THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Mi-Qets 200b - 201b

ספר הזוהר – פרשת ויהי מקץ

דף ר' ע"ב (שורה 3) דף רא ע"ב (שורה 31)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ21, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג2פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס3 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* - (חילופין של רובין

דף ר' ע"ב (שורה 3) דף רא ע"ב (שורה 31)

 3 שלשת ימים] לית' מ7 ר1 קר / אמר רבי אלעזר] ר' אלעזר אמ' פר6  3-4 אמאי אלא הני תלת יומין לקביל תלת יומין] לית' י*  4 הני תלת יומין לקביל תלת יומין] תלת יומים מס4 / הני תלת יומין] לית' נ23 / לקביל תלת יומין] לית' מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר / יומין(2)] לית' נ23  5 השלישי] הג נ23 / בהיותם כואבים] וכו' פ4 לית' מס4 / ת"ח] ת"ח יוסף נ23 ר1 א"ל(כצ"ל) / ביה] לית' פ4 מ ביה (ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים) י*  5-6 ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי] לית' מ7 נ23 ר1 ויאמר אליהם יוסף {ביום השלישי} פ4 [ויאמר אליהם יוסף] י*  6 דלא עבד איהו] דלאו איהו עבד נ23 דלאו עבד איהו ו6 עבד איהו ל2 פ4 פר6 דלא(ו) עבד איהו י* / דאינון עבדו] דעבדו אינון קר / בשכם[מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / דגרמו] דגרמא ו6  7 דעבדו] אמאי דעבדו ו6 / קיומא] קיימא מ7 נ23 ר1 מס4 י* / דא] לית' י*  8 קטילו] קטילין ו6 / לון] להון קר / מנהון] לית' מ7 ר1 מינייהו נ23 מס4 / כתיב] דכתיב י* כתיב ביה א"ל(כצ"ל)  9 דאת] את ל2 / וכל] בכל א16 ו6 / גלגולא[א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י*]] בלבולא מ7 נ23 ר1 / לא] לאו י* / הוה] הוי א16 איהו י* / בגיניה דבנימין] על בנימן י*  10 איש אל אחיו] לית' א16 / אבל אשמים אנחנו על אחינו וגו' ויאמרו איש אל אחיו] לית' ו6 פ4 / על אחינו וגו'] וגו' נ23 / וגו'[א16 מ קר]] לית' מ7 ר1 י* אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת ל2 מס4 אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו את הצרה הזאת פר6  11 ולוי] לית' נ23 / כמה] לית' פ4 / דכתיב] וכדכתי' א16  12 מה להלן שמעון ולוי אוף הכא שמעון ולוי] לית' מס4 / אוף הכא] אף כאן ו6  13 כתיב] דכתי' ו6 / איש(3)] ויאמרו איש אל אחיו י*  14 משמעון] שמעון ו6 מ י* {מ}שמעון פר6 / נמי שמעון] משמעון מ7 ר1 פ4 שמעון נ23 א16 מס4 י*  15 ובגין] וכיון י* / דאהדר] דאה{דר} ר1 דא הדר א16 / בכה] לית' מ7 ר1 בהא נ23 א16 בדא ו6 ל2 פר6 מס4 מ קר כד"א פ4 בכא י* / על דא] לית' י*  15-16 על דא...על דא] על הא מ7 ר1 ועל דא א16 על דא ו6 ל2 פ4 פר6 מס4  16 על דא] וע"ד (לא) י* / אתבני] אתכליל א16 ו6 י* א"ל(נ"א;כצ"ל) אתרבי ל2 פ4 מס4 איתרבי פר6 / שור כגוונא דמזליה דיוסף שור דכתיב[מ קר]] ביה מ7 ר1 כגוונא דמזליה דיוסף בשור דכתי' נ23 ביה כתי' א16 ביה דכתי' ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* כגוונא דמזליה דיוסף מזליה דיוסף שור דכתיב א"ל(נ"א;כצ"ל)  17 ומזליה דשמעון שור איהו] ומזלו דשמעון איהו שור מ7 ומזליה דשמעון איהו שור ר1 ומזלא דשמעון איהו א16 ו6 ומזלא דשמעון שור איהו י* / מאתם] מאתו מ7 ר1  18 בהדיה] בהדה ו6 בהדי פ4 / תרוייהו] תרווייהו כחדא קר / יכלי] יכלין מ7 נ23 ר1 יכילו י*  19 ולבתר דנפקו] ולבת{ר} {ד}נפקו א16  20 ומשקי] ומשקה מס4 / ואי תימא] ואיתמ' נ23 ואיתימא פר6 קר / דרעותא] דרעותיה קר / איהו] הוה א"ל(כצ"ל) לית' מס4  20-22 אם רעב ...דהא כתיב] {אם רעב שונאך האכליהו לחם אי הכי יוסף דאיהו זכאה היכי עביד הכי דהכתי'} מ7  21 ואם צמא השקהו מים] לית' ר1 ו6 וכו' פ4 / יוסף] דיוסף פר64 / דאיהו] דהוה י* / זכאה] זכא ו6 / היכי] לית' נ23 היך א16 ו6 י* / עביד] יעביד א16 ו6 י*  22 הכי] הני ו6 / דהא] דה ר1 והא פ4 קר הא מס4 / ויי' ישלם לך] לית' ו6 מס4 וה' ישלם לך י*  23 להכי הוא דחייש] יעביד בהאי א16 / כבר נש] כברנש נ23 א16 י* / הכי נמי[מ קר]] הכי מ7 נ23 ר1 א16 ו65 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / הוה] הוא י* / עביד] לית' מ7 נ23 ר1  24 בגוונא] כגוונא ר1 מס4 / ולא] ולא א16 / כמה דכתיב] דהא כתי' נ23  25 ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם צדה לדרך ויעש להם כן] לית' מ7 ר1 גו נ23 וגו' קר / אל] את א16 / שקו] סקו ל2 / צדה לדרך ויעש להם כן] וכו' פ4 צדה לדרך מס4  25-26 ולהשיב כספיהם...באחוה] לית' ו6  26 לאנהגא] להתנהגא ר1 / באחוה] באחוה ויצו יוסף וימלאו כו' נ23 באחוה ויצו יוסף וימלאו את כליהם בר א"ל(כצ"ל) / ר' יוסי] ר' יוסף ו6 / ואמר[א16 מ קר א"ל(כצ"ל)]] לית' מ7 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / אם שלמים] כה אמר יי' אם שלמים מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 כה יי' אם שלמים א16 כה אמר ה' אם שלמים י*  27 דכד עמא] דכד עלמא י* / אית בהו(1)[מ קר]] אית להו מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / שלם] שלמא מ7 נ23 ר1 שלים מס4 / אית(2)] איתי ר1 / בהו(2)[נ23]] בינייהו מ7 ר1 בהון קר  27-28 דכד עמא...שלטא בהו] לית' ו6  28 מארי] מריה ל2 מס4 לית' קר / בהו] לית' א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* עלייהו א"ל(כצ"ל) / ואע"ג[א16 מ קר]] דאע"ג מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 י* / פלחי] פלאי מ7 / לכו"ם] עבודה זרה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 י* לע"ז פ4 מס4 מ קר א"ל(כצ"ל)  29 ואינון] אינון א"ל(כצ"ל) / שליט] שלטא י* / ואוקמוה] לית' מ7 ר1  30 ועבר] לית' מ7 נ23 ר1 / מאי] מאן מאי פר66 / ונגזו] וכן ונגוזו א16 ל2 פ4 ועבר ונגוזו ו6 וכן ונגזו פר6 וכן נגוזו מס4 / דא הוא] דא איהו נ23  31 ומאי] ומאן א16 ו6 י* / דא צדקה] לית' נ23 / דא הוא] דא איהו נ23 א16 דא הוה י* / שלום] שלם מ7 ר1 א16 מס4  32 בצדקה] צדקה י* / אסגי] אסגיהו נ23 / שלם(1)] בשלם מ7 ר1 שלום א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / לעילא ואסגי שלם לתתא] לעילא ותתא קר / שלם(2)] שלום ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / וכן] ובכן א"ל(כצ"ל) / ועבר[מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל(כצ"ל)  33 דגזזי] דגזזי אינהו נ23 נגזו דגזיזי א16 נגוזו דגזזי ל2 פר6 מס4 / בצדקה] לצדקה א16 / מאי] מהו מ7 נ23 ר1 / מאי ועבר] לית' פ4 / אלא] לית' נ23 / הוא] לית' מ7 ר1 איהו א16  33-34 ועבר...עבר] ועבר פר6  34 כד"א] כמ"ד מס4 / עד] חבי כמעט רגע עד א16 ו6 י* / עבר[מ]] ועבר מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 י* דעבר נ23 א"ל(כצ"ל) יעבר קר / מעלייהו] עלייהו נ23 / כה אמר יי'] לית' מ7 ר1 א16 פ4 קר כה אמר ה' י*  35 אלין] אלין אינון נ23 / דקב"ה] לית' א16 ו6 / קיימא] לקיימא פ4 מס4 / לנטרא] לנטלא ו6 פר6 / ליה] לון י* / ביה] ליה ו6 / בר נש] בברנש נ23 ברנש א16 (ב)ברנש י*  36 שלים] שלים ישלים ו6 / בכל] מכל ו6 / ואי] ואם מס4 / נטיר] נטיל ו6 / בר נש] ב{ר}נש נ23 ברנש א16 י* לית' מס4 / תדיר[פ4 פר6 מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י*  37 פגום[מ]] פגים מ7 נ23 ר1 פר6 מס4 קר לית' א16 ו6 פ4 י* א"ל(כצ"ל) / מנלן[ל2 פ4 פר6 מ קר]] מנא לן מ7 נ23 ר1 א16 ו6 מס4 י* / דכתיב] לית' י* / שלים] שלים בכל סטרין לעילא ותתא א"ל(כצ"ל)  38 דעד] ועד א"ל(כצ"ל) / ביה ברית] ברית ביה פר6 / איהו פגים] הוה פגים מס4 / ובגין כך] ובגין מס4  39 דנטרי] דנטלי ו6 / למהוי] להוי א16 / שלימין] שלמים מ7 ר1 א16 ל2 פ4 מס4 י* שלמים למהוי שלמים חסר ו6 שלימים פר6 / דלא] ולא מ7 ר1 ואי חסר א16 / פגימין] של פגימין ל2

דף רא ע"א

 1 נפקי] נפקין נ23 פר6 קר י* / נגזו] נגוזו ועבר ו6 / האי] הא ו6  2 דנטרי] דנטרין נ23 / תדיר נגזו] להאי ברית תדיר נגוזו י* א"ל(כצ"ל) / נגזו] כנגזו נ23 נגוזו א16 / מאן] מאי ל2 פ4 מס4 / דאתגזר] דאתגזרו א16 / וקבל] וקיים ר1 / קיימא] קיומא נ23 / ועבר] ועברי א16  3 דערלה] לית' נ23 / כה אמר יי'] לית' פ4 מס4 קר כה אמר ה' י* / וכן רבים] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י*  4 אלין] אלין אנון ו6 / דהא כל זמנא] לית' י* / לגביה] בהדיה מ7 נ23 ר1 לגבי י* / דיוסף] יוסף נ23 דיוסף אחוהון י* / דקיימי] דקיימין נ23 / בהדיה] בתריה ו6 באתריה י*  4-5 בהדיה דברית] באתריה א16  5 דברית] ברית נ23 / דאזלו] לית' א16 ו6 קר דאזלי מס4 / ושבקו] ושבקי מס4 דשבקו קר / ליוסף ולשמעון] לשמעון וליוסף קר / ולשמעון] ושמעון ו6 / כדין] וכדין י*  5-6 דינא שריא בגינייהו (נ"א שכינתא שריא בינייהו)[מ]] דינא שריא בינייהו מ7 ר1 ו6 פר6 שריא שכינתא בינייהו נ23 דינא שריא ביניהו א16 דינא שריא בגינייהו ל2 דינא שריא בגיניהו פ4 דינא שריא בגוויהו מס4 דינא שריא דגינייהו קר שריא דינא בינייהו י* שכינתא לא שריא בינייהו א"ל(נ"א)  6 כד"א[פ4 פר6 מ קר]] כמה דכתיב מ7 נ23 ר1 ו6 כמא דכתי' א16 כמ"ד מס4 י* / יי'] ה' י* א"ל(נ"א) / דינא רפיא] דינא קשיא רפיא ל2  8 אתתקף] אתקף פ4 / ואיהו] איהו ל2 פ4 פר6  8-10 מדינא קשיא...בדינא] ולא אתתקף דינא ו6  9 על ישראל] בישראל מס4 / אתעביד] יתעביד א16 / קשיא] בקשייא פר67  10 דעמין עעכו"ם] דשאר עמין מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 י* דעמין עע"ז מ קר / אתתקף] לית' נ23 / בדינא] כדינא פ4 / קשיא] רפיא ל2  11 לאתתקפא] לאתקפא פ4 / יי'] ה' י* / את מצרים] את מצרים וגו' קר / דאתמלי] דיתמלי מ7 ר1 / עברה] דינא ועברה נ23 / ואתתקף] בגין לאתתקפא י*  11-12 ואתתקף בדינא קשיא] לית' נ23  12 ות"ח] ת"ח פ4 קר י* / דמתכנשי] דקא מתכנשי נ23  12-13 וחד מנייהו אשתמיט] ואשתמיט חד מבינייהו מ7 ר1 א16 ו6 ואשתמיט חד מינייהו נ23 ואישתמיט חד מינייהו פר6 וחד מנהון אשתמיט מס4 ואשתמיט חד מנייהו י*  13 כדין קב"ה] קב"ה פ4 קב"ה כדין מס4 / עליה] עלייהו מס4 / ד"א] ד"א [אד"ג ד"א] י* לית' א"ל(נ"א) / כד מתעברי] דמתעברין נ23 א"ל(נ"א) דמתעברי ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* ועבר דמתעברי ו6  14 אינון] לית' מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / ועבר] ועברי ר1 / אמר] לית' פ4 / בזמנא] בשעתא מ7 נ23 ר1 א16 / נפקת[מ]] נפקא מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר י* נפק נ23 דנפקא מס4  15 אתדנת] איהי אתדנת פ4 קר אתנדנת מס4 / לא] דלא י* / לאתרה] דארעא לאתרא ל2 לאתרהא קר / נשמתין] לית' ל2 פ4 מס4  16 למעבר] לאעברא מ7 נ23 א16 ו6 י* לאעבר ר1 / בהך] בחד מ7 נ23 י* כחד ר1 א"ל(נ"א) לחד א16 ב? ו6 לית' ל2 פ4 מס4 / נהר] דנהר ו6 / ולאסתחאה] ולאיתחסאה מ7 ר1 ולאתחזאה נ23 ולאשתהא א16  17 דיקום] ייקום ר1 / תמן[א16 ו6]] מתמן מ7 נ23 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / ויעבר] ויעיבר מ7 ל2 פר6 מס4 ויעבור נ23 ויעובר ר1 ויעבד ד"א / כד"א] כמד"א נ23 / יי'] ה' י* / וגו'[נ23 מ8 קר]] לית' מ7 ר1 ומי יקום במקום קדשו א16 ו6 י*  17-18 כד"א...דחילו] לית' ל2 פ4 פר6 מס4  18 דזכאה] דזכאת נ23 דזכא א16 / דחילו] דחילו וכרוזא קרי ליה לההיא נשמתא9 ר1 / קדשו] קדישין מס4 (מ)קדשו י* / ומאן] מאן ל2 פ4 מס4 קר / דאשתדל] דישתדל מ7 ר1 מס4  19 ויתן] ייתן ל2 / בצדקה] בצדקה בהאי עלמא נ23 לצדקה א16 / ועבר] ועבר בלא דחילו א16 / בההוא] בה הוא ו6 / ולא דחיל] לית' א16 / לה] ליה מ7 נ23 ר1 ל2 פר6 מ י* לית' א16  20 לההיא[א16 פ4 פר6 מ קר ד"א]] לההוא מ7 נ23 ר1 ו6 י* / דזכה] דזכי מ7 נ23 ר1 דזכא ו6 / בהאי] בהאי אתר א"ל(נ"א)  21 דיוסף] יוסף מ7 נ23 ר1 ל2 דיוסף עבר פר6 דיוסף {עבד} מס4 דעבד יוסף א"ל(כצ"ל) / אחוי] אחוהי מ7 נ23 ר1  22 איהי] איהו ל2 פ4 פר6 מס4 היא י* / ארחהא] אורחא ו6 אורחהא מס4 / ארחין] לית' פ4  23 דלאו] דלא מ7 נ23 ר1 דלית קר / אית] לית' פ4 קר / בה] ביה נ23 ל2 פ4 מס4 / וקדישין] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / וארחין] וסתימין פ4  24 לאתתקפא] לאשתדלא ולאתקפא פ4 / בהו] בה נ23 / רע וגו'] לך קוה ליי' ויושע לך פר6 / וגו'[מ קר]] קוה אל יי' ויושע לך מ7 נ23 ר1 קוה ליי' ויושע לך א16 ל2 פ4 מס4 לית' ו6 קוה אל ה' ויושע לך י* / קב"ה] לית' נ23 א16  25 לבר נש] לברנש נ23 א16 י* / בה באורייתא] באורייתא מ7 באוריתא ר1 א16 ו6 ביה באוריתא ל2 פ4 ביה באורייתא פר6 / ולמיהך] ולמהדר ו6 / בארח] באורחי מ7 ר1 ו6 ל2 באורחין נ23 באורחוי א16 מס4 בארחי פ4 / קשוט] דקשוט נ23 בקשוט מס4 / ולסטר ימינא] ולסטרא דימינא מ7 ר1 לסטר ימינא מס4 לסט' ימינא קר ובסטר ימינא י*  26 יהך[פ4 מ קר]] יהכון מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 יהכין י* יהך בה א"ל(כצ"ל) / לסטר שמאלא] בסטר שמאלא י* / דבעי להו] דבעי להו לישראל א"ל(כצ"ל) / לסטר ימינא] בסטר ימינא מס4 י* / לון] להו מ7 ר1 / לאסגאה] לאתתקפא מס4  27 דא עם דא בגין] לית' פ4 / לאכחשא] לאבאשא נ23 לאשכחא פ4  28 אתר] אתרא נ23 / מתדבקן] מתדבקי מ7 ר1 מתדבקין נ23 א16 / ותא חזי] ת"ח פ4 י* / יצר טוב] יצה"ט י* / רע] הרע א16 ו6 י*  29 בעיין] בעו נ23 / לאתתקפא] לאתקפא נ23 א16 פ4 / ליצר טוב] יצר טוב נ23 יצר הטוב א16 ליצה"ט י* / יצר רע] יצר הרע מ7 נ23 ר1 א16 ל2 מס4 קר י* / באינון] בגין מ7 ר1 / בר נש] לברנש נ23 ברנש א16 י*  30 לשמאלא] לסטרא דשמאלא מ7 לסטר דשמאלא ר1 / אתתקף] דא מטולא דאיהו ו6 אתקף פ4 / יצר רע] יצר הרע מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פר6 דא מנוולא דאיהו יצר הרע א16 י* / יצר טוב] יצר הטוב מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 י* / ומאן] ומה א16 ל2 פר6 מס4 י* / דהוה] דהוי מ7 ר1 דהוא מס4 / פגים] בגיסי ל2 בסטריה פ4 פגים בסטריה קר  31 לא] {לא} א16 / דא] האי מ7 ר1 / מנוולא] מטולא פ4 / ובג"כ] ובגיני כך מ7 ר1  32 בר נש] ברנש נ23 א16 מס4 י* / לאזדהרא] לאזהרא פר6 / ישתלים] אשתלים נ23 א16 מס4 / יצר רע] לית' מ7 ר1 רע נ23 ו6 ל2 מס4 י* יצר הרע א16 {יצר} רע פר6 / ויסתמר] ויזדהר פ4 / דהא] בהא פר6 דהא(י) י*  32-33 דהא יצר טוב בעי] ביצר הטוב א16 לית' פ4  33 טוב] הטוב י* / בעי] לית' מ7 ר1 ו6 ל2 פר6 מס4 [בעי] י* / לאשלמא ליה בשלימות תדיר ולא יצר הרע] לאשלמא ליצר טוב ולא ליצר רע פ4 / בשלימות] בשלימו מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* א"ל(כצ"ל) / יצר הרע] ליצר הרע א16 / אשלמה] אשלמה לך פר6  34 קוה אל יי' ויושע לך] וכו' פ4 / אל יי'] ליי' א16 ל2 פר6 / ויושע לך] לית' נ23 / כדכתיב[פ4 פר6 מ קר]] כמה דאת אמר מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* / ומשלמי] משלמי א16 ו6 ל2 פר6 מס4  35 דשלים] דאשלים י* / ליה] לית' י*  35-37 למאן דשלים...אפילו] ווי מ7 אוי ר1 אבל ו6 מס4 / למאן...למאן] אבל מאן א16  35-36 (דחילו דקב"ה כד"א זאת עשו וחיו וגו' ואוף איהו הוי תדיר עביד)[מ]] לית' נ23 י* ד"א(אצ"ל) א"ל(כצ"ל) דחילו דקב"ה כד"א זאת עשו וחיו וגו' ואוף איהו הוה תדיר עביד קר  35-37 למאן...למאן] אבל מאן ל2 פ4 פר6  36 דכתיב] דהא כתי' נ23 י*  37 אפילו] אוף הכא אפילו מ קר (אבל) [אפילו] י* נ"א אבל א"ל(כצ"ל) / למאן] מאן ו6 מס4 י* / דאשלימו] דשלימו נ23 / לא] דלא ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל(כצ"ל) / לאשלמא] לשלמא נ23 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4  38 ההוא] ההיא ל2 / דשלימו] דאשלימו נ23 / אלא] לית' מ7 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / ליי'] אל יי' מ7 נ23 ר1 מס4 אל ה' י* לה' ד"א א"ל(כצ"ל) / והאי קרא[ד"א]] האי קרא מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* א"ל(נ"א) / ביוסף] יוסף מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פר6 מס4 א"ל(נ"א) [ב]יוסף י*  38-2 והאי קרא...ויושע לך)] בגין דהוא מחכה לקב"ה א16  39 לאשלמא] לשלמא מ7 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / לאחוי] חל"ף ההו"א ביש"א דאשלימ"ו לי"ה אלא קו"ה אל יי' ויושע לך הא"י קר"א אוקמו"ה יוס"ף זכאה לאחוהי נ23 / בידוי] בידיה מ7 נ23 ר1 / קוה ליי' ויושע לך בגין] לית' נ23 בגין מ קר י* / ליי'] אל יי' מ7 ר1 אל ה' א"ל(נ"א) / דהוא] דאיהו מ7 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 / דהוא הוה] דהוה הוא ו6

דף רא ע"ב

 1 דחיל לקב"ה...הוה מחכה] מחכה תדיר מ7 ר1 מחכי ליה ו6 ל2 פר6 מחכה ליה פ4 מס4 דחיל י* / דכתיב] כמד"א נ23 / וגו'[מ קר ד"א]] את האלהים אני ירא נ23 / (ואוף)[נ23 מ קר]] לית' ד"א / ואיהו] איהו נ23 מ קר / תדיר הוה] הוה תדיר ד"א / הוה] לית' נ23 מ קר / מחכה] מחכ' ליה קר  2 (ס"א כד"א קוה ליי' ויושע לך)[נ23]] לית' מ7 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 כד"א קוה אל יי' ויושע לך מ קר כד"א קוה אל ה' ויושע לך י* / ואמר[מ]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י*  2-3 עצה...עצה בלב איש] לית' מ7  3 ואיש תבונה ידלנה] וגו' קר לית' א"ל(כצ"ל) / תבונה] תבונות מ7 פר6 חכם ו6 / עצה בלב איש[ד"א]] לית' נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר א"ל(כצ"ל) עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה מים עמוקים י*  4 עביד] אביר ל2 מס4 אביד פר6 / דאייתי] ואייתי מ7 נ23 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* ואיתי א16 ו6 / טעמין] טעמא נ23 / על עלמא[מ קר י*]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / על ידא] עליה מס4  5 ההוא] לית' נ23 מס4 / דגזר כפנא] דגזר קב"ה י* / ארעא (נ"א עלמא)] עלמא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* א"ל(נ"א) ארעא מ / תבונה] תבונות מ7 ו6  6 עמיקין] עמוקין נ23 מס4 / לא(1)] לאו א16 ל2 פר6 מס4 / די ליה] דיי ליה ר1 ל2 דיליה א16 ו6 / דאיהו לא] דלא נ23 דאיהו לא דלא פ4 / שלים] אשלים פר6 / בישא] ביש מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י*  7 דעבד] עבד י* / וכך] וכן מ7 נ23 ר1 י* וכך איהו א16 ו6 / דזכאי] דזכאין קר / דא קב"ה] דקב"ה מ7 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר דהא קב"ה נ23 דקב"ה הוא א16 ו6 י*  8 תדיר[פ4 מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 י* / בעלמא דין] בעלמא [דין] י* / מים עמוקים] ד"א מים עמוקים א16  8-9 עצה בלב איש דא יהודה] לית' מ7 ר1 קר / דא יהודה] לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י*  9 והא אוקמוה] הא אוקמוה דא יהודה מ7 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* הא אוקמוהי דא יהודה א16 / והא אוקמוה בשעתא] לית' נ23 / לגביה דיוסף] לגבי דיוסף ר1 לגבי יוסף א16 י* / ואיש] ואמ' ו6  10 תבונה] תבונות ר1 ו6 / אתרעא דאבבא[מ קר]] אבבא דתרעא מ7 נ23 ר1 אתרעא דבבא א16 אתרעא דבבד ו6 אבבא ל2 פ4 מס4 זמנא חדא אבבא פר6 אתרעא י*  10-11 בר נש] ברנש נ23 א16 ו6 מס4 י* בר נש חד פ4  11 דהוה אתי] דאזיל ואתי נ23 / דתלא] {ד}תלא נ23 / דארעא] בארעא פ4 י* / לאי] תלאי נ23 / מארחא] מאורחי נ23 בארחא פ4 באורחא י* / ויתיב] ייתיב ל2  12 דהוה אתי] דאתי נ23 / נפק] נפקא י* / קוסטפא דגורדנא[מ קר]] קסטופא דגורדרא מ7 נ23 ר1 קסטופא דגדדא א16 קסטופא דגורדא ו6 קוסטפא דגורגדדא ל2 פ4 קוסטפא דגורדא פר6 מס4 קסטופא דנורא י* ג(וי"ס דגרסי) קוסטפא דנורא א"ל(נ"א)  13 לחויא[מ קר י*]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 לחיויא א"ל(נ"א) / בר נש] ברנש נ23 א16 י* / לקבליה] דנפל לקבליה נ23 לגביה י* / דהוה] והוה נ23 / מית] מאית א16 ו6 ל2 פ4 מס4 מיית פר6  14 אזדקף] כד אזדקף נ23 א"ל(כצ"ל) / בר נש] ברנש נ23 א16 ו6 מס4 י* / ונפל] נפל נ23 ונפק ו6 / לעומקא] לעוקמא קר / דתחותוי] {דתחותוי} פ4  15 א"ל] אמר ליה ההוא ברנש ו6 / לי] ליך פר6 / מאן] מה מ7 ר1 מאי ו6 מאן הוא י* / דהא קב"ה] דקב"ה נ23 / רחיש] ארחיש נ23 אתרחיש א16 מס4 / אלין] לית' נ23 באלין פ4 / תרין] תרי ו6  16 אינון] איהו מ7 ר1 איהי נ23 / אינון למגנא] למגנא אינון פר6 / בר נש(1)] ברנש נ23 א16 ו6 י* / יומאי] יומא ו6 ל2 פ4 / בר נש(2)] ברנש נ23 א16 ל2 י*  17 בעלמא] לית' מ7 ר1 / אתפייסנא] אסתפונא פ4 / בהדיה] אנא בהדיה מ7 נ23 ר1 / ומחילנא] ואנן מחילנא נ23 ומחיל פ4 / ותו אי לא] ותואילא ר1 / לאתפייסא] לאתפייסנא ו6  18 סליקנא] סליקא א16 סלקא ו6 ל2 פר6 / לערסי] לערסאי מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 קר י* דערסאי ו6 / דמחילנא] דמחיל{נ}א א16 / דמצערו] דצערו מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 י* דמצעראן נ23 דצערין מס4  18-19 ולא...ולאו] ולא י*  19 יומא] יומאי מ7 נ23 ר1 א16 / דאשלים] דשלימו מ7 ר1 / דאשלים לי] לית' נ23 / ולאו די לי דא] ולא עוד מ7 נ23 ר1 ולא די א16 י* ולאו דאיי ו6 ולאו דיי ל2 פר6 מס4 ולא דאי לי פ4 ולאו די לי מ ולא די לי קר ולאו דילי דא א"ל(כצ"ל) / דמההוא] מההוא נ23 א16 ו6 י*  20 ולהלאה] ולהלה מ7 ו6 ולהלא נ23 א16 ל2 פר6 מס4 / עמהון] עמיה א16 / טבא] טבאן מ7 ר1 טיבו נ23 מס4 / ר' אבא] ר' ו6 / ואמר] אמ' א16 ו6 פר6 י* / עובדוי] עובדון נ23 עובדא א16 ו6 פר6 י*  21 מיוסף דיוסף] מעובדא דיוסף יוסף א16 ו6 י* / דיוסף] יוסף מ7 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / אחוי] אחיו ו6 / עלוי] עלייהו מ7 ר1 מס4 לון י* / אבל מה] אבל דא לכל ומה א16 / דא] איהו א16  21-22 מיוסף...מיוסף] לית' נ23  22 יתיר הוא] איהו יתיר פר6 / הוא(1)] לית' א16 איהו ו6 ל2 מס4 י* / מיוסף] מן יוסף י* / הוא(2)] הוה מ7 ר1 אנת י* / ירחיש] יתרחיש מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / ליה] לך פ4 י*  23 ומעקש...בטח] וגו' קר / ילך בטח(2)] לית' פ4 / ההוא] הוא מ7 נ23 ר1 פ4 מס4 י* הוא ההוא ו6  23-24 בר נש] ברנש נ23 א16 י*  24 בארחין] הוא באורחא נ23 / בארחין דאורייתא ילך] לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 [באורחין דאורייתא ילך] י* / יכילו] יכלין נ23 יכילן ר1 / נזקי] נזקין מ7 ר1 נזקאן נ23 נזקא י* / דעלמא] עלמא מס4 / ליה] להו ו6  25 מאן(1)] מאי נ23 קר מהו פ4 / מאן יודע] לית' מ7 ר1 א16 ל2 / מארחא דקשוט] מן אורח קשוט מ7 ר1 מארח קשוט קר / ובעי גבי] ובעו גביה ו6 ובעי גבה פ4 מס4  25-26 ובעי גבי דחבריה] לית' א16 ובעי גבה מחבריה ל2  26 דחבריה] דחברי ו6 מחבריה פ4 מס4 / ישתמודע] אישתמודע מ7 ר1 אשתמודע נ23 מס4 / בעיניהון] לעיניהון נ23 ב{ע}יניהון ו6 / מארי] מאריה ל2 מס4 / דדינא] דינא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י*  27 יתאביד] אתאביד נ23 א16 ו6 ל2 מס4 י* / מנייהו] דיוקניה מינייהו נ23 / דיוקנא] דיוקניה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* ההוא דיוקנ' קר / דההוא] מההוא א16 / בר נש] ברנש נ23 א16 ו6 / לאתרא] לההוא לאתרא נ23 לאתר א16 / דינקמון] דיוקמון ו6  28 ובגין כך] ובגיני כך מ7 ר1 / יודע] יודע ישתמודע לכל מארי דינא י* יודע לכל מארי דינא א"ל(כצ"ל) / ותא חזי] ת"ח פ4 י* / ההוא דאזיל] כל דאזיל נ23 / בגין[פר6 מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 י*  29 אתידע] יתידע מ7 ר1 / אשתמודע] ישתמודע מ7 ל2 פר6 / וישתמודע] ואשתמודע מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 מס4  30 דאזלי] דאזלין מ7 נ23 א16 דאזיל ר1 / ואזלי] ואזלין מ7 נ23 ר1 א16 / על עלמא] בעלמ' א16  31 דלא] ולא ר1 / דחלי] דחלין מ7 ר1 י* דחלין בה נ23 / אינון] לית' מ7 ר1 לא א16 / בעלמא דין] בהאי עלמא נ23 / ולא בעלמא דאתי] ולא לעלמא דאתי ל2 פר6 י* ובעלמא דאתי פ4

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד. כתב היד מתחיל שוב בדף רד ע"א שורה 20.

2 פירושו של גלאנטי חסר לעמודים קצז ע"ב – רא ע"א.

3 על פי הרישומים של רונית מרוז: בעמוד 65א אמור להיות חלק מדפים רא ע"ב – רד ע"ב במרגליות; בעמוד 67א אמור להיות סיכום של קצט ע"א – ר ע"ב; בעמוד 73א אמור להיות סיכום וציטוטים מתוך דפים ר ע"ב – רא ע"ב במרגליות; בעמוד 59ב אמורה להיות פרפרזה של דפים קצו ע"א – ר ע"ב במרגליות.

4 על האות 'ד' נמתח קו.

5 נראה לי שזה מה שכתוב שם – קשה לומר בודאות כי המילה שבאה אחרי המילה 'הכי' מחוקה חלקית ולא לגמרי ברור אם כתוב שם 'נמי' או 'הוה'.

6 מעל המילה 'מאן' נמתח קו.

7 נמתח קו מעל האות 'ב'.

8 וגומ'.

9 מעל 'וכרוזא...נשמתא' המעתיק שם סימן שמסמן לנו להתעלם מצירוף זה.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]