THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 3 Variant Readings]

Hilufim Mi-Qets 203b - 205a

ספר הזוהר – פרשת ויהי מקץ

דף רג ע"ב (שורה 34) דף רה ע"א (שורה 26)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ21, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס2 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* - (חילופין של רובין

דף רג ע"ב (שורה 34) דף רה ע"א (שורה 26)

 34 אהדרנא למילי קדמאי] אהדרנא למלין מ7 ר1 לית' ל2 פ4 מס4 מ קר נהדר למילי קדמאי פר6 אהדרנא למלה קדמאה י* אהדרנא למלי קדמאי א"ל(כצ"ל) / שני] ב' י*  34-35 בטרם תבא שנת הרעב וגו'] וגו' נ23 לית' ר1 מס4 וכו' פ4 בטרם וגו' א"ל (כצ"ל) / שנת הרעב וגו'] וכו' מ7 שנת וגו' ל2 פר6  35 וגו'[מ קר]] לית' א16 ו6 י* / בגוים[פ4 מ קר י*]] לית' מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פר6 מס4 / רבים] לית' ל2 פר6 מס4  36 כטל מאת יי' כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם] לית' מ7 נ23 ר1 / יי'] ה' י* / כרביבים] וכרביבים קר / כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם] לית' י* / אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם] וגו' א16 לית' ו6  37 בכל יומא] כל יומא מ7 נ23 ר1 / סלקא] סליק מ7 נ23 ר1 / דגנתא] בגינתא מ7 ר1 / דגנתא דעדן] דג"ע קר  38 זמנין] זימנא פר6 / יזדקף] לית' נ23 אזדקף א16 י* / לכון אמרין] וכן אמ' לכון א16 לכון ו6 פ4 לכן ל2 פר6 מס4 / דבוריירי] דבורייני מ7 נ23 ר1 דטרייני י* ברייני ג3 דטורייני א"ל(נ"א)  39 דקיימא] קיימי מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 דקיימי פ4 מ קר לית' י* / על מה קיימי] עלמה דקיימי ו6 / משגיחין] משגחון ל2

דף רד ע"א

 1 משתדלי] משתדלין י* / בה] בהו א16 ביה פר6 / יברון] איברון מ7 נ23 ר1 ו6 י* אברון א"ל(כצ"ל) / על מה] עד לא מ7 נ23 ר1 עד מתי א16 עד מה ו6 ל2 פ4 פר6 קר / יקומון] יקומו מ7 ר1  2 כד] דכד פ4 מ קר / יתערון] איתערון נ23 מס4 יקומון י* / יומי] יומין י* / דרע] רע נ23 / ויטרדון להון מעלמא[מ קר]] ומעלמא יטרדון לון מ7 ויטרדון לון מן עלמא נ23 ומעלמא יטרדון ליה ר1 ויטרדון ליה מן עלמא א16 ו6 פ4 פר6 ויטרדון ליה מעלמא ל2 ויטרדון להו מעלמא מס4 ואטרדון להון מן עלמא י* / אינון יומין] יומין אינון פר6 / יומין] יומי מ7 נ23 ר1  3 דרע] רע נ23 / דאינון יומי] יומין מ7 נ23 ר1 דאינון יומין קר אינון יומין י* / לאו] לית' ו6 / יומי(2)] יומין מ7 ר1 ל2 מס4 י* / אי זכה] אי זכי מ7 נ23 ר1  3-4 אי סלקא...כמה דאתמר דכתיב] אלין אינון מדכתי' א16  4 ובני] ובבני מ7 נ23 ר1 ו6 / בנין] לית' פ4 / יומי] יומין מ7 נ23 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / דטב] דטבאן מ7 נ23 ר1 / אינון(1)] נינהו נ23 / יומין] יומי מ7 ר1 פ4 י* / אלא] אלין מ7 ר1 / אינון(3)] אינון יומין דרע אלין אינון נ23 / דכתיב] לית' י*  4-6 אלא אינון...אינון] אלין ו6  5 וזכור את בוראך בימי בחורותיך] לית' א16 / עד אשר לא יבאו ימי הרעה] וכו' פ4 / לאו] לא מ7 ר1  6 כד ברא קב"ה] כד קב"ה ברא נ23 / ברא(2)] יברא ל2  7 עאלת] עאלו מ7 נ23 ר1 עאל א16 ל2 פר6 מס4 על ו6 עיילא פ4 / אתוון] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 מס4 י* את ל2 פ4 / באת בי"ת] בי"ת ל2 לית' פר6 / בי"ת] ב" א16 ו6 לית' פ4 ב' י*  7-8 אלפא ביתות] אלפביתות א16  8 כלהו] לית' פ4 / קיימי] קיימין מ7 נ23 ר1 י* / (כלהו)[פ4 מס4 מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* ד"א א"ל(כצ"ל) כולהו ל2 פר6 / כיון] עד א16  9 תרין] ט"ר תרין מ7 נ23 ר1 א16 י* / ט"ר[פ4 מ קר]] לית' מ7 נ23 א16 ו6 פר6 י* / כחדא] לית' י* / טי"ת] ט" מ7 ר1 א16 מס4 ט' קר י* / ולא אתיישבת] לא אתישבא מ7 ר1 ולא אתישבא נ23 ולא אתיישבא מס4 / דגער] דאגער נ23 / דגער בה קב"ה] דקב"ה גער ביה פר6  10 לה] לית' א16 מס4 / טי"ת טי"ת] ט' ו6 י* / על מה] עלמה ו6 / את סלקא] אסתלקת א16 אתסלקת ו6 / ולא אתיישבת] ולא אתיישבא מס4 / בדוכתיך] באתרך מ7 ר1 באורתך נ23 / וכי] לית' מס4  11 ברישא[ד"א א"ל]] ברידא מ7 בהדא4 נ23 ברירא ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 מ קר י* א"ל(נ"א;כצ"ל) / דטוב] דט{ו}ב ר1 טוב ו6 / פתח] פתחת נ23 ר1 / בי כי] בכי פר6 / בי] בה פ4 / כי טוב] לית' נ23 / אנא] אני נ23  11-12 מתחברא לאתיישבא] מתישבא לאתחברא מ7 ר1 מתיישבא לאתחברא נ23 מתישבא מס4  12 באת] באור מס4 / רע] דרע י* / אמר לה] אמ' ליה ר1 ל2 פר6 אמ' א16 א"ל י* / את] אנת מ7 נ23 ר1 / לה(2)] ליה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 ל(י)ה י* / דהא ב"נ] ו5בר נש מ7 דברנש נ23 לבר נש ר1 דהא ברנש א16 מס4 י*  13 בעי] עתיר פ4 עתיד קר / בכון] בכו מ7 נ23 ר1 בגין ל2 פר6 בנין פ4 בין מס4 / תרוויכו] תרוויהו ל2 פ4 מס4 תרווייהו פר6 / אתכליל] יתכליל נ23 ל2 פר6 תכליל ו6 אתכליל(י) י* / כחדא[מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / ויתברי] ואתברי מ7 ר1 פ4 ויתברו י* / ואיהי] ואיהו מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר  14 תבו] תב מ7 נ23 / כחדא] לית' מ7 נ23 ר1 / שעתא] שעתי י*  15 לכל] כל ל2 פ4 מס4 / אתקרון[מ קר]] איקרון מ7 נ23 א16 ל2 פר6 י* אקרון ו6 פ4 מס4  16 ימי הטוב] ימי טוב ו6 / ואלין] אלין י* / דשמאלא] דשמרלא וכדין תב ואתישיבו דא בדא נ23 / אתקרון[מ]] איקרון מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 י* אקרון ו6 פ4 מס4 קר / ימי הרעה] יומי דרעה מ7 ר1 ימי רע ו6 ימי הרע י* / שלמה] ש"הע"ה א16 שלמה ע"ה י*  17 מסחרין] מסחראן נ23 ר1 מסתחרן א16 מתחברן ו6 מסחרן ל2 מס4 מחסרן פר6 / לב"נ] לברנש נ23 א16 י* / דאתברון] דיתברון נ23 א16 ו6  18 ויומין דרע] ויומי דרעה י* / כדין תבו ואתיישבו] כדין דאתיישבו ותבו ל2 מס4 כיון דאתיישבו וחבו פ4 כיון דתבו ואיתיישבו פר6 / בהו בבר נש[מ קר]] בהו בר נש מ7 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 א"ל(נ"א) בהו ברנש נ23 א16 י* לההוא ברנש מס4 / ובגיני כך] ובגין כך מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* ובג"כ קר  19 בימי] מימי פ4 / עון עקבי יסבני] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 / ימי רע] לית' י* / דא] {דא} מס4 / אלין] לית' ו6  20 רעב] הרעה ו6 / שנין דרעב] שני רעב מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* שנין רעב ל2 פר6 מס4 / אקרון] איקרי י* / ימי שבע] לית' ו6 שני שבע י* / שני שבע] שנין שבע ל2 מס4 שנין דשובע פ4 קר ימי שבע י* / דלא] {דלא} ל2 / לאפקא] לאפסקא פר6  20-21 דלא לאפקא מבועא דברית קדישא ביומי רעב בשנת הרעב] לית' פ2  21 דברית] {דברית} מס4 / רעב] דרעב פר6 מס4 / בשנת הרעב] בשני רעב נ23 א16 בשנת רעב מס4 / ובג"כ] בגין פ2 ובגין דא פ4 / יוסף דאיהו רזא] דיוסף רזא פ2  22 ולא יהב ליה] דלא יהא לה מ7 ר1 דלא יהא ליה נ23 דלא יהב לה פ2 ו6 ל2 פר6 י* דלא יהב ליה א16 מס4 ולא יהיב ליה קר ולא יהיה ליה א"ל(כצ"ל) / בעי ליה] בעי מ7 נ23 ר1 / לב"נ] לברנש נ23  23 דיסתים] דא סתים מ7 ר1 / דברית] לית' נ23 / קדישא] קדיש ר1 קדש ד"א / דיליה] דליה ד"א / יהב] יהיב נ23 ד"א א"ל(כצ"ל) / ליה] לה מ7 ר1 א"ל(כצ"ל)  24 איהו] איהי נ23 ר1 פ2 / בההיא] בההוא פר6  25 הרעב] רעב פ4 / כיון דאיהי שלטא] לית' פ2 / דאיהי שלטא] דשלטא מ7 דאיהו שלטא א16 / בעי] בעי בר נש פ2 בעא ל2 פר6 מס4 / לאסתמא] לאסתמרא י* / מבועיה] מבועין מ7 נ23 ר1 מבועי א16 ו6 מבועו י* / דאי לא] דא דלא נ23 דלא א16 / סתים] אסתים מ7 ר1 יסתים פ2 ו6 יסתום א16 / גרים] גויה נ23  26 לאמשכא] למשכא פ2 ו6 ל2 פ4 מס4 / לההוא(1)] ולההוא ו6 / ולדא] וולדא נ23 פר6 / לההוא(2)] לההיא ל2 פ4 פר6 מס4 / למפשי] למפש נ23  27 סטרא דמסאבא[מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 סטרא מסאבא פ2 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / דקודשא] דקדושא נ23 פ4 מס4 קר דקדושה ר1 קדישא י*  28 וגו'[נ23 פ2 א16 ל2 פר6 מ קר]] לית' מ7 ר1 ו6 מס4 י* וכו' פ4 / ובג"כ] ובגין א16 ו6 / יוסף] דיוסף א16 / צדיקא] הצדיק א16 / מבועיה] מבועא נ23  29 לאתערבא] אתערבא מ7 נ23 ר1 לאתערא מ קר / בהדה] בהדיה מ7 נ23 ר1 א16 פ4 / ולמיהב] דלא למיהב מ7 נ23 ר1 ולא למיהב א16 / לה] ליה א16 ל2 פ4 מס4 / בההוא] בהאי מ7 ר1 בההיא ו6  30 ביי'] בה' י* / עתה יאכלם וגו'] לית' מ7 נ23 ר1 ו6 מס4 וכו' פ4 וגו' קר / וגו'[פ2 ל2 מ]] חדש את חלקיהם א16 פר6 י*  30-31 דהא אלין אקרון] דהא איקרון אלין מ7 נ23 דהא איקרון אילין ר1  30-1 דהא אלין...בסטרא דמסאבא כלום)] לית' פ2  31 ודאי(2)] לית' נ23 / דישראל] דצדיקייא פר6 / קדישין] לית' מ7 ר1 קר קדישא ל2 פר6  32 אתחלפו] יחלפון מ7 נ23 ר1 אחלפו ולא איערבן א16 יתחלפו ו6 אחלפו מ אחלפי י* / דוכתא] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / קדישא] קודשא ל2 פר6 מס4  32-33 שני בנים בטרם תבא שנת הרעב] וגו' נ23 שני בנים וגו' ר1 שני בנים בטרם {תבא שנת הרעב} מס4  33 דהא] דההוא ו6  34 לסטרא] לסטר מ7 ר1 בסטר נ23 / ולא] דלא נ23 / דמסאבא] מסאבא נ23 א16 ו6  35 ובעי ב"נ] ובעי ליה לברנש נ23 ובעי ברנש א16 י* / לחכאה] למחכה נ23 ל(א)חכאה י* לאחכאה א"ל(כצ"ל) / למאריה דקודשא] דקדושא נ23 למארי דקודשא א16 למריה דקודשא ו6 למאריה דקדושה קר י* למאריה דקדושא א"ל(כצ"ל) / כדכתיב] כמה דאת אמר מ7 נ23 ר1 א16 ו6 י* / ליי'] לה' י*  36 פניו] פנים ו6 / מבית יעקב וקויתי לו] מיעקב וכו' מ7 ר1 מבית יעקב וגו' נ23 / דידעין] דידעי מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / אורחוי] אורחייהו א16 ל2 מס4 אורחיהו ו6 אורחיה פר6 י*  37 פקודי דאורייתא למיהך בהו] פקודוי למזכי בהו מ7 פיקודי אוריתא למזכי בהו נ23 פקודי למיזכר בהו ר1 פקודי אוריתא למהך בהו ו6 קר פקודא דאוריתא למיהך בהו ל2 פקודא דאורייתא למהך בהו פר6 פקודי אורייתא למהך בהו י* / דכתיב] כדכתי' א16 לית' ו6 י* / כי] לית' י* / יי'] ה' י*  38 וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם] וגו' מ7 נ23 ר1 וכו' פ4 וצדיקי' ילכו בם וגו' קר / ביי'] בה' י*  39 אלהיכם חיים כלכם היום] וגו' מ7 נ23 ר1 אלהיכם ו6 אלהיכם וכו' פ4  39-1 (ד"א ל"ג וכתיב והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני (יי') דהא קב"ה בעא לקדשא להו לישראל בכלא ולא יהא לון בסטרא דמסאבא כלום)[ל2 מס4 מ קר ד"א6(מצויין)]] וכתיב והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני יי' מ7 וכתי' והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני יי' דהא קב"ה בעי לקדשא להו לישראל בכדא ולא יהא להו בסטרא דמסאבו כלום נ23 וכתי' והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני יי' דהא קב"ה בעי לקדשא להו לישראל בכלא ולא יהא להו בסטרא דמסאבא כלום ר1 וכתי' והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני יי' אלהיכם דהא קב"ה בעי לקדשא להו לישראל בכלא ולא יהיב לון דמסאבא כלום א16 וכתי' והתקדשתם והייתם קדושים דהא קב"ה בעי לקדשא להו לישראל בכלא ולא יהיב לון בסטרא דמסאבא כלום ו6 וכתי' והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני יי' דהא קב"ה בעא לנטרא להו לישראל בכלא ולא יהא לון בסטרא דמסאבא כלום פ4 וכתי' והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש יי' דהא קב"ה בעא לקדשא להו לישראל בכולא ולא יהא לון בסטרא דמסאבא כלום פר6 וכתיב והתקדשתם והיתם קדושים כי קדוש אני ה' דהא קב"ה בעי לקדשא להו לישראל בכולא ולא יהא לון בסטרא דמסאבא כלום י* לית' ג7 א"ל(אדל"ג)

דף רד ע"ב

 1-4 (ת"ח כד סטרא דא שלטא בעלמא לא אצטריך ליה לב"נ לאתחזאה בשוקא קמיה בגין דיכיל לנזקא ואתייהיב ליה רשותא לחבלא. ותא חזי ביעקב מה כתיב ויאמר יעקב לבניו למה תתראו דלא בעי לאתחזאה קמיה)[מ ד"א8(מצויין)]] תא חזי כד סטרא דא שלטא בעלמא לא איצטריך ליה לבר נש דיתחזי בשוקא קמה בגין דיכיל לנזקא ואתיהיב ליה רשו לחבלא ותא חזי ביעקב מה כתיב ויאמר יעקב אל בניו למה תתראו דלא בעו לאחזאה קמיה מ7 ת"ח כד סטרא דא שלטא בעלמ' לא איתחזי ליה לברנש דיתחזי בשוקא קמיה בגין דיכיל לנזקא ואתיהיב ליה רשו לחבלא ות"ח ביעקב מה כתי ויאמר יעקב אל בניו למה תתראו דלא בעי לאתחזאה קמיה נ23 ת"ח כד סיטרא דא שלטא בעלמא לא אצטריך ליה לבר נש דיתחזי בשוקא קמה בגין דיכיל לנזקא ואתיהיב ליה בהו לחבלא ות"ח ביעקב מה כתי' ויאמר יעקב לבניו למה תתראו דלא בעו לאחזאה קמיה ר1 ת"ח כד סטר' דא שלטא בעלמ' איצטריך ליה לבר נש דלא אתחזי בשוקא דיכיל לנזקא ליה ואתיהיב רשו לחבלא ות"ח ויעקב מה כתי' למה תתראו מקמיה פ2 ת"ח כד סטרא דא שלטא בעלמא לא אצטריך ליה לברנש לאתחזי בשוקא קמיה בגין דיכיל לנזקא ואתיהיב ליה רשו לחבלא ות"ח ביעקב מה כתי' ויאמר יעקב לבנין למה תתראו דלא בעי לאתחזאה קמי א16 תא חזי כד סטרא דא שלטא בעלמא לא אצטריך ליה בר נש לאתחזי בשוקא קמיה בגין דיכילו לנזקא ואתיהיב להו רשו לחבלא ותא חזי בעיקב מה כתיב ויאמר יעקב לבניו למה תתראו דלא בעי לאתחזאה קמי ו6 תא חזי כד סטרא דא שלטא בעלמא לא אצטריך לי לבר נש לאתחזי בשוקא קמיה בגין דיכילו לנזקא ואתיהיב ליה רשו לחבלא ותא חזי ביעקב מה כתי' ויאמר יעקב לבניו למה תתראו דלא בעי לאתחזאה קמיה ל2 ת"ח כד סטרא דא שלטא בעלמא לא אצטריך ליה לבר נש לאתחזאה בשוקא קמיה בגין דיכילו לנזקא ואתיהיב ליה רשו לחבלא ת"ח ביעקב מה כתי' ויאמר יעקב לבניו למה תתראו דלא בעי לאתחזאו קמיה פ4 תא חזי כד סטרא דא שלטא בעלמא לא איצטריך ליה לבר נש לאיתחזי בשוקא קמיה בגין דיכיל לנזקא ואתייהיב ליה רשו לחבלא ותא חזי ביעקב מה כתי' ויאמר יעקב לבניו למה תתראו דלא בעי לאתחזאה קמיה פר6 ת"ח כד סטרא דא שלטא בעלמ' לא אצטריך ליה לבר נש לאתחזאה בשוקא קמיה בגין דיכיל לנזקא ואתיהיב ליה רשו לחבלא ות"ח ביעקב מה כתי' ויאמר יעקב לבניו למה תתראו דלא בעי לאתחזאה קמיה מס4 ת"ח כד סטרא דא שלטא בעלמא לא אצטרי' לבר נש לאתחזא' בשוק' קמיה בגין דיכיל לאתזקא ואתייהיב לי רשו לחבלא ות"ח ביעקב מה כתי' ויאמ' יעק' לבניו למה תתראו דלא בעי לאתחזא' קמיה קר ת"ח כד סטרא דא שלטא בעלמא לא יצטריך ליה לברנש דיתחזי בשוקא קמיה בגין דיכיל לנזקא ואתייהיב ליה רשו לחבלא ות"ח מה כתיב ביעקב ויאמר יעקב לבניו למה תתראו דלא בעי לאתחזאה קמיה י* לית' ג9 א"ל10(אדל"ג)  4 ובג"ד] לית' א16 ו6 ובג"כ י* / קב"ה אזהר] אנהר קב"ה פ2 קב"ה ואזהר א16 אזהר קב"ה י* / להו] לית' מ7 נ23 ר1 לון מס4 / (כמה דאתמר)[פר6 מס4 מ קר]] כמה דאיתמר מ7 נ23 ר1 לית' פ2 ד"א א"ל(כצ"ל) כד"א א16 לית' ו6 כמא דאיתמר ל2 כמה דאמר פ4 כמא דאתמר י*  4-5 (ד"א דכתיב)[פ2 ל2 פ4 פר6 מס4 י* ג(ה"ג) ד"א א"ל(כצ"ל)]] לית' מ7 נ23 ר1 מ קר כמה דכתי' ו6  5 והייתם] והתקדשתם והייתם מ7 ר1 מס4 י* / והייתם קדושים] והתקדשתם נ23 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 / אני(1)] אני יי' מ7 נ23 ר1 לית' ו6 אני ה' י* / מאן] מאי פ2 לית' י* / אני(2)] אנ"י מ7 ר1 / קודשא בריך הוא מלכות] {קב"ה} מלכו נ23  6 שמים קדישא] קדישא שמים נ23 / מלכותא אחרא דעעכו"ם11] מלכות הרשעה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 י* ומלכו' הרשעה פ2 מלכותא אחרא דעע"ז מ קר / אחר] אח"ר מ7 ר1 / דכתיב] לית' מ7  7 כי יי' קנא שמו] לית' מ7 נ23 ר1 כי יי' קנא שמו אל קנא הוא א16 כי ה' קנא שמו אל קנא הוא י* / אני] אנ"י מ7 ר1 אנא ל2 פ4 / שלטנו] שלטוני א16 שולטני י* / דעלמא דין ועלמא דאתי] בעלמ' דין ודעלמ' דאתי פ2 בעלמא דין ועלמ' דאתי א16 עלמא דין ועלמא דאתי ל2 פ4 עלמ' דין ?12 דאתי מס4 דעלמא דין ושולטנו דעלמא דאתי י*  8 תליא] תליין פ2 / אחר(1)] אח"ר מ7 ר1 / אחר...אחר] אחר מס4 / סטרא מסאבא אחר סטרא אחרא[מ קר]] דא סטרא אחרא מ7 ר1 סטרא אחרא נ23 ל2 פ4 סטר אחרא פ2 א16 ו6 פר6 י* / בסטרא מסאבא] בסטר' דמסאבא נ23 י* / ושולטנו] ושלטנא א16 / דיליה] דידיה פ2  8-9 בהאי עלמא] בעלמא דין קר  9 ליה] לה ו6 / ובג"ד] ובגין {דא} ו6 ובג"כ י* / אני] לית' מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פ4 מס4 אנ"י א16  9-13 ובג"ד...ובגיני כך] ובגין כך פ2  10 חולקא] חולקיה ל2 פ4 / דאתדבק] דאדבק א16 / בהאי אחר] באחר מ7 נ23 ר1 / אתאביד] אתא ביה ל2 פ4 / מההוא] מהאי מ7 נ23 ר1  11 בעלמא] לעלמ נ23 / חולקא] חולק מ7 ר1  12 דההוא] דההיא נ23 / מלכו אחרא עעכו"ם13] מלכות הרשעה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 י* מלכו' אחרא עע"ז מ מלכו אחרא עע"ז קר / גרדינין] וגרדינין א16 / ממנן] מסבבן נ23 / ביה] בה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* א"ל(כצ"ל)  13 ובגיני כך] בגין כך מ7 נ23 ר1 ובגין כך א16 ו6 פ4 פר6 מס4 / אלישע[ד"א א"ל(כצ"ל)]] לית' נ23 ר1 פ2 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / אלישע אחר] מאן א16 / דנחת ואתדבק] דאתדבק ונחת פ2 / בהאי] כהאי קר / דרגא] דרגא דאחר א16  14 אתטריד] איטריד מ7 אטריד ר1 א16 / ליה] לית' נ23 י* / למהדר] למיתב מס4 / בתיובתא] בתיאובת ר1 בתיאובתא פ4 פר6  15 וע"ד] על דא מס4 / אחר] אח"ר מ7 / ובג"כ] ובגיני כך מ7 / בעי] בעא ל2 פ4 פר6 מס4 / ב"נ[ד"א]] לית' מ7 נ23 ר1 פ2 א16 ו6 פ4 פר6 מ קר י* א"ל(כצ"ל)  15-16 סטרין...סטרא] סטרא ל2 פ4 מס4 סיטרא פר6  16 סטרא] סטרא ויתדבק כאני מלכות שמים לקבלא עליה עול מלכות שמים מ7 סטרא ויתדבק בההוא מלכות שמים לקבלא עליה עול מלכות שמים נ23 סטרא ואתדבק באני מלכות שמים לקבלא עליה עול מלכות שמים ר1 י* א"ל(כצ"ל) / בהאי] בה בהאי מ7 נ23 / וע"ד] לית' פ2 / דא] לית' מס4  17 דא שבע ודא רעב] דא רעב ודא שובע פר6 / בהפוכא] בספ{ו}ר' פ2 / אוקימנא] אוקמינא פ2 / ובג"כ] ועל דא מ7 נ23 ר1 / בההוא] בההיא ר1  17-דף רה ע"א שורה 26 ובג"כ בההוא...חיזו יקרא] כתי' אך טוב לישראל אלהים לברי לבב קב"ה עביד ימינא ושמאלא ימינא לישראל שמאלא לשאר עמין זכאה חולקיהון עלייהו פ2  18 דשנת] שנת ל2 פ4 מס4 / לב"נ] לברנש נ23 א16 מס4 י* / בשוקא] בג14ו שוקא מ7 בגו שוקא נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 י* לגו שוקא פר6 / ולא] דלא מ7 נ23 ר1 / לאפתחא] לאתפתחא א16 ל2 פר6 מס4 ד"א לאיתפחא ו6 לאתפחא מ אתפתחא י* לאפתח ג(ה"ג) / מבועיה] מבועי נ23  19 איהו] לית' א16 / ב"נ] ברנש נ23 א16 י* / דאסתמר] דאסטמר א16 / קשוט] דקשוט ר1  20 ובו תדבק] לית' א16 ובו תדבק ובשמו תשבע פר6  20-21 (וכתיב את יי' אלהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק)[ל2 פ4 מ קר]] את יי' אליהך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק א16 וכתי' את יי' אלהיך תירא וגו' ו6 וכתי' את יי' אלהיך תירא ואותו תעבוד וגו' פר6 לית' מס4 י* / (וכתיב את יי' אלהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק) ובשמו תשבע ובו תשבע לא כתיב אלא ובשמו מאי תשבע] וכתיב את יי' אלהיך תירא מ7 נ23 ר1  21 ובשמו תדבק] לית' ו6 פר6 / ובשמו(2)] ובשמו תשבע ל2 פר6 מס4  22 דאוקימנא] דאוקמוה מ7 ר1 / דמהימנותא] די מהימנותא מ7 ר1 / שבעה] שבעין ל2 מס4 שבעין {שבעה} פר6 / לעילא] לעילא לעילא מ7 נ23 ר1 ו6 י* א"ל(כצ"ל)  23 ורזא דשבעה] ושבעה מ7 נ23 ר1 ורזא שבעה מס4 / דלתתא] דלתתאה א16 לתתא י*  24 באלין] לאלין מ7 ר1 ואלין א16 / כלהו] כולא פר6 / ובג"כ] ועל דא מ7 / כתיב] לית' קר  24-25 שבעת ימים ושבעת ימים] שבעה ימים ושבעה ימים וכו' מ7 ר1 שבעת ימים ושבעת ימים וגו' נ23 שבעת ימים וז' ימים י*  25 י"ד יום] לית' מ7 נ23 ר1 ארבע עשר יום א16 ארבעה עשר יום ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / חד וקשורא] בחבורא מ7 נ23 ר1 / וקשורא חד] וקשורא חדא קר / מלעילא] מעילא נ23 א"ל(נ"א)  26 ומתתא] ומלתתא י*  26-28 (מאן דזכי לאתדבקא ביה בקב"ה כדקא יאות זכאה הוא בעלמא דין ובעלמא דאתי דקב"ה פתח ליה אוצרין טבין קדישין בשעתא דאצטריך לקבלא צלותא כד"א)] מאן דזכי לאתדבקא ביה בקב"ה כדקא יאות זכאה איהו בעלמא דין ובעלמא דאתי וקב"ה פתח ליה אוצרין קדישין בשעתא דאיצטריך לקבלא צלותיה דכתיב מ7 מאן דזכה לאתדבקא ביה בקב"ה כדק' יאות זכאה איהו בעלמ' דין ובעלמ' דאתי וקבה פתח ליה אוצרין קדישין בשעתא דאיצטריך לקבלא צלותיה דכתי' נ23 מאן דזכי לאתדב{קא} ביה בקב"ה כדקא יאות זכאה איהו בעלמא דין ובעלמא דאתי וקב"ה פתח ליה אוצרין קדישין בשעתא דאצטריך לקבלא צלותיה דכתי' ר1 מאן דזכי לאתדבקא ביה בקב"ה כדקא יאות זכאה איהו בעלמא דין ובעלמ' דאתי דקב"ה אפתח ליה אוצרין קדישין בשעתא דאצטריך לקבלא צלותיה דכתי' א16 בעלמא דין ובעלמא דאתי דקב"ה פתח ליה אוצרין קדישין בשעתא דאצטריך לקבלא צלותיה דכתי' ו6 י* מאן דזכי לאתדבקא ביה בקב"ה כדקא יאות זכאה איהו בעלמא דין ובעלמא דאתי דקב"ה פתח ליה אוצרין קדישין בשעתא דאיצטריך לקבלא צלותיה דכתי' ל2 מאן דזכי לאתדבקא ביה בקב"ה כדקא יאות זכאה איהו בעלמא דין ובעלמא דאתי דקב"ה פתח ליה אוצרין קדישין בשעתא דאצטריך לקבלא צלותא כד"א פ4 מאן דזכי לאיתדבקא ביה בקב"ה כדקא יאות זכאה איהו בעלמא דין ובעלמא דאתי דקב"ה פתח ליה אוצרין קדישין בשעתא דאיצטריך לקבלא צלותיה דכתי' פר6 מאן דזכי לאתדבקא ביה בקב"ה כדק' יאו' זכאה איהו בעלמ' דין ובעלמא דאתי דקב"ה פתח ליה אוצרין קדישין בשעתא דאצטריך לקבלא צלותיה דכתי' מס4 מאן דזכי לאתדבקא ביה בקב"ה כדקא יאות זכאה הוא בעלמא דין ובעלמא דאתי דקב"ה פתח ליה אוצרין טבין קדישין בשעתא דאצטריך לקבלא צלותיה כדכתיב מ מאן דזכי לאתדבקא ביה בקב"ה כדקא יאות זכאה הוא בעלמ' דין ובעלמ' דאתי דקב"ה פתח ליה אוצרין טבין קדישין בשעתא דאצטריך לקבלא צלותיה כד"א קר לית' ג א"ל(נ"א) / (מאן דזכי...אלין באלין עליה כתיב) יפתח יי'] מאן דזכי לאתדבקא ביה (נ"א מאן דמייחד אלין באלין עליה כתיב יפתח ה' וגו' ד"א  28 (נ"א ומאן דמייחד אלין באלין עליה כתיב)15]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* מאן דמייחד אלין באלין עליה כתיב א"ל(נ"א)  29 יי'] ה' י* א"ל(נ"א) / את השמים[ל2 פ4 י*]] את השמים את השמים מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 מ קר את השמים וגו' מס4 / ותתא] ולתתא ל2 פ4  30 ושבעת ימים כלהו חד דכתיב] וכולהו עלייהו כתיב מ7 וכלהו עלייהו כתיב נ23 ר1 ושבעת ימים וכולהו חד דכתי' א16 ושבעת ימים וכולהו חד דכתיב י* / הטוב] לית' ו6 / את השמים] לית' מ7 נ23 ר1  31 את השמים] דאת השמים מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 / ושבעה] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 / מוצקות] מוצקים מ7 נ23 ר1 / הוו] הוו קא פ4  32 חמו] הוו חמו ו6 / חד ב"נ] בר נש חד פ4 קר ברנש י* / ב"נ] ברנש נ23 ר1 א16 / דהוה] דהנה נ23 / מתעטף] מעוטף א16 / וכלי] וכל ו6  33 קטורין] קשורין א16 / ב"נ] ברנש נ23 א16 י* / דין] דא נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / אית ביה] הוא פ4 / או] אי מ7 ר1 לית' נ23  34 שלים] איהו16 שלים ל2 / איהו] הוא מ7 ר1 לית' נ23 / לרמאה] לרחמאה מ7 / (את)[מ]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 י* ד"א א"ל(כצ"ל) ית קר / איהו] הוא נ23 / רבי יוסי] לית' פר6 / הא] לית' נ23 / חסידי] חסידין א16 ו6 י*  35 עליונין] עליונים נ23 עילאין פ4 עלאין קר / לכל] את כל מס4 / ב"נ] אדם מ7 ברנש נ23 א16 י* האדם מס4 / לזכו] לכף זכות מס4 / הא] והא א16 / בר נש] ברנש נ23 א16 י* אדם ר1 / יתכוין] יתכנון נ23 יתכוון ר1 קר י* יכוין פר6  36 לתלת(1)] לתלתא ר1 / לתלת...לתלת] לג' נ23 / לצלותא] ולצלותא מ7 ר1 לתפלה מס4 / מנלן] מנא לן מ7 ר1 א16 ו6 מס4 / לתלת(2)] לתלתא מ7 ר1 / אתכוון] נתכוון מ7 ר1 יתכוון נ23  37 לקרבא לצלותא] לקרבא ולצלותא ר1 לתפלה ולקרבא פר6 לצלותא ולקרבא קר / לצלותא] ולצלותא מ7 נ23 א16 / והאי] דהאי ו6 / ב"נ] ברנש נ23 א16 י* / איהו] הוא מ7 ר1 לית' פ4 / ביה] אית ביה נ23 / לצלותא] לתפלה פר6  38 זיינין] מזיינין מ7 ו6 זין נ23 מזיינן ר1 ל2 מס4 ברנש דמזיין י* / אית] לית' מ7 נ23 ר1 ו6 נראין א16 / תליתאי] תליתאה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 מס4 מ קר י* תליתא' ל2 תליתא פ4 / לא] לאו נ23 / למרדף] מרדף ו6 / אבתרה] אבתריה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 קר י* אבתרא פר6 מס4  39 כד] לית' מ7 ר1 / יהבו ליה] יהב לון ל2 / ולא] לא מ7 נ23 ר1 א16 / אתיב] אותיב י*

דף רה ע"א

 1 תרין דאתחזיין למהוי ביה] תרין למהוי ביה דאתחזיין ד"א / למהוי ביה[א"ל(כצ"ל)]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר למהוי י* / לית[י*]] דלית מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / ביה(2)] ביה דלא17 מס4 / לדורון] לדורין א"ל(כצ"ל)  2 ביה] כלא ל2 פ4 מס4 כולא פר6 לית' י* / אמר] א"ל נ23 ר1 י* / איהו] לית' מ7 נ23 ר1 / בצלותיה] בצלותא מ7 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* באוריתא ??צלותא נ23 באוריתא בצלותא ר1  3 תלמודיה] בתלמודיה מ7 / יעקר] ליעקר נ23 / בר נש] ברנש נ23 ר1 י*  4 אשתמיטו] אשתמיט נ23  5 בר נש] ברנש נ23 א16 מס4 י* / דהוו משתדלי] דמשתדלי מ7 ר1 דהוו משתדלו י* / לגבייהו[מ י*]] לגבון מ7 נ23 ר1 ל2 מס4 לגבן א16 פ4 פר6 לון ו6 לגביהון קר / ויהיב לון] ויהבו ליה נ23 ויהב לון א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י*  6 חשדתון] חשבתון מ7 ר1 / לי(1)] לית' נ23 ר1 / כד] לית' ל2 פ4 / יהביתו] יהבתון מ7 נ23 ר1 ו6  7 צלותא] צלותיה ר1 א16 בצלותא י* / הוית] הויתא א16 / אמר] לית' י* / בתלמודך] תלמודך קר י* / אמר לון] אמר להון ו6 א"ל קר י* / לכו] לכון פר6 מס4 / זכו] זכות מ7 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י*  8 יומא חד] זמנא חדא י* / אשכחנא חד בר נש] והוה קא אזיל ברנש חד מ7 א16 מס4 ה?ה קא אזיל לברנש חד נ23 והוה קא אזיל בר נש חד ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 והוה קא אזיל חד ברנש י*  9 גברא] בר נש מ7 ר1 ברנש נ23 / הוה לסטים] לסטים הוה קר / דאתתקפנא] דאתקפנא פ4 / ביה] בהדיה מ7 ר1  10 מההוא] ומההוא מ7 ר1 מס4 / בר לבר נש] בר נש לבר נש ל2 / לבר נש] לברנש נ23 א16 י*  11 בגין18[מ7 נ23 ד"א א"ל(כצ"ל)]] לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מ קר י* / ויתתקף] ואתתקף נ23 / בי] עלי מ7 נ23 ר1 בחי' ל2 לית' פ4 פר6 בי(ה) י* / דאסיר] לית' א16  12 לאקדמא שלם לבר נש חייבא] ליה לבר נש לאקדמא שלם לבר חייבא מ7 ר1 ליה לברנש חייבא נ23 לאקדמא שלם לברנש חייבא י* / יי'] ה' י*  13 וההיא[מ]] וההוא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / לכו ויהביתו] דאקדמתנן מ7 נ23 דאקדמתון ר1 / לי] לית' ו6 / לכו(2)] בכו פר6 י* / לכו(3)[מ7 פ4 מ]] בכו נ23 א16 פר6 בהו ו6  14 בגין] לית' ו6 / דאתחזי לבר] לית' מ7 נ23 ר1 / תלמודאי] תלמודי א16 פ4 תלמודא מ  15 בכו] לכו נ23 לית' ר1 בכן א16 / דאתון זכאין] דזכאין אתון מ7 ר1 דאתנן זכאין א16 / הא ארחא מתתקנא קדמי[מ]] הא אורייתא קמאי מ7 ר1 הא אוריתא קמאי נ23 הא אורחא מתקנא קמאי א16 פ4 הא אורחא מתתקנא קמאי ו6 ל2 פר6 מס4 הא ארחא מתתקנא קמאי קר הא אורחא מתקנא קמאי י* / ואמר] ואמר הך נ23  16 מזמור לאסף] לית' א16 / אלהים לברי לבב] וגו' נ23 ר1 אלהי לברי לבב י* / לברי לבב] וגו' מ7  16-17 קב"ה עבד] עבד קב"ה מ7 נ23 ר1 י*  17 ועבד שמאלא] ושמאלא מ7 נ23 ר1 / לאנהגא] לאתנהגא ל2 / עלמא] בעלמא מס4  18 בר נש] ברנש נ23 א16 י* / ואתקריב בכלא] בכולא מ7 כליל בכלא נ23 ר1 / וההוא] ואיהו נ23 / דאיהו] דאיהי א16 / אתכלילו] אתכליל פ4 מס4 / ביה] בה א16  19 עמין עעכו"ם19] שאר עמין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 י* עמין עע"ז מ שאר עמין עע"ז קר / ואתיהב בסטרא] ואיהו סטרא מ7 נ23 ר1 / לבא] לב נ23 / וערלי בשרא] לית' מ קר / ולאתחללא] לאסתאבא מ7 נ23 י* ג(ה"ג) א"ל(כצ"ל) לאסתא{בא} ר1 ולאסתאבא א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר  20 בישראל[ד"א]] לישראל מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* ישראל מ א"ל(כצ"ל) / מה כתיב] לית' ל2 פ4 מס4 מה כתיב וערלי בשר ד"א / לישראל] לישראל אלהים מ7 נ23 ר1 לית' פ4 / (כתיב)[ל2 פ4 מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 מס4 י* ד"א א"ל(כצ"ל) / ואי] אי נ23 / ואי תימא] ואיתימ' א16 פ4 פר6 קר / לכלהו] לכולהון י* / לאו] לא מ7 ר1 מס4 לא הכי א16 / לאו אלא] לית' נ23 ו6 ל2 פ4 פר6 י*  21 לאינון] אנון ו6 / אתחללי] איסתאבו מ7 ר1 א16 פר6 אסתאבו נ23 ו6 ל2 פ4 מס4 מ קר י* / בהדי] בהדיה מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 מ י* לית' מס4 / ההוא] בההוא פ4 מס4 / דכתיב...ודא רע] דאינון ברי לבב מס4 / לברי לבב] אלהים לברי לבב מ7 נ23 ר1 / בגין] כיון מ7 בגון קר  22 ורע לעמין עעכו"ם20] / לעמין עעכו"ם] לשאר עמין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 י* לעמין עע"ז מ קר / לאדבקא] לאיתדבקא נ23 פר6 לאתדבקא ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 מ קר י*  23 אתדבקו] יתדבקון מ7 ר1 אתדבקון נ23 אתדבקן א16 ל2 פ4 מס4 מ קר איתדבקן ו6 פר6 אתדבקאן י* / למהוי] לית' פר6  23-24 אמר רבי יוסי זכאין אנן דלא שבשנא בך והא קב"ה שדרך לגבן אמר רבי יוסי] אמר ר' מ7 ר1 א"ר יוסי נ23  24 זכאין] זכאי פ4 פר6 מס4 / והא קב"ה] וקב"ה א16 והא אוקמוה קב"ה ו6 / שדרך] שדרן ל2 פר6 י* / לגבן] קמן א16 לגבך ו6 ל2 פ4 פר6 י*  25 הוא] לית' א"ל(נ"א) / לישראל] לית' א16 / ישראל] אלהים מ7 נ23 ר1 י* אלדי"ם א"ל (נ"א) / בעלמא דין] בעלמא {דין} מס4 / למחמי] למיחמא ל2 פר6  26 עינא] לית' י* / חיזו יקרא] זיו יקריה מ7 נ23 ר1 חיזו יקריה א16 י* א"ל(כצ"ל) חיזו בחיזו יקרא פר6 / כמה דכתיב] כמה דאת אמר מ7 נ23 ר1 א16 ו6 פר6 י* כתי' פ2 כמא דכתי' ל2 מס4 דכתיב קר / יי'] ידוה קר / ציון] את ציון ל2 פר6  27 ברוך יי' לעולם אמן ואמן] לית' נ23 א16 תם פ2 ברוך יי' לעולם אמן ואמן סלה ל2 אמן בילא"ו פ4 בילא"ו יילא"ו קר בילא"ו תם ונשלם י*

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד. כתב היד מתחיל שוב בדף רד ע"א שורה 20.

2 בדף 65ב אמור להיות חלק מן הטקסט המצוי בדפים רא ע"ב – רד ע"ב במרגליות.

3 כתוב שם: 'בריירי כמו בורייני וי"ס דגרסי ברייני...'.

4 לא לגמרי ברור שזה מה שכתוב שם.

5 לא לגמרי ברור שזו האות 'ו' אבל נראה לי שכן.

6 כנראה שהוא מכיר נוסח קצת שונה. במקום 'בכלא ולא יהא לון בסטרא דמסאבא כלום' כותב: 'מן וכלא ולא יהא לון חולקא בסטרא עד....'

7 כתוב שם: 'י"ס דלא גרסי ליה כלל'.

8 יתכן שיש לו נוסח שונה לזה המצוי במרגליות אבל הוא לא כותב אותו. (רק מ...עד...).

9 ראה ההערה הקודמת.

10 מצד שני בהמשך כתוב שם: 'נ"א לא אצטריך ליה לבר נש דיתמזי בשוקא קמיה וגו''.

11 בכתב יד פר6 מתוח קו עבה מעל צירוף זה ואי אפשר להבין מה כתוב שם.

12 כתב היד משובש פה והמילה מחוקה.

13 כנ"ל.

14 לא ברור אם זו האות 'ג'.

15 כתוב שם:'יש ספרי' דגרסי זכאה איהו מאן דמייחד אלין באלין עליה כתיב יפתח ה' לך וגו' וגירסא נכונה היא מגירסת הספרים.'

16 מעל המילה יש כמה קווים קטנים שנראה שאומרים לנו שיש להתעלם ממלה זו.

17 מעל מילה זו נמתח קו.

18 מס4 מדלג מעל מילה זו דילוג מן הדומה אל הדומה.

19 בכתב יד פר6 נמתח קו עבה מעל צירוף זה ואי אפשר לקרוא מה היה כתוב בו.

20 כנ"ל.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]