THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 1, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Noah 73b - 76b

ספר הזהר - פרשת נח

כה"י:א2, א16, ו5, ו6, ל2, ל27, מ7, פ4, פר6, ר1

דפוסים: מ - מנטובה , קר - קרמונה

ו - פירוש ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

י - פירוש "אור יקר" לרמ"ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר' אברהם גלאנטי (ס' אור החמה) / כ - ס' כתם פז לר' שמעון לביא

ל - ס' אור הלבנה לר' אברהם אזולאי / ממ - ס' מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקנטי (עריכת צ. רובין) / ר* (חילופים של רובין)

ז - ס' הזהר של מרגליות

Prepared and edited by Barry R. Mark

דף עד ע"א

1 על כל (ד"א ל"ג שאר)] על כל ו6 י* בכל שאר פ4 על כל שאר מ / בהו] בהו ומרד בהו ו6  2 דעלמא] בעלמא י* / והוי] והוה מ קר והוא י* / בני] לבני פ4  2-3 למיפק...פולחנא] למיהך בתר פולחנא נוכראה י*  4 מתניתין] לית' {ו5} פ4 / ודברים אחדים] לית' ו5 / שמעון] אבא פ4  5-6 ומקבות...בהבנתו] וגו' האי קרא אית לן לאסתכלא ביה ו5 לית' י*  6 וכלהו] וכל אינון פ4 י*  8 אם היא] איהי קר / אם...תעשה] היא ו5 / אלא...וניסא] כלא בנס פ4 / באת וניסא] בניסא ובאת {ו5} בתתא וניסא ו6  9 למעבד בה] למעבד {ו5} ו6 פ4 לית' י*  10 ידעין] ידעין למעבד פ4 / דברכתא] דברכתא דיעקב פ4  11 דהוא אולפא אולפן] דאיהי אולפנא {ו5} דהא אולפא ו6 דהא אלפא אולפן פ4 מ דהא אולפן קר דהיא אולפא י*  12 מעינייהו] מינייהו פ4 מנייהו ההוא י* / ועבדי] לית' {ו5} ועבד קר  13 חסר יו"ד] לית' י*  14 מסע] מסע ודאי י* / ואתייא ושריא עלייהו] לית' פ4 / ואתעביד עבידתא] לית' י*  14-15 (מסע...עבידתא) מסע...ידן] מסע דא נטיל ידין {ו5} מסע דאנטיל ידין ו6 פ4 מסע דאתנטיל ידין ועביד עבידתא. מסע דאנטיל ידין מ קר ג מסע דאנטיל ידין י*  15 למעבד] למבני י*  16 נשמע] נשמע בבית ו6 י*  17 מלה] קלא ג / דלא] ולא י* / אצטריכו] אצטריך ו6  18 הוה] הוא ו6  18-19 אמר...קשוט] לית' ו5  19 (ביה) [מ]] לית' ו6 פ4 י* בהו קר  20 סלקא מגו] על ו5  21 גרון...נביע] גן אתר דאיהו נטיע פ4 גוון אתר דאיהו נביע (ס"א נטיע) קר  23 דכתיב [מ קר]] לית' ו5 ו6 פ4 י* / חיים] חיים ומלך עולם י*  26 לאתגלייא] באתגלייא פ4 קר  27 דאשלים] ואשלים פ4 / דכלא] דלא פ4 קר (ס"א)  28 בתקיפא] בתקיפי פ4 בתוקפוי י*  31-32 כל כלי ברזל] כל כלי ברזל לא נשמע {ו5} ו6 קר י* וגו' פ4 / אשתמעו ולא אתקבלן] אשתמעו ולא מתקבלן ו6 אתקבלו קר  34 כלהו קיימי] כלהו סטרין קיימי ג כל סטרין ינקין י* / ואתמליין] ומתמליין ו6  35 בהו [ו6 מ קר]] לית' {ו5} פ4 י*  36 מתפשטן ומתפרשן [מ]] מתפרשן {ו5} ו6 פ4 קר י* / וגו'] ודברים אחדים {ו5} ו6 פ4 קר י*

דף עד ע"ב

10 בקעה] בקעה בארץ שנער ו6  17 וימצאו [מ]] לית' {ו5} ו6 פ4 קר ג1 י*  20 נטל] נטלי פ4 מ קר י* (22)2  24-25 ומגדל...שם] ומגדל וראשו בשמים ו6 וכו' פ4 ומגדל וגו' קר  27 וגו' וכי] כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט ו6 כי השקט לא יוכל וכו' ת"ח והרשעים כים נגרש פ4 קר כי השקט לא יוכל וכי י*  28-29 ואזיל...חבלא] כלא הבלא (?) ו6 כלא הבלא פ4 ואזיל כלא הבלא מ ואזיל בלא הבלא קר ואזיל בלא חבלא ג י*  34 דנפקא] דנפקי מ קר י*  36 דנפקי] ונפקי פ4 / מאורח מישר] באורח מישר ו6  37-38 דהא...דארחייהו] וכל דאעקימו אורחייהו ו6  39 שכיכו] שכיבו ו6 פ4

דף עה ע"א

2 ומגדל וראשו בשמים [מ]] לית' ו6 וכו' פ4 קר  3 נעשה...ומגדל] מגדל י*  4 בעיטא] כעיטא קר  4-5 אתו לסרבא] לחיכה ו6  5 אתו [ו6 פ4 ג י*] (איהו) [מ]] אתי קר  6 נסיבו [ג]] נסבו ו6 נציבו פ4 מ קר נסבי י*  9 אית] אייתי פ4  10 עלאה] לית' ו6  13 דא תקיע] דאיתקיע ו6 פ4  14 ולאתקפא [קר]] ולאתקעא ו6 פ4 מ י*  15 עיר] לית' ו6  17 (יהיב לון) [פ4 מ] יהא לן [קר]] יהי לון ו6 יהא להון י*  20 מנה] מיניה י*  24 חד] לית' פ4  27 בדינא] לית' פ4  28 וישפוט] לית' פ4  32 אמאי.] אמר ו6  37 דכתיב] כתיב ו6  39 לעלמא] לכל עלמא ו6  39-40 אמרו [פ4 קר] (גרמו) [ו6 מ קר (ס"א) ג י*]]  40 (ואמר) [מ קר]] לית' ו6 פ4 י*

דף עה ע"ב

1 הפונה] העונה קר  2 ביה] לית' פ4 / ואיהו [ג]] דאיהו ו6 פ4 מ קר י*  3 אמאי [פ4]] לית' ו6 מ קר ג י*  3-4 (וביום....המעשה) [ו6 מ י* וביום החדש יפתח: חסר ו6 / וגו': חסר י*]] יהיה סגור ששת ימי המעשה כל אינון יומין פ4 לית' קר ג  6 (דקב"ה) [פ4 מ קר] דקודשא בקודשא [ו6 י*]]  7 דהא] לית' י*  8 תתאה] לית' י*  9 לא...קדישא] לית' ו6 פ4 מ קר י* / איהו] יהיה י*  10 סגור] יהיה סגור ו6  11 פתוח] פתחא פ4  12 יומין] יומין דחול ג  15 (ד"א ל"ג כדין)] לית' ו6 פ4 קר י* כדין מ  17 (ורדיד פרישא) [ו6 פ4 מ קר ג י*]]  19 דכתיב] לית' פ4 קר  20 מקדם] מקדם וימצאו בקעה ו6  21 למדבק] למדבק ולמחקר י* / וגו'] לית' ו6 קר י* / ויתדבק] ונתדבק י* / סיועא] לית' ו6  23 דחיקו] רחיקא ו6 פ4 קר י* דחיקא מ  24 (ביה)] לית' ו6 פ4 מ קר י*  25 ושפה אחת לכלם] לית' פ4 / בייחודא] ביחודא דלהון ו6 ביחודא כלהון פ4 מ קר י*  26 דרגין] דרגין דלעילא ג  28 אתבלבל [ג] (אתבדר ובלבל לון קב"ה) [מ]] אתבדר ובלבל קב"ה ו6 אתבדר ובלבל ליה קב"ה פ4 קר אתבדר ובלבלן קב"ה י*  29 ההוא] וההוא ו6 פ4 מ קר י*  30 תליין] תלת פ4 / לאדבקא...ובדא] לאתדבקא דא בדא ו6 לאדבקא בלבא ובדא פ4 מ קר לאתדבקא כוונה דלבא, ובדא ג י*  33 דלהון] לית' פ4 מ קר י*  34 חיליהון] חילהון ו6 / (דא) [ו6 פ4 מ קר י*]] לית' ג / תתאי] אינשי ו6  35 חילי] מלי ו6  37 מדי ברעותא] רעותא ו6  38 [די אלהא] (דקב"ה) [ו6 פ4 מ קר י*]]  39 די לה] דיליה ו6 פ4 מ קר י* / דהא] והא ו6 / (דא) [מ קר]] לית' ו6 פ4 ג י* / דאנחית [ג י*]] דאנחת ו6 פ4 אנחית מ נחת קר / ביה] בה ו6 פ4 קר

דף עו ע"א

1 מניה] לית' פ4  3 ידע] יהיב קר  5 לבתר] לבתר מה כתי' ו6 / יצחק] ביצחק ו6  6 נסב] נטל ו6 י* / אחתן [מ קר ג]] אחאן ו6 אחוותן פ4 אחתין י*  7 שמש מהימן] נאמן שמש ו6 פ4 קר (נאמן. שמש) ג י* מהימן שמש מ  8 לביה] ליה פ4 קר  9 מלכא לבתר] לית' ו6  10 המשא] לית' ו6 / אתי אל] איתיאל פ4 מ קר  11 דיליה הוא] דילה היא קר / ואוכל ואיכול] ואוכל ו6 ואתי פ4 קר ואיכול י*  12 וגו'] לית' פ4 י*  13 מאנפי] על אנפי ו6 מעל אנפי י*  14 קב"ה יתער] אתער קב"ה י*  15 בעלמא] לית' פ4 / בה ביה פ4 י* / ועשיתי] ועשיתי וגו' ו6  16 אלא] לית' פ4  17 ועשיתם] ועשיתם אותם י*  19-20 ולתת...מאחריך] וגו' פ4 קר  20 אלא] לית' ו6  21 ודא הוא] לית' פ4 קר  23 וגו'] לית' ו6 ודא פ4 וגו'. ודא קר דא י*  27 לגרמי'] בגרמיה ו6 / דכיו דא דכתיב [ג]] הא כתי' ו6 דכתיב פ4 דכיו דכתיב מ קר דכיו הא דכתיב י*  28 קדוש מאי] קדוש ולא יראה בך ערות דבר מאי י*  30 דא...דדא] עיריתא דעירין דהא ו6 ערייתא דעריין דדא פ4 מ קר דא מלתא דעריין דדא ג י* / מאיס בה] מסאבה ו6  31 ערות] ערות דבר ו6 קר י* / אמאי] מאי פ4 / הני] הוי ו6  32 והא] והאי ו6  34 קמיה] לית' ו6 קר י* / דאורייתא] דקב"ה ו6 י*  37 מקדם] מקדם וימצאו בקעה ו6 / וימצאו] וימצאו בקעה קר י* / מאי וימצאו] לית' פ4  38 מרזי] מרזא פ4 / מקדמאי] דקדמאי פ4 / דאתנער] דאתנערו ו6 דאתער קר (ס"א דאתנטר)  39 והוו] והא ו6

דף עו ע"ב

2 ועתה] לית' ו6 כתי' פ4  4 חד] לית' פ4 קר  5 וממללי] דממללי קר / כל...לעשות] לית' י*  6 או חברייא] חברייא ג וחברייא י*  6-7 ואנן...חד] ואינון ברעותא ולבא חד ו6 פ4 [ברעותא ולבא: בלבא ורעותא פ4]  7-8 לית...עם אלין] דכל זמנא דבני עלמא אילין ו6 דכל זמנא דאלין ואלין פ4 מ דכל זמנא דאינון קר (ס"א דאלין ואלין) (ס"א דבני עלמא אלין) לית לון קיומא דהא כל זמנא דבני עלמא אליןעם אלין ג לית לון קיומא, דכל זמנא דבני עלמא אלין י*  8 חדא] לית' פ4  10 וגו'] לית' פ4 י*  11 דאתבלבל] דאתבלבל מלא ו6 ג י* / משם] משם וגו' ו6  12 לקרא...אחד] וגו' וכדין פ4  14 ברוך...ואמן [מ י*]] לית' ו6 פ4 בילא"ו יילא"ו קר  16-15 פרשת...וגו׳ [מ]] פרשת ויאמר יי׳ אל אברם ו6 פרשת לך לך פ4 לך לך ויאמר יי׳ אל אברם לך לך וגו׳ קר לית׳ י*  17 ואמר [ג]] לית׳ ו6 פ4 קר י*  20 ואורחי [מ ג]] דאורייתא ואורחי ו6 קר י* לית׳ פ4  22 לגבי] עם פ  4 קר  23 דמתרחקי] דמתרחקי מצדקה ו6  26 אבירי...הרחוקים [קר י* ג]] אבירי לב רחוקים ו6 רחוקים פ4 מ  27 אינון] אקרון קר  29 אינון [מ קר]] לית׳ ו6 פ4  35 ושנא רשע] לית׳ ו6 קר דף עו ע״ב(38) - דף עז ע״א (2) רחימותא...מצדקה] לית׳ פ4

1 "מלת וימצאו צריך למחקה."

2 R1 skips this entire section and instead ends Parashat Noah with the sitrei torah on 74b-75a. Y* includes those sections as regular Zohar and the section beginning at 74a,  4 (ר' שמעון to ??) as sitrei torah.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]