THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Lekh Lekha 93b - 96b

דף צג ע״ב

2 כל חד וחד [מ]] כל חד ו6 ו7 פ4 ק9 י* לית' קר  3 חד [ו6 ו7 פ4] (רבי אבא) [מ קר י*]]  6 וגו'] חוקות שמים וארץ לא שמתי ו6 ו7 ק9 י* חוקות שמים וארץ וגו׳ קר / על דא] עלה ו6 פ4  7 קיימין] לית׳ ו6 ו7 פ4 מ קר קיימו י*  10 וגו׳] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  11 ביד סיסרא] ביד סיסרא וגו' ו6 מ קר י* וגו׳ ו7 ק9 ביד סיסרא וכתי׳ פ4  12 תחותייהו] תחות ידהון י* / דאמר] אמ׳ ו6 ו7 ק9 קר י*  14-13 ולא קיימין] ולא ו6 לית׳ ו7 ק9 י*\  16 את] לית' ו7 ק9  17 אתחזרו] אתחזיין י*  18 ופתח ואמר] פתח ו6 ופתח {ואמר} ו7 ואמר פ4 י*  20 ממצרים] לית ו6 ו7 פ4 ק9 י* / אנשיית [מ קר]] אשדיאת ו6 אשדית ו7 פ4 ק9 קר (ס״א) י* / קיימא] קיימי ו6 ק9 קר  22 מתוקדא [פ4 מ קר י*]] לית׳ ו6 ו7 / לשאפא] לשיצאה פ4 קר (ס״א) לאשאפא י*  23-22 אמאי...מיד [ו6 מ א״ל: אמ׳ ו6]] {את אזיל לחויא} ותקיפא ברך לא אתגזר מיד ו7 לית׳ פ4 אמאי חויא קר  23 לחד [מ י*]] חד ו6 ו7 פ4 קר  25 דכתיב] לית׳ ו6 / קודשא [פ4]] דקודשא ו6 קר י* דקדושה ו7 ק926 אחרא] אידך פ4 אחרא פתח קר / ויאמר וגו׳] ויאמר ו6 ו7 ק9 לית׳ פ4 קר י*  27 לון] לית׳ ו6 ו7 פ4 ק9 י*  28 במלכו [מ י*]] מלכו ו6 ו7 ק9 קר  29 האי] האי א״ת ו6  30 לה] ליה ו6 ו7 פ4 ק9 קר / מכאן...ליה] לית׳ פ4 קר  31 ליה יצריה] ביה יצריה ו6 ביצריה ק9 י* יצריה קר  32 זכה] זכו י*  33 דקב״ה] דיי׳ פ4  35-34 וגו'...בוטח [מ]] לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח הכי תאנא ו6 ו7 פ4 ק9' י* לא יירא לבי וגו׳ הכי תאנא קר  35 את קיימא דזמינא [מ]] הוא את קיימא דהיא זמינא ו6 ו7 פ4 ק9 י* [הוא היא ו7 ק9 לית׳ פ4] הוא קיימא דהוא זמינא קר  36 זאת בריתי] לית׳ ו6  37 מתפרשן] אתפרשן ו7 ק9 מתפרדן פ4 / ואי] וכי ו7  38 הכי. אמאי[ היכי אמ' ו6 אמ' פ4 בהאי גוונא ממש אמאי י*  39 והיא] והוא ו7 / ליה] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 י*

דף צד ע״א

1 אתעדי] אתעדיאת ו6  2 ואתרמיזא] זאת רמיזא י* / עליה] לית׳ ו6 עלה קר  5-4 מנ״ל...אתענש] והכי הוה דמיד אתפס ו6 והכי הוה כמא דעבר מיד אתפס א16 והכי הוה במה עבר ביה אתפס ו7 ק9 י* והכי הוה במה דעבר בה אתעניש פ4 מ קר [ביה : בה מ] 5עלמא] נשי פ4  6 במה] כמה י*  7 עכו״ם [י*]]לית/ו6 ו7 פ4 ק9 קר עע״ז מ / (אלא) בהאי] האי ו6 ו7 ק9 בהאי פ4 י* אלא בהאי מ קר  8 דהכי] הכי ו6 / חבילי (מלאכי חבלא)] חביליןו6 ו7 ק9 קר י*  9 עליה [מ]] עמיה ו6 ו7 פ4 ק9 קר / זקפין עינא] זקפן ו6 ו7 ק9 י* זקפין פ4 מ קר  10 דדומה] לדומה ו7 ק9 / לנחתא] לנחתא ליה ו6  11 ודינין [מ]) דינין ו6 ו7 פ4 ק9 קר י*  12 אתאחיד בשמא דקב״ה] אתאחיד בשמא קדישא קר את חד דשמא קדישא קר (ס״א) רזא דשמא קדישא י*  13 לא...חזי [מ]] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 קר  14 דסבר] וסבר פ4 וסבר ליה קר / דייחתון...בידוי] דיחתון ליה לידוי ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י* [דיחתון: דייתון ו6]  15 עד דאתבשר] אלא דכבר אתבשר י* / ביה דכתיב] לית׳ ו6  16 ביה...ואמר] אמ׳ פ4  17 מאי...דוד] מאי האי דאמ׳ דוד ו6 ו7 ויאמר דוד פ4 מאי דכתי׳ דאמר דוד ק9 מאי האי דכתיב דוד מ מ"ד ויאמר דוד קר לית׳ י* / נוהו] נוהו דאמר דוד קר  18-17 (מאי...נוהו) [ו6 ו7 פ4 מ1קר י* מאי: חסר י*]]  19 דאתגזר] דאתיהיב ו6 י* דאתי פ4  20 ובלא] וכלהו י* מתרמיז] אתרמיז ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  21-20 מאן...יאות [מ]] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 קרי*  21 ואת נוהו] לית׳ ו6 פ4 ק9 קר  22 (מאי...דיליה) [מ]] לית' ו6 ו7 ק9 קר י* / (דיליה) [מ]] לית' ו6 ו7 ק9 קר י*  23 דהא דחילנא] דדחילנא ו6 ו7 ק9 קר י* / בגין] לית׳ ו6 ו7 ק9 קר  24 אחידן] אחידא ו6 ו7 ק9 קר י* / דיתהדר] דאתהדר ו6 י*  26 מבשרי] ומבשרי ו6 ו7 פ4 ק9 קר י*  27 בבשרכם] בבשרכם לברית עולם ו6  28 בכל] דכל ו7 ק9 29-28 מניה ממש] ממש ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  29 אתאחידת] אתאחד ו6 ו7 ק9 י*  30 יאבדו] יאבדו וגו׳ ו7 ק9 / רשימו] רשומא ו7 ו6 פ4 ק9 רשימא מ י*  32 (מצוין...נוקבא) אשתתפו כחדא [ו6 (ו7) פ4 ק9 מ קר י* מצוין: חסר ו6 פ4 מ קר י* {בהדיה} ו7 ואזדמן בהדיה ק9]] ואזדמן כחדא ו7  33 עלייהו] עלינהו ו7 ק9  34 חס״ד [פ4 מ קר]] לית' ו7 ו6 ק9 י* / ונפק] ונפיק ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  37-35 (נ״א דתנן...נוקבא)] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  39 דא] דהא ו7 דהוא פ4 ק9 קר  41 וגו׳ [מ]] אלהיכם ו6 ו7 פ4 ק9 י* לית׳ קר / ובג״כ] לית' פ4 י*  42 צפוראה...מאתרייהו] צפרא ורבא:מאתרייהו אתעקרו ו6 ו7 פ4 ק9 קר י* [צפרא ורבא: ציפרא ודובא ו7 ק9 צפרא ודודבא י* / אתעקרו: יתעקרו קר] צפורא אתעקרו מאתרייהו מ אי צפורא ודרורא מאתירהו יתעקירו כ"פ

דף צד ע׳׳ב

3-2 בכל...באורייתא} בכל ליליא דפלגותא ניימין ופלגתא אורייתא ו6 ו7 ק9 קר י* [דפלגותא: פלגותא ו6 / אורייתא:עסיקין באורייתא י*] בכל פלגותא דליליא אוריתא ופלגותא ניימין פ4 3 ריחי] נהרי י*  4 הא דיינוה [ו6 ו7 ק  9 מ י*]] הא דינוי פ4 הא דיינו קר (ס״א דינוי) האי דינא י* .  5 סרכי] ?? ו6 ?? ו7 (ס״א) / עונשא] עונשיה ו6 ו7 פ4 ק9  6 דא קא] לית׳ ו6 קא פ4 ק9 קר  9 אי נהר יממא [פ 4מ קר]] לית׳ ו6 ו7 ק9 י* / דאורייתא [מ]] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 קר י*  10 דנהר [מ]] דהא נהר ו6 פ4 קר י* דהוה נהר ו7 ק9 / אשא] לאיתוקדא אשא ו7 ק9 / ובהך [מ קר]] ובחד ו6 ו7 פ4 ק9 ובהאי י*  14 כנורא] בנורא ו6 ו7 פ4 ק9 י*  15 מביתא] לית׳ קר / קבלו [מ]] מקבלין ו6 ו7 ק9 מקבלן פ4 קר י*  17 חדתא [מ]] לית׳ ו6 ו7 פ4 ק9 קר י*  18 לאקשרא [מ]] לקשרא ו6 ו7 (לקשרה) פ4 ק9 קר י*  19 וגו' [מ]] נשבעה בטוב ביתך קדוש היכלך ו6 ו7 פ4 ק9 קר י*  20 פנימאה [מ]] לגו ו6 ו7 פ4 ק9 קר י* / לעילא (נ״א לגו)] לעילא ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  23-22 דאי...כתיב] אלא י*  23 הוה [מ]] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 קר / כתיב [מ קר]] לא כתיב אלא ו6 ו7 פ4 ק9 / היינו דכתיב] הה״ד י*  24 וגו׳] לית׳ ו6 פ4 י*  25 ה״י כ״ל [י*]] היא כל האי כל ו6 היכל ו7 פ4 ק9 ה״י כל מ הי כל קר / וכלא] הכל דכלא קר (ס״א)  26 מה] לית׳ ו6 קר  27 קרבנא [מ קר]] לקרבנא ו6 ו7 ק9 י* בקורבנא פ4 / רעוא [מ]] ורעוא ו6 ו7 פ4 ק9 קר י* / ושוי [י*]] דשוי ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר  28 אדרין] אתרין קר (ס״א) / אתקשרו כחדא] דאתקשרו בחדא קר  29 חצריך...תרי] תרי ודאי י*  32 ואינון [מ]] אינון ו6 ו7 פ4 ק9 י* / עלייהו] עליה ו7 ק9 עליה והוו תמן קר  34 וכפר [מ קר]] וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל ו6 ו7 ק9 י* [ובעד כל קהל ישראל: וגו׳ ו6 חסר י*] / ישראל] עדת ישראל ו7 פ4 ק9  35 וחזי [מ]] לית׳ ו6 ו7 ק9 י* חזי פ4 חד קר  36 בעלמא [מ]] לעלמא ו6 ו7 פ4 ק9 קר בג״ע לעלמא י*  38 וגו'] לית׳ ו6 / מנה] מניה ו6 ו7 קר י* / חולקיכון [מ קר י*]] חולקיהון ו6 ו7 פ4 ק9 מתקשרא] מתקשרן פ4 / בלבייכו] בלביהו ו6 פ4 קר / קיימיתו] קיימו ו6

דף צה ע״א

1 בגופייכו] בגופייהו ו6  2 מזבח...לי] לית׳ פ4 / וזבחת...וגו'] וכו׳ בכל המקום וכו׳ ו6 את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך ובירכתיך ו6 ק9 ואת צאנך ואת בקרך וגו׳ קר וגו׳ בכל המקום אשר אזכיר את שמי י*  3 אקריב] מקריב ו6 ו7 ק9  4 קמיה [ר7 פ4 ק9 מ קר]] קמיה דהכי הוא נוטריקון של מזבח מלה זמינא ביום {ח׳} שמיני ו6 י*(ביום ח׳)  7 וגו׳] את צאנך ואת בקרך וגו׳ ו7 ק9 לית׳ פ4 י* / שמי] שמי אבא אליך וברכתיך ק9 ו5 ו7  8 (את) דא] דא ו6 ו7 פ4 ק9 קר דא את מ י*  12-11 (בגין)...דינשי] בגין דינשי ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  12 אחרא] לית׳ ק9  13 ואי אתגזר] ואתגזר ו7 ק9 / קשיא דלבא] קשיו דלבא ו6 מ י* קשיו ו7 פ4 ק9 קר / קדישא] לית׳ קר  14 דקב״ה] לית׳ ו6 ו7 ק9 י* / כהאי] כאילו ו7  15 כדבקדמיתא]{כ}בקדמיתא ו7 בקדמיתא ק9 כקדמיתא י* / בגין...כי [מ י* כי: חסר י*]] דאי אשתאר הכי ו6 פ4 בגין כך לא תבנה אתהן גזית דאשתאר בקשיותיה דאי אשתאר הרי ו16 בגין כך לא תבנה אתהן גזית בהאי גיסא (ס״א דהא גזית) דאישתאר בקשיותיה דאי אשתאר הכי ו7 ק9 ואי אשתאר הכי פ4  17 בחדוותא ורעוא [מ]] לחדוותא ו6 ו7 קר בחדוותא ו7 ק9 ברעוא בחדוה י*  18 (ד״א ל״ג ההוא)] ההוא ו6 ו 7פ4 מ קר י* לית׳ ק9  20 שנה] לית׳ ו7 / וגו׳] אל אברם ויאמר אליו ו6 ו7 אל אברם וכו׳ פ4 אל אברם ויאמר י* / וגו׳] והיה תמים ו6 ו7 ק9 קר י*  21 וקשיא] ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וכו' הא קשיא ו6 ו7 פ4 קר י* [שנה: חסר ו7 / וכו׳: חסר ו7 פ4 קר י* / הא קשיא: האי קושיא ו7 ק9 האי קושיא קשיא קר האי קרא י*] / קב"ה לאברהם אלא (עד)] קב״ה אלא עד ו6 קב״ה ו7 לית׳ פ4 קב״ה אלא ק9 י* קב״ה לאברהם אלא עד מ לאברהם קר  22 מטא] מטי ו6 י* מליא פ4 קר / והכתיב] והלא כתי׳ ו6 ו7 פ4 ק9 והא כתיב וירא ה׳ י*  23 וגו׳] ולא מני יומוי ו7 לית׳ פ4 י* / חושבן [{ק9}]] לית׳ ו6 פ4 מ קר י*  24 אשתמע] משמע פ4 / עלוי] ליה פ4  25 דכתיב] כתי׳ ו6 פ4  26 כל כמה] כמה ו6 ו7 פ4 ק9 מקר י* / (כך) קב״ה] לית׳ ו6 כך קב״ה ו7 פ4 ק9 מ קר בגיני כך קב״ה י*  27 עליה דכתיב [מ י*]] עליה וכתי' ו6 קר ובתר ו7 עליה ו7 (ס״א) ליה וכתי׳ פ4 ליה ובתר ק9 / וירא] וירא יי׳ ו7  28 ביה] ליה ו6 פ4  29 בעוד דאיהו [מ קר]] אי איהו ו6 י* אי ה״ו ו7 איהו פ4 ק9  30 מניה] לית׳ ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  31 יומוי בהאי] יומין להאי ו6 יומוי בהאי זמנא ו7 יומוי להאי פ4 מ קר י*  32 בכל] ככל מ / יומוי] יומי קר  33 שנים [מ]] לית׳ ו7 פ4 ק9 קר י*  36 אית בהון[מ]] דבהון ו6 ו7 פ4 ק9 קר י*  37 אסתבאון] ישתבאון ו6 י* יסתבאון ו7 פ4 ק9 מ קר

דף צה ע״ב

2 חסר [מ י*]] חסרא ו6 ו7 פ4 ק9 קר / דשי"ן ודל״ת [פ4 מ קר]] דאלין ש׳ ד׳ ו6 דשי״ן דל״ת ו7 ק9  3-2 דשי״ן... דיו״ד] דשד״י י*  3 דיו״ד [מ קר (נ״א]] דשד״י ו6 ו7 פ4 ק9 קר / דא] לית׳ ק9  4 אותך] אותך וגו׳ ו6  5 הוא [מ]] ההוא ו6 ו7 פ4 ק9 קר י* / כל] לית׳ קר / דחלין] סתימן ו6 אסתימו ו7 ק9 מרתתין פ4 דחלין ומרתתן קר וסתימין י*  6 אתרחקן] אתדחקן ו7 / ולא עוד אלא] ועוד ו7 ק9  7 וגו׳] לעולם ירשו ארץ ו6 פ4 לעולם ירשו ארץ וגו' ו7 ק9  9-7 (כל...וגו') [ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י* לעולם ירשו ארץ וגו׳: חסר ו6 י* לעולם ירשו ארץ ו7 פ4 ק9 ]]10 דאתינא] דזכינא קר / כלהו] כלהוו י*  11 אלהא [מ]] מלכא ו6 פ4 קר י* מלכו ו7 / קדישא] קדישי ו7  12 יעקב] יעקב ובשם ישראל פ4 / חד] חד וחד ו6 ו7 ק9 קר י*  14 ממנא דטלא] ממנן דכלה פ4 / קדישא] דקדישא ו7 ק9  14 אידך] לית* ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י*  15 יאכלו] יאכלו וכו׳ פ4  17 דשלטא]לית׳ ו6 דשלטין פ4  18 ועלה] עלה ו6 ו7 פ4 ק9 עליה מ קר/ תמיד] לית' ו7 פ4 ק9 קר  19 לא...דייקא] כל בה דווקא ו6  20 דכתיב] לית' ו7 ק9 / דא קב"ה] דא קב״ה בן חורין ו7 ק9 לית׳ פ4 קר  21 בן חורין מהו] מהו ו6  22 בארץ] בארץ לכל יושביה ו6 24 תנינא] תנינן ו7 ק9 / כד מתחברן] לית׳ פ4 קר / יו״ד [ו7 ק9 י*]] ו׳ ו6 י׳ פ4 קר / בה׳ [ו6 פ  4 קר]] בהא ו7 ק9 מ י*  26 כתיב] לית׳ פ4 י*  27 האי ארץ] האי ו6 ו7 פ4 ק 9קרי* / ארעי] ארצות ו6 ו7 ק9 קר י* 28 עכו״ם]לית' ו6 ו7 ק9 י* עע״ז מ  31 ינקין] ינקא ו7 ק9 / יאכלו] לית׳ ו6 / בכולי] בכל ו6 ו7 פ4 ק  9 מ קר י* בכוליה ג  32 בשעתא...בעלמא] dottedו7  36 פתח...ואמר] ר׳ אבא פתח ואמר ו6 ו7 פ4 ק9 קר י*  37 וגו'] כרם היה לידידי בקרן בן שמן ו6 ו7 פ4 י* / וגו׳] ויטעהו שורק ויבן מגדל בתוכו ויקו וגם יקב חצב בו לעשות ענבים באושים ו6 ו7 פ4 ק9 ויטעהו שורק וגו׳ קר וגו׳ ויקו וגם יקב חצב בו לעשות ענבים באושים י*  39 בכל אורייתא] באוריתא ו6 ו7 ק9 י*

דף צו ע״א

1 שמן] בן שמן ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י* / הא] לית׳ ו6 ק9 י*  2 דהוה] דהוא ו6 / ואיקרי] ואיקם פ4  3 דתנינן] דתנינא ו6 תניינא י* / דלא אתגזר] דאתגזר ו6 ו7 ק9 ולא אתגזר פ4  6 ליה] לי ו7 ק9 / הוה [פ4 מ] (ד״א הוא) [ו6 ו7 קר י*] הוא דהוה ק9  8 בנוקבא] נוקבא ו7 {ק9} ג1 י*  9 נחתא] נחתת ו6 ו7 ק9 קר י* / תו] לית׳ ו6 פ4 ק9 מ קר י* / ותנא] ותניא ו6 ו7 ק9 קר י*  10 זרעך] לית׳ ו6 / דהוה] דהוא ו6 ג  11-10 ומאן...עאל [ו7 {ק} פ4 מ]] לית׳ ו6 ומאן דשרי בהאי קיים עאל קר י* 12 מגזעא] מגזרא ו7 ק9 / ועל דא מאן] ומאן ו6 / כהאי] בהאי ו7 ק9 קר / אברהם] לית׳ ו6 ואברהם ו7 ק9 קר  13 ביה 2]] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר י* / זרען] לית׳ ו6  15 ומאי] ומאן ו6 י* 20 שריא] שריא ו6 ו7 ק9 י* 21 שנה] לית׳ ו7 פ4 קר ???  22 לחולקיה] בחולקיה פ4 קר 23 וחסד] חסד ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר ג י*  25 ישראל] לית׳ ו6 פ4 קר 26 ומתתא] ותתא ו6 פ4 י* / שירה דכתיב] לית׳ ו6 ידיד] לית' ו6 ו7 פ4 ק9 מ  28 (דא) [ו7 פ4 ק9 מ]] לית׳ ו6 י* ד"א קר  29 (על) [ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר ג י*]] 30 דדא] דא ו6 / לכרמו [מ ג]] לית׳ ו6 ו7 פ4 ק9 קר י* / דודי] דוד י*  31 דודי] זה דודי דודי ו7 {ק9} זה דודי קר / אתנטע] אתפשט קר / דכתיב] כדכתי׳ ו6  32 נפיק] דנפיק ו7 פ4 {ק9}  33 בקרן] בקרן בן שמן ו6 / דכתיב] לית׳ ו6 / בקרן היובל] לית׳ ו6  36 נגיד ונפיק] נפיק ו6 נפיק ונגיד ו7 ק9  37 משיחותא] משיכותא ו7 ק9 קר  38 (ויסקלהו) [ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר]] לית׳ ג י* / עזקא] עסקתא ו6

דף צו ע״ב

2 (קרן) [מ] כרם [ו6 ו7 פ4 ק9 ג י*]]  4 כלה...כתיב [מ ג]] לית׳ ו6 כלה זרע אמת כלה ו7 פ4 ק9 קר י*  5 כלה] כלו י*  6 דירתו] דידהו פ4 קר  7 בתוכו] בתוכו וגו׳ ו6  8 צדיק] צדיק ונשגב מ  9 בתרווייהו] באתרייהו י*  10 את [מ קר]] לית׳ ו6 פ4 ק  9 י*  13 חולקך] חולקיה קר  14 וגו׳] ולכבודי בראתיו ו6 פ4 ק9 קר י* / יצרתיו אף עשיתיו] לית׳ ו7 יצרתיו וגו׳ קר  15 וגו'] לית׳ ו6 ורב שלום בניך קר  17 הוות] היא י*  28 טמירין] דאמירן ו6 / עלך] לית׳ ו6 ו7 פ4 ק9 י* / דכל] כל י* / יומין] לית׳ ו6  29 מבעליו...לעשות] מבעלי רזגו(?) ו6 מבעלא בעוד יש לאל ידך לעשות ו7 ק9 מבעליו וכו׳ פ4 קר מבעליו י*  30 דא] לית׳ ו7 / (ויגלון בבבל) [ג י*]] ויגלון כל חברייא ר1 מ7 ויגלון כל בני חברייא א16 א2 ויגלון בכל ו6 ו7 פ4 ק9 מ קר / ביני [ו6 ג י*]] בני ו7 פ4 ק9 מ קר  32 באנפף] לית׳ ו7 ק9  33 אתגליין] לא אתגליין ו7 דאתגליין פ4 / יגלון] וכך יגלון ו6 פ4 וכד יגלון ו7 ק9 מ קר ובגין כך יגלון י*  34 ארחין] אורחיהון ג ארחוי י* / (ואתכסמן) [מ] ואתכסיין [ו7 פ4 ק9 קר]] ואתכסיאן ו6 ויתכסיין ג ויתבסמון י*  35 ביננא] ביבנה פ4 קר / אסתכים] אסהידת ו6 / ועל] דעל ו6 פ4  36 וגו'] וארוכתך מהרה תצמח וזרח בחושך אורך וארוכתך בצהרים ו6 לית׳ פ4 קר וארוכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד יי׳ יאספך י*  37 יאספך] יאספך ברוך יי׳ לעולם אמן ואמן ו6 קר יאספף אמן פ4

1 ה"ג בס"י.

2ה"ג.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]