THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 216a - 217a

ספר הזוהר – פרשת ויחי

דף רטז ע"א (שורה 20) דף ריז ע"א (שורה 39)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ71, נ23, פ22, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו53, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס4 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

ר* - (חילופין של רובין

דף רטז ע"א (שורה 20) דף ריז ע"א (שורה 39)

 20-21 ויחי יעקב וגו'] פרשת ויחי יעקב א2 נ23 ר1 א16 ל2 פ4 מס4 לית' מ7 ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה קמ9 ויחי יעקב ו6 פר6 ויחי יעקב וגו' מ ויחי יעקב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה וגו' קר פרשת ויחי י*  21 ואמר[מ]] לית' א2 מ7 נ23 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / יירשו] ירצו נ23  22 וגו'[מ קר]] נצר מטעי מעשה ידי להתפאר א2 מ7 א16 ו6 נצר מטעי מעשה ידי להתפאר ועמך כלם צדיקים נ23 ל2 פר6 נצר מטעי מעשה ידי וגו' ר1 נצר מטעי מעשה ידי להתפאר ועמך כולם צדיקים קמ9 וכו' פ4 לית' מס4 נצר מטעי ועמך כולם צדיקים י* / עמין עכו"ם] עמין א2 שאר עמין מ7 נ23 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר65 מס4 קר י* עמין עע"ז מ / קרא] קרי א2 / צדיקים] צדיקייא א2 נ23 צדקי פ4  23 ירותת עלמין[קמ9 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* א"ל(כצ"ל)]] ירותהון א2 ירושת מ7 ר1 ירותהא נ23 ירותת עלמא א16 / בעלמא דאתי] עלמא דאתי מ7 ר1 לעלמא דאתי י* א"ל(כצ"ל) / כמה] לית' מ7 ר1  24 יי'] ה' והרכביתך על במ(ו)תי ארץ י* / מאי טעמא] לית' מ7 ר1 / דמתדבקין בגופא דמלכא[א16 ו6 ל2 פר6 מס4 מ קר י*]] דמתדבקן ביה במלכא א2 מ7 נ23 ר1 דמתענגן בגופא דמלכא קמ9 דמתדבקי בגופא דמלכא פ4  25 ביי'] בה' י* / אלהיכם] אלדיכם מ אלקיכם קר / חיים כלכם היום] וכו' פ4 / פתח ואמר[מ]] אמ' א2 מ7 נ23 קמ9 ר1 א16 ו6 פר6 י* א"ל(כצ"ל) ג(ס"י) פתח ל2 פ4 מס4 קר / ועמך] כלם ועמך פר6 / כלם] {כולם} מ7  26 לעולם יירשו ארץ] וגו' א16 קר א"ל(כצ"ל) לית' ו6 מס4 י* וכו' פ4 / איהו] הוה א2 הוא מ7 נ23 קמ9 ר1 א16 ו6 / דהא] דהוא מ  27 דאגדתא] דאגדת א2 דמתניתא מ7 ר1 / ירותא] ירותת נ23 ל2 פ4 מס4 מ קר י* א"ל(נ"א) / עלאה] לית' מ7 / דההיא ארץ[ד"א]] דהאי ארץ א2 מ7 נ23 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* דהיא ארץ מ הוא בהאי ארץ א"ל(נ"א) הוא דהאי ארץ ג(י"ס דגרסי) / לית] ולית א"ל(נ"א) ג(י"ס דגרסי) / מאן] לית' א2  28 דירית לה] דירית ליה ל2 קר דירית ג(י"ס דגרסי)  28-29 (ס"א דהאי ארץ ולית מאן דירית לה בר ההוא דאקרי צדיק דהא צדיק ירית למטרוניתא ודאי)[א"ל(נ"א)]] דהא צדיק ירית למטרונית ודאי א2 דהא צדיק ירית למטרוניתא ודאי מ7 נ23 ר1 לית' קמ9 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* דהא צדיקא ירית למטרוניתא ודאי ג(י"ס דגרסי)  29-30 דהא מטרוניתא...ודאי[א16 ו6 ל2 פ4 מס4 מ קר ג(י"ס דגרסי)]] {מטרוניתא ביה אתדבקת לאתבסמא} א2 לית' מ7 נ23 ר1 א"ל(נ"א) דהא מטרוניתא ביה איתדבקת לאתבסמא וצדיק ירית למטרוניתא ודאי קמ9 דהא מטרוניתא ביה איתדבקת לאיתבסמא וצדיק ירית למטרוניתא ודאי פר6 דהא מטרוניתא ביה אתדבקת לאתבסמא וצדיק ירית למטרוניתא ודאי י*  30 אוף הכא] אוף הכי י*  30-31 דקב"ה לישראל אמר] דקב"ה אמ' לישראל א16 ו6 יתיר דקב"ה לישראל אמר קר  31 ועמך] עמך א16 ו6 / ובג"כ] ובגיני כך א2 קמ9 א16 פר6 י* בגיני כך ו6 / לירית] דירית פ2 / למטרוניתא] למטרו{נית} א2  32 מאי טעמא אקרון צדיקים] לית' קר / ירתין] ירתון ר1 / כמה דתנינן[מ א"ל(כצ"ל) ג]] דתנינן א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י* דתנינא פ4  33 ועייל] ועאיל נ23 ועאל י* / (ס"א ברית קדישא ועאל בהאי)[א2 א"ל(כצ"ל) ג]] לית' מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / ונטיר] ונטיל א2 נ23 ר1 י* ונטיל נ"א ונטיר א"ל(כצ"ל)  34 ובגיני כך] בגיני כך א2 מ7 ר1 י* בג"כ נ23 ובגין כך פ4 קר  35 לעולם] לית' נ23 צדיקים לעולם קר / מאי ארץ] מאן ארץ מ7 ר1 לית' א"ל(כצ"ל) / דא] על דא א16 / ארץ החיים] לית' א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / אהדר[מ א"ל(כצ"ל)]] {חזר} א2 חזר מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר  36 מעשה ידי] לית' י* / להתפאר] וגו' פ2 לית' י* / ענפא] ענפין ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר / מאינון] דאינון מס4  37 ברא] ברא קב"ה נ23 / דכתיב] שנ' פ2 וכתיב פר6 קר / יי'] ה' י* / אלהים] אלדים מ קר  37-38 והאי ארץ] והא ארץ קר  38 חד] לית' ו6 / בגיני כך] בגין כך א16 פ4 בג"כ קר / מעשה ידי להתפאר] מעשה ידי וגו' פ2 קמ9 לית' קר י*  39 דנחתו] דנחתו כולהו א2 דנחיתו פ2 / קשי] קשה נ23 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / קדל] עורף ו6 / כלהו] כולהון א2 מ7 קמ9 כולהו פ2 ו6 י* כלהון ר1 / זכאין] צדיקים י* / ובג"כ[קר]] ובגיני כך א2 מ7 קמ9 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 י* בגין כך נ23 בגיני כך ו6 ובגין כך פ4 מ / כתיב] לית' מס4

דף רטז ע"ב

 1 סליקו] סליק מ7 ר1 י* / בארץ מצרים] לית' פ4  2 דא] זו פ2 / סתימא] סתימאה ל2 מס4 מ סתימתא פ4 סתומה י* / רבי יעקב] ר' יעקב6 {חייא} מס4 ר' חייא קר ר' יוסי י* א"ל(נ"א) / אמר] אומ' פ2 / בשעתא[מ י*]] דבשעתא א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / עיניהון] עיניהם א16  3 לגלותא] בגלות' פ2  4 אמר] אומ' פ2 / מה כתיב] מאי כתי' א2 קמ9 ל2 פר6 ? כתי' פ2 מאי דכתי' א16 דכתי' ו6 / לעילא] לעיל פ2 / ישראל] יעקב מ7  4-5 בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד] בארץ מצרים ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד נ23 וכו' פ4 בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה א16 בארץ מצרים בארץ גשן ואחזו בה ו6 בארץ מצרים ובארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד מס4 בארץ מצרים בארץ גשן וגו' קר בארץ גושן וגומר י*  5 וכתיב] לית' פ4 / אתחזי] יתחזי א2 [ל]אתחזי י* / לאפרשא] לפרשא קמ9 / מה אינון] מאן אינון פ2 קמ9  6 קיימי] קיימין א2 יתבו מ7 ר1 קיימו פ2 קמ9 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* / בתפנוקין[מ י*]] בתפנוקי א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / דמלכין[מ י*]] מלכין א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / וקבילו] וקביל{ו} א2  6-7 אוף...לגרמיה [מ]] {אוף יעקב נמי קאים בתפנוקי מלכים וקביל כסופא וענוגא לגרמיה} א2 אוף יעקב נמי קיים בתפנוקי מלכין בענוגא וכסופין לגרמיה מ7 ו6 י* אוף יעקב נמי קיים בתפנוקי מלכין וקבילו7 כ{ב}ענוגא וכסופין לגרמיה נ23 לית' פ2 אוף יעקב נמי קיים ב{ת}פנוקי מלכין בענוגא וכסופין לגרמיה קמ9 אוף יעקב נמי קיים בתפנוקי מלכין בענוגא וכספין לגרמיה ר1 אוף יעקב נמי קיים בתפנוקי מלכין בעינוגא וכסופין לגרמיה א16 אוף יעקב הכי נמי קיים בתפנוקי מלכין וקביל ענוגא וכסופין לגרמיה ל2 פ4 א"ל(כצ"ל) אוף יעקב נמי קיים בתפנוקי מלכין בעינוגא וכיסופין לגרמיה פר6 אוף יעקב נמי קאים בתפנוקי מלכין בעינוגא וכסופין מס4 אוף יעקב נמי בתפנוקי מלכין וקביל ענוגא וכסופין לגרמיה קר  7 לא אתפרש] ועל דא לא אתפרש מ7 ר1 ולא אתפרש נ23 י* ? אתפרש פ2 לא אתפרשא א16  8 דהא] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר / כל יומוי לא אקרי ויחי[פ2 א16 מ]] מן יומוי ויחי לא איקרי א2 יומוי לא איקרי ויחי מ7 נ23 ר1 כל יומוי לא איקרי ויחי ו6 י* לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר / דכל] דכולהו א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ו6 ל2 פר6 י* דכלהו ר1 פ4 מס4 / יומוי] יומי ו6 יומין י* / הוו בצערא אשתכחן] אשתכחו א2 בצערא אשתכחו מ7 נ23 ר1 הוו בצערא אשתכחו פ2 קמ9 ו6 ל2 פ4 מס4 מ קר י* הוו ובצערא אשתכחו א16 הוו בצערא אישתכחו פר6  9 ולא נחתי ויבא רגז] וגו' קר / בתר] בגין ל2 פ4 פר6 כיון מס4 בג"כ קר / דנחת] כד נחת פר6 קר  10 מלכא] מלך א2 מ7 נ23 ר1 / בנוי] בנוהי מ7 ר1 / זכאין] צדיקי' קר / צדיקין] לית' א2 צדיקים מ7 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* צדיקי פ4 זכאי' קר / וכלהו[מ7 מ]] כולהו א2 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 ל2 פר6 י* כלם ר1 כלהו פ4 מס4 קר / בתענוגי] בענוגי א2 נ23 קמ9 א16 ו6 י* בתענוגים מ7 ר1 ?נוגי פ2 בעינוגי פר6 בתפנוגי קר  11 ותפנוקי] ותפנוקים מ7 ר1 ותפנוקין נ23 / עלמא] לית' מ7 ר1 דעלמא נ23 מלכא י* א"ל(נ"א) / יתיב] יושב פ2 / ביניהו] ביניהון מ א"ל(נ"א) / כחמר] בחמר נ23 / דיתיב[מ י*]] לית' א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / דורדיי'] דרייה פ4  12 ולא פריש] ולא אפריש א16 / ויפרו וירבו] וירבו ויפרו ל2  13 שבע עשרה שנה] לית' פ4 / אלא] {אלא} א2 לית' פ4  13-14 הוו בצערא] לית' א2 מ7 נ23 ר1 הוו ובצערא א16 הוי בצערא י*  14 אעבר] עבר א2 י* / דחמא ליוסף[מ י*]] דמטא8 {דחמא} {ל}יוסף א2 דמטא יוסף מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר דחמא9 {דמטא} יוסף מס4 / כד[מ]] וכד א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / יעקב] מסתכל ל2 פ4 מס4 / מסתכל] הוה מסתכל א16 יעקב ל2 פ4 מס4 אסתכל קר  15 ביוסף] לית' י* / אשתלים] משתלים א2 אשתלם נ23 ? פ2 / חמא] חמי נ23 [חמא] י* / לאמיה דיוסף[פ4 מ]] לאמא א2 ר1 לאמיה מ7 נ23 פ2 ו6 מס4 קר י* לאימיה קמ9 א16 ל2 פר6 / דשפירו] בשפירו דשפירו א2 דשפירו דאימיה10 פ2 שפירו פר6 / דמי] חמי א2 ? פ2  16 דמי] דחמי א2 / כמה[נ23 פ4 מ]] במאן א2 כמאן מ7 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 קר י* דלא פ2 / דלא] כמאן פ2 / עליה[א16 ו6 מ י*]] לית' א2 מ7 נ23 קמ9 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 קר ?11 פ2 / צערא] צער ר1 / ביומוי] מן יומוי א2 נ23 פ2 קמ9 ר1 פר6 קר מיומוי ל2  17 יוסף אתפרש] אתפרש יוסף קר / אתקיים] אתקיים ביה א16 / ולא נחתי ויבא רגז] וכו' פ4 / דדא] בדא פ2 דקא א16 ו6 וקא י*  18 דעבר] דעבר עליה א16 / ובזמנא] וביומא א2 ובזימנא נ23 ובשעת' פ2 ובשעה קמ9 / יוסף מניה] מיניה יוסף נ23 מיניה י* / מה כתיב] מאימתי נ23 מאי כתי' קמ9 כתיב קר  19 יוסף] ויוסף א2 מ7 נ23 קמ9 / היה רועה] לית' א16 ו6 פ4 י* / וגו'[פ2 קמ9 ל2 פר6 מ קר]] לית' א2 נ23 א16 ו6 מס4 י* את אחיו בצאן מ7 ר1 וכו' פ4 / וכל] לית' קמ9 כל ו6 י* / הוה ליה[מ]] חמא א2 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* ממאי קמ9  20 כל יומא] כל יומא כל יומא ר1 בכל יומא א16 פ4 כל יומי מס4 / שבע עשרה] י"ז פ2 / דיוסף] ר' יוסי ו6 / מאי קאתיבו[מ]] מאי קא אתיבו א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר י* מאי קרא אתיב מס4  21 לך] לית' י* / שבע עשרה] י"ז פ2 / שנה[פ2 קמ9 מ]] שנין א2 מ7 נ23 ר1 א16 ל2 פר6 מס4 קר שנין לך י* / בענוגין ותפנוקין[ל2 פ4 מס4 מ]] בתפנוקין וענוגין א2 מ7 נ23 ר1 י* בתפנוקין וענוגין פ2 בתפנוקין ועינוגין קמ9 פר6 בתפנוקין ועדונין וענוגין א16 בתפנוקי' וענוגין קר  21-22 אחרנין...וגו'] לית' ו6  22 והנאות] והנאה א2 והנאתא מ7 ר1 והנאותה נ23 לית' י* / וכסופין] דכסופין י* / הה"ד] הד"ה קמ9 / וגו'[מ7 נ23 פ2 א16 ל2 פר6 מ קר]] לית' א2 פ4 מס4 י* וכו' ר1  23 שכינתא] שכינת מ7 ר1 קר / דקב"ה] קב"ה פ2 / אשתכחא] אשתכח א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* אישתכח ר1 / ובג"כ] ובגין כך א2 א16 ו6 פ4 ובגיני כך פ2 קמ9 ל2 פר6 מס4 / חיים אקרון] ותחי רוח יעקב אביהם חיים אקרון מ י*  24 אתחזי] כך איתחזי נ23 / דהא] דהאי קמ9 לית' פ4 קר / בקדמיתא] דכקדמיתא פ4 דבדקדמיתא קר / ההוא] לית' א2 מס4  25 הוה] הוא א2 לית' מ7 נ23 ר1 / מתכוין] מכוון פ4 / דלעילא] עילאה י* / לא שריא] לאשריא קמ9 לאשרייא פר6 / בריקניא] בדיוקנ??א א2 בריקנא קמ9 ו6  26 באתר] באתרא מ7 ר1 ב? פ2 / חסר] חסרא א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 ל2 פר6 מס4 קר חסרה א16 חסירא ו6 חחרא פ4  27 עציב[א2 נ23 פ2 קמ9 מ]] עציבו מ7 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / דאתכוון[מ]] שלים א2 פ4 שלים באתר דאתכוון מ7 קמ9 ר1 ו6 ל2 מס4 קר י* שלים באתר דאתרון נ23 שלים באתר דא? פ2 שלים באתר דאתקן א16 שלים באתר דאיתכוון פר6 / חדו] חדוה מ7 חדווה ר1 חידו א16 פר6 קר י* דחדו פ4 / ובג"כ] ובגיני כך פ2 קמ9 ו6 ל2 פר6 מס4 ובגין כך ר1 א16 פ4 בגיני כך י*  28 מאבוי] מאבוהי מס4 / תנא] ואתמר תאנא קר  28-29 אמר רבי אלעזר] לית' נ23  29 אמר רבי אבא] א"ר {אבא} א2 / יי'] ה' י* / בשמחה] בשמחה12 ביראה פ4 וגו' בשמחה פר6 / באו לפניו ברננה] וגו' מ7 ר1 י* וגילו ברעדה ל2 פ4 פר6 מס4 קר  30 לאפקא] מהכא נפקו נ23 / מגו] באתר13 {מגו} א2 מתוך מ7 ר1 / דאמר רבי אלעזר] א"ר אלעזר א16  31 מגו עצבות] אלא מגו חדווא א2 מגו עציבו מ7 י* מגו עציבותא פ2 קמ9 מגו עציבת ר1 ו6 מגו עציבות א16 פר6 מגו עציבו' פ4 / ועתה] לית' ו6 / מנגן] המנגן א2 / כנגן המנגן] כמנגן המנגן א2 מ7 כנגן המנגן ותהי עליו רוח אלהים י*  32 מנגן מנגן[פ2 מ י*]] {מנגן} א2 מנגן מ7 נ23 ר1 א16 ו6 לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר / זימני] זמנין א2 זמני מ7 זימנין נ23 זמנא תלת זמנא פ2 זימני מנגן פר6 זמני מנגן קר / משלימותא] משלימות פר6 / דהוא] דהוה מ7 נ23 ר1 ו6 דיהא א16 דאיהו י* / רוח] רוחא י*  33 שלימא] שלימאי ר1 / תמן] תמן14 תמן ו6 תרין (נ"א תמן) י* / מארבע סטרין] מד' סטרין פ2 / כלא] כולא (נ"א דלא) י* / אשתכח] אש{ת}כח ו6 / וכל שרשין] וכ"ש פ2 קמ9 שרשי' קר א"ר אבא וכל שרשין י*  34 דעלאין] עילאין א2 עלאין קר / בהו] ביה פ2 ביה {בהו} ר1 בה א16 כולהו בהו י* / עייל] נטיל פ2 / ודא נפיק] דא נפיק מ7 קמ9 ר1 ו6 דא אפיק פ2 ודא {נ}פיק פ4 / ודא פריש] דא פריש מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 פר6 דא פרש ו6 / אתאחד] אתאחדא י*  35 חד] חדא י* / בחברתה] בחבירתה א2 פ4 בחבריה מ7 בחברתא נ23 ר1 ו6 ל2 בחבירתא פר6 / ואינון] כאינון מס4 / יי'] לית' א2 ה' י*  36 באבותיך] לית' מ7 ר1 / דכתיב] לית' ל2 פ4 מס4 / רק רק] {רק} רק א2 רק מ7 ר1 ו6 / מתפרשן] מתפרשין פ2 אתפרשן י*  37 שאר אחרנין] {שאר} אחרנין א16 / וסלקין] וסלקי מס4 / ר' יוסי] ר' יוסי {נ"א יצחק} א2 ר' יצחק (נ"א ר' יוסי) י* ר' יצחק א"ל(נ"א) / מן יומא[א16 מ א"ל(נ"א)]] מיומא א2 מ7 נ23 קמ9 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר  37-38 מן מערתא] ממערתא מ7 ר1 אמ' רק באבתיך חשק יי'15 מן מערתא מס4  38 (אלין)] לית' א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר116 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* א"ל(נ"א) ג אילין מ / לא] לית' פ2 / אתכסיין] אתכסון א16 / מן חבריא] מן חבירתה א2 מחברייא פ2 מן חברייא פ4 / מסתכלן ואתגליין[מ]] מתגליאן א2 מתגליין מ7 קמ9 ר1 ו6 ל2 פר6 מס4 קר א"ל(נ"א) איתגלייאן נ23 מ? פ2 אתגליין א16 פ4 / מבינייהו] בינייהו א2 מ7 ר1 קר י*  39 אתייהיבו] איתיבו ר1 אותיבו א"ל(נ"א) / ההיא] ההוא נ23 י* / בטורא] על טורא א2 א16 / דשכיב] דשכיב ביה א2 מ7 ר1 א"ל(נ"א) / כתיב] מה כתי' נ23 לית' י*

דף ריז ע"א

 1 תהום] תהום רבה מ7 ר1 / וארובות השמים] וארובות השמים נפתחו ל2 לית' מס4 י* וגו' קר / והוו] והא מס4 / מרחשן] אמרי א16 י* ?? אמרי ו6 / מלי] מילין א2 קמ9 מילי מ7 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 י* / מתקיימי] מתקיימו א2 מ7 ר1 / יתיב] שכיב מ7 ר1  2 ר' יהודה] לית' נ23 ר' יהודה הוה יתיב פ2 / דסלקי] דסלק א16 ו6 / קטפירא] קפטירא א2 י* קטיפרא פ2 / מעלוי] מעילויא נ23 מעילוי פ2 קמ9 ר1 פר6 / דכתפין] דקטפן י* דקשטפי נ"א דקטפן א"ל דקטפי ג  3 נפל] נפל {נטל} א2 נטל פ2 קמ917 / מטולא] מטל18א מטולא פ2 / דקטפירא] דקפטיר' א2 דקפטירא נ23 י* / ועד] ועל מס4  4 צפרין] צפרי אחרנין י* א"ל / והוו] לית' קר / אזלי] אזלין נ23 ו6 / עלייהו] עליהם א16 / ושרו (נ"א ושדיאו) לון] ושריון לון א2 ושדינן לון מ7 ושדיון לון נ23 ושרו לון פ2 מ ושרינן לון ר1 ושדי לון קמ9 ושריו לון א16 ל2 פ4 ושרי לון ו6 ושריו להו לון פר6 ושריו עלון מס4 ושריאו לון קר ושוו לון י* ושרו עלון נ"א ושריאו לון א"ל(כצ"ל) / מתבקעין] מתבקעון א16 / צווחין] צווחי פ4  5 לון] לית' פ2 קמ9 / הוו מתפרשן] מתפרשאן א2 פ2 ו6 מתפרשן מ7 קמ9 ר1 א16 י* הוה מתפרשן פר6 {הוו} מתפרשין מס4 / שמעו] שמע י* / חד] דא קמ9 / בקדרין[מ י*]] בקיורין א2 בקורין נ23 בקיזרין פ2 בקטרין מ7 ר1 ?קיזרין קמ9 בזרין א16 בקזרין ו6 ל2 פ4 פר6 קר בקודין מס4 / שריא] שריה ר1 שדיא א16  6 לבר] לבד א16 / עבר] אעבר א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 קר י* אעביר פר6 / חד גברא] גברא חד מ7 ר1 / אשגח בהו] ? בו פ2 אשכח בהו ו6 אשכ19{ג}ח בהו מס4 / אמר] אמ' לו נ23 / לא קיים[פ2 קמ9 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י*]] לא א2 מ7 ר1 לית' נ23 / הא[מ]] הוא א2 לית' מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / דכתיב] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר  7 וירד העיט על הפגרים] לית' מ7 ר1 וירד העיט נ23 / וישב אותם אברם] לית' י* / והא] וקא מ7 ר1 הא קמ9 פ4 ולא א16  8 אתפרשן] מתפרשאן א2 מ7 פ2 מתפרשן נ23 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ י* מתפרש' קר / אהדר] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר / רישיה] ההוא רישיה ל2 פ4 פר6 קר / ההוא גברא] ? פ2 ההוא אמר ר1 דההוא גברא פ4 קר / ואמר[מ י* א"ל(נ"א)]] אמ' א2 מ7 נ23 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 קר ? פ2 גברא ר1 לית' קמ9 מס4 / לא מריט] דלא מריט י* א"ל(נ"א) / רישיה[פ4 מ קר]] רישא א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* א"ל(נ"א) / דמריה] דא מאביד א16  9 למטרוניתא] לטטרוניתא א"ל(נ"א) / אבתריה] אבתרא ל2 פר6 אבתרה פ4 / תלת מלין] ג' מילין נ23 / אמר ליה] אמר לה ו6 חמא ליה מס4  10 אדמוך] אידמך א2 נ23 קמ9 אידמיך פ2 אדמך א16 ו6 י* אדמיך פ4 / אילנא] חד אילנא א2 אילא נא פ2 / ד' גדפין[מ י*]] ארבע גדפין א2 מ7 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר ד' גדפון נ23  11 עלייהו] עלוי20 פ2 עלויהו ר1 עליי קמ9 / שביק] שבק נ23 קמ9 י* שקב פ2 / ספרי] ספרין י* / רזין עלאין[ל2 מס4 מ]] דרזין א2 מ7 נ23 קמ9 ר1 א16 ו6 י* ? פ2 רזין עלאי פ4 רזין פר6 קר  12 סליק לון] סליק בה ל2 סליק פ4 פר6 מס4 קר / בהדיה] לגביה בהדיה מ7 ר1 ? פ2 לית' י* / וסלין להון (ס"א וסליקן ליה)] וסלקין ליה א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 וסליק ליה ל2 פר6 מס4 קר וסליק ליה בהדיה פ4 וסליק להון מ לית' י* / לרקיעא] לרקיעא בהדיה י* / וחמא] וחמה ו6 וחזא י*  13 אתגליא] מתגליא קמ9 / אמר] {אמ'} א16 / מדשכיב] מר שכיב נ23 / ר' שמעון] לית' נ23 / חכמתא] חכמה א2 פ2 קמ9 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר כל חכמתא מ7 ר1 / מארעא] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר  14 ווי לדרא] ווי לארעא נ23 ועל דא פ2 לית' קמ9 וי לדרא ו6 / דהאי] דהא ו6 דא דהא י* / דהוו מתחזן (ס"א דמתאחדן)] דמיתאחדן א2 דמנא חדא חדן מ7 ר1 דמתאחדן נ23 פ2 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* א"ל(כצ"ל) ג(י"ס דגרסי) דמתאחדין קמ9 דמתחזן מ / מניה] מינה ו6 / וסמכין עליה[מ]] סמכין א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י*  15 ותתאין] דתתאין מ7 ר1 ותתאין עליה י* / אתאביד] אתא ביד ו6 / לגביה] לגבי א2 נ23 ר1 א16 / דר' אבא] {ד}ר' אבא ל2 / סליק רבי אבא ידוי] סליק ידוי ר' אבא א2 מ7 נ23 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 י* סליק ידוי דר' אבא פ2 סליק ידוי פ4 מ ר' אבא סליק ידוי ד"א  15-16 על רישיה] על רישיה רבי אבא מ רישיה מס4  16 ובכה] לית' ל2 פ4 {ובכה} מס4 / ואמר ר"ש] וא"ר שמעון {ר' שמעון} א2 / ריחייא] ר' חייא מ7 ר1 ו6 ר רחיא קמ9 ר' רחייא א16 רחייא פר6 / דטחנין] דטחני נ23 / מניה] לית' י* / כל יומא] לית' א2 כל יומין פ2 / ולקטין ליה] ולקטין א2 נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר י* ולקטן מ7 ר1  17 כמה דכתיב] כמה דאת אמר מ7 ר1 כמה וכמה דכתי' פ2 קמ9 / אסף] לקט א2 נ23 / והשתא ריחייא[א2 פ4 מ י*]] ותתא ר' חייא מ7 ר1 וסתם ריחייא נ23 רחייא פ2 ריחיא קמ9 והשתא דחיא ו6 והשתא רחייא פר6 והשתא ריחיא א16 ל2 מס4 קר / ומנא] מינן ו6 לית' פר6 / אסתלקו] אסתלק נ23  18 בעלמא] בעלמין ל2 פ4 מס4 / בר] בר צנצנא חד מס4 / דכתיב] דכתיב הממעיט א מ7 / אחת] אחת למשמרת לאצנעותא השתא מס421  19 מן והנח אותו לפני יי'[א16 ו16 ל2 פר6 מס4 מ קר]] מן והנח אותו לפני העדות א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 וכו' פ4 מן והנח אותו לפני ה' י* / למשמרת] למשמרת לדורותיכם י* / אלא] לית' מ7 ר1  20 למשמרת] משמרת א2 נ23 / לאצנעותא] לצעעות'22 ?עותא פ2 / מאן יכיל לגלאה] מאן ייכול לגלאה נ23 לית' א16 מאן יכול לגלאה ו6 י* מה יכיל לגלאה ל2 / ומאן ינדע לון] ומאן יכיל ומאן ידע לון פ2 מאן יודע לון א16 ומאן ינדע הן ל2 ומאן ינדעהון פר6 ומאן ינדע הן מס4 / לחיש ליה] לחיש לה ליה ו6 לחייש ליה ל2 פ4  21 לרבי יהודה] ר' יהודה ו6 מס4 מ ר' אבא לר' יהודה י* א"ל(כצ"ל) / (א"ל ר"א)[מ]] א"ל א2 פ2 א16 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) אמר ליה מ7 קמ9 ר1 ו6 ל2 פר6 מס4 / ודאי] לית' פ2 / ההוא גברא] [ה]הוא י* / אליהו] ודאי אליהו פ2 ? קמ9 / בעא] בעי מ7 ר1  22 לגלאה רזין[א2 מ7 נ23 ר1 מ י*]] ? פ2 לגלאה קמ9 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / עלוי] עילויה פ2 עליו ו6 קר עליה פ4 / א"ל] ? פ2 / די] דיי ליה א2 ? פ2 דיי א16 ל2 פר6 קר ווי י* א"ל(נ"א)  23 בכיה עליה[מ]] לבריה א2 לבכיא מ7 א16 ו6 לבכייא נ23 פ2 קמ9 ר1 {ל}בכיה ל2 לית' פ4 לבכיה פר6 מס4 קר בכי עליה י* עליה א"ל(נ"א) / ר' יהודה[מ י*]] דר' יהודה א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / הוה בכי כל יומא עלוי[מ י*]] דבכי כל יומוי עלוי א2 דבכי כל יומא עלוי מ7 פ2 קמ9 ר1 ו6 ל2 פ4 פר6 דבכי כל יומוי עליה נ23 בכי כל יומא עלוי א16 דבכי כל יומא עליה מס4 דבכי כל יומ' עליו קר / דהא[מ]] דהוא א2 נ23 פ2 ו6 פ4 פר6 קר דהוה מ7 ר1 א16 י* דה?ה קמ9 ד?הוא ל2 דהא הוא מס4 / באדרא] בא דרא נ23  24 א"ל] א"ל {אמר} א2 / ווי] עי23 נ23 הלואי א16 / דלא אסתלקנא] דאסתלקנא א16 / אינון] הנון ו6  25 תלתא] ג נ23 / לחמי] נחמי א2 מ7 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 י* ניחמי נ23 מס4 ליחמי קר נחמו א"ל(נ"א) / דרא] לית' מ7 ר1 / דא דהא[מ]] דיהא א2 דהוה מ7 דהא נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 מס4 קר י* לית' פר6 / אתהפך[מ י*]] מתהפך א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 ל2 פ4 פר6 מס4 קר / א"ל רבי אימא לי] ? פ2 / כתיב] {כתי'} א2  26-27 ואת הארגמן...השש] וכו' פ4 ואת הארגמן י*  27 והא כתיב] והכתי' קמ9 והלא כתיב י* / וכסף] וכסף ונחושת א2 וכסף וגו' קר / והכי נמי] הכי נמי א16 י* / דכסף] דהא כסף א2  28 הוו] הוה י* / והכא לא] והוא לא כתיב פר6 והכא לא {כתיב} מס4 והכא מ / אלא] לית' א16 ו6 מ י* כתי' אלא קר / לא דגלי] אתגלי ל2 פ4 מס4 קר איתגלי פר6 / בוצינא] בוסינא נ23 ? פ2 דבוצינא ל2 פר6  29 אצטריכנא] צריכנא פ4 / נאם יי'] לית' א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 אמר יי' ל2 פ4 פר6 מס4 מ קר אמר ה' י*  30 ליי'] ליי' והארץ נתן לבני אדם א2 פ4 לה' י* / אתר] אתרי א2 אתרא פ2 / באלין] באינון א2 בהני מ7 ר1 ? פ2 / מאני] תאני מ7 ר1 מאניה מס4 / דקודשא] דקדושה מ7 ר1 פ4 דקדשא פ2 קר {ד}קדושא קמ9  31 וכתיב[מ]] לית' א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פ4 פר6 מס4 קר י* / ועשו] ועשית נ23 ו6 / קדושה] קדישא ר1 קדושא ל2 פר6 / הכא] הכא (אלא הכא) י*  31-32 מאי קדושה...קדש הם] לית' נ23 הם ו6 {מאי קדושה הכא אלא הכי תנינן קדושא אנון ככל אתר והא כתי' בגדי קדש הם ועשית בגדי קדש כגוונא} מס4  32 תנינן] תנינא פ4 / קדושה] קדישא א2 מ7 ר1 קדושא קמ9 א16 ל2 פר6 / וכתיב] דכתי' פ2 א16 ג והכתי' ל2 והא כתי' פ4 פר6 מ קר וכתיב נ"א דכתיב א"ל / הם] לית' פ2 קמ9 / ועשית בגדי קדש] בגדי קדש ו6 ועשו בגדי קדש ועשית בגדי קדש מס4  33 כהן גדול(1)] כהן מ7 ר1 / כהן גדול(2)] כהן מ7 ר1 / לבושין(1)] לבושי פ4 / לעילא] דלעילא פר6 / לבושין(2)] לבושי פ4  34 לתתא] דלתתא פר6 / לאתר] לאחר ו6 / אחרא] לית' מס4 / דכתיב] לית' נ23 וכתיב י*  35 וגו'[נ23 פ2 קמ9 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 מ קר]] לית' א2 מ7 ר1 פ4 י* א"ל(כצ"ל) ג / וכתיב] לית' פ2 פ4 (ספר הבהיר) וכתיב לי הכסף ולי הזהב מאי לי הכסף ולי הזהב משל למה הדבר דומה למלך שהיו לו שתי אוצרות אחת של כסף ואחת של זהב שם של כסף בימינו ושל זהב בשמאלו אמר זה יהיה מזומן וקל להוצאה ועושה דבריו בנחת והוא יהיה דבק עם העניים ומנהיגם בנחת ההיא דאצטריך ימינך יי' נאדרי בכח ואם שמח אדם בחלקו טוב ואם לאו ימינך יי' תרעץ אויב מאי ימינך יי' תרעץ אויב אשר לו זה הזהב דכתיב לי הכסף ולי הזהב ולמה נקרא שמו זהב שבו כלולות שלש מדות הז' ו' מדות ההה אחדות הכ' שכינה ובינה ונקראת נשמה וו על שם אצילות ה' ספירות אחרונות וה' שמות לנשמה רוח חיה יחידה נשמה נפש מאי עבידתיה כסא היא הלו' דכתיב כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהי' עליהם וב' היא קיומם כד"א בבראשית ומאי עבידתיה הכא משל למה הדבר דומה שהיה לו בת טובה ונעימה ושלימה ונאה ומשיאה לבן מלך והלבישה ועטרה וקשטה ונתנה לו עם ממון רב אמר אפשר למלך זה לשבת חוץ מביתו אמרת לא אפשר לו לשב' כל היום תמיד עמה אמר לא הא כיצד שם חלון בינו לבינה וכל פעם שצריכה הבת לאביה או האב לבתו מתחברין יחד בחלון הה"ד כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה ע"כ וכתיב קר24 וויהם כסף י* א"ל(כצ"ל) ג  36 מאני] {מאני} א2 לית' מ7 נ23 ר1 י* / בהו] בהון פ2 איהו ל2 פר6 מס4 / באלין] באנון ו6 / לבושין] לבושי י* / לא] דלא י*  37 בעי] באעי י* / מכהנא[פ4]] כהנא א2 מ7 נ23 פ2 קמ9 ר1 א16 ו6 ל2 פר6 מס4 מ קר י* א"ל(כצ"ל) / דרבו] ברבו ו6 / קודשא] קדישא מ7 ר1 י* א"ל(כצ"ל) ק{ו}דשא קמ9 קדשא ו6 פ4 מס4 מ  38 ועשית] לית' ל2 פ4 פר6 מס4 קר  39 ולתפארת] ותאפרת י* / דבאינון] דהא אינון י* / לבושין] לבושין דיקר פ2 קמ9 לבושי פ4 / לגוונא[א2 ל2 פ4 מס4 מ קר]] כגוונא מ7 נ23 קמ9 א16 ו6 פר6 י* כגונ' פ2 כגוינא ר1

1 מ7 נפסק בדף רטז ע"א שורה 20 – ממש לפני תחילת הפרשה ברוב כתבי היד. הוא מתחיל מחדש בדף ריט ע"ב שורה 40. לאחר כמה דפים (בהם נמצא זוהר מתוך הטקסט המצוי במרגליות בזוהר חלק א דפים ריט ע"ב - רכא ע"א, זוהר חלק ג' דפים קו ע"א - קז ע"ב וכן זוהר חלק א' דפים רכא ע"א - רכא ע"ב) הוא חוזר לזוהר ח"א דף רטז ע"א שורה 21.(דף 282 בכתב היד).

2 פ2 מתחיל את פרשת ויחי בדף רלג ע"א שורה 4 עובר לדף רלג ע"ב, רלד ע"א ומשם קופץ בחזרה לדף רטז ע"א שורה 31. מתחיל במילה 'לעולם'.

3 ו5 מתחיל רק בדף רכא ע"ב שורה 27.

4 על פי הרשימות של רונית: בעמוד 73ב אמור להיות סיכום של סימן קיא בסולם שמצוי בדף רט"ז ע"ב שורות 3-7.

5 מעל הצירוף 'מכל שאר עמין' נמתח קו.

6 מעל מילה זו נמתח קו.

7 מעל מילה זו יש סימן שמסמן לנו להתעלמם ממנה.

8 מעל מילה זו נמתח קו.

9 מעל מילה זו נמתח קו.

10 מעל מילה זו יש סימן שמסמן לנו להתעלם מן המילה.

11 המילה נמצאת במקום שבו כתב היד לא ניתן לקריאה אבל נראה שלא קיימת ב – פ2.

12 מעל מילה זו יש סימן שמסמן לנו להתעלם מן המילה.

13 מעל מילה זו נמתח קו.

14 מעל מילה זו יש סימן שמסמן לנו להתעלם מן המילה.

15 מעל הצירוף 'אמ' רק באבתיך חשק יי'' נמתח קו.

16 נראה שהמילה הזאת לא כתובה שם אבל כתב היד משובש וקשה לומר בוודאות.

17 כתב היד משובש וקשה לקבוע בודאות אם יש פה 'פ' או 'ט' אבל אני נוטה לחשוב שיש שם 'ט'.

18 לא לגמרי ברור אם יש שם האות 'ל' או שתי אותיות 'ול'.

19 מעל האות 'כ' נמתח קו.

20 לא ברור אם כתוב שם 'עלוי' או 'מן עלוי' כי מה שכתוב קודם לא ברור.

21 מעל המילים 'למשמרת לאצנעותא השתא' יש סימנים המסמנים לנו להתעלם מן המילים הללו.

22 מעל מילה זו יש סימן שמסמן לנו להתעלם מן המילה.

23 לא ברור לגמרי אם כתוב שם 'עי' או 'ווי'.

24 טקסט זה מקביל (עם שינויים) לטקסט המצוי בספר הבהיר סעיפים נב – נד במהדורת מרגליות. הטקסט שלקוח מספר הבהיר כתוב במהדורת קרמונה בכתב שונה מהכתב הרגיל.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]