THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 1 Variant Readings]

Hilufim Va-Yishlah 177b -179a

ספר הזוהר - פרשת וישלח יעקב

כה”י: א21, א16, ו5, ו6, ו7, ו162, ט13, ל2, מ7, נ23, פ24, פ4, פר6, קמ95, ר1, ו56

דפוסים: מ - מנטובה, קר - קרמונה

ו - פירוש ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

י - פירוש ”אור יקר” לרמ”ק / י* טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

ג - פירוש ר‘ אברהם גלאנטי (ס‘ אור החמה) / כ - ס‘ כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל - ס‘ אור הלבנה לר‘ אברהם אזולאי / ממ - ס‘ מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צבי רובין) / ר* (חילופין של רובין)

ז - ס‘ הזהר של מרגליות

דף קעז ע”ב (35) - דף קעט ע”א (18)

 35 ואמר[מ7 מ קר]] לית‘ נ23 א16 ו6 פ4 פר6 י*  36 ישראל] ישראל וגו‘ נ23  37-36 אני עזרתיך נאם יי‘ וגואלך קדוש ישראל] לית‘ מ7 / וגואלך קדוש ישראל] וגו‘ א16 קר לית‘ ו6 י*  37 עעכו”ם] לית‘ מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 י* עע”ז מ קר / קב”ה יהב לון] יהב קב”ה לון מ7 יהיב לון קב”ה קר / לממנן] ממנן ו6 פ4 קר / שלטנין] לית‘ מ7 שולטנין נ23 א16 י* / ידיעין] ידיען מ7 א16 פר6 ידיעאן נ23 י*  38-37 כמה דאתמר...ילכו] כד”א פ4 פר6  38 אלההון] טעוותהון מ7 נ23 קר טעותהון א16 ו6 / כי כל העמים] לית‘ מ7 נ23 ו6 י*  39 וכלהו] ומנייהו מ קר / קרבא] קרבין נ23 קרבן פ4 קרבא אלין באלין י* / קפחין] וקפחין מ7 נ23 א16 ו6 מ י* וקפחי פ4 קר

דף קעח ע”א

 1 לביש] בישין מ7 / וחילא[מ קר]] לית‘ מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 י*  2 לנצחאה] לנצחא מ7 י* / בר] לבר ו6 / בפומהון] פומהון א16 ו6 מפומהון פ4 / כתולעתא] כתולעתדא ו6 כדא תולעתא פ4 קר / לה] ליה א16 פר6 קר ל(י)ה י* / תוקפא] לית‘ פ4 חילא קר / וחילא] לית‘ מ7 חילא פ4 ותוקפא קר / בפומא ובפומא[מ]] בפומיה ובפומיה מ7 נ23 א16 ו6 פר6 קר בפומה ובפומיה פ4 בפומ(י)א ובפומא י*  3 תולעת יעקב] תולעת יעקב מתי ישראל י*  4-3 מה תולעת לית לבריה דעלמה] מה תולעת לה לה לבריה דעלמא (גליון: בס”י גרס‘ הכי מה תולעת לית בריה דעלמא) י*  4 לית] לית ליה נ23 ו6 פר6 מ קר דא לית לה א16 לה לה י* / דעלמא] בעלמא פ4 פר6 קר / כהאי] לית‘ פ4 האי פר6 / תולעת] תולעתא מ7 נ23 לית‘ פ4 / דמשי] דמשיטי א16 / דסיסטרא] סטרא מ7 נ23 א16 טסטירא פ4 טיסטרא פר6 סיטרא ו6 / דמנה] דמיניה מ7 נ23 ו6 פ4 דמיני א16 דמניה קר דמינה י*  5 לבושי] לבוש ו6 / טיסטרי] סטרי א16 שיסרי פ4 שיסטרי קר ססטרי י* / דמלכין] מלכין פ4 פר6  6 בקיומא] בקיומיה נ23 א16 פ4 קר בקיומאי מ / כהאי] לית‘ פ4 כאינון קר / תולעת] תולעתא מ7 י* תולעתי קר / דאע”ג] אע”ג מ7 נ23 א16  7-6 אתקיים...יתהדרון] לית‘ ו6  7 יתהדרון] איתהדרון פר6 אתהדרון י* / (ד”א ל”ג דכתיב)[א16 ו6 פ4 פר6 מ קר]] לית‘ מ7 נ23 י*  8 אלא] לית‘ א16 פר6 קר י* ביר פ4 / הוא] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 קר י*  9 דאתבר] דאתתבר נ23 י* / אתתקן] לית‘ א16 אתקן פ4 / ואית] אית א16 / תקנה] תיקונא מ7 / מתי] מ(י)תי י*  10 דבגין] ובגין א16 דרגין פ4 / דישראל] ישראל מ7 ו6 לית‘ פ4 / אינון] דאנון פ4 / אתדבקו] מתדבקן מ7 נ23 א16 ו6 פר6 י* מתדבקין פ4 מתדבקי קר  11 יהא חיין להון] יהא לון חיים מ7 נ23 א16 יהא לן חיין ו6 יהא להון חיין פ4 יהא לון חיין קר י* / ליה] לית‘ קר  12 לעבדו שכם אחד] לית‘ מ7 ולעבדו שכם אחד וגו‘ קר  13-12 רבי אלעזר ורבי יצחק] ר‘ יצחק ור‘ אלעזר מ7  13 וקם] קם פ4 קר / צלותיה] לית‘ מ7 נ23 א16 ו6 י*  14 לבתר] לית‘ פ4 פר6 קר / אמר] אתא {אמר} מ77 / תנינן] תנן מ7 / בר נש] ברנש נ23 א16 ו6 י* / לארחא] בארחא פ4 / אבעי] אי בעי מ7 בעי א16 ו6 י* צריך פ4 פר6 קר / ליה] לית‘ פ4 פר6 קר  15 ולצלי] לצלי פר6 / צלותיה] צלותא מ7 / בגין] לית‘ א16 ו6 / דכד] כד א16  16-15 זמן צלותא] זמנא לצלותא מ7 פ4 קר זימנא לצלותא נ23 זמן לצלותא א16  16 צלותא] לצלותא ו6 פר6 / זמנא דק”ש] זמן ק”ש נ23 ו6 פר6 קר י* / צלותא] לצלותא י* / לא] דלא ו6  17 בעותא] בעותי מ7 נ23 א16 ו6 בעותיה פר6 / דא] לית‘ ו6 / לא] לית‘ א16 ו6 / צלינא] דצלינא ו6  18 אשתדלנא] אסתכלנא י* / עד כען] עד כאן פר6 / לא] לאו ו6 / הוה] הוא א16 ו6  19 עדנא] עידן מ7 א16 עדן ו6 י* עידנא פ4 / לצלי] לצלאה מ7 / דההיא] דההוא נ23 דהא בההיא פ4 דהא בההוא קר / אתתא] לית‘ מ7 / משתעיא] אשתעי מ7 משתעי נ23 א16 ו6 פ4  20 כחדא] חדא מ7 / למשכנא] במשכנא י* / בעולמתהא] בעלימתהא י*  21 לבר נש] לברנש נ23 א16 ו6 י* / דמתחברן] דמחברן מ7 ו6 פ4 דמחבראן נ23 פר6 דמ[ת]חברן י*  22 צלותא] לית‘ מ7 נ23 א16 ו6 י*  23 דאוקמוה] דאוקימנא מ7 לית‘ נ23 / דכתיב] לית‘ י* / לנטרא] לנטלא מ7 נ23 א16 ו6 י*  24 דהא יראה] דהא סיהרא פ4 קר  25 נהיר] אתנהיר נ23 / יממא] יממא לאנהרא קר / לאו הוא] לאנהרא פ4 לא הוי י* / הוא] הוה מ7 / וצריכא] וצריכנא י*  26 אזלי] אזלו מ7 א16 ו6 פ4 פר6 קר י* / חד[ו6 פר6 מ קר י*]] לית‘ מ7 נ23 א16 פ4 / וחמא] וחמו מ7 נ23 פ4 ו6 פר6 מ קר י*  27 סלקו] סלקין מ7 נ23 א16 סלקיה ו6 סלקי פר6 מ י* / בריין משניין] בריאן משניאן נ23  28 דחילת] דחילתא מ7 נ23 א16 / חמינא] חמינן י* / בריין] בריאן נ23  29 יקטרגו לן] יקטרגון לון א16 ו6 / דבידיה] די בידיה נ23  30 מאינון] אינון מ7 / בריין] בריאן נ23  31 פתח ואמר] פתח ר‘ אלעזר ואמ‘ פ2  32 וגו‘(1)[מ7 נ23 מ]] לית‘ פ2 א16 ו68 פ4 פר6 קר י* / וגו‘(2)9 10] במדבר וגו‘ א16 פ4 במדבר ברעותו את החמורים לצבעון אביו פר6 במדבר קר י*  33 אלין] לית‘ מ7 / אינון] לית‘ נ23 א16 ו6 פ4 פר6 י*  34 וגו‘(1)[נ2311 מ]] לית‘ מ7 א16 ו6 פ4 פר6 י* עם גדול ורב ורם כענקים קר / ובני עשו יירשום] לית‘ מ7 / וגו‘(2)[מ]] לית‘ מ7 א16 ו6 פ4 פר6 י* וישמידום וגו‘ קר / אבל] אלא מ7  35 דקאמר] דאמר מ7 דקאמרן א16 / קרא] לית‘ י* / אשר] את אשר א16 ו6 / במדבר] לית‘ קר / ימם] ימ”ם פ2 / הוו] אינון מ7  36 משניין] משניאן נ23 / הוה] לית‘ קר / אתרך] אתתרך מ7 א16 ו6 פ4 קר י* מתתרך נ23 אתתריך פ2 / אפי] פני פ2 א16 קר פי ו6 / ארעא] האדמה א16 קר / כדכתיב] כמה דאתאמר מ7 כד”א נ23 פ2 א16 ו6 י* דכתיב קר  37 מעל פני האדמה ומפניך אסתר] וגו‘ נ23 פ4 מעל פני וגו‘ פ2 / ומפניך אסתר] לית‘ מ7 ו6 וגו‘ קר / וכתיב] לית‘ פ4 / נוד] נוד קדמת עדן י* / מבני] כוכב פ2  38 דרוחין ועלעולין] דעלעולין א16 דעלעולין ורוחין קר / ואלין] אלין א16  39 לאתקדשא] יומא י* / יומא] לית‘ א16 ו6 לאתקדשא י* / דשבתא[מ קר]] לית‘ מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 י* שבתא פר6 / רוחין קיימין] רוחא קיימא פ4 רוחא קיימן פר6 / טסירין] לית‘ י*  40 (נ”א טהירין)12 י*]] לית‘ מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 קר / ואלין] ואינון א16 י* ואיהו ו6 / ולא] ולאו פ2 פ4 קר  41 שתיתאה] דשתיתאה א16 ו6 / יומין] רוחין א16 / בהו] בהו דהוי מ7 דהוי נ23 כהאי פ2 / בספקא] בספיקא מ7 / ובגין כך] בגין כך פ2

דף קעח ע”ב

 2 אתגלימו] איגלימו נ23 אגלימו פ2 א16 ו6 פ4 פר6 י* / לאתקיימא] לקיימא מ7 לאתקיימו א16 / ואקרון] אקרון פ4 איקרון פר6 / ימ”ם[פ2 א16 פר6 מ]] ימם מ7 נ23 ו6 פ4 קר י* / דלא] ולא מ7 נ23  3 ואתחזון] דאתחזון ו6 / ואיהו] ואיהו ענה מ7 והוא נ23 / ואולפי] ואוליפו מ7 ואולפו פ2 ואולפיה ו6 פ4 פר6 ואולפוה י* / ליה] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 י* / לאייתאה] לאיתייא פ2 לאיתאה א16 ו6 י*  4 לעלמא] בעלמ‘ פ2 / ואינון] ואלין אינון מ7 נ23 א16 ו6 י* ואלין פ2 / אזלי] דאזלי א16 / טוריא] טורא דא א16 / וקיימין] וקיימו א16 ו6 פ4 פר6 י* / זמנא חדא] בזמנא חד י*  5 הוה] לית‘ א16 / דאתא] דהוה נ23 ואתא א16 / צבעון[מ י*]] ענה מ7 נ23 א16 פ4 ענא ו6 ענה {צבעון} פר6 צבעון דא קר / ואוליד] ואוליד ממנה ו6  24-5 תא חזי...ת”ח] וכן פתח ואמ‘ פ2  6 אשכח] אשגח פ4  7 כל זיינין] כל אנון זיינין פ4 כל אינון זינין קר  8 מתפרשן] אתפרשן פ4 / מאלין] מחילין נ23 / אתיין] אתייאן נ23 אתיאן א16 ו6 / ואתחזון] ואתחזיין ו6  9 בגין במדברא] דבגין דבמדברא מ7 בגין דמדברא א16 פ4 פר6 מ קר י* / אתר] ואתר מ7 פ4 פר6 ואת ו6 / חרוב] חריב מ7 / ואיהו] איהו מ7 א16 ו6 פ4 פר6 איהי נ23 / ועם כל דא] ועל דא מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  10 ב”נ] ברנש נ23 א16 י* / דאזיל באורחוי דקב”ה] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6 / דקב”ה] קב”ה מ7 / ודחיל ליה לקב”ה] ודחיל מקב”ה מ7 וייחיל הקב”ה נ23 דדחיל ליה לקב”ה א16 ו6 פ4 פר6 ודחיל לקב”ה י* / לא מסתפי מנייהו] לא יפחד מן המזיקין ושדים א16 / ואעלו] ועאלו א16 פ4 פר6 מ קר י* ועלו ו6  11 אתר בי] אתר מ7 נ23 י* אתרבי א16 אית ביה פ4  12 הוא] איהו א16 ו6 / דמשתדלו] דמשתדלין מ7 דמשתדלי א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*  13 יי‘ ישמרך מכל רע ישמו את נפשך יי‘ ישמר צאתך ובאך מעתה ועד עולם] יי‘ שומרך יי‘ צלך על יד ימינך וגו‘ ו6 פ4 קר ה‘ שומרך ה‘ צלך על יד ימינך וכתיב ה‘ ישמרך מכל רע ה‘ ישמור את נפשך ה‘ ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם י* / ישמר צאתך ובאך מעתה ועד עולם] שומרך יי‘ עלך וגו‘13 ישמר צאתך ובאך וגו‘ א16  14 הללויה] לית‘ א16 ו6 י*  15 משתדל] אשתדל א16 ו6 אשתדל באורייתא י* / בפולחנא] לפלחנא פ4 לפולחנא ו6 פר6 י*  16 והוה קם] והוא קאים מ7 דהוה קאים נ23 / בפלגות] בפלגו מ7 נ23 / ותושבחן] ובתושבחן מ7 נ23 / לאתתקנא] לאתקנא מ7 נ23 א16 ו6 פ4 קר י* / דוכתיה] דעתיה פ4  17 דלעילא] עילאה מ7 נ23 / דכד] דהא מ7 נ23 דהא כד ו6 י* / בפלגות ליליא] בפלגו די ליליא מ7 בפלגו דליליא נ23 א16 ו6 / ידע] דידע ו6  18-17 דקב”ה בההיא שעתא] דההוא שעתא קב”ה מ7 נ23 א16 ו6 בההוא שעתא דקב”ה פ4 דההוא שעתא דקב”ה פר6 דקב”ה בההוא שעתא קר  18 יתער] איתער מ7 אתער נ23 א16 ו6 פ4 י* / עם צדיקייא] עם צדיקייא (בגנתא דעדן) י* / הוה] לית‘ א16 ו6 / קם] קאים נ23 / בההיא] בההוא נ23 ו6 פר6 קר  19 אשתכח] איתער מ7 נ23 אתער י*  20 הא] והא י* / דאיהו] דהא דאיהו פר6 / דבגנתא] די בגנתא דעדן מ7 די בגינתא פ4 / כדכתיב] כמה דאת אמר מ7 נ23 א16 ו6 י*  21 חברים] היושבת בגנים חברים מ7 נ23  22 כמה דאתמר דכתיב] שנאמר מ7 שנא נ23 כדכתי‘ א16 כמה דאתמר פ4 כמא דאתמר דכתי‘ פר6 כד”א י*  24 דוד] אמ‘ דוד נ23  25 דקאמר] דאמר מ7 / תנינן] תנינא נ23 פ4 קר / דלעילא] דלעילאי מ7 דעילא א16 ו6 י* / הוא] לית‘ מ7 נ23 א16 ו6 פ4 י*  26-25 דקאמר...מאי] לית תושבחת‘ כהא פ2  26 טעמא] וטעמא פ2 / בגין] משום מ7 נ23 / שמא דא] דא י* / י”ה] שמא יו”ה י*  30-26 מאי שמא...אודה יי‘] לית‘ פ2  27 מאן] מאי מ7 נ23 / דאיהו] דאיהי מ7 נ23 ו6 פ4 פר6 מ קר י* / (הלל בגימ‘ ה”ס שהוא אדני)14[מ קר15]] לית‘ מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 י* / מתקנא] מתתקנא נ23 י* / שבחא תדיר] תדיר שבחא מ7 נ23 א16 קר  28 אשתככת] אשתכחת א16 ו6  29-28 אל תחרש ואל תשקוט אל] וגו‘ קר  29 בגין] אלא בגין א16 / איהי] איהו פ4 פר6 / מסדרת] מסדרא א16 / ובג”כ] ובגיני כך מ7  30 כמה דאוקמוה] הא אוקמוה מ7 לית‘ פ2 / הטוב] טוב פ4 קר / וביצר הרע] וביצר רע פ2 פ4 ויצר הרע ו6 / בגין] לית‘ ו6 י*  31-30 בגין...ואוקמוה] לית‘ פ2  31 דב”נ] דברנש נ23 א16 י* בר נש קר / בכל לבבך] בכל לבבך ובכל נפשך י*  32-31 בסוד ישרים] בשתי יצרין בסוד ישרים מ7  32 (ועדה)[מ7 נ23 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*]] / בהו מתעטרן] מתעטרן בהו בישראל מ7 מתעטרין בהו נ23 בהו מתעטרי פ4  33-32 כהני וליואי צדיקי וחסידי ישרים ועדה[פר6 מ קר]] כהני”ם לויי”ם צדיקי”ם חסידי”ם ישרי”ם עד”ה מ716 כהני ליואי צדיקים חסידים ישרים עדה נ23 א16 ו6 כהני וליואי צדיקי‘ וחסיד‘ ישרים עדה פ2 כהני וליואי צדיקים וחסידים ישרים ועדה פ4 כהני ולואי צדיקים ישרים ועדה י*  33 נצב[פר6 מ]] לית‘ מ7 נ23 א16 ו6 פ4 י* אלהים נצב קר  -33דף קעט ע”א שורה 18 כד”א...אמן ואמן] ת”ם פ217  34 אתעטר] מתעטר מ7 נ23 א16 ו6 פ4 פר6 י* / ב”נ] ברנש נ23 א16 י* / ליה] לית‘ נ23 פ4  35 דאיהו] דאיהי י* / ותושבחן] ובשבחן פ4 / לקב”ה] למאריה מ7 נ23 א16 ו6 י* למריה פ4 קר  36 ושזיב] וישזיב י* / ליה] לון ו6 יתיה י* / אשגבהו] כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו מ7 / וגו‘[מ קר]] יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו מ7 נ23 יקראני וגומר י* / ארך ימים] לית‘ י*  37-36 הה”ד...וגו‘] לית‘ א16 ו6 פ4 פר6  37 וגו‘[מ קר]] אשביעהו ואראהו בישועתי מ7 נ23 לית‘ י* / רני פלט תסובבני סלה] וגו‘ ו6  38 לי] לית‘ קר / לב”נ] לברנש נ23 / בארחי דאורייתא] באורחוי דקב”ה ובאורחוי דאורייתא מ7 באורחא אוריתא נ23 באורחיה אוריתא א16 ו6 בארחוי דאוריתא פ4 באורחא דאורייתא י*  39 בצלא] בסטרא מ7 בסתרא נ23 בצלותא פ4 פר6  40 לבר נש] לברנש נ23 א16 ו6 י* / ומאן] מאן א16 / דא יצר הרע] יצר רע פ4

דף קעט ע”א

 1 וצר לתתא] ולתתא ו6 פ4 / הרע] רע פ4 / לב”נ] לברנש נ23 א16 י*  2 בעלמא] אוף הכי נמי ומאן איה”ו ד”א יצ”ר הר”ע לברנש בעלמא נ23 / רני פלט] לית‘ מ7 פ4 / תסובבני סלה] תסובבני פ4 / יסובבני סלה] יסובבני מ7 פ4  3 מאי תסובבני] לית‘ פ4 / אלין אינון] אלא אינון מ7 אלא אלין נ23 אלא אנון פ4  4 קרא] יקרא א16  5 דקאמר] כדקאמר מ7 / אית בהון] אתיהיבו פ4 אית בהו פר6 י* אתייהיבו בהון קר / רזין ומלין] מילין א16 פר6 י* מלין ו6 פ4 / ברזי] ברזא פ4 קר ברזין י*  6 דכלהו] דבכולהו פר6 / קודשא(1)] קדישא מ7 הקדש י* / דהוה] דהא י* / קודשא(2)] קדישא מ7 קדשא י*  7 והוה] והא ו6 והוא י* / ובג”כ] ובגין כל כך מ7 / ברזי] ברזא י* / דחכמתא] דחכמתא עילאה מ7 דקודשא פ4 / פתח ר‘ אלעזר ואמר] פתח ואמ‘ ר‘ אלעזר א16 ו6  8 דחה דחיתני(2)] לית‘ מ7 נ23 ו6 י*  9 מאי דחה דחיתני] לית‘ פ4 / דא] לית‘ י* / דדחייא] דדחי מ7 / ליה] לית‘ י* / לב”נ] לברנש נ23 א16 י* / ובעי לדחייא] דבעי לאדחייא נ23 ובעי לדחוא א16 ובעיא לדחיא י*  10 יצה”ר] יצר רע פ4 / לגביה דב”נ תדיר] לגביה דברנש תדיר נ23 א16 י* תדיר לגביה דבר נש פ4 תדיר גבי בני נשא קר  11 ולקבליה] לקבליה י* / לנפול] לנפול ויי‘ עזרני מ7 נ23 י* / אשתדל] משתדל פ4 קר  12 אינון] לית‘ י* / עקתין] עקין פ4 עאקין קר / קב”ה] יי‘ ו6 / ליה] לית‘ פ4 פר6 / דוד] לית‘ מ7 נ23  13 בגיהנם] לית‘ נ23 / לבר נש] לברנש נ23 א16 י* / לאזדהרא] לאזדרזא ולאזדהרא מ7 לאזהדרא נ23  14 מניה] מיניה דיצר הרע מ7  15 ורגלך לא תגוף בלכתך לא יצר צעדך] לית‘ פ4 פר6 וגומר י* / בלכתך] וכתיב בלכתך מ7  16-15 ורגלך לא תגוף בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל] לית‘ ו6 / בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל] לית‘ א16  16 הולך ואור עד נכון היום] לית‘ ו6 וגו‘ פ4  17 לון] להון י* / בעלמא דין] בהאי עלמא מ7 נ23 / ובעלמא דאתי] ולעלמא דאתי י*  18 ארץ] ארץ נצר מטעי מעשה ידי נ23 ארץ נצר מעשי ידי להתפאר א16 ארץ נצר מטעי וגו‘ פ4 ארץ וגו‘ פר6 קר ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר י* / ברוך יי‘ לעולם אמן ואמן[ו6 פר6 מ]] לית‘ מ7 נ23 א16 אמן פ4 בילא”ו יילא”ו קר תם ונשלם ב”י לא”ו י*

1 הטקסט איננו מצוי בכתב היד.

2 הטקסט איננו מצוי בכתב היד.

3 כתב היד נקטע בדף קעב ע”ב שורה 36 אחרי המילה ’עלמא‘ לא הצלחתי לזהות עדיין את המקום שבו הוא מתחיל שוב.

4 הטקסט מתחיל בדף קעח ע”א שורה 31.

5 הטקסט איננו מצוי בכתב היד.

6 ו5 נקטע בדף קעג ע”א שורה 34 אחרי המילה ’שקוציהם‘ ומתחיל שוב בפרשת וישלח - עדיין לא זיהיתי את המקום שבו הוא מתחיל שוב.

7 המילה ’אתא‘ מתוקנת ל‘אמר‘ בשולי כתב היד. המתקן עשה שתי נקודת בצורת קו נטוי מעל המילה ’אתא‘ ואותן שתי נקודות מעל המילה ’אמר‘ בשוליים.

8 קופץ מהמילה ’וענה‘ עד המילה ’האי‘ בשורה הבאה.

9 מ7 מדלג על ה‘וגו‘‘ מכיוון שהוא מדלג מן הדומה אל הדומה מה‘וגו‘ הראשון בשורה אל ה‘וגו‘‘ השני בשורה. כנ”ל גם נ23 ו-מ.

10 פ2 מדלג מהמילה ’הימים‘ בשורה 32 עד המילה ’הימים‘ בשורה 35.

11 נ23 מדלג מן הדומה אל הדומה מ‘וגו‘‘ הראשון בשורה אל השני בשורה.

12 מופיע גם שם כנוסח אחר.

13 הפסוק לא כתוב בצורה ברורה יתכן שלא הבנתי מה כתוב בו.

14 לא ברור לי אם זה פירוש או חלק מהטקסט.

15 נמצא בקרימונה אחרי המילה מתקנא באותה השורה.

16 אין סימן של ראשי תיבות (אבל לא היתה לי דרך אחרת לציין זאת) אלא שלוש נקודות בצורה של משולש מעל כל מילה: שתי נקודות למטה כבסיס המשולש ואחת מעליהן.

17 כתב היד חסר גם אח”כ - אין בו כמעט כלום מפרשת ’וישב‘ ואח”כ הוא קופץ לדף שב ע”א.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]