THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 223a - 224a

ספר הזוהר – פרשת ויחי

דף רכג ע"א (17) דף רכד ע"א (6)

כתבי יד: א2, א16, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ4, פר6, קמ9, ר1, ו51, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס2לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רכג ע"א (17) דף רכד ע"א (6)

 17 ואמר[מ א"ל(כצ"ל)]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 פר6 קר י*  18 בכמה] לית' פ4 / אתר] אתרי א2 מ7 ר1 לית' פ4 פר6 / אתמר] איתמר א2 מ7 נ23 ר1 פר6 איתמ' א16 לית' פ4 קר י* / דאסתכלנא] דאיסתכלנא מ7 ר1 פר6 אסתכלנא פ4 קר  19 במלוי] במילוי א2 מ7 ר1 פ4 פר6 י* דמלוי א"ל(כצ"ל) / דשלמה] דשלמה מלכא א2 מ7 נ23 ר1 קר / ואתחזי] ויתחזון א2 ואיתחזון מ7 נ23 ר1 ואתחזון א16 א"ל(כצ"ל) ואיתחזי פר6 ואתחזו קר ואתחזן י* / מלוי] מילין א2 מ7 נ23 מלין ר1 מילוי א16 פ4 פר6 י* / כלהו מלי] כולהון מילין שלמין א2 כולהו מילין מ7 י* כולהו מילין שלמין נ23 כלהו מלין ר1 כלהו מילי פ4 כל מילין א16 כולהו מילי פר6 / דשלמה] {הא} דשלמה א2 / כלהו אקרון] אמ' א2 אמר כולהו איקרון מ7 נ23 א16 אמר כלהו איקרון ר1 אמת כולהו איקרון פר6 אמת כלהו אקרון קר דאמר כולהו איקרון י*  20 בחכמתא דתניא כתיב] בחכמתא אתאמרו כולהון3 ת"ח {כל מילוי ומילוי שלמין אתקרון כתיב} א2 דחכמתא תא חזי כתיב מ7 ר1 בחכמתא תא חזי מה כתיב נ23 / ותרב] ותרבה א2 / חכמת שלמה] חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם א2 מ7 ר1 י* חכמת שלמה מכל בני קדם פ4 קר / ביומוי דשלמא מלכא קיימא סיהרא] לית' קר  21 באשלמותא] לית' קר / והיינו] לית' קר י* / דכתיב] לית' קר / ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם] מכל בני קדם פ4 ותרב חכמת שלמה מכל בני קדם פר6 לית' קר  22 תמן תנינן] לית' ו5 פ2 פ4 / אינון] כל א2 לית' ו5 פ2 אינון כל מ7 נ23 ר1  22-23 הא אוקמוה אבל חכמת...דירתו] הא אוקמוה אבל כל חכמת בני קדם היא חכמתא דירית א2 אותם דיריתו חכמה ו5 פ2 הא אוקמוה אבל חכמת בני קדם היא חכמתא דיריתו מ7 נ23 ר1 הא אוקמוה אבל חכמת בני קדם היא חכמתא ר1 א16 פר6 קר י*  23 מאברהם] דאברהם א16 פ4 פר6 קר י* / דתניא כתיב] כמא דכתי' א2 דכתי' ו5 פ2 כמה דאת אמר מ7 נ23 ר1 דתניא פ4 / ליצחק] לית' א2  24 מאי] ומאי פ2 / את] לית' נ23 ר1 / לו] לו {ליצחק} א2 / דא חכמתא] {דא} חכמתא פ4 / דהוה] דהא פ2 / קדישא] לית' י* / דקב"ה] לית' פ4 / ומשמע] לית' א2 נ23 משמע ו5 פ2 א16 ומשמע דכתיב מ7 ר1  25 לו] לן ר1 / כדתנינן] משמע כדתנינן א2 נ23 ממש כדתנינן מ7 ר1 / בההיא] לית' א2 ו5 פ2 ר1 בהאי נ23 בההוא פר6 קר / דהות ליה[א16 מ]] דהות א2 ו5 פ2 הות מ7 ר1 דהוה נ23 פר6 קר דהוות פ4 היתה י*  25-26 ובכל שמה] ובכל שמא כמא דכתי' ויי' ברך את אברהם בכל וכתי' א2 ובכל שמה וכתיב ו5 מ7 פ2 ר1  26 אשר לאברהם נתן אברהם מתנות] לית' פ4 / וגו'[מ]] ושלחם מעל יצחק בנו וגו' א2 לית' ו5 פ2 וגו' קדמה אל ארץ קדם דגרסינן מ7 נ23 וכו' קדמה אל ארץ קדם דגרסינן ר1 {וגו'} דגרסינן א16 וכו' פ4 ושלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם דגרסינן פר6 וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם דגרסינן קר דגרסינן י* / דיהב להו מילין[מ י*]] דיהב לון א2 מ7 דיהב להו ו5 פ2 פר6 קר דיהב להון נ23 ר1 דיהב להו כתרין א16 {דיהב להו) פ4  27 ידיעאן] ידיען ו5 פ2 פר6 קר י* {ידיען} פ4 / בכתרין] לית' א16 {בכתרי'} פ4 / תתאין] תתאי ר1 {תתאי'} פ4 / ובאן אתר] לית' ו5 פ2 וכאן אתר ר1 {ובאן אתר} פ4 ובאן קר / אשרי לון[מ]] שדי להו א2 ואשרי להו ו5 פ2 אשדי להו מ7 ר1 א16 קר אש? להו נ23 {אשדי להו} פ4 אשרי להו פר6 י* / יריתו] ירתו א16 פר6 קר י*  27-28 אל ארץ קדם...בני קדם] בארץ קדם פ2 {אל ארץ קדם} ומתמן ירתו כל בני קדם חכמתא והיינו דכתי' מחכמת כל בני קדם פ4  27-35 אל ארץ...ומכל] בארץ קדם א"ר שמעון אין החכמ' מתקיימ' במאן דאזיל ולא במאן דקאים בקימיה אל במי שיושב דכתי' ואשב שם עם יי' מ' יום ומ' לילה ו5  28-36 תאנא יומא...א"ל] א"ר שמעון אין הח?מה מת? במאן דאזיל ולא במאן דקאים בקיימא אלא ? שיושב דכתי' ואשב שם עם יי' ארבעים יום וארבעים לילה ? מצרים מאי היא פ2  28-29 תאנא...שמעון[פר6 מ קר]] ת"ח ר"ש הוה אתי יומא חד א2 תא חזי ר' שמעון יומא חד אתי מ7 ר1 ת"ח ר"ש הוה אתי נ23 תאנא חד יומא חד הוה אתי ר' שמעון א16 תנינא יומא חד הוה אתי ר' שמעון פ4 תאנא יומא חד הוה ר' שמעון אתי י*  29 והוה] והוו מ7 ר1 פר6 קר / עמיה] עימיה פר6 / ר' אבא ור' יהודה] ר' יהודה ור' אבא א16 י* / ר' אבא(2)] ור' אבא פר6 קר הוה לאי י* / הוה לאי] ר' אבא י*  30 דהוה רכיב] והוה ?{ר}כיב פ4 / ודאי] לית' א2 מ7 נ23 ר1 ודא פר6  31 יי'] ה' י* / כתיב] יי' כתי' א16 / בהר[קר י* ד"א]] שם עם יי' א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 פר6 מ  32 ארבעים יום וארבעים לילה] לית' פ4 / ודאי] לית' פ4 אדאי פר6 לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי וודאי קר / חכמתא לא מתיישבא] לאו חכמתא מתקיימא א2 מ7 נ23 ר1 לא חכמתא מתישבא א16 חכמתא ודאי לא מתיישבא פ4 לא חכמתא מתיישבא פר6 קר חכמתא לא מתישבא י* / ב"נ יתיב[מ קר א"ל(נ"א)]] יתיב ברנש א2 מ7 נ23 ר1 א16 פ4 פר6 י*  33 ולא אזיל אלא קאים בקיומיה] ולא קא אזיל ולא קאים בקיומא א2 ולא אזיל ולא קאים בקימה מ7 נ23 ר1 ולא אזיל ולא קאים א16 פ4 פר6 מ קר י* ולא אזיל אלא קאים בקיומא א"ל(נ"א) / מלי] מילי א2 מ7 נ23 פ4 פר6 מיליה א16 לית' י* / על מה כתיב] לית' א2 על מה דכתיב מ7 ר1 / ואשב השתא[א16 פ4 פר6 קר י*]] ואשב שם עם יי' א2 ואשב שם מ7 נ23 ר1  34 תלייא] תליא א2 מ7 ר1 א16 פ4 / מילתא] מלתא מ7 ר1 א16 פ4 מ קר י* / יתבו] יתיבו א2 / כתיב] לית' א16  35 חכמת שלמה] {חכמת} שלמה פ4 חכמת מצרים פר6  35-36 מאי היא...א"ל] מאי היא ו5 / ומאי היא חכמת מצרים ומאי היא חכמת כל בני קדם] ומאי היא חכמת כל בני קדם ומאי היא חכמת מצרים א2 מ7 ר1 י* ומאי חכמת בני קדם ומאי חכמת מצרים נ23 ומאי היא חכמת בני קדם ומאי היא חכמת מצרים א16 פ4 קר ומאי היא חכמת שלמה ומאי היא חכמת כל בני קדם פר6  36 א"ל] לית' א16 / אתר] אתרי ו5 פ2 / בההוא שמא] לההוא שמא א2  37 כד אתברכא מכלא] כד אתברכא מכלא {נ"א ואתברכא בא כתיב} א2 כד איתברכא מכולא מ7 כד אתברכא מכולא פ2 כד איתברכא מכלא ר1 כד אתברכא מכולא א16 ל"ס כד איתברכא מעילא פר6 כד אתברכא מעילא (ס"א מכלא) קר כד אתמליא מכולא י* / דשלמה] דשלמה מלכא א2 מ7 נ23 ר1 קר / דאתרביאת ואתברכת] דאתרביאת ואתברכ' ו5 דאיתרביאת ואיתברכת מ7 פר6 דאתרביאת ואתברכאת נ23 דאתרביאת ואתברכא? פ2 דאתרביאת דאתברכא א16 דאתרביאת ואתברכא י* דאיתרביאת ואיתברכאן ל"ס  37-38 וקיימא באשלמותא] ואתקיימת בשלימותא א2 וקיימ' באשלמותיה ו5 פ2 וקיימת בשלימותא נ23 וקיימה באשלמותא פר6 אתקיימא באשלמותא ל"ס  38 אלף טורין] בין אילין טורין פר6 בין אלין (ס"א אלף) טורין קר / מתרברבין קמה] מרברבין קמיה א2 מרברבין קמה ו5 א16 פ4 פר6 קר מתברכין קמיה מ7 ר1 מתרברבין קמיה נ23 מדברבין קמה פ2 רברבין קמה מ י* / וכלהו נשיבא] וכולהו נשיכא א2 וכולהו נשיבה ו5 וכולהו נשיבא מ7 פר6 י* וכלהו נשיכה נ23 וכולהו נשיכה פ2 ל"ס וכולה נשיבא א16 וכלהו נשיבא נ"א נשיכא א"ל(כצ"ל) / לקמה] לקמן א2 לקמיה פ2 לגבה ל"ס  39 נהרין] לית' א16 נהירין פר6 / סגיאין לה] סגיאן ליה א2 סגיאין ליה ו5 פ2 סגיאן לה מ7 נ23 ר1 ג סגיאין להו קר / ובגמיעא חדא] ובגמיע' חד ו5 ובגמיעה חד פ2 ובגמיע חדא א16 בגמיעא חדא קר ובגמיעה חדא ל"ס / גמעא לון] גמע לון ו5 מ7 נ23 ר1 גמיע לון פ2 א16 פ4 פר6 מ קר גמיעא לון י* גמע להין ל"ס / טופרהא מאחדא] טפרהא מאחדאן א2 טפרהא מאחדא ו5 מ7 ר1 טפרהא מאתרא נ23 טפרהא מאתאחדא פ2 טרפהא מאחדא פ4 פר6 קר

דף רכג ע"ב

 1 ידהא] דהא פ4 פר6 קר י* / אחידן] אחידו ו5 פ2 / לארבע ועשרין (וחמש) אלף עיבר4[פ4 מ]] לכ"ד אלף א2 לארבע ועשרין אלף עיבר ו5 נ23 א16 י* לארבע ועשרין עיבר מ7 ר1 לארבעה ועשרין אלף עיבר פ2 לארבע ועשרים וחמש אלף עיבר פר6 לכ"ד וחמש אלף עיב' קר לאלף וארבע ועשרים אלף עיבר א"ל(נ"א) לכ"ד אלף עיבר ג / דנפיק מנה] דנפיק מיניה א2 מ7 ר1 פ4 דנפיק מינה ו5 נ23 פ2 פר6 קר י* דנפק מינה א16 / לסטר האי] לסטר חד א2 מ7 נ23 ר1  2 מנה] מיניה א2 מ7 ר1 פ4 מינה ו5 נ23 א16 פר6 קר י* מי? פ2 / אחרא] אחרי א2 מ7 נ23 ר1 אחרנין פ2 / כמה וכמה] כמה פ4 פר6 קר / אלף תריסין מתאחדין[מ]] {אלפי טריסין} מאחדאן ליה א2 אלפי תריסין מאחדין ו5 פר6 קר אלף תריסין מאחדין לה מ7 ר1 אלף מאחדין לה נ23 אלפין תריסין מתאחדין פ2 אלפי תריסין מאחדן א16 י* תרפי5 {אלפי} תריסין מאחדין פ4 / בשערהא] בשע{ר}הא פ4 / חד] הוי ו5  3 דאורכיה] דאורבי ל"ס / מרישא דעלמא לסייפי דעלמא[מ]] מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא א2 מ7 ר1 מרישא דעלמ' לסייפי עלמ' ו5 פ2 מסייפי עלמא עד סייפי ארעא נ23 מרישא דעלמ' עד סייפי עלמא א16 מרישא דעלמא עד סייפי דעלמא פ4 מרישא דעלמא לסייפי עלמא פר6 קר מרישא דעלמא לסופיה דעלמא י* מסייפי דעלמא עד סייפי דעלמא ל"ס / נפיק בין רגלהא[א16 פ4 פר6 מ י*]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ל"ס נפק בין רגלהא קר  4 מתלבש בגווני] מתלבשי בגוונא א2 מתלבש בגוונוי ו5 א16 פ4 פר6 מ קר ל"ס נפק בין רגלהא קר אתלבש בגוונוי י* / דא אתמנא] דא איתמנא ר1 ל"ס דא אתמני א"ל(נ"א) / על] לית' פ4 פר6 קר / תתאי (מתחות)[א16 פ4 פר6 מ קר י* א"ל(נ"א) ג(לגירסת הספרים דגרסי)]] תתאה א2 תתאי ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ד"א ג / מארבע] לית' א16 פ4 פר6 מ קר י*  5 איהו נער דאחיד] נער אחיד א16 פ4 פר6 מ קר י* / ותלת עשר מפתחן[א16 פ4 פר6 מ א"ל(כצ"ל)]] ותליסר מפתחאן א2 ר1 י* ותליסר מפתחן מ7 נ23 קר ותלת עשרה מפתחן פ2 / עלאין] לית' א16 פ4 פר6 קר / מסטרא] לית' א16 פ4 פר6 קר / דאמא] דאימא א2 ו5 מ7 נ23 ר1 י* דאימ? פ2 לית' א16 פ4 פר6 קר / וכלהו מפתחן] וכולהון מפתחאן א2 לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 פר6 מ קר וכולהו מפתחאן י* וכולהו מפתחן ד"א  6 עלאין[י*]] עילאין א2 ד"א א"ל(כצ"ל) לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 פר6 מ קר / בשננא] בשעא מ7 ר1 בשנת פ2 בשיננא א16 דאיהי בשננא פ4 פר6 דאיהי כשננא קר / דחרבא[מ א"ל(כצ"ל)] דחגירא6 {דחרבא} א2 דחגורא ו5 דחגירא מ7 נ23 ר1 פ4 פר6 קר דחגורה פ2 לית' א16 / דחגיר] דאחיד י* / בחרציה] בחרצייה מ7 בחריציה פ2 בחרסיה פ4 / קרון ליה] קרו ליה א2 נ23 קרון לה פ2 איקרון ליה א16  7 ברייתי] בריתות א16 ברייתא פר6 / דכתיב] דכתיב בהו י* / ואי תימא] ואיתימא ר1 פר6  7-8 מתניתין היא ולא ברייתא[פר6 מ קר י*]] מתני' א2 מתניתין מ7 נ23 ר1 מתניתין היא ולא בריתא פ4  7-9 ואי תימא...אשתכללו)] לית' ו5 פ2  8 ברייתא] בריתא א16 / אוקימנא] לית' פ4 פר6 קר / מילי] מילין א2 מלי ר1 לית' פ4 פר6 קר / אתמר] איתמר מ7 נ23 ר1 פר6 / וכלא מלתא חדא] וכלה מלה חד הוא א2 וכולא מלה חד מ7 פר6 י* וכלא מלה חד נ23 ר1 א16 קר וכלא חד פ4  9 אסתכלו (נ"א אשתכללו)] אסתכלו א2 נ23 ר1 א16 פ4 פר6 מ קר אסתכ{לו} מ7 אשתכלל י* אשתכללו א"ל(נ"א) / תטלל] תטליל א2 פ4 פר6 קר י* תטלול ו5 / דתני' (נ"א דת"ח)] ת"ח א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א"ל(נ"א) דתניא א16 פר6 מ קר י* דתנא פ4 / כמה דישראל] כמא דישראל ו5 כמא ישראל פ2 כמה {ד}ישראל ר1 כמא דאחרא א16 פר6 כמה דאחרא פ4 קר  10 קדישא עלאה אקרי] קדישא איקרי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 קדיש' אקרי פ2 קדישא עילאה איקרי א16 פר6 י* קדישא עילאה אקרי פ4 קדישא עלאה אק' קר / לאמיה] לאימיה א2 פ2 א16 פר6 י* / לאבי רך ויחיד לפני אמי] לאמי ו5 פ2 לאבי רך ויחיד לבני אמי מ7 נ23 מ לאבי י*  10-11 דכתיב...הכי נמי] הא א16 יזכא פ4 הכא פר6 וזכא קר  11 הכי נמי] הכא נמי א2 / דא אקרי] איקרי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 דא איקרי א16 פר6 י* דא אק' קר / לאמיה] {לאמיה} א2 לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 לאימיה א16 פר6 י*  11-12 דכתיב כי נער ישראל ואוהבהו] לית' א16 פר6 קר {דכתי' כי נער ישראל ואהבהו} פ4  12 אקרי] איקרי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 פר6 י* / בן ירד(1)] בן יחיד בן ירד ו5 פ2 / והא אוקימנא] והא אוקמינא ו5 פ2 / אבל ת"ח] ות"ח פ2  13 דתנינן] לית' א2 נ23 ותנינן ו5 פ2 דתנן א16 / וכלהו] וכולהו א2 ו5 מ7 נ23 פ2 א16 פר6 וכולא י* / ואתמר] ואתימר א2 לית' ו5 פ2 ואיתמר מ7 נ23 ר1 והא איתמר א16 פר6 והא אתמר פ4 קר י*  14 ותחות] תחות א2 / חיותא קיימין דאקרון] חיוותא דאיקרון א2 חיותא קיימי דאיקרון ו5 נ23 פ2 א16 חיוותא קיימי דאינון {דאיקרון} מ7 חיוותא קיימי דאיקרון ר1 י* חיוותא קיימין דאקרון פ4 חיוותא קיימין דאיקרון פר6 / חיות] חיוות מ7 ר1 פ4 י* א"ל(כצ"ל) ג / ברא ממש] ברא חיות ברא ממש א2 נ23 ר1 א16 א"ל(כצ"ל) ברא חיוות ברא ממש י* ג / חיוותא מתאחדן] חיותא מאחדן א2 ו5 פ2 ר1 א16 חיוותא מאחדן מ7 חיותא מאחדן נ23 חיותא מתאחדן פר6 קר חיוותא מאחדאן י*  15 דסיהרא דאקרון[פ4 מ קר]] דאיקרון א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 דסיהרא דאיקרון א16 פר6 י* / ככביא] כוכביא א2 ו5 פ2 ר1 פ4 י* כוכבייא נ23 א16 פר6 / דשרביטא] דשביט' פ2 / דשרביט] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 דשרביטא פ4 פר6 מ קר י* א"ל(נ"א) / מארי] מארין א2 ו5 פ2 מריה פ4 פר6 מרי קר / דמארין] דמדין ו5 א16 פר6 דמידן פ2 דמרין פ4 קר א"ל(נ"א) מדין ג(וי"ס דגרסי)  16 מארי דמתקלא] מריה דמתקלא פ4 פר6 מרי דמתקלא קר מארי דמתקלאי י* / מארי דקשיו] מארי דקשוט ר1 מארי דקשין א16 מריה דקשיו פ4 פר6 מרי דקשיו קר / מארי דחוצפא] מארי דחצדא א2 ר1 א16 א"ל(נ"א) מארי דחצאדא ו5 פ2 מארי דחסדא מ7 לית' נ23 מריה דחצדא פ4 פר6 מארי דחצפא מ מרי דחצדא קר מארי דחצדאי י* / וכלהו אקרון] וכולהו איקרון א2 ו5 מ7 פ2 י* וכלהו איקרון נ23 ר1 וכולהו איקרי א16 פר6 וכלהו אקרו פ4 / מארי (נ"א שערי)] שערי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 י* א"ל(נ"א) שער פ2 מריה פ4 פר6 מארי מ קר מארי (נ"א שערי ד"א / דארגוונא] דארגוונאי ו5 דארגונאי פ2  17 אחידן] אחידאן א2 / בהאי] כהאי ו5 ר1 י* ג האי א"ל(נ"א) / כאריה (קדישא)] כארי א2 אריא ו5 פ2 א16 י* אריה מ7 ר1 ג כאריא נ23 אריא קדישא פ4 פר6 מ ארי' קדיש' קר כאריא ד"א כאריה א"ל(נ"א) / וע"ד] על דא א2 ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4  18 טופרהא] טפרהא א2 מ7 נ23 טרפהא ר1 טופרהא (טופרהא) י* / דאדכרין חובי בני נשא[פר6 מ קר]] דאדכי{רי}ן חובין דבני נשא א2 דאדכרן חובין דבני נשא ו5 פ2 דארכין חובין דבני נשא מ7 ר1 דארבין חובין דבני נשא נ23 דדכרין חובי {בני} נשא א16 דאדכרן חובי בני נשא פ4 דאדכרון חובי בני נשא י* / וכתבין] וכותבין א2 ו5 פ2 וכתבי פ4  19 ורשמין] לית' א2 ורשימין ו5 מ7 פ2 ר1 ורשמי פ4 ורשמין ס"א וחתמי) קר / בתקיפו] בתקיפא א2 מ7 ר1 א16 פ4 י* כתקיפא ו5 בתקיפ' פ2 / קשיא] קשייא ו5 פר6  20 דרשים ונקיב[ד"א]] דנקיב א2 מ7 נ23 ר1 א"ל(נ"א) דרשים ו5 פ2 א16 פ4 פר6 מ קר י* / ופסיק לה] ופסיק ועמיק לה א2 אביא ועמיק לה ו5 ועמיק לה מ7 נ23 ר1 א16 פ4 פר6 מ קר י* ועמיק ליה פ2  21 דטופרהא] דטופרא ו5 פ2 א16 פ4 פר6 מ קר י* / מתדבקין] מתדבקי פ4 / וינקין] וינקי פ4 דינקין י* / מסטרא] בסטרא א2 מסטר נ23  22 דמסאבותא] דמסאבות נ23 / כד] כדין מ7 כדי ר1 / בפגימו ובגין[ד"א]] בפגימותא ועל דא בגין א2 מ7 נ23 ר1 בפגימותא ועל דא ו5 פ2 בפגימותיה ובגין א16 פר6 מ בפגימותא ועל דא {בגין} פ4 בפגימותא ובגין קר י* בפגומותא ובגין א"ל(כצ"ל) / דשלמא] {דשלמא} פ4 / מלכא] לית' פ2 {מלכא} פ4 / ירתא] {ירתא} פ4 / לסיהרא בשלימותא[מ]] סיהרא באשלמותא א2 נ23 ר1 לסיהרא באשלמותא ו5 מ7 פר6 קר לסהרא באשלמותא פ2 לסיהרא א16 {לסיהרא באשלמותא} פ4 לסיהרא בשלימותיה י*  23 בעי] בעא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* לית' א16 {בעא} פ4 / לירתא לה] לירתא ליה פ2 פר6 קר לית' א16 {לירתא לה} פ4 / בפגימותא ועל דא] לית' א16 {בפגימותא ועל דא} פ4 / אשתדל] אישתדל פר6 / למידע] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 פר6 מ קר י* ד"א ג למנדע א"ל(כצ"ל) / בדעתא] בדעת נ23 לית' א16 פ4 פר6 מ קר בידיעותא ד"א / (ברעותא)[פ4 פר6 מ קר]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 י* ד"א א"ל(כצ"ל) ג  23-24 דרוחין...בכל סטרא7[מ]] דרוחין למירת סיהרא בכל סטרוי א2 נ23 דרוחיה למירת סיהרא בכל סטרוי מ7 ר1 דרוחין ושדין למירת סיהרא בכל סטרהא ו5 דרוחין עשדין למירת סהרא בכל סהרא פ2 בכל סטרוי א16 דרוחין ושידין למירת סיהרא בכל סטרא פר6 קר דשדין ורוחין למירת סיהרא בכל סטרוי י*  24 וביומוי] וביומי ו5 פ2 י* / מלכא] לית' י* / בכלא] בכולא מ7 פ2 פר6 / אתנהיר סיהרא] אתנהירת {סיהרא} א2 אתנהר' סיהרא ו5 אתנהירת סיהרא מ7 ר1 קר אתנהירת נ23 אתנהרא סיהרא פ2 י* אתנהירא סיהרא א16 איתנהירת סיהרא פר6 אתנהיר' סיהרא מ  26 הוא כמה דכתיב[פ2 מ קר]] היא דכתי' א2 הוא דכתיב מ7 נ23 ר1 י* איהו כמה דכתיב פ4 הוא כמא דכתי' פר6 / וגו'[ד"א]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א16 פ4 פר6 מ קר י*  27 אקרון] איקרון א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 פר6 י*  27-28 דכלהו...וגו'8] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 דכולהו לא אתקיימו בר מהאי דכלילא דכר ונוקבא א16 דכלהו לא אתקיימו בר מהאי דכלילא דכר ונוקבא פ4 דכולהו לא איתקיימו בר מהאי דכלילא דכר ונוקבא פר6 דכלהו לא אתקיימו בר מהאי דכלילא דכר ונוקבא מ דכלהו לא אתקיימו כד מהאי דכלילא דכר ונוקבא קר דכולהו לא אתקיימו בר מהאי כלילא דכר ונוקבא י*  28 ותאנא דאע"ג[פר6 מ קר]] ות"ח אע"ג א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ותאנא אע"ג א16 י* ותנא אע"ג פ4 ותאנא אעג"ב נ"א ות"ח אע"ג א"ל(כצ"ל) / דאתקיימת (נ"א דאתנהירת סיהרא)[ד"א]] דאתנהירת סיהרא א2 נ23 ר1 א"ל(כצ"ל) דאנהיר' סיהרא ו5 דאיתנהירת סיהרא מ7 דאנהירא סהרא פ2 דאתקיימת א16 פ4 פר6 מ דאתקיימא קר דאתנהירת י*  29 אתנהירת] אנהירת פ2 א"ל(כצ"ל) / באשלמותא] בשלמותא י* / דאתא] דקם י* / שלמה] שלמה מלכא נ23 ר1 / דאתחזי] דאיתחזי פר6 / לקבלהא] לקבלא א2 נ23 א16 פר6 לקבלה ו5 מ7 פ2 ר1 קר לקבלה[א] י* / דאוקימנא] דאוקמינ' ו5 פ2  30 דבג"כ] דבגיניה כך א2 פר6 דבגיני כך ו5 פ2 א16 י* ובגיניה כך מ7 ר1 דבגין כך נ23 פ4 מ / אמיה] אימיה א2 ו5 א16 פר6 י* לית' מ7 / בת שבע] ד9בת שבע פ4 / הות] הוה א2 נ23 פ4 פר6 קר הותי ו5 אמיה הות מ7 אמיה הוה ר1 / דאקרי] דאיקרי א2 ו5 מ7 נ23 ר1 א16 פר6 י*  31 דבתר] די בתרי נ23 / ריחיא] ריחייא א2 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* רחייא ו5 א16 פר6 / וכלא אתכלילת] וכלא אכליל ו5 פ2 וכולא אכליל מ7 וכלא איכלילת נ23 וכולא איתכלילת פר6 וכולא אתכלילת י* וכלא אכלילת ג / האי חכמה דשלמה] חכמת שלמה א2 נ23 שלמה מלכא מ7 ר1 בהאי חכמת דשלמה א16 / חכמת בני קדם] וחכמת בני קדם א2 י*  31-38 חכמת בני קדם...יומא חד] לית' ו5 פ2  32 קמך] ורווחנא י* / מלה] לית' פ4 / דא] דא קמך י* / הני] לית' פ4 פר6 מ קר / מילי (מלה דא)] מילי א2 מ7 נ23 א16 י* ד"א א"ל(כצ"ל) ג מלי ר1 מלה דא פ4 מ מלה פר6 קר  33 מלין אלין] מילין אילין א2 מילין אלין פר6 / אוקימנא לון] אוקימנא א2 אוקימנא לן א16 / והא אתמרו] והא איתמר מ7 ר1 והא איתמנון נ23 והא אתאמרו א16 / תאנא] ת"ח א2 מ7 נ23 ר1 תנא פ4  34 בכל עמלו] בכל עמלו שיעמול תחת השמש י* / יכול אף] יכול אפילו י* / עמלה] עמליה י* / דאורייתא] של תורה א2 מ7 נ23 ר1 / תחת השמש] תחת השמש תחת השמש א16 / (כתיב)[א16 פר6 מ קר י*]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 ד"א א"ל(כצ"ל)  35 דאורייתא(1)] של תורה א2 מ7 נ23 ר1 א16 י* / דלעילא] דעילא א16 / מן שמשא הוא] מן סיהרא ומן שמשא הוא א2 מן שמיא הוא קר / אף] אוף מ7 ר1 א16 פר6 קר / דאורייתא(2)] של תורה א2 נ23  36 בגיניהון] בגינייהו א2 נ23 בגינהון י* / כתיב] איקרי א16 לית' פ4  37 לעילא] לעיל פ4 מ / תניא] ות"ח א2 מ7 נ23 ר1 תנא פ4 / אפילו] אפי א2 / אי ב"נ קיים] אתקיים ברנש בעלמ' א16 ברנש קיים י*  38 יומא] לית' מ7 ר1 / דאסתלק] דאיסתלק מ7 ר1 פר6 / מעלמא] מן עלמא א2 פ4 / דמי ליה] לית' א2 נ23 / לא אתקיים] לא אתקיים ביה א2 לאיתקיים בעלמ' א16 / בר] אלא פ4 לית' קר  39 דאבהתא] דצדיקייא דאבהתנא א2 דאבהתנא מ7 ר1 א16 / עביד לון] עבד לון א2 מ7 נ23 א16 פר6 קר י* / לעילא] עילאה א2 לית' מ7 ר1  39-40 זכאה...חשק יי' וגו'] לית' ו5 פ2  40 לאתעטרא] לאתעטר קר / יי'] לית' נ23 ה' י* / וגו'[נ23 א16 פר6 מ קר]] לית' א2 מ7 ר1 פ4 י*

דף רכד ע"א

 1-2 ידע דהא עטורא...והוא עמהון[מ קר]] ידע בעטורא דאבהן דהא עמיה הוא ועטורא דיליה באבהתא כהוא ועטורא דלהון עמיה הוא א2 ידע דהא עיטור' דאבהן עמיה הוא ועיטור' דיליה באבהתוה הוא ועיטור' דילהון עמיה הוא ו5 ידע בעטורא דאבהן דהא עמיה הוא ועטורא דיליה באבהתא הוא ועטורא דילהון עמיה הוא מ7 נ23 ר1 ידע דהא עטורא דאבהן עמיה הוא ועטורא דיליה באבהתא הוה ועטורא דילהון עימיה הוא פ2 ידע דהא עיטורא דיליה באבהתיה הוא דהא עיטורא דאבהן עימיה הוא והוא עמהון א16 פר6 ידע דהא עטורא דיליה באבהתיה איהו דהא עטורא דאבהן עמיה הוא והוא עמהון פ4 ידע דהא עטורא דיליה באבהתיה הוא דהא עטורא דאבהן עמיה והוא עמ(י)הון י*  2 ועל דא] ועל כך ו5 מ7 נ23 ר1 י* / באתוון] בתתוא פ2 / גליפין] ? ו5 גליפאן נ23 י* גליפן פ2 א16 פ4 פר6 קר / ש תלת קשרין] תלת קשרין ש א2 ש {ש} ו5 שי"ן שי"ן של תלת קשרין פ2 ש ש תלת קשרין א16  3 תרין קשרין] תרי קשרין א16 פר6 י* תרי קשרי פ4 / חד מהאי סטרא[מ י*]] {חד} מהאי סטרא א2 מהאי סטרא ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4 קר מהאי קשרא נ23 מהא סטרא פר6 / וחד מהאי סטרא[מ י*]] {וחד} מהאי סטרא א2 ומהאי סטרא ו5 מ7 פ2 ר1 א16 פ4 פר6 קר ומהאי קש{סט}רא נ23 / וחד דכליל[מ י*]] {ו}חד דכליל א2 וחד כליל ו5 פ2 א16 פ4 קר חד כליל מ7 חד דכליל נ23 ר1 והא10 וחד כליל פר6  4 דתנינן] דתנינא פ4 / מבריח מן הקצה אל הקצה] מבריח מן הקצה וגו' נ23 וגו' א16 מבריח וגומר י*  5-6 וההוא קשרא...ודאי11] {וההוא קשרא דבאמצעותא אחיד להאי סתרא ולהאי סתרא ועל האי כתיב ושכבתי עם אבותי דיקא} א2 וההוא קשר' די באמצעות אחיד להאי סיטר' ולהאי סיטר' ועל האי כתי' ושכבתי עם אבותי ודאי ו5 כתיב ושכבתי עם אבותי ודאי מ7 ר1 כתיב ושכבתי עם אבותי וגו' ודאי נ23 ודא קשרא די באמצעות' אחיד להאי סטרא הא ולהאי סטרא ועל דא כתי' ושכבתי עם אבותי ודאי פ2 וההוא קשרא די באמצעיתא אחיד להאי סטרא ולהאי סטרא ועל האי כתי' ושכבתי עם אבותי ודאי א16 וההוא קשרא די באמצעיתא אחיד להאי סטרא ולהאי סטרא ועל דא כתי' ושכבתי עם אבותי ודאי פ4 קר והוא קשרא די באמצעותא אחיד להאי סטרא ולהאי סטרא ועל האי כתיב ושכבתי עם אבותי ודאי פר6 והוא קשרא דבאמצעות' אחיד להאי סטרא ולהאי סטרא ועל האי כתיב ושכבתי עם אבותי ודאי מ וההוא די באמצעותא אחיד להאי סטרא ולהאי סטרא ועל האי כתיב ושכבתי עם אבותי ושכבתי עם אבותי דייקא י*  6 ושכבתי עם אבותי] לית' פ4 י* א"ל(כצ"ל) / וגו'[מ]] לית' א2 נ23 ר1 א16 פ4 פר6 קר י* א"ל(כצ"ל) וכו' מ7  6-9 ושכבתי...מאן דישגח] לית' פ2

1 ו5 קופץ מדף רכה ע"ב במרגליות לדפים רכג ע"א – רכד ע"א ומשם חוזר לדף רכה ע"ב. בדף רכג ע"א הוא מתחיל בשורה 20 במילה 'כתיב'. בין הטקסט שמצוי בדף רכה ע"ב לטקסט שמצוי בדף רכג ע"א יש טקסט לא מזוהה (דף 17 בכתב היד).

2 על פי הרשימות של רונית מרוז: בדפים 74ב – 75א נמצא חלק מסימנים רפא-רפב בסולם; בדף 80ב נמצא חלק מסימן רפד בסולם.

3 מעל הצירוף 'אתאמרו כולהון' נמתח קו.

4 בדרך אמת כתוב: 'ועשרים אלף עיבר'.

5 מעל מילה זו נמתח קו.

6 מעל מילה זו נמתח קו.

7 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'אשתדל בדעתא דרוחין ושדין ה"ג'.

8 באור הלבנה כתוב: 'בר מהאי דכלילא דכר ונוקבא דאיקרי הדר דכתיב וימלוך תחתיו הדר'. ופירושו של גלאנטי כתוב: 'וי"ס דגרסי דכר ונוקבא דאיקרי הדר דכתיב וימלוך תחתיו הדר וכו''.

9 מעל אות זו נמתח קו.

10 מעל מילה זו נמתח קו.

11 באור הלבנה כתוב: 'וההוא קשרא וגומ' כצ"ל. נ"א ועל האי כתיב ושכבתי עם אבותי דיקא...כצ"ל'. בפירושו של גלאנטי כתוב: 'ושכבתי עם אבותי דייקא ה"ג'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]