THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 2 Variant Readings]

Hilufim Va-Yeshev 191b - 193a

ספר הזוהר – פרשת וישב יעקב

דף קצא ע"ב (24) דף קצג ע"א (11)

כתבי יד: א2, א16, ו61, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* - (חילופין של רובין)

דף קצא ע"ב (24) דף קצג ע"א (11)

 24 ואמר[מ]] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י*  24-25 ויהי בעברם] לית' י*  25-26 בטרם אלקח מעמך ויאמר אלישע ויהי נא פי שנים ברוחך אלי] גו' ו5 ט1 פ2 וגו' מ7 ר1 כו' נ23  26 ויאמר אלישע ויהי נא פי שנים ברוחך אלי] לית' פ4 / והאי] בהאי א16 י*  27 איהו] הוא ל2 מס4 / ואליהו] ואלישע מ7 ואמר2 ואליהו ר1 ואיהו פר6 / ואליהו אמר אל אלישע שאל מה אעשה לך] לית' פ4 / אעשה] אתן ו5 א16 פר6 / קיימא] קיימא מלה נ23  27-28 קיימא והא ברשותיה] הוה הכי והא ברשותא מ7 ר1 קימ' הכי והא ברשות' פ2 קיימא הכי והא ברשותא א16 ל2 פ4 פר6 מס4  28 ברשותיה] ברשותא ו5 ט1 מ קר י* א"ל(כצ"ל) ברשותיא נ23 / ותו דאלישע] ואלישע א16 ותו אלישע פ4 מס4 / הכי נמי איהו] לית' א16 / איהו] לית' נ23 י* הכי פ4 / מאי טעמא] ותו מ"ט א16  29 אמר] לית' ל2 פ4 פר6 / וארעא] ובארעא ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 מס4 / וכל] ובכל ו5 פ2  29-30 ודאי מאן...ודאי] לית' נ23  30 היך] יהך א16 / יהא] לית' א16 יהב ל2 פר6 יהי? פ4 / דא] {דא} דהא מס4 / אליהו] קב"ה לאליהו מס4 / ושאר] וכל שאר נ23 / צדיקים] צדיקיא ט1 מ7 ל2 מס4 צדיקייא נ23 ר1 א16 פ4 פר6 י* / קב"ה] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / עביד] לית' מ7 ר1 עבד פ4 קר  30-31 רעותהון דצדיקייא] עמהון רעותהון ו5 ט1 פ2  31 יעשה] יעשה גו' ו5 ט1 פ2 א16 יעשה וקול שועתם ישמע מס4 / וכל שכן] כ"ש א16 ל2 פ4 מס4 / דההוא רוחא] דההוא ל2 מס4 ההוא פ4 דההוא צדיקא פר6  32 קדישא] קדושא מס4 / די עליה ירית] דעליהי דירית ו5 דעליה דירית ט1 פ2 ר1 א16 מס4 די עליה דירית מ7 ל2 פר6 א"ל(כצ"ל) דעליה דיורית נ23 דעליה ירית י* / לצדיקא] לצדיקיא ו5 נ23 פ2 ל2 לצדיקייא א16 פ4 פר6 י* / והא] דהא י* א"ל(כצ"ל)  33 מאבל מחולה] לית' מ7 ר1 / לנביא תחתיך] גו' ו5 ט1 פ2 / ועל דא] ועל ט1  34 ליה(1)] לית' מ7 י* / לירתא ליה] לירתא ליה לנבואתיה ולא כמא דשאיל מיניה ויהי נא י* לירתא ליה לנבואתי' ג לירתא ליה לנבואתיה ולא כמה דשאיל מניה ויהי נא א"ל(כצ"ל) / ברוחך(1)] לית' מ7 ר1 א16 פ4 ברוחך אלי י* / שנים ברוחך אלי] ? נ233 / ברוחך אלי וכי[מ ד"א א"ל(כצ"ל)]] לית' ו5 מ7 פ2 ר1 {וכי} ט1 ברוחך אלי א16 ל2 פ4 פר6 מס4 י* ברוחך קר  35 סלקא דעתך] לית' מ ד"א / דעל חד] דחד ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר אחד י* על חד ד"א / שאיל] שאל ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* ג(ס"י) א"ל(כצ"ל) / שאל] שאיל א16 ל2 פר6 מס4 י* / מיניה[א"ל(כצ"ל)]] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* מניה ד"א  36 שאיל] שאל מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 שאיל מיניה ג(ס"י) א"ל(כצ"ל) / על[י* ד"א א"ל(כצ"ל)]] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מ קר ע מס4 / אלא] לית' נ23 / (איהו)[ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר]] ההוא ט1 דאיהו א16 י* לית' ג(ס"י) ד"א א"ל(כצ"ל) / הכי[א"ל(כצ"ל)]] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / מיניה] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / בההוא] דההוא ג(ס"י) ההוא א"ל(כצ"ל)  37 דיעביד] דיעבד ל2 מס4 דעבד קר / (ד"א ל"ג חד)[ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* א"ל(כצ"ל)]] לית' ו5 ד"א / מה כתיב[א16 מ קר]] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 מס4 כתי' ל2 פ4  38 לקח מאתך יהי לך כן ואם אין לא יהיה] גו' ו5 ט1 פ2 לית' מ7 ר1 לוקח מאתך נ23 וכו' פ4 / יהי] יהא מ  39 טעמא] לית' ו5 ט1 פ2 / אותי] לית' י* / אלא] לית' מ / אמר ליה] הכי קאמר ליה ג א"ל(כצ"ל) / אם(2)] אי ו5 מ7 ר1 א16 פר6 / תיכול] תוכל מס4 / עקרא] עקר פ2 עיקרא ר1 א16 פ4 פר6 י*  40 דשבקנא לך] לית' פר6 / דאתנסיבנא[מ]] דאתנסיב ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4 מס4 קר דאיתנסיב ט1 נ23 ל2 פר6 דאתנסב אנא י* דאתנסיב אנא א"ל(כצ"ל) / מינך] מינך דשבקנא לך פר6 / יהא] יהי י*  41 דיסתכל] דאשתדל י* / ביה(1)] בה פ2 י* / חמי] חמיה מס4 / ליה] לית' ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 / יהוי] דיהוי ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ל2 פר6 מס4 דיהוי ליה נ23 ויהא ליה י* יהוי ליה ג א"ל(כצ"ל) / יהוי דביקותא ביה] דיהוי ביה דבקותא פ4 דיהא ביה דבקותא קר / כדקא יאות] כדקיאות ט1

דף קצב ע"א

 1 דאסתכל] דיסתכלי מ7 דיסתכל נ23 ר1 ל2 פ4 מס4 דאיסתכל פר6 / במה] בהא נ23 במא פ2 / מרביה] מרבי פ2 / יכיל] יכול ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 א16 פר6 ייכול י*  2 רוחא] חכמתא פ4 קר / דהא] לית' ו5 ט1 פ2 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / בכל מה] לית' מ7 / מה] לית' ו5 ט1 נ23 פ2 ר1 / דאיהו עביד הוי] דאיהו הוה עביד מ7 ר1 / הוי] הוה ו5 פ2 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר לית' ט1 נ23  3 חמי] מסתכל ו5 פ2 לית' ט1 מ7 נ23 ר1 / ברוחא] ברוח ו5 / הוה מסתכל[מ7 מ]] לית' ו5 ט1 פ2 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* ג א"ל(כצ"ל) / מסתייעא] מסתייע ו5 פ2  4 מלתא] מלה ו5 ט1 נ23 פר6 / ואתוספא] ואתסופ' ו5 / אחרא] אחרא איהו ל2 פ4 פר6 מס4 קר / דאמר] דאמרה4 מס4  5 אזדעזע] אזדזע ו5  6 ובגפן] ובגפ"ן ו55 ט16 פ27 / שלשה] ג' מס4 / שריגים] שריגי"ם ו58 ט19 פ210  6-7 בדיוקנא דאבוי] {דיוקנא} באבוי נ23  7 ובגפן] ובגפ"ן ו511 ט112 פ213 / שלשה] ג' י* / שריגים] שריגי"ם ו514 ט115 פ216  8 הא ודאי] ודאי הא פר6 לית' י* / גפן] גפ"ן ו517 ט118 פ219 / כנסת] כנס"ת ו520 ט121  9 ישראל] ישרא"ל ו522 ט123 / ואתבשר] ויתבשר מ7 ר1 / ובגפן] ובגפ"ן ו524 ט125 פ226 / שלשה] ג' י* / שריגים] שריגי"ם ו527 ט128  10 תלתא[פ4 מ קר]] תלת ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 א16 ל2 פר6 מס4 י* / עלאין] לית' פ4 / דנפקי] דנפקין מ7 נ23 ר1 / גפן] גפ"ן ו529 ט130 פ231 / כהני] כהנ"י נ2332 / ליואי] וליואי ט1 ל2 פר6 לויי מ7 פ2 ר1 ליוא"י נ2333 לואי י* / וישראלי] וישראל ט1 מ7 א16 ל2 פר6 מס4 קר וישרא"ל נ2334 ישראלי פ4  11 דהא] ה' במפיק י* דהא ה' במפיק א"ל(נ"א) / כנסת] כנס"ת ו535 ט136 / ישראל] ישרא"ל ו537 ט138 / ואתברכת] ואתברכ' ו5 / מעם מלכא] מעם מלכא מעם מלכא מס4  12 דאינון] דאינהו מ7 ר1 / כענבים] כערבין ל2 כענבין מס4 / מבושלים] מתבשלין ו5 מבשלין ט1 פ4 מס4 מתבשלים פ2 מבשילין ל2 מבושלין פר6 / כדקא חזי] כדקא יאות א16 מס4  13 אשכלותיה] אשכלותה מ7 / הוא] איהו פ4 קר / יין] יי"ן ו539 ט140 / דאתנטיר] דאתנטיל א16 / בענבייהו] בענביה ו5 ט1 פ2 בעינבייהו מס4 / מששת] משית קר / ימי] ימ"י ו541 ט142 פ243 יומי קר  14 בראשית] בראשי"ת ו544 ט145 פ246 / אתבשר] א{ת}בשר ר1 / ולהלאה] ולהלא ו5 ט1 נ23 פ2 ל2 פר6 מס4 קר ולהלה מ7 א16  15 דאית] דאיתי פ4 / חלמין] חילמין ט1 חלמא א16 חלמיה פ4 פר6 לית' י*/ חלמין ליה ולאחרנין] חלמיה ולאחרנין ל2 פ4 חלמיה לאחרנין מס4 / דאיהו] דא איהו מס4 ג א"ל(כצ"ל) / לגרמיה] לגרמייהו י* / תנינן] תנן מ7  16 דחמי] דחזי ו5 פ2 דבעי דב דחמי ט1 דחמיה א16 / ענבין] ענבים ר1 מס4 / חוורין בחלמא[מ קר א"ל(כצ"ל)]] בחלמי' חיורי ו5 בחו{ו}מיה חיורי ט1 בחלמיה חיוורי מ7 נ23 א16 בחלמי סומקי חיורי פ2 בחלמיה חיוורי ר1 חיוורי בחלמיה ל2 מס4 חיורין בחלמיה פ4 פר6 בחלמיה חוורי י* / לו] לית' מ / לא] לאו ו5 ט1 פ2  17 דתרין] דתרי ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 י* / דרגין] דרגי ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 רזין ל2 פ4 פר6 מס4 קר / אוכמי] אוכמ"י ו547 ט148 פ249 חיורי מ7 חיוורי ר1 / וחוורי] וחיור"י ו550 וחיוור"י ט151 ואוכמי מ7 ר1 וחור"י פ252 וחיורי פר6 / האי] והאי נ23 הא א16 פר6 י*  18 והאי] ודא א16 והא י* / דלא] לא ו5 פ2 י* לאו ט1 דלאו נ23 / וכלהו] וכלהון פ4 וכולהון פר6 / ענבין] ענבים ל2 מס4 / ברזא] {ב}רזא ר1 / מתפרשן] (אתפרסם) [מתפרשן] י*  19 בחכמתא] ברזא דחכמתא י* / לטב] טב מ7 [ל]טב י* / צריכין] צריכי ו5 פ2 בעו מ7 ר1 / רחמי] רחמיה מס4 / אשגחותא] אשכחותא ו5 ט1 פ253 א16 ל2 פ4 פר6  20 אנתתיה] אתתיה נ23 פ4 קר אינתתיה פ2 פר6 / סחטא] סטא נ23 סחטה פ2 פ4 מס4 / ענבין] ענבים מס4 / וגרימת] וגרים ו5 ט1 נ23 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* וגרמה מ7 / ליה מותא] מותא ליה ו5 ט1 מ7 ר1 י* לון מותא פ4 מותא לון קר / ולכל ישראל] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 ר1 מס4 י*  20-דף קצג ע"א (16) סחטא ליה...חוקר דהא] לית' א16  21 נח] ונח י* / אתא] אתי ו5 / להני] לההוא נ23 / ענבין] ענבי מ7 ר1 / כדקא יאות] כדקיאות ט1  22 ויתגל בתוך אהלה בה"א] ויתגל ל2 פ4 / ויתגל בתוך] גו' ו5 ט1 פ2 / אהלה] אהל"ה ו554 ט155 פ256 אהלו מ7 ר1 אהולו מס4 / בה"א] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פר6 מס4 / מנייהו] מיניהו ט1 מינייהו פ2 מיניה ל2 פ4 מס4 מניה קר / וקריבו] וקריב י*  23 חמרא] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 שעתא ג א"ל(כצ"ל) / ובג"כ] ובגיני כך ו5 פ2 / כתיב] לית' פ4 / ראש] ריש ל2 רוש מס4  24 אשכולות מרורות למו] וכו' פ4 לית' מס4 / מרורות למו] גו' ו5 כו' ט1 נ פ2 / האי] ענבין דמי האי נ23 דמא ג ענבי דמא האי א"ל(נ"א) / ענבין] ענבים מס4 לאינון א"ל(נ"א) / דאינון] אינון ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 פר6 מס4 אנון פ4 ענבין א"ל(נ"א)  25 כרם] כר"ם ו557 ט158 פ259 / דקא] דהוי נ23 קא הני י* / סלקין] סלקי פ4 קר / ורוחא] וריחא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / כדקא יאות] כדקיאות ט1  26 חלמא(1)] חילמא ו5 ט1 פ2 מס4 / בורייה] בוריי מס4 / דאתבשר] דיתבשר ל2 פ4 פר6 / חלמא] עלמא ל2 פ4 פר6 מס4  27 כדקא יאות] כדקיאות ובגין ועל דא יוסף ידע מלה ואיסתכל בעקרא ופשר חלמא על בורייה בגין דאיתבשר בההוא חלמא כדקיאות ט1 / ובג"כ] ובגין ל2 פ4 / פשר] דפשר פ4 / פשרא] פושרא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פישרא ט1 חלמא קר  28-29 כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי] לית' מ7 ר1 / ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי] גו' ו5 ט1 פ2 לית' נ23 וכו' פ4 / והנה שלשה סלי חרי על ראשי] וגו' קר  29 ארורין] ארורים ר1 מס4 / אינון] הם מ7 נ23 ר1 / רשיעיא] רשיעין פ2 דשיעייא פ4 / דכל] דכולהו מ7 / עובדיהון] עובדייהו מ7 ר1 / כלהון] כולהו ט1 מ7 נ23 ל2 י* כלהו ר1 פ4 מס4  29-30 וכל אינון] וכלהו מס4  30 אינון מלין] מה י* / מלין] מילי ו5 ט1 פ2 / דאינון אמרין] דאמרין פר6 / אמרין] אמרי ו5 ט1 פ2 פ4 קר י* / לביש] לביש וכל אינון מילין דאינון אמרין כולהו לביש נ23 / כיון] וכיון י* / באף] פתח באף ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 פ4 פר6 קר י* / מיד] לית' י*  31 וידע] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / דכל] [ד]כל י* / מלוי אינון] אינון מלוי ל2 אנון מילוי פ4 מלין דיליה קר / אינון] הוו מ7 ר1 אינון הוו נ23 לית' מס4 / סלי חרי] חורי סלי ט1  32 על ראשי[מ קר י*]] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 פ4 פר6 / דבי] בי פ4 / דיתגלון] דיגלון מ7 נ23 ר1 דיתגלין פ2 דאיתגלון פר6 דאתגלון י*  33 מארעא] מארבעא פר6 / כתיב] [כתיב] י*  33-34 מעשה אופה והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי] וכו' פ4 וגומר י*  34 אותם מן הסל מעל ראשי] וגו' קר / מן הסל מעל ראשי] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 / אלין] ואלין קר / אינון] לית' נ23 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / שאר עמין] שארי עמין מס4 / דמתכנשי] דמתכנשין נ23 י* דמכנשי פר6  35 וקטלי] וקטילין קר וקטיל י* / וחרבי] וחרבין נ23 וקטלי פ2 / ומפזרי לון לארבע סטרי דעלמא] לית' י* / לארבע] בארבע ט1 לד' נ23 קר / דעלמא] עלמא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 פר6 מס4 קר / אסתכל] חמא נ23 איסתכל פר6  36 דההוא] בההוא ו5 ט1 פ2 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / חלמא] חילמא פ2 לית' פר6 / על ישראל כד יהון בחיובא קמי מלכא] לית' ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 / פשרא] פושרא ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 פישרא פר6 פושריה מס4 / לביש] דביש ט1  37 ואתקיים] דיתקיים ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 פר6 / ות"ח] דת"ח ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ל2 פר6 ת"ח פ4 קר (ד)[ו]ת"ח י* / תרין] דתרין פ2 / אלין] דאלין נ23 / חמא] חמאן ל2 פ4 פר6 / וחמא] וקא חמא נ23 / דא חמא (דהא)[מ קר י*]] דהא ו5 ט1 פ2 ל2 פ4 פר6 דא חמא מ7 ר1 האי חמא נ23 א"ל(כצ"ל) דהא {חמא} מס4 לית' ג

דף קצב ע"ב

 1 כד] כדי ר1 / סליק וקא] לית' ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* סליק נ23 סליקו א"ל(כצ"ל) / שליט] ישליט מ7 ושליט נ23 א"ל(כצ"ל) / סיהרא] סיהר"א ו560 ט161 פ262 / ודא] דא ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ל2 פ4 / עלה] עליה מ7 ר1 י*  2 ופשר] פשר קר / ליה פשרא] פושרא ליה נ23 / פשרא] פושרא ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ל2 מס4 מ י*  3 בפישרא] בפומא מ7 בפושרא נ23 ל2 מס4 מ ח?"א בפומא ר1 בפשרא פ4 קר בפרשא פר6 / ודא ודא[פ4 פר6 מ קר י* ג א"ל(כצ"ל)]] ודאי ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ודאי ודאי נ23 / חמו] חמא מ קר / דרגין] לית' נ23 / דשליט דא ושליט דא] דדא שליט ודא שליט מ7 ר1 ושליט דא ושליט דא מס4  4 ברא לי] ברא מס4 / ורוח נכון חדש בקרבי] גו' ו5 ט1 פ2 לית' מ7 ר1  5 טהור] טהור ברא י* / כד"א] כמד"א נ23 כמ"ד מס4 / וגו'[ל2 פר6 מ קר]] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מס4 י* / וכתיב] כתי' ו5 פ2  6 חדש בקרבי] או"ן ו563 ט164  6-9 חדש בקרבי...דאסטי] וכי אית רוח דלא איהו נכון אין דא הוא רוח דאסטי ל2 פר6 וכי אית רוח דלאו איהו נכון אין דא רוח דסטי פ4 וכי אית רוח דלאו איהו נכון אין דא הוא רוח דאסטי מס4 וכי אית רוח דלאו איהו נכון אין דא הוא דאסטי י* חדש בקרבי וכי אית רוח דלאו איהו נכון אין דא הוא דאסטי א"ל(וכל השאר אדל"ג)  6-11 חדש בקרבי...רוח עועים] או"ן65 דא הוא רוח מסאבא דאסטי לבני עלמ' פ2  7 כד"א] כמד"א נ23 / זה] דא קר  7-9 נכון ודאי...ורוח עועים] שבתאי מסאבא ו5 ט1 / כד"א...חדש בקרבי] לית' מ7 ר1  8 וצלי] וע"ד צלי א"ל(כצ"ל)  9 ורוח עועים] ודא הוא רוח מ7 ר1  10 עועים] עיועים ל2 / כד"א] כמ"ד מס4  11 ורוח] רוח ל2 פ4 פר6 / חדש(2)] חד"ש ו566 ט167 פ268 / דסיהרא] דסיה"ר' ו569 ט170 דסהר"א פ271  12 סיהרא] סיהר"א ו572 ט173 פ274 / דוד מלך ישראל חי וקיים] לית' ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / חדש] חד"ש ו575 פ276  13 אמר] אמר ליה מ7 ר1 / ר' יוסי לר' אלעזר] ר' אלעזר לר' יוסי ו6  14 אני אפתנו] אנכי אפתנו מס4 / יי' אליו] אליו יי' פ4 מ אליו ה' י*  14-15 ויאמר יי' אליו במה ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צמא ועשה כן] גו' ו5 פ2 וגו' ט1 מ7 ר1 לית' נ23 / במה ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן] וכו' פ4  15 כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן] וגו' קר / כן] לית' ו6 / ותנינן] ותנינא פ4 / דהוה[מ]] דא הוא ו5 ט1 פ2 ו6 פ4 פר6 מס4 קר י* הוא מ7 ר1 דא נ23 דא היא ל2  16 רוח נבות] רוחא דנבות קר / היזרעאלי] היזרעאלי נבות ר1 / כיון] לית' מ7 ר1 / דסלקין] דסלקי פ4 קר / וקיימין] וקיימי ט1 ו6 פ4 קר / יכלין] יכלי פ4  17 בהאי עלמא] בעלמא הדין מ7 ר1 / בהאי] להאי ו5 ט1 נ23 פ2 ו6 פר6 י* / תמיהה] לית' ו5 ט1 פ2 ל2 פ4 פר6 מס4 ומלה א16 / דאמר] הדאמר קר / אצא] לית' מ7 נ23 ר1 / בפי וגו'[מ]] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר  17-22 ומלה תמיהה...למתבע שקרא] ומה י*  18 דאורייתא דשוי] דשוי דאוריתא ר1 דאוריתא דשוו ל2 / קמייהו] עלייהו פ2 / הכי הוא] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4  19 את] לית' ט1 / את שדותיכם וכרמיכם] שדותיכם ואת כרמכם ו5 פ2 שדותיכם ואת כרמיכם מ7 ר1 ואת שדותיכם ואת כרמיכם נ23 שדותיכם וכרמיכם ו6 ל2 פ4 פר6 שדותיכם וזיתכם מס4 ואת שדותיכם וכרמיכם מ קר / וזיתכם] ואת זיתכם מ7 נ23 ר1 לית' ו6 וכרמיכם מס4 / נטל] נטיל נ23  20 בנבות] מנבות ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / הוה] הוא מ7 ר1 מס4 / דהוה] דהא ו5 ט1 מ7 נ23 ר1 דהא הוה פ2 הוה ג / ליה] לי ו6 / כרמא] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר ג א"ל(כצ"ל) / אחרא] לית' ו6 ל2 פ4 מס4 מ קר / או] לית' ו6 ל2 פ4 מס4 מ קר / דהבא] כספא ו5 ט1 נ23 פ2 פר6 כספא או דהבא מ7 ר1 מ א"ל(כצ"ל) דהבא או כספא ו6 ל2 מס4 כספא ודהבא פ4 קר  21 בעא] בעי פ4 / שאלת] שאלתא פר6 / האי] בההוא מ7 כההוא ר1 / רוח] רוחא פ2 / דקאמרו] דקא אמרו ו5 פ2 דקאמ' פ4 קר דקאמרן פר6 / דאיהו] אי הוה מ7 ר1 אי איהו נ23 דא הוא ו6 דאיהי מס4 / רוח] רוחא קר / דנבות] נבות ו6 ל2 פ4 מס4 מנבות פר6 / הכא] הכי הכא ג  22 וכי] אי ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / רוחא] רוח ג א"ל(נ"א) / ולקיימא] ולמתבע ג / ולקיימא...שקרא] ולמתבע קמיה שקרא א"ל(נ"א) / קמיה] קמי קר / דקב"ה למתבע שקרא] לית' ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 למתבע שקרא נ23 דקב"ה ו6 מ קב"ה קר שקרא ג / דכתיב] ומאי דכתיב א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה)  23 ואי] אי ו5 ט1 מ7 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* ג א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה) / הוא[ר1 מ]] איהו ו5 ט1 נ23 פ2 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה) / איך] היך ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ו6 מס4 קר / יבעי] בעי ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה) יבעו ו6 / דאיהו] דהיא י* דהא א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה)  24 ומה] ומאי ו6 / בעי] בעא מ7 ל2 פ4 פר6 בעו מס4 / זכאה] זכאי ל2 פ4 פר6 מס4 / לא(2)] לית' ו5 ט1 פ2 ו6 קר י* / לא כ"ש] עאכ"ו פ4 קר כ"ש א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה) / ואי] דאי ו6 א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה) (ד)[ו]אי י* / זכאה] זכאי פ4 / איהו] הוא מ7 ר1  25 היך] איך א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה) / יכיל] יכול ו5 מ7 פ2 ר1 ו6 פר6 י* ייכול א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה) / קמי(1)] קמיה נ23 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / קב"ה] דקב"ה ו6 פ4 י* א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה) / אלא ודאי] ומלה תמיה דאמר אצא והייתי רוח שקר ותו מ"ט דאתענש עליה אחאב דהא דינא דאורייתא דשוי שמואל קמייהו דישראל דכתיב שדותיכם וכרמיכם וזיתכם הטובים יקח ואי אחאב נטל ההוא כרם מנבות דינא הוה ותו דהוה יהיב ליה דהבא או כספא ולא בעא א"ל יאות שאלת ת"ח האי רוח דקא אמרו דאיהו רוחא דנבות הכא אית לאסתכלא אי רוחא דנבות יכיל לסלקא ולקיימא קמיה דקב"ה ולמתבע שקרא אלא ודאי י* ומלה תמיהה דאמר אלא ודאי א"ל(נ"א להרמ"ק זלה"ה) / זכאה] איהו נ23 / הוה] איהו מ7 ר1 י* זכאה נ23 אי הוה מס4 / לקיימא] דקיימא מ7 ר1 / קמי(2)] קמיה ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ל2 פר6 מס4 לית' פ4  26 קב"ה[מס4 מ קר י*]] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 / רוחא] רוח ל2 פר6 מס4 / הוה דשלטא בעלמא] דשלטא בעלמא הוה ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ו6 פר6 י* א"ל(כצ"ל) דשלטא בעלמא נ23 / דדא] דרא ו6 הוה דדא א"ל(כצ"ל) / הוא] איהו נ23 פ4 קר לית' מס4 / רוחא(2)] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / דקיימא] בקיימא מס4  27 קמי] קמיה ל2 מס4 / קב"ה] דקב"ה ו6 י* / הוא] איהו מ7 נ23 ר1 פ4 קר / בשקרא] בשקרוי מ7 נ23 ר1 בשיקרא ו6 / ומאן] מאן ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 י* ומאי פר6 / דאיהו] דהו ו6 / רגיל בשקרא] בשקרא רגיל ו6  28 אשתדל] ואשתדל ו6 / אשתדל תדיר בשקרא ועל דא אמר אצא והייתי רוח שקר] לית' מ7 פ2 ר1 / וגו'[ל2 פר6 מ קר]] גו' ו5 ט1 לית' מ7 ר1 ו6 פ4 מס4 י* כו' נ23  28-29 וע"ד קב"ה א"ל] ועל אמ' ליה קב"ה ו5 ועל כן אמ' ליה קב"ה ט1 ועל דא אמר אצא והייתי רוח שקר ועל קב"ה אמר ליה מ7 וע"ד א"ל קב"ה נ23 ועל דא אמ' אצא והייתי רוח שקר גו' ועל דא אמ' ליה קב"ה פ2 ועל דא אמ' אצא והייתי רוח שקר ועל דא קב"ה ??? ??77 ר1 ועל דא קב"ה אמר ו6 פר6 י*  29 צא] לך ל2 מס4 / פוק] יפוק י* / דכתיב] כמה דכתי' נ23  30 לנגד עיני] וכו' פ4 וגו' קר / עיני] עינא ו6 / ובג"ד] ובגין כך דא ו5 נ23 פ2 ר1 ו6 ובגיני כך דא ט1 ובגין דא דא ל2 פר6 / איהו] דא איהו מס4 / ותו[מ י*]] תו ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר ג(ס"י) א"ל(נ"א) / על מה] במה ו5 ט1 מ7 ו6 ג(ס"י) כמה אינון נ23 כמה פ2 ר1 פ4 מס4 א"ל(נ"א) כמא ל2 פר6 / דקטל] דקטלין נ23 דקטיל ו6 מס4 ג(ס"י) א"ל(נ"א) / לנבות] נבות פ4  31 דיליה] יטול ו5 פ2 דיליה יטול ט1 מ7 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 דיליה יסול נ23 דיליה חוי טול כרמא דיליה טול ו6 דיליה אי יטול כרמא דיליה יטול י* ג(ס"י) א"ל(נ"א) / קטיל] נטיל פ4 קטל ר1 / דקטיל] דקטל ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 / אתענש] לית' מס4  32 קטל] קטיל ל2 מס4 קר / ונסיב] ונסב ו5 ט1 א16 פר6 מס4 ונטל פ2 / ובג"כ] ובגין ל2 ובגין דא מס4 / כתיב] לית' ל2 פר6 מס4  33 בעלמא] דעלמ' נ23 בני נשא פ2  34 שקרא] שקר ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / בשקרא] בשקרוי נ23 בשקר קר / בכמה] ובכמה ל2 פ4 פר6 מ קר / בכמה...ובכמה] ובכמה מס4 / ובכמה] וכמה ו5 ט1 פ2 ר1 ו6 פר6 י* / עובדין] חובין עובדין ו6  35 אוקימנא] אוקמינ' ו5 פ2 אוקימ' פ4 / מלי] מילי ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / וע"ד] ועל ו6 / לאסתמרא] לאשתמרא ר1 לאסטמרא מס4 / מניה] מיניה ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 פ4 פר6 מס4 י* / ובעא לאפקא מגו] ובגין לנפקא גו ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ו6 ובגין לנפקא מגו ט1 י* ובגין לאפקא גו ל2 פ4 פר6 מס4 בגין לנפקא מגו א"ל(נ"א)  36 מסאבו] מסאבא מס4 י* / אלהים] אלדים א"ל(נ"א) / אלהים ורוח נכון חדש בקרבי] וגו' מ7 ר1 / ורוח נכון חדש בקרבי] גו' ו5 ט178 פ2 לית' נ23 ורוח נכון וגו' קר  37 דא הוא רוח נכון] דא אורח איהו נבות ר1 / הוא] איהו מ7 פ4 / נכון] נכו"ן ו579 ט180 פ281 נבות מ7 / רוח שקר] רוח שק"ר ו582 ט183 פ284 אורח שקר ר1 / אינון] לית' ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 ו6 ל2 פר6 מס4 י*  38-39 וכי עצום עושה דברו וגו'] גו' ו5 ט185 פ2 כי עצום עושה דברו ר1 כי עצום עושי דברו כי גדול יום יי' וגו' מאד ומי יכילנו ל2 כי עצום עושי דברו כי גדול יום יי' מס4 וגו' קר  38-דף קצג ע"א (7) פתח ואמר...תחות שלטניה] לית' ו6  39 וגו'[מ]] לית' מ7 כי גדול יום יי' ונורא מאד ומי יכילנו נ23 כי גדול יום יי' וגדול מאד ומי יחילנו פ4 כי גדול יום יי' וגו' מאד ומי יכילנו פר6 כי גדול ה' ונורא מאוד ומי יכילנו י* / הוא] איה"ו ו586 ט187 פ288 איהו מ7 ר1 ל2 פר6 מס4 י* / ובי] וב"י ו589 ט190 פ291 ובית מס4 / דיניה] דיני"ה ו592 ט193 פ294 דינא נ23 דיני מס4  40 קולו] קול"ו ו595 ט196 פ297 / קלא] קל"א ו598 ט199 פ2100 / קול] קו"ל ו5101 ט1102 פ2103 / דברים] דברי"ם ו5104 ט1105 פ2106 דברים אתם שומעים מ7 ר1 י* / וכתיב התם] כתי' הכא קו"ל דברי"ם וכתי' התם ו5107 ט1108 כתיב הכא קול דברים וכתיב התם מ7 ר1 י* כתי' הכא קו"ל109 דברי' וכתי' התם פ2 לית' ל2 מס4  41 לא איש דברים] לית' ל2 מס4 / איש(1)] אי"ש ו5110 ט1111 פ2112 / דברים(2)] דברי"ם ו5113 ט1114 פ2115 / מאן] מאי ו5 ט1 מ7 ר1 פר6 י* לית' פ2 מהו ל2 פ4 מס4 ומאן קר / איש(2)] אי"ש ו5116 ט1117 לית' פ2 / דברים] דברי"ם ו5118 ט1119 לית' פ2 / כד"א] כמד"א נ23 ר1 כמ"ד מס4 / איש(3)] אי"ש ו5120 ט1121 פ2122 / האלהים] האלהי"ם ו5123 ט1124 פ2125  41-42 כד"א איש האלהים לפני חילו אלין אינון ישראל כי רב מאד מחנהו כד"א] [כד"א איש האלהים לפני חילו אלין ישראל כי רב מאד מחנהו כד"א י*  42 אלין] דאלין ר1 / אינון] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 / כד"א] אלין כד"א פ2 כמ"ד מס4

דף קצג ע"א

 1 קיימי] קיימין נ23 / דישראל] לישראל מס4  1-2 וכלהו קיימי לאסטאה עלייהו (ז"ח ל"ג בגין לאסתאבא להו) ועל דא קב"ה אזדמן קמייהו דישראל בגין לנטרא להו ולא יכילו לקטרגא להו] ועל דא קב"ה אזדמן קמייהו דישראל בגין לנטרא להו וכלהו קיימי לאסטאה עלייהו דיש' בגין לאסתאבא להו ולא יכילו לקטרגא להו קר / (ז"ח ל"ג בגין לאסתאבא להו)[ל2 מס4 מ]] לית' ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 י* ג א"ל(נ"א) בגין לאסת{א}בא בהו פ4 בגין לאסטמרא להו פר6  2 ועל דא קב"ה אזדמן קמייהו דישראל בגין לנטרא להו] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / לנטרא] לאסתמרא ו5 ט1 מ7 פ2 ר1 י*  3 יכילו] יכילא {יכלין} ט1 יכיל פ2 ייכילו י* / עושה] עושי ל2 מס4 / מאן] מאי מ7 ר1 ומאן קר / הוא] איהו מ7 נ23 ר1  4 ההוא] לית' נ23 פ4 מס4 א"ל(כצ"ל) / דאשתדל] דישתדל מ7 ר1 מס4 דאישתדל פר6 / קדישא] לית' נ23 / יממא ולילי] יומם וליליא פ4 לילי ויומי קר / הוא] איהו מ7 ר1 (הוא) דא הוא י*  5 קמי] קמיה ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / קב"ה] דקב"ה פ4 מס4 קר י* / תקיפא(1)] לית' נ23 / תקיפא כטינרא] וכטינרא מ7 ר1 תקיפא כטנרא קר תקיפא כטורא י* / עושה] עושי ל2 מס4 י* / דנטיל] נטיל ו5 ט1 מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 פר6 מס4 נטל י*  6 רשות] רשו ו5 ט1 מ7 נ23 ר1 ל2 פר6 מס4 קר י* / נשמתא] לנשמתא קר / מתתא] לתתא פ2 / ונורא מאוד] גדול ונורא מאד נ23 / ומי יכילנו] גו' ו5 ט1 פ2 לית' מ7 נ23 ר1  7 שלטניה] שולטנותיה מס4 / זכאין] זכאה ו6  8 לעלמא דאתי] בעלמא דין מ7 ר1 בעלמא דאתי נ23 פ2 בעלמא דין ובעלמא דאתי פ4 קר / ולמחדי] ולמחזי פ2 / להו] לון פ2 בהו י*  9 בחידו] בחדו מ7 ר1 ו6 כחדו נ23 בחידווא מס4 / דזמינין] זמינין מ7  10 ותסך עלימו ויעלצו בך אוהבי שמך] גו' ו5 ט1 פ2 ותסך עלימו ויעלצו בך אוהבי שמך כי אתה תברך צדיק יי' כצנה רצון תעטרנו מ7 ותסך עלימו וגו' ר1 פר6 לית' ו6 וגו' קר  10-11 ברוך יי' לעולם אמן ואמן] לית' נ23 מס4 ברוך יי' לעולם אמן ואמן סלה ל2 אמן אמן בילא"ו פ4 בילא"ו יי' לאו קר

1 בסימן זה כתב היד מתחיל בדף קצב ע"ב שורה 12 במילים: "רבי אליעזר".

2 מעל המילה יש סימן שמראה שהמעתיק טעה ומסמן לנו להתעלם מן המילה.

3 בכתב היד כתוב משהו לא ברור..

4 מעל האות 'ה' נמתח קו.

5 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'פ'.

6 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'פ'.

7 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ג'.

8 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל המילה בין האותיות 'י' ו-'ם'.

9 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י' השניה במילה.

10 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האותיות 'י' ו-'ג'.

11 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל המילה בין האותיות 'פ' ו-'ן'.

12 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'פ'.

13 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האותיות 'ג' ו-'פ'.

14 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות בין האותיות 'ג' ו-'י'.

15 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ג'.

16 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ר'.

17 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'פ'.

18 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'פ'.

19 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האותיות 'ג' ו-'פ'.

20 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האותיות 'ס' ו-'ת'.

21 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ס'.

22 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

23 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

24 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'פ'.

25 כנ"ל.

26 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האוליות 'ג' ו-'פ'.

27 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ג'.

28 כנ"ל.

29 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'פ'.

30 כנ"ל.

31 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'פ'.

32 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ה'.

33 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ו'.

34 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

35 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האותיות 'ס' ו-'ת'.

36 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ס'.

37 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האותיות 'ש' ו-'ר'.

38 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

39 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י' השניה במילה.

40 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל שתי האותיות 'י'.

41 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'מ'.

42 כנ"ל.

43 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'מ'.

44 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ש'.

45 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האותיות 'א' ו-'ש'.

46 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'א'.

47 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'מ'.

48 כנ"ל.

49 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'כ'.

50 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ו'.

51 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

52 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ח'.

53 סוף המילה מחוקה אבל נראה שזה מה שכתוב שם.

54 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ה' השניה במילה.

55 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האותיות 'א' ו-'ה'.

56 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ה' השניה במילה.

57 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

58 כנ"ל.

59 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ר'.

60 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'א'.

61 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

62 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ה'.

63 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ו'.

64 כנ"ל.

65 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ו'.

66 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ד'.

67 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האותיות 'ד' ו-'ש'.

68 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ד'.

69 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ה'.

70 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

71 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ה'.

72 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ה'.

73 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

74 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ה'.

75 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ד'.

76 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ד'.

77 כתב היד מחוק כאן. נראה שכתוב שם 'אמר ליה'.

78 המילה מחוקה אבל נראה לי שזה מה שכתוב שם.

79 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ן'.

80 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'כ'.

81 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'כ'.

82 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל המילה בין האותיות 'ק' ו-'ר'.

83 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ק'.

84 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ק'.

85 המילה מחוקה אבל נראה לי שזה מה שכתוב שם.

86 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ה'.

87 כנ"ל.

88 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'י'.

89 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י'.

90 כנ"ל.

91 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ב'.

92 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י' השניה במילה.

93 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'נ'.

94 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'נ'.

95 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ו' הראשונה במילה.

96 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ק'.

97 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ו'.

98 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'א'.

99 כנ"ל.

100 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'א'.

101 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ו'.

102 כנ"ל.

103 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ק'.

104 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י'.

105 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ד'.

106 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האותיות 'ב' ו-'ר'.

107 במילה 'קול' אין גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ו'. ובמילה 'דברים' אין גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י'.

108 במילה 'קול' אין גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ו' ובמילה 'דברים' אין גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

109 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ק'.

110 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י'.

111 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ש'.

112 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'י'.

113 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'ר'.

114 כנ"ל.

115 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ב'.

116 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י'.

117 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האותיות 'י' ו-'ש'.

118 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י'.

119 כנ"ל.

120 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י'.

121 כנ"ל.

122 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האותיות 'י' ו-'ש'.

123 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'י'.

124 אין שם גרשיים אלא שלוש נקודות מעל האות 'א'.

125 אין שם גרשיים אלא שתי נקודות מעל האות 'ה'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]