THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 227b - 229a

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רכז ע"ב (2) – דף רכט ע"א (1)

כתבי יד: א2, א161, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ42, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר3 - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א – דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס4 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רכז ע"ב (2) – דף רכט ע"א (1)

 2-3 ויאמר...וירא ישראל] לית' ו5 פ2  3-7 אי...בעטרא] קשו קראי אהדי לא קשיין קב"ה מעטר להו לצדיקייא בכתרא ו5 פ2  4 ישראל] לית' מ7 ר1 / אלא] לית' א2 נ23 י* / ברוח קודשא] ברוחא דקודשא א2 קר י* ברוחא דקב"ה מ7 נ23 ר1 / דאינון] לית' מ7 ר1  5 עבד] דעבד נ23 / תרין עגלי זהב] תרין עגלי דדהבא א2 מ7 ר1 תרין עגלן דדהבא נ23 תרין עגלין דדהבא מ י*  5-6 ואמר...אלהיך] ואמר5 {ויאמר מי אלה בגין כך מי אלה ? הוא דזמין למימר אלה אלהיך} אלה אלהיך ישראל א2 ואמר אלה אלהיך ישראל נ23 ואמר אלה אלדיך ישראל ובגין כך מי אלה מאן הוא דזמין למימר אלה אלדיך מ ואמ' האל? אלקיך יש' ובג"כ מי אלה מאן הוא דזמין למימר אלה אלדיך יש' קר ואמר אלה אלהיך ישראל ויאמר מי אלה בגין כך מי אלה מאן הוא דזמין למימר אלה אלהיך י*  6 מאי הוא] מאן הוא מ7 ר1 / למימר אלה] לומ' מי אלה מ7 ר1 / אלהיך] לית' מ7 ר1 / אחרן] אוחרן א2  7 עובדא] עובדין י* / למרחוק] למרחיק א2 מ7 ר1 מ קר י*  7-8 בעטרא דיליה] לצדיקייא בכתרא דיליה א2 נ23 י* לצדיקיא בכתרא דיליה מ7 ר1 לצדיקייא בכתרא דקב"ה קר  8 חמי] חמא נ23 / למרחוק] למרחיק א2 ו5 מ7 ר1 קר י* / כמה דכתיב] דכתיב ו5 פ2 כמה דאת אמר מ7 ר1 קר / אלהים] אלדים מ אלקים קר  9 מאד] לית' מ7 נ23 ר1 / דקב"ה] דהא קב"ה קר וקב"ה י* / חמא כל] חמי ו5 פ2 / עובדין] אינון עובדי' מ7 אינון עובדין ר1 / יעבד] יעביד א2 ו5 נ23 פ2 קר י* / אעברו] אעבר י*  9-21 וכלהו...אלהים בזה] כך צדיקייא ו5 פ2  10 כל דרין] כל דיירין א2 נ23 / מסייפי עלמא] מרישא דעלמא מ7 ר1 קר י* מרי דעלמא נ23 מרישא א"ל(נ"א) / עד סייפי עלמא] עד סייפי דעלמא מ7 קר עד סייפי{ה} דעלמא ר1 / אתעתדו] אתעטדו א2 אתעטרו קר  11 וקיימו] ויתיבו קר י*  12 אתברי] יברי מ7 יברא ר1 אברי י* / דכל] כל נ23 / דנחתין] דנפקין6 {דנחתין} א2 לית' מ7 / ייחתון] ייתון י* / קמיה] קמי מ7 נ23 י* לית' ר1  13 דקב"ה בדיוקנא דקיימא] קב"ה בדיוקנא דקיימי א2 מ7 נ23 ר1 דקב"ה בדיוקנא דקיימי מ דקב"ה בדיוקנא דאינון קיימין קר קב"ה בדיוקנא דקיימין י* / ואקרון] ואיקרון א2 מ7 ר1 וא?קר?ן נ23 ואיקרו י* / בשמהן] בשמהן דכלהו קר  14 צדיקייא] צדיקי נ23 / אחמי לון] אחמי מ7 אחמי להו קר י* / דרין] דיירין {?ין למיתי} א2 דיירין נ23 דרון ר1 / דעלמא] עלמא י* / וישתכחון בעלמא] וישתכחון לעלמא קר  14-15 בעלמא...אינון דרין] [בזוהר הנדפס: בעלמא מנ"ל מאדם (דא אדם) דהוה קדמאה דקב"ה אחמי ליה כל אינון דארין] מאינון דרין י*  15 מנ"ל] מנלן קר / מאדם (דא אדם)[מ]] מאדם הראשון א2 מאדם מ7 נ23 ר1 קר א"ל(כצ"ל) ג / דהוה] לית' מ ג / דקב"ה] וקב"ה א2 מ7 נ23 ר1 קר / אחמי ליה] אחמי לון א2 נ23 / כל אינון] כל אלין מ7 ר1 / דרין] דרין דעלמ' קר  16 כדכתיב] כמה דאת אמר מ7 ר1 כמה דכתיב קר דכתיב י* / תולדות (אדם) דתנינן[קר]] תולדות אדם {דתנינן} א2 תולדות אדם ותנינן מ7 ר1 ? דתנינן נ23 תולדות דתנינן מ י* / אחמי ליה] דקב"ה אחמי ליה לאדם קר  16-18 דזמינין...דרין] {דזמינין למיתי לעלמא וכן למשה דכתי' ויראהו יי' את כל הארץ דקב"ה אחמי ליה כל דרין} מ7 דאינון זמינין למיתי לעלמא וכל אינון נביאי עלמא עד לא ייתון לעלמ' וכן למשה דכתיב ויראהו יי' את כל הארץ וגו' דקב"ה אחמי ליה כל דרין קר  17 למיתי לעלמא] למית בעלמא נ23 / דכתיב] לית' א2 / יי'[א2 נ23 ר1 מ קר]] ה' י*  18 דרין דעלמא] דרין דזמינין למיתי לעלמא נ23 דארין דזמינין למיתי לעלמא י* / וכל שאר נביאי] דכל שאר נביאים א2 וכל שאר נביאן מ7 נ23 ר1 י*  19 למרחוק] למרחיק א2 מ7 נ23 ר1 מ קר י* / ואזדעזע] ואיזדעזע ר1  20 אשלים] איהו אשלי' קר / לתרין] דתרין נ23 / להאי] דהאי להאי נ23 מ להאי ולהאי להאי קר י* להאי ולהאי ד"א / ולהאי סטרא] לית' מ  21 ואמר] {ואמר} א2 / נתן לי אלהים בזה] וגו' קר / אלהים] אלדים מ / ליה] ליה {ליעקב} א2 ליה ליעקב קר י* / ברוחא דקודשא] ברוח קודשא ו5 פ2 ברוחא מ7 ר1  22 אותי] אנת נ23 / אלהים] אלדים מ קר / את זרעך] וגו' קר / גם לאסגאה] גם לרבות ו5 פ2 / דנפקין] דנפקי י* / מניה] מיניה מ7 נ23 פ2 ר1 י*  23 כדקאמרן] לית' ו5 פ2  24 האלהים] האלדים מ האלקים קר / וגו'[מ קר י*]] התהלכו א2 התהלכו אבותי ו5 התהלכו אבותי לפניו מ7 ר1 לית' נ23 התהלכו אבתי פ2 / בהאי קרא] האי קרא א2 מ7 נ23 ר1 קר י*  24-25 בהאי קרא...לבנוי] והיכן ברכיה דהא לא בריך אלא לבנוי ו5 פ2  25 ויברך] דאמר ויברך קר / דלא אשכחן] לא אשכחן א2 מ7 נ23 ר1 י* ולא אשכחן קר / הכא ברכה] ברכה הכא א2 הכא ברכאן נ23  26 אי לבנוי] ואי לבנוי א2 ו5 פ2 י* דיוסף ואי לבנוי הוה ברכתא קר / מבעי ליה] מיבעי ליה א2 ו5 מ7 נ23 / את יוסף] לית' נ23 / דאתבריך] ברכ' דאתברך ו5 דאיתבריך מ7 ברכה דאתברך פ2 ברכה דאתבריך ביה קר דבריך את י*  27 אמר רבי יוסי] וא"ר יוסי קר / את דייקא] דייקא ו5 פ2 / כתיב] דכתי' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר י* / יוסף] לית' ו5 פ2 / ברכתא] דברכתא מ7 ר1 ברכה קר / דבנוי] דבנוהי י* / וכד] וכיון קר  28 אתברכאן] איתברכן מ7 דאתבריכו קר / מתברך] אתברך א2 ו5 פ2 י* איתבריך מ7 ר1 איתברך נ23 ודאי אתברך קר / דברכתא דבנוי] דברכאן דמתברכאן בנוי קר דברכתא דמתברכאן בנוי י* / ברכתיה] ברכתא מ7 / איהי] איהו א2 י* היא ו5 פ2  29 את דייקא] דייק' א"ת ו5 דייקא דקתי דברוך פ2 את דיקא א"ל(כצ"ל) / דבריך] דברית ל"ס / לאת קיימא רזא] לאתקיימא א"ת רזא ו5 את לאתקיימא את רזא פ2 לאיתקיימא רזא ל"ס  29-30 (ס"א דברית...רזא) דברית דנטר[ג]] דברית {בגין דכיון דאמר בני הם אשר נתן לי אלהים בזה כדין בריך לההוא אתר רזא דברית דנטר} דנטר א2 דברית בגין דכיון דאמר בני הם אשר נתן לי אלהים בזה כדין בריך לההוא אתר דרגא מ7 דברית דנטר נ23 מ דברית בגין דכיון דאמר בני הם אשר נתן אלהים בזה כדין בריך לההוא אתר דרזא דברית דנטר ר1 דברית בגין דכיון דאמר בני הם אשר נתן לי אלדים בזה בריך ההוא אתר רזא דברית דנטר קר דברית בגין דכיון דאמר בני הם אשר נתן לי אלהים בזה כדין בריך לההוא אתרא רזא י* דברית בגין דכיון דאמר בני הם אשר נתן לי אלדי"ם בזה כדין בריך לההוא אתר רזא דברית דנטר א"ל(כצ"ל) דברית בגין דכיון דאמר בני הם אשר נתן לי אלד'ים בזה כדין בריך לההוא אתרא רזא דברית דנטר ל"ס  29-31 (ס"א דברית...בהדיה דיוסף] דברית ו5 פ2  31 ובג"כ] לית' קר / אקרי] איקרי א2 מ7 נ23 ר1 י* ל"ס לית' קר / צדיק] לית' מ7 קר / דיוסף(1)] יוסף קר י* / בהדיה] בהדי נ23 קר / דיוסף(2)] יוסף קר / האלהים] האלדים מ ל"ס האלקים קר  32 לפניו] לפניו אברהם ויצחק ו5 פ2 / האלהים] האלדים מ ל"ס האלקים קר האלדי"ם א"ל(נ"א) / דא רזא] רזא א2 ל"ס רזא דא ו5 פ2 / דברית קדישא] דברית א2 מ7 נ23 ר1 י* א"ל(נ"א) / קיימא קדישא אבותי] התהלכו אבותי לפניו ו5 התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק פ2 אשר התהלכו אבותי לפניו ל"ס  33 לפניו דייקא] לפניו לפניו דייקא א2 לפניו דווקא נ23 מ לפניו דיקא פ2 / לפניו דאינון] דאינון ו5 ל"ס / קדמאי עלאי] קדמאי עילאין י* קדמאי עיילי ל"ס / עלאי] עלאין קר / מקמי רזא] מרזא מ7 ר1 מקדמי רזא קר / אברהם ויצחק] לית' נ23  34 אתזן וינקא ההוא (נ"א מההוא) אתר] מתזן ההוא אתר א2 נ23 אתזן וינקא ההוא אתר ו5 פ2 קר ג מתזן וינקא ההוא אתר מ7 מיתזן וינקא ההוא אתר ר1 אתזן וינקא מההוא אתר מ אתזן ההוא אתר י* א"ל(נ"א) אתייאן ההוא אתרא ל"ס / האלהים הרועה אותי] האלהים הרועה אותי כיון דאמר האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו א2 ו5 פ2 האלדים הרועה אותי מ האלקים הרועה אותי כיון דאמר האלקים אשר התהלכו קר האלהים הרועה אותי כיון דאמר האלהים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק י* האלדי"ם הרועה אותי כיון דאמר האלדי"ם אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק א"ל(נ"א)  35 האלהים] אלהים א2 מ7 נ23 ר1 האלהים הרועה אותי ו5 פ2 האלדים מ האלקים קר האלהים הרועה י* האלדי"ם א"ל(נ"א) / איהו] הוא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / והכא בריך] והכי בריך קר / ברזא] רזא קר / דאלהים] דהאלהים פ2 דאלדים מ דאלקים קר  36 דחיי] {דחיי} פ2 דחיים י* / דמניה] דמיניה מ7 נ23 ר1 י* {ד}מיניה פ2 / ובגין דא] ובגין כך א2 נ23 פ2 י* בגין כך ל"ס / בהאי אתר] בהאי אתרא ל"ס / ואמר] דאמ' ו5 פ2 / האלהים] האלדים מ ל"ס האלקים קר  37 אותי] לית' ל"ס / בגין דכל] דהא כל ל"ס / דנגדי] דנגדין ו5 פ2 קר ל"ס / דחיי יעקב] דחיי דיעקב נ23 / וכיון דנטיל לון איהו] וכיון דאיהו נטיל א2 מ7 ר1 וכיון דאיהו נטיל לון ו5 נ23 פ2 י* ל"ס כיון דאיהו נטיל לון קר  38 האי אתר] האי אתה ו5 מהאי אתר מ7 ר1 האי אתרא ל"ס / נטל] נטיל א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר י* ל"ס / איהו] לית' קר / תלייא (נ"א בדכורא) בדבורא] תליא בדיבורא א2 תלייא בדבורא ו5 מ קר י* תליא בדבורא מ7 תליא בדכורא נ23 פ2 ג(וי"ס דגרסי) ל"ס תלייא בדכורא ר1  39 בגין כך בכל אתר] בגין דכל אתר א2 קר י* / אצטריכו] איצטריכו מ7 ל"ס / לאתברכא] לאיתברכא ל"ס  40 אתברכו אחרנין] יתברכון אוחרנין א2 יתברכון אחרנין ו5 מ7 פ2 ר1 קר י* ל"ס אתברכון אחרנין נ23 / אתבריך] יתברך ו5 מ7 פ2 ר1 איתבריך נ23 אתברך קר י* איתברך ל"ס

דף רכח ע"א

 1 מתקיימין] מתקיימן א2 ו5 מ7 נ23 ר1 קר מתקיימאן פ2 / אבוה] אבוי קר אבוהי ל"ס / ולא ברכיה] ולא בריך ו5 פ2 קר / ת"ח...יצחק] ת"ח דהא יצחק ו5 פ2 ל"ס תא חזי בשעתא דברכיה יצחק מ7 ר1  2 ליעקב לא ברכיה] לא בריך ליעקב ו5 פ2 לא ברכיה ליעקב ל"ס / עד דבריך] עד דברכיה ל"ס / כיון...מנ"ל] לית' ו5 פ2 כיון דבריך לקב"ה בקדמיתא מיד ברברי' ליעקב מנלן קר לבתר ברכיה ליעקב מנא לן ל"ס  3 ויאמר] לית' קר י* / כריח שדה אשר ברכו יי'] וגו' י* / יי'[ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ קר]] יי א2 ה' ל"ס / ברכה לקב"ה] לקב"ה ברכה א2 מ7 נ23 ר1 י* ברכה דקב"ה ו5 פ2 קב"ה לברכאן קר ברכתא דקב"ה ל"ס  4 יי'[ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ קר]] יי א2 ה' י* ל"ס / אתברך] איתברך מ7 ר1 / בקיומא] בקיומן א2 נ23 בקיומא(ן) י* / דברכאן] דאינו' ברכאן קר / כתיב בתריה] מה כתי' ו5 מ7 פ2 ר1 דכתיב בתריה נ23 מה כתי' בתריה קר / ויתן לו] לית' מ7 / וגו'[מ]] האלהים מטל השמים וגו' א2 ו5 פ2 לית' מ7 ? נ23 האלהים ר1 י* האלקים קר / אתקיים] איתקיים מ7 נ23 ר1  5 בקיומא...רזא)] בברכוי מיד ברכיה ויתן לך האלהים {כיון דההוא שדה אתקיים בברכוי מיד ברכיה ויתן לה האלהים} רזא דההוא שדה א2 בברכות מיד ברכיה ו5 פ2 בברכוי מיד ברכיה ויתן לך האלהים רזא דההוא שדה שדה מ7 בברכוי מיד ברכיה ויתן לך האלהים רזא דההוא שדה נ23 ג בברכוי כגוונא דא בריך יעקב ? ברכיה ויתן לך האלהים רזא דההוא שדה ר1 לית' מ קר בברכוי מיד ברכיה ויתן לך האלדי"ם רזא דההוא שדה א"ל(כצ"ל) / דנפקי מניה ברכאן] לית' ו5 פ2 דנפקי מיניה ברכאן מ7 נ23 ר1 מ א"ל(כצ"ל) ג דנפקין מניה ברכאן קר  5-6 בקיומא...בברכוי] בברכוי [גליון: מיד ברכיה ויתן לך האלהים רזא דההוא שדה דנפקין מיניה ברכן לבתר דאיהו אתקיים בברכוי] י*  6 דאיהו אתקיים] איהו איתקיים מ7 דאיהו איתקיים נ23 / בברכוי] בברכוי מיד ברכיה ויתן לך האלקים קר / בקדמיתא לקב"ה] לבנוי7 בקדמיתא בריך8 לקב"ה א2 לקב"ה ו5 פ2 לבנוי בקדמיתא לקב"ה מ7 ר1 לבנוי בקדמית' בריך לקב"ה קר  6-7 בקדמיתא...ברכאן] לבנוי בקדמיתא נ23  6-8 ת"ח...ות"ח] מי אלה לך ו5 פ2  7 בצפרא] {בצפרא} א2 / אוקימנא] אוקמו' קר / דכתיב] לית' נ23  8 וגו'[נ23 מ]] לית' א2 מ7 ר1 ולערב וגו' קר וכו' י* / לאינון] לית' ו5 פ2 / בני יוסף] לבני יוסף ו5 פ2 / ברוח קודשא] ברוח קודש ו5 ברוח הקדש פ2 ברוח קדשא מ ברוח' דקדשא קר / לנפקא] לאפקא נ23 / ירבעם] לירבעם מ7 ר1  9 בן נבט] בן בנו מ7 / פתח] לית' ו5 פ2 / משמע (ס"א מאי שנא) דאמר בעבודה9] מ"ש בגין דאמר {בעבודה} א2 מאי שנא בעובד' ו5 מאי שנא דאמר בעבודה מ7 נ23 ר1 קר מאי שנא בעובדא פ2 משמע דאמר בעבודה מ מאי שנא דאמר בעבודא י* א"ל(כצ"ל) / דע"ז] דע"ז דאמ' ו5 פ2  10 אלהיך] אלדיך מ א"ל(כצ"ל) אלקיך קר / ישראל] לית' י* / רזא איהו] רזא דא דע"ז איהו א"ל(כצ"ל) / כל אינון סטרין] כל הנהו סטרין א2 / ומסטרא דההוא רוח מסאבא[א"ל(כצ"ל)]] מסטרא דההוא10 {ד} רוח מסאבא א2 סטר' דרוח מסאבא ו5 ומסטרא דאיהו רוח מסאבא מ7 ר1 סטרא דרוח מסאבא פ2 מסטרא דההוא רוחא דמסאבא קר מסטרא דרוח מסאבא י*  11 ואית מאן] אית מאן א2 י* א"ל(כצ"ל) דאית מאן נ23 / אקרון] איקרון א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* / ואינון מזדמנין] דאינון מזדווגי ו5 פ2 דאינון מזדמנין מ7 נ23 ר1 ואינון מזדווגין (ס"א מזדמנין) קר  12 ורוח דקודשא אקרי] ורוח קודשא איקרי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ורז' קדיש' (ס"א ורוח קודש) קר ורוח קדישא איקרי י* / דאיהו] דאיהי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / רשימא] רשומא א2 ו5 נ23 פ2 / דאשתכח] דאישתכח מ7 דאשתכחת י*  13 בב"נ] עמיה דבר נש ו5 פ2 עמיה בר נש קר / וכן] {וכן} א2 / זה אלי ואנוהו] לית' ו5 פ2 / זה ה' (ס"א הוא יי')] זה יי' א2 מ7 נ23 ר1 קר זה יי' זה אני ו5 פ2 זה ה' מ י* זה י"י א"ל / אקרון אל"ה] איקרון אלה א2 מ7 נ23 ר1 י* ?יקר אלה ו5 אקרו אל"ה פ2 אקרון אלקים קר  14 אלה] לית' קר / אלהיך] אלדיך מ אלקיך קר / ישראל] לית' א2 מ7 נ23 ר1 קר י* / כתיב] כתיב {בהון} א2 כתיב בם קר י* / ואנכי רזא דזאת] ואנכי לא אשכחך קר י* / לא אשכחך] לית' ו5 פ2 ואנכי רזא דזאת קר י*  15 אני בוכיה] אני בוכיה וגו' קר / דההוא] דהא ההוא קר / גרמא לון] גרמין לון י* / למבכי כמה בכיין] למיבכי כמה בכיה א2 למיבכי כמה בכיין מ7 למבכי כמה בכייאן נ23 / אני(2)] אני בוכיה ו5 מ7 פ2 ר1 אני בוכיה וגו' קר  16 דאתייהיב] דאיתיהיב ר1 / לשלטאה] לשלטא א2 נ23 / בי מקדשא] מקדשא א2 ו5 מ7 נ23 ר1 קר י* מוקדשא פ2 / ובגין דאתייהיב לון רשו] לית' ו5 פ2  17 לשלטאה] לשלטא א2 נ23 לית' ו5  17-18 (ס"א כתיב...לשלטאה)[א"ל(כצ"ל) ג]] {כתיב} א2 ועל דא כתי' על אלה רזא דמלה על אלה דא סטרא דמסאבא דאתיהיב לון רשו לשלטאה ו5 פ2 לית' מ7 נ23 ר1 מ קר י*  18 רוח קדשא] רוח הקדש ו5 פ2 רוח קדישא מ7 ר1 רוח קודשא נ23 י* / דאקרי] דאיקרי א2 ו5 מ7 ר1 י* דא קרי נ23 / הא כתיב] דכתי' א2 נ23 י*  19 דכל אלין] דכל אינון א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* בכל אינון קר / לא] דלא ו5 פ2 / מתקיימי] מתקיימין קר י* / כל לווטין] כללא דכל לווטין קר / שריין] לית' ו5 פ2 שרייאן נ23 / דאוקימנא] דאוקמינא ו5 פ2 / דאיהו] דאיקרי נ23 שהוא י*  20 ובגין דא] ובגין כך ו5 / אלה] מי אלה נ23 ר1 מ קר / דקיימא] וקיימא א2 נ23 וקיימן י* / דעבר] דיעבר מ7 פ2 ר1 / אלה] האלה אלה קר  21 יי'[ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ קר]] יי א2 ה' י* א"ל(נ"א) / דכל פקודא] דפקודא ו5 מ7 פ2 ר1 דפירודא נ23 דפקודא דא קר י* א"ל(נ"א) / דאורייתא] [ד]אורייתא י* / לאתדכאה] לאיתדכאה מ7 ר1 איהי לאתדכאה קר לאדכאה י* / מארחא] לאורחא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* לארחא קר א"ל(נ"א) / דא] לית' ר1 / ויסתמר מתמן ויתפרש מנייהו] ואסתמר ואתפרש מינייהו א2 ויסתמר ויתפרש מינייהו מ7 ר1 ואסתמר ואתפריש מינייהו נ23 ויסתמר ויתפריש מינייהו י*  22 נפק] נפיק א2 מ7 נ23 ר1 י* / דאיהו] דהוא נ23 / וכתיב] דכתיב קר  23 ואיהו] דאיהו נ23 / רזא דא] רזא דא11 א2 רזא מ קר י* א"ל(כצ"ל) ג / דאלה] {ד}אלה ו5  23-24 (ס"א כל הני...עגלא)] כל הני התוכא דסוספיתא דדהבא ועל דא כתי' מי12 אלה ישראל כד עבדו ית עגלא א2 כתי' מי אלה וישראל כד עבדו עגלא ו5 כל הני התוכא סוספיתא דדהבא ועל דא כתיב מי אלה ישראל כד עבדו ית עגלא מ7 פ2 ר1 לית' נ23 מ י* כל הני התוכא דדהבא וע"ד כתיב אלקי' יש' כד עבדו עגלא קר כל הני היתוכא סוספיתא דדהבא וע"ד כתיב מי אלה ישראל כד עבדו עגלא א"ל(כצ"ל) כל הני היתוכא סוספית' דדהב' וע"ד כתב מי אלה ישר' כד עבדו עגל' ג  24 כתיב ויאמרו] הכי אמרו א2 ו5 מ7 פ2 ר1 קר כתיב י* א"ל(כצ"ל) / אלהיך] אלדיך מ א"ל(כצ"ל) אלקיך קר / ישראל] לית' מ7 / וכל הני...דדהבא[ד"א]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר י* וגו' מ  25 דהבא] דדהבא נ23 ר1 (א)דהבא י* / סטרא] לסטרא י* / דכליל איהו בתוקפא[ד"א]] ותוקפא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ קר ותוקפא דא י* / דאשא] ואשא ר1 / וסטרא דא] וסטרא חד א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר וסטר חד מ י* וסטר דא ד"א  25-26 (ד"א ל"ג לאתתקפא)[א2 ו5 נ23 פ2]] לאתקפא מ7 ר1 מ קר י* לית' ד"א  26 רוח מסאבא] ורוח מסאבא א2 ד"א רוחא דמסאבא י* / דאשתכח] דאישתכח מ7 ר1 ואשתכח פ2 / אשכח] אשתכח מ7 ר1 / זמנא] זמנא דאיהו טוב קר / לאתקפא בי'] לאתתקפא ביה א2 מ7 פ2 ר1 קר י* לאתתקפא ישראל ביה נ23  26-31 ומה דהוו...ולבתר)] ועל דא אמ' מי אלה כד בעא לברכא לון בריך בקדמית' לשכינת' ולבתר בריך לון ולבתר ו5 פ2  27 מההוא] מההיא י* / דאטיל] דאזיל קר / דגרים מותא לעלמא] וגרים מותא לכל עלמא א2 וגרים מותא לכולא מ7 וגרים מותא לכלא ר1 וגרים לון מיתה ולכל עלמא י* / כד קמו] כד קאימו א2 כד קיימו מ7 י* כדקיימו ר1 / לבתר אהדרו] השתא א2 י* א"ל(כצ"ל) ג לית' מ7 ר1 מ  28 וגרים לון(1)] גרים לון א2 מ י* א"ל(כצ"ל) ג גרם לון מ7 ר1 / מותא] מיתה קר / ולאתתקפא] ולאסתקפא מ7 / וגרים לון מותא] וגרים לון {מותא} א2 וגרם לון מותא מ7 / לדריהון] לדרייהו נ23 / בתרייהו] בתריהון קר י*  29 אלהים] אלדים מ אלקים קר / וגו'(1)[מ]] לית' א2 מ7 ר1 וכו' נ23 ובני עליון כלכם קר י* / וגו'(2)[מ]] תמותון א2 מ7 נ23 ר1 קר י*  29-30 דעבד כו"ם] דעבד ע"ז א2 מ דעביד ע"ז מ7 ר1 בע"ז נ23 דפלח לע"ז קר י*  30 כו"ם] ע"ז א2 מ7 / אלהיך] אלהיך ישראל מ7 י* אלדיך מ אלקיך יש' קר / לבתר] לית' קר / בריך ליה] בריך א2 מ7 נ23 ר1 קר י* א"ל(כצ"ל) ג  30-31 (ס"א לשכינתא...ולבתר)[א2 מ7 נ23 ר1 קר י* א"ל(כצ"ל) ג]] לית' מ ד"א  31 בריך (לון)[א2 פ2 י* ד"א]] בריך ו5 ג בריך לון ובריך מ7 ר1 א"ל(כצ"ל) בריך לון ובריך לון נ23 ובריך לון מ דא בריך לון קר / לבנוי] לית' קר / דבריך(1)] דבירך נ23 ר1 / דבריך בקדמיתא] לית' קר / בריך] ברך מ  32 הה"ד] לית' י* / מכל רע] לית' י* / וגו'[מ7 קר]] לית' א2 ר1 מ י* יברך את הנערים ו5 פ2 לית' נ23 וכו' ד"א / ואמר] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ קר י*  33 ויתפלל] לית' ו5 פ2 קר / אל] לית' ו5 פ2 קר / יי'[מ7 נ23 ר1 מ]] יי א2 לית' ו5 פ2 קר ה' י* / הא] לית' ו5 פ2 / דלא] לית' ו5 פ2 / לצלי בר נש] ליצלי איניש א2 לית' ו5 פ2 יצלי בר נש מ7 נ23 ר1 קר לצלי איניש י* / אלא] לית' ו5 פ2 / סמיך] סמוך א2 י* לית' ו5 פ2 / לכותלא] לית' ו5 פ2 / ולא יהא] כי דלא יהא ו5 דלא יהא פ2 ולא(ו) יהא י* / חציץ] חוצץ מ7 ר1 קר / ביניה לבין] בינו ובין א2  34 דכתיב] אבל מ"ט הכ' דכתי' ו5 אבל מ"ש הכא דכתיב פ2 כמה דכתי' קר / מאי שנא] ומ"ש א2 נ23 ר1 מ קר ואמאי שנא מ7 אבל מאי שנא הכא דכתיב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ומאי שנא א"ל(כצ"ל) ג / דצלי] דצלו מ7 נ23 ר1 קר י* / בהו] לית' י* / פניו] לית' נ23 י*  34-36 פניו...דהא] יתיר ממשה ו5 פ2  35 די ליה] דיליה א2 דיי ליה ר1 / יי'[א2 מ7 נ23 ר1 מ קר]] ה' י* / דמצלי] דצלי מ7 ר1 דאיהו מצלי קר / כוון] כיוין מ7 כוין נ23 קר י* כיון ר1  36 כתיב במשה] דכתי' ו5 פ2 / אל ה'[י*]] אל יי' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ קר / ויצעק] וכתי' ויצעק ו5 מ7 פ2 ר1 / אל יי'[ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ]] אל יי א2 לית' קר י*

דף רכח ע"ב

 1 פניו(1)] פניו אל הקיר מ7 ר1 קר / הכא בחזקיהו] לית' ו5 פ2 והכא בחזקיהו קר / מ"ט] ומ"ט כתי' ו5 פ2 מ"ט אמ' קר / ויסב(2)] לית' מ / חזקיהו..אל הקיר[א"ל(כצ"ל) ג]] לית' א2 מ י* ד"א פניו ו5 פ2 חזקיהו וגו' מ7 ר1 חזקיהו וכו' נ23 / ולבתר] ובתר י* / ויתפלל] ויתפלל אל יי' ו5 מ7 פ2 ר1 אמ' ויתפלל קר  2 ולא הוה] דלא הוה א2  2-3 אנתו ולא אוליד בנין] אינתו במה לאוליד בנין ו5 אינתו במארי לאוליד בנין פ2  3 מה כתיב...וגו'] וארא ישעיהו אמר כה אמר יי' צו לביתך וגו' ואוקמינ' ו5 ואתא ישעיה ואמ' כה אמ' יי' צו לביתך וגומ' ואוקמינא פ2 / וגו'[מ]] ישעיהו הנביא וגו' א2 ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר יי' צו לביתך מ7 ר1 ישעיהו בן אמוץ ויאמר וגו' נ23 ישעיה וגו' צו לביתך וגו' קר ישעיהו וגומר י* / כי מת אתה] כי מת אתה בעולם הזה ו5 פ2 מת אתה בעולם הזה ר1 לית' קר / ולא] לית' קר / תחיה] תחיה לעולם ר1 לית' קר / כי(2)] לית' מ7  3-4 ותנינן...מ"ט] לעולם הבא ו5 פ2 הכא מאי טעמא ר1  4 בעולם הבא] לעה"ב א2 מ7 נ23 קר י* / בגין] בגין דמאן ד"א  4-5 דלא אשתדל] ד{לא}אשתדל א2  5 לאולדא] לאוליד מ7 ר1 / לא מתקיים בעלמא דאתי] לא אתקיים לעלמא דאתי א2 מ7 ר1 לא איתקיים בעלמא דאתי נ23 לא אתקיים בעלמא דאתי קר י*  6 ואתתרכת] ואיתתרכת מ7 ר1 ואתראכת פ2 ואתרכת א"ל(כצ"ל) / בעלמא] מעלמא קר / (דאתי)[מ]] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר י* א"ל(כצ"ל) ג / אשכחת] אשתכחת פ2 אשכח א"ל(כצ"ל)  7 ערירים ימותו] ערירים יהו א2 ערירים יהיו מ7 נ23 פ2 ר1 קר י* / ומתרגמינן] ומתרגמי א2 נ23 ומתרגימנן ו5 / ולד] ולד ימותון א2  7-8 בגין דמאן] דכל מאן א2 דמאן נ23 קר י*  7-9 בגין...עוד אלא] לית' ו5 פ2  8 כד אזיל] כד איהו אזיל מ7 קר / בההוא עלמא] בהאי13 {לההוא} עלמא א2 לההוא עלמא נ23 ר1 י* בהאי עלמא קר / מית הוא תמן מית] מית הוא א2 קר איהו מית תמן מית הוא מ7 ר1 מית הוא תמן מית הוא נ23 מ י*  8-9 ובעלמא דאתי] מית הוא בעלמא דאתי א2 י* ומית הוא בעלמא דאתי מ7 נ23 ר1 קר  9 כי] לית' א2 נ23 / דשכינתא] ושכינתא ו5 פ2 / עלוי] עליה א2  10 כלל] לית' ו5 פ2 / כתיב] לית' ו5 מ7 פ2 ר1 / אוליפנא] מכאן אוליפנא א2 אולפינ' ו5 פ2 ואוליפנא קר / דשוי] דשוין פ2 דאיהו שוי קר / רעיונוי] רעיונוהי מ7 נ23 ר1 רעיוניו פ2 רעותיה וכל רעיונוי קר / וכוון] וכוין ו5 פ2 וכיוין מ7 וכיוון נ23 ר1 וכיון י* / אנפוהי] אנפוי א2 מ7 נ23 ר1 קר י* אנפון ו5 אנפין פ2  11 למיסב] למסב י* / עלוי] עליה א2 / שכינתא] רוח קדישא מ7 ר1 / רזא] דאיהי רזא ו5 דאיהו רזא פ2 / ובג"כ כתיב לבתר] ולבתר ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ובג"ד כתיב קר ובג"כ כתיב י* א"ל(נ"א)  12 יי'[א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ]] יי' לבתר קר ה' לבתר י* א"ל(נ"א) / מכאן אוליפנא דמאן] מכאן אוליפי?א מאן ו5 מכאן אוליפנא מאן מ7 ר1 מכאן אולפינ' מאן פ2 / למבעי] למיבעי א2 למבעא ו5 למיבעי מ7 פ2 / רחמי] עליה ו5 מ7 ר1 / עלוי] עליה א2 נ23 פ2 קר י* רחמי ו5 מ7 ר1 / יכוין] יכוון מ קר י* / ורעיונוי] ורעיונוהי מ7 ר1  13 לאתקנא] לאתתקנא נ23 קר / יבעי] יצלי ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / צלותא] צלותיה א2 מ7 נ23 מ קר / כד"א] כמד"א נ23  14 ונחקורה] ונחקורה ונשובה עד יי נחפשה דרכינו א2 וגו' ו5 פ2 ונחקורה ונשובה וגו' נחפשה דרכינו נ23 ונחקורה ונשובה עד ה' נחפשה דרכינו י* / בקדמיתא...חוביה] לית' ו5 פ2 ולבתר ונשובה עד יי' נחפשה דרכינו בקדמיתא ולבתר ושובה עד יי' אוף הכא כיון דידע חוביה חזקיהו מ7 בקדמיתא ולבתר ונשובה אוף הכא כיון דידע חוביה חזקיהו נ23 ולבתר ונשובה עד יי' נחפשה דרכינו בקדמיתא ולבתר ונשובה עד יי' אוף הכא כיון דידע חוביה חזקיהו ר1  15 לאתקנא] לאתתקנא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / אתר דא] אתרהא א2  16 נוקבי] נוקבא נ23 / דעלמא] עלמא מ7 נ23 ר1 / קיימין] קיימ' פ2 / בסתרהא] בסטרהא י*  17 איהי לגביה] איהי גביה א2 / ומאן דלית] מאן דלית ו5 נ23 פ2 ר1 / לי'] ליה נוקבא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר י* / אתקן] איתתקן א2 מ7 ר1 אתקין ו5 פ2 אתתקן נ23 י* / לגבה] לגביה פ2 לית' קר י* / לאתקנא] לאתתקנא ו5 נ23 פ2 לאיתתקנא מ7 ר1  18 ושוי עליה] ושוי על גרמיה א2 ושוי עליה (ס"א לביה) לית' קר / לאתנסבא] לאיתנסבא מ7 / אל יי'[א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ קר]] אל ה' י* / הוא] לית' מ7 ר1 / ודא] ודא הוא נ23 ודא איהי קר  19 כד"א(1)] כמד"א נ23 כמה דכתי' קר כמה דאתמר י* / הארץ] הארץ ודא שכינתא קר / כד"א(2)] כמד"א נ23  20 קיר ושוע] קיר ושוע אל הקיר א2 קיר ו5 מ7 נ23 ר1 קר קיר ווו פ2 קיר ושיע מ קיר ושוע אל ההר י* א"ל(כצ"ל) / קרקורא ונהימא דקיר[מ]] קרקורא דקיר ונהומא דקיר א2 קרקורא דקיר קרקורא ונהומא דקיר ו5 פ2 קרקורא וניהומא דקיר מ7 ר1 קרקורא דקיר קרקורא די{ו}נהומה דקיר נ23 קרקורא דקיר וקרקורא (ס"א ושוע) וניהומא דקיר קר קרקורא ונהימא דקיר י* קרקורא ונהמ' דקיר א"ל(כצ"ל) / דאיהו אדון] דאיהו אדון {כל הארץ} א2 דאיהו ארון מ7 נ23 דאיהו אדון כל הארץ קר י* א"ל(כצ"ל) / כד אתחריב] כד אתחרב א2 נ23 קר י* כד איתחרב מ7 ר1 / בי מקדשא] בית מקדשא ר1 מקדשא קר  21 כד"א] כמה דכתי' נ23 / בניה] בניה וגו' מ7 ר1 / והא אוקימנא] והא אוקמינא ו5 פ2 לית' קר י*  21-22 ובגין כך..הקיר] לית' ו5 פ2 ובגין כך כתיב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והא אוקימ' קר ובג"כ כתיב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר י*  22 בצלותא] בצלותא {דא} א2 לית' ו5 פ2 בשעתא מ7 נ23 ר1 בצלותא דא י* / אנא יי'[ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 מ קר]] אנא יי א2 אנא ה' י* / את] לית' קר  23 לפניך] לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול ו5 פ2 לפניך וגו' מ7 ר1 וגו' אשר התהלכתי לפניך נ23 לפניך באמת ל"ס  23-24 הכא...הכא] {הכא דנטר ברית קדישא ולא סאיב ליה ונטר ליה כדק' יאות כתיב הכא ?שר} א2 הכא דנטר ברית קדישא ולא סאיב ליה כתי' הכא אשר ו5 פ2 הכא נ23 הכא דנטיר ברית קדיש' ולא סאיב ליה ונטר ליה כדקא יאות כתי' ר1 דנטר ברית קדישא ולא סאיב ליה כתי' הכא אשר ל"ס  24 התהלכתי] התהלכתי הכא א2 אשר התהלכתי מ7 נ23 ר1 י* / לפניך] לית' נ23 י*  25 דנטר...יאות] לית' ו5 פ2 דנטר ברית קודשא כדקא יאות נ23 קר י* / באמת] באמת ובתמים קר ובאמת ל"ס / ובלב] ובלבב ו5 פ2 י*  26 דאתכוון] דאיתכוון מ7 ר1 ל"ס דאתכוון ליחדא יחודא כדקא יאות קר / בכל אינון] בכל הני ו5 פ2 / רזי מהימנותא] רזי דמהימנותא א2 רזין דמהימנותא קר י* / דכלילן] לכללן ו5 פ2 דאינון אתכלילן קר / דסמך] דסמיך ל"ס  27 והא אוקימנא] לית' א2 ו5 פ2 / והא אוקמוה] ואוקמוה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / דאתכוון] דאיתכוון מ7 ר1 / ליחדא יחודא] לייחודי ייחודא ו5 ליחדא ייחודא מ7 נ23 לריחודי יחודא יחודא פ2 לייחדא ייחודא י*  28 ובגין כך] כדין ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 ובגין כך כתי' קר / דקיימא] קיימא י* / דמעין] דמען פ2  29 הוא] לית' נ23 / מלאך הגואל] המלאך הגואל ו5 מ7 פ2 ר1 י* מלאך הגואל אותי נ23 / דדא איהו] דדא הוא א2 ו5 פ2 דהא איהו מ7 ר1 לית' ל"ס / דאשתכח] {ד}אשתכח ו5 אישתכח מ7 ר1 דאישתכח ל"ס / פרוקא] פירוקא מ7 נ23 ר1 אינון פירוקי קר פרוקי י*  30 אוקימנא] אוקמינא ו5 פ2 / מכל רע] לית' ו5 / ר' אלעזר אמר] א"ר אלעזר ו5 פ2 ר' אלעזר אומר מ / יעקב] לית' קר / ואתכוון] ואיתכוון מ7 ואתכוון איהו קר  31 מעילא] מלעילא נ23 / האלהים] האלדים מ קר / אותי] אותי מנטרי עד היום הזה פ2  32 יהיב] יהב ו5 פ2 / דאמטי] דמטו קר / המלאך] לית' קר  33 וגו'(1)[מ]] אותי מכל רע יברך א2 אותי מכל רע יברך את הנערים ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 קר יברך י* / כי הכרובים] והיו הכרובי' קר / פורשי כנפים] פורשים כנפים נ23 / הארון] לית' קר / וגו'(2)[מ קר]] ויסכו הכרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה א2 ו5 נ23 ויסוכו הכרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה מ7 פ2 ר1 י*  34 ובניסא] נייסא ו5 וניסא מ7 נ23 קר פייסא פ2 ובנסא י* / קיימי] קיימין מ7 ר1 / הוו] והוו נ23 / פרשי גדפיהון] פרשין גדפייהו א2 פרסי גדפייהו ו5 פ2 פרשי גדפייהו מ7 נ23 ר1 פרישי' גדפיהון קר פרשין גדפיהון י*  35 וסככי] והוו סככי קר / לתתא] ולתתא י* / פורשי כנפים] פורשים כנפים א2 / פרושי] פר{ו}שי א2 לית' ו5 פ2 פורשים כנפים מ7 ר1 פורשי נ23 א"ל(נ"א;כצ"ל) ג פורשים מ לית' קר פרושי כנפים י* / לא כתיב] לא כתיב פורשים קר / אלא פורשי] אלא פורשים א2 א"ל(נ"א;כצ"ל) ג אל פורסי פ2  36 קב"ה עביד] עבד קב"ה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / דיוקנא דלהון] דיוקנא דלעילא דילהון נ23 / רביין] רביי א2 רב נ23  37 וקיימין] וקיימן ו5 מ7 פ2 ר1 מ י* והוו קיימן קר / מימינא] ממינא ו5 / ומשמאלא] ושמאלא ו5 מ7 נ23 ר1 / אתברכן] מתברכאן קר / מהנהו] מההוא א2 ו5 נ23 פ2 מ י* מן ההוא קר / ברכאן] ברכה קר / דנגדן] דנגדא נ23 ר1 קר דנגדאן פ2  38 מעילא ומהכא נגדי[מ]] מלעילא ומהכא14 {ומההוא} נגדין א2 מלעיל' ומהכ' נגדין ו5 מלעילא ומהכא נגדי מ7 נ23 ר1 מלעילא ומלתת' ומהכא נגדין פ2 מלעיל' ומההו אתר ומהכא הוו נגדי קר / לתתא] לתתאי ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / אותי מכל רע אותי] לית' מ7 פ2 ר1 / דנטיל] דהוה נטיל קר  39 דמנייהו] דמינייהו נ23 ר1 דמניהו מ דמנייהו הוו קר

דף רכט ע"א

 1 מעילאי לתתאי (נ"א ותתאי)] מעילא לתתא א2 נ23 קר י* מעילאי לתתאי ו5 מ7 ר1 מ מעלאי לתתאי פ2

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד.

2 סימן זה מצוי בשוליים של כתב היד.

3 אחרי סוף הסימן הקודם מהדורת קרימונה קופצת לדף ריד ע"ב, רטו ע"א, רטו ע"ב, רטז ע"א ומשם חוזרת לדף רכז ע"ב ולתחילת הסימן הזה.

4 על פי הרישומים של רונית מרוז: בדף 80ב נמצא חלופי נוסח או ציטוט בדילוגים של סימנים שצג – שצד בסולם המצויים בדף רכח ע"ב במרגליות; בדף 81א יש סיכום של פסקה שעא בסולם; בדפים 81א – 81ב מצויים סימנים שעג – שעד בסולם – סימנים אלה מצויים בדף רכז ע"ב במרגליות; בדף 81ב מצויה מחציתו השניה של סימן שעה בסולם וכן סימן שעז בסולם – סימנים אלה מצויים בדפים רכז ע"ב – רכח ע"א במרגליות.

5 מעל מילה זו נמתח קו.

6 מעל מילה זו נמתח קו.

7 מעל מילה זו נמתח קו.

8 מעל מילה זו נמתח קו.

9 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'מי אלה מאי שנא דקאמר וכו' ה"ג '.

10 מעל מילה זו נמתח קו.

11 מעל מילה זו נמתח קו.

12 מעל מילה זו נמתח קו.

13 מעל מילה זו נמתח קו.

14 מעל מילה זו נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]