THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
THE ZOHAR: PRITZKER EDITION
Translation and Commentary by Daniel Matt
  
[Aramaic Home] [Variants Home] [Vol. 3, Chapter 5 Variant Readings]

Hilufim Va-Yhi 235b - 236b

ספר הזוהר פרשת ויחי

דף רלה ע"ב (8) – דף רלו ע"ב (14)

כתבי יד: א2, א161, ו6, ו7, ו16, ט1, ל2, מ7, נ23, פ2, פ42, פר6, קמ9, ר1, ו5, מס4

דפוסים:

מ - מנטובה, קר - קרמונה, מר - ס‘ הזהר בעריכת ראובן מרגליות

עדים נוספים:

א"ל – אור הלבנה לר' אברהם אזולאי

ג – פירושו של ר‘ אברהם גלאנטי (בתוך ס‘ אור החמה לר‘ אברהם אזולאי)

ג(ס"י) – פירושו של ר' אברהם גלאנטי מצטט ספרים ישנים.

ד"א3דרך אמת בעריכת ר' יוסף חמיץ

ו – פירושו של ר‘ חיים ויטל (בתוך ס‘ אור החמה)

י - אור יקר לר' משה קורדובירו

י* - טקסט של הזהר בתוך ספר אור יקר

כ - כתם פז לר‘ שמעון לביא

ל"ס4 לבנת הספיר לר' יוסף אנג'ליט

מ"מ - מקדש מלך לר‘ שלום בוזאגלו

ר - מובאות מספר הזהר בפירוש על התורה לר‘ מנחם רקאנטי (עריכת צביה רובין)

דף רלה ע"ב (8) – דף רלו ע"ב (14)

 8 ר' יוסי ור' ייסא] ר' יוסי ור' ייסא {נ"א חייא} א2 ר' יוסי ור' חייא נ23 י* א"ל(נ"א) ר' ייסא ור' יוסי פ4 קר  8-13 ר' יוסי ורבי ייסא...דחכמתא הוא] ר' יוסי ור' ייסא שאילו לר' שמעון מהו מאשר שמנה לחמו ו5 פ2  9 הוו] הוו קא פ4 י* / אזלי] אזלו א"ל(נ"א) / אמר ר' ייסא] א"ר יוסי נ23 א"ר יוסי לר' ייסא קר אמ' פ4 א"ר יוסי לר' חייא י* א"ל(נ"א) / תנינן[נ23 מ י* א"ל(נ"א)]] דתנינן א2 מ7 ר1 פ4 קר / כל בנוי] דכל בנוי נ23 פ4 / אתקנו] אתתקנו פ4 קר י* א"ל(נ"א)  10 ואתברכו] ואתבריכו פ4 קר / כדקא יאות] כדקא חזי י* / מאי קא] מאי קר י* / בהאי קרא] בהני קראי נ23 / שמנה] שמני פ4  11 וגו'[נ23 מ י*]] לית' א2 מ7 ר1 קר וכו' פ4 / א"ל] אמ' א2 / שמענא ביה] שמענא מ7 ר1 קר י* / מבוצינא קדישא] לית' נ23 פ4 מבוצינא דנהורא קדישא י* / אלא] אבל נ23 א"ל פ4 / אנת ואנא[מ]] אנא ואנת א2 מ7 נ23 פ4 קר י* אנא וא{נ}ת ר1 / ניזיל] נזיל מ7 ר1 פ4 קר  12 לגבי] לגביה קר / בוצינא קדישא] בוסינא עילאה נ23 דבוצינא קדישא קר י* / אזלי] אזלו מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י* / לגבי דרבי שמעון] לית' מ7 ר1 גבי דר"ש נ23 / ושאילו] ושאלו קר י*  13 הוא] איהו נ23 קר י*  14 יתיב תמן] יתיב {תמן} א2 יתיב מ7 ר1 / בשפתא] לשפת ו5 לשפתא נ23 פ2 פ4 לספרא קר / אשתמש] אשתמע א"ל(נ"א) / בתפנוקי] מן תפנוקי קר / עלמא] דעלמא קר  14-16 (והכא...לעלמא)5] והכא אשר דא פתחא עילאה דצדיק כד אתברכא לארקא ברכאן בעלמא א2 י* והכ' סמק להאי קרא מאשר לפתח' עילאה דמתמן איתרקו ברכאן לעלמ' ו5 והכא אשר דא פתחא עילאה דצדיק כד איתברכא לארקא ברכאן בעלמא מ7 ר1 והכא אשרי דאפתחא עילאה דצדיק כד אתברכא לארקא ברכאן לעלמא נ23 והכ? סמך להאי קרא מאשר לפתח' עילאה דמתמן איתרקו ברכאן לעלמא פ2 והכא אשר דא פתחא עילאה דצדק כד אתברכ? לארקא ברכן בעלמא ביומוי פ4 והכא אשר דא פתחא עלאה דצדיק כד אתברכא לארקא ברכאן בעלמא מ והכא אשר דא פתח' עלאה דצדק כד אתברכא לארקא ברכאן בעלמא קר והכא סמך להאי קרא מאשר לפתחא עלאה דתמן אתרקו ברכאן לעלמא א"ל(נ"א)  17 פתחא] ברכא תדיר פ4 פתחא' (ס"א ברכה) קר / אשתמודע] אשתמודע' פ2 אשתמודעא קר י* / תדיר] לית' פ4 תמיד (ס"א תדיר) קר תמיד י* / לברכאן דעלמא] לית' (ס"א לברכאן דעלמא) קר / מאינון] מההוא נ23 {מאינון} ר1  17-18 ואקרי אשר...עלייהו] לית' ו5 פ2 א"ל(נ"א)  18 דקאים עלמא] דעלמא קאים מ7 ר1 / וההוא אתר] ואיהו6 {וההוא} אתר א2 והוא אתר מ / מההוא אתר] מהאי אתר ו5 פ2 א"ל(נ"א) ג / אתקין] אתתקן א2 ו5 נ23 פ2 ר1 קר י* א"ל(נ"א) ג איתתקן מ7 אתקן פ4 מ / (ההוא)[א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י*]] לית' ו5 פ2 א"ל(נ"א) ג / הה"ד[ו5 א"ל(נ"א)]] דאמ' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י*  19 שמנה] לית' נ23 / לחם (עוני) פנג] לחם עונג א2 מ7 י* לחם פנג ו5 פ4 קר א"ל(נ"א) ג לחם ענג פ2 ר1 לחם עוני מ לאה ד"א / (שמנה)[ד"א]] לית' א2 ו5 מ7 פ2 ר1 פ4 מ קר י* א"ל(נ"א) / בגין] לית' א2 מ7 ר1 י*  19-21 (שמנה)...מאן מלך] לית' נ23  20 דאריק וארמי ביה7] דאריק ביה א2 ו5 מ7 פ2 ר1 מ קר י* א"ל(נ"א) דאריק פ4 / וסופא] וסופיה ו5 פ2 וסיפא קר י* / אוכח] אוכח דכתי' א2 מ7 ר1 דכתי' ו5 פ2  21 דמנה אתזן...להאי מלך] דמתמן נגיד ונגיד ו5 פ2 דמיניה אתזן בתפנוקי עלמא והוא יהיב להאי מלך מ7 דמינה אתזן בתפנוקי' עלמא והא יהיב להאי מלך ר1 דאיהו אתזן מינה בתפנוקי עלמא ומכל טיבו דעלמ' ודא יהיב ולהאי מלך קר דאתזן מנה בתפנוקי עלמא ודא יהיב להאי מלך י*  21-22 כל חידו] וכל חידו א2 כל חירו מ7 וכל טיבו נ23 וכל חדו קר י*  22 וכל טיבו] כל טיבו מ7 ר1 פ4 וכל חדו נ23 / הוא יהיב ומנה נפקי] והוא יהיב ומיניה נפקי ו5 פ2 הוה יהיב ומינה נפקי מ7 הוה יהיב ומנה נפקי ר1 הוא יהיב ומנה נפק י* / אתינא[פ4 מ קר]] נייתי א2 ניתי ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* / לעלמא] להאי עלמא קר / למנדע] למשמע קר י* / טב] דיי פ4 די קר  23 בוכרא דיעקב הוה] בוכרא דיעקב הוה הוה מ7 הוה בוכרא דיעקב נ23 פ4 / הוה אתחזי כלא[מ א"ל(כצ"ל)]] הוה אתחזי כולא א2 הוה אתחזי מ7 נ23 ר1 י* אתחזי פ4 קר / מינה כלא] מיניה כולא א2 מ7 י* מיניה כלא נ23 ר1 פ4 מניה מ מניה כלא קר מניה כולא א"ל(כצ"ל)  23    דף רלו ע"א (שורה 17) ראובן בוכרא...בעובדא דראובן] לית' ו5 פ2  24 ואתיהיב מלכו ליהודה] מלכו ליהודה אתיהיב א2 מ7 נ23 ר1 מלכו ליהודה אתיהב פ4 מלכות ליהודה אתייהיב קר מלכו ליהודה אתייהיב י* אתייהיב מלכו ליהודה א"ל(כצ"ל) / בכירותא] בכורתא קר בכרותא י*  25 תשתאר] אשתאר פ4 / ומה דאמר] {ומה} דאמ' א2 / הכא ברכיה ופקדיה] הכה {ברכיה} {ו}פקדיה א2 הוא דברכיה ופקדיה מ7 ר1 / לקב"ה] למלכא קדישא נ23 למלכא קדישא מתל פ4 לקב"ה מתל קר / לרחימא] לרחימי א2 לרחימו נ23 ר1 לרחימוי י* / דמלכא] למלכא ר1 י*  26-27 (דבעא מן מלכא למעבד ביה טיבו) (נ"א דהוה ליה ברא והוי בעי דמלכא יעביד ליה טיב)] דבעא {דאית ליה בירא והוה בעי ? למעבד ליה טיב} מלכא למעבד ליה טיבו א2 דבעא מלכא למעבד ליה טיבו מ7 ר1 דבעא מלכא ליה טיבו נ23 דבעא מלכא למעבד ביה טיבו פ4 מ דאית ליה בדא והוה בעי למתבע מלכא למעבד ליה טיבו קר דאית ליה ברא והוה בעי מלכא למעבד ליה טבו י* דבעא מן מלכא למעבד כצ"ל נ"א דהוה ליה ב א והוה בעי דמלכא יעביד לי' טיבו א"ל דהוה לי' ברא והוה בעי' דמלכא יעביד לי' טיבו ג  27 אעבר] עבר א2 קר / בריה] ב(י)ריה י* / אמר למלכא] אמ' {ליה} למלכא א2 / דא הוא] דא איהו פ4 קר י* / ודאי] ודא מ7 לית' קר י*  28 וידע] ואמר וידע פ4 / דהא שאיל] דהא {איהו} שאיל א2 דקא שאיל פ4 דהא איהו שאיל קר י* / בכורי] לית' ר1  29 וגו'[מ]] לית' א2 קר י* וראשית אוני מ7 נ23 ר1 וראשית אני פ4 / הכא] הכי י* / פקדיה] ברכיה ופקדיה נ23 / אל תותר] אל מותר קר / דאערע] דאיערע א2 דיערע מ7 ר1 דלא איערע נ23 דיעדע קר  30 אשתאר (ליה)[פ4 מ א"ל(נ"א)]] ישתאר א2 מ7 ר1 אשתאר נ23 י* ד"א ישתאר ליה קר / ושדי ליה[מ]] וישרי א2 מ7 נ23 ר1 פ4 ו שרי קר ושדי י* וישרי ליה א"ל(נ"א) ג / מארעא[א"ל(נ"א)]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י* / לקבל] לקביל נ23 / (תחומא)[פ4 מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 י* א"ל(נ"א) תחומיה (ס"א תחומא) קר  31 מסטרא] וסטרא (ס"א מסטרא) קר מסטר י* / לעילא] דלעילא א2 / די ממנא] דממנא נ23 פ4 י* דיממנא ר1 דאיהו ממנא (ס"א דממנה) קר / ידא] ארעא ידא ר1 / ואמרי לה] ואמרי ליה א2  32 הוא רישא בכל אתר] בכל אתר איהו רישא קר / דשמאלא[א2 פ4 מ קר]] לית' מ7 נ23 ר1  33 דגבור"ה] דגבורה סטרא דשמאלא נ23 / סטר גבורה] סטרא דגבורה א2  34 ראובן] ראובן בכרי אתה קר / דמלכו] דמלה קר / הוה דיהודה] הוה ביהודה נ23 היא דיהודה קר הוא ביהודה י* / סמוך] סמיך ליה מ7 ר1 סמיך פ4 י* / אינון] לית' קר י*  35 תרין קרבין] קרבין תרין א2 תרי קרבין נ23 / בגו ארעא] בארעא פ4 / ת"ח כתיב[מ]] ת"ח {כתיב כוחי וראשית אוני} א2 ת"ח מ7 נ23 ר1 ת"ח כחי וראשית אוני י* / כחי בגלותא] כחי בגלות י* / דמצרים] מצרים י*  36 דאינון] דהא אינון קר / קדמאין] קדמאי פ4 / לגלותא[מ]] בגלותא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / דמתמן] דתמן נ23 פ4 קר  37 בני גד ובני ראובן] בני ראובן ובני גד נ23 פ4 / קדמאי] קדמאין מ7 נ23 ר1 / וסבלי] וסבלו מ7 נ23 פ4 קר י*  38 ויתר עז] אתן עוז למלכו (ס"א ויתר עוז) קר / יתער] {יתער} א2 איתער נ23 / ויגחון] ויתערון מ7 ר1 / קרבין] קרבא נ23 י*  39 וינצחון ויתקפון[מ]] ונצחין ויתתקפון א2 נ23 ונצחין ויתקפון מ7 ר1 וינצחון ויתתקפון פ4 קר ונצחין וזקפין י* / על עממיא] על עלמא פ4 על עלמא (ס"א עממיא) קר / ידחלון מנייהו] ידחלין מינייהו א2 / קמייהו] מקמייהו ר1

דף רלו ע"א

 1 ויחשיבו] ויחשיבו אינון קר ויחשבון י* / ישתארון] ישתארו מ7 ר1 אשתאר נ23 אשתארון פ4 / ביה] בהו נ23  2 ישתארון ביה[מ]] ישתארון במלכותא א2 פ4 א"ל(נ"א) ישתארון מ7 ר1 קר אשתארון במלכותא נ23 ישתארון במלכות י* / חד] חדא נ23 / דעלמא] בעלמא מ7 ר1 קר י*  3 קרבין] קרבא א2 מ7 ר1 קר / משכבי אביך] משכבי אביך (ס"א אביך) קר / דייקא זו ירושלם] דייקא דא ירושלם א2 נ23 פ4 זו ירושלם דייקא (ס"א דייקא דא ירושלם) קר זו ירושלם דייקא י*  4 אתבדרו] אתדבדרו נ23 אתברכו פ4 / דכל ישראל] דישראל נ23 / דאתגלו] דאתגלי א2 קר י* דאיתגלו מ7 ר1 דיתגלו נ23  5 סטרי עלמא] סטרין דעלמא מ7 סטרין {ד}עלמא ר1 / כחי חד] כחי {חד} א2 כחי מ7 ר1 / תרי] {תרי} מ7 תרין קר / יתר] לית' י* / תלת] תלתא מ7 ר1  6 ארבעה] ארבע א2 נ23 פ4 קר י* / סטרי] סט' קר  7 על כלא] לית' קר / עממין] עמין פ4 קר י* / וישלטון] וישלטו י*  8 כי עלית משכבי אביך] לית' מ7 נ23 ר1 פ4  9 הרהורא] לא הרהורא ג / בהאי טפה קדמאה[מ]] בההוא טפה קדמאה א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* א"ל(נ"א) / ברחל] דרחל י* / הרהורא] לית' א2 מ7 ר1 מ י* ההו' הרהור' קר  9-10 דההיא טפה הוי באתרה8] ההוא טפה {קדמאה} הוה באתריה א2 ההיא טפה דהוה באת{ריה} מ7 טפה הוה באתריה נ23 ההוא טפה דהוה באתריה ר1 דההוא טפה הוה באתר? פ4 ההיא טפה הוה באתרה מ (ס"א טפה קדמאה הות באתרה הוה) קר ההיא טפה קדמאה הות באתרהא י* דההיא טפה הוה באתר א"ל(נ"א)  10 אשתאר] אישתאר מ7 הוה אשתאר י*  11 עלית] לית' א2 נ23 פ4 י* עם קר / בהרהורא] הרהורא קר / וגו'9[א2 נ23 מ קר]] וכו' פ4 לית' י*  12 יגחון] יגיחון פ4 קר / קרבא] קרב ר1 לית' י* / בעלמא] בכל עלמא פ4 קר / עממין] עמין פ4 י* / ישתארון] אשתארון נ23  13 כי] כי {בגין} א2 בגין כי מ7 ר1 פ4 קר י*  13-14 משכבי דזמינין...משכבי) משכב מבעי ליה10] משכבי אביך {דזמינין לאגחא קרבא בארעא קדישא דיקא דכתיב כי עלית משכבי אביך דא ירושלים משכבי אבין משכבי מבעי} משכבי מיבעי ? א2 משכבי אביך דזמינין לאגחא קרבא בארעא קדישא דייקא דכתיב כי עלית משכבי אביך דא ירושלם משכבי משכב מיבעי ליה מ7 משכבי אביך משכב מבעי ליה נ23 משכבי אביך דזמינין לאגחא קרבא בארעא קדישא דייקא דכתי' כי עלית משכבי אביך דא ירושלם משכבי משכב מבעי ליה ר1 פ4 משכבי דזמינין לאגחא קרבא בארעא קדישא דיקא דכתיב כי עלית משכבי אביך משכב מבעי ליה מ משכבי אביך דזמינין לאגחא קרבא בארעא קדישא דייקא דכתיב כי עלית משכבי אביך משכב מבעי ליה קר משכבי אביך דזמינין לאגחא קרבא בארעא קדישא דכתיב כי עלית משכבי אביך דא ירושלם משכבי משכבי מבעי ליה י*  14 אלא אביך[ד"א]] אלא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י* א"ל(כצ"ל) / דא ישראל] דא ירוש' דא יש' קר  15 אביך] לית' קר / ולא משכב] ולא משכבי י* / בגין] לית' נ23 / בתרי זמני] בתרין זמנין א2 בתרין זמני מ7 ר1 בתרי זמנין קר / אתבני] יתבני י* / ותליתאה לזמנא] ולתליתאה בזמנה א2 / דמלכא] {ד}מלכא ר1  16 והכא אתגלייא] הא הכא אתגליא נ23 פ4 והכא (ס"א הא הכא) אתגלייא קר / ומאי דהוה] ומה דהוה א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* א"ל(נ"א) ומאן דהוה מ  16-17 ומאי דהוה] ומה דייתי א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* ומאן דיהא מ ומה דיתיב (ס"א דייתי) קר  17 כד עאלו] כי עאלו א2 כי (ס"א כד) עאלו קר / לארעא] בארעא א"ל(נ"א) / דמלכא משיחא] דייתי מלכא משיחא נ23  18 שמעון ולוי אחים] שמעון ולוי אחים כלי חמס מכירותיהם ו5 פ2 שמעון ולוי אחים כלי חמס וגו' נ23 שמעון ולוי כלי חמס וכו' פ4 שמעון ולוי אחים וגו' קר שמעון ולוי וגומר י* / אמר ר' יצחק] הכא א"ר יצחק נ23 / הכא אחיד לון] ? א2 אחיד לון ו5 נ23 פ2 קר י* הכא אחיד לו? פ4 / בסטרא] בסטרי קר  19 עובדין דדינא[ג]] עובדיה {ד}דינא א2 עובדון דינא ו5 נ23 פ2 פ4 עובדין דינא מ7 ר1 עובדין קשיא מ עובדון דדינא קר י* עובדיה דינא א"ל(נ"א) / קשיא] דדינא מ / דלא יכיל עלמא] דעלמ' לא יכיל ו5 פ2 פ4 ולא יכיל עלמא י* / אמר ר' יוסי ברכתא דלהון אן היא] וברכאן דילהון אן הוא ו5 פ2 אמר ר' יוסי ברכה דילהון אן היא מ7 ר1 א"ר יוסי ברכה דילהון אן הוא נ23 א"ר יוסי ברכא דילהון אן הוא פ4  20 אמר רבי יצחק שמעון] א"ר יצחק שמעון א2 / לא אתחזי] לית' ו5 פ2 לה אתחזי נ23 / עובדין] לית' מ7 ר1 / בישין] בישין דדינא קשיא קר / דאתי] דאתא א2  21 וברכתא[מ]] וברכתיה א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* / כד אתא] כד אתייא ו5 כד אתיא פ2 / משה לא] משקלא פ2 / תלי[מ]] תליא א2 תלייא ו5 פ2 תליא ביה מ7 נ23 ר1 י* תליא בי? פ4 תלייא ביה קר / ברכתיה] לית' ו5 פ2  22 ביה] לית' מ7 נ23 ר1 קר י* / דכתיב] דהא בקב"ה דכלא דכתי' ו5 דהא בקב"ה תליא דכתיב נ23 פ4 דהא דקב"ה ??כלא דכתי' פ2 דבקב"ה תלייא דכתיב קר / יי'] ה' י* / ופועל ידיו תרצה בקב"ה תלייא] ופועל ידיו תרצה וגו' ו5 פ2 ופועל ידיו תרצה נ23 וכו' פ4  23 ורחב ידים...עם גדולות] ורחב וגו' ו5 פ2 וגו' נ23 פ4 ורחב ידים שם רמז ואין מספר חיות קטנות עם גדולות שם רמז ואין מספר ר1 ורחב ידים וגו' חיות קטנות עם גדולו' קר  24 זה הים גדול] לית' פ4 / עליה] עלוי ו5 פ2 / לאסתלקא] לאסתקלא קר  25 אמלי] אימלי נ23 / ואשתלים[מ]] ואשלים א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* / ואתצמצם] ונתצמצם ו5 פ2 פ4 ותמן קר י* / תמן] אתצמצם קר י* / שם רמש] שם רמז ר1 / דכמה] לית' י*  26 מלאכי עלאי] מלאכי עילאין מ7 ר1 / וקדישאי אשתכחו[מ]] וקדישי ישתכחן א2 אשתכחו ו5 פ2 וקדישין אשתכחו מ7 ר1 קדישי אשתכחו נ23 פ4 וקדישי אשתכחו קר מקדשי אשתכחו י* / עם גדולות] לית' א2 מ י* וגו' קר ד"א / אינון] לית' י* / שבטין] שבטים א2  27 בנוי דיעקב] לית' קר / דאשתכחו בהון] דאשתכחו ביה א2 מ קר י* דאשתכחו בה ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 א"ל(נ"א) / בשלימו] לשלימו ו5 נ23 פ2 פ4  27-29 חד אילה...שפיר אבל11] חד איל וחד זאב וחד ארי וחד טלה א"ר יצחק אריה חד וטלה חד חד זאב וחד גדי וכן כולהו לאשתכחא תמן חיות קטנות עם גדולות ר' יהודה אמ כולהו שפיר אבל א2 חד אריה וחד איל חד זאב וחד טלה וחד גדי ו5 פ2 חד אריה וחד איל וחד זאב וחד טלה אמר ר' יצחק אריה חד טלה חד זאב חד וחד גדי וכן כולהו לאשתכחא חיות קטנות עם גדולות ר' יהודה אומר כולהו שפיר אבל מ7 אריא וחד איל חד זאב וחד טלה א"ר יצחק אריא חד טלא חד זאב וחד גדי וכן כולהו לאשתכחא חיות גדולות עם קטנות ר' יהודה אמ' כולהו שפיר אבל נ23 חד אריה וחד איל חד זאב וחד טלה א"ר יצחק אריה חד טלה חד חד זאב וחד גדי וכן כלהו לאשתכחא חיות קטנות עם גדולות ר' יהודה אומר כלהו שפיר ר1 חד אריה וחד איל חד זאב וחד טלה א"ר יצחק אריה חד טלה חד זאב חד וכן כלהו לאשתכחא חיות קטנות עם גדולות ר' יהודה אמר כלהו שפיר אבל פ4 חד איל וחד זאב וחד ארי וחד טלה אמר רבי יצחק אריה חד וטלה חד חד זאב וחד גדי וכן כלהו לאשתכחא חיות קטנות עם גדולות רבי יהודה אמר כלהו שפיר אבל מ חד איל וחד זאב חד אריה וחד טלה א"ר יצחק אריה חד וטלה חד וחד זאב וחד גדי וכן כלהו לאשתכחא חיות קטנות עם גדולות ר' יהודה אמר מלה שפיר אבל קר חד איל וחד זאב וחד ארי חד טלה א"ר יצחק אריה חד וטלה חד וחד זאב וחד גדי וכן כולהו לאשתכחא חיות קטנות עם גדולות ר' יהודה אמר כולהו שפיר אבל י*  30 והא אוקמוה חברייא] לית' ו5 פ2 דא אוקמוה חבריא מ7 ר1 דא אוקימנא חברייא נ23 דא אוקמוה חברייא פ4 מ הא אוקמוה חבריא קר / דהוו משגיחין] דהוו משגיחין12 {סגיאין} א2 הוו משגיחין ו5 פ2 דהוו משגחי פ4 / דא לקבל] ? ?קביל ו5 דא לקביל נ23 ר1  31 לתורא] מתל לתורא פ4 קר / דעובדוי] דעובדין א2 י* / אמרו...בקופטיה] אמרו נצייר איקונין דאריה בקופט{ר}ה א2 הוה כנ?? ארי ??? ו5 הוה כנגדו ארי פ2 אמרו נציירי איקונין באריה בקופטיה פ4 אמרו נצייר איקונין דארי' בקופטי' (ס"א בקופטריה) קר אמרו נצייר אקונין דאריה בקופטרי י* / ויסתכל] כדי שיסתכל פ2  32 בדא] בהא א2 בו ו5 פ2 ביה מ7 נ23 פ4 קר י* / וידחל] וידחלי פ4 / מניה כך שמעון שור] מי? שור ו5 מיניה שור פ2 מיניה כך שמעון שור י* / לי'] ביה נ23  32-38 יהודה אריה...בידך תדיר] שמעון ולוי לא בדק לון אבוהון ו5 שמעון ולוי לא בריך לון אבוהון פ2  33 כתיב הכא[מ]] דכתי' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* / יי'] ה' י* / וכתיב התם[מ]] וכתי' א2 מ7 ר1 י* כתי שמע יי' וכתיב נ23 כתי' שמע יי' וכתי' התם פ4 כתיב הכא שמע יי' וכתיב התם קר  34 כי] לית' נ23 / יי'] ה' י*  34-35 א"ל ר' יוסי...למשה א"ל] א"ל ר' יוסי מ"ט אבוהון סליק לון למשה א2 קר לית' מ7 נ23 ר1 י* ג א"ל ר' יוסי מ"ט סליק לון למשה אמ' פ4 א"ל מ"ט אבוהון סליק לון למשה מ א"ל ומה אבוהון סליק לון למשה כצ"ל נ"א א"ל ר' יוסי מ"ט סליק לון למשה א"ל  35 אף אנן] אוף אנן מ7 ר1 פ4 קר אף אנ(ו)ן י* / נסליק ליה] וסלק ליה א2 נסליק לון מ7 ר1 פ4 קר ג נסלק לון נ23 א"ל(כצ"ל)/ לבוצינא] לבוסינא נ23 / עלאה אתו] עילאה א2 י* אתאן פ4 עלאה מ אתו קר / שאלו] שאילו א2 מ7 נ23 ר1 קר י* ושאילו פ4  36 ליה] לית' פ4 / לר"ש] לית' ג / חביבין] לית' מ / מלין] מלה מלין ר1 / אמר(2)] לית' א2 מ7 ר1 י* / יגלי לך] יגלה לן פ4 יגלה לך א"ל(כצ"ל) ג  37 מהימנא קדישא] בוצינא13 {מהמנא} קדישא א2 בוצינא קדישא מ7 ר1 מ בוסינא קדישא נ23 בוצינא (ס"א מהימנא) קר / אסתלקת] אסתלקתא נ23 אסתליקתא פ4 / על בני נשא] על כל בני נשא א2 מ7 ר1 י* על כל בני עלמא נ23 פ4 / אסתלקת במותך] אסתלקת דיוקנך במותך א2 אסתליקתא במותך פ4 אסתלקא במותך י* / ואסתים] ואיסתים נ23  38 הוה לי'] הוו ? פ4 הוו ליה קר י* / ארבע נשין] נשין ארבע קר

דף רלו ע"ב

 1 ואסתליק (נ"א ואשתלים)] ואשתלים א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* א"ל(כצ"ל) ג ואסתליק מ ואסתליק (ס"א ואשתלים) קר / בנשוי] בנשיו א"ל(כצ"ל) / יעקב] לית' א2 נ23 פ2 ר1 / לאסתלקא שכינתא] לאסתלק {לעלמא} שכינתא א2 לאסתלקא מהאי עלמא שכינתא קר לאסתלקא מעלמא שכינתא י* / קיימי] קיימא ו5 מ7 נ23 ר1 פ4 מ י* הוות קיימא קר / עלוי] עילויה י* / לברוכי[מ]] לברכא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י* / לאלין] באלין מ  2 היך] איך ו5 נ23 פ2 קר / אעביד] איעביד נ23 / קא אתיין] קא אתאן פ4  3 אי אתקיף] אי איתקוף א2 ו5 אתקוף נ23 אי אתקוף פ2 פ4 / הוו לי] הוו ליה פ2 פ4 / ואשתלימנא בהון[ג]] ואשתלימנא {בהוא} א2 ואשתלימנא בהו ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 א"ל ואשתלים בהו פ4 ואשתלימנא מ ואסיליקנ' (ס"א ואתשלימנא בהו) קר / אסלק] אסתלק א2 ר1 מ אסליק ו5 פ2 פ4 קר י* א"ל  4 למארי] למאריה א2 מ7 ר1 קר י* למרי פ4 / דביתא] ביתא ו5 נ23 פ2 פ4 / דהא (ביה) ביתא ברעותיה] דהא ביה ברעותא א2 דהא ביתא ברעותיה ו5 מ7 נ23 פ4 דהא ביתא ברעוותיה פ2 דהא ביתא ברעותא ר1 דהא ביה ברעותיה מ י* דהאי ביתא קר דהא ביה נ"א דהא ביתא ברעותיה א"ל(כצ"ל) / קיימא] לית' קר / ומה דבעי] ומאי דבעי א2 נ23 קר י* / כך יעקב אמר] כך אמר יעקב מ7 ר1 יעקב אמר פ4 כך יעקב מ / חולקין] חולקי ו5 פ2 א"ל(כצ"ל) ג חולק פ4 קר חולקיה י*  4-5 דנשין ובנין] דבנין ונשין י*  5 הא[א2 מ קר י* א"ל(כצ"ל)]] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 / נסבית] נסיבית א2 נ23 נסבית' ו5 נסבי י* נסבות א"ל(כצ"ל) / עלמא] עלמין ו5 / ואשתלמנא[מ]] ואשתלימנא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 י* אשתלמינא ו5 פ2 ואנא אשתלימנא קר / היך] ייהיך פ4 / אתקיף] איתקוף ו5 איתקיף נ23 אתקוף פ2 / אלא] אנא נ23 / אסלק] אסלק' פ2 ואסליק פ4 אסליק קר / למארי] למרי פ4  6 מטרוניתא] דמטרוניתא א2 מטרונא ו5 פ2 לית' נ23 / יעבד[מ קר]] יעביד א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 י* / מה דבעי[א2 מ א"ל(נ"א)]] לית' ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מאי דבעי קר י* / ולא ידחל] לית' א2 מ קר י* ולא ידחיל פ4 ולא דחיל א"ל(נ"א)  7 איש האלהים] איש האלהים איש האלהים מ7 ר1 איש האלהים את בני ישראל קר / מאריה דביתא] מארי דביתא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* מריה דביתא פ4 / מאריה דמטרוניתא] מארי דמטרוניתא א2 מ7 ר1 י* לית' ו5 פ2 מארי דביתא נ23 מריה דמטרונית' פ4  8 ואישה יפרנו] אישה יפרנו נ23 / מאן] מה נ23 / דבעא] דבע ו5 / כדאוקימנא[מ]] לית' א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י*  8-10 כדאוקימנא...משה ודאי] לית' ו5 פ2  9 ובגין כך[מ]] בגין כך א2 מ7 פ4 קר י* בגיני כך נ23 ר1 / הא חמינן[מ]] הא חמינא א2 מ7 נ23 ר1 פ4 קר י* א"ל(כצ"ל) / דבני אלין] בבני אלין מ7 ר1 פ4 בבנאי אלין נ23 / (ליתיה) ייתי מאריה] ליתי מארי א2 מ7 נ23 ר1 י* ליתי מריה פ4 ליתיה מאריה מ ליתי מארי' קר ליתי נ"א וייתי מאריה א"ל(כצ"ל)  10 ויברך לון[מ]] ולבריך לון א2 קר והוא יברך לון מ7 נ23 ר1 פ4 ולבריך לון י* / משה] לית' א2 מ7 נ23 קר י* / היה[מ א"ל(כצ"ל) ג]] הוה א2 נ23 פ4 לית' ו5 פ2 הוא מ7 ר1 קר י* / ורעותיה] ורעותא קר / בביתיה[ד"א]] בביתא א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 מ קר י* / כד"א[מ ד"א]] כמא דאוקימנא א2 כמא דאוקמוה ו5 כמה דאוקימנא מ7 נ23 ר1 פ4 כמה דאוקמוה פ2 כמה דאוקימ' כמה דכתיב קר י* / אישה יקימנו] אישה יפרנו ואישה יקימנו ו5 אישה יקימנו ואישה יפרנו אישה יקימנו מ7 אישה יפרנו ?אישה יקימנו פ2 אישה יקימנו וא{י}שה יפרנו אישה יקימנו ר1 / הה"ד[מ]] כמא דכתי' ו5 פ2 כמה דאת אמר מ7 ר1 כמה דכתי' פ4  10-11 הה"ד...הה"ד] כמה דכתיב נ23  11 קומה יי'] קומה ה' י* / הה"ד[מ קר]] כמא דכתי' ו5 פ2 כמה דאת אמר מ7 ר1 כמה דכתי' פ4 / שובה יי'] שובה יי' וגו' ו5 פ2 שובה י* / עבד[מ]] עביד א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 פ4 קר י*  12 מאריה[מ]] מארי א2 ו5 מ7 נ23 פ2 ר1 י* מריה פ4 לית' קר / דביתא] בבית' כמה דאוקימ' קר / ולית] ולית מאן א2 ו5 פ2 קר / דימחי] דמחי ו5 פ2 דימחה י* / כבר נש] דבר נש ו5 פ2 / אנתתיה[מ קר י*]] אתתיה ו5 מ7 נ23 פ2 פ4 איתתיה ר1 / ועבדא] ועביד א2 מ ועבדת י*  13 דהוה אחיד] דאחיד ו5 נ23 פ2 פ4 / הוה] הוי מ7 ר1 / מארי] מריה פ4 מאריה מ / אלא] לית' נ23 / משה הוא[א"ל(כצ"ל)]] משה א2 מ7 נ23 ר1 פ4 מ קר י* ומשה ו5 פ2  14 למאריה דביתא[מ]] למארי דביתא א2 מ7 ר1 י* למארי ביתא ו5 נ23 פ2 למריה ביתא פ4

1 סימן זה לא מצוי בכתב היד.

2 סימן זה מצוי בשוליים של כתב היד.

3 מצאתי טעות בשינויי הנוסח של דף רלה ע"ב. יש שם כנראה שנויי נוסח של מקום אחר בזוהר.

4 על פי הרישומים של רונית מרוז: בדף 76ב יש פרפרזה של סימנים תקמז – תקמח בסולם המצויים בדפים רלה ע"ב – רלו ע"א במרגליות; בדף 76ב יש גם סיכום של סימן תקנב בסולם המצוי בדף רלו ע"א במרגליות; בדף 80א אמורים להיות חילופי נוסח לסימן תקנג בסולם, המצוי בדף רלו במרגליות. לא בדקתי את חילופי הנוסח כי חסר לי הדף הנ"ל בצילום של הספר.

5 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'ויש ספרי' דגרסי פתחא דצדיק'.

6 מעל מילה זו נמתח קו.

7 בדרך אמת כתוב: 'אתהדר לאה שמנה בגין דארחו'.

8 בפירושו של גלאנטי כתוב: 'דההיא טיפה'.

9 מדלגים מעל מילה זו דילוג מן הדומה אל הדומה כתבי יד: מ7, ר1.

10 באור הלבנה כתוב: 'דוקא דכתיב כי עלית משכבי אביך דא ירושלים משכבי אביך משכב מבעי ליה אלא דא ישראל סבא וגו' כצ"ל'. ובפירושו של גלאנטי כתוב: 'דכתיב כי עלית משכבי אביך דא ירושלם משכבי אביך משכב מ"ל ה"ג'.

11 בדרך אמת כתוב: 'וחד זאב חד ארי'. ובאור הלבנה כתוב: 'נ"א...חד אריה חד איל וחד זאב וחד טלה וגו''.

12 מעל מילה זו נמתח קו.

13 מעל מילה זו נמתח קו.

©2022 Zohar Education Project, Inc. All rights reserved.

This document may be reproduced and distributed for educational use only. Any other use, including commercial use, is strictly prohibited without the prior written permission of Zohar Education Project, Inc.

[Previous]  [Home] [Top]  [Next]