THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 5, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Terumah 2 146a - 147a

ספר הזוהר פרשת תרומה

דף קמו ע"א (שורה 1) – דף קמז ע"א (שורה 12)

דפוסים:

מ - מנטובה, קר1 - קרמונה, מר – ס' הזהר בעריכת ראובן מרגליות

כתבי יד: א2, א17, נ10, א3, מ5, נ41, י8, ר1

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר' אברהם גלאנטי (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף קמו ע"א (שורה 1) – דף קמז ע"א (שורה 12)

 1 מאת כל איש וגו'[מ קר]] לית' א2 א17 נ41 מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי מ5 וגומ' י* / לידעי] דידעי א17 לידע י*  2 מנקודא] מנהורא א17 מנקודה נ41 מ קר  3 מלעילא] מלעיל נ41 / תקוניה] תיקונא א2 א17 / לאתישבא] לאתיישרא א17 נ41  4 ושרשא בהאי עלמא] ושרשא דהאי עלמא א2 א17 נ41 מ5 מ קר י* / לא יהא מנא לארקא] לית' נ41 / בהאי עלמא כלל] להאי עלמא כלל א2 א17 מ5 מ קר י* כלל נ41  5 אתאביד] יתאביד נ41 / ולא יכיל] דלא יכיל א2 א17 דלא יכול נ41 ולא יכול קר / אפי' רגעא חדא] אפי' ב רגעא חדא א2 / דתקוניה] תקוניה מ5  6 איהו] דאיהו מ5  7 מניה כחדא] כחדא מיניה א2 א17 נ41 / דתקונא] דתקינא מ  8 אשתלים] אשלים מ5 קר / הוו] כד הוו קר / וכד אסגיאו[ד"א]] אסגיאו א2 א17 נ41 מ5 קר ואסגיאו מ י*  9 לבתר] לית' ד"א / דאתאבידו[מ5 מ י*]] לית' א2 א17 נ41 ד"א / אתא נח] לית' מ5 קר  10 אתא(1)] אתון א2 א17 אתו נ41 / אתא(2)] ואתא מ5 מ קר י* / אתו] אתון א2 א17  11 ואעדו ליה] ואעדיאו ליה מ5 / אתא] ואתא י* / ואעדו(2)] ואעדיו א2 א17 נ41  12 אתא יעקב] אתא יעקב וכו' י* / ובנוי ערסא שלימא ואשלימו ליה] ובנוי דאנהו שלימו דערסא שלימא ואשלימו ליה א2 א17 / מארעא] מלארעא מ5 / קדישא] לית' נ41  13 ונחתו] נחתו נ41 מ5 נחיתו קר / דאהדרי] דאהדרו א2 א17 נ41 מ5 מ קר י* / תמן] לית' נ41  14 ואתו] דאתו מ5 קר  15 רעותי] רעותו מ5 / דתתקנון] דתק??תון נ41 דתתקון מ5 / דישרי] דשריא א2 א17 נ41 מ5 מ קר י* / בגווייכו] בינייכו ובגוויכו מ5 קר  16 ודא איהו] ודא הוא א2 א17  17 יכיל] יכול נ41 ייכול מ5 קר / למיסב לה] למסבל נ"א למסב לה י* / לא כמה דאת] לאו כמא דאת א2 א17 לאו כמה דאת נ41 לא כמה דאת אמר מ5 לא כמא דאת י*  18 מאת] לית' מ5 קר / ידבנו לבו וגו'] ידבנו רבו א2 ידבנו לבו א17 ידבנו לבו תקחו את תרומתי נ41 מ5 קר / מההוא] מהאי א2 א17  19 בשלימו] כשלימו י* / דלעילא] דלעיל נ41  20 לא אעדיאו] לא אעדיו א17 נ41 לא אתעדיאו מ5  20-21 (עד דאתא שלמה)] עד דאתא שלמה א2 א17 נ41 מ5 מ קר י*  21 לאשלמא ליה] לאשלמא א2 א17 / לאתקנא] לתקנא מ5 קר  22 עלאה לאתתקנא] עילאה לתתא לאתתקנא א2 א17 / ודא איהו] ודא הוא א2 א17  22-23 ע"כ...סימן] לית' א2 א17 נ41 מ5 מ קר י*  24 דכד] כד י* / אתיהיבת] אתיהיב א2 א17 אתיהב נ41  26 ונצצין] ונצ(י)צין י* / לעינייהו דישראל כלהו] לעינייהו דכל ישראל א2 א17 נ41  28 אתרי] אתי מ5  28-29 ואמר לון] ואומ' ליה א2 א17 ואמר ליה נ41 י*  29 בכך וכך] בכל כך וכך א2 א17 / דבאורייתא] דאוריתא א2 א17 / ואמרו] ואמר י* / הין] הן א17 אין נ41  30 ואמר] ואומ' א2 א17 / ליה] לה מ5 קר / תקבלני עלך בכך] תקבלני עליך בכך וכך א2 א17 נ41 תקבלוני עליך בכך וכך מ5  30-31 והוה אמר הין] והוו אמרי הן א2 א17 והוה אמר אין נ41  31 ונשיק ליה] ונשיק א2 א17 / בפומיה] בפימיה א2 א17  32 כל מה] כל מת מ5 / הוו חמאן] הוו חמאן ישראל מ קר  33 תאבין] תאיבין נ41  33-34 דחמיתו בטורא דסיני] דחמיתון ?בטורא {דסיני} א2 דחמיתון על טורא א17 דחמיתון בטורא דסיני נ41 מ5 י*  34 דקביל] דקבל נ41 / כל אינון גווני נהורין ותיאובתא דלכון] כל גווני נהורין ותיובתא {ותיאובתא} דלה/?ון א2 כל גווני נהורין ותיאובתא דליהון א17 כל גווני נהורין ותאובתא דלכון נ41 כל אינון גווני נהורין יתיאובתא דלהון מ5 כל אינון גווני נהורין ותיאובתא דלהון קר כל אינון גווני נהירין ותיאובתא דילכון י*  35 וגו'] לית' א2 א17 מ5 קר  37 דרחימו] ד{ר}חימו א2 / בינייהו] בינייכו מ5  38 ישקני איהו] דנשיקה איהו א2 א17 / אוקמוה] אוקימנא מ5 / דדביקות דרוחא] דדבקותא רוחא א2 א17 נ41 מ5 מ קר י*

דף קמו ע"ב

 1 ונשיקה] ב{ו}נשיקה א17 / בפומא] דפומא א17 / דאיהי] דאיהו א2 א17 נ41 דרוחא דאיהו מ5 קר / דרוחא] לית' מ5 קר / דא לדא] דא בדא א2 א17 נ41 מ5 מ קר י*  2 והוו חד] והוא חד א2 א17 / בספרא] ספרא מ5 / דרב המנונא סבא קדמאה] דרב המנונא קדמאה סבא א2 א17  2-24 בספרא...דכתיב] לית' נ41  3 על האי קרא] על הא יקרא א17 / לד' רוחין וד' רוחין מתדבקן כחדא] לארבעה רוחין וארבעה רוחין אינון כחדא א2 א17 לארבע רוחין וארבע רוחין אינון כחדא מ5 י* לד' רוחין וד' רוחין אינון כחדא מ קר  4 ואינון] דאינון א2 א17  5 דשיר השירים תלי בהו] דשיר תליא בהו א2 א17 / ושלימו] דשלימו א2 א17  6 אלין] אינון מ5 קר / וחדוה] וחדווא א17 י* / דכל שייפי גופא] דכל שייפין דגופא א2 א17 דכל כשייפי גופא מ5  7 אינון בנשיקה] בנשיקה אינון מ5 קר / כל חד וחד] כל חד א2 א17  8 תרין רוחין[ד"א]] תרין תרין א2 א17 מ5 מ י* תרין קר / וכדין מתחברן] וכד אתחבראן א2 א17 וכד מתחברן מ5 מ קר י*  9 וכד מתפשטן (נ"א מתפרשן) אתעביד] וכד מתפרשאן אתעבידו א2 א17 וכד מתפרשן אתעביד מ5 מ קר י* וכד מתפשטן אתעביד ד"א  10 דכליל] וכליל מ5 / דאתקרי] דאיקרי א2 א17 לית' י*  11 היכלא דאהבה] היכלא אהבה א2 א17 דאהבה י* / וההיא רוחא] וההוא רוחא א2 א17 מ5 קר י*  13 מיד אתער] אתער א2 א17 / דא בסטר דא] דא בסטרא דא א17 דא בסטר(א) דא י* / ודא בסטר דא] ודא בסטרא דא א2 א17 / נפיק] נפיקת י*  14 מתדבק בדביקו ברחימו ואתעבידו (נ"א ואתערו)2] מתדבקן בדביקו ואתעבידו א2 א17 מתדבק בדביקו ואתעבידו מ5 מ קר מתדבקן בדביקון דרחימו ואתעבידו י* / אחרינין ב' ה'] אחרנין ב"ה א2 א17 מ5 מ קר י*  15 ומתעטרן] מתעטראן א2 א17 מ5 מ קר י*  15-16 דאזיל וסליק ההוא] דסליק ההוא א2 א17 דאזיל ההוא מ5 מ קר י* דסליק דאזיל ההוא ד"א  16 בכל אינון] דכל אינון א2 א17 מ5 מ קר / עלאה רברבא] רברבא עילאה א2 א17  17 ותשע מאה ותשעין רקיעין3] ותלת מאה ותשעה רקיעין א2 א17 ותלת מאה ותשעין רקיעין מ קר ותלת מאה [נ"א ותשע מאה] ותשעין [נ"א ותשע] רקיעין י*  18 אתקרי] איקרי א2 א17 / משריין] משיריין א17 קר  19 לאעכבא ליה ואעבר בהו] לעכבא ביה ולאתעברא בהו א2 א17 לעכבא ליה ולאעברא בהו מ5 לאעכבא ליה ולאעבר' בהו מ קר לאעכבא ליה [ולא] (ו)לאעברא בהו י* / עד דאעיל] עד דעאיל מ5 / על דא] ועל דא א2 א17 מ קר י* / שלמה] שלמה מלכא א2 א17 י*  20 מים(3)] מיין א17 י* / דנגדין גו (ס"א מגו)] דנגדין גו א2 א17 מ5 מ קר י*  21 דכיא] לית' א2 א17 מ5 קר / איהו] לית' א2 א17  22 איהו] אוהוא מ5 / משריין דקשיר] משיריין דקשר א2 א17 / עטרין] כתרין מ5  23 מחקקא] מחקקה א2 א17 / כיון דאעיל] כיון דעאל א2 א17 / (נ"א דאזיל וסליק ההוא)] לית' א2 א17 מ5 מ קר י*  24 דרחימו] רחימו נ41  25 דאתערו] ואתערו א17 / ואתדבקותא] דאתדבקותא א2 א17 נ41 מ5 מ קר י* / וקשורא דלעילא] וקשורא עילאה א2 א17 וקשורא דלעיל נ41 / דתושבחותא] ותשבחתא נ41 דתושבחתא מ5 / דא איהו] דא מ5 מ קר י*  25-26 ובג"כ...ואי תימא] {ובגין כך שירותא ד????? דא ישקני מאן ? ההוא דסתים גום סתימו עליאה ואי} תימא א2 ואי תימא א17  26 סתימא] סתימאה א2 א17  26    דף קמז ע"ב (שורה 26) ואי תימא...לההיא קליפה] לית' נ41  28 ואיהו] לית' מ קר י* / דנהיר לכלא] דנהיר כלא א2 א17  30 דאיהו] דהוא א2 א17  31 (סבא) הכא] הכא א2 א17 מ5 מ קר י* / נשקיין] נשיקין א2 א17 מ5 מ קר י* / ובמה] וכמה מ5

דף קמז ע"א

 1 בההוא רתיכא (נ"א בוצינא)] בההוא רתיכא א2 א17 מ5 מ קר י* / ומתחברן] ומחברן מ5 / והאי איהו] ודא איהו א2 א17 י*  2 כמה דאמרינן] כמאן דאמ' א2 א17 י* / בברא] כברא א17 / הוא] איהו א2 א17 י*  3 מנשיקות פיהו] ישקני מנשיקות פיהו י* / כי טובים דודיך] כי טובים דודיך מיין מ5 / דאנהיר לה] לנהיר לה א2 דנהיר לה א17  4 דאינון בוצינין (נ"א נשיקין)] דאינון בוצינין א2 א17 מ5 מ קר י*  5 דמזדווגין] מזדווגין י* / הדר] אהדר א2 א17  5-6 מההוא יין דמנטרא מההוא יין] מההוא יין א17  6 דאיהו חדוה] דאיהו חדווא א2 א17 י* / ומאן איהו] מאן איהו א2 א17 / דיהיב חיין וחדוה] דיהיב חדו וחיין א2 א17  6-7 לכלא...לכלא] לכלא י*  7 דא אלהים חיים] ?ההוא שמא דאיקרי יוהה ודא איהו אלהים חיים א2 ודא איהו אלהים חיים א17 ודא אלהים חיים מ5 מ קר / וחדוה] וחדווא א2 א17 / תו מיין מההוא] תו מיין דא איהו יין דחדווא מההוא א2  8 ידו"ד[מ]] יוה"ה א2 א17 יהוה מ5 יהוד קר יהו"ה נ"א יוה"ה נ"א ווה"א י* / דחדוה] דחדוא מ י* / דרחימו דרחמי] ורחימו ורחמי א2 א17 / נהירין] נהרין א2 א17 י*  9 ונשיקו] ונשקו א2 א17 / (כד מטו...מלין קמיה)] כד מטו קמי דר"ש סדרו מילין קמיה א2 א17 כד מטו לגבי רבי שמעון סדרו מלין קמיה מ5 קר חד מטו לגבי דר"ש סדרו מלין קמיה מ י*  10 ידענא ודאי] ודאי ידענא א2 א17 / דרוחא] דרוח א2 א17 מ5 / קדישא] קדושא מ5 / קא מכשכשא (ד"א מנצצא)4] קא משכשכא א2 א17 ק מכשכשא מ5 מ קר י*  11 זכאה דרא דא דהא] זכאה דרא דחמו דא דהא א2 א17 זכאה דרא דחמא דא דהא מ5 מ קר י* / כדרא] כדראי מ5  12 אתהדרת לעתיקותהא] אהדרת לעתיקותא א2 א17 י* אהדרת לעתיקותהא מ5 מ קר

1 במהדורה זו יש טקסט מספר הבהיר בין הסימן הקודם לסימן הזה.

2 בדרך אמת כתוב: 'בדביקו ברחימו ואתעבידו'.

3 בדרך אמת כתוב: 'על אלף ותשע מאה'.

4 בדרך אמת כתוב: 'נצצא בכו זכאה דרא'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]