THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Mi-Qets 201b - 202b

ספר הזוהר – פרשת ויהי מקץ

דף רא ע"ב (שורה 31) דף רב ע"ב (שורה 36)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ21, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס2 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* - (חילופין של רובין

דף רא ע"ב (שורה 31) דף רב ע"ב (שורה 36)

 31 האנשים] אחי יוסף נ23  31-32 כי הובאו בית יוסף] לית' ו6  32 בית יוסף] בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף וכו' נ23 בית יוסף וגו' א16 פר6 ביתה יוסף מס4 / ר' יוסי אמר] א"ר יוסי פ4 קר / יוסי] ייסא נ23 אבא י* / אמר] פתח ואמר מ7 ר1 / ידעי] ידעין מ7 נ23 ר1 / מסתכלין] מסתכלאן ל2 מס4 י* מסתכלי פ4 קר מסתכלן פר6  32-33 בארחי דאורייתא] במילי אוריתא נ23  33 למתבע לון] למעבד מ7 ר1 למתבע נ23 למיתבעי לון ל2 למתבעי לון פר6 / עובדיהון] עובדון א16 ו6 ל2 מס4  34 למיהב] למעבד נ23 / מכל עובדיהון] מכל מה דעבדו א16 / עד לא יתפרשון נפשא מן גופא] לית' ל2 פ4 מס4 / לא] דלא קר / יתפרשון] יתפרשן מ7 ר1 א16 איתפרשון נ23 יפרשון פר6 אתפרשון י* / וההוא] דההוא מ7 נ23 ר1  35 דספרין] דספרא ו6 / פתיחן] פתיחו א16 פתיחין ל2 פר6 מס4 / ומאריהון] מאריהון ל2 פר6 מס4 י* מריהון פ4 / קיימין] קיימי פ4 קר י* / דההוא] דאיהו מ7 נ23 ר1 / זמנא] לית' נ23 / קיימא] {קיימא} מס4  36 בקיומיה] בקיומי ו6 / שייפי] שייפוי מ7 נ23 א16 ו6 י* שיופי ל2 שאפי פר6 נייופיה מס4 / מתרגשין] מתכנשין נ23 מתגרשין ל2 פר6 מתגדשין מס4 / ונשמתא] ונשמתן ל2 ונשמתין פ4 פר6 ונשמת? מס4 / אתפרשא] אתפרשן ל2 פ4 מס4 מתפרשן פר6 / מן גופא] מגופא מ7 ר1  37 ושטיא] ושאטא ו6 / ידעת] ידעא מ7 נ23 ר1 ידע א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / ארחא] אורח קר / תהך ולאן אתר] לית' ו6 תהך ולא (מההוא) [לאן] אתר י* / סלקין] סלקי פ4 / לה] ליה נ23 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 / ווי לההוא] כי ההוא א16 ויי מההוא י* / יומא יומא] יומא פ4 יומא ויומא מס4  37-38 לההוא יומא יומא דרוגזא ונחיצו ההוא יומא] לההוא רוגזא ההוא יומא דנאצו מ7 לההוא דרוגזא ההוא יומא דניאצו ר1  38 ונחיצו] ונאצו א16 ו6 ל2 פר6 וניאצה מס4 ונאיצו קר ונצו י* א"ל(נ"א) / ההוא יומא] לית' א16 / יומא] לית' נ23 / בג"כ] ובגין כך א16 / אבעי] בעי מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / לב"נ] לברנש נ23 א16 ו6 מס4 י* / יצריה] לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / כל] לית' ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מההוא י* / לאדכרא קמיה] לאדכרא לגביה מ7 ולאדכרא קמיה לגביה נ23 ולאדכרא לגביה ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* ולאדכרא קמיה מ  38-39 יצריה כל...יומא] מההוא יומא ולאדכרא קמיה א"ל(נ"א)  39 דקא עאלין] ועאלין מ7 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 י* ועלין ל2 / ארעא] עפרא מ7 ר1 א16 ו6 פר6 א"ל(נ"א) ג(וי"ס) / לאתרקבא] לאתדבקא ל2 פ4 מס4 מ ג(וי"ס) לאיתדבקא פר6 / אתפרשא] אתפרשת קר  39-1 דקא עאלין...מניה] לית' נ23

דף רב ע"א

 1 ותנן[מ קר י*]] תנן מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 תנא פ4 / אדם] בר נש ל2 פר6 / יצר טוב] יצר הטוב י* / יצר הרע] יצר רע מ7 נ23 ר1 פ4 פר6 מס4 / וישתדל] ואשתדל נ23 ר1  2 לאו ישתדל] לא יתעסק מ7 נ23 ר1 לאו יתעסק א16 פר6 י* לא ישתדל פ4 / לית] לית ליה פר6 / יצר הרע] ליצר הרע מ7 ר1 יצר רע פ4  2-3 דהא לית...אורייתא] לית' נ23  3 לאו] לא נ23 ר1 פ4 / ידכר] אידכר א16 / יומא] יום ו6 / בגין] לית' נ23 / לתברא ליה] לתברא ליה והא אוקימנא קר  4 דהא דא] דדא נ23 דדא הא פ4 / הוא] לית' מס4 / יצר הרע] יצר רע פ4 קר / ודא הוא מלאך המות] ודא הוא יצר הרע ודא הוא מלאך המות מ7 ר1 דא הוא מלאך המות א16 ודאי הוא מלאך המות מס4 / מלאך(2)] המלאך ו6  5 מתבר] אתברי מ7 איתבר נ23 פר6 איתברי ר1 יתבר א16 ו6 אתבר ל2 פ4 מס4 / מקמי] מקמיה פ4 פר6 מס4 מ / דמותא] דמיתה מ7 נ23 ר1 ל2 פ4 פר6 / הוי ואשתמע] וישתמע י* / דחדוה הוא] דהוא חדווא פר6 / הוא] איהו מ7 ר1 / דחדוה הוא דיליה] דחדוה דיליה הוא י*  6 לבני נשא] לבני {נ}שא ר1 לית' פ4 / לון(2)] לית' נ23 לון תדיר ו6 / לדא] לבא מ7 ר1 / דאתמר] לית' א16  7 דידכור] דאדכר י* / בר נש] לית' נ23 פר6 י* ברנש א16 ו6 / ההוא יומא] יומא י* / דמותא[קר]] דמיתה מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 דמיתא ו6 דמיא? פ4 / ודאי הכי הוא] הכי הוא ודאי א16 ו6 י* ודאי הכי מס4 הכי הוא א"ל(כצ"ל) / בגין] ובגין כך ו6 / לבא] ליה ו6 / דבר נש] דברנש נ23 א16 י*  8 יצר הרע] יצר רע פ4 / שריא] ? {שרייא} מס4 / דאשתכח] דאשכח מ7 ר1 א16 ו6 פר6 מס4 / דחמרא] וחמרא י* / וגסותא] גסותא נ23 א16 ו6 ל2 פ4 פר6  9 אשתכח] אשכח מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 קר / רוחא] רוח ר1 א16 / ולא שריא] ולאשריא א16 / ובגין כך] ובגיני כך מ7 ר1 ובג"כ נ23 / בעי] בעי ברנש מ7 בעי בר נש ר1 בעא פ4  10 דמותא] דמיתה מ7 ר1 מס4 מיתה נ23 / ויתבר] ואיתבר מ7 נ23 ר1 ואתבר א16 ו6 / גופיה] גופא מ7 נ23 ר1 / ואיהו] והוא נ23 / אזיל ליה] אזיל מיניה פר6 / יצר טוב] יצר הטוב י* / בעי] בעיא ל2 בעייא פר6 מס4  11 חדוה דאורייתא] חדווא חדווא דאוריתא א16 חדותא דאוריתא פ4 קר חדווא חדווא דאורייתא פר6 / דאורייתא] ויצר רע בעי חדוה יצר טוב בעי חדוה חדוה דאורייתא מ7 ויצר הרע בעי חדווא יצר טוב בעי חדווא דאוריתא נ23 ויצר הרע בעי חדווה יצר טוב בעי חדווה חדווה דאוריתא ר1 / ויצר רע חדוה] יצר רע בעי חדוה חדוה מ7 ויצר הרע בעי חדווא נ23 ויצר רע בעי חדווה חדווה וחדוה ר1 ויצר רע חדותא פ4 ויצר רע בעי חדווא פר6 ויצר רע חדוותא קר ויצר הרע חדוה י*  11-12 בר נש] ברנש נ23 א16 ו6 לית' י*  12 (ליה)(1)[מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל(כצ"ל) ג(ל"ג) / יומא(2)] לית' נ23 / יומא(3)] לית' פר6 קר / דלית] יומא דלית קר / ליה(2)] ביה ו6 לך י*  13 לבר נש] לברנש נ23 א16 ברנש ו6 י* / עובדוי] עובדין נ23 א16 פר6 / דאיהו עביד] דעביד נ23 / דיגינו] דיגינון מ7 נ23 ר1 דאגינו פר6  14 בההיא] בהאי נ23 בההוא מס4 קר י* / כי הובאו בית יוסף] וכו' פ4 / ומה] לית' קר / כלהו] כולהון נ23 ו' כלהו ר1  15 גיברין] גוברין מ7 נ23 ר1 פ4 גברין ל2 מס4 קר י* / תקיפין] הוו תקיפין מ7 נ23 ר1 א16 פר6 מס4 תקיפון פ4 / וחד] חד י* / דאייתי לון] דאייתיאו3 ליה4 {לון} פ4 ייתי לון פר6 / דיוסף] {דיוסף} מ7 / דחלו] דחילוי א16 דחילו ו6 ל2 פ4 מס4 י* לית' פר6  16 ליה] לית' נ23 / לדינא] דינא מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 / לבר נש] דברנש נ23 מס4 לברנש א16 י* / אחת] חד א16 ו6 ל2 פר6 / ליה] לית' מ7 ר1  16-17 בגין כך בעי ליה לבר נש] דאית ליה לברנש נ23 / לבר נש] בר נש מ7 לברנש א16 מס4  17 ביה בקב"ה] בההוא עלמא והא אוקימנא תא חזי בעי ליה לבר נש לאתתקף ביה בקב"ה מ7 ר1 בההוא עלמא והא אוקימנא ת"ח בעי ליה לברנש לאתקפא ביה בקב"ה נ23 בקב"ה פ4 בהאי עלמא והא אוקימנא ת"ח בעי ליה לבר נש לאתקפא ביה בקב"ה א"ל(כצ"ל) / וישוי ביה רוחצניה[מ קר]] וישוי תוקפיה ביה מ7 נ23 ר1 פר6 י* וישוי תוקפיה ורוחצניה ביה א16 וישוי תוקפיה ביה תוקפיה ו6 וישוי ביה ל2 וישוי ביה רוחציה פ4 וישוי {תוקפיה} ביה מס4 / דאע"ג] אע"ג מ7 ר1 י* ואע"ג נ23  18 חטי] חטא י* / אי יהדר[ג(ה"ג)]] ויהדר מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / מניה] לית' פ4 / בתיובתא] בתיאובתא ל2 פר6 / הא תקיף] דאתקיף ל2 פ4 פר6 מס4 דא תקיף מ קר / איהו] הוא מ7 נ23 ר1 / ויתתקף] ואיתתקף מ7 ר1 ואתתקף נ23 ואתתקיף י* / ביה] לית' פ4  19 חטא] חטי מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 סטי מס4 / דהא] ת"ח א16 / בגין] {בגין} מס4 / דחטו] דחטאו נ23 קר  20 חטו] חטאין נ23 חטי ל2 / לא הוו] לא מ7 ר1 / דחלין] דחלי פ4 / דחובוי] דחובי מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 מס4 י* דחוביה פר6 דחובין קר / דבר נש] ברנש נ23 א16 מס4 י* בר נש ו6 ל2 פר6 / מתברין] מתברי פ4 קר  21 חילא(1)] לאתתקפא מ7 ר1 חילא לאתתקפא נ23 א"ל(כצ"ל) / דהא ההוא] דההוא נ23 ו6 א"ל(כצ"ל) בגין דההוא א16 / יצר הטוב] יצר טוב פ4 מס4 קר / אתבר] אתברי מ7 ר1 יתבר י* / חילא(2)] חילא כלל י*  22 על ההוא[ד"א]] בההוא מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* בההוא יצר טוב על ההוא נ23 / יצר הרע] יצר רע פ4 / ורך הלבב] ורך הלבב וגו' קר  22-23 הירא (דיראה דא)] דיראה דא מ7 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* דירא נ23 א16 לית' ד"א הירא א"ל(כצ"ל)  23 מחובין] מאינון חובין מ7 נ23 ר1 בחובין מס4 / דבידוי] דבידייהו מ7 ר1 דבידיה נ23 דידוי ל2 / דאינון] דאיהו נ23 הוי דאינון א"ל(כצ"ל) / תבירא] תבירו א"ל(כצ"ל) / דלבא] דלב פר6 דלביה מס4 / דבר נש] דברנש נ23 א16 י* בר נש פר6 / ותא חזי] ת"ח פ4 / לכמה דרין] לכמהדרין א16 / דרין] לית' נ23  24 מאינון חובין] מההוא חובא מ7 נ23 ר1 / דשבטין] משבטין י* / מקמיה דקב"ה] מקמי קב"ה מ7 ר1 א16 ו6 י* מקב"ה נ23 מקמיה קב"ה ל2 פ4 פר6 מס4  25 קיימא] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / קמיה תדיר] תדיר קמיה א16 פר6 י* / ושרי] ושארי מ7 נ23 ר1 ושריא ל2 פ4 ושרייה פר6 ושרייא מס4 / דינא] בדינא ל2 פ4 פר6 מס4 / באתר] באתרא נ23 א16 ו6  26 מנלן] מנא לן מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 מס4 י* / חזקיהו] לית' י* / חב] חאב א16 ל2 דחב ו6 / ההוא חובא] בההוא נ23 / סתירין] סטרין נ23 / לשאר] דשאר נ23 מס4  27 עעכו"ם] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* עע"ז מ קר א"ל(כצ"ל) / הוה] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* א"ל(כצ"ל) / ליה] לית' ו6  27-30 לגלאה...אצטריך] לית' {? שדר ליה ישעיהו ? הנה ימים באים ונשא כל אשר בביתיך ? כמה גרים ההוא חובה בגין דגלי מאן דהואה סתרי? דכיון ?יתגלי איתיהיב דוכתא לאתר אחרא דלא אתטריך לשלטאה לאו עליה} מס4  28 באים] לית' ל2 / ואשר אצרו אבותיך עד היום הזה וגו'] לית' מ7 ר1 כו' נ23 וכו' פ4 / וגו'[ל2 מ קר]] בבל לא יותר דבר אמ' יי' א16 ו6 פר6 לא יותר דבר אמר ה' י*  29 דגלי] דגלו א16 / מה] מאי נ23 מאן פ4 קר / דכיון דאתגלי] כיון דגלי מ7 ר1 כיון דאתגלי נ23 י*  30 לשלטאה] לשלטא נ23 / עליה] ליה פר6 / בגין כך] בגין א16 ו6 / לאו] לא מ7 ר1 דלאו א16  31 סתים] שלים נ23 / דאיהו (הוה)[ר1 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר י*]] הוה מ7 דאיהו נ23 ל2 ד"א א"ל(כצ"ל) ג(ה"ג) דהוה א16 / ברכה] וברכה נ23 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / (דהוה)[ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י*]] הויא מ7 ר1 הוה נ23 א16 לית' מס4 ד"א א"ל(כצ"ל) ג(ה"ג) / שריא] לית' פר6 / עלוי] עלוהי נ23  32 לאתר אחרא] לאתר אחרא דלא אצטריך לשלטאה עליה בגין לאו ברכה שריא אלא באתר סתים ואוקמוה מה דאיהו הוה סתים וברכה דהוה שריא עלוי כיון דאתגלי אתיהיב דוכתא לאתר אוחרא ו6 / כתיב] דכתיב י*  33 ואוקמוה] לית' נ23 / אבל] לית' י* / הזילוה] לית' מ7 נ23 ר1 קר / הוא] הו ו6 י* לית' מס4  34 מרודך בלאדן] מרודך ל2 מדורך בלאדן מס4 / בן בלאדן] לית' נ23 מס4  34-35 בן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו] וכו' מ7 ר1 בן בלאדן מנחה וספרים אל חזקיהו מלך יהודה י*  35 אל חזקיהו] לחזקיהו פ4 / בהו] לית' נ23 / לחזקיה] לחזקיהו ר1 / מלך] למלך פר6 / ושלם(1)] שלם נ23 / לאלהא רבא] לאלוהו א16 ו6 פר6 לאליהו ל2 לאלה פ4 לאלדא רבא מ קר לאלהא [רבא] י* / ושלם(2)] שלם נ23  36 דנפק] דנפקו מ7 נ23 ר1 דנפקי א16 ו6 פ4 קר א"ל(כצ"ל) דנפקין ל2 פר6 י* / פתקיה] פתקין מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* א"ל(כצ"ל) פיתקין נ23 פתקי פ4 קר / יאות עבדית] עבידנא יאות מ7 נ23 ר1 עבדית יאות א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / שלמא] שלם מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י*  37 דעבדא] עבדא י* / ג'[מס4 מ קר י* א"ל(כצ"ל)]] תלת מ7 נ23 ר1 א16 ו6 לית' ל2 פ4 פר6 / פסיען] פסיעות י* / פתקיה] פתקין מ7 נ23 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* א"ל(כצ"ל) ג(גרסי') פתיקין ר1 / וכתב] ואמר5 וכת' א16  38 לאלהא] לאלדא מ קר / שלם(2)] ושלם מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י* / ושלם] שלם פ4 / לחזקיה] לחזקיהו ר1 ל2 מס4 / ודא הוא] ודא מ7 ר1 / מכבדיה] מכבדיה הזילוה א16 ו6

דף רב ע"ב

 1 ולבתר[נ23 מ]] לבתר מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* לית' קר / מ"ט] ומ"ט נ23 / הזילוה בגין] לית' א16 פ4 הזילו בגין מס4 / ערותה] ערותה ותשב אחור פ4 / חזקיה] חזקיהו ר1 ל2 מס4 חזקיהו מלה דלא אצטריך לגלאה א16 / דאלמלא] דאלמלי פר6  2 זכאה חזקיהו] חזקיהו זכאה א16 ו6 י* חזקיה זכאה קר / מלה מלאייתאה] פורענותא6 דלא לאיתאה נ23 / מלאייתאה] לאייתאה מ7 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 לאיתאה א16 ו6  3 כי יהיה שלום ואמת בימי] כי אם שלום ואמת יהיה בימי מ7 ר1 כי אם יהיה שלום ואמת בימי נ23 / פקיד] דפקיד י* / חובא] לית' פר6  4 אתבריה] לית' פ4 / ההוא] לית' קר / לבתר] לבתר לעת תמ? רגלם דבנוי נ23 / בגין] כדין א16 / דדינא] דינא א16  5 דאשתכח] דישתכח נ23 דאשת{כח} ר1 / לאתפרעא] לית' נ23 / ואתפרע] לית' מ7 ר1  6 כל] לית' מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / תדיר] יתיר מ7 נ23 ר1 / כד"א] כמ"ד מס4  7 וגו'(1)[מ7 ר1 א16 ל2 פר6 מ קר י*]] לית' נ23 ו6 מס4 כו' פ4 / כי הובאו וגו'] לית' פ4 מס4 / וגו'(2)[מ7 ל2 פר6 מ קר]] בית יוסף כו' נ23 בית יוסף וגו' ר1 לית' א16 ו6 בית יוסף י*  8 אחיו בן אמו וגו'] לית' מ7 ר1 אחיו {בן} אמו נ23 אחיו וכו' פ4 / וגו'[מ קר]] ויאמר הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אלי ויאמר אלהים יחנך בני א16 ל2 לית' ו6 מס4 י* ויאמר הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי ויאמר אלהים יחנך בני פר6 / ואמר[מ]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר י* ג(ה"ג) ? מס4  9 מחלה...באה] לית' ג(ה"ג) / מחלה] מחלת נ23 ר1 פ4 מ קר י* / ועץ חיים תאוה באה] תוחלת ממו זכה נ23 לית' ו6 / תאוה באה] תאוה באה תוחלת ממושכה מ7 ר1 א16 י* א"ל(כצ"ל) / דתנן] דתנינן מ7 נ23 ר1 ג(ה"ג) דתנא פ4  10 לבר נש] לברנש נ23 א16 ו6 י* / בבעותיה] ברעותיה א"ל(נ"א) / לגבי] קמי מ7 נ23 א16 י* א"ל(נ"א) קמיה ר1 גבי ו6 ל2 פ4 פר6 מס4  10-11 דאי איהו] דאיהו נ23 א16 ו6 ל2 פר6 דאיהו אי ר1  11 ביה(1)[מס4 מ]] בה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 קר / כמה] כמה אינון מ7 נ23 ר1 כמ"א פר6 / דדינא[מ]] דדינין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / אתו] דאתאן מ7 נ23 ר1 דאתו א16 ו6 י* / ביה(2)] לית' נ23 / איהו] הוא נ23  12 דהא] דהא איהו7 ר1 דא ל2 פ4 פר6 מס4 / דאיהו] דהוא א16 / מסתכל] אסתכל מ7 אתסכל ר1 / בעותא] רעותא פ4 זמנא בבעותיה י* / למחלת] מחלת מ7 נ23 ר1 מ קר י* מחלה א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / מאי] מאן מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י*  13 מחלה] מחלת מ7 נ23 ר1 מ קר י* ג(גריס ליה) / דא] ד"א מ7 / דקאים] לית' ו6 / עליה דבר נש] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י*  14 תנינן] תנא פ4 / דקב"ה] קב"ה ו6 פ4 / צלותיה] בעותיה {צלותיה} מ7 / דאיהי] דאיהו מ7 נ23 ר1 ל2 פר6 דאי היא א16  15 חיים] החיים ו6 / הוא] ההוא א16 / דרגא] לית' נ23 / צלותין] צלותהון פר6  16 ועאיל] ואעיל ל2 פר6 / קמי] קמיה א16 ל2 פ4 מס4 / התם] לית' מ7 ר1  16-17 כתיב...עלאה] {כתי' הכא באה וכתי' התם בערב היא באה ודא הוא תאוה באה באה קמיה מלכא עילאה}8 מס4  17 באה(1)] באה וגו' מ7 נ23 ר1 / ודא] ותא ל2 / הוא] היא י* / קמי] קמיה ר1 ל2 פ4 / מלכא עלאה] קב"ה קר / לאשלמא] לאמשכא פ4 קר / דההוא] לההוא י*  17-18 בר נש] ברנש נ23 א16 י*  18 ממושכה מחלה לב] וכו' פ4 / מחלה לב] לית' מ7 ר1 מחלת לב ועץ חיים תאוה באה ת"ח תוחלת נ23 מחלה לב ת"ח תוחלת ממושכה א16 מחלה לב ועץ חיים תאוה באה תא חזי תוחלת ממושכה ו6 מחלה לב ועץ חיים תאוה באה תא חזי תוחלת ממושכה מחלה לב ל2 מחלה לב ת"ח תוחלת ממושכה מחלה לב מס49 מחלת לב מ קר מחלת לב ועץ חיים תאוה באה ת"ח תוחלת ממושכה י* / הוא] ההוא נ23 איהו ההוא מס4 / דאתייהיב] דאתי{היב} ר1 / ההיא[מ]] ההוא מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י*  19 ואתמשכא] ואתמשך מ7 י* ואיתמשך ר1  20 דאתפשטא ואתמשכא] דאתמשכא ואתפשטא מ7 דמתפשטא ואיתמשכא ר1 דאתמשכא ואתמשכא ל2 פ4 מס4 דאיתמשכא ואיתמשכא פר6  21 הוא] היא קר / בגין[י*]] בין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / רתיכין] כתיבין א16 ו6 / דקב"ה] {ד}קב"ה מ7  21-22 רתיכין...כמה אינון] רתיכין י*  22 (לון) ליה] לה מ7 נ23 ר1 מס4 ליה א16 ו6 ל2 פ4 פר6 ד"א לון מ קר / לאלתר] לאתר ל2 פר6 / בגין דכד אתמשכא בין אינון ממנן רתיכין] לית' נ23 / ממנן רתיכין] רתיכין ממנן מ7 ר1 / רתיכין כמה אינון] לית' א16 רתיכין ו6 י*  23 ולאסתכלא] לאסתכלא מס4 / בדיניה] ביה בדיניה י* / לא] דלא ו6 י* / ומה] ומאן מ7 נ23 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 קר  24 ליה] לית' א16 / לבר נש] לברנש נ23 א16 מס4 י* / דזכי] דזכיה פר6 / זכי] זכיה פר6  25 עץ חיים] ועץ חיים פ4 קר / תוחלת ממושכה] תוחל ממושכה מס4 / דאתמשכא] דאתמשיך י* / תוחלתא] תוחלת א16 תוחלתיה י*  26 דיוסף] מיוסף י* / זמן אריך[ל2 פ4 מס4 מ קר]] זמנא אריכא מ7 ר1 זימנא אריכא נ23 זמן אריכא א16 ו6 פר6 זמן ארוך י* / ועץ חיים] עץ חיים ל2 פר6 מס4 / דא הוא] דא איהו מ7 נ23 ר1 דא א16 ל2 פ4 מס4 / מזמנא] מההוא זמנא מ7 ר1 מההוא זימנא נ23  28 הה"ד] כד"א א16 דכתי' ו6 / דדיוקניה] דדיוקנא מ7 ר1 ו6 קר י* דיוקנא א16 דדיוקנה פ4  29 והוה] דהוה מס4 / והוה דמי דיוקניה לדיוקנא דרחל] לית' פ4 / דמי] דאמי ר1 א16 ו6 ל2 פר6 / לדיוקנא] לדיוקניה ר1 / בגין כך] ובגין כך מ7 ר1 א16 ו6 י* / וישא עיניו וירא את בנימן] לית' מ7  29-30 וישא עיניו וירא את בנימן אחיו] אחיו ר1 לית' פ4 / וירא את בנימן אחיו בן אמו] לית' ו6 וגומר י*  30 אחיו בן אמו] וגו' פר6 / רבי יוסי] ר' ייסא נ23 / אמר] אומר מ7 ר1 לית' מס4 / והא] דהא נ23 / והא כתיב] והכתי' ו6 פר6 / אתם] לית' ל2 פר6 מס4  31 כתיב] דכתי' א16 ו6 / וישא עיניו] לית' י* / אחיו] לית' מ7 נ23 מס4 אחיו בן אמו י* / מאי ראיה] מה ראה א16 מאי ראה פ4 מ"ט ראיה א"ל / אלא] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / ברוחא דקודשא] ברוח הקדש מ7 ר1 ברוח קודשא נ23 א16 ל2 פר6 מס4 י*  32 לבנימן דחולקיה] דבנימן חולקיה מס4 / ובחולקיה] ובחלקיה פ4 / שכינתא] שכינה מס4  33 ליהודה[מ י* א"ל(כצ"ל)]] דיהודה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 קר רב דיהודה ל2 / דבחולקהון[ד"א א"ל(כצ"ל)]] בחולקהון מ7 ר1 א16 ו6 ל2 מס4 מ קר י* דחולקהון נ23 בחלקהון פ4 / הוא] איהו מ7 ר1  34 דהוה] דהוא מס4 / אחוה] אחוי נ23 / חמא] הוה א16 / בההוא חולקא] בחולקא נ23 ההוא חולקיה א16 ההוא חולקא ו6 בההוא חלקא פ4 / אוף הכא] לכך א16  35 וירא את בנימין אחיו בן אמו] לית' י* / אחיו בן אמו] לית' מ7 נ23 ר1 ו6 וכו' א16 אחיו פ4 בן אמו קר  36 אל אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה ויבך שמה] וכו' מ7 ר1 וגו' נ23 / ויבא החדרה ויבך שמה] לית' ו6 וגו' קר / ויבך שמה] וכו' פ4

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד. כתב היד מתחיל שוב בדף רד ע"א שורה 20.

2 על פי הרישומים של רונית מרוז: בדף 65ב אמור להיות חלק מדפים רא ע"ב – רד ע"ב במרגליות; בדף 73א אמור להיות סיכום וחלק מן הטקסט המצוי בדפים ר ע"ב – רא ע"ב במרגליות.

3 מעל האות 'ו' מתוח קו.

4 מעל המילה 'ליה' מתוח קו.

5 מעל המילה 'ואמר' משוך קו.

6 המילה לא ממש ברורה וחלק מהאותיות מחוקות חלקית – אני לא בטוחה שאכן זה מה שהיה כתוב שם.

7 מעל המילה 'איהו' יש סימן שהמעתיק שם כדי שנתעלם מן המילה.

8 ההשלמות בשוליים מופיעות בשני כתבי יד שונים לחלוטין. ההשלמה הזו לדוגמא נראית כאילו המעתיק עצמו כתב אותה כי כתב היד מאוד דומה לכתב היד שבו נכתב 'כתב היד'. ההשלמה הקודמת, לדוגמא, נכתבה בכתב יד שונה מאוד והרבה פחות מסודר'.

9 מעל המילים 'ת"ח תוחלת ממושכה מחלה לב' נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]