THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 2, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Vayera 97a - 104a

ספר הזהר – פרשת וירא

כה"י: א2, א16, ו5, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, ל32, מ7, נ23, פ1, פ2, פ4, פר6, ק9, ר1

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר' חיים ויטל (בתוך ס' אור החמה לר' אברהם אזולאי)

י - פירוש "אור יקר" לרמ"ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר' אברהם גלאנטי (ס' אור החמה) / כ - ס' כתם פז לר' שמעון לביא

ל - ס' אור הלבנה לר' אברהם אזולאי / ממ - ס' מקדש מלך לר' שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר' מנחם רקאנטי (עריכת צ. רובין) / ר* (חילופים של רובין)

ז - ס' הזהר של מרגליות

דף צז ע״א

1 חייא] אבא פ4  3 הנצנים...בארץ] לית' א16  16 בעלמא] לעלמא א16 ו6 פ4 ר1 / דאתברי] אתא א16 ו6 פ4 ר1 קר דאת׳ מ  7 דאתברי] דאתא א16 ו6 פ4 ר1 דאת׳ מ קר 7־8 אתחזי...בעלמא] אתחזי לעלמא א16 ו6 פ4 קר אתחזי בעלמא ר1 אתחזי למיפק בעלמא מ  9 איבהא] אפהא א16 אנפהא ו6 / דאתפקדו [ג]] דאתפקדא א16 ו6 ר1 דאתפקדת פ4 מ קר  15 אטמרו] אתטמרו א16 ו6 ר1 / אינון] לית' א16 ו6 פ4  20 חיילין] מילין ר1 / אתגליאו] לית' פ4 ר1 קר  22 עד] כד א16 ו6 פ4 ר1  25-24 דהא...דלא] דהא כל מלה דקב״ה לא א16 ר6 {פ4} דהא מלה דקב״ה לא פ4 ר1 קר דהא כל מלה דקב״ה דעבד לא מ דא מלה דקב״ה דלא ג

דף צז ע״ב

2 דאשתכח] דאתברי א16  4 וגו'] לית׳ א16 ו6  6 וגו'] לית׳ א16 ו6  8 ופצירי בעלמא [ר1]] לעלמ׳ א16 ו6 דעלמא פ4 בעלמא מ קר  9 וישכר...אהלה] לית׳ א16 וישכר ו6 פ4 ר1  11 דארעא [א16 ו6 פ4 ר1 מ קר] (דעלמא) [ג]]  12 (לעלמא) [א16 ו6 פ4 ר1 מ קר]]  14 בארעא] דארעא א16 ו6 ר  1  16-15 כיון דמטא] לית׳ ו6  17 ואתגזר] דאתגזר ו6 פ4 ({ואתגזר}) / ביה] לית׳ א16 פ4 ר1  19 הוה] הוא ג  20 האי קרא] הנצנים נראו בארץ ו  5 21-20(בשעתא) [א16 ו6 פ4 ר1 מ קר] בתר] כד ו5  23 עילאין] תתאין פ4 קר  28 בארצנו] לית׳ א16 ו6

דף צח ע״א

1 וההוא [פ4]] ודא הוא א16 ו6 ודא ג  2 דגזר] דאתגזר פ4 מ קר דאגזר ג 5 כיון [א16 ו5 ו6 ר1] (לבתר) [פ4 מ]] לית׳ קר / דאתגזר] לית׳ קר  6 למאן] אליו למאן ו5 ר1  7 לאברם] לאברהם ו5 ר1  8 הכא יתיר] השת׳ ו5  12 דהשתא] והשת' ו5 פ4 ר1 קר  13 כד מליל] ומליל א16 ולבתר מליל ו5 ר1  14 האהל] האהל כחום היום א16 15 גלי חכמתא] רזא דחכמת׳ ו5 / שרו] דשארן ו5 פ4 ר1 קר  18 דאתחבר] ואתחבר קר / ביה] בה א16 ו6 בהו פ4  20 עליה [ו5 פ4 ר1 מ]] עלה א16 ו6  17 יוצרו] נוצרו ו6  18 מהאי עלמא] מעלמא ו6  20 למות] לית׳ ו5  20-21 בגין דכד ב״נ [א16 מ]] בגין כך בר נש כד ו5 בגין כד בר נש כד ו6 בגין דא בר נש כד פ4 קר  24 ידעת לאן] ידיע לן ו6 ידע לאן פ4 ידע׳ לאן קר  25 אורחא] אתר קא פ4 אתר קר / לא] לית׳ ו5

דף צח ע"ב

1 אליו] אליו יי׳ א16 ו6 / אברהם [פ4 מ]] לית׳ א16 ו5 ו6  5 והוא דא עלמא] ודא הוא עלמא ו6  9 למישרי ביה] דשארי ביה עמיה א16 ו5 ו6 פ4 קר דשרי ביה מ  12 מאן...אנשים] לית׳ ו5

דף צט ע״א

1 (יסודא דעלמא) [מ ג]] לית׳ א16 ו5 ו6 פ4 קר / וירא] לית׳ א16 ו6  3 דילה] דיליה א16 ו5 ו6 פ4 קר  6 כאבהן] דאבהן א16 ו6 באבהן פ4 קר / דאיהו] דההוא א16 ו6 7־8 אבל...עלאה] לית׳ פ4  8 בכרסייא] בתיקונא א161  12 ומי...כל [פ4 מ קר יקום: ישכון קר]] ומי יקום במקום קדשו ת״ח כל אינון א16 ו6 וגו׳ כל אינון ו5  13 קיימי בעלמא ויומין] דקיימי בעלמא ויומין א16 ו6 קיימי ולמאן ו5 קיים עלמא ויומין פ4 קיימי עלמא ויומין מ קר  15 קיימי] קאים א16 ו6 פ4  16 ומנלן] ומנא לך ו6 לבני הפלגש׳ דכתיב ולבני הפלגשים אשר לאברהם יתן אברהם מתנות וגו׳ ו5

דף צט ע״ב

1 דהא כגוונא] וכגוונא ו5  2 עלמא...אתמשכת] עלמא הכי אתמשיך א16 ו6 עלמא הכי אמשיך ו5 גוונא פ4 עלמא קר / מניה] מיניה מאי הוא קר אי...אתמשיך] אית בר נש דאתמשך א16  5 ליה] לה א16 / לאסתלקא] לסלקא ו6  6 משיכו] משיכא א16 פ4  10 דחכמתא] חכמתא א16 / דלהון] להון א16 להו פ4 קר / לי] ליה פ4  11 דהא] לית׳ ג / כגוונא...ביה [ג]] רעותא דבר נש דאיכוין ליה א16 ו6 פ4 מ [דאיכוין: אכוון פ  4 מ] כד רעותא דבר נש איכוין ליה קר  12 הכי] היכי פ4  13 ביה] בה ו6 / רעותיה] רעותא ו6  14 קדישא] לית׳ א16 ו6 פ4 קר  15 עליה] לית' א16 ו6 פ4 קר  16 רעותיה] רעותא ו6 / ואיכוין ביה] ויכוין בה א16 ו6 ואכוון בה פ4  17 לההיא מלה] ליה א16 ו6 קר  19 מלעילא] מעילא א16 ו6 לעילא פ4 קר  22-21 דאצטריכו לון [פ4 מ קר ג]] דאצטריכן א16 ו6  22 לאתכוונא] לאתכוונא לאתדבקא ג / אי....קדם] כל הנהו דרי קמאי הוה להו סתרין דחכמת וסאטו בה לסטר מסאבא והנהו סתרין אורית׳ אברהם

דף ק ע״א

3 לכוונא] לאתכוונא א16 ו6 קר  7 בהאי] מהאי מ  11-10 במסאבא במסאבא] במסאבו במסאבו פ4  13-12 ואתעביד...קב״ה] אתע׳ כחד מנייכו לאתדבקא והו ואינון אקרון שמשין לשמשא קמי קב״ה קר (ס״א)  13 בין] כגון א16  18 במסאבא] במסאבו פ4 / ליה לגבי ההוא] לההוא א16 ו6 ליה לההוא פ4  21 דנפיק] דנפקי פ4 קר  23 דסאיבו] וסאיבו פ4 גרמייהו ורוחייהו] רוחייהו וגרמייהו א16 ו6 / אתדבק] אתדבקו א16 כחד] בחד פ4 חד מ  26 קריבא דא למלין] קריבין מילין ו6  28 (מגו) מאינון] מגו א16 ו6 פ4 מ קר / (אלין) [א16 ו6 פ4 מ קר]]

דף ק ע״ב

2 (לא) ]א16 פ4 מ קר]] לית׳ ו6  4 אטעיין לון [ג]] טייעין להון א16 טעיין להון ו6 טעון פ4 טעיין לון מ קר  6 דא] לית׳ א16 ו6 פ4 קר  9-8 וישלחם...חי] וגו׳ ו6  10-8 נתן...קדם] לית׳ קר  11 חולקא] וחולקא א16 ו6  16 ביה] לית' ו6 קר  17 יעקב] ישראל א2 / וגו'] לית׳ א16 פ4  19 תדיר...תדבק] כד״א ובו תדבק א16 ו6 לית׳ פ4 קר 21וגו׳...ופי׳ [מקר]] אהדר ופירש א 16פ4 הדר פירש ו5 ומי יקום בהר קדשו אהדר ופירש ו6 / כפים] כפים ובר לבב ו6 פ4 כפים וגו׳ קר  22 טופסא] טורפא ו6 ספסא קר / אתתקף [מ ג]] איתקיף א16 ו5 ו6 פ4 קר  24 ולא...לגופא] בגופא א16 ו6  25 נקי] לית׳ א16  26 דלא] לא א16 ו6 / אמשיך] אצטריך פ4 קר  27 אלא] לית' א16 פ4 27־28 בתר פולחנא] בפולחנא ו5 מבתר פולחנא נ23  29 נפשו. נפשו...קרי [מ]] נפשי. נפשו כתיב א16 ו6 נפשו נפשי כתי׳ ו5 פ4 קר

דף קא ע״א

1 נפשי] נפשו ו6  2 נפש דבר נש ממש [מ]] נפשו דבר נש א 16(נפשיה דבר נש ו5 ו6 נ23 נפשי {דבר נש ממש} פ4 נפשי קר / בגין] לית׳ קר  3 מהאי עלמא] מעלמא ו5 להאי עלמא קר / ונפשי׳ [מ]] דנפשיה א16 ו5 ו6 פ4 ג דנפשי קר  4 על מה] עלמ' ו5 / דיתקיים [מ קר]] דאתקיים א16 ו5 ו6 נ23 פ4 / כל] לית׳ ו5  5-4 בין...אינון] ביה קר  5 קדישין] לית׳ ו6 פ4 מ קר  6 בארצות החיים] ונתתי לך מהלכי׳ בין העומדים ו5 וכו׳ פ4 קר / נפשי] לית׳ א16  7 וגו'] לית' ו6 נ23 פ4 / בתר [מ קר]] בשעתא א16 ו5 ו6 נ23 כד פ4  12-8 הוה...כתיב] נתגלו לו המלאכי׳ בצורת בר נש משום דלא יכיל לחמאה לון משום דכתי׳ ו5  11 וכי] הכי א16 ו6  13 וגו'] לית' ו5 ו6 פ4 / דנחתי [קר ג]] ונחתי א16 ו6 נ23 פ4 מ / לארעא] לעלמא נ23 ג 13-15 אלא...קדישין] לית׳ ו5  14 האי [מ]] לית' א16 ו6 נ23 פ4 קר  15 דהא...אינון] דאינון נ23 דהא אינון קר  16 באוירי] באויר עלמ' ו5 נ23  17 / דגולמין] דעלמין ו6 / לבני] כבני ו5 נ23 פ4  18 דיוקנא] ובדיוקנא ו6  21-18 ות״ח...דנא] לית׳ ו5  20 נפק ורהט [מ]] רהט א16 ו6 נ 23פ4  21 למגרע מה] למנדע מה פ4 לימננן ממה א16 לממנני מה ו6 למגרע ממה ג  22 ודאי...דמלאכין] בוודאי בחיזו מלאכין א16 ו5 ו6 פ4 [בחיזו: כחיזו פ4 / מלאכיך: דמלאכין ו6] בוודאי מלאכים נ3  2 23 ממה דכתיב] דכתיב ו5 מדכתיב נ23 / ויאמר] לית׳ א ו6 קר / דל״ת] דל״ת נו״ן יו״ד ו5 נ23  24 הוה אתיא] היא דאתיא ו6  26 גוונין] לית׳ ו5 נ23 / דתחותא] דתחותה ו5 נ23 פ4 קר דף קא ע״א(28) - דף קא ע״ב(5) עד...יצחק] לית׳ ו5

דף קא ע״ב

2 קדישיו] לית' א16 נ23  3 ואתו] ואתיאן א16 נ23  4 ליה] לה א16  5 אי״ו] אל״ף יו״ד וא״ו ו5  6 ויאמר] לית׳ ו5  8 וגו׳] בל יסע יתדותיו ו5 לית׳ ו6 פ4 ובל יסע יתידותיו לנצח נ23 9 כיון דנקוד [נ23 ג]] נקוד א16 ו5 פ4 מ קר נקוד על ו6  10 דחבורא דדכר] חבורא דכר א16 ו5 ו6 נ23 פ4 מ קר  13-12 תמן...וגו']] תמן הוא קישורא. ויאמר הנה באהל. א16 תמן הוא קשורא דכלא ותמן אשתכח איה שרה אשתך  51 נ23 ג [אשתך: חסר ו5] תמן הוא קשורא איה ו6 תמן הוא קשורא ויאמר הנה באהל. איה. פ4 מ תמן הוא קשורא. איה. קר 14־15 דשרה...באהל] דשרה איהי באהל ו5 בשרה ו6 דשרה באהל נ23 פ4 ג  15 אמאי...אלא] לית׳ ו5 ו6  16 מה] מאן א16  17 ת"ח] כתיב נ23 / מצרים] מצרים וכו' א16 ו6  18 אית [א16 ו5]] לית' ו6 פ4 מ קר  22 ואמאי...אלא] לית' ו5  23 אלא] אבל פ4 קר / מה] מאן א16 ו5 ו6 פ4  24 (ידעי) [א16 ו6 נ23 פ4 מ קר]] / אלין] לית' פ4  26 בכלהו] בכל אינון ו6 / רקיעין] עלמין נ23

דף קב ע״א

3-4 מנייהו...לאסתתרא] מנייהו א16 פ4 מ קר לאתכסאה מנייהו ו6 מנייהו יכיל לאסתתרא ג  4-5 לא...מה] מה א16 נ23 פ4 לית׳ ו6 לא בעי לאסתתרא מה מ לא בעי לאסתמרא מה קר  8 ויאמר] לית׳ א16 ו6 פ4 קר אמ' נ23  8-9 כעת...וגו'] לית' א16 ו6 כעת חיה נ23 כעת חיה וכו׳ פ4  9-10 דעד...אברהם] דעד לא זמין א16 ו6 נ23 עד דלא זמין פ4 מ קר  12 קא אזמין] אזמין א16 דזמין ו6 / בתר] אלא בתר ו6  13-14 לסלקא...אכלי] לית׳ א16 ו5 ו6 פ4 מ קר סלקא דעתך דמלאכין קדישין אכלין ג / אלא] לית׳ ו5  15 ויאכלו ודאי] אכילה ממש ו5 ויאכלו ממש קר (ס״א)  16 דאכיל] ואכיל א16 / מה] מאן א16 פ4  17-18 דמסטרא...לעילא [נ23 ג(נ״א)] (דאכלי...דלעילא) א16 ו  6 פ4 מ קר ג סטרא: סטרי ו6]]  19 בטהרה...אכיל [מ]] איהו בטהרה א16 ו6 בטהרה איהו פ4 קר  21-23 (לא...ועביד) [א16 ו6 פ4 מ קר איהו: איהו בר נש ו6 חסר פ4] (לא...דעביד) [נ23 ג]]  24 שבעה יומין] יומי מסאבו נ23 שבעה יומי מסאבו ג  25 והכי הוא ודאי] והכי הוא א16 ו6 נ23 פ4 הכי הוא ודאי מ קר ג  26 איש אשר] וכי יהיה בד איש אשר ו5נ23 ואיש כי ו6 אשר פ4 ואיש אשר קר  27 מקרה לילה וגו׳ [מ קר]] וגו׳ א16 מקרה לילה ו5 ו6 נ23 פ4 / והיה] כתי׳ והיה א16 ו5 נ23 פ4 מ קר  28 במים] במים וכו׳ א16 ו5 ו6

דף קב ע״ב

1-2 או...נדה] או סגירה נדה א16 ו5 נ23 או סגירת נדה ו6 מ או סגיר נדה פ4 או סגירו נדה קר או סגירת או נדה ג  2 ליה [ג]] לית׳ א16 ו5 ו6 נ23 פ4 מ קר  3 (בגין) [מ] בין [ו5 נ23 פ4 קר ג]] כיון א16 ו6 / דקביל] דאיקביל א 16ו 16פ4 מ קר ג דיקבל נ23  3-6 קרי...ואקרי] קודם וכו׳ ואברהם הוה נטיר כל חוליו בטהרה ואיקרי ו5  4 (בגין) [מ] בין [א16 ו6 נ23 פ4 קר ג]]  7 דנפק מתרח [נ23 מ]] לית׳ א16 ו6 פ4 קר  8 בני] לית׳ פ4 קר / למלאכיו...דמלוי] להו ו5 / מה כתיב] הוה דכתיב א16 ו6 הוה פ 4קר  9 בההוא] ההוא ו5 נ23 ג / לכל בני] לבני א16 ו6 / מכלא] לית' ו6 פ4 מ קר  10 מדכי לון] לית׳ פ4  10-11 ומדכי...מכלא] ומסטר׳ דמסאבו הוא לגוברין וכן שרה לנשים ו5  12 בכל אתר] ליה ו5 / בארעא דכנען] בארץ ישראל ו6  13 ביה] לית׳ א16 ו5  14 פריש...וחפי] ענפוי חפי ו5 / עליה] ליה ו5 / יאה] לית׳ מ קר  15 אסתלק] אסתלק מעילויה ו6 / הוו ידע] הוה ידע א16 ו6 פ4 מ קר ידע ו5 / ליה] ליה לבר נש ו5  16 בהימנותא] ביה ו5 / דקודשא...מאן] מאן א16 פ4 מ קר בקב״ה ומאן ו5 ומאן ו6 / דכיא (ד״א ל״ג הכי)] דכי א16 דכיא הוה ו5 ו6 דכיא פ4 דכיא הכי מ קר  17 לון] ליה ו5 / ומעיינא] עינא א16 ו6 פ4 קר ועינא ו5 מ ג / תחות ההוא [פ4 מ קר]] תחותוי דהאי א16 ו6 תחותוי דההוא ו5  18 לגביה] לית׳ ו5 / אסתלקין] אסתלק פ4 מ קר אסתלקו א16 נ23  19 מיד] מיד מיא סלקין לגביה א16 לית׳ ו5  19-20 לאסתמרא...יומין] שבעה א16 ו5 ו6 פ 4({ יומי}) קר שבעה יומין מ  20 דאפילו] אפי׳ א16 ו6 / אמר לון] לית׳ ו5  21 ובההוא...עלמא] לית׳ ו5  21-22 ורזא...אמר] ורזא קב״ה קא עביד א16 ורזא לקבל קב״ה קא עבד בגין ו5 ורזא דא לקביל קב״ה קא עביד ו6 ורזא לקביל קב״ה קא עבד פ4 מ קר ג ורזא דא בגין קב״ה קאמר ג (גרסת ספרים ישנים)  23 חב...חב] חב א16 ו6 מ קר וגו׳ ואיהו ביה סאיב ו5 לית׳ פ4  23-24 לעלמא...וכד] לכל בני עלמא כד א16 ו6 פ4 קר לכל עלמא מה כתי׳ ועת׳ פן ישלח ידו...לכל עלמ׳ כד ו5 לכל בני עלמא וכד מ דף קב ע״ב  26 - קג ע״א  2 ויאמר...וגו׳ [א2 ו5 נ23 מ קר]] לית׳ א16 ל2 פ4 פר6  26 ויאמר] לית' א2 נ23 / ויאמר...יצחק] לית׳ ו5 / שוב אשוב שוב ישוב] מאי שוב אשוב דהא ישוב א2 שוב ישוב קר  27-26 מפתחא...דתנינן] תנן ו5  27 למפקד עקרות] למפתח (ס״א למפקד) עקירין קר / מפתחות] מפתחן ו5 מ קר  28 בידא] בידוי א2 / דחיה...וגשמים [נ23 מ]] חד דחיה וחד דתחיית המתים וחד דגשמים א2  29 אשוב] אשוב אליך נ23 / אלא] אליד אי תימא דקב"ה קאמ' הא כתי' ויאמרו אליו איה שרה אשתך אלא א2 ו5 קר ג [אליך: חסר קר ג / אשתך: אשתך וגו' ו5] / (ליה) [מ]] לית' א2 ו5 נ23 קר ג / ויאמר] לית׳ א2  31 וגו׳] לקול יי׳ אלהיך וגו׳ א2 לקול יי׳ אלהיך ו5 נ23 / הוא] דהוה ו5  32 וגו׳] עלה אל יי' א2 נ23  33 אמר] קאמר א2 33-דף קג ע״א  1 (אוף...הוה) [א2 ו5 נ23 מקר]]

דף קג ע״א

וכלא בקב״ה אתמר] וקב״ה קאים עליה. א2 וכלא קב״ה דכלא קב״ה ו5 דכלא נ23  2-1 וגו׳...וגו׳] לית׳ א2 נ23 כעת חיה ו5 והנה בן וגו׳ מ כעת חיה וגו׳ קר 2 והנה...לאשתך] לית׳ קר / מאי] ר׳ שמעון אמ' מאי ו5 / אלא] לית׳ ו5 / דהא] אברהם דהוה נ23  3 כדבקדמיתא] כקדמיתא א16 כדבקדמיתא דאוליד בר מינה לישמעאל נ23 בקדמיתא פר 6קר כבקדמיתא מ / ואמר] לית׳ א16 נ23 פ4  4-3 אדוניו. בן יכבד...קרבנא] אדוניו אם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי בן יכבד אב זה יצחק דכד בעא אברהם למקרביה קורבנא ו6  5 סבא] סבא בר מאה ותלתין ושבע (?) שנין נ23  7 דא] מאן עבד דא נ23 / לאברהם] עבד אברהם ו6 / כד שדר] דשדר א16 ו6 פ4 דשדר ליה לחרן ?? כמה כסף וכמה זהב וכמה אבני יקר ואזל לחרן נ23  8 ויי׳...וכתיב] לית׳ א16 ויי׳ ברך את אדוני מאד וכתי׳ ו6 דיי׳ ברך את אדוני מאד ויגדל וכתי' נ23 ויי׳ ברך את אדוני בכל וכתי׳ פ4 ויי׳ ברך את אברהם בכל וכתי׳ פ4 פר6 קר / אנכי] אנכי וכו׳ א16 8־9 לאוקיר...לאברהם] לאסגאה יקריה דאברהם נ23  10 לא] ולא ו6  11 בני] בגין א16 פ4 פר6 קר לית׳ ו6 לא אית נ23 בנין מ קר (ס״א) / קלנא] לית' נ23 א2 י*  12 ואם...וגו׳] לית׳ ו6 / וגו׳] לית׳ א16 נ23 פ4  13 דאוקיר] דאנהיר ו5 / והנה...אשתך] לית׳ א16 ו6 נ23 לשרה אשתך פ4 פר6 מ קר / בן לשרה] לשרה ו6 לשרה אשתך נ23  15 דכדין...דיצחק] כדין ויי׳ פקד את שרה כאשר אמר הא מדכרינו לשרה בגיניה דיצחק א2 ו5 נ23 ג [כאשר אמר: חסר ג] ויי׳ פקד את שרה א16 בדינא כד״א יי׳ פקד את שרה ו6 כדין ויי׳ פקד את שרה וגו׳ נ23 פ4 פר6 מ קר [וגו׳: חסר פ4]  16 איהו בן לשרה (אנהו מלאכי אמרו)] איהו בן לשרה א2 א16 ו6 נ23 בן לשרה ו5 איהו מלאכי אמרי פ4 קר איהו פר6 אנהו מלאכי אמרי מ / (דין) דהא] דהא א2 ו5 ו6 נ23 ג לית׳ א16 דין פ4 פר6 מ קר / נטלא...לברא] נטלא ליה לבר א16 ו6 פ4 פר6 מ קר נטלא ליה לברא א2 ו  5 ג 17 ושרה...איהו] לית׳ א16 והוא אחריו. והיא אחריו מבעי ליה אלא רזא איהו פ4 / והוא אחריו] וגו׳ קר / והיא אחריו] והוא אחרי ו6 / אלא] מאי והוא אלא נ23  18 דהוה] דהוא ג / (פתח...אמר) פתח האהל] פתח האהל דא קב״ה והוא אחריו הוה אחר פתח האהל א2 פתח האהל. דא קב״ה. והוא אחריו מאן דא פתח האהל. א16 פתח האהל דא קב״ה והוא אחריו הוה אמ׳ פתח האהל ו5 ו6 נ23 פתח האהל דא קב״ה והוא אחריו מאן דהוה אמ׳ פתח האהל ל2 פ4 פר6 מ קר פתח האהל דא קב״ה והוא אחריו. מהו פתח האהל י*  19 פתחא דמהימנותא [א2 נ23 קר]] לית׳ א16 ו5 ו6 ל2 מ ג י* / (דא) דאודי ליה] דאודי ליה א2 נ23 קר ג דא הוא א16 דארי ליה ו5 דא ו6 מ דא אורי ל2 פ4 י* דאורי פר6  20-19 (נ״א פתח...עלאה)] לית' א16 ו5 ו6 נ23 פ4 מ קר ג י*  21 דקב״ה] מקב״ה פ4 / ד״א דהות יתבא [א2 נ23 ג]] דיתבא א16 ו6 מ קר ד״א דיתבא ל2 פ4 י* דביתא פר6 / מלין] מלוי א16 / והיא] והא א16 והאי ו6 22-21 דהות...בה אברהם] לית׳ ו5  22 האי] לית׳ ו6 / אחורוי] אחורי א16 פ4 י*  23 ואברהם ושרה זקנים] לית׳ א16 / שעורין] שעורא א16 ו6 י* / דיומין...להו] דאינון יומין נ23 י* / מאה] בר מאה ו6  25-23 ואברהם....כנשים] לית׳ ו5  24 תשעים] בת צ׳ שנין ו6 / ביומין] ביומוי א16 / באים] לית׳ ו6  25 ארח כנשים] לית׳ א16 ארח כנשים ותצחק שרה בקרבה לאמר י* / בעדונא] בעיונא ל2 פ4  26 בגין [נ23 מ י*]] בנין א2 בר א16 ו6 ל2 פ4 פר6 / פתח] פתח ואמ׳ ו6  27 אסתלק...לאו [א2 נ23 מ י* דאיהו: ואיהו א2 נ23 י* / בעלויא: בעלויא א2 בגלויא י* / לאו: ולא א2 נ23 י*]] לא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר  28 על חכמתא] לית׳ א16 ל2 פ4 פר6 קר / על...ביה] על חכמתא דיליה מ״ט לא יכלין לקיימא ביה א2 נ23 י* ביה ?? ?? קיומא דיליה ו6  29 עד] לית׳ פ4  30 על השמים כבודו [י*]] על השמים כבודך א16 ו6 ל2 פר6 מ אשר תנה הודך על השמים א  2 נ23 על השמים קר  31 כל] לית׳ א16 / דכלהו עילאי [נ 23פ4 מ קר י*]] דעילאי או616

דף קג ע״ב

1 אלא...בעלה [{א2)] לית׳ ל2 פ4 פר6 קר / לפום [נ23 ל2 פ4 פר6 מ קר ג י*] לית׳ א16 ו6  2 בלביה [נ23 מ]] לית׳ א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר י* / חד] חד וחד ו6 / דיכיל לאדבקא [נ23]] לאתדבקא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר דיכיל לאתדבקא מ דאדבקא י*  3 בשערים [מ קר]] לית' א16 ו6 נ23 פ4 י*  4 לא...ולמנדע [מ י*]] לא הוה יכיל לאדבקא ולמנדע א  2 א16 נ23 [לאדבקא: לאדבקא ליה א2] לא יכיל בר נש למנדע ולאתדבקא ו6 לא הוה דיכיל לאתדבקא ולמנדע ל2 פ4 פר6  5 מאן שערים] לית׳ י* / והנשאו פתחי עולם] לית׳ נ23 וכו׳ פ4 והנשאו פתחי עולם וגומ' קר  7 ביה [מ]] לית׳ א16 ו6 פ4 קר ליה נ23 י* / דהא] והא פ4 קר / לאו...מאן] לאו איהו מאן א16 ו6 נ23 פ4 מ קר י*  8 לה] ולקיימא עלה נ23 / ואינון] דאינון א16 ו6 נ23 קר י*  9 דנשמתא] לנשמתא נ23  10 אבל באינון] ובאינון ו6  11 לנשמתא] לחכמתא נ 2312 הוא] לית' א16 ו6 פ4  13 וגו'] לית' א16 ו6 נ23 פ4 י*  14 להאי] בהאי נ23 / ובכלהו [מ]] כולהו א16 ו 5פ4 לית׳ ו6 בכלהו נ23 י* בכולהו׳ קר  15 וכלהו] כלהו א16 ו6 פ4 קר י*  17 בני] כל בני א16  18 יקירא...דנא] לית׳ ו5  19 רוח עצה...יי׳.] לית׳ א16 נ23  20 תתאה] לית׳ י*  21 משיחא] משיחא לתתא ו5 ו6 נ23 פ4 מ קר י*  21 וגו'] לית׳ נ23 י*  22 אמר [מ]] לית' א16 ו5 ו6 נ23 פ4 קר י* / ויאמר [ו5 ו6 קר י*]] לית׳ א16 פ4 מ  24 עמיה] לית' א 16ו 5ו6י*  25 דכתיב...דהוה] שומעת פתח דהוא ו6 דכתיב ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו י* / פתח האהל] לית׳ א16  26-25 כעת...אשתך] לית׳ נ23 כעת חיה וגו׳ פ4 כעת חיה ולשרה בן. והנה בן לשרה אשתך קר  30 דנפק] דנפיק ו6 פ4 קר י* דנפיק ההוא זרעא נ23 / בגו] מגו י*  31-30 ואתדבק...קדישא] וכד אתגזר קר  31 בגו] מגו י* / דלעילא] לעילא א16 ו6 נ23 קר י*  32 כדקא יאות] לית׳ פ4 / ת״ח] ועל דא נ23  33 והאי (נ״א ודאי)] ודאי א2 א16 ו5 ו6 נ23 י* והאי ל2 פ4 פר6 מ קר ג  34-33 יומא חד] לית׳ ו5  34 דקרא ליה קב״ה] דקר׳ קב״ה שמיה ו5  35 אמאי...דעד] דמשמ׳ עד ו5 אמאי דהא אתחזי דהואיל ועד נ23  36 נטל] נטלו א16 ו5 ו6 פ4 מ קר י* נטיל נ23 ג / מסטרא] בסטרא ו5 ו6 פ4 קר י*  37-36 ותו...לואי] ו? שאיל לליואי א16 ותא שאיל לליואי ו5 ו6 נ23 פ4 קר ותו שאיל ליה ליואי מ [ודא] [ותו] שאיל ללואי י*  37 לההוא] לית׳ פ  4 40 קודשא...ליה [מ]] קרא ליה קב״ה א16 ו6 פ4 י* קרא קב״ה ליה קר

דף קד ע״א

1 הכי [מ]] לית׳ א16 ו5 ו6 נ23 פ4 קר / דא] עד קר (ס״א) / ואודע [מ י*]] דאודע א16 ו5 פ4 קר  2-1 שבק...שמא [מ]] לא שבק לון קב״ה למקרי ו6 לא שבק קב״ה למקרי ליה שמיה נ23 שביק לון קב״ה למקרי לון שמהן אבל הכא לא שבק קב״ה לאמיה למקרי ליה שמא פ4 קר י* [שביק:שבק י*]  3-2 לון...דכתיב] וביצחק אמ' א16  3 לאברהם] לאברהם בלחודוי ו6 / אנת] את ו6 / לאחלפא] לאתחלפא פ4 מ  4 לאכללא ליה בסטריה] למיהב ליה מסטריה נ23  5-4 וישקיפו...סדום] לית׳ א16 ו6 וכו׳ פ4  5 אנהג] נהג א16 ו6 / וכל שכן] ואפי׳ נ23 / דאפי׳] ואפילו י*  6 למאן] למה פ4 מ קר  8 דחסד [מ]] לית׳ א16 ו6 פ4 קר י* / ארישיה] לית׳ י*  9 ההוא] דההוא א16 פ4 קר / רשימו] רשימא א16 ו6 / וכדין] כדין א16 ו6  11 למזכי עמהון] בגין דיזכי בה ו6 / אחוה] אחוי ו6 אחוהי נ23  12 מתוך ההפכה] לית׳ נ23  13-12 דהא...אנון [מ דדכיר ליה: חסרמ]] מאי ויזכור מא דאייתי קודם דאינון א16 מאי ויזכור אלהים מא דזכא עם אינון ו6 ומאי ויזכור מאי דאזכי קודם עם אנון פ4 קר  13 דיזכי] יזכי א16 פ4  14 דבכל] דכל דא16 פ4 קר  15 לההוא] ההוא ו6 נ23  16 לאברהם] לאברהם אינון תלת מלאכים ו6  17 מההיא] ויקומו מההיא נ23  18 אף ע״ג] דאע״ג ו6 נ23 פ4 מ קר י*  19-18 בגיני...ביה] בגין למזכי ליה בההוא סעודה נ23  19 תלת] לית׳ פ4 קר  20 וחד [פ4 מ] לית' א16 ו6 קר י*  21 ודאית] לית׳ ו6 פ4 קר / אכלו] לית׳ א16 / דאתזנו [ג]] דנזונו א16 דזנו ו6 נ23 מ קר י* דזכו פ4  22 גרמו...סטרא] רמז דגרמי לאתזנא מההוא סטרא א16 גרמא להזנא מההוא סטרא ו6 גרמו לאתזנא מההוא סטרא נ23 י* גרמו לאתזנא מיניה מסטרא פ4 מ קר / אתדבק ביה [נ23]] לית' א16 ו6 פ4 מ קר י*  23 בעי ליה לב״נ] מאן דבעי א16 בעי פ4 באעי בר נש י* / מההוא כסא [מ]] מכסא א16 ו6 נ23 פ4 קר י*  24 ברכה] ברכתאי א16 ברכתא ו6 נ23 פ4 י*  25 נפיק] נפק א16 ו6 / ללוט [מ]] לית׳ א16 ו6 פ4 קר  26 וישקיפו] וישקיפו על פני סדום נ23 / קדשך] קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל נ23 קדשך מן השמים י*  27 לרחמי] לית׳ פ4

1 {בכורסייא}

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]