THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 234a - 235b

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רלד ע"א (25) – דף רלה ע"ב (8)

כתבי יד: א2, א161, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ42, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א3דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס4 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רלד ע"א (25) – דף רלה ע"ב (8)

 25 ויקרא יעקב אל בניו] לית' פ2 / ויאמר האספו וגו'[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 ויאמר האספו ואגידה לכם את וגו' ו5 פ2 וכו' פ4 וגו' קר י* / ר' אבא פתח ואמר[מ]] ר' אבא פתח א2 נ23 מ7 פ4 ר1 קר י* כתי' ו5 פ2  26 ולא בזה את תפלתם] לית' ו5 פ2 ולא בזה אל תפלתם מ7 נ23 ר1 וכו' פ4 ולא בזה את תפלתם וגו' קר וגו' י* / האי קרא אוקמוה...חברייא] האי קרא קשיא אמאי קאמ' ו5 פ2 האי קרא אוקמוה ואקשו ליה חבריא מ7 האי קרא אוקימנא ואקשו בה חברייא נ23 האי קרא אוקמוה ואקשו לה חבריא ר1 האי קרא אוקמוה ואקשו לה חברייא פ4 האי קרא הא אוקמוה ואקשו ביה חבריא קר  27 אלא תו אית ביה סטר קורדיטא)[מ קר י*]] אלא {תו} אית ביה סטרי קורדיטירא א2 לית' ו5 פ2 אלא תו אית ביה סטרי קורטיפא מ7 ר1 תו אור ביה מטה קורדטי דא נ23 אלא תו אית סטרי קורדיטרא פ4 (ול"א ת"ו אי"ת בי"ה סט"ר קורדיט"ה) ד"א / מבעי ליה] מיבעי ליה א2 ו5 או שמע מ7 ר1 קר י* א"ל / או שמע] מיבעי ליה מ7 מבעי ליה ר1 קר י* א"ל / מאי פנה] מיבעי ליה ו5 מבעי ליה פ2 / אלא] {אלא} א2  28 כל צלותין] כל צלותי א2 קר י* / דעלמא צלותין] דעלמא צלותא קר דעלמא צלותי י* / דיחיד] דיחידאה מ7 ר1 / עאל] עאלת קר י* / קמי מלכא קדישא] קמיה קב"ה מלכא קדישא א2 גבי מלכ' קדיש' ו5 פ2 קמיה מלכא קדישא פ4 קמי קב"ה קר י*  29 תקיפא] תקיף ו5 נ23 פ2 ר1 פ4 / דעד לא] דהא עד לא ו5 פ2 ועד לא מ דכד קר י* / עאלת] על ו5 עאל מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 אעלת קר / ההיא] ההוא מ7 נ23 ר1 פ4 / בדוכתה] בדוכתיה א2 מ7 פ2 ר1 פ4 מ בדוכת' קר / אשגח בה] אשגח ביה מ7 פ2 / ואסתכי בה] ואסתבי בה ו5 ואסתכי ביה פ2 פ4 מ  30 ובזכותיה[ד"א]] או בזכותיה א2 ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י* או מכווניה פ2 / עביד כן] עבד ו5 פ2 קר עביד מ7 נ23 ר1 פ4 עבד הכי י* / בצלותא] לצלותא קר י* / דצלותא] דהא {ב}צלותא א2 דהא בצלות ו5 דהא בצלותא מ7 פ2 ר1 פ4 א"ל(נ"א) דהא גלות נ23 לית' מ קר דהא צלותא י*  31 דסגיאין] לית' מ קר דסגיאין דאע"ג י* א"ל(נ"א) / כמה אינון] דכמה אינון מ קר לית' י* / צלותין] סגיאין צלותין פ4 לית' י* / דלא] דלאו קר י* ד"א א"ל(נ"א) / (מבני) מן זכאין אינון5] מבני זכאין {אנון} א2 מבני זכאין נינהו ו5 נ23 מבני זכאין אינון מ7 ר1 פ4 מבני זכאין ננהו פ2 מבני זכאין אנון מ קר אינון זכאין י* א"ל(נ"א) / ועאלין כלהו] ועאלין {כולהו} א2 עאלין י* א"ל(נ"א) / קמי קב"ה] קמי מל? ו5 קמי מלכא מ7 נ23 פ2 ר1 קר קמיה מלכא פ4 קמיה קב"ה י*  32 אשגח] אהפך ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר / בחובייהו] בחובוייהו ו5 בגין בחובייהו ר1 / מהפך] לית' א2 מ י* ומהפך ביה ו5 נ23 פ2 פ4 קר ומהפך בה מ7 ר1 ומהפך א"ל(כצ"ל) / ואסתכי בה (בזכותיה)] ואסתכי בה ומהפך {בהו} בזכותיה6 א2 ואסתכי בה ו5 ד"א ואסתכי ביה נ23 פ2 ר1 פ4 קר ואסתכי ביה ומהפך בזכותיה מ ואסתכי ביה ומהפך בה זכותיה י* בזכותיה א"ל(כצ"ל)  32-33 ואסתכי בה...אתעביד7] במה לבא ומ? רשות' עבד ו5 ואסתכי בה כמה ליבא וכמה רעותא איתעביד מ7 כמה לבא וכמה רעותא אתעביד נ23 כמא לבא ? רעותא עביד פ2 כמא לבא ובמא רעותא איתעביד ר1 במה ובא ובמה רעותא איתעביד פ4 מה לביה ומה רעותיה (ס"א ואסתכי בכמה רעותא אתעביד) קר ואסתכי בה במה לבא ובמה רעותא אתעביד י* א"ל(כצ"ל)  33 בה] לית' א2 מ / ומאן ההוא] ומאן איהו ו5 פ2 קר ומאן הוא ההוא מ7 ר1 י* א"ל(כצ"ל) ומאן הוא נ23 ומאן איהו ההוא פ4 / דצלי] דעביד ו5 פ2 / צלותא דא] צלותיה דא א2 צלותא י*  34 בג"כ] בג"ד קר / ליבעי] לבעי פ2 ר1 פ4 קר י* / לב"נ] לאיניש קר / דלצלי צלותא] דצלי צלותיה א2 דיצלי צלותיה ו5 מ7 פ2 ר1 קר דליצלי צלותיה נ23 דיצלי צלותא פ4 דלצלי צלותיה מ י*  35 דלאו כלהו בכוונה ורעותא] דכולהו לאו ברעותא ובכוונא מ7 דכולהו לאו בכוונא ורעותא נ23 דכלהו לאו ברעותא ובכוונה ר1 דכלהו לאו בכוונא ורעותא פ4 / הערער] הערער ולא בזה את תפלתם נ23 / יחידאי] יחידא פ4  35    דף רלד ע"ב (שורה 4) אע"ג...בדוכתה] לית' ו5 פ2  36 ומאן] לית' מ / הוא] איהו א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* לית' מ / יחידאי] יחידא פ4 לית' מ / דאתכליל בסגיאין] לית' מ / הוי אימא[א"ל(כצ"ל)]] לית' א2 מ7 ר1 מ קר י* הוי אימ נ23 אימא פ4 / דא יעקב] דא איהו יעקב מ7 ר1  37 בתרין] בתרי פ4 / וקרא] והוא קרא נ23 ואיהו קרא פ4 / וצלי צלותיה] וצלי צלותא מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / מאן] מאי נ23 / צלותא[מ קר]] צלותא צלותא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* א"ל(כצ"ל) / דיתקבלון] דיקבלון א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ  38 ישתצון] ישצון א2 ר1 פ4 מ ישיצון מ7 / בהאי שעתא] בההיא שעתא א2 מ7 ר1 פ4 י* / קרא לון] קרא י* / אסתלק] אסתלקא מ7 מיד אסתלק קר  39 אוקמוה] אוקימנא נ23 י* / בשעתא] בההוא שעתא א2 י* ההיא שעתא מ7 ר1 פ4 בהאי שעתא נ23 ההוא שעתא קר / אזדמנו] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י*  39-40 אברהם ויצחק] אברהם ויצחק אזדמנו מ7 נ23 פ4 קר אברהם ויצחק איזדמנו ר1 אברהם ויצחק אזדמינו י*  40 תמן] אזדמנו תמן א2 / ושכינתא על גבייהו] לית' מ י* / ושכינתא הוה] והוא פ4 ושכינתא והוה מ והוה קר / חדי ביה] חדת ביה קר שריא ביה י* חדי ביה נ"א שריא א"ל / לאתחברא] בגין לאתחברא קר / באבהן] באבהין נ23

דף רלד ע"ב

 1 לאתקשרא עם נפשייהו[א"ל(כצ"ל)]] לקשרא נפשייהו א2 ר1 פ4 י* לאתקשרא נפשייהו מ7 מ קר לקשרא נפשיה נ23 / כחד] בחד מ7 / יעקב] לית' פ4 / ואמר[פ4 מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 י* / לכם] אתכם נ23  1-2 את אשר יקרא אתכם] את אשר ימצא אתכם נ23 וכו' פ4  2 באחרית(2)] לית' א2 פ4 מ קר י* מאי באחרית הימים מ7 נ23 ר1 באחרית הימים א"ל(כצ"ל) / כביכול יהב] כב יכול הוה א2 קר כב יכול יהא מ7 נ23 כביכול יהא עציבו ר1 כב יכול יהב פ4 מ כביכול הוה י* א"ל(נ"א) / עציבו ביה] עציבו בה ג / ולבתר] לבתר נ23 פ4 ולבסוף קר י*  3 אהדרו לה] אהדרו ליה מ7 נ23 ר1 מ קר אהדר ליה ג / ביחודי] ביחידה א2 בייחודא מ7 ר1 ביחודא נ23 פ4 מ ד"א א"ל(נ"א) לית' קר במלייהו י* / דמילייהו] דייחודא י* / ופתחו ואמרו] ופתחו ואמרו ליה מ7 פתחו ואמרו נ23 דאמרו ופתחו בייחודא כלהו ואמרו קר דפתחו ואמרו י* / וגו'[מ7 ר1 מ י*]] יי' וגו' א2 יי' אלהינו יי' אחד נ23 פ4 קר / בההיא] בההוא נ23 פ4  3-4 קאים לה יעקב[א"ל]] יעקב קיים לה א2 קיים לה מ7 ר1 יעקב קאים לה נ23 י* קי? לה יעקב פ4 קיים יעקב מ פתח איהו קר קיים לה יעקב ג  4 ואמר] ופתח ואמר א2 מ7 נ23 ר1 פ4 פתח איהו ואמר י* / בשכמל"ו] ברוך שם כבוד מלכותו וכ נ23 ב"ש כ"מ ל"ע י* / ואתיישבת] ותהיישבא תמן א2 ואתישב תמן מ7 נ23 ר1 ואתיישב תמן פ4 ואתיישב קר ואתישב י* / שכינתא] שכינה מ / בדוכתה] בדוכתיה א2 מ7 ר1 פ4 י* באתריה קר / ויקרא יעקב] ויקרא יעקב וגו' ו5 פ2 / מאי קריאה] מאי ויקרא יעקב מאי קריאה א2 מאי קרא' פ2 / אלא קריאה] אלא ו5 פ2  5 לעילא ותתא] לעילא ותתא ואמ ברוך שם כבוד מלכותו וגו ואתיישב תמן שכינת בדוכתי ויקרא יעקב מאי קריאה הכא אלא קריאה לקיימ דזכתייהו לקיימא לון לעילא ותתא נ23 / ת"ח] ות"ח א2 י* / בהאי גוונא] כהאי גוונא ו5 מ7 קר  6 להושע בן נון יהושוע] ליהושוע בן נון מ / דוכתיה באתר[מ7 ר1 מ י*]] דוכתיה ונקיימא ליה באתר א2 דוכתיה ו5 נ23 פ2 פ4 דוכתא דיליה באתר קר / דאצטריך[ר1]] לית' ו5 נ23 פ2 פ4 דאיצטריך מ7 / ולקשרא ליה] לית' א2 ולקשר' ליה במה דאיצטריך ו5 ולקשרא ליה באתר דאיצטריך מ7 ולקשרא ליה באתרא דאצטריך נ23 ר1 ולקשרא ליה כמ' דאצטריך פ2 ולקשרא ליה באתר דאצטריך פ4  7 ויקרא לו] לית' פ4 ויקרא אל י* / אל] לית' נ23 / לאתר דא] {לאתר דא} א2 לית' ו5 נ23 פ4 ג באתר דא מ7 ר1 / בשמא דא] לשמא דא מ7 ר1  8 קא אתיא] קאתא ו5 פ2 קר קא אתת פ4 / אי תימא] ואי תימ' ו5 פ2 / ויקראו לו] ויקרא לו ? נ23 / אלהים] אלהים בחזקה מ7 ר1 / קראתי] קראתי אל יי' נ23 / אל יי'] אל יי' ויעניני ו5 אל יי' ויענני מ7 פ2 לית' נ23 יי' ויענני ר1 אל ה' י* / הוא] היא ר1 איהו י*  9 לקשרא ולקיימא[א2 מ7 ר1 מ קר]] לקיימא ו5 נ23 פ2 פ4 / קיומא לעילא] לעילא קיומא נ23 קיומא דלעילא מ / סדורא] סדורין פ2 / דשבחא] ושבחא ו5 ?שבחא פ2 / דבעאן] דבעי ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 / קמי] קמיה נ23 פ4  10 יהיב ליה[מ]] יהיב א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* / דאחזי] דיתחזי נ23 ?אחזי פ2 דאחוי פ4 קר / ולא באתר] [ולא] באתר י* / אחרא] אחר ו5 / הא כלא קיים קיומא] {הא} קיים {כולא} קיומא א2 הא קיים קיומא ו5 הא קיים קיימא מ7 ר1 האי קיים קיומא נ23 פ2 הא קאים קיומיה פ4 הא כלא קיים קיומא (ס"א הא קאים קיומיה) קר / כה"ג] בד8א גוונא קר  11 קיים לון] קיים להו י*  12 א'] אלף א2 ו5 נ23 פ2 / היא] לית' א2 איהי נ23 פ4 / אתקיים] איתקיים נ23 / משה] לית' י* / ולא] ולאו ו5 פ2 / אסתלק] איסתלק מ7 אתסתלק ר1 / מאתתיה] אנתתיה י*  13 הכי] הא מ / תנינן] תנן ו5 פ2 / מאי] מאן א2 ו5 פ2 קר י* / דאסתלק] דיסתלק ו5 נ23 פ2 י* / יתקשר[ג(גרסי' כגרסת ס"י)]] אתקשר א2 מ קר איתקשר נ23 / ולתתא] ותתא ו5 מ7 ר1 פ4 א"ל(כצ"ל) לית' נ23 / איהו] לית' א2 י* הוא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 / שלים] שלם י*  14 אל"ף] א פ4 קר / זעירא] {זעירא} א2 לית' נ23 / באתחברותיה] באיתחברותיה מ7 ר1 באתחברותה נ23 באתחברותא ג / לעילא] לית' מ  14-15 (נ"א לעילא ותתא וכדין שלים)] {וכדין שלימו} א2 לית' ו5 נ23 פ2 פ4 ד"א ותתא וכן שלים מ7 ותתא וכדין שלים ר1 א"ל(כצ"ל) לעלמא תתאה מ ולתתא קר ולתתא וכדין שלים י*  15 הא] לית' י* / אוקמוה] אוקימנא נ23 לית' י* / (נ"א כמה דאת אמר ויאמר בלבו)[ו5 נ23 פ2 ר1 פ4 א"ל(כצ"ל)]] כד"א א2 קר י* ג לית' מ / ואמרת בלבבך[א2 קר י* ג]] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4  16 האספו] האספו וגו' קר / אמירה] אמירת ר1 / מבעי ליה] מיבעי ליה א2 ו5 מ7 / חסידי] חסידי כורתי בריתי עלי זבח ו5 פ2  16-17 (ס"א קיים לון) קים לן] קיים לון א2 מ7 ר1 פ4 מ קר י* הכ' קים לאן ו5 קים לן נ23 א"ל(נ"א) הכא קים לון פ2  17 מאתר דלעילא] מאתרא דעילאי נ23 מאתר דלעיל מ א"ל(נ"א) / הוא] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ י* כדין קר / לכם] לית' נ23  18 איהו] דא הוא א2 קר י* ? הוא ו5 היא מ7 ר1 הוא פ2 איהי פ4 / שאיל] שאל פ4 / ואגידה] האי אגידה ו5 נ23 פ2 האי פ4 קר / או ויגד] ויגד פ4 קר או ויגידו י* / או ויגידו] ויגידו פ4 קר או ויגד י* / וכן כלהו] לית' י* / דתנינן[ד"א]] וחמינן ו5 מ7 נ23 ר1 וחמינא פ2 דחמינן פ4 קר ודחזינן מ לית' י* / דרזא] רזא י*  19 איהו] איהי נ23 / דא (בכולהו) איהו רזא] דא רזא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ קר י* דא בכלהו איהו רזא א"ל(כצ"ל) / דחכמתא] דחכמת א2 / דאיהו] דאיהי א2 נ23 דהוא קר / דאתיא] דאתייא בג"ד קר  20 והאי איהו] והאי הוא א2 והכא הוא ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 והכא איהו פ4 והכא קר / רזא דחכמתא] לית' י* / הכי הוא] הכי ו5 פ2 הכי איהו קר י* / כד] כד איהו נ23  21 בחכמתא] ברזא דחכמתא קר י* / אבל] לית' א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ קר י* / דל"ת(1)] ד פ4 / גימ"ל(2)] ג פ4 / לאו] לית' ו5 פ2 / הוא שלימו] שלימו א2 לית' ו5 פ2 איהו שלימו נ23 פ4 י* שלימו איהו קר / גימ"ל(2)] ג פ4 / דל"ת(2)] ד פ4 / דהא] לאו איהו שלימו דהא בעי קר / דא בדא] דיתקשרון קר בדא י* / אתקשרו] איתקשרו מ7 דא בדא קר  22 לון] לית' ו5 פ2 / גרים] גרם א2 קר י* / מותא] מיתה קר / מלה דרזא] רזא דמלה א2 רזא ו5 נ23 פ2  23 יו"ד] י פ4 י' י* / לזמנין] לית' א2 מ7 ר1 י* / גימ"ל] ג פ4 / לדל"ת] {לדלית} א2 ודל"ת ו5 לד פ4 / לאו] לא ו5 נ23 פ2 פ4 קר י* / חדא] חד ו5 נ23 פ2 פ4 חדא איהו קר  24 דא] לית' ו5 פ2 / הוא ודאי] ודאי הוא ר1 היא ודאי י* / רזא] מלה קר / דחכמתא] דחכמת ו5 / בעא] בעי נ23 / דכל] דכלא ר1  25 מאי] האי ו5 פ2 מה נ23 ר1 פ4 י* מאן קר / דבעא] דבעי מ7 ר1 קר / לגלאה] לגביה ו5 פ2 / א"ה אמאי] והא כתיב ואגידה ואי הכי אמאי קר ואי הכי אמאי י* / כתיב] אכתוב ו5 פ2 איכתיב נ23 אכתי' פ4 / מלה] מלוי ו5 פ2 / שלימא ואתפגים] שלימו {ו}אתפגים א2 שלימו ואיתפגים מ7 שלימו ואתפגים ר1 י*  26 מלה] מיליה א2 לית' ו5 נ23 / כל מה] כל מאי א2 קר י* / דאצטריך] דיצטריך נ23 / אמר] אמה אמ נ23 / וגלי לבר] ו{גלי}סתים9 לבר א2 לבר מ7 ר1  27 אתפגם] אתפגים א2 ו5 מ7 נ23 פ2 מ קר י* איתפגים ר1 אתפגי' פ4 / הוא(1)] הוה א2 קר י* איהו פ4 / סתים ביה] סתים קר י* / הוא(2)] לית' ו5 נ23 פ2 פ4  28 דלעילא] דעילא ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 ד? פ2 / ותתא] שלימו לתתא נ23 ? פ2 / אית] הוי ו5 פ2 / פגימו] פגימא ו5 נ23 פ2 קר סתימא10 פגימא פ4 / כל מה] כל מאי קר י*  29 אמר אבל] {אמר אבל} א2 אבל פ4 אמר אבל איהו קר / פגים] פליג פ4 / מכל מה] מכל מאי קר י* / אות אחת] את חד ו5 נ23 פ4 את אחת מ7 ר1  29-30 יומא חד] אפתחא דלוד י*  29    דף רלה ע"א (שורה 22) רבי יהודה...ועל דא] לית' ו5 פ2  30 אפתחא דלוד] קמי דתרעא דלוד נ23 פ4 יומא חד י* / אמר] א"ל קר י* / הא] האי פ4 קר י* / דהמינן] דאמרינן מ7 ר1 אמינא נ23 דחמינן מ קר י* / בריך] בריך לון פ4 / חמינן] חמינא נ23 / ממה] ממאי א2 קר י*  31 אותם] אות קר / ברכתא] ברכאן נ23 / דבריך להו] דקא בריך להון א2 פ4 י* דקא בריך להו מ7 נ23 ר1 דקא בריך לון קר / כגון יהודה] כמו יהודה קר י* / אחיך] וכו' פ4 לית' י*  32 מה] מאן קר / דבעי לגלי לון] דגלי לון א2 מ7 ר1 פ4 קר י* דגלי נ23 דבעא לגלי לון מ / לא] לא הוה קר י* / דבעא] מה דבעא מ7 נ23 ר1 מאן דבעי קר מה דבעי [דבעי] י* / להו] לית' נ23  33 אוקמוה] אוקי נ23 אוקימ' פ4 / לימינא] לימין א2 נ23 ר1 פ4 י* / לשמאלא] לשמאל א2 ר1 י* / ובעא] לית' א2 מ7 נ23 ר1 בעא פ4 / לגלאה לון] לגלאה להו א2 קר / את הקץ] את הקץ והא אוקמוה דאית קץ לימין ואית קץ לשמאלא בעא לגלאה לון את הקץ קר / לאסתמרא] לאסטמרא קר

דף רלה ע"א

 1 ומאן] ומאי א2 נ23 ומה ר1 פ4 י* א"ל(כצ"ל) / אתידע] הוא אתיידע קר  2 וסתימין אינון] ואינון סתימין קר / בהאי] {בה}היא א2 בההיא מ7 נ23 ר1 פ4 קר בההוא י* / פרשתא] פרשת א2  3 ובאינון] ובגין מ7 ר1 / כחי וראשית אוני] וכו' מ7 פ4 וגו' נ23 קר י* לית' ר1 / קא] לית' י* / חמא] חמא חמא ר1  4 למפתח] דפתח פ4 קר י* א"ל(נ"א) / ליפתח] לפתח א2 י* לי פתח ר1 / דאיהו] דאיהו הוה קר / משריין] משיריין מ / וחמינן] חמינן א2 י* חמי קר  5 וסליק] ואסיק פ4 לית' קר / ברכאן מניה] לית' קר / וצלי צלותא] וצלי צלותיה מ7 ר1 וצלי נ23 פ4 / עליה] עלוי א2  6 וסלקא ההוא ברכתא[ד"א]] וסליק האי ברכה א2 וסליק ההוא ברכה מ7 ר1 ג וסליק ההיא ברכה נ23 וסליק ההוא ברכא פ4 א"ל(כצ"ל) וסלקא ההוא ברכא מ וסלקא ההיא ברכה קר י* / לאתריה] באתריה א2 מ7 ר1 פ4 י* / לבר נש] מתל לבר נש פ4 קר  7 הא] האי י*  8 דילי] נ23 / ליהוי] להוי י* / לבראי] לבנאי נ23 לברי פ4 קר לבריה א"ל(נ"א) / כד חמי] כרחימי11 {כד יחמי} א2 כד ייחזי נ23 כד יחמי פ4 קר כד יחזי י* כד חזי א"ל(נ"א) / מלכא] למלכא נ23 / דברי] לית' נ23 פ4 בכרי ר1 דבריה מ בברי קר י* בברי' א"ל(נ"א) / אתחזי] דאתחזי ליה א2 מ7 ר1 דאיתחזי ליה נ23 דיתחזי לה פ4 דאתחזי קר י* אתחזי ליה א"ל(נ"א) ג / יהיב ליה] יהב ליה נ23 ברי יהיב פ4  9 ראובן] {ראובן} א2 / רחימא] רחימו י* / דמעיי] דמעוי מ7 נ23 ר1 פ4 י* דמעאי קר  10 קדישא] לית' נ23 פ4 / דיחמי בך] דיחזי בך קר / לקבל] לקביל נ23 / אפך] אנפך קר / וגו'[מ]] לית' א2 ו5 נ23 ר1 פ4 קר י*  11 ראובן בכורי אתה] לית' פ4 / וגו'[מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* / ואמר[מ קר]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* / ויאמר אלי] לית' מ7 נ23 ר1 / הנבא] הנבא בן אדם הנבא קר  12 אל] על נ23 / וגו'[מ]] לית' א2 קר י* הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח וכו' מ7 הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח כה אמ יי' מארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו נ23 הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח ר1 הנבא בן אדם וכו' פ4 / אנון] לית' א2 קר י* / דלא ידעין] ולא ידעין מ7 נ23 ר1 / משגיחין] מסתכלין א2 משגחאן נ23 משגחי פ4 משגחן קר י*  13 דמלכא] דמאריהון מ7 נ23 ר1 דמריהון פ4 / אכריז] אכרזת מ7 ר1 י* אכריזת נ23 קר / עלייהו] קמייהו נ23 קמיהו פ4 עלוי י* / בכל יומא] בכל יומא לא שכיכת מלאברזה א2 בכל יומא ולא שכיכת מלאכרזא י* א"ל(כצ"ל) / דציית אודניה] דציית וירכין אדנה פ4 דארכין אדניה (ס"א דציית אודניה) קר דציית א"ל(כצ"ל) / לקבליה] לקבלא א2 מ י* לקבלה מ7 ר1 פ4 א"ל(כצ"ל)  14 אמאי זמנא] מאי זמנא קר י*  15 אלא מכאן] אלא מהכא קר י* / קיימין[מ]] קיומין א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / לאתערא] לאתעטרא12 {לאתערא} א2 לאתעטרא מ7 ר1 לאתעטרא (ס"א לאתערא) קר / מתתא לעילא] מעילא לתתא א2 מעילא לתתא (ס"א מתתא לעילא) קר  16 מתערין] מתערי פ4 / לתתא[מ קר]] מתתא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* א"ל(כצ"ל) / מתערין] אתער נ23 פ4 / לעילא(1)] מעילא י* / אתער לעילא] אתערותא דלעילא א2 איתער לעילא מ7 יתער לעילא פ4 קר  17 אל הרוח] בן אדם פ4 / הנבא] הנבא אל הרוח נ23  18 באתערותא] באתערות נ23 / מעלאה] לעילא פ4 / כגון] בגין קר  19 יי'] ה' י* / מארבע רוחות באי...מארבע רוחות דא] מד' רוחות נ23 מארבע רוחות באי הרוח דא פ4 / דרום ומזרח וצפון ומערב] דרום צפון מזרח מערב קר דרום צפון מזרח ומערב י* / ורוח] דרום קר  20 אתיא] אתא נ23 / אחרנין] אוחרנין א2 / כרוה] לית' קר / וגו'[ד"א]] לית' א2 נ23 פ4 מ קר י* וכו' מ7 ר1  21 נפקין] נפקי פ4  22 חיים] חיים וכו' פ4 / מהאי] בהאי נ23 / בגיסא אחרא] בסטרא אחרא א2  22-24 בגיסא אחרא...אעיל ואפיק] אעיל ואפיק מ7 ר1  23 אמאי איננו מלא] {אמאי אינרו מלא} נ23 לית' פ2 / דנקיט] דנקיטו א2  24 אעיל] עייל קר / שאיל] שאל פ4 י* / לר"ש] לר"ש {?טי} א2 לר' שמעון אבוי י* / אמר] ואמר נ23 אבוי אמר קר / הואיל וקב"ה] {הואיל} {ו}קב"ה א2 / גלי קמיה] קמיה גלי נ23 גלי קמי פ2  25 ימותון] דימותון א2 / נשמתין לעלמא] לעלמא נשמתין מ7 ר1 נשמתהון לעלמא לאשתמודעא יקריה נ23 נשמתין בעלמא פ4 נשמתין לעלמין קר / אצטריך ליה] אצטריך ר1 / קמייהו] קמיה א2 קמי מ  26 שאילו] שאלו פ4 / ואוקמוה] ואוקימנא נ23 / דנחתין] לית' נ23  28 הא אוקימנא[י* ד"א]] והא אוקימנא א2 נ23 מ לית ו5 פ2 והא אוקמוה מ7 ר1 קר / אתר דלא] לית' ו5 פ2  29 נביע] דנביע ו5 פ2 / נבעין] נביעין מ7 נבעי פ2 פ4 / דאשתלים] דישתלים נ23 / כד סלקא] כד סלקן א2 י* כד סלקין קר  30 דאתקשר] דאתקשרי קר / לההוא אתר] להאי אתר נ23 / מכל סטרין מתתא ומעילא (ס"א ומכל סטרין)13] מתתא ומעילא ומכל סטרין א2 מ7 מ י* מכל סטרין מתת' ומלעיל' ו5 פ2 מכל סטרין מתתא ומעילא נ23 פ4 ומתתא ומעילא מכל סטרין ר1 מתתא ומעילא ומכל סטרוי קר  31 אתער] איתערת מ7 ר1 אתערת קר י* / נבעין] נבעי פ4  32 ובור] לית' פ4 / אתעביד] איתעביד מ7 ואתעביד בור פ4 / באר מיין] באר מים נ23 / נביעאן[מ]] דנבעין א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* / (נ"א ויסודא) ויחודא] ויחודא א2 פ4 קר וייחוד ו5 לית' מ7 ר1 וייחודא נ23 ויחוד פ2 ויסודא מ י*  33 ורעוא אשתכח (להא)] ורעוא ויחודא אשתכח א2 מ א"ל(כצ"ל) ורעווא אשתכח ו5 ורעוא וייחודא אשתכח מ7 ר1 ורעוא אשתכח נ23 פ2 פ4 ורעוא אשתכח ביה ויחודא קר וייחודא אשתכח ביה י* ויחודא אשתכח ד"א / דהא] דהא ביה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 ג להא מ / בנשמתא] לית' מ בהאי נשמתא ד"א / דצדיקא] דצדיקייא א2 נ23 פ2 פ4 קר י* ג דצדיקי? ו5 דצדיקיא מ7 ר1 צדיקא מ  34 ורעותא] ורעווא פ4 ורעוא קר / לעילא] לית' י* / כחד] בחד א2 מ7 פ4 / הוה] לית' נ23  34    דף רלה ע"ב (שורה 13) ראובן...דחכמתא הוא] ר' יוסי ור' ייסא שאילו לר' שמעון מהו מאשר שמנה לחמו ו5 פ2  35 ורעותיה באתר אחרא הוה14] {ורעותא באתר אחרא הוה} א2 ורעותא דאתר אחרא מ7 ר1 ורעותא באתר אחרא הוא נ23 ורעותא באתר אחרא הוה פ4 מ י* לית' קר  36 אתאחדן] איתאחדן מ7 ר1 / לשכינתא] לית' קר / על גביה] עאל גביה (ס"א על גביה) קר / לבנוי תריסר] לתריסר בנוי פ4 קר  37 בה] ביה י* / ותא חזי] ת"ח פ4 / דאתברי] דאיתברי מ7 / כההיא שעתא] כהאי שעתא נ23

דף רלה ע"ב

 1 לאסתלקא] לאיסתלקא מ7 / אברהם מימיניה] דהוו אברהם מימינא מ7 ר1 אברהם מימינא פ4 קר / יצחק משמאליה] ויצחק משמאלא מ7 ר1 ויצחק משמאליה נ23 יצחק משמאלא פ4 ויצחק ומשאלא קר / יעקב] ויעקב קר / שכיב בינייהו] שכב גרנייהו פ4  2 ואחיד לון] ואחיד (ס"א ושוי) לון קר ושוי לון י* א"ל(נ"א) / סחרניה] סחרנתיה א2 סחרני נ23 סחרנה קר / וסדר לון] וסדר ליה א2  3 מנ"ל] ומנ"ל א2 / סדר לון] דסדר ליה בסדורא א2 דסדר לון מ7 נ23 ר1 פ4 מ י* לית' קר / סחרניה] סחרני א2 נ23 י* לית' קר / דשכינתא] לית' קר  4 סחרנייהו] סחרניה נ23 / יי'] ה' י*  5 והגבורה] לית' פ4 / וגו'[מ]] לית' א2 מ7 ר1 והתפארת והנצח וההוד נ23 וכו' פ4 והתפארת והנצח וההוד וכו' קר והתפארת והנצח וגומר י* / אתכניש] אתכנש א2 מ7 פ4 י* איתכנש נ23 אתכש ר1 / לגביה דסיהרא] לגבי סיהרא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר לגבי דסיהרא מ לגבי סהרא י* / ואתקריב] ואתכניש א2 ואיתקרב מ7 ואתקרב נ23 ר1 י*  5-6 הה"ד ויאסוף רגליו אל המטה] לית' י*  6 ואתנהיר] ואתנהירת קר / סיהרא] זהרא י* / ואשתכח] ואשתכח' קר / ודאי תנינן] תנינן ודאי נ23  6-7 יעקב אבינו לא מית] לא מית יעקב א2 יעקב לא מית מ7 נ23 ר1 י*  7 יעקב] לית' מ7 ר1 / (ס"א סדורא) סטרא] סטרא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י* / שלים] שלימא קר  8 חדי] חרז פ2 / ופתח] פתח י* / כדקא יאות ליה] כדקא יאות פ4 כדקא חזי ליה קר

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד.

2 סימן זה מצוי בשוליים של כתב היד.

3 מצאתי טעות בשינויי הנוסח של דף רלה ע"ב. יש שם כנראה שנויי נוסח של מקום אחר בזוהר.

4 על פי הרישומים של רונית מרוז בספר לבנת הספיר לא מצוי אף טקסט מתוך סימן זה.

5 בדרך אמת כתוב: 'דלא מן זכאין'.

6 מעל מילה זו נמתח קו.

7 בדרך אמת כתוב: ' .ואסתכי במה'.

8 יתכן שאמורה להיות שם ה' ושחלקה נמחק.

9 מעל מילה זו נמתח קו.

10 נראה כאילו המעתיק ניסה למחוק את המילה הזו.

11 מעל מילה זו נמתח קו.

12 מעל מילה זו נמתח קו.

13 בדרך אמת כתוב: 'הוא שלים מכל סטרוי מתתא ומעילא'.

14 בד"א כתוב: 'ורעותיה באתר אחרא'.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]