א16 ו6 ל2 ל27 פ4 פר6 מ קר ג י* כ  41 בתרין [ל2 פ4 מ]] בין תרין א2 א16 ו5 ו6 ל27 פר6 ר1 קר (ס״א בתריו) י* כ / אתדבקו רוחא ברוחא] אתדבקת רוחא פ4 אתדבקות רוחא ברוחא קר

דף עג ע"א

 1 ומתעבראן [ל2 פ 4פר6 מ קר]] ומתעברא א2 א 16ו6 ל27 מ7 ר1 כ ומתעבר׳ ו5 מתעברא ג / דתלתא [{א16 } ו5 ו6 פ4 פר6 קר] תלתא א2 דלתתא א16 ל2 ל27 מ ג לית׳ מ7 ר1  5-3 זוהמא...דאתלטיא] לית׳ ו5  3 קסטיפין [מ ג]] קסטירין א2 קוספיטין{ א2} י* קספימין ו6 קספוטין פ4 קספיטין א  16 ל2 ל27 פר6 ר1 קר סקיספיטין (פי׳ השמרים) כ  4 דנחש] נחש ו6 פ4 ר1 מ קר י* / ואמר] ל2 פ4 פר6 קר כ  5 דאייתי] ההוא דאייתי ר1 / על] לכל פ4  6-5 דאייתי...ובג״כ] לית׳ א16 ו6  6 (כלהו) [מ]] בכולהו א2 א  16 ל2 ל27 פ4 פר6 ר1 י* ג דכולהו ו5 קר ככולהו ו6 / נפיק [ו5]] נפק ו6 פ4 ר1 קר ג נפקו מ / דכתיב] כתי׳ ו6  7 ההוא] מההוא פ4 ר1 מ קר י* / בכללא דא] לית׳ ר1  8 ודאי. ועל דא] ודאי על דא. מ  9 דאבהן] דאברהם { א2} א16 ו6 י*  10 זרעא] זרעא קדישא ו6 / קדישא] לית ל2 פ4 פר6 קר  11 על שמא דא] לית׳ ו5  12 ויאמר...לאחיו [מ]] ויאמ׳ ארור כנען א2 ו6 ל2 ל27 פר6 קר ארור כנען ו5 פ4 ר1 י* כ  13 הבהמה] הבהמה וגו' ו5 פ  4 הבהמה ומכל חיית השדה ו6 ר1 י* כ 14כתיב [מ קר י*]] בגין כך א2 א16 ו6 ל27 ר1 ל2 פ4 לית' פר6  15-14 ועל...כדקאמרינן] לית׳ ו5  17 רזא...דתלת] רזא דא תלת { ו5} מ קר רזא דנא תלת ו6 י* רזא דתלת ג17  19-17 היינו....ותתאי [{ו5}]] ודאי דהא מכאן מתפרשאן גוונין לתתא לאחזאה דעילא ותתא תליא דא בדא ו5 מ7 ר1  18 בחילא] בחילוי קר / אתפרשן [פ4 מ ג]] מתפרשן{ו5} ו6 קר י* / דלתתא] לתתא א2 א16 ו6 ל2 ל27 פ4 פר6 ג  20 גוונין...אינון [ג]] אלין גוונין אינון בכל ו5 ו6 מ י* גוונין אינון בכל ר1 אלין גוונין בכל פ4 קר / דקדושה] קדיש׳ ו5  22 אינון [פ4]] לית' ו5 ו6 ר1 23 צנורין [א2 ו5 ל2 ל7  2 מ7 פ4 פר6 ר1 קר י*] (סטרי) [ו6]] סטרין א16 צנורין (סטרי) מ / דדשי [א2 א16 ו5 ל27 קר ג י*] דאישי ו6 דרשי ל2 פ4 פר6 מ דרישי מ7 ר1 / לתהומי] לתהומא י*  25-24 דצדיקייא...להודיעם [{ו5]]  25 ובריתו להודיעם] וכו׳ פ4 קו לית׳ ר1  27-26 כי...אומן] לית׳ ר1 כי עשית פלא וגו׳ קר  28 ולשבחא ליקריה] ולשבחא ליה יקריה פ4 לית׳ ר1 / לשבחא למאריה] בשבחא דמאריה ר1  31-25 פתח...אתפאר] לית׳ ו5  30 וחמיד] וחביב קר י* / משתבח] אשתבח פ4  31 ביה (נ״א ביקריה)] ביקריה ו6 פ4 ר1 קר י* ביה ביקריה מ  31 ישראל...אתפאר] וכו׳ פ4 קר  32 ויטע כרם] לית׳ פ4 ויטע י*  33-32 (אתרכבת) [פ4 מ ג] אתתרכת [ו6 ו]] אתתרך גופנא ר1 אתרכב קר אתרכת י  35-32 ר׳ יהודה....ורוי] לית׳ ו5 33 לה הכא] ליה הכא פ4 לה ר1  34 וניצת...לה] ואניצת ענבין הוא סחט לון ו6 י* [הוא: והוא י*] ואנצת ענבין והוה סחיט לה פ4 ואניצת ענבין והוה סחיט לון ר1 ואניצת לבלבין וענבין והוה סחיט לה מ קר [והוה:והוא קר] ואניצת לבלבין וענבין והוא סחיט לון  35 רזא...הכא [מ ג]] רזא איהו ו5 ר1 רזא איהו הכא ו6 פ4 קר רזא הכא איהו י* / נח [מ ג י*]] לית' ו5 ו6 פ  4 ר1 קר  37-36 דבדק...כרם] לית׳ ר1  37 למבדק] ובדק ו5 ר1 / [ד״א כדין) [י*]] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר ג  38 ליה] ביה ו5 / ובג"כ] כדין י*  39 וע׳׳ד...ביתה [ו 5ר1 ג י*]] לית' פ4 מ קר עג ע״א  39 - עג ע״ב  1 בתוך...כרם [פ4 מ קר]] לית׳ ו5 ר1 ג18 י*

דף עג ע״ב

1 הוו] נכנסו י* / דההוא] דההיא פ4 ל2  2 בההוא אתר] לית׳ ו5 ר1 / לאו [ג י*]] לית׳ ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר  4 כתיב...וכתיב] וכתיב ו5 ר1 י* הכא אש זרה ו6  5 אבי כנען] ואשלים ו5 י*  6 הדין] לית' ו5 ר1 י* / ברזא דברית] בברית ר1 / ותניא] ותנינן ו5 דתנינן ר1 כדתנינן ג (י״ס דגרסי)  7-6 ומאי...קיומא] לית׳ פ4 מ קר  8-7 ובג״כ...כקדמיתא)] ובגין כך ויאמ' ארור כנען דהא לווטין יתערון בקדמיית׳ בעלמ' ו5 על דא ויאמר ארור כנען דהא לווטין ייתון על עלמא בקדמיתא ו6 ועל דא ויאמר ארור כנען. דהא לווטין ייתון על עלמא כדקדמית׳ פ4 מ קר ובגין כך ויאמר ארור כנען דהא לווטין אתערון כדקדמיתא בעלמא ר1 ...ייתון על עלמא כדבקדמיתא ג ובגין כך אמר ארור כנען דהא לווטין אתערו בקדמיתא על ידיה בעלמא ג (י״ס דגרסי) ובגין כך אמר ארור דהא לווטין אתערו כדקדמיתא על ידיה בעלמא י*  9 וגו׳] מכל חיית השדה ו5 ו6 פ4 ר1 קר לית׳ י* / יתתקן] אתתקן ו6 פ4 ר1 י* יהיה] לית' ו5 י*  10 יתתקן וכלא] כלא ו5 ו6 ר1 יתתקן כלא קר  12 לאסתמרא] לאשתמרא פ4  13 בר נש [מ קר]] לית' ו5 ו6 פ4 ר1 י* / הוא חוביה] ההוא חובא י* / בתוקפא דתיובתא [ג י*]] דתוקפיה ו5 ;בתוקפא ו6 פ4 ר1 מ קר  15 עביד] יעביד ו6 פ4 קר עביד ביה י* / וכד חב] תב ו5 ו6 פ4 ר1 י* וכד תב מ קר / אתתקף] אתקיף פ4  16 חב...תליתאה] ותב ביה ו5 ו6 פ4 ר1 מ קר וכד תב זמנא תליתאה ג תב ביה זמנא תליתאה י* / אתפשט] אתפשט ביה ו5  17 לפני] לית׳ פ4 קר  18 על עסקא] בעסקא ו5 ו6 פ4 ר1 קר בההוא חטא י* / לעלמין] לבתר י*  19 ההוא] האי חובא ו6 / מקמיה] לקמיה פ4  20 דיליה דדוד מלכא] מניה דוד מלכא ו6 קר מן דוד מלכא פ4 מיניה דדוד מלכא ר1 מיניה י*  21-22 אע״ג...ליה] זמנין דאזדמנא אתתא י*  22 אזמינא] אזדמינת ו5 ר1 אזדמנא ו6 ג 22־23 עד...דהאי] לית׳ פ4 מ  23 דהאי] דהאי אחר׳ ו5 ר1 י* / זמניה] זמנא ו5 זמניה דהאי אחרא י* / דאתי לבתר] לית׳ ר1  25 מקמיה האי אחרא] ומקמיה האי אתדחי י* / (כדאמרן) [מ]] לית׳ ו5 ו6 פ4 ר1 קר ג(ל״ג) י*  26 ודוק [ו5 מ ג]] ובדוק ו6 פ4 ר1 קר י*  27 ומלה חדא] לית' ו5 ו6 ר1 30-27 ת״ח...ומרעותיה] לית׳ ו5 28 ומההוא] ומה הוא פ  4 29 עליה] ליה ר1 30 ד״א] כד״א מ 36-32 דלא...הארץ] לית׳ ר1 33 וישב...לבטח] וישב ישראל ו5 ו6 י* וישבו פ4 קר  34 תאנתו] תאנתו כל ימי שלמה י* 35 לזמנא] לעלמא י* 36 אעביר מן הארץ] וגו׳ ו5  37 על...יי'] וגו' קר לית' י*  38 גבר [ו6 קר ג י*]] גיבר פ4 גבור מ  39 אלעזר] אבא י*  40-41 והוה...דמרד] לית' ו6  41 דלעילא] לית' י* / דמרד] דבר אחר דמרד קר / באינון] דאינון ו6

1 ברית קיימא) דהוה שביק מעלמא וכתיב: כתיב ו5

2 L2,P4, Pr6 and Cr skip from חמס (line 39) to חמס (line 1).

3L27 skips from the מפניהם on line  1 to the one on line 5.

4 It seems that Ramak’s commentary was copied as Zohar text here.

5 V5: The words from לדוד to (קודש (קודשא on line  22 and from דשראת to שירתא on  23 are dotted.

6 After ארעא V5 continues on line  2 of 67b (איש צדיק). The marginal addition beginning ד״א appears to be from the same hand as the main text.

7 In V5 the phrase בא אל התיבה is connected with the beginning of the next section (ר' יצחק פתח...) , but in P4 and Pr6 it appears at the end of this section.

8 KP makes the same break as Cr. And Y*, with בא as the beginning of a new section. Galante seems to separate it more like P4.

9 V5 ends here and resumes on 68b, line 17.

10This section is dotted in  02 and has the following written as an alternative version on the margin:

אמאי תריסר דכך אמרי חברייא דינא דחייביא תריסר ירחין שיתא ירחין איבון במיא ושיתא באשא והא הכא במייא הוו אמאי שיתא ירחין א״ל ר' יוסי.

11{ד״א ולא יוסיף עצב בה רזא דכתי' בעצבון תאכלינה עצבון עציבו ורוגזא בלא נהירו דאנפין כד אתחשכא סיהרא וברכאן לא משתכחן בעצבון סטרא דנוח ארעא דאמנע ברכאן מעל' ובגיני כך לא יוסיף עצב בה:}

12 V5 skips from גוני יומא (line 28) to 71b, 5.

13 V5 resumes on 71b (5); 016 and V6 skip from 40) בניו) to 42) בניו); L2, P4, Cr, Y* and L (?) show no break between וגוי and ואתם. M7, 02, Pr6, R1 have the break.

14 The punctuation in P4, Rl, M, Cr and Y* differs from that of the printed version:

אדם אנפי אריא. אדם אנפי נשרא. אדם אנפי שור.

15 ניצוצי זהר אות ב'.

16 .(מראשותיו)  26 through line (בפסוקא)  22 V5 skips from

3 צ״ל יעקב : On the margin of V5

17 כך נראה לי שהיא הגירסא אעפ"י שלא מצאתיה בספרי כתיבת יד"

18"היא נסחא אחרת שהית' בחוץ והכניסוה בפנים. והכי איתא בספרים ישנים..."

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]