THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 4 Variant Readings]

Hilufim Va-Yiggash 206b - 208a

ספר הזוהר – פרשת ויגש אליו

דף רו ע"ב (שורה 33) דף רח ע"א (שורה 19)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג1 פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס2 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* - (חילופין של רובין

דף רו ע"ב (שורה 33) דף רח ע"א (שורה 19)

 33 בכפר] לכפר פ4 מ קר / חנן] לית' נ23 חונץ ו6 חנין פ4 י* א"ל(כצ"ל)  34 בי] בבי א16 ו6 פר6 קר י* בה פ4 / בר נש] ברנש נ23 ר1 א16 מס4 י* / דחמרא] בחמרא מ7 נ23 ר1 ו6 פר6 בחמארא א16 / בביתא] לביתא מ7 נ23 ר1 י* א"ל(כצ"ל) בביתיה ו6  34-35 בי אושפיזייהו...אדהכי] לית' ו5 פ2  35 אמר] אא' נ23 / לרבי יוסי] לית' ו5 פ2 / תנינן] תנינא פ4 קר / מתנמנם] נאים ו5 פ2 א16  36 ושינתיה] ישנתיה קר / זעיר] זיעור מס4 / היך] איך א16 ו6 י* / הוה] היה ל2 / האי שעורא זעיר איהו] הא שיעור זעיר הוא ו5 הא זעירא הוא שיעורא ל2 מס4 / האי] הא מ7 נ23 פ2 ר1 ל2 פ4 פר6 קר / זעיר] זעירא פ2 פ4 קר / איהו] הוה מ7 ר1 הוא פ2 ו6 פר6 איהו שינתיה פ4 קר / אתער] קם ו5 פ2  37 אפילו] אפי נ23 אפי' פר6 / בתלתות] בפלגות מ7 ר1 בתלתא פ4 / ליליא] דליליא פ4 קר / בשעתא] בעתא ו5 בשעת נ23 בעתה פ2 / רברבי] רברביה ל2  38 ודאין] קדאין מס4 / דינא ועסיק[י* א"ל(כצ"ל) ד"א]] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / במלי] מילי ו5 מ7 נ23 פ2 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מלי ר1 מ קר במילי י*  38-39 וקם בפלגות ליליא ואתער] הוה יתיב בפלגות ליליא ו5 פ2 ואיתער בפלגות ליליא מ7 נ23 ואיתער בפלגות ר1 ואתער בפלגות ליליא וקם א16  39 בפולחנא] בפולחניה פ2 / בשירין ותושבחן] לית' ו5 פ2 בתושבחן ושירין מ7 ר1 בשירין ובתושבחן ו6 י* כשירין ותושבחן קר / אדהכי] לית' ו5 פ2 / אמר] אמר להו י*

דף רז ע"א

 1 ההוא] להו ו5 פ2 / בר נש] גברא ו5 פ2 ברנש נ23 י* / וכי] לית' ו5 פ2 א16 / וכי האי] והאי י* / דקאמריתו] דקא אמריתו א16 / הכי הוא רזא דמלה הכא] לאו הכי הוא ורזא איהו ו5 פ2 / רזא] אבל רזא א16 ורזא י* / הכא] הכא אית רזא פ4 / מלכא] מלך ישראל י*  2 ולעלמי עלמין] ולעלמין פ4 ולעלמי עלמייא י* / הוה] דא הוה ו5 פ2 ו6 ל2 פר6 מס4 דא הוא א16 / יטעם] יטעום ו5 נ23 פ2 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / טעם] טעמא קר  3 מיתה] דמיתה פ4 דמותא קר / במיתה איהו] ממיתה פ4 במתה היא מס4 / ודוד] ודור פ4 / דוכתיה] דוכתא {דוכתיה} ר1  4 נשמי(1)] נשמין א16 / דעד שתין נשמי] דעד שתין במיתה איהו ודוד בגין דוכתיה דאיהו חי לא הוה נאים אלא שתין נשמי דעד שתין י* / חד] אחד פר6 / מתמן] ומתמן א16 ו6 י*  5 ולהלאה] ולהלן ו5 פ2 ולהלה מ7 ר1 ו6 מס4 ולהלא נ23 א16 ל2 פר6 / ב"נ] ברנש נ23 א16 מס4 י* לית' ו63 / סטרא דרוח מסאבא] סטרא דרוח אחרא מסאבא ל2 סטרא בישא ורוח מסאבא י* א"ל(כצ"ל) / הוה] איהו א16 הוא ו6  6 יטעם] יטעום נ23 מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* א"ל(כצ"ל) / טעמא] טעם י* / דמותא] מותא י* / ושליט (ס"א ולא ישליט)] ולא ישלוט ו5 מ7 פ2 ר1 א16 ו6 י* א"ל(כצ"ל) ולא ישליט נ23 ושליט ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר ולא ישלט ד"א / דרוחא] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* א"ל(כצ"ל) ד"א דרוח ל2 פ4 פר6 מס4 קר  7 אחרא] אוחרא ו6 מסאבא פר6 קר / נשמי] נשמיה ל2 / דחיים] חיים ל2 פ4 פר6 / נשמי] נשמיה נ23 נשמין ו6 י*  8 (ד"א ל"ג חסר חד אינהו)] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 י* א"ל(כצ"ל) ד"א חסר חד איהו פר6 מ קר / דתליין בהון] דתליין בהו ו5 ר1 א16 ו6 י* דתלייא בהו נ23 / חיי] חיים ו5 מ7 נ23 פ2 ר1  8-9 (ד"א ל"ג חסר חד...דמותא הוא] איהו ל2 פ4 מס4 / נשמי עלאין...דמותא הוא] לית' פר6  9 ולתתא] ולהלא א16 ולהלאה י* / דמותא הוא] דמותא איהו ו5 א16 י* איהו דמותא מ7 ר1 דמיתא איהו נ23 / הוה] לית' א16 ו6 / שעורא דליליא] כל ליליא ו5 פ2  10 דיתקיים] דאתקיים א16 ו6 י* / בחיים] בחיין מ7 / דלא] ולא מ7 ר1 י* / דלא ישלוט ביה טעמא דמותא] ולא ישלוט ביה טעמ' דמות' ו5 ולא יטעום טעם מית' פ2 / ישלוט] ישליט א16 / טעמא דמותא] סטרא אחרא טעמא דמותא י* א"ל(כצ"ל) / דמותא] דמיתא נ23 / ליליא] לית' פר6  11 פלגו] פלגי נ23 לית' פ4 פלגות מס4 י* / ליליא] דליליא ו5 פ2 ר1 קר לית' ל2 פ4 {ליליא} מס4 / וכתרא קדישא] וכתרא דקב"ה ו5 וסתרא דקב"ה פ2 / אתער] איתערי ו5 / בעא] בגין ו5 פ2 / לאשכחא] לאשתכחא א16  12 מתקשר] לית' מ7 נ23 ר1 מתק נימי פ2 דמתקשר א16 / באתר דמותא] לית' מ7 נ23 ר1 / וקדושה] וקודשא ו5 פ2 וקדישא מ7 ר1 קדושא א16 ו6 וקידושא פר6 קדושה י*  13 ובר נש] וברנש נ23 מס4 י* ואי ברנש א16 / דנאים[י* ד"א]] נאים ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / בערסיה] בערסיא י* / אתער] יתער מ7 ר1 / לאשגחא] לאשגחאה פ4 / ביקרא] ביקריה ר1 / הא] דא מ7 ר1 / אתקשר] דאיתקשר מ7 דאתקשר נ23 ר1  14 אחרא] אוחרא ו6 / ועל דא] ובג"כ קר  14-15 הוה קאים לאשגחא ביקרא דמאריה תדיר] הוה קאים תדיר ו5 פ2 ו6 ל2 פ4 פר6 י* א"ל(נ"א) קאים מ7 נ23 ר1 קאים תדיר א16 הוה קאים מס4 הוה קאים לאשגחא ביקרא דמריה תדיר מ  15 חי(1)] [חי] י* / לגבי[פ2 ו6 פ4 מ קר י*]] לקבל מ7 לקביל נ23 ר1 לגביה א16 פר6 / בשינתא] בשינתיה פ2 בשנתיה א16 בשנתא חדא י* / לטעמא טעמא דמותא] וטעמא דמותא לא טעים מ7 נ23 ר1  16 מתנמנם] נאים א16 / נשמי] נשמין י* / בשלימו] בשלימוי א16 / ורבי יוסי] ר' יוסי נ23 / ונשקוה] ונשקוהו נ23 ונשקיה י*  17 אמרו ליה] א"ל פ4 קר י* / מה] המה מ7 / א"ל(1)[פ4 מ קר]] אמר להו מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* אמ להו נ23 / א"ל(2)[פ4 מ קר]] אמרו ליה מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / יתיישר חילך] תישר מ7 נ23 ר1 אתישר חילך א16 אתיישר חילך י* / ויתתקף] ואתתקף מ7 ר1 י* ותתקף נ23  17-18 אמרו ליה...דקאמרת] לית' ו5 פ2  18 ושרית] ושרית לן מ7 נ23 ר1 ושריתא א16 ו6 ל2 פר6 י* / רזין] רזי נ23 / דקאמרת] דהא דקאמרת ו6 דקא אמרת י*  19 יי'] ה' י* / כונן שמים בתבונה] דהא בחכמה נ23 לית' ר1 / תא חזי] לית' מ7 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 י*  19-23 תא חזי...ארץ] לית' ו5 פ2  20 לאתקיימא] לאתקיימו ו6 לקיימא מס4 / נפקין] נפקי מ7 ר1 ל2 פר6 מס4 י* / נמוסין] נימוסי נ23 א16 ל2 פר6 י* נימוסא ר1 נמוסי מס4  20-21 עלאין ותתאין] עילא ותתא מ7 נ23 ר1 י* עילאה ותתאה א16 עילאי ותתאי ל2 פר6 מס4  21 קיימי] קיימין א16 ו6 י* קיימו פר6 / עלאי ותתאי] כל עילאין ותתאין י* / יי'] ה' י* / כונן שמים בתבונה] לית' מ7 נ23 ר1 ו6 פ4 קר י*  22 קיימין] קיים מ7 נ23 ר1 / קיומין] קיימין ו6 / דעלמא] דלעילא פ4 / נפקי] נפקא י* / מגוה] מינה נ23 מגווה ר1 מס4 י* מגוונא ו6 מגוויה ל2 פ4 מקויה קר / יי'] ה' י*  23 עלמא] דא עלמא פר6 / עלאה] עילא א16 / מגו חכמה] בחכמ' עילאה ו5 מחכמ' עלאה פ2 מגו חכמה עלא' קר מגו חכמה עילאה י* / ועלמא] עלמא מ7 נ23 ר1 א16 עלאה ו6  23-24 מגו חכמה...עלאה] מגו חכמה {עלאה} מס4  24 תתאה] לית' נ23 ו6 מ [תתאה] י* / וכלהו] וכלא נ23 א16 ו6 וכולא י* / נפקן] נפקא נ23 א16 ו6 נפקי י* / חכמה(3)] עלמא פר6  25 בתבונה] לית' ו5 פ2 / כונן(1)] לית' ו5 נ23 א16 פ4 י* / אלא כונן] אלא ו6 / ויומא] ויומא כונן ו6 / אתתקן] אתקן פ4  26 אלא] אבל ו5 / אתקין] מתקין ו5 מ7 נ23 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 תקין א16 ו6 תקן י* / ליה] לה א16 ו6 י* להו מס4 / רזא] רזא דמלה א16 / ושמים] שמים ו6  27 וכי] ואי מ7 יכי נ23 / דגריעותא] דגירעונא מ7 דגרעונא נ23 פ2 ר1 דגרעינא א16 ו6 / איהו] היא מס4 / אלא] לא אלא מ7 ר1 לא פ4 / משמים איהו] איהו משמים ו5 פ2  28 חביבו] דחביבו מ7 ר1 חביבותא י* / סגיא] סגי ו5 ר1 פר6 מס4 י* / דקב"ה] בקב"ה פר6 / ורעו] דרעו פ2 / סגיא] סגי מ7 פ2 א16 ו6 ל2 סאגי פ4 / וחביבותיהו] וחביבותיה ו5 מ7 נ23 ר1 ל2 פר6 מס4 מ י* א"ל(כצ"ל) שגיא וחביבותיה פ2 בחביבותיה א16 ו6 / לגבי'] לגבייהו ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל(כצ"ל) לגביהו ו6 מ לגביה קר / דהא אע"ג] דאע"ג פ4 קר  29 מתקין] דמתקן ו6 מתקן מס4 קר י* / לון] להו מ7 ר1 מס4 / לא] דלא פר6 / דמי] דחמי נ23 / דאינון] דהא י* / מתתקנן] מתקנן מ7 ר1 פ4 קר י* מתתקנין פ2 / בגין] דבגין קר  30 דרחימותא] רחימותא מ7 פ4 קר י* דרחמות' פ2 / ורעותיה] ורעותא ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / בלא] בדלא ו5 כדלא פ2  30-32 תדיר בלא...תדיר] לית' ו6  31 דאתי אפיק] דאת???? ו5 דאתהפיך פ2 / נהורין] נהירין פר6 / זהירין] לית' מ7 נ23 ר1 / ויומא] לית' פר6 מ / תדיר] ותדיר פר6 / בלא] בדלא ו5 כדלא פ2 / פסיקו] פסוקו פ2  32 תדיר] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / לא זכו(1)] ושמי' לא זכו קר / בלחודוי] בלבד ו5 פ2 / לא זכו] לית' ו6 זכו י*  33 מאן שמים] מאי שמים מ7 ר1 / דא הוא(1)] דא א16 י* / דא הוא(2)] הוא רזא נ23  34 דאיהו] ואיהו פ2 / תושבחתא] תושבחא פ2 / ואיהו קיימא] ואיהו קיומא מ7 ר1 וקיימא י*  35 על עלמא] עלמא ו6 / אסתלק] דאסתלק ל2 / נפק] לית' ו5 פ2 נפיק ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / חדא] לית' מ7 נ23 ר1 חד ו6  36 נפקין] נפקי פ4 קר / שבעא] שובעא מ7 שבעה מס4 שובע י* / רבו] ורבו ו5 פ2 רבות מ7 נ23 ר1 רבוא ו6 ריבו פ4 / ומאן] מאן ו6  37 יהיב] לית' מ7 נ23 ר1 / שבעא] שובעא מ7 שבעה א16 שעתא ו6 שובעה מס4 / לכל עלמא] לעלמא נ23 / אתזן] יתזן א16  37    דף רח ע"א שורה 19 ובגין כך...אליו יהודה] לית' ו5 פ2  39 כיון דחמא לון אמר] אמ' כיון דחמא לון א16 / במאי עסקיתו] אמ' להו במאי עסקיתו מס4 / עסקיתו] קא עסקיתו מ7 / אמרו ליה] א"ל פ4 קר

דף רז ע"ב

 1 כל] לית' ל2 פ4 מס4  1-2 שתין נשמי אינון דחיין] אינון שיתין נשמי דחיים מ7 אינון שתין נשמי דחיין נ23 אינון שתין נשמי דחיים ר1 אינון דחיין א16 אנון דחיין פ4  2 בין לתתא] לתתא מ7 ר1 / מכאן] ומכאן מ7 נ23 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* לית' א16 / ולהלאה איכא] ולתתא אית מ7 נ23 ר1 ו6 ואית א16 ולהלא איכא ל2 מס4 ולהלא אית פר6 ולהלאה אינון י* / שתין נשמין] שיתין נשמי מ7 ל2 שתין נשמי נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 / כלהו] לית' ל2 פ4 מס4  3 דורמיטא] דור דורמיטא פר6 / וכלהו] וכולא א16 ו6  4 איהו] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* / שתין נשמתין] שיתין נשמי מ7 ל2 שתין נשמי נ23 ר1 א16 ו6 פ4 פר6 מס4 קר י* / ולהלאה] ולהלה מ7 א16 ו6 ולהלא נ23 ל2 פר6 מס4  5 שנת] שינה נ23 א16 קר שינת ר1 מ שנה פ4 / לעפעפי תנומה] וגו' ר1  6 דוד] לית' מס4 / דחי] דחיי א16 ו6 י* / ולא] ולאו פ4 / דמותא] דמות מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 דמת מס4  6-7 ואשתדלו...כחדא] ואתחברו כחדא ואשתדלו באורית' מס4  7 באורייתא] לית' י* / כחדא] באורייתא מ7 באוריתא ר1 / יי'] ה' י*  8 הוה] כד הוה מ7 נ23 ר1 ו6 ל2 פר6 מס4 י* {כד הוה} א16 / באורייתא] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר  9 ותושבחן] ובתושבחן ו6 י* / לחדוה] לחדו א16 / דמלכא] במלכא א16 / הוה] הוא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / דמהימנותא] דמטרוניתא {דמהימנותא} מ7  10 דהאי איהו] דההוא מ7 ר1 דהא איהו נ23 / דאתחזי בארעא] בארעא דאתחזי נ23 / דהא] בהא נ23 דהא {כד} א16 / פתחי] פתח פ4  11 כמה] לית' מס4 / זינין] זיינין פ4 קר / בליליא] ליליא ל2 פ4 פר6 מס4 / כה"ג] וכהאי גוונא מ7 נ23 ר1 א"ל(כצ"ל) ד"א ובהכא א16 וכהנא ל2 פ4 פר6 מ קר וכהנה מס4 ובההוא גוונא י* / בארעא] לית' א16  12 בארעא] בליליא מס4 / בליליא] בארעא מס4 לית' י* / בליליא רעי ביה (בעי) קב"ה] בליליא בעי ביה קב"ה (נ"א בליליא קב"ה) ד"א / רעי ביה (בעי)] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 בעי ביה מ קר י* רעי ביה א"ל(כצ"ל)  13 ליה לקב"ה] לקב"ה מ7 נ23 ר1 ליה פ4 / צייתין] צייתי ל2 פ4 פר6 מס4 קר / דקא משבח] דמשבח ל2 פ4 פר6 מס4 / משבח] משבחא א16 / בליליא] לית' א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל(כצ"ל)  14 דהאי] דהא מ7 נ23 ר1 א16 והאי ו6 / איהו] איהי ר1 / בשלימו] בשלימא ו6 לשלימו מס4 / יקרי] יקריה מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ י* יקרא נ23 / מתתא] לתתא מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / בחדוה] חדוא מ7 פ4 חדוה נ23 ו6 חדווה ר1 חדווא א16 ל2 פר6 מס4  15 כתב] אמר מ7 ר1 פ4 קר י* דכתי' נ23 כתי' א16 ו6 ל2 פר6 מס4 / יי'] ה' י* / וגו'[נ23 מ קר]] / וגו' יי' אלהי ישועתי] לית' מ7 ר1 י*  15-19 וגו' יי'...ישועתי] ישועתי א16 ו6 פ4 פר6  16 איהו] הוא י* / יומא] לית' מ7 ר1 / תושבחתא] תושבחתא תושבחתא מ7  17 אתקף] אתתקף מ7 נ23 י* א"ל(כצ"ל) איתתקף ר1  18 בסטרא דימינא] לית' מ7  19 יי'] לית' מ7 נ23 ר1 י* / יום צעקתי וגו'] לית' מ7 נ23 ר1 י* / וגו'] בלילה נגדך א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר  20 לא המתים(2)] ואנחנו נברך יה דהא אנן חיים לא המתים מס4 לית' י* / ומת לחי] ומית למית א16 ו6 ומת למת לחי ל2 פ4 ? ?מת לחי מס4 ומית לחי י*  21 לאו הכי] לית' מס4 / יהללו יה] יהללויה פר6 / ואנחנו נברך יה] וכו' פ4 / חיין] חיים נ23 מס4  21-22 חולקא בסטרא דמותא כלל] חולקא כלל בסטרא דמותא מ7 ר1 א16 ל2 פ4 פר6 מס4 י* חולקא כלל בסיטרא דמותא ו6  22 חזקיהו אמר] א"ר חזקיה ל2 פ4 א"ר יצחק4 {חזקיה אמר} מס4 / כמוני] כמוני וכו' מ7 לית' נ23 ר1 כמוני היום א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י*  23 מלכא] לית' א16 ו6 / וקורבא דיליה לחי העולמים] לית' י* / דאתקריב] דיתקריב מ7 ר1 לית' א16 ו6  24 לגביה] לגבייהו מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 מ קר י* לגביהו ו6 / ביי'] בה' י* / כלכם היום] וכו' פ4 / היום] לית' נ23  25 בן איש חי רב פעלים מקבצאל] וגו' נ23 / רב פעלים מקבצאל] וגו' מ7 ר1 קר וכו' פ4 לית' מס4 רב פעלים מקבציאל מ  26 אבתריה] לית' פ4 / יי'] ה' י* / אלהיך] אלדיך וגו' קר  27 מברכינן] נברכינן מ7 ר1 מברכין א16 / ליה] לית' פ4 י* / לא ניכול] דניכול ונשבע י* א"ל(נ"א) / והא] והא(י) י* / לאקדומי] לקדומי פ4 מ  27-28 ולסדורי שבחא דיליה] ולסדרא שבחיה מ7 נ23 ר1 א16 פר6 א"ל(נ"א) ד"א ולאסדרא שבחיה ו6 י* ולסדרא שבחא ל2 מס4 קר ולסדורי שבחא פ4 מ  28 (דמאריה)[מ]] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל(נ"א) ד"א דמריה קר / כדקא יאות] כד קא יאות ו6 / עד לא יברך לאחרא בעלמא] עד לאחוי בעלמא ל2 לית' פ4 עד לא יברך לאחוי בעלמא פר6 עד לא חזי בעלמ' מס4 עד דלא נברך לאחרא בעלמא י* / וכתיב] דכתי' מס4  29 תאכל] תאכלו מ7 נ23 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / אסור ליה] אסיר מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 אסור ו6 אסיר ליה פ4 מ קר י* / לא יברך] דלא לברך י*  30 וברכת] לית' מס4 / דיחודא] דייחודא ר1 מס4 י* דיחידא ו6  31 לגבי] גבי ל2 פ4 פר6 גביה מס4 / שבע] שובע ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 א"ל(נ"א) שבעא א16 / וכדין] ובגין א16 א"ל(נ"א) / בעי] לית' מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 א"ל(נ"א)  31-32 דמהימנותא...דמהימנותא] דמהימנותא {שובע כדקא יאות וכדין לברכא ליה כדקא יאות מההוא דרגא דמהמנותא} מס4 / כדקא יאות] כדקיאות פר6  32 דההוא] בההוא מ7 ר1 / יתרוי] אתרוי א16 ו6 י* תרווי פ4 יתרווי פר6 קר / ויברך] ויתברך מ7 נ23 ר1 פ4 פר6 מס4 מ קר ואתברך א16 ו6 י* / ויתמלא] ואתמלי א16 ו6 י* ויתמלי פ4 פר6 מס4 / חידו] חכו מ7 ר1 חדו ו6 ל2 חירו מס4 חדוא י* / כמה] במה מס4  33 בגין] לית' קר / למיהב לן] למיהב לון נ23 ר1 פ4 למיהב ליה פר6 למיהב ליה קר למיהב י* / מזוני] מזוניה נ23 ל2 פר6 מס4 י* מזונא פ4 מוונא קר / קשין] קשיא ו6 קשיין מ י* / מזונא] מזוני מ7 נ23 מ קר מזוניה ר1 ל2 פר6 מס4 מזונוי א16 ו6 י* / דבר נש] דברנש נ23 א16 מס4 י* דבש דבר נש ר1 / קמי] קמיה נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ י* / קב"ה] לית' נ23 א16 ו6 ל2 פ4 מס4  34 דמזונא] דמזוני מ7 / דעלמא] לעלמ נ23 דלעילא ל2 פ4 מס4 / דלעילא] לעילא מ7 ר1 א16 ו6 י* א"ל(כצ"ל) ד"א דעלמא ל2 פ4 מס4 / הוא] דהא י* / דתנן] תנן י* / וכו'[א16 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*]] לא בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא מ7 כו' נ23 ר1 לית' ו6  35 קשיין] קשין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר / קמיה] קמי קב"ה קר / מזוני דעלמא] לית' נ23 ר1 א16 ו6 י* מזוניה דעלמא מס4 / דמניה] דמיני א16 / נפקי] נפקין נ23 נפקו י*  35-36 וחיי ובני] ובני וחיי ר1 י*  36 קשין] קשיין ו6 י* / מזוני] מזוניה ו6 / ברשותיה] ברשותא מ7 ר1 / קיימא] קיימי פ4 / דיתברך] דאיתברך מ7 ר1 פר6 דאתברך א16 ו6 ל2 מס4 י*  37 זיוגין] זווגין מ7 ר1 ל2 פ4 מ קר י* זיווגין נ23 א16 ו6 פר6 מס4 / קשין] דקשין מ7 נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 דקשיין י* / דרקיע] דרקוע ו6 / משמש] משמשי מ קר  38 מלין] מילי א16 ל2 פר6 מס4 י* מלי קר / דקיימין] דקיימן נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 קר דקיימי פ4  39 קשין] קשיין י* / קמיה] קמי מ7 נ23 א16 ו6 מ קר י* א"ל(כצ"ל) ל"ס / האי[ר1 ד"א]] לית' מ7 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*

דף רח ע"א

 1 נפקין[מ י*]] לית' מ7 נ23 ר1 נפקי א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / לעילא] דעילא נ23 / ההוא נהר] אתר פ4 נהר י*  2 תיאובתא] תיובתא נ23 ל"ס / נשמתין] נשמתי פ4 / כלהו] כולהון א16 ו6 י*  2-3 כדין פרחין...דרגא ולבתר] לית' מ7 נ23 ר1 ל"ס  3 כחדא] לית' ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / לאתריה] באתריה מ7 נ23 ל"ס כאתריה ר1  4 כדקא] כד א16 ו6 / ליה] לון פר6 / קשין] קשיין פ4 י* / קמי] קמיה נ23 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 / כקדמיתא] כבקדמיתא מ7 ר1 כדבקדמיתא נ23 כדקדמיתא א16 ל2 פר6 קר כד קדמיתא ו6 כדקמייתא י* כד בקדמיתא ל"ס / בגין] לית' ל"ס  5 כאינון] באינון ל2 פר6 מס4 קר י* ל"ס / דב"נ] דברנש נ23 א16 י* בר נש ל2 פר6 / לעילא] דעילא א16 ו6 / תליין] תליא א16 ו6 מס4 י* תלייא פר6 ל"ס / קשין] קשיא מ7 ר1 קשי נ23 קשיין פ4 מ י* קשה ל"ס / קמיה] קמי ל"ס  6 לאתפתחא] ולאפתחא נ23 ולאתפתחא מס4 ל"ס / ביה] בה א16  6-7 וכמה דמתפתחין] כמה דמפתחי ביה מ7 נ23 ר1 ל"ס כמא דמתפתחי ביה א16 י* כמא דמפתחי ביה ו6 וכמא דמפתחין ל2 פר6 וכמה דמפתחין פ4 וכמה דמפתחן מס4  7 ואורחין] ואורכין מס4 / ביה הכי] לית' מ7 נ23 ר1 ל"ס הכי א16 ל2 פ4 פר6 י* הני ו6 הכי נמי5 מס4 / תליא] אתבקע תליא ו6  8 ובעינן] ובעי נ23 ובעינא א16 ו6 י* ובעאן ל"ס / ולמיהב ליה] ולמיהב לה נ23 / תוקפא] לית' א16 / מתתא] לתתא פ4 / דיתברכא] דאיתברכא מ7 ר1 פר6 דאתברכא נ23 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 י* / ויתתקף] ואתתקף א16 ו6 י*  9 כדקא] כד קא ו6 / כדקא חזי] כדקחזי קר כדחזי ל"ס / יי'] ה' י* ל"ס / את דייקא] דייקא א16 א"ת דייקא י* / ולגבי] ולגביה מס4 / האי אתר] האי דרגא ל"ס  10 לאחזאה] לאתחזאה מ7 ל"ס / קמיה שבעא] קמיה שובעא ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* א"ל(כצ"ל) קמי שובעא א16 קמי שבעה ל"ס / ונהירו] ונהירין ל2 פ4 פר6 מ י* / דאנפין] דאפין מס4 / ולגבי] ולגביה פר6 מס4 / סטרא] סברא ל"ס / בזמנא דאיהי] כד איהי מ7 נ23 ר1 בזמנא דאיהו י* בר איהו ל"ס  11 בעלמא] לעלמא ו6 בארעא פ4 לית' פר6 / בעי] בעינן ל"ס / לאחזאה(1)] לאתחזאה מ7 לאתחשאה ל"ס / קמיה] קמי י* ל"ס / כפנא] לית' ל2 פ4 מס4 כפנא וכו' כפנא ל"ס / רעב] רעיב י* / לאחזאה(2)] לאתחזאה מ7  12 קמיה] קמי י* ל"ס / שובעא] שובעה נ23 שובע א16 שבעא קר / ושבע] ושובעא מ7 ר1 ושובע א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* ל"ס  13 וברכת את יי' אלהיך] לית' י* / את יי' אלהיך] לית' ו6 את יי' אלהיך וגו' פר6 קר את ה' אלדיך ל"ס / רבי אלעזר] ר' ו6 / והכי אצטריך] לית' פ4 14 דקורבא] דקרבנא מ7 דקורבנא ר1  15 ומקרבי] ומקרבי' מ7 ומקרבין ר1 ומקרב פר6 / קורבא] קרבנא ר1 / לאסגאה] ולאסגאה א16 ו6  16 אתקריבו] יתקריבו א16 / כיון דאתקריבו] כד איתקריבו מ7 כד אתקריבו נ23 ר1 כיון דאתקרבו מ  17 כדין] כג{ד}ין א16 לית' ל2 פ4 מס4 / בעלמא] לית' קר / דקורבא] דקורבנא ר1 ו6 דקו{ר}בא מס4  17-18 דיהודה ויוסף] דיוסף ויהודה מ7 נ23 ר1 א16  18 שבטין] שבטים א16 / ביה ביוסף] כדין א16 / וההוא] ההוא א16  19 בעלמא כמה דאוקימנא] כמא דאוקי' מס4 / דאוקימנא] דאתמר ו6 דאוקימ' פ4 / דכתיב] לית' נ23 / יהודה] יהודה וגו' מ7 ו6 יהודה וכו' ר1 וגו' פר6 יהודה ויאמר וגו' קר

1 הפירוש של גלאנטי נפסק בדף רו ע"ב ומתחיל שוב בדף ר"ח ע"ב.

2 על פי הרישומים של רונית מרוז: בעמוד 66א אמורים להיות קטעים מתוך מרגליות רו ע"ב – רח ע"א.

3 כתב היד קצת מחוק שם וקשה לקבוע בודאות.

4 מעל צירוף זה נמתח קו.

5 מעל מילה זו נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]